Top 12 # Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Trong Công Ty Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

Chức năng của phòng kinh doanh

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Nhiệm vụ chung

Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.

Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.

Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.

Lĩnh vực Quan hệ khách hàng

Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và thực hiện theo chính sách được phê duyệt.

Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khác hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.

Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.

Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định. Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách hàng.

Lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Phát triển sản phẩm

Định kỳ thu thập và phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường nhằm tham mưu cho Ban điều hành định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.

Định kỳ, đầu mối trong việc đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ hiện tại, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty.

Thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Tham gia là thành viên thường trực của Ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Ban đạt được mục tiêu đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

Thực hiện các dự án tư vấn tài chính cho khách hàng, bao gồm: Tư vấn dòng tiền, cấu trúc tài chính, kiểm soát chi phí, công nghệ thông tin, quản trị và các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

MỐI QUAN HỆ:

Phòng Nguồn vốn phối hợp cung cấp các thông tin về thị trường tiền tệ, thông tin về tỷ giá ngoại tệ để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của Phòng.

Mối quan hệ với phòng Thẩm định & Giám sát:

Phối hợp với phòng Thẩm định & Giám sát thực hiện đánh giá, thẩm định khách hàng theo các quy trình, quy chế về các hoạt động cấp tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh liên kết.

Mối quan hệ với phòng Hành chính – Nhân sự:

Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Được yêu cầu phòng Hành chính – Nhân sự hỗ trợ về các hoạt động hành chính, nhân sự, truyền thông để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

Mối quan hệ với phòng Kế toán – Tổng hợp:

Thực hiện các hướng dẫn của phòng Kế toán để đảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán trong hoạt động chi tiêu của Phòng.

Mối quan hệ với phòng Công nghệ thông tin:

Được yêu cầu phòng Công nghệ thông tin hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ của Phòng.

Mối quan hệ với Ban kiểm toán nội bộ:

Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm toán nội bộ.

Được hướng dẫn các quy trình kiểm toán nộ bộ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

Mối quan hệ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể:

Tham gia các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định.

Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

Chịu sự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo các quy chế, quy định và Điều lệ của Công ty.

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : luanvanaz@gmail.com ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trưởng phòng kinh doanh là gì

Trưởng Phòng Kinh Doanh là người quản lý đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh các kế hoạch đó để đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao của Ban giám đốc.

Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là gì

Sales manager. Là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với chỉ định của các cấp trên.

Ngoài ra trưởng phòng kinh doanh còn được định nghĩa bằng cụm từ head of sales department.

Sales manager /seɪlz/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Trưởng phòng kinh doanh.

Assistant /ə’sistənt/: Trợ lí giám đốc.

Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản lý.

Director /dəˈrektə(r)/: Giám đốc.

Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: Trưởng phòng nhân sự.

Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/: Người giám sát.

Team leader /ti:m /’li:də/: Trưởng nhóm.

Secretary /’sekrətri/: Thư kí.

Colleague /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp.

Trainee /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh.

Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh

Mô tả công việc

Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số.

Các công việc chính

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

KPI công việc

Doanh thu theo đầu người: Doanh thu trung bình mà mỗi nhân viên kinh doanh trong phòng đạt được

Tỉ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng (của phòng)

Tỉ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)

Thời gian chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)

Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm khác/tiếp tục sử dụng sản phẩm (của phòng)

Quy mô hợp đồng trung bình (theo thời gian/theo giá trị) (của phòng)

Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh (của phòng)

Yêu cầu công việc

Knowledge – Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh

Knowledge – Hiểu về quy trình sales

Skill – Kỹ năng giao tiếp

Skill – Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Skill – Kỹ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định

Skill – Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Skill – Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)

Skill – Kỹ năng quản trị xung đột

Skill – Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm

Skill – Kỹ năng tạo ảnh hưởng

Skill – Kỹ năng đào tạo

Skill – Tư duy tập trung vào kết quả

Attitude – Bảo mật kinh doanh

Attitude – Nhạy bén

Attitude – Năng lực sáng tạo và đổi mới

Bộ câu hỏi phỏng vấn

Hãy mô tả sản phẩm mà bạn từng chịu trách nhiệm kinh doanh trước đây. Lợi ích của sản phẩm đó là gì? Khách hàng của bạn là ai?

Tại sao khách hàng mua sản phẩm của bạn? Những lựa chọn thay thế mà họ có thể sử dụng là gì?

Mô tả quá trình đưa ra quyết định mua hàng của khách hàng. Ai có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ? Bạn cần làm gì để chốt đơn hàng?

Hãy nhớ lại một lần bạn giải quyết mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm.

Tại thời điểm nào bạn sẽ khuyên một Nhân viên kinh doanh ngừng theo đuổi một khách hàng?

Bạn sẽ làm gì với một Nhân viên kinh doanh có hiệu quả làm việc không tốt?

Bạn đã bao giờ phải thay đổi quy trình cũ để để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí hoặc tăng doanh thu chưa?

Mô tả quy trình sales tại công ty trước đây của bạn. Theo bạn thì quy trình đó có điểm gì hiệu quả và chưa hiệu quả?

Bạn đã bao giờ tham gia đào tạo, hoặc biên soạn các nội dung đào tạo cho đội ngũ nhân viên kinh doanh chưa?

Mô tả bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có trong dự báo hoặc tăng trưởng doanh số.

tag: dịch truong phong tìm vật liệu tuyen đánh ô tô án quyền hạn jd vai trò thất

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?

Việc làm Nhân viên kinh doanh

1. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh là gì?

Phòng Kinh doanh hay còn được gọi là bộ phận tham mưu của doanh nghiệp. Cùng với các bộ phận phong ban khác như: tổ chức hành chính, kế toán doanh nghiệp, phòng kỹ thuật phần mềm, phòng thiết kế,… phòng Kinh doanh cũng một trong những bộ phận chính yếu không thể thiếu trong bất kỳ các công ty, doanh nghiệp tổ chức nào, hay từ đơn vị nhà nước cho đến tư nhân. Góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản phẩm, phân phối hàng hóa và dịch vụ thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó nó sẽ bao gồm các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh là gì?

1.1. Chức năng đối với doanh nghiệp

Thực hiệc việc tham mưu cho ban Giám đốc trong các công tác phân phối thị trường cho sản phẩm hàng hóa và dịch cho doanh nghiệp, phụ trách chính trong các công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường cho sản phẩm với đội ngũ nhân viên, chuyên viên phát triển thị trường, công tác xây dựng & phát triển mang lưới khách hàng tiềm năng. Báo cáo kế hoạch thường niên về các hoạt động của doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả những nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

– Thực hiện việc tiếp cận và nghiên cứu thị trường khách hàng

– Thực hiện các chiến lươc giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường cũng như thu hút khách hàng mới.

– Thực hiện lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh, tính toán giá thành và lập hợp đồng với khách hàng.

– Cung cấp các nguồn thông tin, có thể thực hiện các hoạt động phiên dịch và dịch thuật tài liệu cho ban lãnh đạo

– Thực hiện theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của các phòng ban, phân xưởng nhằm đảm bảo được đung tiến độ sản xuất sản phẩm cũng như đúng thời hạn hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

– Thực hiện lập kế hoạch và phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng niên cho các phân xưởng sản xuất và cho doanh nghiệp

– Thực hiện lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng, duy trì và đảm bảo nâng cao nguồn hàng đáp ứng thị trường cho doanh nghiệp.

– Đề xuất các chiến lược Marketing cùng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong từng thời điểm.

– Thực hiện các công tác phát triển thị trường, các công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xây dựng & phát triển các mối quan hệ khách hàng. Và chịu trách nhiệm trước bộ phận ban Giám đốc về các hoạt động phát triển của doanh nghiệp, trong đó có bao gồm cả nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

2. Mô hình tổ chức phòng kinh doanh

2.1. Mô hình hòn đảo – The island

The island hay còn được gọi là mô hình hòn đảo của phòng kinh doanh, The island được hiểu là môi trường làm việc truyền thống, mà mục tiêu của những người làm việc trong môi trường này là bán được càng nhiều sản phẩm, hay mô giới càng nhiều dịch vụ càng tốt. Với mô hình The island bạn chỉ cần cung cấp cho nhân viên của mình những nội dung cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, cũng như các mức thưởng và phần trăm hoa hồng mà họ có thể được nhận nếu giao dịch đó thành công.

Mô hình hòn đảo – The island

Với The island, quản lý chính là người có quyền điều hành cao nhất và mỗi thành viên trong đó đều phải tự làm việc độc lập và có quyền tự quyết định cho cách làm việc của mình, nói một cách dễ hiểu hơn thì nó tức nghĩa là mỗi nhân viên trong phòng kinh doanh đó, sẽ phải có trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các bước bán hàng của mình, từ khâu tự tìm kiếm nguồn dât tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm, chốt đơn sản phẩm.

Bởi thể mà với The island, nhân viên trong mô hình này thường sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực cao. Không chỉ cạnh tranh ngay cả với những đối thủ khác trên thị trường mà còn ngay cả với các đồng nghiệp trong nhóm thì sự cạnh tranh cũng luôn ở mức cao độ.

The island thường được áp dụng cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như bất động sản hoặc các mô hình dịch vụ tài chính. Tuy nhiên thì trên thực tế có khá ít các tổ chức sử dụng mô hình này.

Tuy quy trình làm việc đơn giản chỉ cần từ 1 hoặc 2 bước bán hàng, nhưng môi trường cạnh tranh mà nó tạo ra là vô cùng khốc liệt, ngoài ra việc phải tự kiếm nguồn data khách hàng cũng khiến các nhân viên gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập và tổng hợp các dữ liệu kinh doanh quan trọng từ các cá nhân đơn lẻ. Đây cũng chính là lý do mà có khá ít các tổ chức sử dụng mô hình này.

2.2. The assembly line – Mô hình dây chuyền

The assembly line hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là mô hình dây chuyền và là một trong những mô hình góp phần thúc đẩy quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay The assembly line đang là một trong những mô hình của phòng kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất dựa trên các tuần tự sắp xếp theo quy trình sản xuất và các chuyên môn hoá của lực lượng lao động.

The assembly line – Mô hình dây chuyền

Mô hình của The assembly line tổ chức phòng kinh doanh sẽ được chia thành 4 nhóm theo các chức năng như sau:

– Lead generation team (Đội ngũ dẫn đầu): Nhóm này sẽ có trách nhiệm thu thập thông tin như: tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ email và một số những thông tin cần thiết khác nhóm người được cho là quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ.

– Sales Development Representatives (Đại diện phát triển bán hàng): Có trách nhiệm thực hiện việc tiếp cận và xác định các nhóm người được coi là “khách hàng tiềm năng”, thông qua những câu hỏi về định hướng phong cách, nhu cầu sử dụng, từ đó sẽ xác định quy trình và đưa ra quyết định.

– Account Executives (Giám đốc điều hành tài khoản): Có trách nhiệm chốt các đơn hàng, các Account Executives sẽ gọi điện cho các SQLs (nhóm khách hàng tiềm năng) để demo sản phẩm nhằm xoá bỏ các mối lo ngại của khách hàng về sản phẩm, từ đó thúc đẩy các thỏa thuận tối đa và cố gắng để chốt các đơn hàng.

– Customer Success team (Nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng): Khi một hóa đơn giao dịch được chốt thành công, thì các khách hàng mới sẽ được chuyển qua cho nhóm này. Các Customer Success team sẽ tập trung chăm sóc những nhóm khách hàng này, khiến họ hài lòng, từ đó có thể nhằm gia tăng các giá trị vòng đời khách hàng.

The pod hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là mô hình nhóm, tương tự như mô hình dây chuyền The pod cũng hoạt động dựa trên vòng đời khách hàng, nhưng điều khác biệt nằm ở khi tổ chức chỗ phòng kinh doanh theo mô hình The pod thì các thành viên sẽ được phân vào thành nhiều các nhóm đa chức năng, trong đó mỗi nhóm sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau nhưng luôn lấy khách hàng là trung tâm.

Ví dụ: Một phòng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 6 thành viên theo mô hình The pod sẽ bao gồm 3 nhân viên SDRs (Đại diện phát triển bán hàng), 2 nhân viên Aes (Giám đốc điều hành tài khoản), và 1 nhân viên chăm sóc khách hàng tại tphcm. Thì thay vì là 1 nhóm lớn, thì mỗi nhóm sẽ đóng 1 vai trò riêng biệt và phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành trình mua hàng của những khách hàng cụ thể. Tức nghĩa họ sẽ phải chịu trách nhiệm từ việc tự tìm kiếm nguồn data tiềm năng đến giới thiệu sản phẩm, chốt đơn sản phẩm đến việc hướng dẫn khác hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình, và sẵn sàng hỗ trợ và chăm sóc họ trong quá trình sử dụng sau đó.

The pod – Mô hình nhóm

Với The pod – mô hình nhóm, các thành viên đều có thể vừa đóng vài trò là SDRs, AEs và chăm sóc khách hàng. Nhưng thay vì cạnh tranh thì các nhân viên trong mô hình này sẽ làm việc theo nhóm hay còn gọi là teamwork để giành về các đơn hàng về phía mình và đảm bảo giữ được sự hài lòng của khách hàng sau đó.

Với việc tổ chức cấu trúc phòng kinh doanh theo mô hình nhóm, thì các hoạt động cũng trở lên linh hoạt và hiệu quả hơn so với những mô hình tổ chức truyền thống.

Khi mỗi thành viên đề có một cái nhìn cụ thể và toàn diện thì chắc chắn các mục tiêu của nhóm cũng nhanh chóng đi đến thành công, từ đó các mối liên kết cũng sẽ vì thế mà trở lên hiệu quả và có ý nghĩa nhanh hơn so với liên kết giữa các cá nhân đơn lẻ.

3. Mối quan hệ giữa phòng kinh doanh với các phòng ban khác

Là một phòng ban quan trọng và có những đóng góp lớn với sự phát triển của công ty, doanh nghiệp. Vì thế, phòng kinh doanh khá được coi trọng trong hệ thống tổ chức các phòng ban tại các công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu một mình thì không thể nào phòng kinh doanh có khả năng phát triển mạnh được. Vì vậy, mối quan hệ giữa các phòng ban với phòng kinh doanh đều có sự ảnh hưởng và hỗ trợ lẫn nhau.

3.1. Mối quan hệ với Hành chính nhân sự

Đây là mối quan hệ khá quan trọng và cần thiết với phòng kinh doanh. Hành chính nhân sự sẽ cung cấp những nhân tó, con người tài giỏi cho phòng kinh doanh. Thông qua đó, phòng kinh doanh có thể phát huy vai trò của mình hơn nữa trong việc mang lại lợi nhuận cho công ty.

Thực hiện phối hợp giữa hai bên để phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của phòng và mục tiêu chung của công ty. Thêm vào đó là sự hỗ trợ các hoạt dộng hành chính khác từ phòng nhân sự trong việc triển khai hoạt động của phòng kinh doanh.

3.2. Mối quan hệ với phòng Nguồn vốn

Bên cạnh đó là phòng Nguồn vốn cũng sẽ cung cấp các thông tin về thị trường, tiền tệ, tỷ giá cho phòng kinh doanh để hỗ trợ phòng kinh doanh thực hiện mục tiêu đề ra.

3.3. Mối quan hệ với phòng Kế toán

Phòng kinh doanh cần phối hợp với phòng kế toán để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định về việc chi tiêu, hoạch định kế toán của phòng. Làm sao để không vượt quá mức mà kế toán đã tính toán, hoạch định trước đó.

3.4. Mối quan hệ với phòng thẩm định

Phòng Thẩm định – Giám sát là một phòng khá quan trọng với các công ty, doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa phòng kinh doanh với phòng thẩm định nhằm giúp hoạt động kinh doanh được hiệu quả và đẩy mạnh hơn.

Phòng thẩm định và giám sát sẽ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ khách hàng tiềm năng theo quy trình và quy chế đã được đặt ra. Điều này nhằm đảm bảo số khách hàng mà phòng kinh doanh tìm kiếm được đang giúp cho công ty đem lại lợi nhuận một cách ổn định.

Thêm vào đó, phòng kinh doah cũng cần phải cung cấp thông tin cho phòng thảm định để phòng thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh của mình.

Cập Nhật Thông Tin Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

Saturday, 21/03/2020

Trên thực tế thì phòng kinh doanh chịu trách nhiệm tham mưu, đưa ra những ý kiến cũng như đề xuất về giải pháp để cải thiện, nâng cao được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phòng kinh doanh còn là đơn vị trực tiếp nghiên cứu thị trường, xu hướng của khách hàng để sản phẩm/ dịch vụ của công ty tiếp cận cũng như phát triển trên thị trường và đặc biệt nhân viên kinh doanh cũng sẽ có trách nhiệm trong công tác xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu được đề ra đối với công tác bán hàng của tổ chức.

Bộ phận kinh doanh sẽ phối hợp với bộ phận marketing để lên chiến lược quảng bá sản phẩm sau theo đúng với ngân sách đã được giới hạn của doanh nghiệp theo từng tháng.

Thực hiện tổ chức bộ máy kinh doanh sao cho đảm bảo được cả chất lượng lẫn số lượng; trưởng phòng sẽ phân công nhiệm vụ cho nhân viên kinh doanh để đảm được ai cũng có thể phát huy được hết thế mạnh của mình. Đồng thời lên kế hoạch nhiệm vụ của phòng ban theo từng thời kỳ để đạt được hiệu suất công việc nhất.

Chủ động trong việc báo cáo tình hình kinh doanh của từng cá nhân, những vấn đề được yêu cầu của ban lãnh đạo.

Chịu trách nhiệm đưa ra những quy trình cũng như quy định về nghiệp vụ kinh doanh của mình để cấp trên đưa ra những đánh giá hiệu quả của hoạt động, rồi đưa ra những ý kiến để cải thiện hoặc phát huy hoạt động.

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh dường như không chỉ đơn giản là vậy, bởi những nội dung chia sẻ ở trên chưa nói lên được những đặc thù riêng của từng lĩnh vực mà phòng kinh doanh cần thực hiện. Vậy thực chất ở mỗi lĩnh vực bộ phận kinh doanh có nhiệm vụ thế nào?

Lên kế hoạch, chiến lược để đẩy mạnh công tác bán hàng cho doanh nghiệp, đưa ra những ý kiến xây dựng chương trình, chính sách: giá, chiết khấu, ưu đãi, tặng quà, quảng bá… để tiếp cận được với thị trường dễ dàng hơn. Bởi bất cứ người tiêu dùng nào cũng sẽ bị cuốn hút bởi những chương trình đặc biệt này, nhất là đối tượng khách hàng là những bà mẹ bỉm sữa, phụ nữ nội trợ.

Chủ động trong việc lên mục tiêu và kế hoạch để cấp trên duyệt và phân công phù hợp với từng nhân viên kinh doanh trong phòng ban thực hiện. Với nhiệm vụ này thì các trưởng phòng kinh doanh cũng cần phải xác định được điểm mạnh yếu của từng nhân viên để việc phân công được hiệu quả hơn.

Luôn tuân thủ theo những quy định cũng như chính sách của công ty đối với các sản phẩm, dịch vụ bán ra thị trường, để đảm bảo được những quyền lợi cũng như nghĩa vụ của khách hàng để xây dựng mối quan hệ với khách hàng vững bền hơn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu công ty tốt hơn.

Nghiên cứu, phân tích xu hướng của khách hàng để đưa ra được hướng tiếp cận và tìm kiếm khách hàng theo đúng với tệp khách hàng đã nghiên cứu được. Tìm kiếm đối tác sẵn sàng đầu tư, góp vốn cũng như định hướng phát triển công ty. Ngoài ra, bộ phận kinh doanh thuộc lĩnh vực này cũng sẽ phải biết cách duy trì, phát huy mối quan hệ với khách hàng.

Ngoài ra, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với bộ phận phòng kinh doanh, đó chính là thu thập và quản lý thông tin khách hàng để từ đó có những cơ sở để bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng.

2.2.2. Lĩnh vực tư vấn tài chính và phát triển sản phẩm

Khác với những lĩnh vực trên hoàn toàn. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh hoạt động lĩnh vực tư vấn tài chính và phát triển sản phẩm sẽ phải thực hiện nhiệm vụ:

Thu thập, xử lý thông tin của ngành để biết được nhu cầu cũng như xu hướng của thị trường để đưa ra kế hoạch, chiến lược tham mưu với ban lãnh đạo về việc định hướng thị trường sao cho thỏa mãn nhu cầu đó.

Chịu trách nhiệm trong vấn đề đưa ra những đánh giá sản phẩm, dịch vụ của đối thủ để từ đó đưa ra những ý kiến tham mưu cho cách phát triển của sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Nắm giữ vai trò là đầu mối của quá trình xây dựng, phát triển thị trường hoạt động của doanh nghiệp thì nhân viên kinh doanh của lĩnh vực này cũng chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng với quy định và quy chế được đưa ra để đạt được mức doanh thu về cao nhất cho doanh nghiệp.

Là người chịu trách nhiệm thực hiện việc tư vấn những vấn đề về tài chính với đối tác khách hàng theo đúng với bẩn chất của lĩnh vực.

3. Phòng kinh doanh có mối quan hệ như thế nào với các phòng ban khác?

Với những chia sẻ ở trên thì các bạn cũng thấy có những nhiệm vụ mà phòng kế toán cần phải hợp tác với những phòng ban khác. Vậy nên, để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất thì các nhân viên phòng kinh doanh cũng cần có những mối liên kết cụ thể.

Sau khi đã có đầy đủ các thông tin cụ thể của đối tác, nhà đầu tư… thì sẽ bàn giao lại với phòng nguồn vốn để họ lưu trữ, trong trường hợp mà cần đến huy động vốn. Bên cạnh đó những thông tin về khoản tín dụng cũng như đầu tư vốn thì họ cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc điều hòa vốn để hoạt động của công ty không gặp vấn đề.

Vốn là một trong những vị trí việc làm có vai trò quan trọng trong bộ máy, nên cũng không ngừng đưa ra những ý kiến về việc đánh giá khách hàng theo đúng với quy định về việc thẩm định các dự án và hoạt động tín dụng của doanh nghiệp.

Là việc nhân viên kinh doanh sẽ kết hợp với bên nhân sự mỗi khi có nhu cầu cần tuyển dụng, điều chuyển nhân sự. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì hai bộ phận sẽ phối hợp với nhau để cải thiện, tái cơ cấu tổ chức nhân sự để đảm bảo được cả về số lượng lẫn chất lượng của nguồn nhân lực sao cho phù hợp với định hướng được lãnh đạo đề ra.

Bên cạnh đó phòng kinh doanh cũng có thể đưa ra những yêu cầu về việc hỗ trợ hoạt động hành chính để đảm bảo được hoạt động kinh doanh bộ máy được diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể.

Với nhiệm vụ chính của kế toán chính là đảm bảo các vấn đề về tình hình thu chi, báo cáo tài chính nên không thể không có mối quan hệ với phòng kinh doanh, là bộ phận kinh doanh sẽ phải đáp ứng được những hoạt động chi tiêu của phòng theo đúng với đề xuất phù hợp của phòng kế toán.

Thực ra thì bản chất công việc cũng không có nhiều mối liên hệ, tuy nhiên trong trường hợp cần được hỗ trợ về kỹ thuật, hệ thống phần mềm thì phòng kinh doanh có thể yêu cầu phòng kỹ thuật khắc phục và sửa chữa để việc kinh doanh không bị gián đoạn.

Thực ra dùng từ bộ phận kinh doanh sẽ phải chịu sự quản lý cũng như kiểm soát của Ban điều hành, Hội đồng quản trị… Mối quan hệ này giữa phòng kinh doanh với ban Điều hành thì có lẽ các bạn cũng đã quá rõ rồi.