Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng là những hành vi được quy định cụ thể tại Luật Công chứng 2014. Vậy, hiểu thế nào về nội dung này?

  Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng được quy định tại Điều 32 và 33 Luật công chứng 2014, cụ thể:

  Tổ chức hành nghề công chứng là gì?

  Quyền của tổ chức hành nghề công chứng

  Tổ chức hành nghề công chứng có các quyền sau:

  – Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên của các Phòng công chứng; Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

  – Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

  – Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

  Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng

  Tổ chức hành nghề công chứng có các nghĩa vụ sau:

  – Quản lý công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề -công chứng.

  – Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

  – Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

  – Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của tổ chức mình.

  – Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình và bồi thường thiệt hại theo quy định về Bồi thường, bồi hoàn trong hoạt động công chứng

  + Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

  + Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi mà công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng.

  – Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình tập sự tại tổ chức mình.

  – Tạo điều kiện cho công chứng viên của tổ chức mình tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm.

  – Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng.

  – Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Lịch Sử Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Unwto)
 • Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Wto)
 • Các Tổ Chức Mà Sinh Viên Ngành Du Lịch Nhất Định Cần Biết
 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Lứa Tuổi Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Dự Thảo Ban Hành Quy Chế Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thôn, Tổ Dân, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Và Tổ Chức Hoạt Động, Tổ Chức Hoat Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Module Gvmn 19, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Luận Văn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Module 19 Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Thông Tư 12, Module 19 Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Theo Thong Tư 12, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, To Chuc Hoat Dong To Cong Tac Dan Van, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Thủ Tục Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân, Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Na, Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (phcndvcĐ), Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Cấp Phòng Và Thực Tiễn Tổ Chức, Hoạt Động Của Cấp Phòng, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Báo Cáo Thục Hành Tổ Chức Phát Triển Cộng Đồng, Quyết Định Ban Hành Quy Định Về Chức Năng Nhiệm Vụ, Bài Thuyết Trình Thi Bí Thư Chi Bộ Gioirvowis Chủ Đề Trình Bày Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Đồn, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Đơn Xin Chuyển Từ Viên Chức Thành Công Chức Cấp Xã Thành Công Chức Cấp Huyện, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Tham Luận Về Chế Độ, Chính Sách Tại Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Thông Tư Hướng Dẫn Chuyển Từ Viên Chức Sang Công Chức, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Cơ Sở Dữ Liệu Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Chuyển Viên Chức Thành Công Chức Cấp Huyện, Nghị Định Về Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Côngcong Chức Huyện, Tỉnh Quảng Ngãi Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức 2022, Nghị Định Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Chức Năng Của An Toàn Sức Khẻ Nghề Nghiệp, Hãy Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể, Chức Năng Nhiệm Vụ Quản Đốc Nhà Máy, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng R&d, Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Ban, Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, De Tai Ve To Chuc Va Hoat Dong Cua Dang Bo, Nội Dung Nghi Định Quy Định Chức Năng Nhiêm Vụ Bộ Công An, Mẫu Lý Lịch Hồ Sơ Công Chức Của Ban Tổ Chức Trung ương 2a, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tu Nhan Xet Danh Gia Can Bo Cong Chuc Vien Chuc, Bản Đánh Giá Xếp Loại Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Trình Tự Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Tiểu Luận Về Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Văn Bản Hướng Dẫn Đánh Giá Công Chức Viên Chức, Giấy Đề Nghị Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bộ Công An, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Trưởng Sản Xuất, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Dự Thảo Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động, Nguyên Tắc Tổ Chức Hoạt Động Của Đảng, Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Đại Học Tư Thục, Nguyen Tac To Chuc Va Hoat Dong Cua Dang, Hãy Giải Thích Để Chứng Minh Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể, Hãy Chứng Minh Mối Quan Hệ Giữa Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, Chuyển Công Chức Xã Thành Công Chức Huyện Năm 2022, Chức Năng Nhiệm Vụ Chăm Sóc Khách Hàng, Quyết Định 791262 Chuc Nang Nhiem Vu Chi Bo Khu Pho, Tổ Chức Câc Hoạt Động Phát Triển Vận Động Cho Trẻ Emtheo Quam Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Vận Động Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng, Hồ Sơ Lý Lịch Công Chức, Viên Chức,

  Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Lứa Tuổi Mầm Non, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Dự Thảo Ban Hành Quy Chế Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thôn, Tổ Dân, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Và Tổ Chức Hoạt Động, Tổ Chức Hoat Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Module Gvmn 19, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Luận Văn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Module 19 Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Thông Tư 12, Module 19 Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Theo Thong Tư 12, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, To Chuc Hoat Dong To Cong Tac Dan Van, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Chức Năng, Nhiệm Vụ, Nguyên Tắc Công Tác Tuyên Huấn, Nghị Định Chức Năng Nhiệm Vụ Bộ Công Thương, Thủ Tục Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân, Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Na, Phục Hồi Chức Năng Dựa Vào Cộng Đồng (phcndvcĐ), Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Cấp Phòng Và Thực Tiễn Tổ Chức, Hoạt Động Của Cấp Phòng, Đề án Đổi Mới Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tổ Chức Thi Hành Pháp Luật, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Báo Cáo Thục Hành Tổ Chức Phát Triển Cộng Đồng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Sử Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Unwto)
 • Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Wto)
 • Các Tổ Chức Mà Sinh Viên Ngành Du Lịch Nhất Định Cần Biết
 • Chuyên Gia Tổ Chức Du Lịch Thế Giới Làm Việc Tại Tỉnh Ta
 • Tổ Chức Du Lịch Thế Giới
 • Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Hợp Phím Tắt Ctrl Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Tổ Chức Sự Kiện
 • Soạn Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 28 : Thần Kinh, Giác Quan Và Sự Thích Nghi Của Cơ Thể
 • Hoàn Thiện Công Tác Tổ Chức Tiền Lương Ở Công Ty Vật Tư
 • Tổ Chuyên Môn Là Gì? Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chuyên Môn
 • Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Cấp Phòng Và Thực Tiễn Tổ Chức, Hoạt Động Của Cấp Phòng, Báo Cáo Thục Hành Tổ Chức Phát Triển Cộng Đồng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Và Tổ Chức Hoạt Động, Dự Thảo Ban Hành Quy Chế Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thôn, Tổ Dân, Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Đại Học Tư Thục, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Huong Dan Thục Hiẹn Thong Tu 111/2009/tt-bqp Ve Quy Dịnh Và To Chuc Hoat Dọng Cua Họi Dòng Quan Nhan, To Chuc Hoat Dong To Cong Tac Dan Van, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân, Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Na, Bộ Đề Thi Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Modun 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Em Là, Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Công Chứng, Modun: Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ, Modun 12tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Em Làm, Modun: Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiến Thức Chung Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Tự Nhận Thức ảnh Hưởng Đến Hành Vi Công Dân Tổ Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, 1.3. Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu Tại Công Ty Yyy, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Tổ Chức Câc Hoạt Động Phát Triển Vận Động Cho Trẻ Emtheo Quam Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Vận Động Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Giấy Đề Nghị Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Thông Tư 111/2009 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân, Thong Tu 111/2009 Cua Bo Quoc Phong Quy Dinh To Chuc Hoat Dong Của Hoi Dong Quan Nhan, Qui Dinh Ve To Chúc Va Hoạt Dong Cua Hoi Dong Quan Nhan, Quy Định Tổ Chức, Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân, De Tai Ve To Chuc Va Hoat Dong Cua Dang Bo, Trình Bày Nội Dung Nghiệp Vụ Tổ Chức Thực Hiện Các Phong Trào Hành Động Cách Mạng Của Thanh Niên, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công , Thủ Tục Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Báo Cáo Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức, Tổng Kết, Đánh Giá Thi Hành Luật Cán Bộ, Công Chức; Luật Viên Chức, Dự Thảo Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động, Nguyên Tắc Tổ Chức Hoạt Động Của Đảng, Nguyen Tac To Chuc Va Hoat Dong Cua Dang, Người Hành Nghề Lái Xe Khi Thực Hiện Tốt Việc Rèn Luyện Nâng Cao Trách Nhiệm Đạo Đức Nghề Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên, Công Văn Thông Tư Hướng Dẫn Việc Bổ Nhiệm, Bĩa Nhiệm Các Chức Danh Về Công An Xã, Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng, Trách Nhiệm Của Người Hành Nghề Chứng Khoán, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Module 9 Tổ Chức Hoạt Động Chăm Sóc Trong Nhóm Lớp Mầm Non, Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Lứa Tuổi Mầm Non, Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Phòng Hồ Chí Minh Trong Quân Đội, Trách Nhiệm Của Chính ủy, Chính Trị Viên Và Người Chỉ Huy Trong Thực Hiện Cơ Chế Hoạt Động Của Công, Trách Nhiệm Của Chính ủy, Chính Trị Viên Và Người Chỉ Huy Trong Thực Hiện Cơ Chế Hoạt Động Của Công , Quy Chế Bổ Nhiệm, Bổ Nhiệm Lại, Từ Chức, Miễn Nhiệm Viên Chức, Mẫu Di Chúc Chứng Thực, Mẫu Di Chúc Có Chứng Thực, Mẫu Chứng Thực Di Chúc, Sổ Chứng Thục Di Chúc, Mẫu Lời Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Sổ Chứng Thực Di Chúc, Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Bệnh Viện Da Liễu Trung ương, Phuong Phap Day Hoc Tich Cuc Trong To Chuc Hoat Dong Vui Chơi, Chính Sách Liên Quan Đến Tổ Chức Và Hoạt Động Của Luật Sư, Tổ Chức Hoat Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Module Gvmn 19, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Quyết Định Ban Hành Chức Năng Nhiệm Vụ, Mẫu Phiếu Yêu Cầu Chứng Thực Di Chúc, Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực, Module 19 Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Theo Thông Tư 12, ứng Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Trong Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi, Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Hồ Chí Minh Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Modul 9: Tổ Chức Hoạt Động Nuôi Dưỡng, Chăm Sóc Trẻ Em Trong Nhóm, Lớp, Module 19 Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Mầm Non Theo Thong Tư 12, ứng Dụng Phương Pháp Dạy Học Tích Cựctrong Tổ Chức Hoạt Động Vui Chơi, Mô Đun 9 Mầm Non Tổ Chức Hoạt Động Nuôi Dưỡng Chăm Sóc Giáo Dục Tre Trong Nhóm Lop, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Quân Nhân, Ban Chấp Hành Tổ Chức Cơ Sở Hội Làm Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Cho Hội Viên, Luận Văn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Chấp Hành Viên, Hương Dẫn 1852/hd-tcct Ngày 14/12/2009 Của Tcct Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân Trong, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết,

  Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Quy Định Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Lập Cấp Huyện, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Vai Trò, Nhiệm Vụ Của Cấp Phòng Và Thực Tiễn Tổ Chức, Hoạt Động Của Cấp Phòng, Báo Cáo Thục Hành Tổ Chức Phát Triển Cộng Đồng, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Quy Chế Bổ Nhiệm Bổ Nhiệm Lại Luân Chuyển Từ Chức Miễn Nhiệm Cán Bộ Công Chức Lãnh Đạo, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Và Tổ Chức Hoạt Động, Dự Thảo Ban Hành Quy Chế Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thôn, Tổ Dân, Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Trường Đại Học Tư Thục, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Huong Dan Thục Hiẹn Thong Tu 111/2009/tt-bqp Ve Quy Dịnh Và To Chuc Hoat Dọng Cua Họi Dòng Quan Nhan, To Chuc Hoat Dong To Cong Tac Dan Van, Hướng Dẫn Về Chức Trách Tiêu Chuẩn Cụ Thể Nhiệm Vụ Và Tuyển Dụng Công Chức Xã Phường Thị Trấn, Thông Tư Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân, Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dân Vận ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Na, Bộ Đề Thi Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Tác Động Của Phong Cách Lãnh Đạo Chuyển Dạng Đến Sự Gắn Kết Công Việc Của Công Chức, Viên Chức Huyện, Modun 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Em Là, Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Công Chứng, Modun: Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ, Modun 12tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ Em Làm, Modun: Gvmn 12 Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Nhận Thức Cho Trẻ Em Theo Quan Điểm Giáo Dục Lấy Trẻ, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiến Thức Chung Công Chức, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Bản Nhận Xét Viên Chức (dùng Cho Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức, Tự Nhận Thức ảnh Hưởng Đến Hành Vi Công Dân Tổ Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, 1.3. Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu Tại Công Ty Yyy, Bài 8. Nguyên Tắc Tổ Chức, Hoạt Động Của Đảng Và Công Tác Xây Dựng Đảng ở Cơ Sở, 157/2011/tt-bqp Ngày 15/8/2011 Của Bộ Quốc Phòng Về Quy Định Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tổ Công Tác Dâ, Tổ Chức Câc Hoạt Động Phát Triển Vận Động Cho Trẻ Emtheo Quam Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Tổ Chức Các Hoạt Động Phát Triển Vận Động Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Giấy Đề Nghị Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Quyết Định Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp, Thông Tư 111/2009 Của Bộ Quốc Phòng Quy Định Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quân Nhân,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Quy Định Về Nhân Sự Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu ?
 • Điều Kiện Tham Gia, Trách Nhiệm, Nhiệm Vụ Của Tổ Chuyên Gia Đấu Thầu
 • Điều Kiện Làm Thành Viên Tổ Chuyên Gia, Tổ Thẩm Định Thầu Trong Đấu Thầu
 • Quy Định Về Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu
 • Những Kiểu Cơ Cấu Tổ Chức Trong Một Doanh Nghiệp
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hành Nghề Công Chứng, Giấy Đăng Ký Hành Nghề Và Cấp Thẻ Công Chứng Viên, Hãy Chứng Minh Xô Viết Nghệ Tĩnh Là Chính Quyền Cách Mạng Của Quần Chúng Dướ, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Giá, Thủ Tục Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thú Y, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Hồ Sơ Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Hồ Sơ Làm Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Hồ Sơ Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Bộ Đề Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Rút Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Thủ Tục Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Đơn Đăng Ký Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thú Y, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Làm Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Giấy Chứng Chỉ Hành Nghề, De Nghi Cap Chung Chi Hanh Nghe, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Giấy Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Bộ 60 Câu Hỏi Tự Luận Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu, Bộ Đề Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Bộ Đề Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Giấy Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Thông Tư Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Đơn Đề Nghị Nhận Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Trách Nhiệm Của Người Hành Nghề Chứng Khoán, Hãy Chứng Minh Quản Lý Có Tính Nghệ Thuật, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức, Hãy Chứng Minh Quản Trị Nhân Lực Là Một Khoa Học Và Cũng Là Một Nghệ Thuật, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết, Hãy Chứng Minh Mối Quan Hệ Giữa Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da, Công Nghệ 6 Quy Trình Tổ Chức Bữa ăn, Hướng Dẫn Về Tổ Chức Và Nội Dung Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Trong Cơ Quan, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Mẫu Di Chúc Công Chứng, Phần Mềm Quản Lý Hồ Sơ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Phần Mềm Quản Lý Cán Bộ Công Chức, Viên Chức, Mẫu Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao, Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao, Mẫu Di Chúc Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Bằng Văn Bản Có Công Chứng, Mẫu Di Chúc Tại Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Của Văn Phòng Công Chứng, Mẫu Di Chúc Không Công Chứng, Bài Thu Hoạch Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư, Bai Thu Hoach Lop Quan Ly Va Van Hanh Nha Chung Cu, Phương án Quản Lý Vận Hành Chung Cư, Mẫu Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ, Bộ Đề Thi Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Tìm Hiểu Về Cơ Cấu Tổ Chức Văn Phòng Công Chứng, Báo Cáo Thực Hành Nghề Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Đề Thi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Công Chức Môn Kiến Thức Chung, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Kiến Thức Chung Công Chức, Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Và Công Tác Vận Động Quần Chúng, Quản Lý Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước, Công Nghệ 7 Báo Cáo Thực Hành, Công Nghệ 8 Bài 7 Bài Tập Thực Hành, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 54, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ Bài 5 Lớp 12, Công Nghệ 12 Bài 3 Mẫu Báo Cáo Thực Hành, Công Nghệ 8 Bài 5 Bài Tập Thực Hành, Công Nghệ 12 Bài 5 Mẫu Báo Cáo Thực Hành, Báo Cáo Thực Hành Bài 5 Công Nghệ 12, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 11 Bài 31, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 31, Nội Quy Thực Hành Công Nghệ ô Ti, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 34, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 35, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 7 Bài 4, Báo Cáo Thực Hành Bài 52 Công Nghệ 8, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 40, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 45, Báo Cáo Thực Hành Công Nghệ 8 Bài 49, Bao Cao Thuc Hanh Cong Nghe 8 Bai 52, Công Nghệ 8 Báo Cáo Thực Hành, Công Nghệ 8 Bài 3 Bài Tập Thực Hành,

  Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Cơ Cấu Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Hành Nghề Công Chứng, Giấy Đăng Ký Hành Nghề Và Cấp Thẻ Công Chứng Viên, Hãy Chứng Minh Xô Viết Nghệ Tĩnh Là Chính Quyền Cách Mạng Của Quần Chúng Dướ, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, Mẫu Đơn Xin Rút Hồ Sơ Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Giá, Thủ Tục Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thú Y, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Hồ Sơ Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Hồ Sơ Làm Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Hồ Sơ Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Bộ Đề Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Rút Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Thủ Tục Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Đơn Đăng Ký Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thú Y, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Làm Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Làm Chứng Chỉ Hành Nghề, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Luật Sư, Mẫu Đơn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Giấy Chứng Chỉ Hành Nghề, De Nghi Cap Chung Chi Hanh Nghe, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Giấy Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Y, Bộ 60 Câu Hỏi Tự Luận Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Đấu Thầu, Bộ Đề Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Bộ Đề Thi Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng, Mẫu Giấy Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Thông Tư Hướng Dẫn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề, Thông Tư Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Thông Tư Ban Hành Quy Chế Chứng Thực Của Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia, Đơn Đề Nghị Nhận Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Dược, Trách Nhiệm Của Người Hành Nghề Chứng Khoán, Hãy Chứng Minh Quản Lý Có Tính Nghệ Thuật, Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Công Chức Viên Chức,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Lịch Sử Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Unwto)
 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Luật công chứng 2014 quy định khuyến khích phát triển Văn phòng công chứng theo định hướng xã hội hóa, quy định việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng.

  1.Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng

  – Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của pháp luật và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  – Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng.

  – Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

  – Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

  – Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

  Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

  – Tên gọi của Phòng công chứng bao gồm cụm từ “Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Phòng công chứng được thành lập.

  – Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ sự cần thiết thành lập Phòng công chứng, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

  – Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của Phòng công chứng trong ba số liên tiếp về các nội dung sau đây:

  + Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng;

  + Số, ngày, tháng, năm ra quyết định thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Phòng công chứng.

  – Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

  – Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  – Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

  – Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

  5. Thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

  – Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gồm đơn đề nghị thành lập và đề án thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng.

  – Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; trường hợptừ chối phải bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  – Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập.

  Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng bao gồm tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên Trưởng Văn phòng công chứng, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có).

  – Hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng gồm đơn đăng ký hoạt động, giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng phù hợp với nội dung đã nêu trong đề án thành lập và hồ sơ đăng ký hành nghề của các công chứng viên hợp danh, công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  – Văn phòng công chứng được hoạt động công chứng kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Lịch Sử Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Unwto)
 • Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Wto)
 • Các Tổ Chức Mà Sinh Viên Ngành Du Lịch Nhất Định Cần Biết
 • Chuyên Gia Tổ Chức Du Lịch Thế Giới Làm Việc Tại Tỉnh Ta
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Quản Trị Hành Chính Văn Phòng
 • Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính
 • Giới Thiệu Về Phòng Ban Trong Công Ty
 • Chức Năng Nhiệm Vụ, Phòng Ban Chuyên Môn
 • Phòng Tổ Chức Hành Chính Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • – Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

  – Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

  – Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

  1, Công tác văn phòng:

  – Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

  – Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

  – Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

  – Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

  – Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

  – Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

  – Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

  – Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

  – Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

  – Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

  – Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

  3, Công tác bảo hộ lao động.

  – Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

  – Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

  – Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

  4, Công tác bảo vệ:

  – Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  – Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  – Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

  – Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

  – Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  5, Công tác phục vụ:

  – Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

  – Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng

  – Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

  6, Công tác khác:

  Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

  III. QUYỀN HẠN

  Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..

  Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính khi được lãnh đạo công ty phê duyệt

  – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

  – Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

  – Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật …..

  + Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

  + Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

  + Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

  + Trật tự trị an khu vực, trật tự nội vụ

  + Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

  + Hồ sơ cán bộ công nhân viên

  + Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

  + Đối nội, đối ngoại

  + Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

  + Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

  + Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

  + Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

  + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

  + Định mức lao động

  + Đánh máy, văn thư lưu trữ hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

  + Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  + Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

  + Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

  + Phân phát công văn của công ty và cấp trên

  + Mua sắm các dung cụ, vật tư văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

  + Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

  + Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

  + Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

  + Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

  + Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

  + Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

  + Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

  + Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

  + Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân công ty được biết.

  + Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

  + Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

  – Quyền hạn:

  + Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

  + Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

  + Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

  + Phân công, phân việc cho người phụ việc.

  + Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

  + Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

  + Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  + Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

  + Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

  + Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

  + Phụ việc cho người nấu ăn chính

  + Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Phòng Tổ Chức
 • Hành Chính Nhân Sự Là Gì? Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Pháp Chế
 • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Phòng Pháp Chế Trong Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Từ Thực Tiễn Của Ngân Hàng Đông Á
 • Những Công Việc Của Trưởng Phòng Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
  • Tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ
  • Bảo vệ chính trị nội bộ
  • Đảm nhiệm công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ
  • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
  • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành
  • Quản lý công tác bảo vệ và tổ xe.
  • Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động của cơ quan theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển chung của doanh nghiệp
  • Quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ, công nhân viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng bộ phận.
  • Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, phòng, ban.
  • Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động.
  • Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.
  • Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.
  • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
  • Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của cơ quan theo từng giai đoạn: tháng, quý, năm.
  • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc.
  • Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký.
  • Điều hành và quản lý phương tiện đi lại phục vụ các hoạt động của cơ quan.
  • Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành.
  • Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cho từng giai đoạn.

  Ngoài ra để hiểu nghề hành chính văn phòng một cách rõ nét nhất các bạn hãy tham khảo khóa học: ” Nghiệp vụ hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A – Z”

  Khóa học sẽ giúp bạn

  • Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động – tiền lương như: Quy định về giao kết hợp đồng lao động, nội dung và hình thức của HĐLĐ, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, các quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc làm hay những quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, cũng như các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thang bảng lương, nội quy lao động…
  • Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.
  • Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, còn nắm được các thủ tục và cách lập hồ sơ xin Giấy phép lao động (Work permit) và Thẻ tạm trú (TRC) cho Lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn có thể lập thành thạo bảng chấm công, bảng tính lương, BHXH, thuế TNCN và phiếu thanh toán lương tự động trên Excel.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng được pháp luật quy định như thế nào?

  Bà Hoàng Thị Hương (Bố Trạch – Quảng Bình): Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung bà Hoàng Thị Hương hỏi, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trả lời như sau:

  Trả lời: Điều 32 và Điều 33 Luật Công chứng năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/01/2015) quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng như sau:

  1) Tổ chức hành nghề công chứng có các quyền:

  – Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên của các Phòng công chứng; công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng và các nhân viên làm việc cho tổ chức mình.

  – Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.

  – Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân.

  – Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định.

  2) Tổ chức hành nghề công chứng có các nghĩa vụ sau:

  – Quản lý công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

  – Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

  – Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước.

  – Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác tại trụ sở của tổ chức mình.

  – Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình và bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật công chứng.

  – Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự hành nghề công chứng trong quá trình tập sự tại tổ chức mình.

  – Tạo điều kiện cho công chứng viên của tổ chức mình tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm.

  – Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã công chứng.

  – Lập sổ công chứng và lưu trữ hồ sơ công chứng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức Hành Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Bật, Tắt Phản Chiếu Màn Hình Iphone Lên Tivi Nhanh Chóng Nhất
 • Chuyển Hình Từ Iphone Lên Tivi Không Cần Dây Cáp Đơn Giản, Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Trình Chiếu Màn Hình Iphone Lên Máy Tính
 • 4 Cách Kết Nối Iphone Với Tivi Cực Đơn Giản, Xem Là Làm Được Ngay
 • Cách Phản Chiếu Màn Hình Iphone Trên Apple Tv Và Smart Tv
 • Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của trung tâm; công tác hành chính, lễ tân; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công tác văn thư lưu trữ, tổng hợp.

  Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý hoạt động tài chính và công tác kế toán của trung tâm; xây dựng kế hoạch, nguyên tắc sử dụng tài chính theo đúng quy định của pháp luật của Nhà nước; lập kế hoạch phát triển tài chính của trung tâm.

  2. Nhiệm vụ: Công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ:

  + Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trung tâm;

  + Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trung tâm, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và giáo viên phù hợp với yêu cầu phát triển và xây dựng trung tâm;

  + Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm;

  + Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, nâng bậc lương; trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người. Triển khai, theo dõi chế độ nghỉ phép hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm;

  + Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế, quy định trong trung tâm cho phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển trung tâm trong từng giai đoạn; tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ phúc lợi của trung tâm;

  + Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của giáo viên, cán bộ, nhân viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; quản lý lực lượng tự vệ trung tâm, phối hợp sắp xếp các đợt trực tự vệ theo yêu cầu.

  Công tác pháp chế:

  + Giúp Giám đốc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trung tâm, của cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm; xây dựng môi trường sư phạm trong viên chức, giáo viên, người lao động toàn trung tâm;

  + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định của cơ quan Trung ương Đoàn và Trung tâm cho cán bộ, viên chức, người lao động; phối hợp với các đơn vị thuộc trung tâm kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lí vi phạm;

  + Giúp Ban Giám đốc chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

  + Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với những văn bản do các đơn vị khác thuộc trung tâm soạn thảo (trừ vấn đề thể thức và thủ tục).

  Công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật:

  + Tham mưu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động;

  + Tham mưu xét duyệt các danh hiệu về nhà giáo, xếp loại giáo viên theo quy định, các đợt bình chọn giáo viên trong năm.

  Công tác hành chính:

  + Thu thập và lập kế hoạch về các mặt công tác, là đầu mối trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan, đơn vị ngoài trung tâm, giữa Ban Giám đốc với các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm;

  + Tiếp nhận và lưu công văn đến, công văn đi theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Phân phối, chuyển giao và theo dõi việc thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trong trung tâm xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ;

  + Theo dõi, cấp, xác nhận các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giao nhận thư tín, bưu phẩm; in giấy khen, giấy chứng nhận trong trung tâm theo quy định (trừ chứng chỉ môn học, chứng nhận đào tạo);

  + Tổ chức triển khai Hội nghị Công chức – Viên chức, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm;

  + Tổ chức giao dịch hành chính; đưa đón cán bộ, viên chức đi công tác theo quy định; thực hiện tiếp tân, đón và tiếp khách theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

  + Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của trung tâm đối với địa phương nơi trung tâm đặt trụ sở như: hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân;

  + Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, hội họp, công tác hàng tuần, hàng tháng, quý, năm của trung tâm; quản lí, sử dụng chữ ký, con dấu của trung tâm theo quy định;

  + Mua sắm, quản lý, lưu giữ và cấp phát phôi chứng chỉ của hoạt động đào tạo theo quy định.

  Công tác quản trị:

  + Phối hợp với các đơn vị trong trung tâm quản trị toàn bộ cơ sở vật chất, đất đai, các trang thiết bị, tài sản trong phạm vi toàn trung tâm, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác để đạt hiệu quả cao nhất; kiến nghị với Giám đốc xử lý các trường hợp thực hiện sai quy định về sử dụng và bảo vệ tài sản chung của trung tâm;

  + Quản lý và thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, mạng thông tin, mạng máy tính trong toàn trung tâm và trang thiết bị phục vụ khối văn phòng;

  + Tập hợp, đề xuất Giám đốc Trung tâm duyệt nhu cầu và mua sắm văn phòng phẩm của các đơn vị trong trung tâm;

  + Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan; trực tiếp quản lý, điều hành lực lượng bảo vệ và là uỷ viên thường trực ban phòng chống thiên tai của trung tâm;

  + Quản lý và điều phối các phòng họp, hội trường, xe ô tô phục vụ yêu cầu hội họp và công tác của trung tâm; trực tiếp quản lý, điều hành công tác tạp vụ;

  + Triển khai và tổ chức thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trung tâm;

  + Tổ chức quản lý tài sản trong toàn trung tâm, trang thiết bị, các phương tiện giảng dạy và học tập; phối hợp với phòng Đào tạo quản lý và điều phối tất cả phòng học;

  + Dự trù, mua sắm, quản lý, phân phối các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong toàn trung tâm; cung ứng, cấp phát thiết bị giảng dạy cho giáo viên;

  + Lập và thực hiện kế hoạch: mua sắm, trang bị, xây dựng, bổ sung, sửa chữa các phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của trung tâm; xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình sử dụng, hướng dẫn biện pháp bảo quản tài sản, vật tư thiết bị của các đơn vị trong trung tâm;

  + Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư và nghiệm thu bàn giao dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn các công trình kiến trúc và mua sắm máy móc thiết bị theo quy định;

  + Quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ có thu từ việc tận dụng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, và quản lý các sân bãi để xe, tổ chức trông coi xe của học viên và khách (các hoạt động có quy định riêng).

  Công tác tổng hợp, báo cáo:

  + Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm theo định kỳ và đột xuất;

  + Thực hiện việc lập sổ, lưu trữ và ghi chép biên bản các cuộc họp của trung tâm;

  + Soạn thảo các loại văn bản của trung tâm theo yêu cầu của Ban Giám đốc, sao chép, đánh máy tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo, các sinh hoạt tập trung khác;

  + Kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản đối với các đơn vị trong trung tâm;

  + Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, kỷ luật cán bộ viên chức, thi đua, khen thưởng… của trung tâm;

  + Thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị toàn trung tâm; hội đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

  Công tác quản lý và kế hoạch phát triển tài chính:

  + Thực hiện công tác lập kế hoạch, dự toán thu chi tài chính và phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý;

  + Quản lý toàn bộ nguồn kinh phí của trung tâm (trừ kinh phí Công đoàn); quản lý lập dự toán ngân sách, phân bổ tài chính hằng năm;

  + Tham mưu xét duyệt dự trù kinh phí của các đơn vị, cá nhân trong trung tâm, thực hiện thu và chi theo chế độ, định mức quy định, thu và nộp thuế các loại; tham mưu Giám đốc phê duyệt các hồ sơ chi trong và ngoài dự toán;

  + Thường trực Hội đồng định giá, đánh giá lại tài sản; tham gia Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị của trung tâm, tham gia đề xuất xử lý (bồi hoàn, thanh lý) các hiện tượng gây mất mát, hư hỏng tài sản; phổ biến các văn bản Nhà nước về quản lý tài chính;

  + Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho Giám đốc thay đổi một phần dự toán thu, chi cho phù hợp với tình hình phát sinh;

  + Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ cho cán bộ, viên chức, người lao động và học viên.

  + Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn; phối hợp với các đơn vị trong trung tâm nắm bắt và dự kiến, ước thực hiện quy mô các hoạt động để tham mưu xây dựng phương hướng phát triển hằng năm, từng giai đoạn của trung tâm; tham mưu kí kết và quyết toán các hợp đồng kinh tế, đào tạo, bồi dưỡng.

  Công tác kế toán:

  + Thanh toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên đúng kỳ hạn và tiêu chuẩn, chế độ quy định; thu nhận, xuất cấp, bảo quản tiền mặt và các hiện vật có giá trị như tiền; thực hiện công tác thủ quỹ và an toàn quỹ két, kho;

  + Thực hiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm khác theo quy định đối với cán bộ, viên chức và người lao động;

  + Kiểm tra, giám sát việc mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;

  + Phối hợp việc mua vật tư thiết bị, tham gia đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết với đối tác, khách hàng, theo dõi công nợ, quản lý các hợp đồng kinh tế;

  + Cập nhật, trích nộp và báo cáo thu nộp các khoản thuế theo quy định của Nhà nước;

  + Cân đối nguồn kinh phí, tiết kiệm chi tiêu trích lập hoạt động các quỹ nhất là quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp để tăng cường đầu tư chiều sâu;

  + Quản lý đất đai của trung tâm do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

  Các công việc khác:

  vụ của Phòng;

  + Quản lý lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản, giấy tờ… của quá trình thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định của trung tâm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Trung tâm;

  + Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được trung tâm giao.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Hành Chính Tổng Hợp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Phòng Hành Chính
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Sơ Đồ Tổ Chức Phòng Hành Chính Nhân Sự
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính
 • Chức Năng Của Phòng Hành Chính
 • Đề Tài: Pháp Luật Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Tại Phú Yên

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Cấu Quản Lý Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Published on

  Download luận văn thạc sĩ ngành luật với đề tài: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên, cho các bạn tham khảo

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ……………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRƯƠNG NỮ TRẦN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: chúng tôi NGUYỄN QUỐC SỬU THỪA THIÊN HUẾ, NĂM 2022
  2. 3. Lời Cảm Ơn Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới chúng tôi Nguyễn Quốc Sửu, Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên” Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình, chu đáo trong quá trình tham gia giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho tác giả. Xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình cao học cũng như hoàn thành Luận văn này. Kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp, các học viên Học viện Hành chính Quốc gia và quý bạn đọc để Luận văn được hoàn thiện và hữu ích hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Trương Nữ Trần Chung
  3. 5. 1.3.3. Thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng công chứng ………………… 41 1.3.4. Thành lập, đăng ký và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng ………………………………………………………………… 42 1.3.5. Hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng…… 45 1.3.6. Thu hồi quyết định thành lập và chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng……………………………………………………………………….. 46 Tiểu kết Chương 1…………………………………………………………………………… 48 Chương 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở TỈNH PHÚ YÊN HIỆN NAY ………………………………………………………………………………. 49 2.1. Khái quát vị trí địa lý, tình hình dân cư, kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên có ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên hiện nay ……………………… 49 2.1.1. Khái quát vị trí địa lý tỉnh Phú Yên ………………………………………. 49 2.1.2. Tình hình dân cư, kinh tế – xã hội…………………………………………. 49 2.2. Tình hình thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở Phú Yên hiện nay………………………………………… 53 2.2.1. Căn cứ pháp lý và khái quát về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở Phú Yên hiện nay…………………………….. 53 2.2.2. Hoạt động xây dựng thể chế quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề công chứng…………………………………………………………………. 59 2.2.3. Thực hiện pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý tổ chức hành nghề công chứng …………………………………………………………………………. 68 2.2.4. Thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức hành nghề công chứng………………………………………………… 78 2.3. Đánh giá chung về thực hiện pháp luật quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở Phú Yên hiện nay………………………………… 86
  4. 6. 2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân ………………………………. 86 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân……………………………………………. 92 Tiểu kết Chương 2…………………………………………………………………………… 96 Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Ở TỈNH PHÚ YÊN HIỆN NAY………………………. 97 3.1. Sự cần thiết phải tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên ………………….. 97 3.1.1. Dự báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên thời gian tới97 3.1.2. Dự báo tình hình phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên trong thời gian tới…………………………………………………………… 99 3.2. Giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên hiện nay……. 105 3.2.1. Các giải pháp chung …………………………………………………………. 105 3.2.2. Các giải pháp cụ thể của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành chính nhà nước ở tỉnh Phú Yên ………………………….. 111 Tiểu kết Chương 3…………………………………………………………………………. 128 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………….. 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 131
  5. 7. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HNCC : Hành nghề công chứng LCC : Luật Công chứng PCC : Phòng công chứng QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân VPCC : Văn phòng công chứng XHCN : Xã hội chủ nghĩa
  6. 8. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thực trạng hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên đến tháng 3/2017……………………………………………………………………58 Bảng 3.1: Quy hoạch dự kiến thành lập tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2022………………………………………………………………………………………….104
  7. 9. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta ngày nay, pháp luật ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội. Việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trở thành một trong những yêu cầu cơ bản nhằm bảo đảm ổn định trật tự kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Điều 12 Hiến pháp năm 1992 đã quy định về vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”, Hiến pháp năm 2013 cũng ghi nhận điều đó tại Khoản 1 Điều 8: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. Như vậy, khi thực hiện quản lý bất kỳ lĩnh vực xã hội cụ thể nào Nhà nước đều phải dùng pháp luật như một công cụ phổ biến và hữu hiệu nhất. Trong quản lý lĩnh vực tư pháp nói chung và hoạt động công chứng nói riêng lại càng phải tuân thủ theo nguyên tắc pháp trị do Hiến pháp quy định. Hiện nay, các quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại, đất đai… đã phát triển mạnh mẽ, đa dạng trên cả bề rộng và bề sâu, cả trong nước và cả với nước ngoài. Nhiều giao dịch dân sự, thương mại đòi hỏi phải được công chứng để tạo chứng cứ có sức thuyết phục cao, chứng thực hóa các quan hệ dân sự. Việc công chứng được yêu cầu thực hiện một cách chính xác theo đúng pháp luật nhưng phải nhanh chóng kịp thời, thuận tiện cho người dân. Việc xã hội hóa hoạt động công chứng đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch dân sự…. Luật Công chứng được ban hành đã đánh dấu
  8. 10. 2 bước phát triển quan trọng trong tổ chức thực hiện hoạt động công chứng, các Văn phòng công chứng bên cạnh các Phòng công chứng nhà nước thể hiện sự thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và tầm quan trọng của việc khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia cung cấp những dịch vụ phục vụ yêu cầu của nhân dân. Luật Công chứng đánh dấu bước chuyển giao chính thức một phần các hoạt động vốn được cho là chỉ có thể do Nhà nước thực hiện sang cho các cá nhân, tổ chức phi nhà nước với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội. Với ý nghĩa như vậy, các quy định của Luật Công chứng phải tạo thuận lợi cho sự ra đời, hoạt động bình đẳng, hiệu quả của các tổ chức hành nghề công chứng; tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý một cách hữu hiệu các hoạt động công chứng và là điều kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức là khách hàng của các tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, qua 10 năm thi hành, Luật Công chứng cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế. Bên cạnh những kết quả đạt được đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực như sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng, các quy định của Luật và những văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ những bất cập làm cản trở việc thực thi có hiệu quả pháp luật về công chứng trên thực tế. Trước khi Luật Công chứng có hiệu lực pháp luật, tại tỉnh Phú Yên việc công chứng, chứng thực do Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Yên cùng với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Luật Công chứng ra đời đã giải quyết cơ bản những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, kịp thời thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường hoạt động tư pháp hướng về cơ sở, đặc biệt là cụ thể hoá chủ trương xã hội hoá hoạt động bổ trợ
  9. 11. 3 tư pháp, tăng cường năng lực tiếp cận hệ thống tư pháp của nhân dân được xác định trong Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2022”. Sau 02 năm triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014, các quy định của Luật đã cơ bản đi vào thực tiễn, cho thấy sự phù hợp với định hướng phát triển nghề công chứng ở nước ta trong giai đoạn mới, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định của hoạt động công chứng. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 06 tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó, có 01 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Phú Yên (đã thành lập ngày 01/4/2007) trực thuộc Sở Tư pháp với tổng số 02 công chứng viên, hiện đã được giải thể năm 2022; 05 Văn phòng công chứng với tổng số 09 công chứng viên. Thực tế này cho thấy vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo tuân theo pháp luật của hoạt động công chứng, chứng thực ở nước ta nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đặt ra trong quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trong giai đoạn hiện nay về mặt lý luận, thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp quản lý với các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với thực tiễn biến động của lĩnh vực công chứng một cách hiệu quả thông qua ban hành văn bản quản lý, tổ chức thực hiện, thanh tra kiểm tra trên thực tế tại địa bàn tỉnh Phú Yên. Chính vì lý do trên em chọn đề tài “Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. 2. Tình hình nghiên cứu – Nghiên cứu về quản lý nhà nước bằng pháp luật nói chung, quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với một lĩnh vực vấn đề cụ thể: “Tăng cường quản lý nhà
  10. 12. 4 nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay” (Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Văn Trung năm 2001); “Tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay” (Luận văn thạc sĩ của tác giả Dương Quốc Hoàng năm 2005); “Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực hải quan – qua thực tiễn Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế” (Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Xuân Vũ năm 2012). – Nghiên cứu về công chứng và quản lý nhà nước về công chứng ở Việt Nam, có thể kể tới một số công trình, bài viết nghiên cứu sau: “Phân cấp quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực (Qua thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh)” (Luận văn thạc sĩ của tác giả Phan Hải Hồ năm 2008); “Xã hội hóa công chứng ở Việt Nam hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Quang Minh năm 2009); “Xã hội hóa công chứng ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và giải pháp” (Luận văn thạc sĩ của tác giả Phạm Thị Mai Trang năm 2011); “Kiến nghị hoàn thiện Luật Công chứng” (Bài viết của tác giả Lê Quốc Hùng đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1+2 (210+211), tháng 01 năm 2012); “Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với Văn phòng công chứng” (Bài viết của tác giả Phan Hải Hồ đăng trên tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 14 (222), tháng 7 năm 2012). Dưới góc độ khoa học Luật Hiến pháp – Luật Hành chính, chưa có công trình nào nghiên cứu hệ thống về hoạt động quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng ở tỉnh Phú Yên. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài luận văn là cần thiết, đáp ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật của chủ thể có thẩm quyền để điều chỉnh đối với tổ chức và hoạt động của tổ
  11. 13. 5 chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật trong lĩnh vực này ở Phú Yên thời gian tới. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi về đối tượng: Hoạt động quản lý nhà nước ở khía cạnh: hoạt động xây dựng pháp luật (của cơ quan có thẩm quyền), hoạt động thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương về lĩnh vực công chứng theo Luật Công chứng hiện hành. – Phạm vi về không gian: Chủ yếu nghiên cứu các hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền (trực tiếp) đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. – Phạm vi về thời gian: Từ khi Luật Công chứng 2006 có hiệu lực đến nay. 4. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 4.1. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Yên hiện nay. 4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Làm sáng tỏ lý luận quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng. – Phân tích, đánh giá, vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên văn bản quản lý, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
  12. 14. 6 – Đề xuất, xây dựng phương hướng hoàn thiện và một số giải pháp hữu hiệu về hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Vạch ra những nguyên nhân của những bất cập, vướng mắc trên khía cạnh thực tiễn của hoạt động quản lý cũng như các quy định của pháp luật. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Phương pháp luận nghiên cứu đề tài là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Triết học Mác – Lênin. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể được sử dụng là: phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá, phương pháp điều tra, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, nhằm làm sáng tỏ và nội dung nghiên cứu của đề tài. 6. Đóng góp của luận văn Là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu tương đối có hệ thống và toàn diện về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Vì thế, luận văn có một số đóng góp khoa học mới như sau: – Đưa ra khái niệm, chỉ ra đặc điểm, phân tích nội dung quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. – Phân tích và chỉ ra được ưu điểm, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
  13. 16. 8 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG 1.1. Quan niệm về tổ chức hành nghề công chứng 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm công chứng 1.1.1.1. Khái niệm công chứng Khái niệm công chứng là vấn đề mấu chốt của hoạt động công chứng, có vai trò lý luận cũng như thực tiễn vô cùng quan trọng, nó không những ảnh hưởng đến mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động mà căn cứ vào đó người ta có thể xác định được phạm vi, nội dung, thậm chí đến quyền và nghĩa vụ của những cá nhân, được tổ chức giao cho quyền năng thực hiện chức năng QLNN. Cho đến nay, chúng ta đã có 6 khái niệm khác nhau về công chứng phục vụ cho công tác QLNN về công chứng trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta. Cụ thể như sau: – Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng nhà nước quy định: “Công chứng nhà nước là một hoạt động của nhà nước, nhằm giúp công dân, các cơ quan, tổ chức lập và xác nhận các văn bản sự kiện có ý nghĩa pháp lý, hợp pháp hóa các văn bản, sự kiện đó, làm cho các văn bản, sự kiện đó có hiệu lực thực hiện. Bằng hoạt động trên, công chứng nhà nước tạo ra những đảm bảo pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, các cơ quan, tổ chức phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, giúp cho việc giải quyết các tranh chấp được thuận lợi, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. – Nghị định số 45/HĐBT của HĐBT ngày 27 tháng 2 năm 1991 về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước quy định: “Công chứng là việc
  14. 19. 11 1.1.1.2. Đặc điểm công chứng Thứ nhất, công chứng là hành vi do công chứng viên thực hiện. Công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm tiếp nhận hoặc lập các hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng đảm bảo cho các hợp đồng, giao dịch sau khi được chứng nhận có giá trị pháp lý như một văn bản của cơ quan công quyền. Công chứng viên PCC là công chức, viên chức nhà nước được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Công chứng viên VPCC không phải là công chức, viên chức nhà nước, lương và các khoản thu nhập khác được trích từ nguồn thu phí công chứng, thù lao công chứng và nguồn thu hợp pháp khác từ hợp đồng công chứng. Thứ hai, nội dung cơ bản của công chứng là chứng nhận các hợp đồng và lập hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của công dân, tổ chức và chứng nhận các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật. Đây là đặc điểm quan trọng của hoạt động công chứng để phân biệt với các hoạt động mang tính chất hành chính khác của các cơ quan công quyền. Việc lập hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng và chứng nhận các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật chính là việc tạo nên các văn bản công chứng. Lập hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng là việc công chứng viên, bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình giúp người yêu cầu công chứng thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mình được thỏa thuận bằng văn bản, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; hoặc tư vấn, góp ý để người yêu cầu công chứng thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của mình một cách rõ ràng, chính xác trong các văn bản họ tự lập nhằm đảm bảo tính hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch họ tự lập. Nói cách khác, hành
  15. 20. 12 vi của công chứng viên nhằm xác nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng hoặc các giao dịch. Tính xác thực của các tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch là vô cùng quan trọng nhằm bảo đảm cho chúng có giá trị chứng cứ. Trong pháp luật về tố tụng, khi nói đến chứng cứ thì bao giờ cũng đề cao tính xác thực của các sự kiện, tình tiết có thực, khách quan được coi là chứng cứ. Sở dĩ pháp luật coi văn bản công chứng có giá trị chứng cứ cũng là do tính xác thực của các tình tiết, sự kiện có trong văn bản đó đã được công chứng viên xác nhận. Tính xác thực này được công chứng viên kiểm chứng và xác nhận ngay khi nó xảy ra trong thực tế, trong số đó có những tình tiết, sự kiện chỉ xảy ra một lần, không để lại hình dạng, dấu vết về sau (ví dụ: Sự tự nguyện của các bên khi ký kết hợp đồng) và do đó, nếu không có công chứng viên xác nhận thì về sau rất dễ xảy ra tranh chấp mà Toà án không thể xác minh được. Chứng nhận các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật là việc công chứng viên, bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình xác nhận tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Nội hàm của khái niệm công chứng là tạo lập nên một loại chứng cứ viết, có giá trị pháp lý cao, vì các hợp đồng, giấy tờ này được chứng nhận tính xác thực của nó do những người có thẩm quyền công chứng, chứng nhận nên nó mang dấu ấn của công quyền và trở thành “công chứng thư”. Về ngoại diên của khái niệm công chứng bao hàm các loại giấy tờ, hợp đồng mà theo quy định của pháp luật bắt buộc phải được công chứng, hoặc cá nhân tổ chức tự nguyện công chứng để những giấy tờ này trở thành một chứng cứ có tính pháp lý. Thứ ba, văn bản công chứng có giá trị chứng cứ và giá trị thực hiện. Văn bản công chứng do công chứng viên lập theo trình tự, thể thức bắt buộc, ghi lại chính xác thời gian, không gian, ý chí, nguyện vọng cũng như
  16. 21. 13 năng lực chủ thể của các bên khi tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch. Văn bản công chứng trước hết nhằm tạo lập giá trị thực hiện giữa các bên tham gia giao dịch, hợp đồng bằng việc ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên, là căn cứ pháp lý không thể bác bỏ buộc các bên phải thực hiện đúng các cam kết đã xác lập, đồng thời có giá trị pháp lý cả với bên thứ ba. Thứ tư, Nhà nước thực hiện sự quản lý bằng pháp luật đối với tổ chức và hoạt động công chứng Hoạt động công chứng là hoạt động mang tính dịch vụ công. Công chứng là một biện pháp phòng ngừa tranh chấp, giúp công dân, tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình bằng pháp luật. Hoạt động công chứng là hoạt động bổ trợ tư pháp, cung cấp chứng cứ cho hợp đồng tư pháp nhưng hoàn toàn khác với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trước đây, công chứng ở Việt Nam hoàn toàn do các cơ quan nhà nước thực hiện, mang tính quyền lực nhà nước. Sau khi Luật Công chứng năm 2006 có hiệu lực, tổ chức HNCC gồm PCC (do UBND cấp tỉnh thành lập, trực thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở và con dấu riêng) và VPCC (do công chứng viên thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp). Cả 2 loại hình này đều đặt dưới sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật. Như vậy, từ các phân tích trên, khái niệm công chứng có các nội dung cấu thành như: công chứng viên, tổ chức HNCC và hoạt động công chứng. 1.1.2. Khái niệm và phân loại tổ chức hành nghề công chứng 1.1.2.1. Khái niệm tổ chức hành nghề công chứng Luật Công chứng được ban hành đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tổ chức thực hiện hoạt động công chứng ở Việt Nam. Sự ra đời của các VPCC bên cạnh các PCC nhà nước thể hiện sự thay đổi có tính bước ngoặt trong nhận thức về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và tầm quan trọng của việc khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia cung cấp
  17. 22. 14 những dịch vụ phục vụ yêu cầu của nhân dân. Luật Công chứng đánh dấu bước chuyển giao chính thức một phần các hoạt động vốn được cho là chỉ có thể do Nhà nước thực hiện sang cho các cá nhân, tổ chức phi nhà nước với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội. Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức HNCC ở Việt Nam đến năm 2022 được ban hành làm cơ sở cho các địa phương xây dựng Quy hoạch phát triển tổ chức HNCC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2022 bảo đảm đúng mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2022” để tổng hợp, xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2022. Tổ chức HNCC được quy định tại Khoản 5 Điều 2 LCC năm 2014 bao gồm: PCC là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp do UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập; VPCC là tổ chức hành nghề công chứng do công chứng viên thành lập. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức HNCC được pháp luật quy định chung không có sự phân biệt giữa PCC và VPCC. Quy định này bảo đảm sự bình đẳng của các tổ chức HNCC trong hoạt động công chứng và trong quản lý nhà nước về công chứng. 1.1.2.2. Phân loại tổ chức hành nghề công chứng Qua các quy định của pháp luật công chứng về tổ chức HNCC, có thể thấy được điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình thức tổ chức HNCC đó là: PCC do Nhà nước thành lập, công chứng viên và một số nhân viên là viên chức nhà nước, Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho PCC nếu không tự trang trải được. Còn VPCC do công chứng viên thành lập, tự đăng ký hoạt động, tự đầu tư cở sở vật chất, trụ sở làm việc, tự trang trải trả
  18. 23. 15 lương cho công chứng viên, nhân viên phục vụ, phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho công chứng viên và nộp thuế theo quy định của pháp luật. VPCC còn có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình. a) Phòng công chứng – Khái niệm Phòng công chứng Cơ quan hoạt động công chứng chuyên trách của nước ta theo Nghị định 75/2000 NĐ-CP (8/12/2000) có tên gọi là Phòng công chứng, thay cho tên gọi Phòng Công chứng nhà nước trước đây. Khác với các cơ quan có thẩm quyền công chứng khác, PCC là cơ quan duy nhất chuyên trách về hoạt động công chứng. Về địa vị pháp lý tuy được đặt dưới sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp nhưng PCC khác hẳn với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp ở những điểm quan trọng như sau: PCC có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, có con dấu riêng theo quy định của Chính phủ. Với vị trí như vậy, PCC là cơ quan độc lập và được Nhà nước giao cho việc thực hiện chức năng công chứng. Thông qua hoạt động công chứng, các quy định hướng dẫn, điều chỉnh pháp luật trở thành hiện thực sinh động của đời sống xã hội, thành hành vi xử sự theo đúng pháp luật. Trong hệ thống bộ máy của Nhà nước thì PCC là cơ quan nhà nước, thực hiện chức năng nhiệm vụ nhà nước là chứng nhận các việc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của công dân, tổ chức. – Đặc điểm của Phòng công chứng Tuy hoạt động độc lập, song xuất phát từ công tác quản lý, cơ quan công chứng có những nét riêng, thể hiện tính độc lập tương đối: Theo Điều 19 LCC 2014 quy định: “Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng”. PCC là đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ tịch UBND ra
  19. 27. 19 1.2. Lý luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước bằng pháp luật QLNN bằng pháp luật đối với mọi mặt của đời sống xã hội được hiểu là sự tác động của chủ thể quản lý (Nhà nước) lên đối tượng quản lý (các quá trình xã hội, các hành vi của con người) nhằm đạt mục tiêu của quản lý thông qua hệ thống pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện trong cuộc sống. Pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong QLNN. Mặc dù Nhà nước thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quản lý của mình thông qua nhiều phương tiện, công cụ quản lý khác nhau, nhưng trong đó pháp luật luôn là công cụ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực, hiệu quả của hoạt động QLNN. Trong giai đoạn cách mạng tư sản, sự ra đời và phát triển của lý thuyết về nhà nước pháp quyền cũng khẳng định, trong hoạt động của nhà nước, pháp luật có vị trí thượng tôn và nhà nước phải thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật. Đối với nhà nước ta, tư tưởng Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật tuy được nhận thức muộn, song có thể nói, đó là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Ngay từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI, khi quyết định xoá bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung để chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng ta chỉ rõ: “Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không phải bằng đạo lý. Pháp luật là thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân, phải được thực hiện thống nhất trong cả nước”. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng nêu: “Nhà nước ta phải
  20. 28. 20 có đủ quyền lực và đủ khả năng định ra luật pháp và tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật”. Như vậy, QLNN bằng pháp luật là một yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà nước. Thể chế hoá đường lối của Đảng về việc quản lý đất nước bằng pháp luật, Điều 12 Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 cũng ghi nhận điều đó tại Khoản 1 Điều 8: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. Trong nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay, vai trò của pháp luật trong việc QLNN được đảm bảo bởi các yếu tố sau: – Pháp luật của Nhà nước là pháp luật XHCN, thể hiện ý chí và nguyện vọng của đông đảo nhân dân lao động, cho nên dễ được mọi người tôn trọng và thực hiện. Đây là một ưu thế quan trọng của công cụ pháp luật trong quản lý kinh tế – xã hội ở nước ta. – Pháp luật là công cụ do Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế của bộ máy nhà nước nên hiệu lực của nó vô cùng mạnh mẽ, tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. – Pháp luật ở nước ta có quan hệ mật thiết với đường lối, chủ trương của Đảng, theo đó, phương hướng, nội dung và việc tổ chức thực hiện pháp luật được sự chỉ đạo quan trọng của Đảng. Đồng thời, nhờ đó, đường lối của Đảng được triển khai một cách nhanh chóng, cụ thể và tiến hành trên quy mô rộng lớn nhất. Thực tiễn pháp lý là môi trường để kiểm nghiệm tính đúng đắn và hiệu quả thực hiện các đường lối, chính sách và quan điểm của Đảng. – Điều quan trọng để pháp luật được coi là công cụ hàng đầu trong QLNN về kinh tế – xã hội không chỉ ở những đặc tính ưu việt của nó mà còn ở chỗ, pháp luật là công cụ chuyển tải và pháp lý hoá nội dung của các công cụ khác vào thực tiễn QLNN. Các công cụ khác như kế hoạch, cơ chế, chính sách, các nguồn lực của khu vực kinh tế nhà nước, các công cụ đòn bẩy kinh
  21. 29. 21 tế, nếu không được chuyển hoá bằng một hình thức pháp luật nhất định thì hiệu lực và hiệu quả của việc thực hiện chúng sẽ không đảm bảo, thậm chí không thể tiến hành được. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong một nhà nước pháp quyền, ở đó yêu cầu quan trọng hàng đầu là Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, thông qua pháp luật. Tóm lại, QLNN bằng pháp luật là hoạt động quản lý của nhà nước, sử dụng công cụ quản lý riêng có của nhà nước là pháp luật (thông qua các hoạt động xây dựng luật pháp, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật) để thực hiện sự tác động điều chỉnh mang tính quyền lực nhà nước lên các quá trình xã hội và hành vi của con người nhằm tăng cường pháp chế, thiết lập một trật tự các quan hệ xã hội trong khuôn khổ luật pháp, thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong điều kiện hiện nay, đây còn là một yêu cầu tất yếu khách quan thể hiện đặc trưng cơ bản trong nội dung hoạt động quản lý đất nước của nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. 1.2.2. Khái niệm quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng Điều 12 Hiến pháp cũ năm 1992 đã quy định về vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”, Hiến pháp năm 2013 cũng ghi nhận điều đó tại Khoản 1 Điều 8: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. QLNN bằng pháp luật là hoạt động quản lý của nhà nước, sử dụng công cụ quản lý riêng của nhà nước là pháp luật (thông qua các hoạt động xây dựng luật pháp, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật) để thực hiện sự tác động điều chỉnh mang tính quyền lực nhà nước lên các quá trình xã hội và hành vi
  22. 30. 22 của con người nhằm tăng cường pháp chế, thiết lập một trật tự các quan hệ xã hội trong khuôn khổ luật pháp, thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong điều kiện hiện nay, đây còn là một yêu cầu tất yếu khách quan thể hiện đặc trưng cơ bản trong nội dung hoạt động quản lý đất nước của nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tổ chức HNCC bao gồm: PCC là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp do UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập; VPCC là tổ chức HNCC do công chứng viên thành lập. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức HNCC được pháp luật quy định chung không có sự phân biệt giữa PCC và VPCC. Quy định này bảo đảm sự bình đẳng của các tổ chức HNCC trong hoạt động công chứng và trong quản lý nhà nước về công chứng. Từ các khái niệm về tổ chức HNCC và QLNN bằng pháp luật, có thể hiểu QLNN bằng pháp luật đối với các tổ chức HNCC là việc nhà nước dùng các biện pháp, công cụ pháp luật có được tác động vào lĩnh vực công chứng để hệ thống các tổ chức HNCC hoạt động đúng định hướng, mục tiêu mà Nhà nước mong muốn. 1.2.3. Đặc điểm của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng Một là, chủ thể quản lý – chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước Theo quy định tại Điều 69 và Điều 70 Luật Công chứng năm 2014, hệ thống các cơ quan QLNN về công chứng bao gồm: a) Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 LCC năm 2014: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chứng”
  23. 39. 31 Với vai trò, chức năng và vị trí đặc biệt nên các tổ chức HNCC phải mang tính ổn định và phát triển bền vững rất cao. Không giống như sự phát triển của các mô hình dịch vụ công khác, sự phát triển của các tổ chức HNCC cần có sự điều tiết, phân bổ và kiểm soát trong một quy hoạch, nhất là sau khi hoạt động công chứng đã được xã hội hóa. Chính vì vậy, rất cần thiết có quy hoạch phát triển các mạng lưới các tổ chức HNCC, cũng như thực hiện QLNN về công chứng trên cả nước để bảo đảm các tổ chức HNCC được thành lập và phân bố một cách hợp lý, khoa học, đáp ứng các yêu cầu công chứng của nhân dân một cách đầy đủ và thuận tiện. Xã hội hóa công chứng đã phát triển rộng mạng lưới công chứng, xóa bỏ việc kiêm nhiệm chức năng công chứng của các cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Cải cách xã hội gắn liền với cải cách hoạt động tư pháp là một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu. Nếu nhà nước buông lỏng quản lý, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Thực tế đã chứng minh, do chúng ta chưa có được một hệ thống pháp luật trải rộng và thống nhất trong việc áp dụng, chưa có một ngân hàng hồ sơ lưu trữ tốt nên đã có rất nhiều tranh chấp phát sinh từ hoạt động của công chứng. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của VPCC trong sự nghiệp phát triển ổn định kinh tế xã hội tại Việt Nam hiện nay. Mô hình VPCC đã truyền tải ý chí đổi mới của nhà nước, góp phần thiết thực vào hoạt động xây dựng chính sách công về công chứng theo tinh thần: “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân”… “Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng”, “Phát huy tiềm năng, trí tuệ và các nguồn lực vật chất trong nhân dân, của toàn xã hội để cùng nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội và chăm lo phát triển các dịch vụ công cộng”.
  24. 41. 33 Văn bản công chứng là hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa rủi ro, tranh chấp hoặc khi có rủi ro tranh chấp xảy ra các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào văn bản công chứng để giải quyết các vụ việc tranh chấp. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ và công chứng viên là người được nhà nước bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những giao dịch, hợp đồng mà mình chứng nhận, vì vậy nó có hiệu lực thi hành đối với các bên. 1.2.4.3. QLNN bằng pháp luật đối với các tổ chức HNCC nhằm đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức HNCC đúng phạm vi quy định của pháp luật, không trái pháp luật và đạo đức xã hội QLNN có vai trò định hướng sự phát triển của ngành theo lĩnh vực công chứng, xuất phát từ bản chất của hoạt động công chứng là một hoạt động công quyền của nhà nước, công chứng là hoạt động được nhà nước ủy quyền để chứng nhận tính hợp pháp, tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch. Vì thế, việc xác định phạm vi, ranh giới các việc công chứng, nói cách khác là xác định thẩm quyền của tổ chức HNCC được làm những việc gì có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà nước trong quản lý đối với tổ chức HNCC, nhằm phòng ngừa những vi phạm rất dễ xảy ra trong lĩnh vực này. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển rất năng động của cơ chế thị trường và sự hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của công chứng ngày càng trở nên quan trọng, giúp nhà nước quản lý tốt các hoạt động giao dịch. LCC năm 2014 hiện nay đã thể hiện bước đột phá trong việc mở rộng phạm vi công chứng, theo hướng: Cơ quan công chứng được phép chứng nhận các hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu, trừ quy định tại Khoản 1 Điều 2 LCC năm 2014. Đây là những quy định rất tiến bộ, vừa có tính khoa học, vừa có tính pháp lý. Việc
  25. 42. 34 xác định mục đích và nội dung hợp đồng khi công chứng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội là giới hạn phạm vi hoạt động của VPCC. Nhà nước sẽ áp dụng trách nhiệm pháp lý rất nặng nề đối với các chủ thể thực hiện hành vi công chứng, đòi hỏi công chứng viên vừa phải có nghiệp vụ chuyên môn cao, vừa phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Công chứng viên của các tổ chức HNCC đều do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật. Công chứng viên trong tác nghiệp chuyên môn không chịu trách nhiệm trước cơ quản lý hay trước Trưởng phòng mà tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công chứng viên có sự độc lập khi tác nghiệp, vì thế ở khía cạnh này, công chứng viên không bị lệ thuộc vào cấp trên. Pháp luật không cho phép các cơ quan quản lý, Trưởng phòng áp đặt mệnh lệnh hành chính hay can thiệp thiếu căn cứ pháp luật vào tác nghiệp chuyên môn. Để đảm bảo việc các công chứng viên làm đúng theo quy định của pháp luật, các tổ chức HNCC phải đảm bảo bằng việc mua bảo hiểm, tuy nhiên bảo hiểm như thế nào, và đền bù như thế nào khi các công chứng viên thực hiện sai quy định của pháp luật thì gần như trong các văn bản QLNN đều chưa tiên liệu được vấn đề này. Các luật cần quy định chi tiết hơn, phải đồng nhất tránh tình trạng làm thế nào cũng đúng, các bên tham gia giao dịch sẽ phải gánh chịu hậu quả. 1.2.5. Các nguyên tắc quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các tổ chức hành nghề công chứng Một là, nguyên tắc pháp chế. Chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng đang ngày càng phát triển và mang lại nhiều kết quả trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, quy định về nguyên tắc hành nghề công chứng lại càng cần thiết trong hoạt động công chứng. Bởi vì, hoạt động công chứng trong đó công chứng viên là người được
  26. 45. 37 1.3. Nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý tổ chức hành nghề công chứng Trước yêu cầu thực tiễn của hoạt động công chứng và để tiếp tục thể chế hoá Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2022, tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động công chứng, đảm bảo thực hiện tốt các nghĩa vụ thành viên của Liên minh công chứng Quốc tế. Ngày 20/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Công chứng số 53/2014/QH13. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 08/2014/L-CTN ngày 26/6/2014 công bố Luật Công chứng và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Ngoài việc kế thừa các quy định của LCC năm 2006 như tiếp tục ghi nhận hai loại hình tổ chức hành nghề công chứng là PCC và VPCC thì Chương 3 về tổ chức HNCC có những điểm sau: 1.3.1. Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng Theo Điều 18 LCC năm 2014, việc thành lập tổ chức HNCC phải tuân theo quy định của Luật này và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức HNCC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng thành lập VPCC tràn lan, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, không đảm bảo chất lượng hoạt động công chứng. Để tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, LCC năm 2014 quy định PCC chỉ được thành lập tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được VPCC. VPCC thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Đây là quy định tạo nền tảng cho các quy định về thành lập và hoạt động của PCC và VPCC tại các Điều tiếp theo. 1.3.2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng Theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 LCC năm 2014, tổ chức HNCC có các quyền và nghĩa vụ sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Quy Định Về Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng
 • Lịch Sử Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Unwto)
 • Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (Wto)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100