Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Chức Năng, Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Dự Báo
 • Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Một Số Lĩnh Vực Chính Của Văn Hóa
 • Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  (Theo Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25/12/2007)

  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

  1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ đã được phê duyệt và các đề án khác theo sự phân công của Chính phủ.

  2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động và các dự án, công trình quan trọng quốc gia; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  3. Trình Thủ tướng Chính phủ các giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; quyết định thành lập các Hội đồng quốc gia về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  4. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

  a) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định:

  – Quy hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

  – Thành lập bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành;

  – Xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia đặc biệt;

  – Đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Di sản văn hoá và thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam là Di sản thế giới;

  – Phương án xử lý đối với tài sản là di sản văn hóa vật thể, bao gồm: di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác;

  – Cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

  b) Quyết định theo thẩm quyền:

  – Xếp hạng di tích quốc gia, bảo tàng hạng I; điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia; giao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho bảo tàng nhà nước có chức năng theo quy định của pháp luật;

  – Phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; phê duyệt hoặc thoả thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt;

  – Thẩm định quy hoạch dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định của pháp luật;

  – Cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ; đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài; làm bản sao di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành; quản lý việc cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam.

  c) Hướng dẫn hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với các di tích và nhân vật lịch sử.

  đ) Công nhận, trao tặng danh hiệu vinh dự đối với các nghệ nhân có công gìn giữ, trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

  7. Vềnghệ thuật biểu diễn:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp;

  c) Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động thi hoa hậu, người mẫu thời trang, karaoke và vũ trường;

  d) Hướng dẫn việc cấp thẻ hành nghề và cấp phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

  đ) Quy định việc thẩm định, cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và của các tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam;

  e) Ban hành Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước về điện ảnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Quy định việc tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế, những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam và những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài;

  c) Quản lý phim lưu chiểu và lưu trữ các tư liệu, hình ảnh động sản xuất ở trong nước và nước ngoài;

  d) Quy định việc cấp phép phổ biến phim.

  9. Vềmỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Ban hành Quy chế hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn video-art, tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Việt Nam;

  c) Quy định việc tổ chức và trực tiếp tổ chức trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh quy mô quốc gia, quốc tế;

  d) Thành lập Hội đồng chuyên ngành thẩm định nghệ thuật và dự toán công trình mỹ thuật theo quy định.

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới thư viện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Quy định việc hợp tác, trao đổi sách, báo, tài liệu với nước ngoài và việc liên thông sách, báo, tài liệu giữa các thư viện;

  c) Quy định điều kiện thành lập và hướng dẫn hoạt động thư viện.

  13. Về văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định nghi thức chính thức nhà nước về đón tiếp khách quốc tế, lễ kỷ niệm, tang lễ và các nghi thức khác theo phân công của Chính phủ;

  b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch về thiết chế văn hoá cơ sở sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Xây dựng và ban hành các chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

  d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc;

  đ) Ban hành Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng;

  e) Ban hành Quy chế, hướng dẫn và chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động tuyên truyền phổ biến văn hóa ở cơ sở và tổ chức lễ hội.

  c) Tổ chức và hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình; chỉ đạo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa;

  d) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam.

  15. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền, hướng dẫn các phương pháp luyện tập thể dục, thể thao, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở;

  c) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước;

  d) Chỉ đạo tổ chức thi đấu thể thao quần chúng ở cấp quốc gia;

  đ) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn, tổ chức thực hiện về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang;

  e) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động của các câu lạc bộ và cơ sở thể dục, thể thao quần chúng.

  16. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

  a) Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đại hội thể dục, thể thao toàn quốc, đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam;

  b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thể thao thành tích cao và định hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; quy định chi tiết về quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  d) Cho phép tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao; phê duyệt điều lệ đại hội thể dục, thể thao toàn quốc;

  đ) Ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật;

  e) Ban hành Quy chế tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội tuyển thể thao quốc gia từng môn;

  g) Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao;

  h) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động của các cơ sở tập luyện thể thao chuyên nghiệp.

  17. Về tài nguyên du lịch và quy hoạch du lịch:

  a) Hướng dẫn, tổ chức hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  b) Ban hành Quy chế điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch;

  18. Về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch:

  a) Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia và tuyến du lịch quốc gia;

  b) Tổ chức công bố công khai khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, tuyến du lịch quốc gia và đô thị du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận;

  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc phân loại, công nhận khu du lịch, điểm du lịch và tuyến du lịch địa phương;

  d) Phối hợp với Bộ Xây dựng thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đô thị du lịch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  đ) Ban hành Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

  19. Về hướng dẫn du lịch:

  Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; quản lý thống nhất trong cả nước việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.

  20. Về kinh doanh du lịch:

  a) Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, kinh doanh phát triển du lịch, điểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác;

  b) Quy định tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quyết định phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên;

  c) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận chuyển khách du lịch.

  21. Về xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thành lập và hoạt động của văn phòng xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia của nước ngoài tại Việt Nam;

  c) Xây dựng và hướng dẫn sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia;

  d) Tổ chức thực hiện việc xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch, các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm và hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

  22. Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  23. Cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch ở Việt Nam; cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định của pháp luật.

  24. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi mê tín, hủ tục, văn hoá phẩm đồi trụy và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

  26. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  27. Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ được phân công, phân cấp quản lý để Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

  28. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

  a) Xây dựng, trình Chính phủ cơ chế, chính sách cung ứng dịch vụ công, xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  b) Ban hành điều kiện, tiêu chí thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  c) Quản lý và chỉ đạo đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

  29. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

  30. Về quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch:

  a) Hướng dẫn, tạo điều kiện để hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động và xây dựng hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  b) Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  31. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Bộ; thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

  32. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thực hiện phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trình Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý cho chính quyền địa phương; chỉ đạo việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý; cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ.

  33. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

  34. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

  35. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

  36. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

  Thăm dò ý kiến

  Mức độ hài lòng của độc giả với Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ?

  Lượt truy cập

  Khách online

  18

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Văn Hóa & Thành Phố Hưng Yên
 • Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Văn Hóa Và Thông Tin
 • Văn Hóa Dân Gian Ứng Dụng
 • Phật Giáo Với Văn Hóa Dân Gian
 • Văn Hoá Doanh Nghiệp Là Gì?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò, Trách Nhiệm Của Đảng Và Nhà Nước Trong Cơ Chế Thể Chế Hóa Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Nâng Cao Năng Lực Cầm Quyền Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Xây Dựng Và Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật (Phần 1)
 • Công Tác Kiểm Tra Là Một Trong Những Chức Năng Lãnh Đạo Của Đảng
 • Công Tác Kiểm Tra Của Đảng
 • Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm y tế

  Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm y tế huyện

  Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

  Chức năng, quyền hạn của Trung tâm y tế huyện

  Theo Thông tư số 37 thì Trung tâm y tế có nhiệm vụ quyền hạn như sau:

  1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

  2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

  3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

  4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

  5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

  7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

  8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

  9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2022.

  Bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Trí Và Chức Năng Của Bộ Y Tế
 • Các Hormone Sinh Ra Từ Tuyến Yên
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Tuyến Yên
 • Tuyến Yên Là Gì? Cấu Tạo Và Chức Năng Của Tuyến Yên
 • Tuyến Yên: Vị Trí, Chức Năng, Các Bệnh Thường Gặp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Văn Hóa – Xã Hội
 • Báo Điện Tử Của Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Trung Ương
 • Trọng Trách Của Công Tác Tư Tưởng Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam
 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Vai Trò, Trách Nhiệm Của Người Thầy Trong Sự Nghiệp Trồng Người
 • Văn Hóa Du Lịch
  • GIỚI THIỆU

   • Tổng quan về tỉnh Bắc Kạn
   • Chủ trương định hướng phát triển du lịch
   • Danh lam, thắng cảnh
   • Lịch sử, Văn hóa
   • Sở Văn hóa – TT&DL
   • Trung tâm Thông tin Xúc tiến DL

  • Tin tức – Sự kiện

   • CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “QUA MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC”

  • THÔNG TIN DU LỊCH

   • Cơ sở lưu trú
   • Nhà hàng
   • Các điểm du lịch
   • Tour tuyến du lịch
   • Mua sắm
   • Ẩm thực
   • Giá cả du lịch

  • THÔNG TIN CẦN BIẾT

   • Kinh nghiệm DL vùng cao
   • Văn bản pháp luật
   • Thông tin lữ hành

  Tìm kiếm

  GIỚI THIỆU Sở Văn hóa – TT&DL

   Email

   Bản

  in

   

  Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngày 01/4/2016  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  I. Chức năng

  2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;

  b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông;

  c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  4. Về di sản văn hoá:

  a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt;

  b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

  c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

  đ) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

  e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

  g) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

  h) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

  i) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

  k) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

  5. Về nghệ thuật biểu diễn:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

  b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  c) Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

  – Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

  – Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

  – Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

  – Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

  d) Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

  đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

  e) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

  g) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

  6. Về điện ảnh:

  a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi và lực lượng vũ trang;

  b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

  c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

  d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

  đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;

  e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

  7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

  a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

  b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

  c) Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

  d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

  đ) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

  9. Về thư viện:

  a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

  c) Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng – rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

  11. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá tại địa phương;

  d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp tỉnh;

  đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương;

  e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

  g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương;

  h) Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;

  i) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

  k) Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

  12. Về văn học:

  a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  13. Về gia đình:

  b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

  c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

  d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

  đ) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

  14 . Về thể dục, thể thao cho mọi người:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

  b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  c) Chủ trì, phối hợp với hội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

  d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

  đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

  g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

  h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

  i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

  15. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

  a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

  d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

  đ) Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

  16. Về du lịch:

  a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

  b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

  d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

  đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  g) Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

  h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

  i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;

  l) Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

  19. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  20. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  21. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh.

  22. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

  24. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

  25. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh.

  26. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hoá nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương.

  27. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  30. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  Tác giả: 

  Đồng Đăng(tổng hợp)

  Nguồn: 

  Sign In

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Văn Hóa Thông Tin
 • Văn Hóa Văn Nghệ Dân Gian Với Vấn Đề Phát Triển Bền Vững
 • Văn Hoá Dân Gian Và Văn Hoá Dân Tộc
 • Tầm Quan Trọng Của Văn Hoá Doanh Nghiệp Với Tổ Chức Và Cá Nhân
 • Văn Hóa Gia Đình Tầm Quan Trọng Đối Với Xã Hội
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh
 • Giới Thiệu Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Trạm Chăn Nuôi Và Thú Y Các Huyện, Thành Phố Thuộc Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Hòa Bình
 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc
 • Tính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian
 • Những Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian
 • Trung Tâm Y Tế Huyện có các chức năng, nhiệm vụ sau:

  – Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

  – Tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khoẻ định kỳ, giám định sức khoẻ, giám định y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc khi cơ quan pháp luật trưng cầu.

  – Tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch;

  – Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, quản lý sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, truyền thông giáo dục sức khoẻ và truyền thông giáo dục về Dân số-Kế hoạch hoá gia đình trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa bàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  – Phối hợp với cơ sở Y tế các cấp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn

  Quản lý Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm Y tế trên địa bạn huyện.

  – Trung tâm y tế huyện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế.

  – Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục tại chỗ, cử đào tạo dài, ngắn hạn cho các công chức, viên chức ở Trung tâm đáp y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  – Tổ chức hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên môn, chuyên đề thường kỳ, áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế.

  – Kết hợp với các viện, bệnh viện tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào phòng bệnh, chuẩn đoán và điều trị.

  Chỉ đạo tuyến xã, các Phòng khám đa khoa khu vực về chuyên môn, kỹ thuật: Lập kế hoạch chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

  Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức y tế hay cá nhân ở nước ngoài theo quy định của nhà nước.

  – Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật;

  – Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

  – Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức tại Trung tâm y tế huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực và các Trạm y tế theo quy định của pháp luật;

  – Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị, dự phòng và Truyền thông Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đối với các Phòng Khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn;

  – Thực hiện các chế độ thống kế, báo cáo theo quy định.

  – Thực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế Bình Dương hay Uỷ ban nhân dân huyện giao.

  Chức năng nhiệm vụ Trung Tâm Y Tế Huyện

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt
 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Xã
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Hớn Quản

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trung Tâm Y Tế Cấp Huyện
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Trung Tâm Y Tế 2 Chức Năng
 • Về Một Số Chức Năng Của Văn Chương
 • Giá Trị Văn Học Và Tiếp Nhận Văn Học
 • Một Số Mở Bài Mẫu Tham Khảo (P2)
 • Chức năng

  Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

  2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

  3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

  4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

  5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

  7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

  8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

  9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng
 • 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Trong Năm 2022
 • 10 Nhóm Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Ngành Y Tế Việt Nam Trong Năm 2022
 • Thông Tư Quy Định Tiêu Chuẩn, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Nhân Viên Y Tế Thôn, Bản
 • Giới Thiệu Những Chức Năng Của Gói Thiết Kế Website Công Ty Xây Dựng
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Thiệu Vị Trí, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Trạm Chăn Nuôi Và Thú Y Các Huyện, Thành Phố Thuộc Chi Cục Chăn Nuôi Và Thú Y Hòa Bình
 • Mối Quan Hệ Giữa Văn Học Dân Gian Và Văn Học Viết Trong Lịch Sử Văn Học Dân Tộc
 • Tính Nguyên Hợp Và Tính Đa Chức Năng Của Văn Học Dân Gian
 • Những Đặc Trưng Của Văn Học Dân Gian
 • Văn Học Dân Gian Là Gì?
 • Chức năng

  Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ, quyền hạn

  1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

  2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

  3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

  4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

  5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

  6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

  7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

  8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

  9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

  10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

  11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

  12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

  15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Trung Tâm Y Tế Huyện
 • Thông Tư Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Số 51/2014/tt
 • Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường
 • Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Đại An
 • Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Đề Xuất Mới Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch
 • Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Văn Hóa Việt Nam (Phần 2)
 • Tìm Hiểu Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Cán Bộ Văn Hóa Xã Hội Tại Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng (Khóa Luận Tốt Nghiệp)
 • Bài Giảng: Văn Hóa Chính Trị
 • Vai Trò Của Văn Hóa Chính Trị
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.

  Dự thảo nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

  Đối với nghệ thuật biểu diễn, quy định về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và trình diễn thời trang; quy định về tổ chức cuộc thi và liên hoan biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; quy định về tổ chức hoạt động thi hoa hậu, người đẹp, người mẫu; quy định việc thẩm định, cấp phép chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức, cá nhân Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài và của các tổ chức, cá nhân nước ngoài biểu diễn tại Việt Nam; quy định về quản lý phát hành băng, đĩa có nội dung ca, múa nhạc và sân khấu.

  Về điện ảnh, Bộ có nhiệm vụ quy định việc tổ chức liên hoan phim quốc gia và quốc tế, những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam và những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài; quy định về việc cấp phép phổ biến phim, video-art; cho phép cơ sở sản xuất phim trong nước cung cấp dịch vụ làm phim, hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam.

  Với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, cho phép tổ chức giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam; tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao; quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; quy định quản lý việc chuyển nhượng vận động viên, tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia.

  Theo dự thảo, các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Thư viện; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua, Khen thưởng; Vụ Đào tạo; Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh); Cục Công tác phía Nam (có phương án tổ chức lại Cục Công tác phía Nam thành đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh); Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Bản quyền tác giả; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Công nghệ thông tin (có phương án thành lập Cục Công nghệ thông tin trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin); Tổng cục Thể dục thể thao; Tổng cục Du lịch; Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

  Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tc
 • Tư Vấn Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Phòng Văn Hóa Và Cấp Huyện ?
 • Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Văn Hóa Và Thông Tin
 • Văn Hóa Là Gì ? Bản Chất Của Văn Hóa Và Xây Dựng Văn Hóa Kinh Doanh Thời Hội Nhập
 • Phân Tích Sự Phù Hợp Với Cấu Tạo Và Chức Năng Của Thành Phần Cấu Tạo Của Tế Bào Nhân Sơ Câu Hỏi 41028
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Trung Tâm

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Lập Hội Đồng Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh
 • Vị Trí, Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Giáo Viên Tiểu Học. – Trung Tâm Đất Việt
 • Vai Trò Của Yếu Tố Giáo Dục Đối Với Sự Hình Thành Và Phát Triển Nhân Cách
 • Những Điều Cần Chú Ý Về Chức Năng Giao Tiếp
 • Từ / Ngữ Thể Hiện Chức Năng Giao Tiếp Đơn Giản
 • Chức năng, nhiệm vụ trung tâm

  QUY CHẾ

  Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp –

  Giáo dục thường xuyên huyện Thuận bắc

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-UBND ngày     tháng01 năm 2022

  của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc)

  CHƯƠNG I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

           

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

  Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghềnghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thuận Bắc (sau đây viết tắt là Trung tâm) vềcơ cấu tổ chức của Trung tâm; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy nghề;giáo viên; người học; cơ sở vật chất và tài chính; quan hệ giữa Trung tâm vớidoanh nghiệp, gia đình và các cơ quan, tổ chức khác.

  Điều 2.Vị trí, chức năng của Trung tâm

  2. Trung tâm chịusự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; chịu sự quảnlý và hướng dẫn về chuyên môn: lĩnh vực giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp củaSở Giáo dục và Đào tạo và lĩnh vực dạy nghề của Sở Lao động – Thương binh và Xãhội.

  3. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thôn ẤnĐạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

  4. Phạm vi hoạt động của Trung tâm trên địa bàn huyện Thuận Bắc và một sốđịa phương thuộc huyện Ninh Hải (theo mô hình Trung tâm liên huyện).

   

  CHƯƠNG II

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

  Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm

  1. Tổchức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độsơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề,truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người laođộng trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đàotạo nghề cho lao động nông thônvà tổ chức thực hiện các chínhsách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

  2. Tổchức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóamù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầungười học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đàotạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáodục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

  3. Tổchức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơcấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng,chuyển giao công nghệ.

  4. Xâydựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

  5. Quảnlý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định củapháp luật.

  6. Tổchức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

  7. Nghiêncứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyênvà hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ pháttriển kinh tế – xã hội của địa phương.

  8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấpchứng chỉ theo quy định.

  9. Tưvấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trunghọc cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

  10. Phốihợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp,giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành,thực tập tại doanh nghiệp.

  11. Thựchiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướngnghiệp.

  12. Quảnlý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định củapháp luật.

  13. Tạođiều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viêncủa Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  14. Thựchiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

  15. Thựchiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 4. Quyền hạn của Trung tâm

  1. Đượcchủ động xây dựng và tổ chức thựchiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợpvới chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trungtâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thịtrường lao động.

  2. Đượctổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

  3. Được liên doanh, liên kết hoạt độngđào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nướcngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định củapháp luật.

  5. Đượctổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  6. Đượcsử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trungtâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

  7. Thựchiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

  CHƯƠNG III

  CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

  Điều 5.Cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm bao gồm:

  1. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

  a) Trungtâm có Giám đốc và Phó Giám đốc; Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm theochức năng nhiệm vụ được giao; Phó Giám đốc là ngườigiúp Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

  Việc bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo tiêu chuẩn,quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ của huyện và theo quy định củapháp luật

  b) Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ Văn phònggiáo vụ; Tổ Hướng nghiệp-Dạy nghề; Tổ Giáo dục thường xuyên. Mỗi Tổ có Tổtrưởng và 01 Tổ phó.

  Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

  1.Nhiệm vụ:

  -Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác hành chính quản trị, kế toán – tàivụ, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, thanh tra, thi đua khen thưởng – kỷ luật.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng;

  - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tàichính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huyđộng được để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

  - Thường xuyên chăm lo cải thiện điềukiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và ngườihọc;

  – Tổ chức và chỉ đạo xâydựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hộitrong Trung tâm;

  – Tổ chức thực hiện quychế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức, giáo viên,nhân viên và người học trong Trung tâm;

  - Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độbáo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật;

  - Các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

  2. Quyền hạn:

  – Là chủ tài khoản củaTrung tâm;

  - Được quyết định các biện pháp đểthực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm quy định tại các Điều 3 vàĐiều 4 của Quy chế này;

  - Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu tổ chức củaTrung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Điều 5 của Quy chế này;

  - Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chuyên môn,nghiệp vụ;

  - Quyết định việc giao kết hợp đồng lao động đối với viênchức, giáo viên và nhân viên theo quy định của pháp luật;

  – Giao kết hợp đồng đàotạo nghề nghiệp, bổ túc, bồi dưỡng với người học theo quy định của pháp luật;

  - Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; cơsở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong hoạt động đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng,thực hành, thực tập hoặc tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định củapháp luật;

  - Cấp chứng chỉ, học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lựccho học viên học tại Trung tâm theo quy định;

  - Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, giáoviên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

  - Được hưởng các chế độ theo quy định.

  Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn củaPhó Giám đốc

  – Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trungtâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốcvà giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

  – Khi giải quyết công việc, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốcvà pháp luật về kết quả công việc được giao;

  – KhiGiám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trungtâm;

  - Được hưởng các chế độ theo quy định.

  Điều 8. Hội đồng khoa học, Hội đồngthi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Trung tâm

  Căn cứ vào yêu cầu của côngtác điều hành, Giám đốc Trung tâm thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc của các Hội đồng khoa học, Hội đồng thiđua khen thưởng, hội đồng kỷ luật.

  Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong Trung tâm

  1. Tổ chức Đảng Cộng sản ViệtNam trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên hoạt động theoHiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  2. Các đoàn thể, tổ chức xã hộitrong Trung tâm hoạt động theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ của tổchức và có trách nhiệm góp phần thực hiện mục tiêu chung.

  CHƯƠNG IV

  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

  Điều 10. Kế hoạch giáo dục, nghềđào tạo

  1. Trung tâm thực hiện chươngtrình GDTX, giáo dục KTTH-HN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ vàochương trình giáo dục và kế hoạch năm học, Trung tâm xây dựng kế hoạch và thờikhóa biểu để điều hành hoạt động dạy học; sử dụng sách giáo khoa và tàiliệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa của BộGiáo dục và Đào tạo, các tài liệu học tập riêng cho địa phương do Sở Giáo dụcvà Đào tạo quy định.

  2. Trungtâm tổ chức xây dựng, ban hành chư­ơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp và cácchư­ơng trình dạy nghề thường xuyên; Trung tâm tổ chức biên soạn và ban hànhgiáo trình dạy nghề hoặc sử dụng giáo trình dạy nghề của các cơ sở dạy nghềkhác theo quy định của pháp luật. Thư­ờng xuyên đánh giá, cập nhật, bổ sungchương trình, giáo trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản xuất và dịchvụ; Liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đào tạo chương trìnhgiáo dục thường xuyên để lấy bằng trung cấp. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu đào tạonhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động, Trungtâm kịp thời điều chỉnh quy mô, nghề đào tạo của Trung tâm.

  Điều 11. Tuyển sinh

  Tr­ung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu đượcgiao kết hợp với nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ củađịa phương và năng lực đào tạo của Trung tâm. Tổ chức tuyển sinh theo Quy chếtuyển sinh hiện hành.

  Điều 12. Tổ chức lớp học

  1. Học viên học tập tại Trung tâm theo hình thức vừa làm vừa học được tổchức theo lớp học. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, mộthoặc hai lớp phó. Lớp trưởng và lớp phó do tập thể lớp bầu ra.

  2. Học viên học tập tại Trung tâm theo các hình thức học từ xa, tự học cóhướng dẫn được thực hiện theo quy định riêng.

  Điều 13. Hệ thống sổ sách theo dõihoạt động giáo dục

  Thực hiện theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Giáodục và Đào tạo.

  Điều 14. Kiểm tra, đánh giá, cấpchứng chỉ nghề

  Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánhgiá, xếp loại kết quả học tập, rèn luyện, tu dưỡng của người học theo Quy chếthi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vàBộ Giáo dục- Đào tạo.

  Điều 15. Cấp và quản lý chứng chỉnghề

  Trung tâm thực hiện cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên, nghềphổ thông theo quy định của của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục-Đào tạo.

  CHƯƠNG V

  GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

   

  Điều 16.Nhiệm vụ của giáo viên

  1. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình quy định và kế hoạch đượcgiao.

  2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật; chấphành quy chế, nội quy của Trung tâm; tham gia các hoạt động chung của Trung tâmvà với địa phương nơi Trung tâm đặt trụ sở.

  3. Thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìn uy tín, danh dự của nhà giáo.

  4. Tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyềnvà lợi ích chính đáng của người học nghề.

  5. Chịu sự giám sát của Trung tâm về nội dung, chất lượng, phương pháp giảngdạy.

  6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 17. Quyền hạn của giáo viên

  1. Được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kế hoạchđược giao.

  2. Được lựa chọn phương pháp, phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lựccá nhân, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

  3. Được sử dụng giáo trình, tài liệu, học liệu dạy nghề, cơ sở vật chất kỹthuật của Trung tâm để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.

  4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theoquy định của pháp luật. Được đi thực tế sản xuất, tiếp nhận công nghệ mới.

  6. Được hợp đồng thỉnh giảng và thực nghiệm khoa học tại các cơ sở dạynghề, cơ sở giáo dục khác, nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quy định tạiĐiều 16 của Quy chế này.

  7. Được hưởng các chế độ, chính sách và các quyền khác theo quy định củapháp luật.

  Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn củacán bộ, nhân viên

  Cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ trong Trung tâm có nghĩavụ thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, chức trách được phân công; được hưởngcác chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật và trong hợp đồng lao động.

  CHƯƠNG VI

  NGƯỜI HỌC

   

  Điều 19.Người học

  Người học có nhu cầu học nghềtrình độ sơ cấp, bổ túc nghề, bồi dưỡng nghề, nghề phổ thông và có đủ điều kiệntheo quy định của pháp luật được giao kết hợp đồng học nghề với Giám đốc Trungtâm. 

  Điều 20. Nhiệm vụ của ngườihọc

  1. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đàotạo của Trung tâm.

  2. Tôntrọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập; thựchiện quy chế, nội quy của Trung tâm, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

  3.  Đóng học phítheo quy định.

  4. Tham gia lao động vàhoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

  5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản củaTrung tâm, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

  6.  Tuân thủ các quyđịnh về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

  7.  Thực hiện nếp sốngvăn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống củaTrung tâm. 

  Điều 21. Quyền của người học

  1.Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng,điều kiện của bản thân và Trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chươngtrình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếpnhận.

  2. Được bảo lưu kết quả học tập theo quyđịnh của pháp luật.

  3. Được Trung tâm tôn trọng vàđối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện củamình.

  4. Được cấp chứng chỉ nghềtheo quy định.

  5. Được tham gia hoạt độngđoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm.

  6. Được sử dụng thiết bị,phương tiện của Trung tâm, của cơ sở sản xuất phục vụ việc học tập, thực hành,thực tập nghề và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Được đảm bảo các điềukiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tậpnghề theo quy định của pháp luật.

  7. Được trực tiếp hoặc thôngqua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với Trung tâm về cácgiải pháp góp phần xây dựng Trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng củamình.

  8. Được hưởng các chính sách đốivới người học nghề theo quy định của pháp luật.

  CHƯƠNG VII

  TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

   

  Điều 22. Quản lý và sử dụng tài sản

  1. Việc quản lý tài sản củaTrung tâm phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong Trungtâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

  2. Việc quản lý thu, chi từcác nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấphành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

  Điều 23. Nguồn tài chính

  1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

  2. Học phí, các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học,chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất.

  3. Các nguồn thu tài chính hợp pháp khác.

  Điều 24. Quản lý tài sản, tài chính

  1. Việc quản lý tài sản củaTrung tâm phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong Trungtâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.

  2. Việc quản lý thu, chi từcác nguồn tài chính của Trung tâm phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấphành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

  Điều 25. Cơ sở vật chất

  1. Trung tâm phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộmôn, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, họctập.

  2. Trung tâm phải có các thiết bị dạy học, sách, tạp chí theo yêu cầu củaviệc thực hiện các chương trình dạy học tại Trung tâm, được quản lý, sử dụng cóhiệu quả theo quy định.

  CHƯƠNG VIII

  QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

   

  Điều 26. Quan hệ giữa Trung tâm vớidoanh nghiệp

  Trung tâm có trách nhiệm chủ độngphối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề, bao gồm:

  1. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất củadoanh nghiệp và thị trường lao động.

  3. Phối hợp với doanh nghiệp đểtổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp, gắn học tập vớithực tiễn sản xuất, dịch vụ.

  4. Hợp tác với doanh nghiệp đểdạy nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp khi cónhu cầu.

  5. Phối hợp với doanh nghiệptrong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

  Điều 27. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình người học

  Trung tâm có trách nhiệm thôngbáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch, chỉ tiêu,tiêu chuẩn tuyển sinh học nghề và các chính sách, chế độ đối với người họcnghề hàng năm; chủ động phối hợp với gia đình người học nghề để làm tốt côngtác giáo dục đối với người học nghề nhằm phát triển toàn diện nhân cách của ngườihọc.

  Điều 28. Quan hệ giữa Trung tâm với các trường phổ thông và các cơ sở giáodục khác

  Trung tâm phối hợp với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp họctrong việc thực hiện nội dung giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấnhướng nghiệp; cử giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường THCS, THPT và trườngphổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dụckỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

  Điều 29. Quan hệ giữa Trung tâm với chính quyền địa phương.

  Trung tâm cótrách nhiệm chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiệncác chương trình giáo dục thường xuyên, dạy nghề nhằm nâng cao trình độ vănhóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người laođộng trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, họcnghề của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

  Điều 30. Quan hệ giữa Trung tâm vớicác tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội tại địa phương

  1. Trung tâm phối hợp với cáctổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị- xã hội – nghề nghiệp, tổ chứcnghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung củacác chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọingười, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập.

  CHƯƠNG XI

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 31. Trách nhiệm thihành

  1. Ủyban nhân dân huyện Thuận Bắc có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnQuy chế này.

  2.Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

  – Chỉđạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra mọi hoạt động của Trung tâm đảm bảođạt hiệu quả.

  Điều 32. Tổ chức thực hiện

  Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướngmắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyệnThuận Bắc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướngmắc, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyệnThuận Bắc để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ – Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, Tin Học Ngoại Ngữ Ninh Bình
 • Chuyển Giao Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Từ Bộ Gd
 • Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp Trong Hội Nhập Khu Vực Asean
 • Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Âm Nhạc Trong Nuôi Dạy Trẻ Mầm Non
 • Giới Thiệu Hệ Thống Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật

  --- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò Của Văn Hóa Kinh Doanh Đối Với Doanh Nghiệp
 • Văn Hoá Kinh Doanh (Business Culture) Là Gì? Vai Trò Của Văn Hoá Kinh Doanh
 • Khái Niệm Văn Hoá Trong Kinh Doanh
 • Văn Hóa Kinh Doanh Và Một Số Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Kinh Doanh Việt Nam
 • Khái Lược Về Văn Hóa Tiêu Dùng Trên Toàn Cầu
 • Điều 1. Vị trí và chức năng

  Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác phục vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng hoạt động phong trào về văn hóa thông tin cho cơ sở; xây dựng, thể nghiệm, biểu diễn các chuyên ngành nghệ thuật nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động hằng tháng, hằng năm theo chức năng nhiệm vụ trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

  2. Tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, điện ảnh.

  3. Hướng dẫn, xây dựng chương trình văn hóa nghệ thuật cho các đội văn nghệ chủ chốt, các nghệ nhân; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa, hạt nhân, nghệ nhân cơ sở.

  4. Xây dựng, nâng cao hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh, hướng dẫn, duy trì các đội văn nghệ quần chúng và các hình thức hoạt động văn hóa đến quần chúng cơ sở nhằm định hướng nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thu văn hóa của nhân dân (đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa).

  5. Khai thác sưu tầm, nâng cao, phổ biến, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức, tham gia các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật chuyên nghiệp, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội.

  7. Xây dựng và biểu diễn thực nghiệm, hoàn thiện các chương trình, tiết mục thực nghiệm; tiết mục thực nghiệm; tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân, hoạt động giao lưu nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật của tỉnh Lai Châu với các địa phương khác trong nước và quốc tế.

  8. Sản xuất phim phục vụ công tác tuyên truyền trong, ngoài tỉnh, dự Liên hoan phim; chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động; lồng tiếng thuyết minh tiếng dân tộc thiểu số ; in, sao, nhân bản phim, cung cấp phim phục vụ chính trị miễn phí cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực nghiệm đổi mới hoạt động điện ảnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phục vụ nhân dân.

  9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  10. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  11. Được quyền thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

  Điều 3. Tổ chức và biên chế

  1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

  a. Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mọi mặt hoạt động của Trung tâm và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

  b. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong công tác lãnh đạo đơn vị, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

  Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và chế độ chính sách đối với Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

  2. Các phòng, đội chuyên môn nghiệp vụ: Gồm 03 phòng và 02 đội

  a. Phòng Hành chính -Tổng hợp

  b. Phòng Nghệ thuật biểu diễn

  c. Phòng Nghiệp vụ

  d. Đội tuyên truyền lưu động

  đ. Đội chiếu phim

  3. Biên chế và số lượng người làm việc

  Số lượng người làm việc của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị theo quy định, nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được UBND tỉnh giao.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm chưa phù hợp sẽ xem xét điều chỉnh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Trình Văn Hóa Ẩm Thực
 • Vai Trò Và Ảnh Hưởng Của Ẩm Thực, Bạn Đã Biết?
 • Những Đặc Trưng Trong Văn Hóa Ẩm Thực Việt
 • Nét Đặc Trưng Trong Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam
 • Bài Dự Thi Giải Búa Liềm Vàng Lần Thứ Iv
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Hóa Ứng Xử Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Văn Hóa Ứng Xử
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nền Nếp Văn Hóa Ứng Xử Trong Nhà Trường
 • Báo Chí Góp Phần Định Hướng, Hình Thành Văn Hóa Ứng Xử
 • Văn Hóa Ứng Xử Của Giới Trẻ
 • Phó Giám Đốc Điều Hành Là Gì? Công Việc Và Mức Lương Tham Khảo
 • Điều 1. Vị trí và chức năng

  2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;

  b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông;

  c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  d) Dự thảo hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định của pháp luật.

  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

  b) Xây dựng đề án, Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  4. Về di sản văn hoá:

  a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau khi được phê duyệt;

  b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

  c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

  đ) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật; thẩm định dự án, thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt

  e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

  g) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

  h) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

  i) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

  k) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

  5. Về nghệ thuật biểu diễn:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

  b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

  c) Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

  – Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

  – Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

  – Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

  – Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

  d) Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

  đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

  e) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

  g) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

  6. Về điện ảnh:

  a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên,lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

  b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

  c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

  d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

  đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;

  e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

  7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

  a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

  b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

  c) Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

  d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

  đ) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

  9. Về thư viện:

  a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

  c) Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng – rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

  11. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:

  a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá tại địa phương;

  d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp tỉnh;

  đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương;

  e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

  g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương;

  h) Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;

  i) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

  k) Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

  12. Về văn học

  a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  13. Về gia đình:

  b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

  c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

  d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

  đ) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

  14 . Về thể dục, thể thao cho mọi người:

  a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

  b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

  c) Chủ trì, phối hợp với hội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

  d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

  đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

  g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

  h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

  i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

  15. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

  a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

  d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

  đ) Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

  16. Về du lịch:

  a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

  b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

  d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

  đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

  g) Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

  h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

  i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;

  l) Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, phương tiện thủy theo quy định của pháp luật.

  19. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  20. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

  21. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh.

  22. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

  24. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

  25. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  26. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hoá nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương.

  27. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

  30. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  31. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  Điều 3. Tổ chức và biên chế

  1. Lãnh đạo Sở:

  a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

  b) Giám đốc Sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

  c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

  d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật;

  đ) Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  e) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

  2. Các tổ chức hành chính gồm:

  a) Văn phòng;

  b) Thanh tra Sở;

  c) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

  đ) Phòng Quản lý văn hoá và gia đình;

  g) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

  h) Phòng Quản lý du lịch;

  3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm:

  a) Bảo tàng tỉnh;

  b) Thư viện tỉnh;

  c) Trung tâm Văn hoá- nghệ thuật tỉnh;

  e) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

  h) Các cơ sở đào tạo về văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch (Được thành lập khi có nhu cầu, đủ các điều kiện đào tạo và được UBND tỉnh quyết định)

  4. Biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

  a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

  Điều 4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

  a) Xây dựng, ban hành chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

  b) Xây dựng Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thực hiện.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

  CHỦ TỊCH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thứ Trưởng Huỳnh Vĩnh Ái Dự Tổng Kết Năm 2022 Của Cục Văn Hóa Cơ Sở
 • Thứ Trưởng Trịnh Thị Thủy: Cục Văn Hóa Cơ Sở Cần Chủ Động Xây Dựng Kế Hoạch, Kết Nối Với Các Đơn Vị, Địa Phương Trong Thanh, Kiểm Tra Công Tác Tổ Chức Và Quản Lý Lễ Hội
 • Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Quyền Hạn, Hoạt Động Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Thanh Tra Sở Văn Hoá, Thể Thể Và Du Lịch Tỉnh Lai Châu
 • Quan Điểm Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Trong Đời Sống Xã Hội
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100