Top 6 # Chức Năng Tạo Lập Môi Trường Kinh Tế Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Tạo Lập Môi Trường Kinh Doanh Thuận Lợi Cho Kinh Tế Tư Nhân Phát Triển

Đặc biệt là đối với kinh tế ngoài nhà nước, và khẳng định ” Phải có chính sách mở đường cho người lao động tự tạo ra việc làm, kích thích mọi người đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm tiêu dùng để tích luỹ, mở rộng tái sản xuất trên quy mô toàn xã hội“(1) Nghị quyết Đại hội VI chưa đưa ra phạm trù kinh tế tư nhân mà chỉ giới hạn kinh tế gia đình, kinh tế làm thêm của cán bộ công nhân viên nhà nước và dè dặt nói về kinh tế tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực mà Nhà nước cho phép. Nhưng, cũng là một bước đột phá mở ra con đường cho nền kinh tế nhiều thành phần phát triển, trong đó có kinh tế tư nhân.

Từ Đại hội VII (năm 1991) cho đến Đại hội XII, trong các nghị quyết Đại hội đều đề cập tới đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Đáng chú ý, Đại hội X (năm 2006) đã đưa ra chính sách: “Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân lớn, cho phép thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế tư nhân”(2). Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra Quyết định số 15-QĐ/TW về việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, đây là một quan điểm mới thể hiện sự nhất quán về lý luận trong chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Đảng.

Với những đóng góp của kinh tế tư nhân vào sự phát triển của đất nước không thể phủ nhận, tới Đại hội XI (năm 2011) đã khẳng định” kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế”(3), tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách để tạo điều kiện hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân, thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng (4) Đặc biệt, tại Đại hội XII, Đảng khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọngcủa nền kinh tế”(5), khẳng định cần phải tiếp tục “Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân, làm động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế“. Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã ra Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lựcquan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định thêm một bước về vai trò, vị trí kinh tế tư nhân, trên cơ sở thay đổi cơ bản về tư duy, quan điểm, giải pháp để tạo ra bước phát triển mới cho khu vực kinh tế này.

Chính từ những quan điểm và giải pháp của Đảng về kinh tế tư nhân đã phần nào làm sáng tỏ, có tính khoa học và thực tiễn hơn về chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và góp phần khơi dây tiềm năng to lớn trong dân để phát triển đất nước.

Qua hơn ba thập kỷ Đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa nền kinh tế nước nhà tăng trưởng khá, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tham gia tích cực hội nghị kinh tế quốc tế.

Bức tranh kinh tế tư nhân đã thay đổi khá ngoạn mục, nếu như tính đến cuối năm 1989, số xí nghiệp tư nhân có quy mô tương đối khá trong công nghiệp là 1.284 (tăng hơn 4 lần so với năm 1988) thì tính tới ngày 31/12/2016 số lượng doanh nghiệp lên tới 477.808 doanh nghiệp, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng 39 – 40% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và an sinh xã hội. Đó là mặt sáng, mặt ưu điểm của kinh tế tư nhân.(6)

Tuy nhiên kinh tế tư nhân nước ta còn nhiều hạn chế:

Một là, tuy đã xuất hiện nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân có tiếng như Vingroup, FLC,Trường Hải, Hoa Sen, TH True milk… nhưng có đến 97% tổng số doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó gần 60% là nhỏ, vốn ít, lao động và điều kiện kỹ thuật rất lạc hậu, sức cạnh tranh thấp.

Hai là, năng lực công nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) trên thực tế là rất nhỏ và yếu, phần lớn là gia công lắp ráp, chế biến nông lâm hải sản dưới dạng thô là chủ yếu. Ngay các tập đoàn kinh tế tư nhân giàu lên nhanh chóng cũng bắt nguồn từ kinh doanh bất động sản, một số kinh doanh ngành dịch vụ. Do trình độ công nghệ thấp, các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân không chỉ không có khả năng chế tác công nghiệp mà cũng khó tham gia ngành công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn, nhất là các doanh nghiệp FDI.

Ba là, các doanh nghiệp tư nhân phần lớn vẫn hoạt động ở thị trường trong nước, rất ít doanh nghiệp tư nhân lớn vươn được ra thị trường nước ngoài với mức độ khiêm tốn. Ngay cả ở thị trường trong nước, dưới sức ép cạnh tranh gay gắt của hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp tư nhân lớn cũng bắt đầu có xu hướng rút khỏi các ngành sản xuất công nghiệp, chuyển nhượng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Sự rút lui này cũng diễn ra trong một số lĩnh vực dịch vụ như phân phối và bán lẻ.

Bốn là, kinh tế tư nhân nước ta phát triển kém bền vững. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý I/2017, cả nước có 26.478 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, song cũng có tới 23.904 doanh nghiệp đã giải thể, tương đương 10 doanh nghiệp khai sinh thì 9 doanh nghiệp khai tử. Về hiệu quả kinh doanh, theo số liệu của Ban Kinh tế Trung ương, tốc độ tăng trưởng GDP của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây (giai đoạn 2003-2010 là 11,93%; giai đoạn 2011-2015 là 7,54%), tỉ lệ thua lỗ, phá sản còn khá cao, bình quân giai đoạn 2007-2015 là 45%.(7)

Năm là, trong hoạt động kinh doanh, một số doanh nghiệp kinh tế tư nhân còn nhiều tiêu cực, vi phạm pháp luật. Đây là mảnh đất màu mỡ cho phát triển chủ nghĩa tư bản thân hữu, lợi ích nhóm, làm chệch hướng mục tiêu cổ phần hóa với quan điểm “cổ phần hóa không phải là tư nhân hóa”, biến tài sản sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân, tạo cho một số quan chức nhà nước giàu lên nhanh chóng, bất công xã hội gia tăng. Thời gian qua nổi lên các vụ án ngân hàng nghiêm trọng, các trạm BOT rối loạn, xây các chung cư cao tầng phá vỡ quy hoạch ở các đô thị lớn v.v… chính là hậu quả của hạn chế này của kinh tế tư nhân.

Sự phát triển bền vững của kinh tế tư nhân cũng nằm trong mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân, bao gồm ba tiêu chí: tăng trưởng kinh tế (tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho chủ đầu tư và người lao động) tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp là một chức năng chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, môi trường kinh doanh là khá rộng, rất phức tạp, bao gồm: môi trường vĩ mô, thuộc cấp độ toàn nền kinh tế quốc dân, môi trường tác nghiệp, môi trường vi mô.

Trong quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân, chúng tôi tập trung vào môi trường vĩ mô, bao gồm các yếu tố: chính trị – hành chính – luật pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, thông tin, văn hóa-xã hội và môi trường tự nhiên. Môi trường này là sự tổng hòa giữa thị trường và quản lý của Nhà nước, là sự kết hợp giữa hai bàn tay vô hình và hữu hình, trong đó bàn tay hữu hình (quản lý nhà nước) giữ vai trò chi phối và quyết định. Nếu Nhà nước tạo được môi trường thuận lợi, lành mạnh thì sẽ tạo được động lực cho các doanh nhân mạnh dạn bỏ vốn đầu tư kinh doanh mà họ có lợi thế, buộc họ phải ứng xử theo đúng quy luật thị trường và cơ chế quản lý của Nhà nước, hạn chế tiêu cực ngay trong hoạt động của bản thân các doanh nhân. Ngược lại, nếu môi trường vĩ mô khập khiễng, thiếu lành mạnh, không thuận lợi thì doanh nhân, một là lợi dụng để làm việc sai trái, hai là không bỏ vốn ra đầu tư, quay về sống một cách thúc thủ, ba là tìm nơi đầu tư nước ngoài có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Về giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới thì Nghị quyết 10/TW-NQ của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã chỉ ra khá đầy đủ và toàn diện. Ở đây tôi muốn chỉ đề cập tới một số giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, quan điểm về mối quan hệ giữa thị trường với quản lý nhà nước, giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước. Qua hơn ba thập kỷ Đổi mới, tư duy về mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và quản lý nhà nước nói chung đã được nhận thức một cách nhất quán theo hình ảnh “vỗ tay bằng hai bàn tay”, nhưng trong tư duy của một số nhà lãnh đạo, quản lý và đặc biệt trong xử lý thực tiễn thì vẫn coi nhẹ tác động của cơ chế thị trường và quá coi trọng vai trò can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. Hiện tượng cấm đoán, cấp phép, ra các điều kiện kinh doanh vẫn rất tràn lan và nặng nề, sinh sôi nẩy nở giấy phép con, cháu, chắt, chút chít trong các ngành và địa phương, đang cản trở các nhà kinh doanh, chủ đầu tư, nhà lập nghiệp…. Hoặc theo Nghị định 94 vừa được Chính phủ ban hành, hiệu lực từ ngày 1/10, có 20 ngành nghề Nhà nước độc quyền, tức là tư nhân không được kinh doanh, cũng gây ra nhiều băn khoăn cho các nhà lý luận, nhà quản lý và doanh nhân vì không phù hợp với cơ chế thị trường, vi phạm quy định của WTO. TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng thời điểm hiện nay, cho ra đời một nghị định hướng dẫn về độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại là phản thị trường, cản trở cạnh tranh, đi ngược lại xu thế cải cách.(8)…Theo quan điểm chúng tôi: cái gì thị trường làm tốt thì để thị trường làm, nhà nước không can thiệp, cái gì tư nhân làm tốt thì kinh tế nhà nước không độc quyền, có thể cùng hợp tác và cạnh tranh trên thương trường bình đẳng..

Thứ hai, hoàn thiện xây dựng và thực thi pháp luật và chính sách đối với kinh tế tư nhân. Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã chỉ ra những hạn chế cả phía quản lý nhà nước và bản thân các doanh nghiệp kinh tế tư nhân như “thể chế về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân còn nhiều bất cập. chúng tôi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế tư nhân còn khá phổ biến”… Như vậy, hoàn thiện xây dựng và thực thi pháp luật và chính sách đối với kinh tế tư nhân là một đòi hỏi cấp thiết. Thực tế trong quản lý nhà nước về kinh tế nói chung và đối với kinh tế tư nhân nói riêng không thiếu luật và chính sách nhưng vấn đề đặt ra là chúng được xây dựng sao cho phù hợp với đặc điểm phức tạp của kinh tế tư nhân, phù hợp với quy luật thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo chất lượng khoa học, thực thi công bằng, minh bạch, nghiêm minh.

Thứ tư, xây dựng bộ máy công quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài nhưng hiện tại còn rất bất cập. Như phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý…” từ đó vừa tốn kém chi thường xuyên cho hành chính công, vừa gây nhũng nhiếu đối với các chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đây là vấn đề khó và rất phức tạp, nói nhiều mà làm chưa đem lại kết quả mong muốn. Theo chúng tôi cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần tinh giản bộ máy hành chính theo nguyên tắc: i) từ việc mà bố trí người phù hợp; ii) quy định chức năng, quyền và trách nhiệm cho từng cá nhân và tổ chức một cách rõ ràng; iii) kết hợp đào tạo chuyên môn với rèn luyện kỹ năng quản lý và phẩm chất đạo đức; iv) thi tuyển công minh và nghiêm túc; v) thưởng phạt nghiêm minh.

Ngoài bốn giải pháp đã nêu còn nhiều giải pháp thuộc quản lý nhà nước như bảo vệ môi trường sinh thái mà không ít các doanh nghiệp tư nhân vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm, đang đầu độc hàng tiêu dùng, bầu không khí, sông biển mà không chỉ doanh nghiệp hứng chịu mà cả cuộc sống toàn xã hội bị xuống cấp.

Quản lý nhà nước nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững cũng là tạo nên một môi trường xã hội lành mạnh, yên bình, đáng sống, loại bỏ những hành vi bạo lực, gây rối loạn như những vụ “Cà phê Xin chào” hoặc “Chiếm lại vỉa hè”, hoặc chuyện Trưởng công an xã đá văng chậu cá của dân(9). Những chuyện như thế này vẫn còn diễn ra làm cho xã hội không yên. Phát triển nền kinh tế thị trường sôi động phải đi đôi với xây dựng một xã hội yên bình, đạo đức, văn minh.

1. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1987, tr.23, 56, 60

2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 237

3,4. ĐCSVN: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.209,60

5. ĐCSVN: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016

6,7. Tạp chí Thương hiệu Việt, ngày 31/5/2017

8.V chúng tôi

9.VnExpress ngày 9/11/2016,10/9/2017,15/8/2917

Chức Năng Tạo Lập Môi Trường Cho Các Hoạt Động Kinh Tế Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế.liên Hệ Thực Tiễn Trong Lĩnh Vực Đầu Tư Ở Vn

thầy cô và các bạn thông cảm.Chương 1.Quản lý nhà nước về kinh tế và chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.1.1.Khái niệm Quản lý nhà nước về kinh tế.Quản lý nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đạt ra, trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế.Quản lý kinh tế là nội dung cốt lõi của quản lý xã hội nói chung và nó phải gắn chặt với các hoạt động quản lý khác của xã hội.Quản lý nhà nước về kinh tế được thể hiện thông qua các chức năng kinh tế và quản lý kinh tế của Nhà nước.1.2. Chức năng của quản lý Nhà nước về kinh tế.a. Định hướng sự phát triển của nền kinh tếĐịnh hướng sự phát triển kinh tế là xác định con đường và hướng sự vận động của nền kinh tế nhằm đạt đến một đích nhất định (gọi là mục tiêu) căn cứ vào đặc điểm kinh tế, xã hội của đất nước trong từng thời kỳ nhất định (cách đi, bước đi cụ thể, trình tự thời gian cho từng bước đi để đạt được mục tiêu)Nội dung định hướng phát triển nền kinh tếChức năng định hướng có thể khái quát thành những nội dung chủ yếu sau đây:– Xác định mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu này là cái đích trong một tương lai xa, có thể vài chục năm hoặc xa hơn.– Xác định mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể là 10, 15, 20 năm) được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và được thể hiện trong kế hoạch 5 năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch hàng năm.– Xác định thứ tự ưu tiên các mục tiêu– Xác định các giải pháp để đạt được mục tiêub. Tạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tếMôi trường cho sự phát triển kinh tế là tập hợp các yếu tố, các điều kiện tạo nên khung cảnh tồn tại và phát triển của nền kinh tế. nói cách khác, là tổng thể các yếu tố và điều kiện khách quan, chủ quan; bên ngoài, bên trong; có mối liên hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến việc phát triển kinh tế và quyết định đến hiệu quả kinh tế.Một môi trường thuận lợi được coi là bệ phóng, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng; ngược lại, môi trường kinh doanh không thuận lợi không những sẽ kìm hãm, cản trở mà còn làm cho nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ và các doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản hàng loạt.

Kiểm Toán Độc Lập Và Vai Trò Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Kiểm toán độc lập có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nguồn: internet

Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường

Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, đến nay kiểm toán độc lập Việt Nam đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường và trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính, đóng vai trò tích cực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Hoạt động kiểm toán độc lập đã trở thành nhu cầu cần thiết để công khai, minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp (DN), các nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của chủ sở hữu vốn, các chủ nợ cũng như lợi ích và yêu cầu của Nhà nước.

Nhìn chung, kiểm toán độc lập có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các DN thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này phải có bên thứ 3 độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy. Bên thứ 3 này chính là kiểm toán độc lập. Cụ thể, vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường, thể hiện như sau:

Thứ nhất, tạo niềm tin cho những người quan tâm: Dù hoạt dộng trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào, thì kết quả hoạt động hàng năm của DN đều không thể hiện trên báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính). Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các chủ doang nghiệp – người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính đều muốn che giấu các khuyết điểm, yếu kém hoặc khuyếch trương kết quả kinh doanh của mình trên bảng báo cáo tài chính. Ngược lại, những người quan tâm đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của DN lại đòi hỏi sự trung thực, chính xác của bản báo cáo tài chính mà DN đưa ra, vì thế cần có sự kiểm tra xác nhận của người thứ 3. Những người quan tâm đến kế toán độc lập, cụ thể gồm:

– Các cơ quan nhà nước cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhà nước căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để xem xét các DN sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản quốc gia để hoạt động kinh doanh có đem lại hiệu quả, có phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước hay không? Về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các DN thông thường muốn nộp ít để chiếm dụng phần lợi nhuận còn lại, nên họ sẽ khai tăng các khoản chi phí để giảm lợi nhuận và nộp thuế ít, tuy nhiên nếu thực hiện kiểm toán thì sai phạm này sẽ bị phát hiện và điều chỉnh.

– Các cổ đông góp vốn kinh doanh hoặc mua cổ phiếu của DN: Mặc dù, không có trình độ để kiểm tra kỹ lưỡng bản báo cáo tài chính của DN, nhưng với bản bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán viên độc lập xác nhận, các cổ đông có thể yên tâm về lợi tức và quyết định tiếp tục đầu tư hoặc không đầu tư vào DN.

– Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho DN vay vốn: Để có thể ra được các quyết định cho vay, thu hồi vốn hoặc không cho vay, ngân hàng và các tổ chức tín dụng buộc phải nắm chắc tình hình kinh doanh và khả năng trả nợ của DN. Kiểm toán độc lập, kiểm toán viên sẽ giúp ngân hàng nhận diện và xác thực những vấn đề này, do đó, kiểm toán viên độc lập phải có đủ năng lực uy tín với cả chủ DN và người quan tâm đến bản báo cáo tài chính.

– Đối với người lao động: Báo cáo tài chính cũng rất quan trọng, bởi trong kinh tế thị trường người lao động có quyền lựa chọn nơi làm việc ổn định và có mức thu nhập cao. Bản báo cáo tài chính của một DN làm ăn có lãi được kiểm toán viên xác nhận sẽ thu hút hơn với người lao động có chuyên môn trình độ và năng lực.

– Các nhà đầu tư nước ngoài: Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa, đa phương hoá đầu tư không chỉ trong nước mà còn nước ngoài, tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài luôn đòi hỏi một báo cáo tài chính được kiểm toán xác nhận về tình hình kinh tế – xã hội của nước sở tại, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DN mà họ dự định đầu tư.

– Các nhà quản trị DN và các nhà quản lý khác: Các đối tượng này cũng cần thông tin trung thực để đưa ra những quyết định trong mọi giai đoạn quản lý, kể cả tiếp nhận vốn liếng, chỉ đạo và điều hành và những thông tin này chỉ có được thông qua kiểm toán.

Thứ hai, hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán: Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính đều bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn luôn biến đổi và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể. Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó các quan hệ tài chính, chế độ kế toán có nhiều thay đổi. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa kịp thời, dẫn tới tình trạng vi phạm các nguyên tắc chế độ tài chính kế toán. Thực tế này cho thấy, chỉ có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán mới có thể đưa hoạt động tài chính, kế toán đi vào nề nếp.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý: Kiểm toán độc lập không chỉ có chức năng xác minh mà còn có chức năng tư vấn. Các chủ doang nghiệp không thể kiểm soát hàng ngàn, hàng vạn nghiệp vụ tài chính, kế toán đã xảy ra trong DN. Vì vậy, để có thể xác thực tình hình tài chính kế toán của mình vào kỳ hạn nào đó, người chủ DN thường mời các kiểm toán viên chuyên nghiệp độc lập có uy tín thực hiện việc kiểm tra và nhận xét bảng báo cáo tài chính của DN mình. Những nhận xét của kiểm toán viên sẽ giúp cho các chủ DN kịp thời phát hiện những sai sót, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật do cố ý hay vô ý để xử lý kịp thời, hay ngăn ngừa các tổn thất có thể xảy ra. Tóm lại, kiểm toán độc lập là công cụ giúp DN hạn chế được những rủi ro và phát hiện thế mạnh những tiềm năng tài chính nội tại có trong DN.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đứng trước những vận hội lớn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cũng như yêu cầu đòi hỏi phải đổi mới để hội nhập bền vững. Mặc dù, ngành Kiểm toán đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam, song thực tiễn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như:

– Khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm toán chưa đầy đủ và đồng bộ; chưa thực sự tạo lập được khuôn khổ pháp lý đủ mạnh cho sự phát triển các DN kiểm toán độc lập và độ tin cậy của các khách hàng trong hoạt động kiểm toán.

– Hoạt động kiểm toán trong thực tế còn hạn chế cả về phạm vi, quy mô và chất lượng. Kinh nghiệm hành nghề, năng lực và sức cạnh tranh, chất lượng kiểm toán của các DN kiểm toán độc lập chưa đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin. Chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ tại một số tổng công ty nhà nước còn nhiều hạn chế về quy mô và tính chuyên nghiệp; kiểm toán nội bộ chưa thật sự khẳng định được vai trò phục vụ quản lý nội bộ của đơn vị.

– Việc kiểm soát, đánh giá chất lượng kiểm toán của các DN kiểm toán còn hạn chế. Vai trò của Hội Kế toán và Kiểm toán nhằm tạo ra sự liên kết và định hướng phát triển nghề nghiệp cho kiểm toán viên chưa phát huy được hết tác dụng…

Phát huy vai trò của kiểm toán độc lập trong bối cảnh hội nhập

Để phát huy vai trò của kiểm toán độc lập trong bối cảnh hội nhập, thời gian tới cần định hướng cho sự phát triển hệ thống kiểm toán độc lập theo các nội dung sau: (i) Quán triệt đường lối của Đảng và tuân thủ pháp luật của Nhà nước về phát triển phân ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam; (ii) Phát triển đồng bộ hệ thống kiểm toán, trong đó kế toán độc lập. Trong mỗi giai đoạn sẽ đặt ra cho hệ thống kiểm toán độc lập những yêu cầu cụ thể về tổ chức bộ máy, mục đích hoạt động, phương thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán; (iii) Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động kiểm toán độc lập.

Để triển khai được các định hướng trên, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức kinh tế, các tổ chức kiểm toán cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện môi trường pháp lý của hoạt động kiểm toán. Kiểm toán chỉ hoạt động có hiệu quả và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện môi trường pháp luật hoàn chỉnh và ổn định. Theo đó, cần sớm nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo lập môi trường pháp lý ổn định, phù hợp cho sự phát triển của kiểm toán độc lập; cần bổ sung quy định về kiểm toán bắt buộc đối với một số loại hình DN. Bổ sung quy định về chế độ chịu trách nhiệm khi cung cấp thông tin kiểm toán và bồi thường vật chất nếu thông tin bị sai lệch nhằm bảo vệ người sử dụng thông tin kiểm toán, đồng thời là điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Thứ hai, tăng cường năng lực, phân định chức năng, nhiệm vụ và xác lập mối quan hệ giữa các phân hệ trong hệ thống kiểm toán. Từng phân hệ, nhất là kế toán độc lập phải chủ động phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Việc phát triển nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao cần phải có chiến lược đào tạo của quốc gia, nhất là tại các trường đại học, học viện. Cùng với phát triển nguồn nhân lực, phân hệ kế toán độc lập cũng cần phải bổ sung và hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán; phương pháp chuyên môn nghiệp vụ; phát triển các loại hình kiểm toán và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kiểm toán.

Thứ tư, tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Hội nghề nghiệp cũng cần tăng cường các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán, chủ động xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kế toán viên, tổ chức thi và cấp chứng chỉ kế toán viên độc lập; đồng thời, cần đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cũng như tăng cường chất lượng kiểm toán.

Thứ năm, nâng cao nhận thức về hoạt động kiểm toán độc lập. Việc đẩy mạnh tuyền truyền về vai trò, tác dụng của kiểm toán độc lập, để các nhà quản lý, các nhà đầu tư, DN và công chúng kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kiểm toán độc lập trong bối cảnh hiện nay.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hoạt động kiểm toán: Với sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức kế toán quốc tế, kiểm toán như IFAC, INTOSAI, ASOSAI… mà Việt Nam là thành viên thì việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp mang tính toàn cầu là tất yếu và đó cũng là điều kiện quan trọng giúp cho các kiểm toán viên, các tổ chức kiểm toán và hội nghề nghiệp kiểm toán của Việt Nam trao đổi kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận với phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán mới và ngày càng phát triển mạnh mẽ.

1. Luật Kiểm toán nhà nước; 2. Bộ Tài chính, 15 năm tổng kết hoạt động kiểm toán độc lập (2001-2006); 3. Vương Đình Huệ (chủ nhiệm), Định hướng chiến lược và những giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, Đề tài khoa học cấp nhà nước; 4. Guidelines for internal control standards for the public sector, http://www.intosai.org/Level3/Guidelines/3InternalCongtrStand/3 GuICS PubSec e.pdf.

Tạo Môi Trường Tiếng Anh

Nếu sự quyết tâm là điều kiện cần để học ngoại ngữ thành công thì môi trường tiếng Anh chính là điều kiện đủ để phát triển ngôn ngữ hiệu quả, nhanh chóng mà đơn giản nhất có thể.

Trong việc học, người ta thường có hàng vạn lý do tự biện hộ cho sự trì hoãn và cắt ngang bất chợt, học tiếng Anh cũng vậy. Hơn nữa, thời gian bận rộn, khóa học ngày càng đắt đỏ khiến bạn chùn chân là điều quá dễ dàng. Nhưng đừng quên rằng một tương lai sáng hơn thời 4.0 đến với bạn khi bạn có tiếng Anh và học ngoại ngữ thì môi trường tiếng Anh là điều mặc định không thể thiếu. Vậy, tìm môi trường giao tiếp tiếng Anh có ý nghĩa thế nào với người học đang có nhu cầu?

Môi trường tiếng Anh là một cơ sở phát triển ngôn ngữ hữu hiệu giúp bạn ghi nhớ các kiến thức, thực hành từng kỹ năng một cách thành thạo. Rèn tiếng Anh mỗi ngày không chỉ giúp bạn hình thành thói quen ngôn ngữ mà còn gia tăng sự ghi nhớ một cách tự nhiên – không học cũng nhớ – không biết cũng dần quen.

Môi trường làm việc tiếng Anh còn tạo điều kiện để bạn dễ dàng trải nghiệm tình huống thực tế và ứng xử dễ dàng hơn. Tuy điều này thường dễ áp dụng tại lớp học có bố trí thực hành nhiều hoặc nơi công sở sử dụng ngoại ngữ nhưng nếu bạn muốn, sử dụng tiếng Anh tại nhà cũng không có gì khó. Trên thực tế, rất nhiều người vẫn thường “vin” vào yếu tố “môi trường” để biện hộ cho sự thụ động trong học tập của mình: tôi không có đủ tiền để tham gia các khóa đắt tiền, xung quanh tôi không có nhiều người nước ngoài để giao tiếp, vân vân và vân vân. Tại sao bạn không hẹn trao đổi với bạn bè, những người nước ngoài quen trên mạng hay tự đối thoại qua các cách học ngoại ngữ hiệu quả như: xem các clip Youtube, web học online. Những người có thu nhập ổn định hơn thì lời khuyên tốt nhất là vẫn nên để tăng khả năng “thẩm thấu” và tạo môi trường tiếng Anh tốt nhất cho bản thân. tìm môi trường giao tiếp tiếng Anh

Đầu tiên, cách tạo môi trường học tiếng Anh dễ nhất là luyện tập thường xuyên qua các video Anh ngữ , các website, kênh Youtube tiếng Anh. Đa số những nền tảng tiếng Anh online hiện nay là người nước ngoài hoặc người việt có giọng đọc cực khá chuẩn, bạn hoàn toàn có thể theo dõi một vài kênh có phương pháp phù hợp với mình để theo học bằng cách tự giao tiếp với bản thân mình và ghi âm lại Sau đó, bạn hãy ghi âm lại giọng đọc của mình và tự sửa xem đã phát âm đúng và tự nhiên chưa. Chính bạn phát hiện ra lỗi sai của mình thì sẽ dễ dàng khắc phục và ghi nhớ lâu hơn.

Tiếp theo, môi trường tiếng Anh có thể được tạo ra ngay chính không gian làm việc của bạn. Nếu bạn đang làm một công việc có sử dụng tiếng Anh thì hãy tận dụng nó, nếu bạn đang là sinh viên thì có thể tìm các việc làm phục vụ hay nhân viên cho các nhà hàng, khách sạn nước ngoài hay các quán ăn tại khu vực phố Tây. Đây có thể nói là một hình thức học tiếng Anh không tốn phí, đặc biệt là luyện nghe tiếng Anh và là cách tạo động lực khá hiệu quả vì xung quanh ai cũng sử dụng tiếng Anh.

Đưa tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày cũng là giải pháp hữu hiệu giúp bạn ghi nhớ bất kỳ điều gì về ngữ pháp, mẫu câu hay các loại từ và biến nơi mình ở thành một trung tâm tiếng Anh tại gia. Nếu bạn không ngại về tính thẩm mỹ, hãy dùng các mẫu giấy nhỏ dán lên trên tất cả đồ dùng sinh hoạt, học tập, làm việc của mình, ghi các từ vựng của đồ vật lên mảnh giấy. Bắt gặp nó hàng ngày nên những từ mới ghi nhớ vào đầu bạn lúc nào chẳng biết.

Cuối cùng, bạn nên tham gia một câu lạc bộ hoặc một lớp học tiếng Anh. Việc tham gia trung tâm tiếng Anh uy tín và chất lượng sẽ giúp bạn thực hành nói tiếng Anh hiệu quả và vận dụng được những gì bạn đã học. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý chọn các trung tâm lấy học viên làm trọng tâm và tạo điều kiện cho bạn thực hành nhiều nhất có thể thay vì cách học thầy nói – trò nghe.

là trung tâm tiếng Anh ứng dụng độc đáo tại TP. HCM đáng để bạn tham khảo. Trung tâm cung cấp ứng dụng online đặc biệt, đội ngũ trợ giảng túc trực 24/7 tại English Town giúp giải đáp thắc mắc, ôn bài và trò chuyện tiếng Anh với bạn trong suốt quá trình học mang lại tinh thần cầu tiến và ý chí quyết tâm hơn cho các học viên.

Bên cạnh đó, không gian lớp học là một trong những ưu thế không thể chối cãi khiến rất nhiều bạn trẻ, người đi làm hay người lớn tuổi yêu thích và lựa chọn đến đây học. Thiết kế kết hợp mới mẻ giữa phong cách hiện đại, trang nhã của quán cafe và nét riêng tư của trung tâm Anh ngữ đã khơi nguồn cảm hứng học ngoại ngữ cho mọi học viên. Đồng thời, đó cũng là liều thuốc tinh thần xua tan đi các áp lực, căng thẳng trong cuộc sống thường ngày về công việc hay học tập, gia đình.

Hơn nữa, bạn cũng có thể yên tâm về đội ngũ giáo viên xuất sắc, không chỉ đạt các tiêu chí về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế mà họ đều là những người trẻ năng động, nhiệt thành, luôn luôn khai thác những phương pháp giảng dạy mới mẻ , sáng tạo thúc đẩy khả năng tiếp thu cũng như yêu thích bộ môn từng cảm giác rất “khó nhằn” khi đi học trước đây. Kết hợp đa phương pháp học tập, đưa các buổi học ngoại khóa thú vị vào chương trình giảng dạy của trung tâm càng góp phần nhanh chóng giúp bạn “nâng” trình tiếng Anh lên một “level” mới.

Còn ngần ngại gì mà chưa đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp để tạo cho mình nền tảng cơ hội tìm kiếm công việc mức lương thưởng hấp dẫn hay thỏa mãn niềm đam mê xuất ngoại nhỉ?