Từ Di Sản Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Của Bác, Suy Nghĩ Về Giải Pháp Tăng Cường Khối Đoàn Kết, Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

--- Bài mới hơn ---

 • Mất Đoàn Kết Trong Tổ Chức Đảng: Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Đoàn Kết, Thống Nhất Về Ý Chí Và Hành Động Trong Đảng Ta Hiện Nay
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Để Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Được Giao
 • Đoàn Kết Làm Nên Sức Mạnh Của Đảng!
 • Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • STO – Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là nội dung có tính chi phối, luôn được Người coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Với ý nghĩa đó, việc quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề quan trọng hiện nay.

  Trong di sản lý luận của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều bài nói, bài viết về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và đoàn kết trong Đảng. Trong những bài nói, bài viết đó đã thể hiện tư tưởng cốt lõi của Người là: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”; “Đoàn kết là then chốt của thành công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”… Người chỉ rõ: Đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng mà còn là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là vấn đề sinh tử của Đảng, là sống còn của cách mạng. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Vì vậy, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; đồng thời, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ.

  Để có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, theo Hồ Chí Minh, thứ nhất, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp và lợi ích của tập thể, của nhân dân. Đây là nguyên tắc tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nếu xa rời nguyên tắc này sẽ dẫn đến đoàn kết hình thức, dẫn đến nguy cơ phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Người nhấn mạnh: Trong Đảng không cho phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

  Thứ hai, không chỉ thực hiện nguyên tắc, lý trí mà cần phải có tình thương yêu, sự đồng cảm và sẻ chia của những người “đồng chí” với nhau, phải có sự giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành công việc. Tình đồng chí là thiêng liêng, cao cả trong một đảng cộng sản chân chính cách mạng. Mọi cán bộ, đảng viên có chung chí hướng, mục tiêu tranh đấu vì độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của đồng bào nên đã kết thành một khối, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Những người không có tình cảm cách mạng trong sáng không thể có tình thương yêu đồng chí dẫn đến ích kỷ, đố kỵ, kèn cựa, ganh ghét, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. Thương yêu đồng chí, đồng bào là giá trị của đạo đức cách mạng.

  Thứ ba, phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Vì theo Người, chỉ có dân chủ rộng rãi trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên mới thật sự được đóng góp ý kiến, phát huy được trí tuệ tập thể, cán bộ, đảng viên hiểu nhau để có được nhận thức thống nhất. Đó cũng là sự bảo đảm để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, củng cố sức mạnh tổ chức và bản chất cách mạng của Đảng, phòng ngừa những biểu hiện chia rẽ, bè phái.

  Thứ tư, phải thường xuyên và nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Người coi đây là công việc cần thiết, là động lực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng không được giấu khuyết điểm, ngược lại, phải công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, tìm rõ nguyên nhân của khuyết điểm, đề ra cách sửa chữa. Đó là thể hiện một Đảng chân chính, chắc chắn và cách mạng. Song, “Phải biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo, như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm của mình…”; phê bình phải “rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật”, chứ không phải là nể nang và che giấu”, “trước mặt thì nể, kể lể sau lưng”, qua đó mà thuyết phục, cảm hóa, giáo dục để người có khuyết điểm vươn lên tự khẳng định mình.

  Thứ năm, phải chống những căn bệnh gây chia rẽ, mất đoàn kết – đó là bệnh hẹp hòi và chủ nghĩa cá nhân. Vì, những người mắc bệnh hẹp hòi thường sinh ra kéo bè kéo cánh, dẫn đến chia rẽ nội bộ, gây ra những mối nghi ngờ, làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí với nhau. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước…”.

  Thấm nhuần tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm qua Đảng ta luôn ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xem đây là vấn đề sống còn của Đảng, của dân tộc. Nhờ tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng đoàn kết nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc mà cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng đã tổng kết thành bài học lớn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc là: “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn gốc sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta”. Tuy nhiên, Đảng ta cũng thẳng thắn thừa nhận: “Tình trạng mất đoàn kết nội bộ xảy ra trong nhiều tổ chức đảng”; “Một số cán bộ và cấp ủy chưa tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; bệnh quan liêu, độc đoán, cục bộ địa phương, kèn cựa địa vị, cá nhân chủ nghĩa rất nặng. Không ít nơi nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng”; “Dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm. Kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm”.

  Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, ngoài sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bọn cơ hội chính trị, bất mãn, thoái hóa biến chất thì: Trong nội bộ Đảng, một số nơi không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng việc tổ chức sinh hoạt, buông lỏng quản lý đảng viên; tự phê bình và phê bình không nghiêm túc, dễ người, dễ ta; ý thức chấp hành kỷ luật thấp nên có nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dẫn đến nguy cơ mất đoàn kết trong Đảng, vi phạm kỷ cương phép nước. Việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng, ảnh hưởng đến sự nhận thức, thống nhất hành động của các cấp, của từng đảng viên. Chủ nghĩa cá nhân – nguyên nhân cơ bản, nguy hiểm nhất gây mất đoàn kết trong Đảng. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát trong Đảng một số nơi chưa chặt chẽ.

  Trước tình hình trên, đặc biệt là hiện nay đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng, để tăng cường khối đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, thiết nghĩ cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản.

  Một là, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trong cán bộ, đảng viên. Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, mục tiêu đấu tranh cách mạng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa… làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết nhất trí trong Đảng, từ đó củng cố đoàn kết nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc củng cố, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất bền vững trong Đảng. Khi nhận thức tư tưởng được nâng cao, cán bộ, đảng viên sẽ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp họ hiểu rõ nhiệm vụ của mình để có quyết tâm phấn đấu và cống hiến. Mọi suy nghĩ và hành động trái với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh phải kiên quyết đấu tranh loại trừ. Có như vậy thì đoàn kết trong cơ quan, tổ chức đảng mới có cái nền vững chắc và cơ sở để tồn tại lâu dài, cán bộ, đảng viên mới thống nhất ý chí và hành động.

  Hai là, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Muốn phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất thiết phải mở rộng dân chủ và phát huy dân chủ nội bộ, tạo điều kiện và cơ hội để mọi đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Nhưng dân chủ phải đi liền với tập trung nghiêm ngặt, dân chủ phải dựa trên cơ sở đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ.

  Ba là, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị. Đó phải là những người có năng lực và phẩm chất tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, liêm chính, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc, xử lý các mối quan hệ, thực sự là trung tâm đoàn kết trong tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đảng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo cơ quan. Đây là cơ sở bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

  Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những người có khuyết điểm, những trường hợp bè phái, “lợi ích nhóm”, cục bộ gây mất đoàn kết trong Đảng. Kịp thời bổ nhiệm những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực vào cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đồng thời, thay thế ngay những cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công; xử lý nghiêm, kịp thời những cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ. Từng cấp ủy, tổ chức đảng phải sớm phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, cảnh giác và đấu tranh không khoan nhượng trước việc lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, chống phá, phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  Kiên Trung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện
 • Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ
 • Chuyên Đề Xây Dựng Đảng, Nq Tw 4
 • Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4: Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện
 • Từ Di Sản Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Của Bác, Suy Nghĩ Về Giải Pháp Tăng Cường Khối Đoàn Kết, Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Mất Đoàn Kết Trong Tổ Chức Đảng: Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Đoàn Kết, Thống Nhất Về Ý Chí Và Hành Động Trong Đảng Ta Hiện Nay
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Để Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Được Giao
 • Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Hoach Yeu Cau Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo Doan Ket Quan Dan Doan Ket Quoc Te Phan D, Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Nhân, Đoàn Kết Quốc Tế, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Đề Xuất Giải Pháp Xã Hội Hóa Các ứng Dụng – Dịch Vụ Y Tế, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thực Trạng Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phogphongf Thủ Huyện, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hãy Giải Thích Mõi Hiến Pháp Là Một Thời Kỳ Xây Dựng Phát Triển Đất Nước, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Co Hai Doan Day Dien Doan Thu Nhat Dai 14m 5dm Doan Thu Hai Dai 18m 35cm Nguoi Ta Da Dung Het Tat Ca, Nội Dung Chủ Yếu Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Hiện Nay 1. Mục Tiêu : * Mục Tiêu T, Nội Dung Chủ Yếu Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Hiện Nay 1. Mục Tiêu : * Mục Tiêu T, Phân Tích Nội Dung Phấn Đấu Rèn Luyện Của Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Phương Hướng Nhiệm Vụ Giải Pháp Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Thích Câu Tục Ngiải Pháp Chủ Yêu Đường Lối, Chính Sách, Pháp Luật Của Đẩng, Nhà Nươc…, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Hoạt Động Thu Thập Chứng Cứ Của Người Bào Chữa Trong Tố Tụn, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Vai Trò Của Đoàn Viên Công Đoàn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dâ, Chuyên Đề Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn K, Chuyên Đề Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn K, Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dâ, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 Tập 1, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh, Mẫu Giải Trình Giải Thể Chi Đoàn, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Về Nội Dung Đoạn Trích Trong Lòng Mẹ, Noi Dung 19 Tieu Chi Xay Dung Nong Thon Moigiai Doan 2021,2020, Nhận Định Nào Sau Đây Nói Đúng Nhất Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Tức Nướ, Bài Thuyết Trình Nội Dung Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đoàn Kết Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Theo Tác Giả Đoạn Trích Vì Sao Cần Có Lòng Dũng Cảm Khi Đứng Một Mình, Theo Tác Giả Đoạn Trích Vì Sao Cần Có Lòng Dũng Cảm Khi Đứng Một Mình, Noi Dung, Bien Phap Xay Dung Chi Uy, Chi Bo Tsvm; Cong Tac Giao Duc, Quan Ly Ren Luyen Va Phat Trien, Noi Dung, Bien Phap Xay Dung Chi Uy, Chi Bo Tsvm; Cong Tac Giao Duc, Quan Ly Ren Luyen Va Phat Trien, Trình Bày Nội Dung Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách Pháp Luật Nhà Nước Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng, Phương Pháp Viết Đoạn Văn, Trinh Bay Noi Dung Quan Diem Cua Dang, Chinh Sach Phap Luat Nha Nuoc Ve Xay Dung Nen Quoc Phong Toan,

  Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nội Dung Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấn Đấu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ, 4 Giai Đoạn Của Quá Trình áp Dụng Pháp Luật, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo, Doan Ket Quan Nhan, Doan Ket Quóc Te, Phan Dau Xung Da, Hoach Yeu Cau Giai Phap Nang Cao Tinh Than Doan Ket Noi Bo Doan Ket Quan Dan Doan Ket Quoc Te Phan D, Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Nhân, Đoàn Kết Quốc Tế, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Đ/c Nêu Những Giải Pháp Nâng Cao Tinh Thần Đoàn Kết Nội Bộ, Đoàn Kết Quân Dân, Đoàn Kết Quốc Tế, Phấ, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2021 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco, Đề Xuất Giải Pháp Xã Hội Hóa Các ứng Dụng – Dịch Vụ Y Tế, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Thực Trạng Giải Pháp Xây Dựng Khu Vực Phogphongf Thủ Huyện, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giải Pháp Xây Dựng Môi Trường Xanh Sạch Đẹp An Toàn, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Pháp Tạo Môi Trường Sử Dụng Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Học Sinh Thpt, Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nội Dung, Giải Pháp Của Đảng Và Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Và Đối Ngoại, Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới, Hãy Giải Thích Mõi Hiến Pháp Là Một Thời Kỳ Xây Dựng Phát Triển Đất Nước, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Một Số Giải Pháp Khắc Phục Lỗi Chính Tả Của Người Sử Dụng Tiếng Việt, Tiểu Luận Thực Trạng Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Xây Dựng Đảng, Nq Tw 4
 • Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4: Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • 4 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xi) Về Xây Dựng Đảng
 • Làm Tốt Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Và Phát Triển Bền Vững Doanh Nghiệp
 • Giảm Bớt Hội Họp, Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Cơ Quan, Tổ Chức Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Giảm Hộ Nghèo
 • Bạc Liêu: Nhiều Giải Pháp Giảm Tỷ Lệ Hộ Nghèo
 • Một Số Giải Pháp Giảm Nghèo Tại Tp. Trà Vinh
 • Giải Pháp Kéo Giảm Tỷ Lệ Hộ Nghèo
 • Đà Nẵng: Những Giải Pháp Thoát Nghèo Bền Vững
 • Ngày đăng: 27/09/2019 03:04

  Hội họp là một trong các cách thức để giải quyết công việc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Qua đó, người đứng đầu hoặc tập thể lãnh đạo thực hiện sự lãnh đạo, quản lý, điều hành và giải quyết các nhiệm vụ, công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của tổ chức. Hội họp được phân chia thành nhiều loại khác nhau như hội nghị tổng kết, hội nghị sơ kết, hội thảo, họp giao ban, họp chuyên môn, họp triển khai chính sách, triển khai nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền; để làm việc với các cấp, các ngành; họp tư vấn, họp trao đổi, phối hợp công tác… Như vậy, hội họp là một hoạt động cần thiết và quan trọng, có nhiều hình thức khác nhau với nội dung đa dạng và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức hoặc nhằm giải quyết một vấn đề trọng đại của quốc gia, thế giới. Nhưng nếu bị lạm dụng, thì hội họp sẽ trở thành một “gánh nặng”, mang tính hình thức, “vô thưởng, vô phạt”, gây lãng phí về thời gian, nhân lực, tiền bạc… Vì vậy, cần phải có cách nhìn đúng về hội họp, tìm ra được nguyên nhân dẫn đến hội họp quá nhiều để có các giải pháp khắc phục, đưa hội họp trở về với đúng nghĩa của nó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  1. Hội họp nhiều sẽ gây lãng phí và không hiệu quả

  Bên cạnh những cuộc họp thiết thực và cần thiết thì nhiều cuộc họp hiện nay chưa thực sự hiệu quả. Cách đây 12 năm, báo chí đã phản ánh: mỗi ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 1.000 cuộc họp; cả nước có 3.000 cuộc họp. Tổng chi phí cho các cuộc họp này vào khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày (Báo Tuổi Trẻ ngày 19/01/2007). Một lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thống kê mỗi năm được mời dự 700 cuộc họp ở Trung ương và địa phương, thậm chí có ngày được mời dự 07 cuộc (Báo chúng tôi ngày 18/8/2007). Mười năm sau (2017), trong bài “Khủng hoảng vì họp” trên báo Tiền phong số ra ngày 08/9/2017, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho biết: từ đầu năm đến nay, Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban, công chức chủ chốt của Sở Quy hoạch Kiến trúc phải dự tổng cộng hơn 1.500 cuộc họp. Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho biết Sở này phải chịu ba áp lực rất lớn, một trong số đó là sức ép về các cuộc họp mà lãnh đạo Sở phải tham dự. Cụ thể, với 4 người trong Ban Giám đốc, trong 7 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh phải dự hơn 2.000 cuộc họp.

  Những số liệu nêu trên cho thấy, ở nước ta hiện nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương, tình trạng họp diễn ra quá nhiều, kém hiệu quả, gây lãng phí và cán bộ, công chức không còn thời gian để giải quyết, xử lý công việc. Thậm chí, nhiều cơ quan, đơn vị phải xin tăng thêm cấp phó “để có người đi họp”, dẫn đến “lạm phát cấp phó”. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và thiết bị kỹ thuật số hiện đại, có một tỷ lệ không nhỏ người dự họp chỉ làm việc với những thiết bị này mà không để ý đến nội dung họp. Tại Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ngày 05/7/2019 quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã nói: “Nhiều buổi học nghị quyết, tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem ipad, iphone, đọc tin, nhắn tin”. Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam mới có nạn họp hành quá nhiều. Trên thế giới, tình trạng hội họp nhiều cũng là một vấn nạn. Ví dụ ở Mỹ, hàng năm trung bình có khoảng 11 triệu cuộc họp diễn ra, trong đó có 30% cuộc họp không hiệu quả, gây lãng phí. Ước tính mỗi năm Mỹ mất tới 37 tỷ USD cho những cuộc họp này(1).

  2. Tác hại và nguyên nhân của hội họp nhiều

  Cần khẳng định rằng, hội họp là cần thiết và những cuộc họp trong cơ quan, tổ chức đa phần là bổ ích, nếu không họp thì nhiều vấn đề sẽ không được làm sáng tỏ và giải quyết triệt để. Nhưng nếu việc gì cũng phải họp, việc gì cũng phải đưa ra bàn và họp quá nhiều sẽ gây lãng phí thời gian, tiền bạc, nhân lực,… và đáng lo hơn là tạo ra chỗ dựa cho bệnh “thiếu trách nhiệm” trong lãnh đạo, quản lý. Thiếu trách nhiệm dẫn đến nhiều hệ lụy như sự vô cảm, thiếu quyết đoán, thói quen ỷ lại, đổ trách nhiệm cho tập thể và dù được giao thẩm quyền nhưng không dám quyết, lấy “tập thể” làm chỗ dựa để không ai phải chịu trách nhiệm, dẫn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức kém hiệu quả, công việc trì trệ. Mọi người luôn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và người đi họp thực chất là cho đủ thành phần, không tham gia bàn bạc để giải quyết công việc; không chuẩn bị ý kiến phát biểu hoặc phát biểu chung chung, không đi vào trọng tâm vấn đề cuộc họp đang bàn. Hội họp quá nhiều như vậy là do nhiều nguyên nhân, nhưng có thể chỉ ra một số nguyên nhân chính sau đây:

  Việc lựa chọn có họp hay không và đưa vấn đề hoặc nội dung công việc ra cuộc họp nào là phù hợp sẽ quyết định vấn đề đó sẽ được giải quyết hay không giải quyết. Từ đó dẫn đến việc xác định ai là người chủ trì và thành phần nên mời những ai? Và như vậy, nội dung cuộc họp, người chủ trì và thành phần dự họp rất có quan hệ với nhau, trong đó, nội dung cuộc họp là căn cứ quan trọng để phân công người chủ trì và thành phần tham dự.

  Bốn là, do trình độ, năng lực yếu kém nên nhiều cuộc họp vẫn được tổ chức dù không cần thiết.

  Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ nếu năng lực yếu, thiếu bản lĩnh, sợ trách nhiệm thì ở đó thường hay tổ chức nhiều cuộc họp. Trong đó, có nhiều cuộc họp là không cần thiết. Ở trạng thái này, hội họp là cách để “giải nguy” cho người không quyết đoán; đồng thời làm giảm tính nhanh nhạy, chủ động của bộ máy và có thể bị lợi dụng trở thành cách thức đẩy trách nhiệm từ cá nhân sang tập thể đối với sai phạm xảy ra (nếu có). Có tình trạng một số lãnh đạo, quản lý không nắm được công việc, thiếu kiến thức chuyên môn, sợ trách nhiệm nên tổ chức họp để lấy ý kiến tham mưu. Nhưng do chuyên môn không sâu, không chắc nên càng nhiều ý kiến thì lại càng khó quyết định vì không biết nghe theo ý kiến nào, mặc dù vấn đề rất rõ ràng. Kết thúc cuộc họp thường không kết luận được nên lại báo cáo xin ý kiến cấp trên. Thực tế vẫn còn rất nhiều cuộc họp chỉ để nghe các ý kiến từ cơ quan khác, về những nội dung “biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Xét về yếu tố quản lý, việc họp để xin ý kiến của cơ quan khác, của tập thể một cách dân chủ, rộng rãi là tốt, là việc làm cần thiết của người lãnh đạo, quản lý. Song việc gì cũng đưa ra bàn bạc, trong khi việc đó thuộc thẩm quyền quyết định của mình thì việc họp nhiều là biểu hiện của một nhà lãnh đạo thiếu phẩm chất và năng lực yếu. Sau khi quyết định, nếu có vấn đề gì trái ngược lại đổ “tại các cuộc họp, đa số ý kiến như vậy”.

  Năm là, tình trạng né tránh, không dám chịu trách nhiệm nên nhiều cuộc họp được tổ chức để biến tập thể thành “nơi trú ẩn trách nhiệm”.

  Trong thực tế, có nhiều cuộc họp được xem là giải pháp cho các cơ quan, đơn vị đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, tạo nên thói quen thụ động, chờ chỉ đạo, như: một đơn vị, một tổ chức khi được giao nhiệm vụ nhưng không giải quyết được, khi đến hạn phải báo cáo thì lại tổ chức họp để lấy ý kiến, thực chất là để “câu giờ” và để “đá quả bóng trách nhiệm cá nhân” sang cho tập thể, gây lãng phí về thời gian, ngân sách và gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức và địa phương. Tình trạng “né tránh trách nhiệm” của cá nhân để đổ lỗi cho tập thể là vấn đề nan giải, bởi người đứng đầu, cán bộ, công chức phải nắm được vấn đề đang giải quyết gắn với nghiệp vụ, chuyên môn; giải quyết công việc trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước; dám “đối diện” với vấn đề phải giải quyết và quyết định đúng thẩm quyền của mình, dám chịu trách nhiệm với kết quả giải quyết,… thì hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức sẽ rất cao, đáp ứng được sự hài lòng của người dân. Ngược lại, nếu yếu về năng lực, không dám đưa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn thì công việc sẽ đình trệ, chậm chạp, gây phiền hà cho người dân. Cuối cùng, để tránh bị phê bình là công việc đình trệ, lại tổ chức các cuộc họp không cần thiết để bàn bạc những vấn đề mà với thẩm quyền của mình cũng có thể quyết định được. Sự thiếu trách nhiệm này đã làm cho một số cuộc họp trở thành “lá chắn”, là “chỗ ẩn náu”, giấu giếm “cái đuôi” thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

  Sáu là, vướng mắc trong phương thức phối hợp, quan hệ công tác khi thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ”.

  Do quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như trong bộ máy nhà nước. Do đó, bộ máy nhà nước có nhiều mối quan hệ giữa lãnh đạo với quản lý, giữa tổ chức thực hiện với kiểm tra, thanh tra, giám sát trong giải quyết công việc, trao đổi ý kiến giữa cơ quan Nhà nước với các cơ quan, tổ chức của Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội. Từ các mối quan hệ công tác như vậy, nếu không lựa chọn, xử lý tốt sẽ dẫn đến nhiều sự trùng lặp, nhiều khâu thủ tục, đặc biệt là sẽ phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết. Cụ thể là, có những công việc, người đứng đầu các cơ quan nhà nước không thể tự mình giải quyết mà muốn giải quyết công việc thuộc thẩm quyền thì phải tổ chức họp xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Đảng, sau đó mới đến họp chuyên môn để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, việc phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền và cơ chế hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức vẫn có nhiều điểm chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng giao việc, giao quyền không cụ thể, nhiều cơ quan, tổ chức tham gia làm cùng một việc nhưng không có người chịu trách nhiệm chính, nên phải tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất.

  3. Nguyên tắc và giải pháp nâng cao hiệu quả hội họp trong các cơ quan, tổ chức 3.1. Nguyên tắc tổ chức hội họp

  Để việc tổ chức hội họp hiệu quả, cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

  Thứ nhất, thực hiện đúng chức trách, quyền hạn và bảo đảm tuân thủ pháp luật (hoặc điều lệ), bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

  Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các cuộc họp, trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại khi tổ chức các cuộc hội họp theo vùng, miền, cả nước nên tăng cường số lượng các cuộc họp trực tuyến.

  Thứ năm, giảm bớt, đơn giản tối thiểu các thủ tục nghi lễ mang tính hình thức để dành thời gian cho nội dung và yêu cầu của cuộc họp (thể hiện trong chương trình cuộc họp). Khi tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức vẫn diễn ra bình thường trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân.

  3.2. Giải pháp giảm các cuộc họp

  Một là, thay đổi nhận thức về chế độ họp. Theo hướng này, việc cải cách chế độ hội họp phải được sự nhận thức đúng đắn và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ thì mới có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chế độ họp. Cần nhấn mạnh rằng, cải cách chế độ hội họp – một nội dung quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính phải được gắn với nhân tố cơ bản và quan trọng nhất là con người, muốn cải cách họp phải cải cách từ chính con người. Chuyển biến từ con người thực hiện mới mang đến sự chuyển biến nội tại mạnh mẽ cho bản thân nền hành chính, làm cho chế độ họp ngày càng khoa học, hợp lý, hiệu quả và đạt chất lượng cao. Tuyệt đối không được lợi dụng việc tổ chức họp, hội nghị, hội thảo để chi tiêu ngân sách không đúng mục đích, không những vi phạm nguyên tắc tài chính mà còn là nguyên nhân tăng thêm số lượng các cuộc họp, lợi dụng tổ chức họp để kết hợp nghỉ dưỡng, nghỉ mát, du lịch.

  Hai là, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chế độ hội họp, trước hết là bổ sung vào Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức quy định về việc tổ chức hội họp trong hoạt động công vụ, thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với công tác tổ chức hội họp để các quy định về hội họp bảo đảm thực hiện nghiêm túc.

  Ba là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong mối quan hệ tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, chính sách định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, không bao biện, làm thay. Các cơ quan tham mưu của các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện kiểm tra, giám sát và chỉ tổ chức các cuộc họp thật cần thiết, giảm thiểu các cuộc họp để thay vào đó là thực hiện cơ chế chuyên gia, gửi văn bản hỏi,… Các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến chính quyền địa phương (HĐND và UBND các cấp) thực hiện quyền hạn và chức năng của mình theo quy định của pháp luật, bảo đảm không trái với chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Đảng. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước, những vấn đề, công việc đã được giao quyền, hoặc phân cấp, ủy quyền thì phải mạnh dạn, dám làm, dám chịu, không lấy tập thể ra để lẩn tránh trách nhiệm. Khi các công việc, nhiệm vụ được giải quyết theo đúng thẩm quyền, các cơ quan làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ giảm thiểu số lượng các cuộc họp không cần thiết. Tiếp tục đổi mới cơ chế này theo hướng phù hợp với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc phân công, phân cấp giữa các cấp, các ngành và quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo. Một việc chỉ giao cho một cơ quan làm đầu mối chủ trì thực hiện, các cơ quan khác chỉ làm nhiệm vụ phối hợp.

  Bốn là, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tổ chức các cuộc họp, đặc biệt là đẩy mạnh, khuyến khích thực hiện tổ chức họp trực tuyến đối với các cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương hoặc khu vực. Tuy nhiên, để tổ chức họp trực tuyến được tốt thì công tác chuẩn bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nội dung, yêu cầu của cuộc họp phải được chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng. Những vấn đề xin ý kiến tham gia của các bộ, ngành và địa phương hoặc các thành viên trong một tổ chức thì có thể thực hiện việc gửi văn bản để lấy ý kiến thay vì tổ chức họp. Những cuộc họp bắt buộc phải tổ chức vì mỗi thành viên đều là lãnh đạo, có quyền bỏ phiếu để quyết định vấn đề thì khi gửi giấy mời cần gửi tài liệu, văn bản dự thảo kèm theo để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến tham gia.

  Năm là, phải thực hiện giảm hội họp bằng các biện pháp sau đây:

  – Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt là trau dồi năng lực và phẩm chất, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (theo từng mức độ), trong đó có bổ sung các nội dung về năng lực điều hành, tổ chức các cuộc hội họp.

  – Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan. Người đứng đầu phải nắm rõ và chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm trong việc họp tại đơn vị mình. Để khắc phục tình trạng lãnh đạo cấp dưới sợ trách nhiệm và kiến thức chuyên môn không vững vàng nên tổ chức họp để nghe ý kiến thì người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm trong việc quyết định họp hay không họp, không để xảy ra tình trạng bất cập trong chế độ họp.

  Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước, họp trực tuyến. Việc cải cách chế độ họp cũng là một nội dung rất quan trọng trong cải cách về thể chế theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 ban hành theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 06 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 (ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ), “hành chính hiện đại” là một nội dung hoàn toàn mới cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với việc tăng cường thay đổi cách thức giao tiếp của nền hành chính hiện nay, trong đó vai trò của công nghệ thông tin là quan trọng. Các phiên họp trực tuyến “không giấy tờ” và rất ngắn gọn của Chính phủ tháng 7/2019; của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2019 và các cơ quan, địa phương khác gần đây là minh chứng rõ ràng về tính hiệu quả, cần rút kinh nghiệm và nhân rộng. Để thực hiện giải pháp này, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến các cuộc họp theo phương thức mới (họp từ xa, trực báo, trực tuyến) để tránh đi lại, tiết kiệm kinh phí cho cơ quan, bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin về những thủ tục hành chính đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân một cách nhanh nhất, rõ ràng, minh bạch, công khai, thể hiện tính hiện đại, chuyên nghiệp của nền hành chính.

  Trong các giải pháp nêu trên, việc thay đổi tư duy về hội họp, thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hội họp là các giải pháp quan trọng hàng đầu. Các giải pháp này sẽ tạo nên sự chuyển biến lớn về tổ chức các cuộc hội họp và giảm thiểu số lượng các cuộc hội họp không cần thiết, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Để chỉ đạo khắc phục các hạn chế và lãng phí của việc tổ chức hội họp hiện nay, cần đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc tổ chức hội họp hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

  Ghi chú:

  (1) http://cafebiz.vn/quan-tri/vi-sao-nguoi-my-lang-phi-37-ty-usd-moi-nam-vi-hop-hanh-20141124114503928.chn

  2. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.

  3. https://zing.bangnam.com/ong-vo-van-thuong- hoc-nghi-quyet-nhung-lai-ngoi-xem-ipad-nhan-tin

  4. https://tuoitre.vn/viec-kho-nhat-cua-bo-truong- la-phan-cong-thu-truong-di-hop

  5. https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/dung- la-chung-ta-hop-hanh-qua-nhieu

  6. http://cafebiz.vn/quan-tri/vi-sao-nguoi-my-lang-phi-37-ty-usd-moi-nam-vi-hop-hanh.

  tcnn.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giảm Hội Họp Để Tập Trung Giải Quyết Công Việc Và Đi Cơ Sở
 • Giảm Lượng Hàng Tồn Kho
 • Giải Pháp Quản Lý Hàng Tồn Kho Hiệu Quả & An Toàn
 • Triển Khai Nhiều Giải Pháp Giảm Lượng Hàng Tồn Kho
 • Để Giảm Hút Thuốc Lá: Cần Biện Pháp Mạnh!
 • Hãy Trình Bày Các Chức Năng Của Da ? Các Chức Năng Đó Do Bộ Phận Nào Đảm Nhiệm?chức Năng Nào Của Da Là Quan Trọng Nhất ?vì Sao?

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Nhà Hàng Là Gì? Các Công Việc Một Nhà Quản Lý Phải Làm
 • Mô Tả Công Việc Quản Lý Nhà Hàng
 • Chức Năng Phần Mềm Quản Lý Gara Ô Tô
 • Khai Mạc Triển Lãm “quốc Hội Nước Chxhcn Việt Nam Trên Đường Đổi Mới Và Hội Nhập”
 • Hệ Tiêu Hóa Hoạt Động Thế Nào?
 • Đáp án:

  * Chức năng của da:

  – Bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây hại của môi trường

  + Tầng sừng có khả năng chống thấm nước và ngăn vi khuẩn xâm nhập

  + Các tuyến nhờn tiết chất nhờn chứa lizozim có khả năng diệt khuẩn

  + Lớp tế bào sắc tố của tầng Manpighi có khả năng chống tác hại của tia tử ngoại

  + Lớp mô liên kết đàn hồi và lớp mỡ dưới da có vai trò chống lại các tác động cơ học và che chở cho cơ thể

  – Điều hòa thân nhiệt

  + Nhờ có các tuyến mồ hôi tăng tiết mô hôi, mồ hôi bay hơi sẽ mang theo một lượng nhiệt của cơ thể ra môi trường

  + Mạch máu dưới da dần làm tăng khả năng toả nhiệt của da

  + Khi trời lạnh, mạch máu dưới da có, cơ chân lông co, da săn lại (hiện tượng nổi da gà) làm giảm khả năng thoát nhiệt

  + Lớp mỡ dưới da cũng góp phần chống lạnh cho cơ thể

  – Nhận biết các kích thích từ môi trường

  + Nhờ các thụ quan (thụ quan áp lực, nóng lạnh, đau đớn) với dây thần kinh phân bố trong lớp bì ở các vị trí nông sâu khác nhau tuỳ loại tiếp nhận các kích thích theo dây hướng tâm truyền về trung ương cho ta cảm giác tương ứng

  – Bài tiết qua tuyến mồ hôi

  + Nhờ các tuyến mồ hôi và tuyến nhờn

  – Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp của cơ thể

  + Lông, móng, tóc,…

  * Chức năng bảo vệ cơ thể và điều hòa thân nhiệt là quan trọng nhất

  – Bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài:

  + Da bao bọc toàn cơ thể

  + Tuyến nhờn tiết chất nhờn có chức năng diệt khuẩn

  + Sắc tố da giúp chống lại các tia tử ngoại

  + Nhận biết các kích thích qua các thụ quan

  – Điều hòa thân nhiệt:

  + 90% lượng nhiệt tỏa ra qua bề mặt da

  + Chống mất nước

  + Tham gia hoạt động bài tiết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Siêu Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước, Số Phận Scic Sẽ Đi Về Đâu?
 • 15 Công Dụng Của Lò Vi Sóng Giúp Việc Nấu Nướng Tuyệt Vời Hơn
 • Bình Tích Áp Thủy Lực
 • Đánh Bay Vi Khuẩn Nhờ Bộ Lọc Nanoe
 • Wifi, Nfc, Bluetooth, Gps Trên Máy Ảnh Dùng Để Làm Gì?
 • Top 7 Loại Thức Ăn Chứa Nhiều Kẽm Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Viên Ngậm Bổ Sung Kẽm Và Vitamin C Zink + C Depot
 • Vitamin A, D, E, K
 • Tìm Hiểu Về Các Loại Vitamin Tan Trong Dầu: Kỳ 2: Vitamin E Và Vitamin K
 • Vitamin B2 (Riboflavin) Uses, Benefits, Dosages, Side Effects & Interactions
 • Vitamin B3: Công Dụng, Liều Dùng Và Tác Dụng Phụ
 • 1. Hàu

  Một con hàu cỡ vừa chứa đến 5.3 mg kẽm. Loại hải sản có vỏ này còn dồi dào protein cùng các dưỡng chất và vitamin khác như vitamin C, vitamin B-12, sắt và selen. Ăn hàu còn giúp bạn tăng khả năng “yêu”, đặc biệt là cho phái mạnh.

  2 Hải sản

  Tôm hùm và cua rất giàu kẽm. Một số loại cá như cá sardine, cá hồi, cá bơn cũng có kẽm nhưng ít hơn. Ăn nhiều hải sản rất tốt cho sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng.

  3.Thịt

  Thịt bò, lợn, gà không chỉ cung cấp protein mà còn giúp bạn bổ sung kẽm. Tốt nhất hãy ăn thịt nạc, bỏ mỡ và da. Chỉ với 85 g, ức gà sẽ đem đến cho bạn 0,9 mg kẽm. Trứng cũng là nguồn kẽm đáng lưu ý. Một quả trứng to có chứa 0,6 mg dưỡng chất quan trọng này.

  4. Các loại hạt

  Các loại hạt cũng là nguồn kẽm tuyệt vời. Hạt bí, hạt điều, đậu phộng và hạt chia đều rất tốt. Bạn có thể ăn không những loại hạt này hoặc ăn cùng sữa chua ít béo.

  5. Rau củ: Nấm, rau chân vịt, súp lơ…

  Bạn có biết nấm, rau chân vịt, súp lơ xanh, cải xoăn và tỏi đều giàu kẽm? Hãy bổ sung những loại rau củ này vào bữa ăn hàng ngày để có đủ kẽm mà không lo tăng cân.

  6. Ngũ cốc

  Có thể hơi khó ăn với một số người nhưng yến mạch, gạo lức, hay bánh mì ngũ cốc nguyên cám đều chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và sẽ chứa rất nhiều kẽm.

  7. Socola

  Cuối cùng, một món ngọt là chocolate cũng giúp bạn tăng cường kẽm. Chocolate càng đắng càng tốt: 60-69% cacao sẽ cung cấp 5% lượng kẽm cần thiết mỗi ngày, còn 70 – 85% cacao đem đến 6% kẽm. Tuy vậy, hãy nhớ không chỉ có chocolate mới có kẽm và không ăn quá 30 g chocolate mỗi ngày.

  Sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung kẽm

  Ngoài thực phẩm tự nhiên bạn có thể sử dụng thực phẩm chức năng để bổ sung kẽm tiện lợi mà vẫn đem lại hiệu quả cao.

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Zinc Citrate 30 MG Solgar (100 viên) – giá META: 500.000đ

   Công dụng: Zinc Citrate 30 MG Solgar (100 viên) có tác dụng bổ sung Kẽm giúp tăng cường sức đề kháng. Hỗ trợ hoạt động sinh dục của nam giới. Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tiền liệt tuyến.
  • Đối tượng sử dụng: Thực phẩm chức năng Solar đặc biệt phù hợp với nhu cầu sử dụng của nam giới bổ sung các vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Người trên 19 tuổi có nhu cầu bổ sung kẽm.
  • Cách dùng: Uống ngay sau bữa ăn. Người lớn uống 1 viên/lần x 1 lần/ngày.
  • Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng.

  Thực phẩm chức năng Vitamin C-Zink (60 viên) – Giá META: 330.000 đồng

  • Công dụng: Vitamin C-Zink (60 viên) có tác dụng bổ sung đồng thời kẽm và vitamin C cho cơ thể, nên ngoài khả năng hỗ trợ tăng cường sinh lực, cải thiện sức khỏe tinh trùng cho nam giới, giảm căng thẳng, stress thì còn có thể hỗ trợ ngăn ngừa quá trình oxy hóa, lão hóa để tăng cường sức khỏe, giúp các vết thương mau lành hơn, hỗ trợ giảm triệu chứng của các bệnh da liễu rất hiệu quả.
  • Đối tượng sử dụng: Thực phẩm chức năng Vitamin C-Zink (60 viên) dùng được cho cả nam và nữ, đặc biệt phù hợp với:

   – Nam giới cần cải thiện sinh lực;

   – Người có sức đề kháng kém, mới ốm dậy, sau điều trị bỏng hoăcj thường mắc bệnh về da liễu;

   – Người cần chống lão hóa cho da.

  • Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, tránh xa tầm tay trẻ em.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bán Vitamin C Amway Nutrilite Bio C Plus Giá Rẻ Nhất Tphcm
 • Thực Phẩm Chức Năng Vitamin C Amway
 • Vitamin 3B Tốt Cho Hệ Thần Kinh Và Những Lưu Ý Khi Sử Dụng
 • Vitamin C Sẽ Tốt Hơn Cả Thuốc Bổ Nếu Bạn Nắm Rõ Công Dụng, Liều Dùng
 • Viên Uống Trắng Da Relumins Vitamin C Complex 180 Viên Của Mỹ
 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Của Cơ Quan Xét Xử Cao Nhất Trong Quân Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng Trong Quân Đội, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Công Tác Tư Tưởng Của Quân Đội Trong Cuộc Đấu Tranh Chống Lại Quan Điểm “phi Chính Trị Hóa” Quân Đội Hiện Nay
 • Thiết Thực, Cụ Thể Trong Tiến Hành Công Tác Tư Tưởng
 • Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Tư Tưởng, Lý Luận Của Đảng Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Trải qua hơn 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành TAQS ngày càng được củng cố, kiện toàn về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, các TAQS là một trong những công cụ chuyên chính của Nhà nước để trấn áp kịp thời những âm mưu và hành động chống phá cách mạng của kẻ thù, Việt gian, phản động; đấu tranh kiên quyết chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh chính trị, kinh tế, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong kháng chiến được thực hiện đúng đắn, góp phần đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các TAQS đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng của cơ quan xét xử của Nhà nước trong quân đội; được rèn luyện, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

  Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của đất nước và quân đội, các TAQS nói chung, TAQS Trung ương nói riêng đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Với vị trí là cơ quan xét xử đầu ngành trong quân đội, những năm qua, TAQS Trung ương vừa thực hiện chức năng xét xử, vừa có nhiệm vụ sơ kết, tổng kết kinh nghiệm xét xử, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong ngành TAQS… Xác định xét xử các vụ án hình sự là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những năm qua, đội ngũ cán bộ chuyên môn, nhất là thẩm phán của TAQS Trung ương và các TAQS đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, từ năm 1986 đến nay, các TAQS đã thụ lý, giải quyết và xét xử gần 10.000 vụ án, với hơn 10.000 bị can, bị cáo. Trong đó, TAQS Trung ương đã thụ lý, xét xử phúc thẩm hơn 1.000 vụ, với hơn 1.500 bị cáo; xét xử giám đốc thẩm hàng chục vụ với hàng chục bị cáo. Trong các vụ án mà TAQS Trung ương thụ lý, xét xử, có nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, với những thủ đoạn tinh vi. Trong quá trình xét xử, TAQS Trung ương đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong và ngoài quân đội, cả trước, trong và sau khi xét xử. Kết quả xét xử nghiêm minh, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người vô tội, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người; bảo đảm quyền tranh tụng dân chủ, khách quan, độc lập và tuân theo pháp luật, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Những năm qua, ngành TAQS đã có những đóng góp quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội, qua đó góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

  Với những thành tích đã đạt được, TAQS Trung ương đã được Đảng, Nhà nước, BQP trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành TAQS (13-9-1945 / 13-9-2020), TAQS Trung ương được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Ngày 28-10, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân do Đảng, Nhà nước tặng TAQS Trung ương. Đó là vinh dự của ngành Tòa án Nhân dân nói chung và ngành TAQS nói riêng.

  Trong những năm tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với ngành TAQS nói chung, TAQS Trung ương nói riêng, sẽ hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, TAQS Trung ương xác định phải triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, trong đó chú trọng một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong xét xử; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, thấm nhuần và thực hiện nghiêm tinh thần “phụng công-thủ pháp-chí công-vô tư”; chú trọng triển khai công tác nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng pháp luật và kịp thời giải quyết những vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh thông qua thực tiễn xét xử. Cùng với đó, TAQS Trung ương sẽ tiếp tục triển khai và hướng dẫn các TAQS thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nói chung và Luật Tổ chức tòa án nhân dân nói riêng; làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, BQP, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội, đồng thời tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng, góp ý, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan chức năng…

  Thiếu tướng DƯƠNG VĂN THĂNG, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

  --- Bài cũ hơn ---

 • 75 Năm Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Bước Dưới Lá Cờ Vinh Quang Của Đảng
 • Tuyển Dụng Vị Trí Trưởng Phòng Kỹ Thuật
 • Lực Lượng Kỹ Thuật Hình Sự Công An Tỉnh Quảng Bình Phát Huy Truyền Thống 60 Năm (23/8/1957
 • Chiến Công Thầm Lặng Của Những Cán Bộ Kỹ Thuật Hình Sự
 • Kỹ Thuật Hình Sự Đóng Vai Trò Quan Trong Công Tác Điều Tra
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cơ Quan Thuế Mới Nhất Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Cơ Quan Thuế
 • Những Nhiệm Vụ Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp
 • Yêu Cầu Về Quản Lý Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Thuế Với Dn
 • Quyền Và Trách Nhiệm Của Đại Lý Thuế
 • Đại Lý Thuế: Mãi Vẫn Không Chịu Lớn
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

  Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  Tổng cục Thuế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định:

  a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuế;

  b) Chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về quản lý thuế; Dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định:

  a) Dự thảo thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế;

  b) Kế hoạch hoạt động hàng năm của Tổng cục Thuế.

  3. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ; văn bản quy phạm nội bộ và văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế.

  4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

  5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế.

  6. Tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật

  7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

  8. Được áp dụng các biện pháp hành chính để đảm bảo thực thi pháp luật về thuế

  9. Lập hồ sơ kiến nghị khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

  10. Thanh tra chuyên ngành thuế; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

  11. Xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành và cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế.

  12. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê về thuế và chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

  13. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

  14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

  15. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành thuế đối với người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý thuế và chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

  16. Quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  17. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

  18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao và theo quy định của pháp luật.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính. ​

  Link tải ở đây

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Đội Thuộc Chi Cục Thuế
 • Vị Trí Và Nhiệm Vụ Của Đội Trưởng, Phó Đội Trưởng Thuộc Chi Cục Thuế
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Đội Quản Lý Nợ Và Cưỡng Chế Nợ Thuế Thuộc Chi Cục Thuế
 • Bộ Tài Chính Công Bố Quyết Định Thành Lập Các Chi Cục Thuế Khu Vực Trực Thuộc 35 Cục Thuế Tỉnh, Thành Phố
 • Qđ: Về Việc Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn, Tổ Chức Và Biên Chế Của Phòng Nội Vụ Huyện Đình Lập (01/2016/qđ
 • Công Dụng Của Quạt Làm Mát Và Chức Năng Của Quạt

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Thông Minh Ưu Việt Của Các Loại Máy Sấy Quần Áo
 • Kinh Nghiệm Mua Máy Sấy Quần Áo 13Kg
 • Chức Năng Các Bộ Phận Của X
 • Chụp X Quang Là Gì: Tất Cả Những Điều Cần Biết
 • Tìm Hiểu Chức Năng Hẹn Giờ Của Máy Rửa Bát
 • Công dụng máy làm mát không khí kangaroo . Giới thiệu chức năng quạt làm mát hiện nay

  Không chỉ có chức năng làm mát không khí, máy làm mát không khí daikio còn có khá nhiều các chức năng nhưa:

  – Làm ấm không khí trong mùa đông đối với các dòng máy làm mát không khí daikio dk-5000c 2 chiều

  – Lọc sạch không khí

  – Cấp độ ẩm cho không khí Chính vì thế, khác với điều hòa nhiệt độ, may làm mát không khí giúp duy trì độ ẩm không khí tốt hơn, thân thiện để sử dụng cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.

  máy làm mát không khí nhà xưởng hay còn có tên gọi khác là quạt điều hòa là một thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm đáng kể điện năng và chi phí khi so sánh với điều hòa nhiệt độ nên được người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sử dụng để xua tan cái nóng mùa hè khó chịu, kéo dài ở nước ta.

  Sử dụng công nghệ làm mát mới nhất, hoạt động trên nguyên lý trao đổi nhiệt qua tấm màng lọc hơi nước Cooling Pad, không tạo độ ẩm quá nhiều như các loại quạt phun sương, vừa làm mát hiệu quả không tiêu thụ điện năng như máy lạnh, vừa lọc sạch bụi bẩn trong không khí, cho không khí trong lành và mát mẻ, cân bằng độ ẩm chống khô nứt da,…

  Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các thị trường Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

  – Sản phẩm này có cả tính năng quạt mát và phun sương hoặc tạo ẩm làm mát không khí, có thể được sử dụng cùng nhau hoặc riêng rẽ. Ở bên trên của máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1500D là bảng điều khiển và màn hình hiển thị, màn hình này có thể chỉ bảo giá trị độ ẩm thực tế ở trong phòng và giá trị độ ẩm chúng ta cài đặt cho máy chạy.

  So với các loại quạt có động cơ để làm quay cánh quạt thì quạt trần , quạt cây , quạt bàn , quạt treo tường.. Chỉ làm luân chuyển không khí để tạo gió còn máy làm mát không khí nao tot lại điều hòa cả về nhiệt độ và độ ẩm cho không khí trong phòng.

  máy làm mát không khí nguyễn kim còn được gọi với 1 số tên khác như quạt điều hòa, quạt đá,…là mặt hàng đang được rất nhiều người lựa chọn dùng trong gia đình, nhà hàng, khách sạn thay cho điều hòa không khí vì hiệu năng sử dụng rất tốt mà giá thành lại rẻ, dễ sử dụng, nhỏ gọn,…

  quạt làm mát không khí kangaroo kg50f15 KG50F10

  1. Nguyên lý hoạt động của giá máy làm mát không khí rất đơn giản là làm mát không khí xung quanh bằng hơi nước.

  2. Đa chức năng: Quạt, phun sương và lọc không khí-

  3. Cấp độ gió, chế độ hẹn giờ lên đến 7 tiếng

  – Màn hình hiển thị Led sang trọng với điều khiển từ xa tiện lợi

  – Hướng gió tỏa rộng.

  – Bình chứa nước được cấp bằng sáng chế, dễ dàng lấy ra

  – Chế độ anion giúp thanh lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu.

  – Chế độ…

  Trước khi hơi lạnh đến được các cửa gió và làm mát cho xe, chúng phải đi qua lọc gió điều hòa để lọc sạch mùi hôi, bụi bẩn nếu có. Do đó, khi lọc gió bám nhiều rác, bụi bẩn hoặc côn trùng chết sẽ tạo ra mùi khó chịu trong ô tô. Ngoài ra, các nguyên nhân như bị nước vào hay chuột làm tổ cũng khiến lọc gió điều hòa hư hỏng cần phải thay thế kịp thời.

  Nếu như sử dụng điều hòa bạn sẽ lo lắng bởi làn da bị khô, thiếu độ ẩm thì với máy làm mát không khí lg, điều đó lại hoàn toàn không xảy ra. máy làm mát không khí daikio dk-1500b hoạt động với cơ chế làm mát bằng hơi nước không phun sương, không sản sinh chất độc hại nên tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

  Nếu sử dụng tại các phòng nhỏ thì chỉ cần quạt điều hòa dân dụng mini dùng trong gia đình, nhưng nếu để sử dụng cho các không gian công cộng hay các nhà xưởng lớn thì bạn sẽ cần đến đánh giá máy làm mát Thông thường, với diện tích dưới 30 mét vuông thì bạn chỉ cần chọn máy có công suất 50 – 150W là đảm bảo làm mát hiệu quả rồi.

  Trong khi điều hòa nhiệt độ hay máy lạnh cần sử dụng tới gas điều hòa để làm mát không khí thì máy làm mát không khí chỉ cần sử dụng nước (hoặc kèm đá khô) để làm mát.

  So với các loại quạt khác cũng sử dụng nước để làm mát thì quạt hơi nước , quạt phun sương sẽ đưa trực tiếp hơi nước ra ngoài môi trường ngoài còn quạt điều hòa lại chỉ sử dụng nước để làm lạnh và cấp ẩm cho không khí nóng, tạo ra luồng khí lạnh và ẩm để làm mát cho không gian xung quanh.

  Nhờ khả năng điều hòa nhiệt độ trong phòng như trên và có thể kết hợp sử dụng với đá hóa học nên nên mua máy làm mát không khí của hãng nào còn được gọi với những cái tên khác là quạt điều hòa hay quạt đá.

  máy làm mát không khí nguyễn kim là thiết bị được sử dụng để thổi hơi lạnh từ nước vào không khí giúp làm giảm nhiệt độ của không khí trong nhà, từ đó không gian sống, sinh hoạt, làm việc trong phòng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

  Đặc biệt, khi có sự góp mặt trở lại của con người thì điều hòa Đaikin giá rẻ sẽ tự động chuyển về nhiệt độ cài đặt ban đầu của người dùng để giúp cho căn phòng tự động làm mát trở lại, mang đến cho bạn bầu không khí thư giãn đúng theo yêu cầu mong muốn.

  Đối với giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống bơm, hệ thống nước làm mát máy sản xuất sử dụng nước tuần hoàn để giải nhiệt cho dầu và các ổ bi của động cơ. Công ty sử dụng 2 bơm nước tuần hoàn với công suất 7,5 kW cung cấp nước giải nhiệt cho các máy.

  Cùng với đó, giá máy làm mát không khí giá rẻ cũng rẻ hơn điều hòa khá nhiều, chỉ từ 2-5 triệu đồng, và có thể làm mát không khí ở những không gian thoáng, không cần đóng kín phòng như điều hòa nhiệt độ.

  Hiện nay trên thị trường có khá nhiều các loại có nên mua máy làm mát không khí khác nhau như máy làm mát nakami có tốt không, máy làm mát không khí tinhte gia đình, có nên dùng máy làm mát không khí.

  máy làm mát hơi nước bằng hơi nước này sử dụng motor hoạt động với công suất 200W không những tạo lưu lượng gió mạnh hiệu quả trong việc hạ thấp nhiệt độ, làm mát nhanh chóng giúp bạn cảm giác được sự thoải mái khi đón nhận trực tiếp làn gió mát lạnh tự nhiên cực kì dễ chịu mà còn giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí tiền điện hàng tháng hơn rất nhiều so với máy lạnh.

  Đặc điểm của đá khô dạng gel là khi được cấp đông thì có thể giữ được nhiệt độ lạnh trong thời gian dài (nhiệt độ thông thường ở mức -5 đến -10 độ C) nên giúp máy làm mát nakami có tốt không có thể làm mát sâu hơn, hiệu quả làm mát không thua kém gì so với khi bật máy lạnh.

  Cũng như vậy, máy điều hòa mini làm mát không khí arctic air thương mại – công nghiệp thích hợp dùng cho những khu vực nhà xưởng, dùng trong mục đích kinh doanh thương mại như nhà hàng, quán ăn, quán café…

  Đặc điểm dễ thấy nhất của những model quạt điều hòa này là công suất cực lớn với động cơ đồng siêu bền, có khả năng làm mát ở những không gian lên tới 50 – 70m2.

  Chuyên gia công ty cho biết, máy làm mát nagakawa nfc151 khắc phục nhược điểm của quạt máy và thiết bị điều hòa, bởi có thể sử dụng trong nhiều không gian, nhất là không gian mở hoặc bán lộ thiên, trong khi dùng điều hòa cần đóng kín phòng, khiến tăng nguy cơ phát tán virus.

  Nếu có nhu cầu sử dụng quạt điều hòa , máy làm mát không khí saiko ac-9110cl hay các thiết bị làm mát khác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng cách đặt hàng trực tuyến tại website hoặc gọi đến hotline 0917.000.724 Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Tns Việt Nam giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách nhanh nhất, tận tình nhất!

  Các bảng điều khiển trên quạt điều hòa hiện nay cũng khá hiện đại và tiện dụng, dễ lựa chọn các chế độ. Tuy nhiên, nếu có thể, bạn nên ưu tiên chọn may lam mat tot nhat có điều khiển từ xa để dễ dàng tùy chỉnh các chế độ hơn tại bất kì vị trí nào trong phòng, không nhất thiết phải đến tận vị trí đặt quạt để chỉnh.

  Rất dễ dàng để nhận ra may lam mát không khí so với các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt phun sương, máy lạnh…

  Không chỉ giá thành rẻ hơn, không cần chi phí lắp đặt mà các loại máy làm mát không khí còn rất an toàn với trẻ nhỏ và người già yếu.

  Do nhu cầu làm lạnh các máy sản xuất thay đổi tải liên tục nên nhu cầu nước làm mát cần trao đổi cũng thay đổi, mặt khác nước giải nhiệt còn thay đổi theo thời tiết, các giờ trong ngày và các tháng trong năm, nhiệt độ nước giải nhiệt luôn luôn ≥ nhiệt độ môi trường, do vậy có nhiều thời gian bơm nước giải nhiệt có thể giảm được mà vẫn đảm bảo nhu cầu làm mát cho máy sản xuất bằng cách lắp biến tần cho bơm nước lạnh.

  máy làm mát không khí là gì (hay quạt điều hòa, Quạt hơi nước, quạt làm mát, quạt làm lạnh, quạt công nghiệp…) chính là một sản phẩm tuyệt vời để làm mát cho mọi không gian: phòng khách, phòng ăn, nhà xưởng, nhà hàng…Ngoài ra, máy làm mát không khí comet cm8835 phục vụ trong việc kinh doanh nhà xưởng, xí nghiệp, công ty….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cái Quạt Máy Lớp 9 Chọn Lọc
 • Mua Quạt Điện, Quạt Máy, Quạt Điều Hòa Chính Hãng, Giá Rẻ
 • Giá Quạt Điều Hòa Hơi Nước
 • Chức Năng Của Máy Photo Ricoh Mpc 6502
 • Chức Năng Của Trống Máy Photo
 • Tăng Cường Chức Năng Đại Diện Của Công Đoàn Và Người Sử Dụng Lao Động Trong Khung Khổ Quan Hệ Lao Động Mới (Dự Án Nirf/ Nhật Bản)

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Người Lao Động
 • Khẳng Định Vai Trò Đại Diện Của Công Đoàn
 • Tập Trung Thực Hiện Chức Năng Đại Diện, Bảo Vệ Quyền, Lợi Ích Và Chăm Lo Đời Sống Của Đoàn Viên, Người Lao Động Trong Tình Hình Mới
 • Khẳng Định Chức Năng Đại Diện Của Công Đoàn
 • Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Các đối tác

  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Liên đoàn Lao động và công đoàn cơ sở tại các địa phương thí điểm,Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp, và Mạng lưới chuyên gia tư vấn pháp luật công đoàn;
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (PTMCNVN), chi nhánh PTMCNVN tại các khu vực và hiệp hội ngành nghề được lựa chọn;

  Đối tượng hưởng lợi

  • Tổ chức của các đối tác xã hội (TLĐLĐVN và PTMCNVN);
  • Cán bộ tổ chức và cán bộ tham gia thương lượng tại các công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở;
  • Người sử dụng lao động và đại diện doanh nghiệp trong các phân khúc khác nhau của chuỗi cung ứng toàn cầu;
  • Các cán bộ quản lý lao động (Bộ và các Sở LĐ-TB&XH) cấp trung ương và cấp tỉnh;
  • Các chuyên gia pháp luật.

  Địa bàn dự án

  Dự án tập trung vào các tỉnh thành có mật độ công nghiệp hóa cao tại Việt Nam, bao gồm: Hải Phòng, Hồ Chí Minh,Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Quảng Nam, Đà Nẵng.

  Thông tin chung về Dự án

  Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế toàn cầu, đòi hỏi sự điều chỉnh không chỉ các chính sách kinh tế và thương mại, mà cả các chính sách lao động – xã hội hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững, đảm bảo công bằng xã hội ở cấp quốc gia và toàn cầu.

  Từ khi trở thành thành viên của ILO vào năm 1992, Việt Nam luôn cam kết tôn trọng và thúc đẩy Công ước của ILO năm 1998 về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động (FPRW). Việt Nam đã phê chuẩn một số công ước của ILO và có những cải cách tiến bộ và chắc chắn về luật pháp, chính sách và các thực hành pháp luật trong 10 năm qua.

  Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với các cải cách pháp luật và thiết chế, được đề cập trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2021-2020, cũng như Chiến lược Hội nhập Quốc tế của Việt Nam tới năm 2021 – tầm nhìn tới 2030. Cam kết này không chỉ xuất phát từ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, mà quan trọng hơn là từ nhu cầu đổi mới quan hệ lao động phục vụ người lao động, người sử dụng lao động và xã hội Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu sâu rộng.

  Mục tiêu của Dự án

  Mục tiêu tổng thể của chương trình là xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO, với điểm nhấn đặc biệt vào Công ước 87 về Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền tổ chức và Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể, có tính đến bối cảnh cụ thể của quốc gia.

  Mục tiêu trung hạn của Dự án là các chức năng đại diện cho NLĐ và NSDLĐ được tăng cường trong khung khổ quan hệ lao động mới.

  Mục tiêu ngắn hạn của Dự án bao gồm:

  • Tăng cường đối thoại xã hội hai bên/ba bên để cải thiện QHLĐ thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và các bài học rút ra từ thực tiễn
  • Tăng cường sự tham gia của TLĐLĐVN trong quá trình sửa đổi luật pháp và tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn
  • Tăng cường năng lực công đoàn trong công tác tổ chức, thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp thông qua các sáng kiến thí điểm
  • Tăng cường sự tham gia của Phòng TMCNVN và các hiệp hội doanh nghiệp trong việc sửa đổi pháp luật lao động và các kế hoạch đổi mới
  • Tăng cường cơ chế hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp và cải thiện QHLĐ tại nơi làm việc ở các địa phương thí điểm

  Các kết quả/hoạt động chính của Dự án

  • Hợp tác hai bên/ba bên được cải thiện ở các địa phương thí điểm.
  • Các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ các địa phương thí điểm được tổng hợp và chia sẻ rộng rãi để nhân rộng.
  • Các đề xuất chính sách để đổi mới công đoàn nhằm tăng cường vai trò đại diện cho NLĐ được xây dựng.
  • Các sáng kiến nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ đoàn viên của công đoàn được triển khai ở các địa phương thí điểm.
  • Mạng lưới các cán bộ công đoàn tiên phong được xây dựng và mở rộng để thúc đẩy việc tổ chức công đoàn và thương lượng tập thể với phương pháp tiếp cận từ dưới lên.
  • Mạng lưới chuyên gia pháp luật về công đoàn được thiết lập, tăng cường năng lực và hoạt động.
  • Kế hoạch đổi mới được Phòng TMCNVN và các hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề xây dựng và thực hiện để đại diện và hỗ trợ tốt hơn các thành viên của mình tại các địa phương thí điểm.
  • Mạng lưới NSDLĐ và cán bộ quản lý nhân sự được thành lập và củng cố để đại diện tốt hơn cho các thành viên của mình.
  • Năng lực của NSDLĐ và cán bộ quản lý nhân sự được cải thiện để thúc đẩy QHLĐ tại một số địa phương và ngành thí điểm được lựa chọn.

  Thông tin liên hệ

  Bà Tạ Thị Bích Liên

  Điều phối viên Quốc gia/Phụ trách Dự án

  Điện thoại: +84 24 3734 0902 /máy lẻ 211

  Email: [email protected]

  Ông Nguyễn Bá Lâm

  Điều phối viên Quốc gia

  Điện thoại: +84 24 3734 0902 /máy lẻ 215

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gd Cd: St Công Tác Công Đoàn Trong Trường Học
 • Giới Thiệu Về Liên Chi Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Khoa Công Trình
 • Hoạt Động Công Đoàn Trong Doanh Nghiệp ( Quản Trị Nguồn Nhân Lực )
 • Vai Trò Của Công Đoàn Trong Việc Tổ Chức Phong Tràothiđua “hai Tốt” Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giáodụctrong Nhà Trường.
 • Thẩm Phán Có Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Như Thế Nào Trong Tố Tụng Dân Sự ?
 • Các Loại Thực Phẩm Chức Năng Dhc Của Nhật Tốt Cho Xương Khớp

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Glucosamine Của Nhật Có Tốt Không?
 • Những Điều Cần Biết Sau Mổ Thay Khớp Háng
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Của Răng Trên Khung Hàm
 • Hãy “giữ Thanh Xuân” Cho Bộ Xương
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Và Chức Năng Của Mũi Và Khoang Mũi
 • Sản phẩm chăm sóc sức khỏe xương khớp đầu tiên mà DHC muốn giới thiệu đến bạn đó là DHC The Ultimate Joint Health . Sản phẩm bổ sung các thành phần có chiết xuất từ vỏ hải sản, sụn cá mập, sụn gà, nhũ hương, sữa bò,… Các thành phần này đều giàu hàm lượng canxi, chondroitin sulfat, CBP, 5-Loxin vô cùng có lợi cho xương khớp.

  Viên uống cải thiện sức khỏe xương khớp DHC The Ultimate Joint Health (Ảnh: @myphamnhatban)

  Thực phẩm chức năng DHC của Nhật The Ultimate Joint Health có tác dụng nâng cao sức khỏe xương khớp cho người lớn tuổi. Viên uống giúp cơ thể dẻo dai, cải thiện xương khớp chắc khỏe , làm giảm những cơn đau nhức xương khớp của tuổi già. Đồng thời, sản phẩm còn duy trì tinh thần khỏe mạnh, đẩy lùi các căn bệnh thoái hóa khớp. Nhờ đó, cuộc sống của bạn được cải thiện trở nên thoải mái, sống vui sống khỏe hơn.

  2. Viên uống canxi DHC Calcium + CBP

  Canxi là dưỡng chất quan trọng trong việc phát triển và duy trì sức khỏe xương khớp . Thiếu hụt canxi có thể dẫn đến tình trạng loãng xương, đau nhức xương khớp, cản trở khả năng vận động của bạn. Nếu quan tâm đến sức khỏe xương khớp, bạn nên chọn lựa thực phẩm chức năng DHC của Nhật bổ sung canxi DHC Calcium + CBP .

  Viên uống bổ sung canxi tốt cho xương khớp DHC Calcium + CBP (Ảnh: chúng tôi

  Sản phẩm được chiết xuất từ bột vỏ trứng chứa canxi dồi dào, whey protein từ sữa bò giàu hàm lượng CBP và vitamin D3,… Chúng giúp bổ sung canxi và duy trì hàm lượng canxi ổn định trong cơ thể. Viên uống DHC Calcium + CBP giúp xương chắc khỏe, tăng chiều cao ở trẻ em và chống loãng xương ở người già. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng cho những người thiếu hụt canxi, những người muốn duy trì sức khỏe xương khớp ổn định.

  3. Viên uống DHC Canxi/Mug

  Thêm một thực phẩm chức năng DHC của Nhật tốt cho xương khớp nữa là viên uống bổ sung canxi và magie. Sản phẩm được các chuyên gia đánh giá cao cả về thành phần và hiệu quả chăm sóc xương khớp. Chỉ cần sử dụng 03 viên DHC Canxi/Mug mỗi ngày, bạn sẽ thấy cơ thể dẻo dai, sức khỏe được cải thiện tốt hơn.

  Viên uống DHC bổ sung canxi và magie có lợi cho xương khớp (Ảnh: @wholemartcosmetic)

  Viên uống bổ sung hàm lượng canxi, magie dồi dào không những cho xương mà còn tốt cả cho sức khỏe. Chúng là dưỡng chất cần thiết cho sự hình thành và phát triển hệ xương khớp. Hơn nữa, magie còn là dưỡng chất thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tốt cho hệ tim mạch. Ngoài ra, viên uống DHC Canxi/Mug còn bổ sung CPP (casein phosphopeptide) và vitamin D. Chúng giúp hấp thụ lượng canxi ổn định vào cơ thể, duy trì sức khỏe xương khớp, đẩy lùi bệnh thoái hóa ở người già.

  Các loại viên uống chăm sóc xương khớp của DHC đều được đảm bảo thành phần an toàn, lành tính. Các thành phần được nghiên cứu và bổ sung với hàm lượng phù hợp, hạn chế tạo gánh nặng cho gan, thận. Bên cạnh đó, các sản phẩm được đóng túi zip, chia theo ngày giúp bạn dễ dàng kiểm soát liệu trình dùng. Để có sức khỏe dẻo dai, xương khớp khỏe mạnh, bạn nên sử dụng sản phẩm đúng cách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Xưởng, Thuê Kho Bãi Năm 2021
 • Tư Vấn Việc Cho Thuê Nhà Xưởng ? Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Nhà Xưởng ?
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Quản Đốc Xưởng May
 • Nên Chọn Thuốc Hay Thực Phẩm Chức Năng Điều Trị Bệnh Xương Khớp?
 • Top 6 Loại Thuốc Bổ Xương Khớp Được Nhiều Người Dùng Đánh Giá Cao
 • Tin tức online tv