Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

--- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Vai Trò Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì Trong Thế Giới Phẳng?
 • Bạn Có Biết Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh Là Gì?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban
 • Mô Tả Công Việc Phòng Kinh Doanh
 • Chức năng của phòng kinh doanh

  Phòng Kinh doanh là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác bán các sản phẩm & dịch vụ của Công ty (cho vay, bảo lãnh, các hình thức cấp tín dụng khác, huy động vốn trên thị trường 1, dịch vụ tư vấn thanh toán quốc tế, dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết, chào bán sản phẩm kinh doanh ngoại tệ trừ trên thị trường liên ngân hàng); công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; công tác xây dựng & phát triển mối quan hệ khách hàng. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

  Nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Nhiệm vụ chung

  Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

  Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.

  Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.

  Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành phân công.

  Lĩnh vực Quan hệ khách hàng

  Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng, bao gồm chính sách về giá, khuyến mãi, chiết khấu & các chương trình quảng bá, tiếp cận đến khách hàng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

  Đề xuất chính sách cho khách hàng, nhóm khách hàng, trình Tổng giám đốc và thực hiện theo chính sách được phê duyệt.

  Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng trình Tổng giám đốc phê duyệt định kỳ và thực hiện tổ chức triển khai bán các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhằm đạt mục tiêu đã được phê duyệt. Tuân thủ các quy định của Công ty trong công tác đề xuất các chính sách cho khác hàng khi cung cấp các sản phẩm & dịch vụ thuộc chức năng nhiệm vụ.

  Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty.

  Tìm kiếm khách hàng thực hiện đầu tư, góp vốn liên doanh, liên kết theo kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty.

  Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty.

  Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định. Đầu mối về việc thu nhập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ khách hàng.

  Lĩnh vực Tư vấn Tài chính và Phát triển sản phẩm

  Định kỳ thu thập và phân tích thông tin ngành, nhu cầu của thị trường nhằm tham mưu cho Ban điều hành định hướng, định vị thị trường, định vị sản phẩm thỏa mãn nhu cầu thị trường.

  Định kỳ, đầu mối trong việc đánh giá hiệu quả của các sản phẩm & dịch vụ hiện tại, từ đó phân tích, nghiên cứu để thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty.

  Thực hiện việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

  Tham gia là thành viên thường trực của Ban Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả Ban đạt được mục tiêu đã được Tổng giám đốc phê duyệt.

  Thực hiện các dự án tư vấn tài chính cho khách hàng, bao gồm: Tư vấn dòng tiền, cấu trúc tài chính, kiểm soát chi phí, công nghệ thông tin, quản trị và các dịch vụ tư vấn tài chính khác.

  MỐI QUAN HỆ:

  Phòng Nguồn vốn phối hợp cung cấp các thông tin về thị trường tiền tệ, thông tin về tỷ giá ngoại tệ để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của Phòng.

  Mối quan hệ với phòng Thẩm định & Giám sát:

  Phối hợp với phòng Thẩm định & Giám sát thực hiện đánh giá, thẩm định khách hàng theo các quy trình, quy chế về các hoạt động cấp tín dụng, thẩm định dự án đầu tư, góp vốn, liên doanh liên kết.

  Mối quan hệ với phòng Hành chính – Nhân sự:

  Phối hợp xây dựng cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

  Được yêu cầu phòng Hành chính – Nhân sự hỗ trợ về các hoạt động hành chính, nhân sự, truyền thông để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Phòng.

  Mối quan hệ với phòng Kế toán – Tổng hợp:

  Thực hiện các hướng dẫn của phòng Kế toán để đảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán trong hoạt động chi tiêu của Phòng.

  Mối quan hệ với phòng Công nghệ thông tin:

  Được yêu cầu phòng Công nghệ thông tin hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động nghiệp vụ của Phòng.

  Mối quan hệ với Ban kiểm toán nội bộ:

  Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm toán nội bộ.

  Được hướng dẫn các quy trình kiểm toán nộ bộ phục vụ công tác kiểm toán nội bộ của Công ty.

  Mối quan hệ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể:

  Tham gia các hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định.

  Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:

  Chịu sự kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo các quy chế, quy định và Điều lệ của Công ty.

  Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Admin Mr.Luân

  Với kinh nghiệm hơn 10 năm, Luận Văn A-Z nhận hỗ trợ viết thuê luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ một cách UY TÍN và CHUYÊN NGHIỆP.

  Liên hệ: 092.4477.999 – Mail : [email protected] ✍✍✍ Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ✍✍✍

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Kinh Doanh Có Chức Năng Và Nhiệm Vụ Gì?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động Được Sử Dụng Khi Nào?
 • Chức Năng O/d Trên Xe Ô Tô Số Tự Động: Rất Hữu Dụng Nhưng Ít Người Biết
 • Chức Năng O/d Trên Xe Số Tự Động: Cần Biết Để Sử Dụng Đúng Cách
 • 5 Cách Tắt Onedrive Trong Windows 10 Nhanh Và Đơn Giản
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Việc, Nhiệm Vụ, Mục Tiêu Của Một Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Vị Trí Và Vai Trò Của Văn Hóa Trong Đổi Mới
 • Chức Năng Của Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Chức Năng Và Nội Dung Cơ Bản Của Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Đề Cương Chi Tiết Môn Văn Hóa Doanh Nghiệp
 • Trưởng phòng kinh doanh là gì

  Trưởng Phòng Kinh Doanh là người quản lý đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh các kế hoạch đó để đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao của Ban giám đốc.

  Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là gì

  Sales manager. Là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với chỉ định của các cấp trên.

  Ngoài ra trưởng phòng kinh doanh còn được định nghĩa bằng cụm từ head of sales department.

  Sales manager /seɪlz/ /ˈmæn.ɪ.dʒər/: Trưởng phòng kinh doanh.

  Assistant /ə’sistənt/: Trợ lí giám đốc.

  Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản lý.

  Director /dəˈrektə(r)/: Giám đốc.

  Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: Trưởng phòng nhân sự.

  Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə/: Người giám sát.

  Team leader /ti:m /’li:də/: Trưởng nhóm.

  Secretary /’sekrətri/: Thư kí.

  Colleague /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp.

  Trainee /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh.

  Mô tả công việc trưởng phòng kinh doanh

  Mô tả công việc

  Trưởng phòng kinh doanh là người chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh hoạch và điều chỉnh các kế hoạch đó phù hợp với chỉ định của các cấp trên nhằm đạt mục tiêu doanh số.

  Các công việc chính

  • Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
  • Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp
  • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
  • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài
  • Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
  • Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước ban quản trị
  • Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới

  KPI công việc

  • Doanh thu theo đầu người: Doanh thu trung bình mà mỗi nhân viên kinh doanh trong phòng đạt được
  • Tỉ lệ tăng trưởng doanh số hàng tháng (của phòng)
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)
  • Thời gian chuyển đổi từ lead sang khách hàng (của phòng)
  • Tỉ lệ khách hàng mua sản phẩm khác/tiếp tục sử dụng sản phẩm (của phòng)
  • Quy mô hợp đồng trung bình (theo thời gian/theo giá trị) (của phòng)
  • Tỉ lệ hoàn thành mục tiêu kinh doanh (của phòng)

  Yêu cầu công việc

  • Knowledge – Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh
  • Knowledge – Hiểu về quy trình sales
  • Skill – Kỹ năng giao tiếp
  • Skill – Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
  • Skill – Kỹ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định
  • Skill – Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
  • Skill – Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)
  • Skill – Kỹ năng quản trị xung đột
  • Skill – Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
  • Skill – Kỹ năng tạo ảnh hưởng
  • Skill – Kỹ năng đào tạo
  • Skill – Tư duy tập trung vào kết quả
  • Attitude – Bảo mật kinh doanh
  • Attitude – Nhạy bén
  • Attitude – Năng lực sáng tạo và đổi mới

  Bộ câu hỏi phỏng vấn

  • Hãy mô tả sản phẩm mà bạn từng chịu trách nhiệm kinh doanh trước đây. Lợi ích của sản phẩm đó là gì? Khách hàng của bạn là ai?
  • Tại sao khách hàng mua sản phẩm của bạn? Những lựa chọn thay thế mà họ có thể sử dụng là gì?
  • Mô tả quá trình đưa ra quyết định mua hàng của khách hàng. Ai có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của họ? Bạn cần làm gì để chốt đơn hàng?
  • Hãy nhớ lại một lần bạn giải quyết mâu thuẫn giữa hai thành viên trong nhóm.
  • Tại thời điểm nào bạn sẽ khuyên một Nhân viên kinh doanh ngừng theo đuổi một khách hàng?
  • Bạn sẽ làm gì với một Nhân viên kinh doanh có hiệu quả làm việc không tốt?
  • Bạn đã bao giờ phải thay đổi quy trình cũ để để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí hoặc tăng doanh thu chưa?
  • Mô tả quy trình sales tại công ty trước đây của bạn. Theo bạn thì quy trình đó có điểm gì hiệu quả và chưa hiệu quả?
  • Bạn đã bao giờ tham gia đào tạo, hoặc biên soạn các nội dung đào tạo cho đội ngũ nhân viên kinh doanh chưa?
  • Mô tả bất kỳ kinh nghiệm nào bạn có trong dự báo hoặc tăng trưởng doanh số.

  tag: dịch truong phong tìm vật liệu tuyen đánh ô tô án quyền hạn jd vai trò thất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vùng Dưới Đồi Có Chức Năng Gì?
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Bộ Não
 • Câu 1, Câu 2, Câu 3, Câu 4, Câu 5 Trang 34 Sinh Học Lớp 10: Tế Bào Nhân Sơ…
 • Hội Đột Quỵ Việt Nam
 • Nhồi Máu Não Nhân Bèo Là Gì?
 • Thống Nhất Chức Năng, Nhiệm Vụ, Bộ Máy Của Tổ Chức Đảng Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm Cho Vay Của Tổ Chức Tín Dụng
 • Quyền Được Nhận Tiền Gửi Của Các Loại Tổ Chức Tín Dụng
 • Hoàn Thiện Mô Hình Tổ Chức Thực Hiện Chức Năng Đại Diện Chủ Sở Hữu Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Tại Các Tổ Chức Tín Dụng, Doanh Nghiệp
 • Hình Thức Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Vấn Đề Cạnh Tranh Của Các Tổ Chức Tín Dụng Trong Dự Thảo Luật Các Tổ Chức Tín Dụng
 • Các đại biểu tham dự hội thảo.

  Báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Thanh Bình trình bày, nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng; từng bước sắp xếp tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức đảng, nhất là tổ chức đảng cấp trên cơ sở trong các DNNN và DN có vốn nhà nước chi phối, phải đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa mô hình tổ chức DN với đổi mới, hoàn thiện nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Từ thực tiễn sinh động của TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị xác định rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng ủy cấp trên cơ sở với tổ chức đảng trực thuộc, nhất là với tổ chức đảng trong DN mà vốn nhà nước không chi phối. Đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng trong DN có vốn nhà nước không chi phối chỉ kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra doanh nghiệp chấp hành quy định của luật về chính sách người lao động. Đồng chí đề nghị cần rà soát Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn; cần có quy định Đảng lãnh đạo đoàn thể, tham gia góp ý kiến vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh như thế nào; quan tâm nghiên cứu chỉ đạo về bộ máy Đảng ủy trong DN cổ phần hoá, nhất là DN có vốn nhà nước không chi phối.

  Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank, là đơn vị áp dụng mô hình tổ chức đảng chưa toàn ngành, Đảng ủy VietinBank không lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống, vì vậy việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy có những bất cập. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở các đơn vị trong hệ thống bị hạn chế bởi công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy địa phương, chưa có sự gắn kết với quy chế đánh giá cán bộ của VietinBank.

  Đồng chí Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu thực tế: Đảng bộ tổng công ty có 114 tổ chức cơ sở đảng, 1.038 chi bộ, trong đó có các tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp nhà nước, hoặc công ty cổ phần có vốn sở hữu nhà nước dưới 50%, hoặc đã thoái hết vốn nhà nước. Hoạt động của doanh nghiệp cổ phần phát sinh nhiều yếu tố bất cập, dẫn đến vai trò của tổ chức đảng dần dần bị hạn chế, nhất là ở những nơi Nhà nước không giữ cổ phần chi phối. Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp bị chi phối bởi cổ đông lớn, không còn chủ động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa làm ăn thua lỗ, lãnh đạo doanh nghiệp, cấp ủy biến động, không phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

  Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về việc lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ toàn tập đoàn, toàn tổng công ty; hướng dẫn việc lập mô hình tổ chức đảng tại cơ quan Công ty mẹ Tập đoàn (bao gồm bộ máy điều hành, bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn) trực thuộc Đảng bộ toàn Tập đoàn. Vì trong thực tế, tập đoàn kinh tế là một nhóm doanh nghiệp (gồm Công ty mẹ Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên) và việc điều hành tập đoàn kinh tế thực hiện thông qua Công ty mẹ Tập đoàn, hoạt động bằng pháp lý của Công ty mẹ Tập đoàn. Đại diện Đảng ủy đề nghị cần xác định rõ đối tượng và phân biệt giữa đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng còn được giao một số quyền cấp trên cơ sở. Thực tiễn hiện nay, trong các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối chịu sự điều chỉnh theo các văn bản quy phạm pháp luật. Vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ được quy định thuần túy chỉ là cấp cho ý kiến (đồng ý hoặc không đồng ý) về công tác cán bộ ở tất cả các khâu theo đề nghị của HĐTV và Tổng giám đốc doanh nghiệp. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ cần cụ thể hơn. Cần nêu rõ: Cấp ủy lãnh đạo cụ thể những gì? Lãnh đạo như thế nào? Thẩm quyền được quyết định những gì, quyết định những khâu nào trong công tác cán bộ? Xây dựng quy chế, quy định gồm những gì? Đề nghị bổ sung thẩm quyền của ban thường vụ cấp ủy trong việc quyết định định biên cán bộ chuyên trách của các đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp.

  Kiện toàn tổ chức, bộ máy đồng bộ hơn Phần lớn đại biểu nhất trí cao với dự thảo; đề xuất nên xác định rõ tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo mô hình toàn tập đoàn hay mô hình không toàn tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cho rằng, hoạt động của ngành ngân hàng có những đặc thù riêng, trong khi đó tại địa phương, đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố chỉ đạo chưa sát với nhiệm vụ chính trị của ngân hàng. Đảng bộ VietinBank mong muốn được kiện toàn theo mô hình đảng bộ toàn ngành để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, thống nhất xuyên suốt toàn hệ thống, thực hiện đúng chủ trương nhất thể hóa sự lãnh đạo của Đảng.

  Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Trung ương nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế, tránh tình trạng đảng bộ doanh nghiệp thành viên có cùng cấp bộ đảng với đảng bộ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nên ưu tiên xác lập đảng bộ toàn doanh nghiệp vì có nhiều ưu điểm hơn, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

  Theo tham luận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên chưa toàn diện và đồng đều. Hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý cán bộ đến thủ trưởng các đơn vị cấp III, tuy nhiên, việc đánh giá cán bộ hằng năm (đối với cán bộ của các đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương) chưa đầy đủ thông tin, do chưa có quy định báo cáo thường xuyên. Quy chế làm việc của Đảng ủy Tập đoàn cũng chưa có quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy các đơn vị sinh hoạt đảng tại địa phương. Tuy mô hình tổ chức đảng chưa đồng bộ, song Đảng ủy Tập đoàn vẫn giữ được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển Tập đoàn. Vì vậy, Đảng ủy đề nghị tiếp tục mô hình Đảng bộ công ty mẹ mở rộng.

  Về tổ chức bộ máy, đồng chí Phạm Xuân Cảnh nêu ý kiến, nên quy định một phó bí thư phụ trách xây dựng Đảng, có thể bố trí kiêm lãnh đạo doanh nghiệp, để có sự lãnh đạo gắn kết, sâu sát hơn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà không nên quy định phó bí thư chuyên trách. Một số đại biểu cho rằng, cần quy định rõ việc lập cơ quan chuyên trách, các ban chuyên trách và định biên cán bộ chuyên trách cho từng ban chuyên trách xây dựng Đảng. Số lượng cán bộ chuyên trách cần phân theo quy mô đảng bộ, vị trí doanh nghiệp: Tập đoàn kinh tế khác tổng công ty và khác các ngân hàng thương mại; đảng bộ toàn tập đoàn khác các đảng bộ công ty mẹ hoặc đảng bộ cơ quan. Cán bộ tại các ban chuyên trách không nên quy định tăng cường bố trí kiêm nhiệm – nếu có thì chỉ nên kiêm nhiệm trong phạm vi cơ quan chuyên trách, giữa các ban chuyên trách; tránh trường hợp quy định “tăng cường bố trí kiêm nhiệm công tác đảng” thì lãnh đạo doanh nghiệp sẽ không bố trí đủ số lượng định biên cần thiết và trong thực tế ở doanh nghiệp, cán bộ tham mưu trực tiếp bố trí kiêm nhiệm hiệu quả không cao.

  Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị cần cập nhật chủ trương, chính sách mới để xây dựng quy định phù hợp. Thí dụ, nếu chỉ quy định mô hình tổ chức đảng trong ngân hàng thương mại thì chưa đủ. Nhiều ngân hàng nhà nước hiện là ngân hàng cổ phần nhà nước chi phối, hay ngân hàng chính sách là tổ chức tài chính có chức năng tín dụng.

  Từ thực tế tại Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, hiện nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư có Ban Dân vận, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng ủy Khối triển khai xuống các đảng ủy trực thuộc, nhưng chưa quy định thuộc ban tham mưu, giúp việc nào của cấp ủy cấp trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ này. Do vậy, cần quy định nhiệm vụ công tác dân vận thuộc ban nào trong các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy và nên đưa vào quy định này. Còn đồng chí Trần Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nêu ý kiến, khi quy định về mô hình tổ chức đảng cấp trên cơ sở trong DNNN cần xem xét việc sắp xếp các tổ chức đoàn thể chính trị cho phù hợp, tránh tình trạng như hiện nay là tổ chức đảng trực thuộc nơi này; công đoàn, đoàn thanh niên trực thuộc nơi khác. Đối với quy định về số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng để quyết định phù hợp. Cần tính đến chế độ chính sách, nguồn chi trả để không ảnh hưởng chi phí sản xuất của doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác đảng.

  Mối quan hệ giữa đảng ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và cấp ủy địa phương Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp, cần xây dựng mối quan hệ công tác giữa đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước với: Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, tổng giám đốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong doanh nghiệp; cấp ủy địa phương nơi doanh nghiệp có đơn vị thành viên đóng trên địa bàn. Các đại biểu đã có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, tương đối nhất, có thể chia thành các nhóm nội dung là: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành kiến nghị, Trung ương cần quy định cơ chế phối hợp giữa đảng ủy tổng công ty, tập đoàn với tỉnh ủy, thành ủy. Thực tế, các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt đóng ở các tỉnh, thành phố và trải dài qua hơn 200 huyện. Nếu Đảng ủy đường sắt phối hợp cấp ủy huyện sẽ rất khó khăn và không thể; còn trong mối quan hệ với tỉnh ủy thì Đảng ủy đường sắt chỉ tương đương cấp huyện, khó gọi là phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy.

  Ở một góc độ khác, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị cần quy định thật rõ mối quan hệ giữa đảng ủy trong nội bộ tập đoàn, tổng công ty, cụ thể là với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc. Đồng thời kiến nghị quy định về mối quan hệ phải được cân nhắc, đối chiếu với Luật Doanh nghiệp, xem có cản trở doanh nghiệp phát triển hay không? Bởi vì tiến trình cổ phần hóa tới đây sẽ rất nhanh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ là tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

  Đồng chí Hoàng Đức Sơn đề nghị Trung ương quy định rõ hơn việc phối hợp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; quy định các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty phối hợp cấp ủy nào ở địa phương. Để việc phối hợp giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế với cấp ủy địa phương có hiệu quả cao, đề nghị Trung ương quy định cụ thể hơn như, phối hợp bằng việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

  Về mối quan hệ của đảng ủy với các tổ chức trong nội bộ doanh nghiệp, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đề nghị, bí thư cấp ủy phải là người giữ vai trò chủ chốt trong doanh nghiệp thì mới thực hiện tốt được nhiệm vụ, phát huy vai trò của tổ chức đảng. Đồng quan điểm này, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phạm Xuân Cảnh đề nghị, bí thư cấp ủy nên là chủ tịch, tổng giám đốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Tốt Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Đảng Trong Công Ty Liên Doanh Với Nước Ngoài
 • Những Kỹ Năng Cần Thiết Để Trở Thành Dược Sĩ Ưu Tú
 • Quản Lý Nhà Thuốc Như Thế Nào?
 • Công Đoàn Là Tổ Chức Gì?
 • Công Đoàn Là Gì? Vai Trò Của Tổ Chức Này Đối Với Người Lao Động?
 • Tìm Hiểu Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Khối Các Phòng Ban, Bộ Phận Kinh Doanh
 • Có Các Phòng Ban Trong Công Ty Nào? Nhiệm Vụ Của Mỗi Phòng Ban?
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban Công Ty
 • Bảng Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Kinh Doanh
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Du Lịch
 • Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

  Phòng kinh doanh sẽ cùng với các bộ phận phòng ban khác nhau như: tổ chức hành chính, kế toán doanh nghiệp,… là bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp hay công ty nào. Có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản phẩm, phân phối hàng hóa và các dịch vụ thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các chức năng và nhiệm vụ sau:

  + Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu, đưa ý kiến lên ban Giám đốc công ty về việc công tác phân phối sản phẩm cho thị trường về hàng hóa và dịch vụ đến các doanh nghiệp khác nhau.

  + Phụ trách chỉ đạo chính trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hàng hóa, phát triển thị trường tiêu dùng sản phẩm.

  + Triển khai xây dựng và phát triển về mạng lưới khách hàng tiềm năng và lên báo cáo theo quy định của công ty về các hoạt động của công ty, doanh nghiệp gồm nhiệm vụ và quyền đã được giao.

  + Hỗ trợ cho Tổng giám đốc về việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của công ty, doanh nghiệp như việc huy động vốn trên thị trường, thanh toán quốc tế,…

  Nhiệm vụ chung

  + Nghiên cứu, thực hiện các công việc tiếp cận thị trường về khách hàng tiềm năng.

  + Đưa ra các chiến lược hoạt động kinh doanh về việc giới thiệu sản phẩm và mở rộng phát triển thị trường để thu hút lượng khách hàng.

  + Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như việc tính toán để báo cáo giá thành và tạo hợp đồng cho khách hàng.

  + Cung cấp thông tin và thực hiện những hoạt động phiên dịch, dịch thuật các tài liệu giúp lãnh đạo công ty, doanh nghiệp.

  + Thực hiện theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện các chiến lược kinh doanh của các phòng ban, phân xưởng của công ty để đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm và hoàn thành tốt hợp đồng của khách hàng.

  + Đảm bảo việc sản xuất và duy trì sản phẩm cho các phân xưởng, các doanh nghiệp nhỏ lẻ để nâng cao các nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường doanh nghiệp hiện nay.

  + Lên chiến lược marketing, đồng thời đưa ra biện pháp nâng cao tính hiệu quả kinh doanh trong thời điểm cụ thể nhất.

  + Lên kế hoạch thực hiện công tác phát triển thị trường và công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

  + Chịu trách nhiệm trước mọi bộ phận giám đốc về việc phát triển của doanh nghiệp theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

  Nhiệm vụ trong quan hệ với khách hàng

  + Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng gồm những chính sách về giá thành, chương trình khuyến mãi, chiết khấu cùng với các chương trình quảng bá, tiếp thị để tiếp cận đến lượng khách hàng tiềm năng đẻ Tổng giám đốc phê duyệt.

  + Thực hiện các đề xuất các chính sách cho khách hàng, sau đó trình lên Tổng giám đốc và nghiêm chỉnh thực hiện theo các chính sách được phê duyệt.

  + Lên kế hoạch, mục tiêu về việc bán hàng để trình lên Tổng giám đốc phê duyệt. Thực hiện tổ chức và triển khai sản phẩm nhằm đạt được những mục tiêu đã được phê duyệt.

  + Định hướng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu mà công ty đề ra.

  + Duy trì và phát triển các mối quan hệ chăm sóc khách hàng theo quy định và chính sách của công ty.

  + Thu thập thông tin và quản lý khách hàng, hồ sơ theo quy định để phục vụ cho việc đánh giá xếp hạng khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Kinh Doanh
 • 4.8.1 Bảng Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Bán Hàng
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Chức Năng Của Phòng Xuất Nhập Khẩu Là Gì?
 • Những Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Ngoại Hối Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Và Các Biện Pháp Phòng Ngừa
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Thế Mạnh Của Cơ Cấu Tổ Chức Theo Chức Năng
 • Những Kiểu Cơ Cấu Tổ Chức Trong Một Doanh Nghiệp
 • Quy Định Về Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu
 • Điều Kiện Làm Thành Viên Tổ Chuyên Gia, Tổ Thẩm Định Thầu Trong Đấu Thầu
 • Điều Kiện Tham Gia, Trách Nhiệm, Nhiệm Vụ Của Tổ Chuyên Gia Đấu Thầu
 • Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Tổ chức Cán bộ được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

  I. Chức năng

  Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Tổ chức bộ máy

  b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

  c) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo. Quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các tạp chí, nhà xuất bản trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

  2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

  a) Tham mưu công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;

  c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định;

  d) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài.

  3. Đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

  a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động;

  b) Tổ chức thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

  c) Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ
 • Thế Mạnh Của Cơ Cấu Tổ Chức Theo Chức Năng
 • Những Kiểu Cơ Cấu Tổ Chức Trong Một Doanh Nghiệp
 • Quy Định Về Tổ Chuyên Gia Và Tổ Thẩm Định Trong Đấu Thầu
 • Điều Kiện Làm Thành Viên Tổ Chuyên Gia, Tổ Thẩm Định Thầu Trong Đấu Thầu
 • Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục) có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) tổ chức thực hiện công tác: tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách và lao động, tiền lương; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

  – Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, đề án, dự án, nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  – Về tổ chức bộ máy và biên chế: Xây dựng, trình Tổng cục trưởng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục; thẩm định, trình Tổng cục trưởng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng hồ sơ dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng hồ sơ dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thẩm định dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục. Thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng kế hoạch và phương án phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

  – Về quản lý công chức, viên chức và người lao động: Xây dựng, trình Tổng cục trưởng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục; quy định về phân cấp quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác theo phân cấp. Thẩm định hồ sơ đề nghị kỷ luật công chức, viên chức thuộc quyền quyết định của Tổng cục trưởng theo quy định. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức tuyển dụng và hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Tổng cục; trình Tổng cục trưởng hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức của Tổng cục theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện quy trình, thủ tục quy hoạch, bố trí, sử dụng, nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật. Trình Tổng cục trưởng việc cử công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục đi công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài và các trường hợp khác theo phân cấp của Bộ. Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Tổng cục thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng và hồ sơ công chức thuộc khối cơ quan Tổng cục theo quy định; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; thẩm định trình Tổng cục trưởng việc sửa chữa dữ liệu, thông tin trong hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

  – Về đào tạo, bồi dưỡng: Trình Tổng cục trưởng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục. Thực hiện việc cử và quản lý công chức, viên chức và người lao động đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ và Tổng cục.

  – Về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương: Trình Tổng cục trưởng việc giải quyết về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng việc nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; việc bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; việc nâng bậc lương, xếp lương đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục. Hướng dẫn, thực hiện việc lập sổ bảo hiểm xã hội; giải quyết chế độ thôi việc, hưu trí, tử tuất đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định và theo phân cấp của Bộ. Thẩm định định mức lao động về lĩnh vực đất đai. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chế độ chính sách, lao động, tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động.

  – Về cải cách hành chính: Trình Tổng cục trưởng việc phân cấp, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

  – Về thi đua, khen thưởng: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục. Thẩm định, trình Tổng cục trưởng xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục theo quy định. Hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình tiên tiến, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thường trực hội đồng thi đua – khen thưởng và hội đồng kỷ luật của Tổng cục. Quản lý, tổ chức cấp phát hiện vật, trao tặng khen thưởng, phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc Tổng cục và các tổ chức cá nhân khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

  – Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh niên, bình đẳng giới, tín ngưỡng, tôn giáo theo phân công của Tổng cục trưởng. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công chức, viên chức thuộc Tổng cục. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thực hiện sau khi được phê duyệt.

  – Thường trực hội đồng tuyển dụng viên chức; hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức không qua thi tuyển; hội đồng xét thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức của Tổng cục. Thường trực Văn phòng Đảng ủy Tổng cục; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Tổng cục. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

  1. Phó Vụ trưởng phụ trách: Tôn Tích Lan Giao (ĐT: 0904192661, email: [email protected])
  2. Phó Vụ trưởng: Bùi Thị Thanh Huyền (ĐT: 0914858507, email: [email protected])

  Tác giả bài viết: thangpd

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Bộ Máy Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Ban Tổ Chức Trung Ương
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Cán Bộ (Phòng 7)
 • Bảo Lãnh Phát Hành Chứng Khoán
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng Được Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào?
 • Về Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Cơ Cấu Tổ Chức Của Tạp Chí Tổ Chức Nhà Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Cổng Điện Tử Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tạp Chí Dân Tộc
 • Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Tỉnh Cực Bắc Của Nước Ta Là Tỉnh Nào?
 • Công Việc Của Kế Toán Tiền Lương Bao Gồm Những Gì?
 • Công Việc Của Kế Toán Tiền Lương
 • Ngày đăng: 28/08/2013 01:36

  bộ nội vụ

  Số: 818 /QĐ-BNV

  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

  – Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

  – Căn cứ vào Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

  – Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước,

  1. Tạp chí Tổ chức nhà nước gồm Tạp chí Tổ chức nhà nước in ( báo giấy) và Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử ( báo mạng); là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước.

  2. Tạp chí Tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước.

  3. Tạp chí Tổ chức nhà nước có trụ sở chính đặt tại Hà Nội; có đại diện tại các địa phương theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

  1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

  2. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Bộ Nội vụ và Luật Báo chí.

  3. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các chuyên đề, đặc san phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm tài liệu, thông tin, sách nghiệp vụ phục vụ công tác tổ chức nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Bộ Nội vụ.

  4. Tham gia, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện lớn của ngành và của Bộ Nội vụ.

  5. Thực hiện và tham gia nghiên cứu các chuyên đề, các đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác của Tạp chí và nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ.

  6. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Nội vụ.

  7. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo phân công, phân cấp của Bộ Nội vụ.

  8. Tạp chí Tổ chức nhà nước được quyền:

  a) Tham dự các hội nghị của Bộ Nội vụ, của các đơn vị thuộc Bộ; được lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực đơn vị phụ trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí;

  b) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí;

  c) Dự các hội nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức nhà nước để thu thập thông tin phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí;

  d) Được đề nghị các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp thông tin, tình hình công tác để thực hiện nhiệm vụ công tác của Tạp chí;

  9. Quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động của Bộ, phục vụ công tác tuyên truyền của Tạp chí.

  10. Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  11. Thực hiện quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Tạp chí theo quy định của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

  Điều 3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động:

  1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước gồm:

  a) Phòng Biên tập;

  b) Phòng Thư ký tòa soạn;

  c) Phòng Trị sự – Tổng hợp;

  đ) Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử.

  2. Tạp chí Tổ chức nhà nước hoạt động theo chế độ thủ trưởng do Tổng Biên tập phụ trách, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ về mọi hoạt động của Tạp chí. Tổng Biên tập Tạp chí do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí. Giúp việc Tổng Biên tập có các Phó Tổng Biên tập do Tổng Biên tập và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm. Cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước được xếp và bổ nhiệm vào ngạch, bậc chuyên môn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  3. Biên chế của Tạp chí Tổ chức nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Báo chí và do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định.

  Tạp chí Tổ chức nhà nước được sử dụng lao động hợp đồng của đơn vị sự nghiệp theo quy định của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

  4. Hội đồng biên tập là tổ chức tư vấn giúp Tổng Biên tập về định hướng nội dung khoa học, nâng cao chất lượng Tạp chí gồm một số cán bộ khoa học, cán bộ quản lý kiêm chức trong và ngoài cơ quan. Hội đồng biên tập do Tổng Biên tập thành lập.

  5. Tạp chí Tổ chức nhà nước được Bộ Nội vụ cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Báo chí và các nguồn khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Nội vụ.

  6. Tạp chí Tổ chức nhà nước được áp dụng cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của Chính phủ.

  7. Tổng Biên tập có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tạp chí theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế làm việc và các quy định khác của Bộ Nội vụ.

  1.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Bãi bỏ Quyết định số 1738/2008/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Mạnh Tay Dẹp Bỏ Các Tạp Chí Hoạt Động Sai Tôn Chỉ Mục Đích
 • Báo Chí Đã Làm Tốt Nhiệm Vụ Tuyên Truyền Về Việc Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Các Cấp
 • Nhà Báo Là Gì? Những Công Việc Của Người Làm Báo
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Nhà Báo Được Quy Định Thế Nào?
 • Đề Cương Chi Tiết Học Phần
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Trợ Lý Giám Đốc, Việc Làm Trợ Lý Giám Đốc, Assistant Director
 • Việc Làm Trợ Lý Tổng Giám Đốc
 • Trợ Lý Giám Đốc Là Gì? Con Đường Trở Thành Trợ Lý Chuyên Nghiệp
 • Trọn Bộ Mô Tả Công Việc Trợ Lý Giám Đốc Chi Tiết Nhất
 • Tìm Hiểu Bản Mô Tả Công Việc Trợ Lý Tổng Giám Đốc Chi Tiết
 • Trợ lý giám đốc kinh doanh cũng quan trọng không kém Giám đốc kinh doanh (CCO). Họ chính là cánh tay đắc lực hỗ trợ CCO trong công việc, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Cụ thể Trợ lý giám đốc kinh doanh cần làm những gì thì hãy tham khảo thông tin sau.

  Trong doanh nghiệp lớn, công việc của một CCO quá bận, một mình họ không thể xử lý và giải quyết tất cả mọi việc nên cần đến Trợ lý giám đốc kinh doanh. Người này làm việc song song với các nhà quản lý và nhà cung cấp nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, tham gia lập kế hoạch tài chính, chiến lược tăng doanh thu cho công ty.

  Chức năng của Trợ lý giám đốc kinh doanh

  Trợ lý giám đốc kinh doanh có chức năng chính là hỗ trợ công việc cho CCO. Nhưng cụ thể thì bao gồm những điều cơ bản:

  Hỗ trợ CCO quản lý tổ chức, hoạch định và thực hiện chiến lược

  Trợ lý giám đốc kinh doanh sẽ có tham gia vào công tác lập kế hoạch kinh doanh, giám sát hàng tồn kho, đặt hàng dựa trên nhu cầu. Bên cạnh đó là nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh, phân tích hành vi của người tiêu dùng nhằm đảm bảo đáp ứng mong đợi của khách hàng. Cung cấp các thông tin hữu ích mà giám đốc cần biết.

  Phối hợp với các cửa hàng bán lẻ

  Trợ lý CCO có chức năng giúp tổ chức và điều hành các cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp khi cần. Đảm bảo cho đội ngũ bán hàng đáp ứng được các mục tiêu về hiệu quả và sự hài lòng từ khách hàng. Họ đảm bảo việc quản lý hàng ngày vận hành trơn tru và đẩy nhanh các dự án đang diễn ra bằng cách thiết lập và cung cấp các yêu cầu cần thiết.

  Quản lý nhân sự

  Trợ lý giám đốc kinh doanh sẽ hỗ trợ việc tuyển dụng nhân viên cho bộ phận, tổ chức và chỉ đạo các chương trình đào tạo cho nhân viên. Đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng ban, giao nhiệm vụ cho nhân viên theo lệnh của cấp trên để hoàn thành dự án, công việc hàng ngày và đáp ứng mục tiêu chung.

  Tham mưu, cố vấn cho Giám đốc kinh doanh

  Trợ lý cũng là người nắm bắt rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, các cửa hàng đại diện và vấn đề của phòng ban, họ có thể đưa ra những đóng góp hữu ích để giúp CCO có quyết định sáng suốt, xử lý thỏa đáng các công việc.

  Nhiệm vụ của Trợ lý giám đốc kinh doanh:

  – Lập kế hoạch và phát triển các mô hình kinh doanh phù hợp với tính và chính sách của công ty.

  – Hỗ trợ giám đốc kinh doanh lập kế hoạch tài chính, kiểm soát ngân sách nhằm đáp ứng mục tiêu doanh thu cho doanh nghiệp.

  – Duy trì tài liệu kinh doanh và cung cấp chúng trong các cuộc họp quản lý và khách hàng.

  – Tìm ra nguyên nhân của các vấn đề trong kinh doanh và tìm giải pháp hiệu quả. Theo dõi chi tiêu của bộ phận và xác định khu vực có vấn đề hoặc cơ hội để cải thiện.

  – Phối hợp và tham gia vào các cuộc họp nhóm để đánh giá tiến độ dự án. Cùng bộ phận tài chính để chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ trong quá trình kiểm toán.

  – Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày, thực hiện vai trò của giám đốc kinh doanh nếu CCO vắng mặt.

  – Đánh giá và thực hiện các thay đổi cần thiết theo yêu cầu trong quy trình kinh doanh.

  – Chuẩn bị, quản lý lịch trình của Giám đốc kinh doanh.

  – Hỗ trợ đội ngũ bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

  – Đề xuất các phương án tiết kiệm chi phí, chuẩn bị ngân sách cho các hoạt động của bộ phận.

  – Giúp CCO tìm kiếm, tạo cơ hội kinh doanh, duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.

  – Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao cho.

  Yếu tố cần có ở một Trợ lý giám đốc kinh doanh giỏi

  Khả năng thích ứng

  Công việc này luôn thay đổi bởi nhiều yếu tố, có thể là môi trường làm việc, cấp trên, sự đang dạng của sản phẩm, dịch vụ,… Nếu không có kỹ năng thích ứng với sự thay đổi thì trợ lý sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát tình hình, không theo kịp công việc và rất dễ bị căng thẳng

  Khả năng tổ chức, quản lý

  Trợ lý CCO cần có khả năng quản lý thời gian và không gian hiệu quả, họ phải đặt lịch cho giám đốc, biết ưu tiên thứ tự xử lý, phân bổ thời gian hợp lý cho các công việc giúp hoàn thành công việc đúng yêu cầu và thời gian. Bên cạnh đó là chuẩn bị dữ liệu, hồ sơ, văn phòng cho cuộc họp diễn ra suôn sẻ.

  Kỹ năng làm việc nhóm

  Trợ lý là cầu nối giữa nhân viên và lãnh đạo, tạo môi trường làm việc vui vẻ, hợp tác hỗ trợ nhau cùng đồng hành. Vậy nên kỹ năng làm việc nhóm là rất cần thiết, họ liên hệ với các phòng ban doanh nghiệp để phối hợp thực hiện các công việc chung hướng tới sự phát triển công ty. Song song với đó là khả năng làm việc độc lập vì Trợ lý sẽ thay mặt CCO giải quyết nhiều vấn đề.

  Kiến thức vững vàng

  Để hỗ trợ tốt cho giám đốc kinh doanh thì Trợ lý cũng cần có nền tảng kiến thức chuyên môn chắc chắn, không nhất thiết phải sâu rộng như sếp của mình nhưng phải đảm bảo kiến thức kinh doanh, bán hàng, thị trường, khả năng tận dụng các cơ hội,…

  Bạn mong muốn ứng tuyển vị trí Trợ lý giám đốc kinh doanh nhưng chưa biết ứng tuyển tại đâu. Hãy đến với công ty săn đầu người HRchannels, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm những vị trí phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

  Nếu bạn cần tìm kiếm việc làm và định hướng trở thành nhân sự cấp cao trong tương lai, bạn có thể liên hệ với Công ty tuyển dụng nhân sự cao cấp HRchannels để nhận được những việc làm lương cao phù hợp.

  Chi tiết liên hệ:

  Website: http://hrchannels.com

  Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

  Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

  Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

  HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Kĩ Năng Cần Thiết Trong Công Việc Trợ Lí Giám Đốc
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Trợ Lý Tổng Giám Đốc
 • Nhiệm Vụ, Chức Năng, Vai Trò Của Trợ Lý Giám Đốc
 • Bảng Mô Tả Công Việc Của Giám Đốc Khách Sạn
 • Bản Mô Tả Công Việc Và Mức Lương Giám Đốc Khách Sạn
 • Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Quân Đội Nhân Dân
 • Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Vai Trò, Vị Trí Của Công Đoàn Việt Nam
 • Thực Hiện Trọn Vẹn Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn
 • Về Tổ Chức, Quản Lý Và Hoạt Động Của Chuỗi Nhà Thuốc Gpp
 • Bài 1

  TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  Giảng viên: Lê Văn Thuận

  Chức vụ: Trưởng phòng tư pháp

  Đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc

  Vĩnh Lộc, năm 2022

  PHẦN I

  HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

  NỘI DUNG

  PHẦN II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  PHẦN III

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  PHẦN IV

  CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  PHẦN V

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

  1. Hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng

  TRUNG

  ƯƠNG ĐảNG

  ĐảNG Bộ TỉNH,

  TP TRựC THụộC

  TRUNG ƯƠNG

  ĐảNG Bộ HUYệN, QUậN,

  THị Xã, TP THUộC TỉNH

  Tổ CHứC CƠ Sở ĐảNG CủA Xã,

  PHường, thị trấn

  TỔ CHỨC

  CƠ SỞ ĐẢNG

  Chi bộ cơ sở

  Đảng bộ khối cơ quan

  Tổ

  đảng

  Tổ

  đảng

  Chi bộ

  Đảng bộ xã, thị trấn

  Đảng bộ bộ phận

  Tổ

  đảng

  Chi bộ

  2. Hệ thống tổ chức đảng theo khối

  TỔ CHỨC ĐẢNG

  THEO KHỐI

  Đảng bộ khối

  TRỰC THUỘC

  ĐẢNG BỘ TỈNH

  Đảng bộ khối

  TRỰC THUỘC TW

  Đảng bộ khối

  DOANH NGHIỆP TW

  Đảng bộ khối

  CƠ QUAN TW

  Các Đảng bộ

  CƠ QUAN TW

  ĐẢNG, NN, ĐT

  (Là Đảng bộ cấp trên CS)

  Đảng bộ

  CÁC DN LỚN

  (Là Đảng bộ cấp trên CS)

  Đảng bộ khối

  TRỰC THUỘC

  ĐẢNG BỘ TỈNH

  (Là Đảng bộ trên CS)

  Đảng bộ khối doanh nghiệp

  cấp tỉnh

  Đảng bộ khối cơ quan

  cấp tỉnh

  Đảng bộ

  TƯƠNG ĐƯƠNG

  ĐẢNG BỘ HUYỆN

  I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG

  3. Hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội, Công an

  – Được tổ chức tương ứng với cơ cấu tổ chức của Quân đội và Công an.

  – Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và Công an.

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1. Tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống tổ chức cơ bản của đảng.

  VỊ TRÍ

  XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

  TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

  LOẠI HÌNH

  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

  CHI BỘ CƠ SỞ

  VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

  CHI BỘ CƠ SỞ

  ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

  CHI BỘ

  TỔ ĐẢNG

  TỔ ĐẢNG

  ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP (?)

  ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

  CHI BỘ CƠ SỞ

  TỪ 30 ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TRỞ LÊN

  TỪ 3 ĐẢNG VIÊN ĐẾN DƯỚI 30 ĐẢNG VIÊN

  (ĐẢNG VIÊN CT)

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Các tổ chức cơ sở đảng khác

  TỔ CHỨC ĐẢNG

  TÁC ĐỘNG

  NHÀ NƯỚC

  MẶT TRẬN TỔ QUỐC

  CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

  CHỨC NĂNG

  CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  T?

  CH?C

  D?NG

  CÁC

  CÔNG VIỆC

  ĐẠT

  MỤC

  TIÊU

  Chức năng của tổ chức đảng là tổng quát những công việc xuất phát từ vị trí của mình mà tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện nhằm tham gia thực hiện mục tiêu chung của Đảng; còn toàn bộ những công việc mà tổ chức đảm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện gọi là nhiệm vụ của tổ chức đó.

  Nhiệm vụ là sự cụ thể hóa của chức năng, còn chức năng là nhiệm vụ tổng quát.

  TỔ CHỨC

  ĐẢNG

  CÔNG VIỆC 1

  CÔNG VIỆC 2

  CÔNG VIỆC 3

  KHÁI QUÁT

  3 VIỆC

  (NHIỆM VỤ

  TỔNG QUÁT)

  CHỨC

  NĂNG

  NHIỆM VỤ

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Chức năng của tổ chức cơ sở đảng (?)

  a- Chức năng nền tảng

  – Lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức của đảng viên (chi bộ, tổ đảng) một cách trực tiếp (không qua cấp trung gian), trực tiếp ban hành, ra các quyết định về đảng viên và các chi bộ, tổ đảng; quản lý những mặt hoạt động cơ bản của đảng viên.

  – Các chủ trương, đường lối của Đảng chủ yếu bắt nguồn, lấy căn cứ từ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và được thực hiện thông qua tổ chức cơ sở đảng

  – Các tổ chức cơ sở đảng cũng là nơi lựa chọn, bỗi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung đội ngũ cuả Đảng.

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Chức năng của tổ chức cơ sở đảng

  b- Chức năng hạt nhân chính trị ở cơ sở (?)

  a- Chức năng nền tảng

  Đảng là một thành viên của hệ thống chính trị, nhưng là thành viên giữ vị trí, vai trò lãnh đạo hệ thống đó.

  Ở mọi cấp, tổ chức đảng đều là hạt nhân chính trị của cấp đó. Chính vì vậy, ở cơ sở, tổ chức cơ sở đảng có chức năng là “Hạt nhân chính trị cơ sở”.

  TCCSĐ

  là thành viên

  hoạt động chính trị

  tích cực nhất trong

  hệ thống chính trị

  ở cơ sở.

  TCCSĐ

  là thành viên

  chiếm vị trí trung tâm

  trong hệ thống

  chính trị ở cơ sở

  Hạt nhân

  chính trị

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  3. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

  a. Công tác xây dựng Đảng

  Xây dựng Đảng

  về chính trị

  Xây dựng Đảng

  về tư tưởng,

  tổ chức

  + Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

  + Tăng cường khả năng tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  + Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng ở cơ sở.

  + Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

  + Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình

  b. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị

  – Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng an ninh và các đoàn thể CT-XH.

  – Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

  c. Công tác kiểm tra, giám sát

  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ đảng.

  4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (?).

  ĐIỂM 2 ĐIỀU 24 ĐIỀU LỆ ĐẢNG

  NHIỆM VỤ

  CHI BỘ

  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Giáo dục quản lý phân công

  công tác cho đảng viên

  Vận động quần chúng, phát triển Đảng

  Kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng

  Thu, nộp đảng phí

  4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

  NHIỆM VỤ

  CHI BỘ

  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

  Lãnh đạo thực

  hiện có hiệu quả,

  sáng tạo

  Nghị quyết của

  đảng ủy cơ sở

  Thường xuyên

  xây dựng

  Chi bộ TSVM

  4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

  XÂY

  DỰNG

  CHI

  BỘ

  Một là: Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên để đảng viên thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.

  Hai là: Làm tốt công tác quần chúng và công tác phát triển đảng viên. Thông qua công tác vận động nhân dân để phát triển ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng.

  Ba là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật.

  Bốn là: Giữ vững nề nếp, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, thật sự coi trọng tự phê bình và phê bình, nêu cao tình yêu thương đồng chí, giúp nhau không ngừng tiến bộ.

  Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

  – Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (…)

  – Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (…)

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội.

  IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn

  – Lãnh đạo chính quyền thực hiện chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; theo đặc thù đô thị

  – Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

  IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤCHÍNH TRỊ

  CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  3. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

  – Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động:

  + Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

  + Chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu nghiên cứu đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác…

  + Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị(…)

  + Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đoàn kết nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của cơ quan, Nhà nước, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

  4. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước

  – Xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:(…)

  – Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp: (…)

  – Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp: (…)

  – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của doanh nghiệp.

  5. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp

  Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị: (…)

  Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị:(…)

  Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng: (…)

  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị: (…)

  6. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài.

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng

  Lãnh đạo :

  Chủ thể

  lãnh đạo

  Tác động

  Đối tượng

  lãnh đạo

  Mục tiêu

  Thực hiện ý muốn

  của chủ thể

  ĐẢNG CS

  VIỆT NAM

  Phương thức

  Nhà nước

  XHCN- CSCN

  DÂN GIÀU

  NƯỚC MẠNH

  DÂN CHỦ

  CÔNG BẰNG

  VĂN MINH

  Xã hội

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng

  Phương thức Lãnh đạo :

  Xây dựng cương lĩnh,

  chỉ thị nghị quyết

  Công tác Tổ chức cán bộ

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng (?)

  Phương thức Lãnh đạo :

  Tuyên truyền giáo dục thuyết phục nhân dân

  Sự nêu gương đi đầu của cán bộ đảng viên

  2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO

  VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA

  TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  LÃNH ĐẠO

  TOÀN DIỆN

  Phát triển

  kinh tế là

  trung tâm

  Xây dựng Đảng

  là then chốt

  Xây dựng MTTQ

  các đoàn thể

  Thực hiện

  chủ trương

  chính sách

  Pháp luật

  Đảm bảo lợi ích

  chính đáng

  của nhân dân

  NÂNG CAO

  CHẤT LƯỢNG

  ĐẢNG VIÊN

  V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA

  TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

  Về tư tưởng chính trị

  Về trình độ năng lực

  Phẩm chất đạo đức lối sống

  2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  a. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  Coi trọng phát triển đảng,

  quản lý giáo dục đảng viên

  Một là, đổi mới việc ra nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, của cấp ủy

  Hai là, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc …

  2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

  – Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và của nhân dân trong xây dựng và quản lý Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

  b. Về phương thức lãnh đạo các đoàn thể nhân dân ở cơ sở

  – Có chương trình công tác vận động nhân dân, thường xuyên trực tiếp lắng nghe và đối thoại với nhân dân.

  – Lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực công tác vận động nhân dân để được bầu vào ban chấp hành, làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở.

  – Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hoạt động trong các đoàn thể, bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ.

  – Định kỳ làm việc với ban chấp hành từng đoàn thể và ban công tác mặt trận ở cơ sở, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình.

  c. Về phương thức lãnh đạo trong nội bộ hệ thống tổ chức đảng

  – Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân.

  – Ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, thực hiện “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

  – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  CÂU HỎI THẢO LUẬN

  1- Phân tích chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng?

  Liên hệ với Đảng bộ, chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt?

  2- Phân tích phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng?

  3- Theo đồng chí và từ thực tiễn ở cơ sở đồng chí cần đổi

  mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở hiện nay

  như thế nào?

  XIN CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ

  ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì
 • Đề Tài Chức Năng Tổ Chức Và Quản Lý Văn Hoá, Giáo Dục Và Khoa Học Công Nghệ Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Tự Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Trong Doanh Nghiệp Như Thế Nào?
 • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Chức Năng & Nhiệm Vụ Công Việc Của Nhân Viên Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Xuất Nhập Khẩu
 • Văn Phòng Đại Diện Có Chức Năng Kinh Doanh Không?
 • Chức Năng Hoạt Động Của Văn Phòng Đại Diện Công Ty
 • Văn Phòng Đại Diện Có Được Kinh Doanh Không?
 • Văn Phòng Đại Diện Có Được Kinh Doanh Không.
 • Nhân viên kinh doanh là làm gì?

  Nhân viên kinh doanh là thuật ngữ chỉ những người làm công việc môi giới, xây dựng chiến lược tiếp thị, kết nối khách hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm của đơn vị mình, từ đó tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành Nhà hàng – Khách sạn (NHKS), nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh trên thị trường này rất cao.

  Tuy nhiên, để trở thành một chuyên viên kinh doanh giỏi, bạn cần trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng bởi đây là nghề được mang tính cạnh tranh “khốc liệt”. Một trong những công cụ hỗ trợ tuyệt vời của nhân viên kinh doanh NHKS có thể kể đến chính là Factsheet.

  Bản mô tả công việc nhân viên kinh doanh khách sạn

  Tìm kiếm khách hàng mới

  • Xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng tiềm năng.
  • Khai thác khách hàng mới trên nhiều kênh thông tin và truyền thông khác nhau như: Agoda, chúng tôi mytour.vn…
  • Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các dịch vụ, ưu điểm và đãi ngộ của khách sạn.

  Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ

  • Chăm sóc, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ, nhất là các khách hàng chiến lược của khách sạn.
  • Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để đưa ra kế hoạch thuyết phục khách hàng cũ tiếp tục tái ký sử dụng dịch vụ.

  Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng.

  • Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi dành riêng cho khách hàng cũ.
  • Đảm bảo doanh thu hàng tháng từ đối tượng khách hàng cũ.

  Giám sát chất lượng dịch vụ tại khách sạn

  • Giám sát chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được giá trị tốt nhất.

  Công việc khác

  • Phối hợp cùng bộ phận Marketing lên chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tri ân… thu hút khách hàng và tiếp cận khách hàng để quảng bá.
  • Phối hợp các bộ phận khác nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng thị hiếu khách hàng.
  • Đảm bảo doanh thu tổng cho khách sạn.
  • Làm báo cáo định kỳ và phát sinh.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

  Yêu cầu cần có của một nhân viên kinh doanh khách sạn

  Để trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi, bạn cần rèn luyện một số tố chất quan trọng sau:

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng.
  • Khả năng phân tích, nhạy bén với từng đối tượng khách hàng.
  • Sáng tạo, xây dựng chiến lược tốt.
  • Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự với khách hàng, ôn hòa với đồng nghiệp.
  • Cẩn trọng, tỉ mỉ, trung thực.
  • Đam mê và mong muốn gắn bó với nghề.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phòng Kinh Doanh Khách Sạn
 • Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Kinh Tế Thành Phố Hưng Yên
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Dược
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Quản Lý Du Lịch
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100