Giới Thiệu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Công Ty Xây Dựng

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Bản Chất, Giai Cấp, Mục Tiêu Lý Tưởng Chiến Đấu, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Bai Giang Doc
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Tham Gia Sản Xuất, Xây Dựng Kinh Tế Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp
 • Ngành kỹ thuật xây dựng là gì?

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật công ty xây dựng

  Một số nhiệm vụ mà phòng kỹ thuật công ty xây dựng phải thực hiện:

  Công tác kỹ thuật cơ khí, xây dựng:

  • Lập hồ sơ thiết kế dự toán, quản lý, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng mới, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng hải. Thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật được giao trong phạm vi được phân cấp.
  • Nghiên cứu biên soạn các văn bản quản lý về kỹ thuật trong lĩnh vực công trình, cơ khí. Nghiên cứu biên soạn các tài liệu nghiệp vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ngành xây dựng, cơ khí;
  • Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm an toàn xây dựng
  • Theo dõi công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và các trang thiết bị theo quy định.
  • Kiểm tra chất lượng các sản phẩm lĩnh vực công trình và lĩnh vực cơ khí;
  • Xử lý các sự cố đột xuất về báo hiệu hàng hải.
  • Xây dựng và quản lý, điều hành hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
  • Xây dựng và quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đảm đảm an toàn thi công, và các hạng mục xây dựng khác của Tổng công ty.

  Công tác khoa học công nghệ và thiết bị phục vụ công trình xây dựng.

  • Thường trực trong công tác Khoa học công nghệ của Tổng công ty, hướng dẫn và quản lý thực hiện các đề tài, sáng kiến.
  • Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, quản lý và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, bộ phận, tổ, nhóm thực hiện các đề tài, đề án khoa học, tiêu chuẩn, quy chuẩn,…Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thực hiện công trình.
  • Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, áp dụng khoa học công nghệ mới cho các sản phẩm của Tổng công ty.
  • Quản lý các thiết bị thi công xây dựng của Tổng công ty. Tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát sản xuất và đưa vào sử dụng các thiết bị phục vụ xây dựng. Đồng thời, xây dựng hệ thống và quản lý các thiết bị trên.
  • Kiểm tra và duyệt quyết toán các sản phẩm cho các đơn vị theo quy định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo công ty giao.

  Ngoài ra, chức năng của phòng kỹ thuật công ty xây dựng còn là:

  • Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
  • Phối hợp, trao đổi ý kiến đối với bộ phận kỹ thuật thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Phối hợp với văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật
 • Vị Trí, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Tổ Chức Của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Bạn Đã Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Nội Thất Là Gì Chưa?
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ
 • Bỏ Khu Phố, Thay Vào Tổ Dân Phố
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Hoạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Ban Tại Sở Giao Dịch I
 • Nghiệp Vụ Kế Toán Ngân Quỹ Tại Ngân Hàng Như Thế Nào
 • 5 Nhiệm Vụ Quan Trọng Của Kế Toán Trưởng Là Gì?
 • 5 Chức Năng Quan Trọng Của Gan
 • Các Chức Năng Quan Trọng Của Gan
 • A. Chức năng:

  1. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

  2. Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

  3. Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

  4. Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

  B. Nhiệm vụ:

  1. Công tác quy hoạch và kế hoạch tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng:

  a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt.

  d. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách, như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; quy trình xuất nhập vật tư, văn phòng phẩm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy trình quản lý và mua sắm tài sản, … và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Trường, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt .

  Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng quyền tự chủ cho các đơn vị; chi tiết hóa các chế độ chính sách, quy định cụ thể về nội dung và định mức thanh toán phù hợp với thực tế và chế độ, chính sách hiện hành.

  e. Phối hợp xây dựng kế hoạch các kỳ thi của Trường và các kỳ thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; thẩm định dự toán kinh phí của các kỳ thi này và triển khai thực hiện.

  g. Chủ trì x ây dựng kế hoạch , lập dự trù, dự toán và thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tài sản, thiết bị; cải tạo, sửa chữa nhỏ các công trình, nhà cửa .

  h. Phối hợp với các đơn vị lập dự trù vật tư, văn phòng phẩm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức mua sắm, cấp phát cho các đơn vị.

  2. Về công tác quản lý tài chính và tài sản:

  a. Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị dự toán cấp III thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc g iải ngân các nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí NCKH, nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện đề tài điều tra cơ bản, kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào diện Hiệp định và do tỉnh Nghệ An gửi, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.

  b. Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội,…cho cán bộ và người học và các khoản chi thường xuyên khác.

  c. Công tác quản lý các nguồn thu

  – Tổ chức thực hiện nguyên tắc mọi nguồn thu của Trường tập trung tại một đầu mối Phòng KH-TC và khai thác tốt các nguồn thu cho Trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

  – Thực hiện rà soát, đối chiếu và tổ chức thu học phí của người học ở tất cả các bậc đào tạo, các hệ đào tạo của các khóa học trước khi ra Trường; các khoản thu các dịch vụ của Trường.

  – Phối hợp ngân hàng thu học phí: Bố trí thu, đối chiếu ngày, tuần, tháng, quý, năm; quản lý nguồn thu từng ngân hàng và người học; quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng, luân chuyển nguồn vốn, kỳ gửi giữa các ngân hàng.

  d. Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động hợp tác quốc tế. Tổ chức việc cấp phát, quản lý kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các hoạt động NCKH của người học theo dự toán kinh phí đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

  e. Thực hiện công tác thu hồi công nợ trong và ngoài trường

  – Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán.

  g. Công tác thực hiện các nghĩa vụ thuế

  – Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán các khoản thuế với Cục thuế Nghệ An.

  – Thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ viên chức Trường và khoản thuế TNCN vãng lai của hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn được Trường chi trả tiền công; tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán thuế TNCN với Cục thuế Nghệ An.

  h. Công tác quyết toán, báo cáo tài chính

  – Lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm; thực hiện chỉnh lý theo kiến nghị của kiểm toán độc lập trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi Bộ GD&ĐT để báo cáo theo quy định.

  – Thực hiện 03 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự kiểm tra tài chính nội bộ và công tác thanh tra tài chính nội bộ theo định kỳ.

  – Thực hiện công tác báo cáo kế hoạch, tài chính định kỳ đột xuất theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  3. Công tác khác

  a. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, tài sản, thiết bị

  – Quản lý và cấp phát các phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại “Quy chế in và quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Vinh”.

  – X ây dựng kế hoạch mua sắm , sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt ; chủ trì công tác mua sắm, nghiệm thu và bàn giao các loại tài sản, thiết bị.

  – Chủ trì công tác tổng kiểm kê và thanh lý tài sản , trích khấu hao tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thanh lý tài sản.

  b. Công tác tổ chức bộ máy kế toán

  – Xây dựng kế hoạch phát triển bộ máy kế toán, kế hoạch ; hoàn thiện phần mềm kế toán Cyber, phần mềm quản lý tài sản, quản lý học phí và đăng ký học CMC; phối hợp với công ty phần mềm hoàn thiện phần mềm CMC.

  – Chủ trì hướng dẫn các đơn vị ghi sổ theo dõi tài sản; hạch toán, ghi sổ các khoản thu – chi và kiểm tra việc hạch toán, thanh quyết toán các khoản thu – chi tại các đơn vị, các Trường trực thuộc; quy định các biểu mẫu, sổ sách áp dụng chung cho toàn Trường.

  – Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Hiệu trưởng xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định đối với công tác quản lý thu, chi các khoản kinh phí được Trường cấp hoặc được ủy quyền thu và để lại đơn vị sử dụng; công tác quản lý tài sản được giao tại các đơn vị thuộc Trường.

  – Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo đúng qui định; quản lý tài sản của Phòng được Nhà trường giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (Mbbank)
 • Mb Là Ngân Hàng Gì? Sản Phẩm Dịch Vụ Của Mbbank
 • Khẳng Định Vai Trò Nòng Cốt Của Kho Bạc Trong Quản Lý Ngân Quỹ Nhà Nước
 • Công Việc Của Một Nhân Viên Ngân Quỹ
 • Kho Bạc Nhà Nước Điều Hành Ngân Quỹ Nhà Nước Đảm Bảo Khả Năng Thanh Toán, Chi Trả Kịp Thời
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Kế Hoạch Hóa Marketing Trong Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Công Nhiệm Vụ Trong Nhóm Là Gì? Lợi Ích
 • Kế Toán Trưởng Tiếng Anh Là Gì? Khái Niệm Và Những Liên Quan
 • Acb Là Ngân Hàng Gì? Các Sản Phẩm Dịch Vụ Của Acb
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Tmcp Á Châu Chi Nhánh Chùa Hà
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Bộ Phận Pha Chế Trong Nhà Hàng
 • Kế hoạch hóa marketing trong xây dựng được hiểu là việc xậy dựng trình tự logic của các loại hoạt động marketing nhằm giúp doanh nghiệp có thể lập kế hoạch hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

  Kế hoạch hóa marketing trong xây dựng là gì?

  Kế hoạch hóa marketing trong xây dựng tiếng Anh là Construction Marketing Plan.

  Trong kế hoạch marketing phản ánh các phương hướng hoạt động của doanh nghiệp xây dựng để đạt được thành quả và sự thịnh vượng trên thị trường.

  Chức năng và nhiệm vụ

  – Chức năng chủ yếu của kế hoạch marketing: lập luận cứ cho các mục tiêu và đề ra các hành động cụ thể có tính tới các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu này.

  Những mục tiêu của doanh nghiệp xây dựng là: thực hiện sản phẩm xây dựng (các công trình xây dựng, vật liệu, kết cấu xây dựng…), thực hiện các công tác xây lắp và các dịch vụ xây dựng trong thời hạn được giao với chất lượng phù hợp.

  – Nhiệm vụ: Trong kế hoạch marketing giải quyết các nhiệm vụ về sử dụng các khả năng hiện có để củng cố vị thế của doanh nghiệp xây dựng trên thị trường xây dựng và về sự đạt được hiệu quả trong cuộc đấu tranh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng tương tự nhau.

  Doanh nghiệp xây dựng hiện đại buộc phải hoạt động trong những điều kiện cạnh tranh và tình huống kinh tế luôn thay đổi. Kế hoạch marketing mở ra những khả năng cho phép doanh nghiệp thắng trong cạnh tranh, tự thích ứng trên thị trường và đạt được sự ổn định và tin cậy về tài chính trong môi trường động của kinh doanh hiện đại, nâng cao thu nhập, doanh lợi, rủi do tài chính thấp hơn.

  Trình tự lập kế hoạch hoạt động marketing

  Kế hoạch hóa hoạt động marketing của doanh nghiệp xây dựng được thực hiện theo trình tự nhất định.

  – Đầu tiên, xác lập mục tiêu của hoạt động marketing đối với các dự án khác nhau, các tổ hợp xây dựng, các công trình có chức năng sản xuất, nhà ở, xã hội hoặc văn hóa cũng như các loại công tác và dịch vụ.

  – Nghiên cứu các chiến lược loại trừ nhau, xây dựng các công trình của qui hoạch hoàn thiện, áp dụng công nghệ và tổ chức xây dưng mới, hình thành thị trường, xâm nhập vào các thị trường mới và các vùng khác.

  – Hình thành kế hoạch hoạt động marketing mà các bộ phận của kế hoạch này là: các công trình xây dựng, các loại công tác xây lắp, giá cả các công trình và các loại công tác; cách thực hiện các công trình và các loại công tác xây lắp, bàn giao công trình và các công tác cho chủ đầu tư.

  – Lập ngân sách marketing. Ngân sách marketing là một phần của kế hoạch marketing phản ánh giá trị được thiết kế của các khoản thu nhập, chi phí và lợi nhuận,

  Theo vietnambiz

  ONESENhà Máy Sản Xuất Nội Dung Chuyển Đổi Bán Hàng & SEO 4.0 – giúp doanh nghiệp bạn tối ưu trang web, sản xuất nội dung và phân phối nội dung lên các kênh truyền thông phù hợp. Chúng ta cùng nhau làm việc để doanh nghiệp của bạn Bán Nhiều Hàng & Tăng Lợi Nhuận với thứ hạng từ khóa được xếp hạng cao và nội dung chuyển đổi mua hàng tăng trưởng liên tục.

  ONESE Digital Marketing

  Điện thoại: 028 6292 1313

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Của Công An Kinh Tế
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Quản Lý Kinh Tế Và Chức Vụ
 • Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Trật Tự Quản Lý Kinh Tế Và Chức Vụ Trong Hoạt Động Điều Tra Hình Sự
 • Thẩm Quyền Của Lực Lượng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Quản Lý Kinh Tế
 • Cảnh Sát Kinh Tế Làm Gì? Những Điều Liên Quan Đến Nghề Cảnh Sát
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Kế Hoạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Phòng Kế Hoạch
 • Giới Thiệu Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Kh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy
 • Quản Đốc Là Gì? Về Ngành Nghề “hot” Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

  Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu Nhà trường phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng thu, chi các hoạt động tài chính của Nhà trường.

  Phòng thực hiện việc thu học phí của sinh viên thông qua phần mềm quản lý đào tạo IU và qua máy Pos của ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn, chính xác giảm thiểu sai sót trong quá trình thu, nộp học phí. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc kiểm tra mức học phí và nộp học phí.

  Phòng thực hiện chức năng tham mưu với Ban giám hiệu thực hiện các khoản chi trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập, học bổng khuyến khích học tập, đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên cụ thể:

  – Nhà trường luôn đảm bảo trích đủ 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy theo Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT để chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Mức chi học bổng khuyến khích cho sinh viên loại xuất sắc trong giai đoạn từ năm 2010-2016 tăng từ 410.000 đồng/tháng/1sinh viên lên 870.000 đồng/tháng/1 sinh viên.

  – Nhà trường đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định hiện hành đối với các khoản trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập cho các sinh viên thuộc diện được trợ cấp, khuyến khích.

  – Thực hiện chi hỗ trợ cho sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2.500.000 đồng/ 1 đề tài nghiên cứu.

  – Thực hiện chi phúc lợi cho sinh viên nhân dịp tết nguyên đán 20.000 đồng/ sinh viên/1 năm.

  Phòng luôn thực hiện việc chi trả cho sinh viên kịp thời, đúng tiến độ thông qua việc thông báo tới sinh viên trên Website Nhà trường và qua cố vấn học tập của các lớp để đảm bảo tất cả các siên viên trong diện được nhận hỗ trợ đều biết.

  1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
  2. Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng.
  3. Theo dõi tình hình thực hiện dự toán và báo cáo cấp trên khi có yêu cầu.
  1. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập báo cáo thống kê, báo cáo khảo sát, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.
  2. Hướng dẫn xây dựng dự toán chi, kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, căn cứ theo dự toán chi tiết đã được duyệt, căn cứ theo nguồn kinh phí.
  3. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành.
  4. Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Luật kế toán và các quy định khác của nhà nước.
  5. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định.
  6. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hồ sơ mua sắm, thanh quyết toán và giải ngân các nguồn kinh phí.
  7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
  8. Thực hiện việc luân chuyển, bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.
  1. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ của trường. Thực hiện kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm.
  2. Tham gia xây dựng phương án phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường.
  3. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý.
  4. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khai thác tăng nguồn thu cho trường.
  5. Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, giám sát và sử dụng các nguồn vốn. Tham mưu, đề xuất phương án huy động nguồn vốn phục vụ mọi hoạt động của Nhà trường.
  6. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  7. Thực hiện chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
  8. Thực hiện tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của trường theo quy định hiện hành.
  9. Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Thiết Kế Nhà Máy, Phòng Sạch Thực Phẩm Chức Năng
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Thiết Kế Sản Phẩm Đầy Đủ Nhất!
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ Bai 1 Ppt
 • Đề Tài Mẫu: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Hàng Trong Hoạt Động Du Lịch
 • Bản Mô Tả Công Việc Giám Sát F&b Trong Khách Sạn
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Thiết Kế Trong Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Đaị Cương Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Khái Niệm Và Đặc Điểm Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Quản Lý Hành Chính Là Gì? Vấn Đề Xoay Quanh Quản Lý Hành Chính
 • Chức Năng Của Cán Bộ Quản Lý Dự Án Đầu Tư
 • Ban Quản Lý Dự Án I
 • Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đã cho ra đời những phần mềm thiết kế chuyên dụng, cung cấp cho ngành thiết kế nhiều công cụ mới. Từ đó, đẩy mạnh sự phát triển của ngành này. Cùng tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của phòng thiết kế trong công ty. Để xem hoạt động quản lý nhân sự của phòng ban này có thực sự hiệu quả.

  Bạn biết gì về ngành thiết kế?

  Thiết kế là việc tạo ra các bản vẽ kỹ thuật, các đối tượng, hoặc các mẫu hình ảnh. Đặc điểm chung của thiết kế là việc hình ảnh hoá các ý tưởng bằng các công cụ, phần mềm hỗ trợ. Thông qua đó thể hiện được thông số kỹ thuật, hoặc truyền tải được thông điệp và ý tưởng của người thiết kế đến với người xem.

  Lưu ý: Ngành thiết kế có thể tồn tại theo dạng công ty độc lập hoặc một phòng ban của doanh nghiệp có quy mô lớn.

  Chức năng nhiệm vụ của phòng thiết kế trong công ty qua các chức danh

  Thực tế công việc của phòng thiết kế rất đa dạng với nhiều lĩnh vực và vị trí công việc khác nhau. Tùy thuộc vào mức độ cũng như quy mô lớn nhỏ của doanh nghiệp mà được phân chia làm nhiều vị trí phù hợp. Từ đó, giúp nhân viên dễ dàng làm việc theo đúng sở trường và khả năng của bản thân.

  Chức năng nhiệm vụ các vị trí công việc trong phòng thiết kế:

  Giám đốc sáng tạo

  Vị trí giám đốc sáng tạo (Creative Director) là vị trí cấp cao, ban quản lý lãnh đạo doanh nghiệp, đứng đầu các phòng ban hay các nhóm làm việc. Với nhiệm vụ chính là giám sát, quản lý công việc của nhân viên, đưa ra những chiến lược, kế hoạch hay ý tưởng sáng tạo độc đáo cho công việc thiết kế của mình.

  Giám đốc mỹ thuật

  Đây là người chịu trách nhiệm quản lý bên mảng mỹ thuật của công ty.

  Giám đốc thiết kế còn được gọi là Design Director – đây là người đứng đầu phòng thiết kế, có nhiệm vụ quản lý và giám sát nhân viên cũng như đưa ra những ý tưởng, bàn giao công việc thiết kế, chỉnh sửa và duyệt các thiết kế của nhân viên.

  Giám đốc dịch vụ sáng tạo

  Nhân viên thiết kế

  Đặc biệt, để hoạt động quản lý nhân sự phòng thiết kế được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, chuẩn xác và minh bạch. Công ty, doanh nghiệp có thể nhờ đến sự hỗ trợ của phần mềm công nghệ. Thông tin chi tiết về hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, quý khách có thể truy cập vào trang web: https://quantrinhansu-online.com/ để tìm hiểu. Hoặc nhờ các chuyên viên tư vấn hỗ trợ qua hotline: 0919.039.665 này!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Trong Công Ty
 • Công Việc Và Chức Năng Của Phòng Quản Lý Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Phòng Nhân Sự?
 • Nhiệm Vụ Và Chức Năng Của Phòng Nhân Sự Là Gì Trong Công Ty?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Trong Công Ty

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Mô Tả Công Việc Của Vị Trí Giám Đốc Kỹ Thuật Là Gì?
 • Mô Tả Công Việc Của Một Giám Đốc Kỹ Thuật
 • Chọn Giám Đốc Kỹ Thuật: Quản Lý Là Quản Lý
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc Công Ty Tnhh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Phân Xưởng Sản Xuất
 • 1. Phó giám đốc kỹ thuật là gì?

  2. Chức năng nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật

  Một số chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật:

  • Điều hành các phòng để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
  • Giám sát dự án và đưa ra quyết định và đề xuất về giải pháp, chiến lược,… với Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
  • Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.
  • Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn. Đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
  • Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường.
  • Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.
  • Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.
  • Phối hợp với Hội Đồng Quản trị để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.
  • Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.
  • Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
  • Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu mà Công ty đề ra.
  • Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về dự án.
  • Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
  • Chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo đối với Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty.
  • Giám sát quản lý tài chính, chi tiêu trong công ty theo thẩm quyền được phép căn cứ vào Điều lệ.

  3. Ví dụ thực tế về chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty xây dựng

  Chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng:

  • Chủ trì lập biện pháp đấu thầu thi công công trình khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.
  • Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao để tổng hợp báo cáo kết quả đã kiểm tra xử lý trình Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty.
  • Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm.
  • Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  • Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm.
  • Biên soạn tài liệu về công nghệ kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên.
  • Triển khai những tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.
  • Tổ chức thực hiện các phương án kỹ thuật và khai thác có hiệu quả thiết bị kỹ thuật được trang bị, đảm bảo cho việc sản xuất tại các đơn vị đạt chất lượng tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đúng quy trình, quy phạm.
  • Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật trong việc phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất và phục vụ kinh doanh.
  • Quản lý thiết bị, theo dõi, trình duyệt phương án sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ và khi bị hư hỏng.
  • Quản lý lưu trữ, bảo quản hồ sơ và cung cấp tư liệu để phục vụ cho các hoạt động chung của toàn công ty.
  • Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật và của đơn vị.
  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật chất lượng, tiến độ thi công các công trình nhận thầu. Tham gia xử lý các vấn đề về kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với các phòng thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Bảo vệ, vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức thi công các công trình của công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.
  • Đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

  Qua nội dung mô tả chức năng, nhiệm vụ của phó giám đốc kỹ thuật, cùng ví dụ cụ thể trong Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng. Chắc hẳn, bạn cũng đã hiểu và nắm được công việc và quyền hạn cụ thể của vị trí công việc này. Để công tác tuyển dụng, quản lý chức danh phó giám đốc kỹ thuật được hiệu quả. Bạn có thể truy cập vào trang web: https://quantrinhansu-online.com/ để tham khảo đầy đủ thông tin hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Kinh Doanh
 • Vai Trò Của Giám Đốc Kinh Doanh
 • Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp
 • Giám Đốc Kinh Doanh Là Ai? Vai Trò Và Công Việc Đảm Nhận Của Giám Đốc Kinh Doanh
 • Chức Năng, Quyền Hạn Của Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kỹ Thuật Lắp Đặt

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ii: Lặng Lẽ Góp Chiến Công
 • Sửa Chữa Khoa Phục Hồi Chức Năng, Phòng Trực Kế Toán, Tường Rào Đường Nguyễn Văn Trỗi, Một Số Phòng Tầng 3,4 Nhà Kỹ Thuật Nghiệp Vụ
 • Đbqh Tp. Đà Nẵng Ủng Hộ Việc Bổ Sung Chức Năng Của Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hình Sự Thuộc Vksnd Tối Cao
 • Cần Phân Biệt Rõ Chức Năng, Nhiệm Vụ Giữa Pháp Y Và Kỹ Thuật Hình Sự
 • Luật Sư Nêu Ý Kiến Về Việc Thành Lập Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hình Sự Thuộc Vksnd Tối Cao
 • 1. CHỨC NĂNG : ;.. tham gia đấu thầu.. quyết định…. về các biện pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tiến bộ KHKT vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. có biện pháp xử lý kịp thời.

  – Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế của Viện

  – Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của ViệnViện

  2. NHIỆM VỤ :

  – Xây dựng phương án thi công, phương án kỹ thuật cho các dự án, các loại phương tiện xe máy thiết bị thi công, các sản phẩm khác để tổ chức thực hiện của

  – Kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư, mức hao phí lao động trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt; Xây dựng phương án thi công, phương án PCCN, phương án an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các công trình lớn trọng điểm; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập và duyệt phương án thi công, phương án PCCN, phương án an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với các công trình nhỏ.

  – Phối hợp cùng với phòng Kinh doanh, phòng Phát triển dự án lập hồ sơ dự thầu các công trình của Viện

  – Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong quá trình sản xuất về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, máy móc thiết bị và vệ sinh môi trường.

  – Hướng dẫn và cùng các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ nghiệm thu công trình, phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao công trình.

  – Quản lý, bảo quản, sửa chữa, điều động toàn bộ xe máy thiết bị thi công của Viện. Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị máy móc hàng quý, năm. Phối hợp cùng phòng Kinh doanh, phòng Tài chính kế toán khoán quản ca xe, máy các loại tại các đơn vị trực thuộc Viện và các đối tác ngoài Viện

  – Trực tiếp tổ chức thi công công trình do Ban lãnh đạo Viện

  – Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra tay nghề, đào tạo, đào tạo lại, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Viện. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các sáng kiến, sáng chế vào sản xuất kinh doanh của Viện

  – Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, mạng lưới an toàn viên, vệ sinh viên, lực lượng phòng chống cháy nổ đến các đơn vị trực thuộc trên phạm vi toàn Viện

  – Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án đổi mới công nghệ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Viện về việc khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý.

  – Đề xuất với lãnh đạo Viện

  – Đình chỉ thi công đối với đội trưởng, cá nhân và công trình khi phát hiện có sự vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn PCCN và báo cáo Ban lãnh đạo Viện

  – Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  – Đề nghị lãnh đạo Viện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Trung Nam Tp. Hồ Chí Minh
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Huyện
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kỹ Thuật An Toàn

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Kỹ Thuật An Toàn, Môi Trường
 • Quân Đội Mỹ Có Thể Ứng Dụng Công Nghệ Ar Với Kính Hololens Vào Thực Chiến Từ Năm 2022
 • Đội Quân Lao Động Sản Xuất
 • Đài Phát Thanh Truyền Hình Quảng Bình
 • Sâu Đậm Hình Ảnh “Đội Quân Công Tác”
 • Chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật an toànMôi trường

            a) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

            – Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

            b) Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường: 

            – Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh; 

            – Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.

            c) Về an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

            – Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác, an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của sở;

            – Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường của dự án thuộc lĩnh vực công thương sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt;

            – Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành công thương; chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, các chương trình, đề án, dự án khác thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương hoặc theo phân công của UBND cấp tỉnh;

            e)  Chủ trì thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Xây dựng kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện.

            g) Chủ trì xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

            h) Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Công Thương.

            i) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý kỹ thuật an toàn và môi trường trong ngành công thương theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đối với Phòng Kinh tế/Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

            l) Tập huấn, đào tạo các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của phòng đảm bảo theo quy định của pháp luật.

            m) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Triển Khai Công Tác Năm 2022
 • Những Chiến Công Thầm Lặng Của Lực Lượng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ
 • Sở Y Tế Cần Thơ :: Các Phòng Ban
 • Lãnh Đạo 15 Phường Và Các Phòng Ban
 • Ý Thức Hiến Pháp Trong Nhà Nước Pháp Quyền
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Phòng Kế Hoạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Kh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy
 • Quản Đốc Là Gì? Về Ngành Nghề “hot” Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Quản Đốc Xưởng Là Gì? 5 Kỹ Năng Cần Có Của Một Quản Đốc Xưởng Giỏi
 • 2.1. Về công tác kế hoạch:

  Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

  2.2. Về công tác tài chính:

  – Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở;

  – Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định;

  – Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật;

  – Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính của Quỹ phát triển KH&CN theo quy định hiện hành.

  2.3. Về công tác tổng hợp:

  Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động khoa học và công nghệ của Sở.

  2.4. Về Hợp tác quốc tế:

  – Quản lý và tham mưu thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Sở; Chủ trì phối hợp các phòng làm các thủ tục đón vào, đoàn ra về Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Sở;

  – Tham mưu đề xuất các dự án Hợp tác KH&CN theo Nghị định thư và quản lý nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2.5. Về đầu tư phát triển KH&CN:

  – Đề xuất các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  2.6. Nhiệm vụ quản lý KH&CN cấp huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện):

  – Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

  – Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện;

  – Phối hợp hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

  – Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

  2.7. Các nhiệm vụ khác:

  – Quản lý cán bộ công chức, công vụ, tài sản, tài liệu của Phòng theo quy định của pháp luật;

  – Thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN đột xuất và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Kế Hoạch
 • Tư Vấn Thiết Kế Nhà Máy, Phòng Sạch Thực Phẩm Chức Năng
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Thiết Kế Sản Phẩm Đầy Đủ Nhất!
 • Bai 1 Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Nhiệm Vụ Của Chi Uỷ, Bí Thư Chi Bộ Bai 1 Ppt
 • Đề Tài Mẫu: Vai Trò, Chức Năng Của Nhà Hàng Trong Hoạt Động Du Lịch
 • Trưởng Phòng Kế Hoạch: Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 8, 9, 10: Tế Bào Nhân Thực
 • Cấu Tạo Tế Bào Sinh Vật Nhân Thực(Tiếp)
 • Tại Sao Nói Màng Sinh Chất Có Tính Bán Thấm?
 • Chi Phí Vá Màng Trinh Hết Bao Nhiêu Tiền? * Chao Bacsi
 • ✅ Trắc Nghiệm Bài 7: Cấu Tạo Tế Bào Thực Vật
 • Quản lý tất cả các vấn đề trong phòng ban, Trưởng phòng kế hoạch đóng vai trò rất quan trọng đối với ban lãnh đạo công ty. Vậy nhiệm vụ chính của họ bao gồm những công việc gì? HRchannels sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.

  1. Trưởng phòng kế hoạch là gì?

  Kế hoạch là một tập hợp những công việc, hoạt động được sắp xếp theo trình tự nhất định để đi đến mục tiêu cuối cùng đã được đề ra. Lập kế hoạch, thực hiện chúng là một trong những chức năng vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, gắn liền với chương trình hành động sản xuất, kinh doanh trong tương lai. Do vậy, việc lập ra phòng ban kế hoạch là điều cần thiết trong mọi tổ chức, người đứng đầu bộ phận này chính là Trưởng phòng kế hoạch.

  2. Chức năng của Trưởng phòng kế hoạch

  Quản lý các dự án: Trưởng phòng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch dự án chuyên nghiệp, phức tạp, đồng thời nghiên cứu và phân tích chúng nhằm đạt được mục tiêu công việc. Làm công tác giám sát các chức năng chuyên ngành như đề xuất phát triển quy mô, nghiên cứu thị trường.

  Quản lý nhân sự: Phân công công việc cho nhân viên, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện tốt các dự án, nhiệm vụ được giao. Đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật phù hợp.

  Quản lý ngân sách, theo chi tiêu: Lập kế hoạch cũng luôn gắn liền với ngân sách, chi phí nên Trưởng phòng kế hoạch giỏi phải biết cách điều chỉnh vấn đề tài chính sao cho phù hợp với tiêu chuẩn mà doanh nghiệp, đối tác đưa ra, hạn chế tối đa lãng phí.

  Tạo lập các mối quan hệ: Trưởng phòng kế hoạch phải tiếp xúc với nhiều người ở các tầng lớp khác nhau, do đó chức năng của họ là thực hiện tốt các mối quan hệ, xử lý khiếu nại, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì khách hàng cũ, tạo mối quan hệ bền lâu.

  3. Nhiệm vụ chính của Trưởng phòng kế hoạch

  Là người quản lý, đứng đầu bộ phận phòng ban nên Trưởng phòng kế hoạch phải bao gồm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chuyên môn đến quản lý nhân viên, các sự việc phát sinh, thực hiện báo cáo với cấp trên, làm việc với khách hàng. Cụ thể bao gồm:

  – Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quý, năm, quản lý, theo dõi thực hiện kế hoạch dự án, đảm bảo các chỉ tiêu xuất suất phù hợp với thị trường.

  – Đánh giá, phân tích tình hình thị trường về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của công ty, dự báo về kế hoạch sắp tới.

  – Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng hóa của công ty.

  – Phối hợp với các phòng ban thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra.

  – Phân bổ công việc cho cấp dưới, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

  – Xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

  – Chuẩn bị các báo cáo về hoạt động, khuyến nghị cải tiến, sửa đổi. Báo cáo cho ban giám đốc về tiến độ sản xuất, kế hoạch thực hiện sản xuất của doanh nghiệp.

  – Tham gia chuẩn bị và quản lý ngân sách, theo dõi và kiểm soát chi tiêu.

  – Cung cấp, đào tạo phát triển nhân viên.

  – Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao cho.

  Trách nhiệm của Trưởng phòng kế hoạch

  Trưởng phòng kế hoạch có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của mình, đảm bảo ngân sách, kinh phí nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Có tinh thần làm việc tích cực, tạo uy tín tốt đối với nhân viên, cấp trên, đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, người quản lý phòng kế hoạch cần phải có trách nhiệm quản lý, dẫn dắt các thành viên trong nhóm, các vấn đề xảy ra với bộ phận của mình.

  Tìm việc Trưởng phòng kế hoạch ở đâu?

  Chi tiết liên hệ:

  Website: http://hrchannels.com

  Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

  Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Là Gì? Vai Trò Của Kế Hoạch Như Thế Nào Trong Doanh Nghiệp
 • Mục Tiêu Và Chức Năng Của Lập Kế Hoạch Sản Xuất Và Kiểm Soát Sản Xuất
 • Một Ví Dụ Về Quá Trình Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Buổi Họp
 • Những Yếu Tố Nào Có Thể Ảnh Hưởng Đến Chức Năng Lập Kế Hoạch Của Quản Lý?
 • Khi Dạ Dày Và Lá Lách ‘kêu Cứu’, Chúng Sẽ Nói Gì Đầu Tiên Với Bạn?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100