Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Hoạch

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Ban Tại Sở Giao Dịch I
 • Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Quỹ Tại Ngân Hàng Như Thế Nào
 • 5 Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Kế Toán Trưởng Là Gì?
 • 5 Chức Năng Quan Trọng Của Gan
 • Các Chức Năng Quan Trọng Của Gan
 • A. Chức năng:

  1. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

  2. Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

  3. Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

  4. Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

  B. Nhiệm vụ:

  1. Công tác quy hoạch và kế hoạch tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:

  a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt.

  d. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách, như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; quy trình xuất nhập vật tư, văn phòng phẩm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy trình quản lý và mua sắm tài sản, … và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Trường, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt .

  Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng quyền tự chủ cho các đơn vị; chi tiết hóa các chế độ chính sách, quy định cụ thể về nội dung và định mức thanh toán phù hợp với thực tế và chế độ, chính sách hiện hành.

  e. Phối hợp xây dựng kế hoạch các kỳ thi của Trường và các kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; thẩm định dự toán kinh phí của các kỳ thi này và triển khai thực hiện.

  g. Chủ trì x ây dựng kế hoạch , lập dự trù, dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản, thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa .

  h. Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, văn phòng phẩm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

  2. Về công tác quản lý tài chính và tài sản:

  a. Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị dự toán cấp III thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc g iải ngân các nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí NCKH, nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện đề tài điều tra cơ bản, kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào diện Hiệp định và do tỉnh Nghệ An gửi, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.

  b. Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội,…cho cán bộ và người học và các khoản chi thường xuyên khác.

  c. Công tác quản lý các nguồn thu

  – Tổ chức thực hiện nguyên tắc mọi nguồn thu của Trường tập trung tại một đầu mối Phòng KH-TC và khai thác tốt các nguồn thu cho Trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

  – Thực hiện rà soát, đối chiếu và tổ chức thu học phí của người học ở tất cả các bậc đào tạo, các hệ đào tạo của các khóa học trước khi ra Trường; các khoản thu các dịch vụ của Trường.

  – Phối hợp ngân hàng thu học phí: Bố trí thu, đối chiếu ngày, tuần, tháng, quý, năm; quản lý nguồn thu từng ngân hàng và người học; quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng, luân chuyển nguồn vốn, kỳ gửi giữa các ngân hàng.

  d. Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động hợp tác quốc tế. Tổ chức việc cấp phát, quản lý kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các hoạt động NCKH của người học theo dự toán kinh phí đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

  e. Thực hiện công tác thu hồi công nợ trong và ngoài trường

  – Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán.

  g. Công tác thực hiện các nghĩa vụ thuế

  – Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán các khoản thuế với Cục thuế Nghệ An.

  – Thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ viên chức Trường và khoản thuế TNCN vãng lai của hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn được Trường chi trả tiền công; tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán thuế TNCN với Cục thuế Nghệ An.

  h. Công tác quyết toán, báo cáo tài chính

  – Lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm; thực hiện chỉnh lý theo kiến nghị của kiểm toán độc lập trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi Bộ GD&ĐT để báo cáo theo quy định.

  – Thực hiện 03 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự kiểm tra tài chính nội bộ và công tác thanh tra tài chính nội bộ theo định kỳ.

  – Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ đột xuất theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  3. Công tác khác

  a. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, tài sản, thiết bị

  – Quản lý và cấp phát các phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại “Quy chế in và quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Vinh”.

  – X ây dựng kế hoạch mua sắm , sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt ; chủ trì công tác mua sắm, nghiệm thu và bàn giao các loại tài sản, thiết bị.

  – Chủ trì công tác tổng kiểm kê và thanh lý tài sản , trích khấu hao tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thanh lý tài sản.

  b. Công tác tổ chức bộ máy kế toán

  – Xây dựng kế hoạch phát triển bộ máy kế toán, kế hoạch ; hoàn thiện phần mềm kế toán Cyber, phần mềm quản lý tài sản, quản lý học phí và đăng ký học CMC; phối hợp với công ty phần mềm hoàn thiện phần mềm CMC.

  – Chủ trì hướng dẫn các đơn vị ghi sổ theo dõi tài sản; hạch toán, ghi sổ các khoản thu – chi và kiểm tra việc hạch toán, thanh quyết toán các khoản thu – chi tại các đơn vị, các Trường trực thuộc; quy định các biểu mẫu, sổ sách áp dụng chung cho toàn Trường.

  – Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Hiệu trưởng xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định đối với công tác quản lý thu, chi các khoản kinh phí được Trường cấp hoặc được ủy quyền thu và để lại đơn vị sử dụng; công tác quản lý tài sản được giao tại các đơn vị thuộc Trường.

  – Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng qui định; quản lý tài sản của Phòng được Nhà trường giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (Mbbank)
 • Mb Là Ngân Hàng Gì? Sản Phẩm Dịch Vụ Của Mbbank
 • Khẳng Định Vai Trò Nòng Cốt Của Kho Bạc Trong Quản Lý Ngân Quỹ Nhà Nước
 • Công Việc Của Một Nhân Viên Ngân Quỹ
 • Kho Bạc Nhà Nước Điều Hành Ngân Quỹ Nhà Nước Đảm Bảo Khả Năng Thanh Toán, Chi Trả Kịp Thời
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Kế Hoạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Phòng Kế Hoạch
 • Giới Thiệu Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Kh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy
 • Quản Đốc Là Gì? Về Ngành Nghề “hot” Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

  Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu Nhà trường phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng thu, chi các hoạt động tài chính của Nhà trường.

  Phòng thực hiện việc thu học phí của sinh viên thông qua phần mềm quản lý đào tạo IU và qua máy Pos của ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn, chính xác giảm thiểu sai sót trong quá trình thu, nộp học phí. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc kiểm tra mức học phí và nộp học phí.

  Phòng thực hiện chức năng tham mưu với Ban giám hiệu thực hiện các khoản chi trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập, học bổng khuyến khích học tập, đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên cụ thể:

  – Nhà trường luôn đảm bảo trích đủ 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy theo Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT để chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Mức chi học bổng khuyến khích cho sinh viên loại xuất sắc trong giai đoạn từ năm 2010-2016 tăng từ 410.000 đồng/tháng/1sinh viên lên 870.000 đồng/tháng/1 sinh viên.

  – Nhà trường đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định hiện hành đối với các khoản trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập cho các sinh viên thuộc diện được trợ cấp, khuyến khích.

  – Thực hiện chi hỗ trợ cho sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2.500.000 đồng/ 1 đề tài nghiên cứu.

  – Thực hiện chi phúc lợi cho sinh viên nhân dịp tết nguyên đán 20.000 đồng/ sinh viên/1 năm.

  Phòng luôn thực hiện việc chi trả cho sinh viên kịp thời, đúng tiến độ thông qua việc thông báo tới sinh viên trên Website Nhà trường và qua cố vấn học tập của các lớp để đảm bảo tất cả các siên viên trong diện được nhận hỗ trợ đều biết.

  1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
  2. Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng.
  3. Theo dõi tình hình thực hiện dự toán và báo cáo cấp trên khi có yêu cầu.
  1. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập báo cáo thống kê, báo cáo khảo sát, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.
  2. Hướng dẫn xây dựng dự toán chi, kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, căn cứ theo dự toán chi tiết đã được duyệt, căn cứ theo nguồn kinh phí.
  3. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành.
  4. Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Luật kế toán và các quy định khác của nhà nước.
  5. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định.
  6. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hồ sơ mua sắm, thanh quyết toán và giải ngân các nguồn kinh phí.
  7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
  8. Thực hiện việc luân chuyển, bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.
  1. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ của trường. Thực hiện kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm.
  2. Tham gia xây dựng phương án phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường.
  3. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý.
  4. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khai thác tăng nguồn thu cho trường.
  5. Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, giám sát và sử dụng các nguồn vốn. Tham mưu, đề xuất phương án huy động nguồn vốn phục vụ mọi hoạt động của Nhà trường.
  6. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  7. Thực hiện chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
  8. Thực hiện tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của trường theo quy định hiện hành.
  9. Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Thiết Kế Nhà Máy, Phòng Sạch Thực Phẩm Chức Năng
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Thiết Kế Sản Phẩm Đầy Đủ Nhất!
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ Bai 1 Ppt
 • Đề Tài Mẫu: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Hàng Trong Hoạt Động Du Lịch
 • Bản Mô Tả Công Việc Giám Sát F&b Trong Khách Sạn
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Phát Triển Thị Trường ✔Trường Đại Học Bình Dương ✔Giáo Dục Mở ✔Xét Tuyển Đại Học
 • Cơ Cấu Tổ Chức Và Chức Năng Của Các Phòng Ban Tại Pg Bank Hà Nội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Hành Chính Quản Trị
 • Điều Gì Hình Thành Nên Một Trưởng Phòng Tài Chính Trong Doanh Nghiệp?
 • CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội) 1. Vị trí, chức năng của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội:

  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Hà Nội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); quản lý đấu thầu; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thức hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội và theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội:

  a) Trình UBND thành phố:

  a.1 Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của Nhà nước, của thành phố và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  a.2 Dự thảo quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cho các sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định;

  a.3 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; tham gia góp ý dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện;

  b) Trình Chủ tịch UBND thành phố:

  b.1 Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật;

  b.2 Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

  d) Về quy hoạch và kế hoạch;

  d.1 Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, tổng hợp kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt;

  d.2 Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách cho các đơn vị; trình UBND thành phố cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển; các cân đối chủ yếu về kinh tế – xã hội của thành phố như tái chính, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn viện trợ và hợp tác đầu tư nước ngoài;

  d.4 Trình UBND thành phố quyết định danh sách hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, Hội đồng thẩm định đối với quy hoạch tông thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu, trình UBND thành phố quyết định; tham gia góp ý kiến đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố;

  d.5 Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch hàng năm từ các Sở, ngành UBND cấp huyện, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố;

  đ) Tổng hợp và báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm; đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung, cân đối kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố khi cần thiết;

  e) Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố và kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  g) Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực thực hiện kế hoạch được UBND thành phố giao;

  h) Về đầu tư trong nước và nước ngoài:

  l.2 Phối hợp với Sở Công thương trình UBND thành phố quy hoạch phát triển và cơ chế quản lý đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố;

  m) Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã:

  m.1 Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước theo phân cấp của UBND thành phố; xây dựng cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phàn kinh tế trên địa bàn thành phố; tổng hợp tình hình phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố;

  m.2 Tổ chức thự hiện công tác đăng ký kinh doanh đối với các đối tượng trên địa bàn thành phố theo quy định của Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch và đầu tư cấp huyện; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý các vi phạm sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của Nhà nước và thành phố;

  m.3 Chủ trì, phối hợp với cacSở, Ban, ngành đề xuất mô hình quản lý, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố; tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn;

  n) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ké hoạch và đầu tư trên địa bàn; theo dõi, kiêm tra việc tổ chức thực hiện;

  o) Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố;

  p) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  q) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cùa đơn vụ sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật;

  r) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;

  s) Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện chương trình cải cách hành chính đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở theo mục tiêu và nội dung cải cách hành chính của Trung ương và thành phố;

  t) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư thành phố;

  u) Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố;

  v) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  x) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Các Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
 • Thủ Tục, Hồ Sơ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Đúng Luật Bao Gồm Nững Gì?
 • Đăng Ký Kinh Doanh Văn Phòng Đại Diện Tại Thanh Hóa
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì ?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Tổng Hợp
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Thuộc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Có Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Gì?
 • Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Có Chức Năng, Nhiệm Vụ Gì?
 • Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Kiên Giang
 • ​phó Phòng Kinh Doanh Làm Gì? Lương Cao Không?
 • Theo như tôi biết thì hiện nay cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì có Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cho tôi hỏi: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Xin cảm ơn!

   Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được quy định cụ thể như sau:

   – Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   – Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   – Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp.

   – Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

   – Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

   – Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

   – Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Văn Phòng Đại Diện Có Được Kinh Doanh Không ?
 • Thuế Môn Bài Đối Với Văn Phòng Đại Diện, Vp Giao Dịch
 • Anh/chị Cho Em Hỏi Văn Phòng Đại Diện Của Em Khác Tỉnh Thì Có Chức Năng Kinh Doanh Không Ạ? Nếu Không Phát Sinh Thu Chi?
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì?【Khái Niệm, Chức Năng & Quy Định】
 • Tìm Hiểu Văn Phòng Đại Diện: Chức Năng Và Thủ Tục?
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Các Phòng, Đơn Vị Trực Thuộc Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
 • Phòng Phát Triển Thị Trường ✔Trường Đại Học Bình Dương ✔Giáo Dục Mở ✔Xét Tuyển Đại Học
 • Cơ Cấu Tổ Chức Và Chức Năng Của Các Phòng Ban Tại Pg Bank Hà Nội
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Nhân Sự
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Hành Chính Quản Trị
 • Xem toàn văn:

  2. Các phòng làm việc theo chế độ Trưởng phòng, giải quyết các vấn đề được Giám đốc Sở phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công. Trưởng các phòng có trách nhiệm phân công từng cán bộ, công chức (CBCC) trong phòng thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời quản lý CBCC trong phòng để có cơ sở cho việc nhận xét đánh giá CBCC theo Quy chế Thi đua – Khen thưởng đã đề ra.

  Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc Sở.

  Các phòng, đơn vị thuộc Sở bao gồm:

  1. Văn phòng Sở;

  Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 1. Chức năng:

  – Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở.

  – Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng của phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của UBND cấp tỉnh;

  – Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, tiếp nhận, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ của cơ quan;

  – Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

  – Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

  – Tham mưu xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở; tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở(hàng tuần, hàng tháng, sơ kết, tổng kết và theo yêu cầu của lãnh đạo Sở)và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.

  – Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

  – Chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Sở và công tác cải cách hành chính trong cơ quan.

  – Theo dõi, báo cáo tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan theo định kỳ theo quy định.

  + Quản lý mạng máy tính toàn cơ quan;

  – Tổng hợp, xây dựng dự toán thu-chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển khai thực hiện.

  – Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

  – Xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Sở theo quy định.

  – Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

  – Quản lý văn bản đến – đi của Sở. Cập nhật toàn bộ văn bản đi, văn bản đến trong đơn vị (kể cả văn bản của Đảng bộ).

  – Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

  – Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư – lưu trữ theo quy định.

  – Xây dựng Quy chế Văn thư – Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư – lưu trữ tại Sở.

  – Thực hiện lưu trữ các văn bản mật (văn bản đến, văn bản phát hành) của đơn vị. Xây dựng quy chế quản lý các văn bản mật theo quy định.

  – Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan .

  – Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, khối thi đua, cụm thi đua và Hội đồng xét sáng kiến.

  – Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

  – Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua – khen thưởng theo quy định.

  – Tổ chức triển khai Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc; sáng kiến hàng năm.

  Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy.

  – Thực hiện công tác Lễ tân: Thực hiện việc tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

  – Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

  – Phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC trong cơ quan.

  – Tham mưu thực hiện và theo dõi công tác dân quân tự vệ; an ninh trật tự cơ quan và vệ sinh cơ quan.

  – Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở ;

  – Giúp Giám đốc trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở.

  – Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

  – Kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm.

  – Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở.

  – Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

  – Phối hợp với các phòng kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  – Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

  – Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

  – Thực hiện nhiệm vụ: tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo ; phòng, chống tham nhũng ; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí theo quy định của pháp luật .

  – Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở.

  – Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị trực thuộc sở thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

  – Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của sở

  – Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở.

  – Tổng hợp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

  – Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng; được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản về Báo cáo tháng, thông báo kết luận giao ban, lịch công tác tuần, giấy giới thiệu, danh sách đề cử vào các Ban chỉ đạo trong tỉnh, trích lục, sao y văn bản và một số loại giấy tờ hành chính.

  Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc Văn phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

  – Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp việc Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  – Các vị trí khác thuộc Văn phòng: là CBCC, nhân viên hợp đồng thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

  Biên chế hành chính của Văn phòng Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm xây dựng – đề xuất số biên chế của Văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

  Phòng Tổng hợp – Quy hoạch chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn của Sở.

  – Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; K ế hoạch phát triển kinh tế – xã hộ i 05 năm và hàng năm của tỉnh; c ác cân đối chủ yếu về kinh tế – xã hội của tỉnh , t rong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; x ây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh , các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh;

  – Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND các huyện , thị xã thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch , chương trình, dự án phát tri ể n kinh tế – xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

  (3). Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Quốc phòng – An ninh được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

  (4). Tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

  (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

  – Trưởng phòng Tổng hợp – Quy hoạch: Trực tiếp giúp Giám đốc Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

  – Các vị trí khác thuộc Phòng Tổng hợp, Quy hoạch: chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

  Biên chế hành chính của Phòng Tổng hợp – Quy hoạch nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng – đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

  Phòng Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

  – Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  – Rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

  – Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Đ ăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; c ấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ; đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở . P hối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; t hu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

  (3). Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

  (4) Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

  (7). Tham mưu Ban Giám đốc Sở những nội dung khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất hướng giải quyết.

  (9). Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừahàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh. T ổng hợp , báo cáo tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ; hỗ trợ tư vấn các thủ tục giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sở tham mưu, giải quyết.

  (11). Thực hiện công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh:

  – Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh;

  – Điều tra, khảo sát doanh nghiệp hàng năm. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  – Phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn về hồ sơ miễn phí cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

  (12) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

  3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

  Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

  – Phó Trưởng phòng T rực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  – Các vị trí khác thuộc phòngĐăng ký kinh doanh: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

  Biên chế hành chính của phòng Đăng ký kinh doanh nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng – đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

  (4) . Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với p hòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các huyện , thị xã, thành phố .

  – Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản tham mưu Ban Giám đốc t rì nh Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; T hẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

  (6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

  Đầu tư , Thẩm định và Giám sát đầu tư được tổ chức bao gồm Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

  – Trưởng phòng Đầu tư , Thẩm định và Giám sát đầu tư Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

  – Phó trưởng phòng Đầu tư , Thẩm định và Giám sát đầu tư trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  – Các vị trí khác thuộc Phòng Đầu tư , Thẩm định và Giám sát đầu tư chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng – đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

  Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH GIÁM ĐỐC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục, Hồ Sơ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Đúng Luật Bao Gồm Nững Gì?
 • Đăng Ký Kinh Doanh Văn Phòng Đại Diện Tại Thanh Hóa
 • Văn Phòng Đại Diện Là Gì ?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Tổng Hợp
 • Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Phòng Kế Hoạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Kh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy
 • Quản Đốc Là Gì? Về Ngành Nghề “hot” Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Quản Đốc Xưởng Là Gì? 5 Kỹ Năng Cần Có Của Một Quản Đốc Xưởng Giỏi
 • 2.1. Về công tác kế hoạch:

  Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

  2.2. Về công tác tài chính:

  – Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

  – Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

  – Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật;

  – Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính của Quỹ phát triển KH&CN theo quy định hiện hành.

  2.3. Về công tác tổng hợp:

  Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở.

  2.4. Về Hợp tác quốc tế:

  – Quản lý và tham mưu thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Sở; Chủ trì phối hợp các phòng làm các thủ tục đón vào, đoàn ra về Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Sở;

  – Tham mưu đề xuất các dự án Hợp tác KH&CN theo Nghị định thư và quản lý nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2.5. Về đầu tư phát triển KH&CN:

  – Đề xuất các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  2.6. Nhiệm vụ quản lý KH&CN cấp huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện):

  – Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

  – Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;

  – Phối hợp hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

  – Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

  2.7. Các nhiệm vụ khác:

  – Quản lý cán bộ công chức, công vụ, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định của pháp luật;

  – Thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN đột xuất và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Kế Hoạch
 • Tư Vấn Thiết Kế Nhà Máy, Phòng Sạch Thực Phẩm Chức Năng
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Thiết Kế Sản Phẩm Đầy Đủ Nhất!
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ Bai 1 Ppt
 • Đề Tài Mẫu: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Hàng Trong Hoạt Động Du Lịch
 • Trưởng Phòng Kế Hoạch: Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 8, 9, 10: Tế Bào Nhân Thực
 • Cấu Tạo Tế Bào Sinh Vật Nhân Thực(Tiếp)
 • Tại Sao Nói Màng Sinh Chất Có Tính Bán Thấm?
 • Chi Phí Vá Màng Trinh Hết Bao Nhiêu Tiền? * Chao Bacsi
 • ✅ Trắc Nghiệm Bài 7: Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật
 • Quản lý tất cả các vấn đề trong phòng ban, Trưởng phòng kế hoạch đóng vai trò rất quan trọng đối với ban lãnh đạo công ty. Vậy nhiệm vụ chính của họ bao gồm những công việc gì? HRchannels sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.

  1. Trưởng phòng kế hoạch là gì?

  Kế hoạch là một tập hợp những công việc, hoạt động được sắp xếp theo trình tự nhất định để đi đến mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Lập kế hoạch, thực hiện chúng là một trong những chức năng vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, gắn liền với chương trình hành động sản xuất, kinh doanh trong tương lai. Do vậy, việc lập ra phòng ban kế hoạch là điều cần thiết trong mọi tổ chức, người đứng đầu bộ phận này chính là Trưởng phòng kế hoạch.

  2. Chức năng của Trưởng phòng kế hoạch

  Quản lý các dự án: Trưởng phòng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch dự án chuyên nghiệp, phức tạp, đồng thời nghiên cứu và phân tích chúng nhằm đạt được mục tiêu công việc. Làm công tác giám sát các chức năng chuyên ngành như đề xuất phát triển quy mô, nghiên cứu thị trường.

  Quản lý nhân sự: Phân công công việc cho nhân viên, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện tốt các dự án, nhiệm vụ được giao. Đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật phù hợp.

  Quản lý ngân sách, theo chi tiêu: Lập kế hoạch cũng luôn gắn liền với ngân sách, chi phí nên Trưởng phòng kế hoạch giỏi phải biết cách điều chỉnh vấn đề tài chính sao cho phù hợp với tiêu chuẩn mà doanh nghiệp, đối tác đưa ra, hạn chế tối đa lãng phí.

  Tạo lập các mối quan hệ: Trưởng phòng kế hoạch phải tiếp xúc với nhiều người ở các tầng lớp khác nhau, do đó chức năng của họ là thực hiện tốt các mối quan hệ, xử lý khiếu nại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng cũ, tạo mối quan hệ bền lâu.

  3. Nhiệm vụ chính của Trưởng phòng kế hoạch

  Là người quản lý, đứng đầu bộ phận phòng ban nên Trưởng phòng kế hoạch phải bao gồm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chuyên môn đến quản lý nhân viên, các sự việc phát sinh, thực hiện báo cáo với cấp trên, làm việc với khách hàng. Cụ thể bao gồm:

  – Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quý, năm, quản lý, theo dõi thực hiện kế hoạch dự án, đảm bảo các chỉ tiêu xuất suất phù hợp với thị trường.

  – Đánh giá, phân tích tình hình thị trường về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của công ty, dự báo về kế hoạch sắp tới.

  – Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng hóa của công ty.

  – Phối hợp với các phòng ban thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra.

  – Phân bổ công việc cho cấp dưới, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

  – Xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

  – Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động, khuyến nghị cải tiến, sửa đổi. Báo cáo cho ban giám đốc về tiến độ sản xuất, kế hoạch thực hiện sản xuất của doanh nghiệp.

  – Tham gia chuẩn bị và quản lý ngân sách, theo dõi và kiểm soát chi tiêu.

  – Cung cấp, đào tạo phát triển nhân viên.

  – Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao cho.

  Trách nhiệm của Trưởng phòng kế hoạch

  Trưởng phòng kế hoạch có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của mình, đảm bảo ngân sách, kinh phí nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Có tinh thần làm việc tích cực, tạo uy tín tốt đối với nhân viên, cấp trên, đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, người quản lý phòng kế hoạch cần phải có trách nhiệm quản lý, dẫn dắt các thành viên trong nhóm, các vấn đề xảy ra với bộ phận của mình.

  Tìm việc Trưởng phòng kế hoạch ở đâu?

  Chi tiết liên hệ:

  Website: http://hrchannels.com

  Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

  Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Là Gì? Vai Trò Của Kế Hoạch Như Thế Nào Trong Doanh Nghiệp
 • Mục Tiêu Và Chức Năng Của Lập Kế Hoạch Sản Xuất Và Kiểm Soát Sản Xuất
 • Một Ví Dụ Về Quá Trình Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Buổi Họp
 • Những Yếu Tố Nào Có Thể Ảnh Hưởng Đến Chức Năng Lập Kế Hoạch Của Quản Lý?
 • Khi Dạ Dày Và Lá Lách ‘kêu Cứu’, Chúng Sẽ Nói Gì Đầu Tiên Với Bạn?
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật
 • Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Công Ty Xây Dựng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Bản Chất, Giai Cấp, Mục Tiêu Lý Tưởng Chiến Đấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Bai Giang Doc
 • Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

  – Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

  – Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

  – Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

  I. Nhiệm vụ

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

  2. Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

  3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

  4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

  6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

  7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

  8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

  9. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

  10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

  11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

  12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

  13. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

  14. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

  15. Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

  16. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

  17. Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

  18. Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

  19. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

  20. Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

  21. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc Bệnh viện.

  22. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

  24. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc.

  25. Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện hoặc các Bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

  II. Tổ chức 2.1. Các bộ phận

  a. Khám bệnh, chữa bệnh.

  b. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

  c. Chỉ đạo tuyến.

  d. Hợp tác quốc tế.

  e. Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện.

  f. Quản lý vật tư, thiết bị y tế.

  2.2. Lãnh đạo

  a. Trưởng Phòng.

  b. 1-2 đến Phó trưởng phòng

  NHÂN SỰ:

  Trưởng phòng: BsCK1. Trần Trường Khoa

  Các tổ chuyên môn

  2.1. Tổ Điều trị – Hồ sơ bệnh án

  BsCK1. Trần Trường Khoa – Tổ trưởng

  BsCK1. Phan Trần Hoàng Anh

  CnĐD. Phan Thị Nguyệt Lan

  2.2. Tổ Thống kê – Báo cáo

  CnCK1. Lê Văn Hải – Tổ trưởng

  CnYTCC. Nguyễn Thị Mỹ Châu

  2.3. Tổ hành chánh – lưu trữ – kho

  CnĐD. Nguyễn Thị Tường Vi – Tổ trưởng

  CnĐD. Bùi Mai Hữu Kiều

  2.4. Tổ Dinh Dưỡng Tiết chế, TT-GDSK

  CnCK1. Lê Văn Hải – Tổ trưởng

  CnĐD. Nguyễn Thị Đức

  CnĐD. Bùi Mai Hữu Kiều

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Nội Thất Là Gì Chưa?
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Mô Tả Công Việc, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phụ Bếp Nhà Hàng
 • Quản Lý Nhà Văn Hóa Xã, Phường: Vướng Từ Cơ Chế
 • Nghị Định Chính Phủ Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Của Hồng Cầu Là Gì
 • Chứng Minh Sự Phù Hợp Trong Cấu Tạo Và Chức Năng Của Các Tế Bào Máu
 • Các Thành Phần Của Máu, Lượng Máu Trong Cơ Thể Người Bình Thường Là Bao Nhiêu?
 • Trình Bày Thành Phần Cấu Tạo Và Chức Năng Của Máu ? Vì Sao Huyết Tương Và Hồng Cầu Thực Hiện Được Chức Năng Đó? Mọi Người Giúp Em Ạ
 • Câu Nghi Vấn (Tiếp Theo)
 • Ngày 14/11/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quy định tại Điều 2 của Nghị định số 116/2008/NĐ-CP nêu trên. Bộ có 24 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 6 tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

  Nghị định được đăng Công báo ngày 28/11/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ. Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực thi hành khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Mới Trong Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
 • Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kh&cn
 • Hoạch Định Chiến Lược (Strategic Planning) Là Gì? Khó Khăn Trong Hoạch Định
 • Chương V. Chức Năng Điều Khiển
 • Câu Hỏi Ôn Thi Quản Trị Nhân Lực Chương 2: Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Câu 1: Định Nghĩa Về Hoạch Định Nguồn Nhân Lực
 • Phòng Kế Hoạch Vật Tư

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Trị Website Là Gì? Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Webmaster
 • Quản Trị Website Là Gì? Hướng Dẫn Quản Trị Web Hiệu Quả 2022
 • Trang Điện Tử Sở Công Thương Đà Nẵng
 • Phòng Quản Lý Xuất
 • Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Tỉnh: Đơn Giản Hóa Thủ Tục
 • 1- Chức năng :

  Phòng Kế hoạch – Vật tư là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành Công ty ở các lĩnh vực công tác:

  – Thực hiện việc xây dựng kế hoạch, điều độ kế hoạch sản xuất kinh doanh, chống thất thoát nước và thực hiện cung ứng vật tư thiết bị đáp ứng toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

  -Thực hiện chức năng quản lý trong việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trong công ty.

  – Quản lý dự án (xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm…)

  – Thực hiện chức năng quản lý trong việc kinh doanh nước sạch, kiểm định đồng hồ.

  – Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các định mức, qui chế, qui trình, qui phạm của Nhà nước trong công tác sản xuất kinh doanh để đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao.

  2- Nhiệm vụ :

  a) Về Kế hoạch kinh doanh:

  – Xây dựng kế hoạch sản xuất và định hướng hoạt động xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Công ty. Tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm. Kịp thời phát hiện những khó khăn, bất hợp lý, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham mưu cho Giám đốc đề ra các biện pháp thực hiện, điều phối kịp thời các chỉ tiêu cho phù hợp tiến độ chung.

  – Căn cứ kế hoạch sản xuất, chủ động quan hệ giao dịch với các đơn vị trên lĩnh vực hoạt động kinh tế của Công ty. Phối hợp với Phòng Kế tóan – Tài chính soạn thảo và tham mưu cho Giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế, theo dõi thực hiện và giám sát các hợp đồng đã ký kết, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Quản lý lưu trữ chặt chẽ có hệ thống các tài liệu, hợp đồng theo đúng qui định của Nhà nước.

  – Hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty và Nhà nước, tổng hợp các báo cáo kết quả định kỳ.

  – Phân tích hiệu quả kinh tế các công trình, dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất với lãnh đạo Công ty về các biện pháp quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  – Thống kê và theo dõi biên bản đọc số đồng hồ nước sạch hàng tháng.

  b) Về công tác quản lý vật tư :

  – Cung ứng vật tư phục vụ sản xuất của Công ty. Có kế hoạch dự trữ về số lượng, chủng loại các nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện thiết bị cần thiết để đáp ứng kịp thời cho việc phục vụ sản xuất kinh doanh của Cơng ty.

  – Tổ chức cất giữ, bảo quản thiết bị vật tư an toàn, cập nhật, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, thẻ kho, chứng từ và thực hiện chế độ xuất nhập, báo cáo, kiểm kê định kỳ theo đúng qui định của Nhà nước.

  – Tham gia xây dựng, bổ sung và ban hành các định mức tiêu thụ vật tư, vật liệu ngành nước cho các đơn vị trong Công ty một cách kinh tế nhất.

  – Lập hệ thống sổ sách quản lý vật tư . Định kỳ thống kê báo cáo, phân loại chất lượng và số lượng vật tư tồn kho, đảm bảo lượng vật tư tồn kho và đề xuất thanh lý các loại vật tư theo đúng các nguyên tắc thủ tục do nhà nước qui định.

  c)Về công tác quản lý đất đai :

  – Tham gia công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng.

  – Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính và các chức năng quản lý Nhà nước hoàn thiện hồ sơ pháp lý các khu đất do Công ty quản lý.

  d) Về công tác quản lý dự án đầu tư :

  – Lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm do Công ty làm chủ đầu tư và trình chủ quản đầu tư xem xét phê duyệt.

  – Nghiên cứu đề xuất, lập chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư nhằm hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư của Công ty và các dự án khác do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giao.

  – Đề xuất các hình thức quản lý, thực hiện dự án cho phù hợp theo từng nguồn vốn cụ thể.

  – Lập hồ sơ, thủ tục trình duyệt dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện, xin giấy phép xây dựng, giấy phép đào đường, phối hợp với phòng Kỹ thuật Công nghệ thẩm định hoặc thuê tư vấn thẩm định trước khi trình duyệt.

  – Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc đề xuất Công ty ký hợp đồng thuê tư vấn thực hiện.

  – Quản lý dự án theo đúng quy trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư mua sắm của Công ty. Chủ trì cùng với Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Kỹ thuật Công nghệ lập hồ sơ thanh quyết toán đối với các dự án xây dựng mới và sửa chữa lớn sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và khấu hao sửa chữa lớn của Công ty.

  – Tổ chức đấu thầu, mua sắm, tiếp nhận và bàn giao máy móc thiết bị cho đơn vị sử dụng đối với việc mua sắm thiết bị, máy móc sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn và vốn phát triển sản xuất của Công ty.

  – Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

  – Tổ chức vận hành, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán vốn đầu tư khi công trình được hoàn thành và theo dõi công trình cho đến hết thời hạn bảo hành.

  – Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  – Thực hiện quyết toán hàng năm và tổng quyết toán vốn đầu tư theo đúng nguyên tắc, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định.

  – Lưu trữ và bảo quản chặt chẽ các hồ sơ dự án đầu tư đã và đang thực hiện.

  e) Về quản lý công tác sửa chữa- bảo trì- bảo dưỡng :

  – Lập kế hoạch vốn sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hàng năm trình Công ty xem xét phê duyệt.

  – Tổ chức, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán vốn sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, theo dõi công tác sửa chữa đến khi hết hạn bảo hành.

  – Thực hiện công tác báo cáo, thống kê các nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của Công ty và quy định của Nhà nước.

  f) Về quản lý công tác kiểm định đồng hồ :

  – Soạn thảo, thương thảo và tham mưu cho Công ty ký kết các hợp đồng có kiểm định đồng hồ.

  – Lên kế hoạch, theo dõi, lập hồ sơ thanh toán các hợp đồng kiểm định đồng hồ.

  – Thực hiện báo cáo công tác kiểm định đồng hồ theo quy định.

  – Quản lý phần mềm kiểm định.

  * Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Kế hoạch Vật tư còn thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, năng lực và tình hình thực tế của Công ty khi được Ban giám đốc Công ty giao.

  3- Quyền hạn :

  – Trực tiếp để giải quyết và điều hành một số mặt công tác theo giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty.

  – Có quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc cung cấp tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được công ty giao.

  – Chấp nhận hoặc từ chối việc xuất nhập vật tư không đúng thủ tục hoặc không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được qui định đối với các đơn vị trực thuộc.

  4- Cơ cấu tổ chức bộ máy :

  Phòng Kế hoạch – Vật tư do một Trưởng phòng điều hành trực tiếp và một đến hai phó phòng giúp việc cùng một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo cho sự hoạt động của phòng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Vật Tư
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Vật Tư
 • Đặc Điểm Và Các Phương Pháp Quản Lý Tài Chính Công Hiệu Quả
 • Tổng Quan Về Tài Chính Công Và Quản Lý Tài Chính Công
 • Top 13 Phần Mềm Quản Lý Học Sinh – Sinh Viên Tốt Nhất Hiện Nay
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100