Top 2 # Chức Năng Nhiệm Vụ Tổ Chức Kinh Doanh Của Nhà Thuốc Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

Chức năng của phòng kinh doanh

Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Nhiệm vụ chung

Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.

Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.

Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.

Lĩnh vực Quan hệ khách hàng

Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và thực hiện theo chính sách được phê duyệt.

Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khác hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.

Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.

Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định. Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách hàng.

Lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Phát triển sản phẩm

Định kỳ thu thập và phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường nhằm tham mưu cho Ban điều hành định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.

Định kỳ, đầu mối trong việc đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ hiện tại, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty.

Thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Tham gia là thành viên thường trực của Ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Ban đạt được mục tiêu đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

Thực hiện các dự án tư vấn tài chính cho khách hàng, bao gồm: Tư vấn dòng tiền, cấu trúc tài chính, kiểm soát chi phí, công nghệ thông tin, quản trị và các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

MỐI QUAN HỆ:

Phòng Nguồn vốn phối hợp cung cấp các thông tin về thị trường tiền tệ, thông tin về tỷ giá ngoại tệ để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của Phòng.

Mối quan hệ với phòng Thẩm định & Giám sát:

Phối hợp với phòng Thẩm định & Giám sát thực hiện đánh giá, thẩm định khách hàng theo các quy trình, quy chế về các hoạt động cấp tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh liên kết.

Mối quan hệ với phòng Hành chính – Nhân sự:

Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Được yêu cầu phòng Hành chính – Nhân sự hỗ trợ về các hoạt động hành chính, nhân sự, truyền thông để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

Mối quan hệ với phòng Kế toán – Tổng hợp:

Thực hiện các hướng dẫn của phòng Kế toán để đảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán trong hoạt động chi tiêu của Phòng.

Mối quan hệ với phòng Công nghệ thông tin:

Được yêu cầu phòng Công nghệ thông tin hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ của Phòng.

Mối quan hệ với Ban kiểm toán nội bộ:

Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm toán nội bộ.

Được hướng dẫn các quy trình kiểm toán nộ bộ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

Mối quan hệ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể:

Tham gia các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định.

Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

Chịu sự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo các quy chế, quy định và Điều lệ của Công ty.

Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Admin Mr.Luân

Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP. Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : luanvanaz@gmail.com ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trưởng phòng kinh doanh là gì

Trưởng Phòng Kinh Doanh là người quản lý đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh các kế hoạch đó để đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao của Ban giám đốc.

Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là gì

Sales manager. Là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với chỉ định của các cấp trên.

Ngoài ra trưởng phòng kinh doanh còn được định nghĩa bằng cụm từ head of sales department.

Sales manager /seɪlz/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Trưởng phòng kinh doanh.

Assistant /ə’sistənt/: Trợ lí giám đốc.

Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản lý.

Director /dəˈrektə(r)/: Giám đốc.

Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: Trưởng phòng nhân sự.

Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/: Người giám sát.

Team leader /ti:m /’li:də/: Trưởng nhóm.

Secretary /’sekrətri/: Thư kí.

Colleague /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp.

Trainee /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh.

Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh

Mô tả công việc

Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số.

Các công việc chính

Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số

Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales

Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

KPI công việc

Doanh thu theo đầu người: Doanh thu trung bình mà mỗi nhân viên kinh doanh trong phòng đạt được

Tỉ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng (của phòng)

Tỉ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)

Thời gian chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)

Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm khác/tiếp tục sử dụng sản phẩm (của phòng)

Quy mô hợp đồng trung bình (theo thời gian/theo giá trị) (của phòng)

Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh (của phòng)

Yêu cầu công việc

Knowledge – Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh

Knowledge – Hiểu về quy trình sales

Skill – Kỹ năng giao tiếp

Skill – Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Skill – Kỹ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định

Skill – Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Skill – Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)

Skill – Kỹ năng quản trị xung đột

Skill – Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm

Skill – Kỹ năng tạo ảnh hưởng

Skill – Kỹ năng đào tạo

Skill – Tư duy tập trung vào kết quả

Attitude – Bảo mật kinh doanh

Attitude – Nhạy bén

Attitude – Năng lực sáng tạo và đổi mới

Bộ câu hỏi phỏng vấn

Hãy mô tả sản phẩm mà bạn từng chịu trách nhiệm kinh doanh trước đây. Lợi ích của sản phẩm đó là gì? Khách hàng của bạn là ai?

Tại sao khách hàng mua sản phẩm của bạn? Những lựa chọn thay thế mà họ có thể sử dụng là gì?

Mô tả quá trình đưa ra quyết định mua hàng của khách hàng. Ai có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ? Bạn cần làm gì để chốt đơn hàng?

Hãy nhớ lại một lần bạn giải quyết mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm.

Tại thời điểm nào bạn sẽ khuyên một Nhân viên kinh doanh ngừng theo đuổi một khách hàng?

Bạn sẽ làm gì với một Nhân viên kinh doanh có hiệu quả làm việc không tốt?

Bạn đã bao giờ phải thay đổi quy trình cũ để để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí hoặc tăng doanh thu chưa?

Mô tả quy trình sales tại công ty trước đây của bạn. Theo bạn thì quy trình đó có điểm gì hiệu quả và chưa hiệu quả?

Bạn đã bao giờ tham gia đào tạo, hoặc biên soạn các nội dung đào tạo cho đội ngũ nhân viên kinh doanh chưa?

Mô tả bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có trong dự báo hoặc tăng trưởng doanh số.

tag: dịch truong phong tìm vật liệu tuyen đánh ô tô án quyền hạn jd vai trò thất

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Tổ chức Cán bộ được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức bộ máy

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

c) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo. Quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các tạp chí, nhà xuất bản trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Tham mưu công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định;

d) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài.

3. Đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động;

b) Tổ chức thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Trợ lý giám đốc kinh doanh cũng quan trọng không kém Giám đốc kinh doanh (CCO). Họ chính là cánh tay đắc lực hỗ trợ CCO trong công việc, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Cụ thể Trợ lý giám đốc kinh doanh cần làm những gì thì hãy tham khảo thông tin sau.

Trong doanh nghiệp lớn, công việc của một CCO quá bận, một mình họ không thể xử lý và giải quyết tất cả mọi việc nên cần đến Trợ lý giám đốc kinh doanh. Người này làm việc song song với các nhà quản lý và nhà cung cấp nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, tham gia lập kế hoạch tài chính, chiến lược tăng doanh thu cho công ty.

Chức năng của Trợ lý giám đốc kinh doanh

Trợ lý giám đốc kinh doanh có chức năng chính là hỗ trợ công việc cho CCO. Nhưng cụ thể thì bao gồm những điều cơ bản:

Hỗ trợ CCO quản lý tổ chức, hoạch định và thực hiện chiến lược

Trợ lý giám đốc kinh doanh sẽ có tham gia vào công tác lập kế hoạch kinh doanh, giám sát hàng tồn kho, đặt hàng dựa trên nhu cầu. Bên cạnh đó là nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh, phân tích hành vi của người tiêu dùng nhằm đảm bảo đáp ứng mong đợi của khách hàng. Cung cấp các thông tin hữu ích mà giám đốc cần biết.

Phối hợp với các cửa hàng bán lẻ

Trợ lý CCO có chức năng giúp tổ chức và điều hành các cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp khi cần. Đảm bảo cho đội ngũ bán hàng đáp ứng được các mục tiêu về hiệu quả và sự hài lòng từ khách hàng. Họ đảm bảo việc quản lý hàng ngày vận hành trơn tru và đẩy nhanh các dự án đang diễn ra bằng cách thiết lập và cung cấp các yêu cầu cần thiết.

Quản lý nhân sự

Trợ lý giám đốc kinh doanh sẽ hỗ trợ việc tuyển dụng nhân viên cho bộ phận, tổ chức và chỉ đạo các chương trình đào tạo cho nhân viên. Đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng ban, giao nhiệm vụ cho nhân viên theo lệnh của cấp trên để hoàn thành dự án, công việc hàng ngày và đáp ứng mục tiêu chung.

Tham mưu, cố vấn cho Giám đốc kinh doanh

Trợ lý cũng là người nắm bắt rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, các cửa hàng đại diện và vấn đề của phòng ban, họ có thể đưa ra những đóng góp hữu ích để giúp CCO có quyết định sáng suốt, xử lý thỏa đáng các công việc.

Nhiệm vụ của Trợ lý giám đốc kinh doanh:

– Lập kế hoạch và phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp với tính và chính sách của công ty.

– Hỗ trợ giám đốc kinh doanh lập kế hoạch tài chính, kiểm soát ngân sách nhằm đáp ứng mục tiêu doanh thu cho doanh nghiệp.

– Duy trì tài liệu kinh doanh và cung cấp chúng trong các cuộc họp quản lý và khách hàng.

– Tìm ra nguyên nhân của các vấn đề trong kinh doanh và tìm giải pháp hiệu quả. Theo dõi chi tiêu của bộ phận và xác định khu vực có vấn đề hoặc cơ hội để cải thiện.

– Phối hợp và tham gia vào các cuộc họp nhóm để đánh giá tiến độ dự án. Cùng bộ phận tài chính để chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ trong quá trình kiểm toán.

– Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày, thực hiện vai trò của giám đốc kinh doanh nếu CCO vắng mặt.

– Đánh giá và thực hiện các thay đổi cần thiết theo yêu cầu trong quy trình kinh doanh.

– Chuẩn bị, quản lý lịch trình của Giám đốc kinh doanh.

– Hỗ trợ đội ngũ bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

– Đề xuất các phương án tiết kiệm chi phí, chuẩn bị ngân sách cho các hoạt động của bộ phận.

– Giúp CCO tìm kiếm, tạo cơ hội kinh doanh, duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.

– Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao cho.

Yếu tố cần có ở một Trợ lý giám đốc kinh doanh giỏi

Khả năng thích ứng

Công việc này luôn thay đổi bởi nhiều yếu tố, có thể là môi trường làm việc, cấp trên, sự đang dạng của sản phẩm, dịch vụ,… Nếu không có kỹ năng thích ứng với sự thay đổi thì trợ lý sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tình hình, không theo kịp công việc và rất dễ bị căng thẳng

Khả năng tổ chức, quản lý

Trợ lý CCO cần có khả năng quản lý thời gian và không gian hiệu quả, họ phải đặt lịch cho giám đốc, biết ưu tiên thứ tự xử lý, phân bổ thời gian hợp lý cho các công việc giúp hoàn thành công việc đúng yêu cầu và thời gian. Bên cạnh đó là chuẩn bị dữ liệu, hồ sơ, văn phòng cho cuộc họp diễn ra suôn sẻ.

Kỹ năng làm việc nhóm

Trợ lý là cầu nối giữa nhân viên và lãnh đạo, tạo môi trường làm việc vui vẻ, hợp tác hỗ trợ nhau cùng đồng hành. Vậy nên kỹ năng làm việc nhóm là rất cần thiết, họ liên hệ với các phòng ban doanh nghiệp để phối hợp thực hiện các công việc chung hướng tới sự phát triển công ty. Song song với đó là khả năng làm việc độc lập vì Trợ lý sẽ thay mặt CCO giải quyết nhiều vấn đề.

Kiến thức vững vàng

Để hỗ trợ tốt cho giám đốc kinh doanh thì Trợ lý cũng cần có nền tảng kiến thức chuyên môn chắc chắn, không nhất thiết phải sâu rộng như sếp của mình nhưng phải đảm bảo kiến thức kinh doanh, bán hàng, thị trường, khả năng tận dụng các cơ hội,…

Bạn mong muốn ứng tuyển vị trí Trợ lý giám đốc kinh doanh nhưng chưa biết ứng tuyển tại đâu. Hãy đến với công ty săn đầu người HRchannels, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm những vị trí phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Nếu bạn cần tìm kiếm việc làm và định hướng trở thành nhân sự cấp cao trong tương lai, bạn có thể liên hệ với Công ty tuyển dụng nhân sự cao cấp HRchannels để nhận được những việc làm lương cao phù hợp.

Chi tiết liên hệ:

Website: http://hrchannels.com

Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC