Top 8 # Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Công Nghệ Thông Tin Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Công Nghệ Thông Tin

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ Phòng Công nghệ thông tin

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực hoạt động của trường. Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

I. Tên đơn vị

– Tên tiếng Việt: Phòng Công nghệ thông tin– Tên tiếng Anh: Department of Information Technology– Điện thoại: 84-4-39335705

– Email: p.cnttdhd@hup.edu.vn

II. Chức năng

Các tin đã đưa ngày:

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cục Công Nghệ Thông Tin

Chức năng và nhiệm vụ của Cục Công nghệ Thông tin được quy định tại Quyết định số Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục.

Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;

b) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành và các cơ sở giáo dục.

2. Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;

b) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngành và các cơ sở giáo dục;

c) Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý, điều hành của Bộ và cơ sở giáo dục.

3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

a) Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin;

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo các cấp học và trình độ;

c) Thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin giáo dục và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cục Công nghệ thông tin có 3 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Chính sách công nghệ thông tin, Phòng Ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Thông Tin Liên Hệ, Chức Năng, Nhiệm Vụ Chính Của Văn Phòng Sở

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre dời về Trụ sở mới (các sở, ngành tỉnh) từ 23/3/2020:

– Địa chỉ: tầng 4-5, số 126A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

– Điện thoại Văn phòng Sở: (0275) 3 822 217

– Fax: (0275) 3 825 090

– Email Văn phòng Sở: ‘ ); document.write( addy34912 ); document.write( ‘‘ ); document.write( ‘‘ ); document.write( ” ); Chức năng nhiệm vụ chính của Văn phòng Sở:

– Văn phòng có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở.

– Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất của cơ quan Sở;

– Tham mưu tổ chức các kỳ họp định kỳ , đột xuất của cơ quan Sở;

– Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ; tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm; phổ biến và tổ chức ứng dụng những sáng kiến kinh nghiệm và nhân điển hình tiên tiến trong phạm vi ngành ở địa phương;

– Công tác pháp chế, hành chính, quản trị;

– Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính;

– Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, lưu trữ; quản lý mạng thông tin điện tử;

– Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan Sở; trang bị phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan Sở;

– Tham mưu để xuất các biện pháp bảo vệ an toàn cơ quan

Tổ chức nhân sự Văn phòng: 1. Ông. Võ Quốc Khanh – Phó Chánh Văn phòng phụ trách 2. Bà Trần Thị Nho – Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch CĐGD tỉnh. 3. Bà Ngô Thị Tuyết Mai – Chuyên viên 4. Bà Ngô Thị Diệu – Văn thư Sở

Liên hệ: 0948190779; Email: voquockhanh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Ông. Lê Văn Hữu – Tài xế

Liên hệ: 0962284159; Email: tranthinho ‘ ); document.write( addy64281 ); document.write( ‘‘ ); document.write( ‘‘ ); document.write( ” ); chúng tôi

6. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Chuyên viên

Liên hệ: (075) 3. 822.217; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Liên hệ: 0918.420.136

Liên hệ: 0907.623.248

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Tế Và Thông Tin Biến Đổi Khí Hậu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu

CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu và Chánh Văn phòng,

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế và thông tin biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy chế, quy trình về kinh tế, thông tin biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện việc xây dựng các mô hình thí điểm, dự án thử nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; hướng dẫn sử dụng thông tin về biến đổi khí hậu; trình công bố kịch bản biến đổi khí hậu; theo dõi việc triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu trong hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

5. Tổ chức đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế – xã hội; tổng hợp đánh giá kết quả của hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

8. Hướng dẫn kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

9. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đầu mối tổng hợp thông tin, dữ liệu ứng phó biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương.

10. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức của Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.