Top 6 # Chức Năng Nhiệm Vụ Của Sở Tài Chính Hà Nội Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hà Nội

Trích Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác đối ngoại của thành phố; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Thành ủy Hà Nội thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của Thành phố; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng tại Thành phố theo các quy định của Đảng.

3. Sở có tư cách pháp nhâm có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

          a) Dự thảo quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đối ngoại;

          b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở;

          c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

          a) Dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đối ngoại thành phố;

          b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhật, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại thành phố sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vu quản lý của Sở;

          4. Tham mưu cho Thành ủy về công tác đối ngoại:

          a) Định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của thành phố; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động của Thành ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng công tác đối ngoại của Thành ủy;

          b) Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

          c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Thành ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng chủ trương và chương trình đã được Thành ủy phê duyệt;

          d) Làm cơ quan đầu mối giúp Thành ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của thành phố; phối hợp các hoạt động đối ngoại của Thành ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tại Thành phố.

          5. Về công tác hợp tác quốc tế:

          a) Tham mưu về công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế của Thành phố phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

          b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Thành phố, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của Thành phố với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy địn;

          c) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân Thành phố với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

          6. Về công tác kinh tế đối ngoại:

          a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố;

          b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân Thành phố với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Thành phố; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của Thành phố ở nước ngoài.

          7. Về công tác văn hóa đối ngoại:

          a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ;

          b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân Thành phố với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại Thành phố và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của thành phố ở nước ngoài.

          8. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

          a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố;

          b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại Thành phố;

          c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải ngoài và thân nhân của họ tại Thành phố, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

          9. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

          a) Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Thành phố theo quy định;

          b) Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại Thành phố;

          c) Làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chững nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại Thành phố khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC, nếu được Ủy ban nhân dân Thành phố giao).

          10. Về công tác lễ tân đối ngoại:

          a) Thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại Thành phố;

          b) Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở Thành phố; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị ở Thành phố;

          c) Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo Thành phố đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo Thành phố hoặc quá cảnh tại Thành phố.

          11. Về công tác thông tin đối ngoại:

          a) Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của Thành phố đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;

          b) Cung cấp thông tin của Thành phố cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá Thành phố ở nước ngoài;

          c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Thành phố; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Thành phố, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

          12. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:

          a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Thành phố và các cơ quan, đơn vị, thành phố (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố (đoàn vào);

          b) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo Thành phố; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố;

          c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo Thành phố; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành Thành phố về việc lãnh đạo Thành phố tiếp khách nước ngoài; thống kê thổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

          13. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

          a) Thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

          b) Đầu mối tiếp nhận hồ sơm thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thành phố thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

          4. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

          a) Thực hiện quản lý nhà nước về kts kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại Thành phố;

          b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại Thành phố.

          15. Về công tác phi chính phủ nước ngoài:

          a) Làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản ý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Thành phố; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giất đăngký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định;

          b) Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành phố; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, thành phố trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

          c) Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

          d) Là cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của Thành phố.

          16. Về công tác thanh tra ngoại giao:

          a) Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tại Thành phố theo quy định;

          b) Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, các nhân thuộc phạm vu quản lý của Sở;

          c) Hướng dẫn kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

          17. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại:

          a) Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức Thành phố;

          b) Đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan luên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức Thành phố.

          18. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.

          19. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân Thành phố, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.

          20. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đĩa ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

          21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

          22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố phân công.

         

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

          1. Lãnh đạo Sở

          a) Sở Ngoại vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

          b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; báo cáo trước Hội đồng nhân dân Thành phố, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo yêu cầu;

          c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

          d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

          2. Cơ cấu tổ chức

          a) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

          – Văn phòng;

          – Thanh tra;

          – Phòng Hợp tác quốc tế;

          – Phòng Lãnh sự – Người Việt Nam ở nước ngoài;

          – Phòng Lễ tân.

          b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó  Chánh Văn phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật  và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố.

          c) Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế ở Thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

          3. Biên chế

          a) Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự ngiệp) của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

          b) Căn cứ chức làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm Sở xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp theo quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Admin

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tài Chính Kế Toán

1. Chức năng - Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. – Quản lý các quỹ tiền mặt, gửi ngân hàng kho bạc. – Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn. – Kiểm soát việc mua sắm, sữa chữa, xây dựng. – Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hằng năm của đơn vị. – Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ – Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện. – Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. – Theo định hướng hạch toán kinh tế trong việc khám bệnh , chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. – Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện. – Tổ chức công tác kế  toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện. – Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. – Tổ chức bảo lưu lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. – Tổng hợp hình thành, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Cfo Là Gì? Chức Năng &Amp; Nhiệm Vụ Của Giám Đốc Tài Chính

Chia sẻ ngay

CFO là gì? CFO có vai trò gì tại các công ty, doanh nghiệp? Tại sao giám đốc tài chính CFO lại đóng một vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp? Tất cả sẽ có trong bài viết sau.

Khái niệm CFO là gì ?

CFO (Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính) là một thuật ngữ chỉ một chức danh, vị trí cực kỳ quan trọng trong bộ máy quản lý doanh nghiệp. Giám đốc tài chính CFO là một vị trí đứng đầu quản lý các vấn đề tài chính trong các công ty và doanh nghiệp. Họ cũng là những người chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính CFO chính là đỉnh cao của sự nghiệp người làm kế toán tài chính

Công việc của giám đốc tài chính CFO chính là các công việc về quản lý tài chính bao gồm: Nghiên cứu, phân tích, triển khai và xử lý các vấn đề gặp phải đối với các mối quan hệ về tài chính trong công ty hoặc doanh nghiệp.

Từ đó xây dựng các kế hoạch về tài chính, tiến hành khai thác và sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn. Đưa ra các cảnh báo đối với các mối nguy hại với doanh nghiệp thông qua nghiệp vụ phân tích tài chính. Vậy bạn đã rõ CFO là gì chưa?

Kỹ năng của giám đốc tài chính xoay quanh 4 công việc thường thấy của người làm tài chính bao gồm:

1. Kỹ năng Phân tích tài chính

Kỹ năng quan trọng nhất của giám đốc tài chính, giúp giám đốc tài chính CFO có thể nắm được tình trạng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp một cách tổng thể.

2. Kỹ năng quản trị dòng tiền

Với kỹ năng quản trị dòng tiền, giám đốc tài chính CFO có thể điều chuyển dòng tiền ra, vào của doanh nghiệp một cách hài hòa. Tránh tình trạng thiếu khả năng chi trả, gây phá sản doanh nghiệp.

3. Kỹ năng quản trị tài chính dự án

Với kỹ năng này, giám đốc tài chính có thể quản lý được dòng tiền của các dự án cũng như có những phương án tài chính phù hợp với từng dự án.

4. Kỹ năng lập kế hoạch tài chính

Kỹ năng lập kế hoạch tài chính giúp giám đốc tài chính phác họa được bản kế hoạch sử dụng tiền cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của giám đốc tài chính CFO

Nhiệm vụ tổng quan của một CFO chính là hoàn thiện bộ máy tài chính của công ty hoặc doanh nghiệp. CFO cũng chính là những người chịu trách nhiệm cho việc quản lý và kiểm soát rủi ro về tài chính, lên chiến lược và kế hoạch tài chính báo cáo với cấp trên.

Giám đốc tài chính CFO có khả năng sử dụng các công cụ tài chính giúp thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong các công ty, doanh nghiệp, từ đó giúp tiết kiệm chi phí đối với các hoạt động kinh doanh được đánh giá không có hiệu quả thông qua các công cụ phân tích và tính toán.

Vai trò của Giám đốc tài chính CFO là gì ?

Vai trò của giám đốc tài chính CFO hoàn toàn khác với kế toán trưởng. Rất nhiều nhiệm vụ của giám đốc tài chính mà kế toán trưởng không thể thực hiện được. Tại các nước phát triển, giám đốc tài chính là vị trí không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp.

Bạn có thể tìm hiểu sự khác nhau của 2 vị trí này trong bài viết: Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng

Đối với môi trường doanh nghiệp đầy cạnh tranh và luôn có sự biến động như hiện nay, các giám đốc tài chính CFO cần phải có sự thay đổi để có thể đưa các doanh nghiệp đi đúng hướng.

Deloitte & Touche LLP đã chia vai trò của CFO thành 4 nhóm chính, bao gồm:

– Vai trò Quản lý: Các CFO đóng vai trò này sẽ cần tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực về báo cáo tài chính và kiểm soát các yêu cầu khác. Nhiệm vụ chính của nhóm này chính là bảo toàn khối tài sản của công ty thông qua việc kiểm soát và quản lý rủi ro.

– Vai trò Điều hành: Sử dụng các mô hình tài chính hợp lý đối với từng công ty và doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của nhóm này chính là nâng độ hiệu quả và mức độ dịch vụ và chịu trách nhiệm cân bằng chi phí sao cho hợp lý và linh hoạt.

– Vai trò Chiến lược: Nhiệm vụ chính của CFO nhóm này chính là vạch ra các hướng đi tương lai cho công ty giúp nâng hiệu suất kinh doanh, bên cạnh đó cũng cung cấp cho các quản lý cấp cao các kế hoạch tài chính giúp đột phá gia tăng lợi nhuận.

– Vai trò Xúc tác: CFO nhóm này sẽ giúp công ty, doanh nghiệp có thể hòa hợp với đối tác trong chiến lược kinh doanh.

Tầm quan trọng của giám đốc tài chính doanh nghiệp

Sơ đồ thể hiện vị trí của giám đốc tài chính CFO trong doanh nghiệp

Trong xu thế phát triển của kinh tế thị trường, cùng với sự phát triẻn của thị trường tài chính ngày càng mạnh mẽ, đối với những công ty có quy mô lớn, do các nghiệp vụ tài chính khá đa dạng, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính diễn ra thường xuyên nên các công ty này thường bổ nhiệm một nhà quản trị tài chính chuyên trách được gọi là giám đốc tài chính.

Giám đốc tài chính giúp quản trị các công việc của bộ phận kế toán và tài chính. Giám đốc tài chính tham gia sâu vào việc xây dựng các chính sách tài chính, các chiến lược và kế hoạch tài chính cho hoạt động của công ty.

Giám đốc tài chính là một thành viên trong ban giám đốc công ty và chịu trách nhiệm cho toàn bộ các vấn đề về tài chính doanh nghiệp.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Văn Phòng Sở

Trang chủ1.3 Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng sở 

Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1. Chức năng:

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Văn phòng Sở) giúp Giám đốc sở tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và của toàn ngành; điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyên truyền các hoạt động của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành, công tác giao dịch “một cửa” và tổ chức các hoạt động về công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc các lĩnh vực công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Giúp Giám đốc sở tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở, tổ chức theo dõi, đôn đốc các hoạt động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình kế hoạch của Sở.

3. Giúp Giám đốc sở xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật và thẩm quyền ban hành văn bản hành chính của Sở.

4. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn quản lý và thực hiện công tác văn thư hành chính, nhận và gửi công văn, tài liệu, quản lý công văn đi, đến.

5. Làm công tác thư ký cho lãnh đạo sở; ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp do lãnh đạo sở chủ trì; đầu mối trong việc phối hợp hoạt động với Hội khuyến học tỉnh, Hội cựu Giáo chức và các hội khác, thư ký Hội đồng giáo dục tỉnh.

6. Giúp Giám đốc sở xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền của toàn ngành; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở giáo dục đảm bảo thông tin quản lý ngành có hệ thống, thường xuyên, thông suốt. Phát ngôn viên chính thức của ngành.

7. Giúp Giám đốc sở tổ chức đón tiếp khách Quốc tế và Trung ương, khách các cấp, các ngành trong và ngoài tỉnh, khách trong ngành đến công tác.

8. Giúp Giám đốc sở thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Văn phòng, công tác quản trị mạng; xây dựng hệ thống thông tin, trang tin điện tử của ngành. Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của ngành, phụ trách “một cửa”. Thường trực Hội đồng Khoa học ngành.

9. Giúp Giám đốc sở thực hiện lưu trữ công văn tài liệu, quản lý tủ sách, báo chí thư viện cơ quan Sở ; tổ chức bảo vệ cơ quan, hướng dẫn công dân đến liên hệ công tác với cơ quan; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ cơ quan đi công tác theo phân công của lãnh đạo Sở; đánh máy và in ấn công văn, tài liệu khi được phân công.

10. Giúp Giám đốc sở quản lý tài sản, đất đai, tu bổ cơ quan, mua sắm, bố trí và đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc; tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt cơ quan Sở và của toàn ngành.

11. Thực hiện công tác thủ quỹ, thủ kho của ngành và cơ quan Sở.

a) Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành, thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng ngành; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; tham gia ban tổ chức các hội thi, tham mưu và tổ chức khen thưởng cho giáo viên trong các hội thi của ngành;

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết ngành; tổ chức, phục vụ các hội nghị, hội thi, hội thảo, tập huấn của toàn ngành tại cơ quan Sở;

c) Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng;

d) Tổ chức các hoạt động về công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo;

đ) Đảm bảo các điều kiện làm việc; thực hiện chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định lề lối cơ quan Sở thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ở cơ quan.

14. Phối hợp Thanh tra Sở giúp Giám đốc sở tiếp dân theo quy định.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.

[Trở về]