Top 3 # Chức Năng Tổ Chức Của Vingroup Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn

“Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992)

1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam :

Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam

– Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng.

– Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động.

– Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…)

– Với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam :

Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng qua các thời kỳ. Ngày nay trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại, vai trò của Công đoàn Việt Nam tác động trên các lĩnh vực:

* Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị – xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.

* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam , góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trò chủ đạo.

* Trong lĩnh vực văn hoá – tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

* Trong lĩnh vực xã hội: Công đoàn có vai trò trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

3. Chức năng của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam có ba chức năng.

1. Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

2. Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm – mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN

I. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.

2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.

6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.

8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.

9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệpđể bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.

10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam .

II. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.

3. Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

5. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

IV. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị

V. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

2. Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây:

b) Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;

c) Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng

Bài 1TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGGiảng viên: Lê Văn ThuậnChức vụ: Trưởng phòng tư phápĐơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh LộcVĩnh Lộc, năm 2015PHẦN IHỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNGNỘI DUNG PHẦN IICƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGPHẦN IIICHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGPHẦN IVCÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGPHẦN VMỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGI. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG1. Hệ thống tổ chức cơ bản của ĐảngTRUNG ƯƠNG ĐảNGĐảNG Bộ TỉNH, TP TRựC THụộC TRUNG ƯƠNGĐảNG Bộ HUYệN, QUậN, THị Xã, TP THUộC TỉNHTổ CHứC CƠ Sở ĐảNG CủA Xã, PHường, thị trấnTỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGChi bộ cơ sởĐảng bộ khối cơ quanTổđảngTổ đảngChi bộĐảng bộ xã, thị trấnĐảng bộ bộ phậnTổ đảngChi bộ2. Hệ thống tổ chức đảng theo khốiTỔ CHỨC ĐẢNG THEO KHỐIĐảng bộ khối TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TỈNHĐảng bộ khốiTRỰC THUỘC TWĐảng bộ khối DOANH NGHIỆP TWĐảng bộ khối CƠ QUAN TWCác Đảng bộ CƠ QUAN TWĐẢNG, NN, ĐT(Là Đảng bộ cấp trên CS)Đảng bộ CÁC DN LỚN(Là Đảng bộ cấp trên CS)

Đảng bộ khối TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TỈNH(Là Đảng bộ trên CS)Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnhĐảng bộ khối cơ quancấp tỉnhĐảng bộ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẢNG BỘ HUYỆNI. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG3. Hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội, Công an– Được tổ chức tương ứng với cơ cấu tổ chức của Quân đội và Công an.

– Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và Công an.II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG1. Tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống tổ chức cơ bản của đảng. VỊ TRÍXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNTRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LOẠI HÌNHĐẢNG BỘ CƠ SỞCHI BỘ CƠ SỞVỀ CƠ CẤU TỔ CHỨCĐẢNG BỘ CƠ SỞCHI BỘ CƠ SỞĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CHI BỘ TỔ ĐẢNG TỔ ĐẢNG ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP (?)ĐẢNG BỘ CƠ SỞCHI BỘ CƠ SỞTỪ 30 ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TRỞ LÊNTỪ 3 ĐẢNG VIÊN ĐẾN DƯỚI 30 ĐẢNG VIÊN(ĐẢNG VIÊN CT)II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG2. Các tổ chức cơ sở đảng khác

TỔ CHỨC ĐẢNG

TÁC ĐỘNG NHÀ NƯỚC MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CHỨC NĂNGCÁC TỔ CHỨC KHÁCT? CH?C D?NGCÁC CÔNG VIỆCĐẠT MỤC TIÊU Chức năng của tổ chức đảng là tổng quát những công việc xuất phát từ vị trí của mình mà tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện nhằm tham gia thực hiện mục tiêu chung của Đảng; còn toàn bộ những công việc mà tổ chức đảm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện gọi là nhiệm vụ của tổ chức đó.

Nhiệm vụ là sự cụ thể hóa của chức năng, còn chức năng là nhiệm vụ tổng quát.TỔ CHỨC ĐẢNGCÔNG VIỆC 1CÔNG VIỆC 2CÔNG VIỆC 3KHÁI QUÁT 3 VIỆC(NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT)CHỨC NĂNGNHIỆM VỤIII. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG2. Chức năng của tổ chức cơ sở đảng (?) a- Chức năng nền tảng – Lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức của đảng viên (chi bộ, tổ đảng) một cách trực tiếp (không qua cấp trung gian), trực tiếp ban hành, ra các quyết định về đảng viên và các chi bộ, tổ đảng; quản lý những mặt hoạt động cơ bản của đảng viên. – Các chủ trương, đường lối của Đảng chủ yếu bắt nguồn, lấy căn cứ từ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và được thực hiện thông qua tổ chức cơ sở đảng – Các tổ chức cơ sở đảng cũng là nơi lựa chọn, bỗi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, bổ sung đội ngũ cuả Đảng.III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG2. Chức năng của tổ chức cơ sở đảng b- Chức năng hạt nhân chính trị ở cơ sở (?) a- Chức năng nền tảng Đảng là một thành viên của hệ thống chính trị, nhưng là thành viên giữ vị trí, vai trò lãnh đạo hệ thống đó. Ở mọi cấp, tổ chức đảng đều là hạt nhân chính trị của cấp đó. Chính vì vậy, ở cơ sở, tổ chức cơ sở đảng có chức năng là “Hạt nhân chính trị cơ sở”.TCCSĐ là thành viên hoạt động chính trị tích cực nhất trong hệ thống chính trị ở cơ sở.TCCSĐ là thành viên chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị ở cơ sởHạt nhân chính trị III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG3. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảnga. Công tác xây dựng ĐảngXây dựng Đảng về chính trịXây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức + Nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. + Tăng cường khả năng tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. + Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng ở cơ sở. + Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên. + Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình b. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị – Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng an ninh và các đoàn thể CT-XH.

– Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.c. Công tác kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ đảng.4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (?).ĐIỂM 2 ĐIỀU 24 ĐIỀU LỆ ĐẢNGNHIỆM VỤ CHI BỘLãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trịGiáo dục quản lý phân công công tác cho đảng viênVận động quần chúng, phát triển ĐảngKiểm tra giám sát thi hành kỷ luật ĐảngThu, nộp đảng phí4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.NHIỆM VỤ CHI BỘLãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trịLãnh đạo thực hiện có hiệu quả, sáng tạo Nghị quyết của đảng ủy cơ sởThường xuyên xây dựng Chi bộ TSVM4. Nhiệm vụ của Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.XÂYDỰNGCHIBỘMột là: Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên để đảng viên thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống.Hai là: Làm tốt công tác quần chúng và công tác phát triển đảng viên. Thông qua công tác vận động nhân dân để phát triển ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng. Ba là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật. Bốn là: Giữ vững nề nếp, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, thật sự coi trọng tự phê bình và phê bình, nêu cao tình yêu thương đồng chí, giúp nhau không ngừng tiến bộ.

Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

– Lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (…)– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (…)– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội.IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG2. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn – Lãnh đạo chính quyền thực hiện chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; theo đặc thù đô thị – Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở. – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤCHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 3. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

– Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động: + Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. + Chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu nghiên cứu đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác… + Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị(…) + Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đoàn kết nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của cơ quan, Nhà nước, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… 4. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước

– Xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:(…) – Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp: (…) – Lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp: (…) – Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng tự vệ mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và của doanh nghiệp. 5. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị: (…)Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị:(…) Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng: (…) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị: (…)

6. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảnga- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng Lãnh đạo :Chủ thểlãnh đạoTác độngĐối tượng lãnh đạoMục tiêu Thực hiện ý muốn của chủ thểĐẢNG CS VIỆT NAMPhương thứcNhà nướcXHCN- CSCNDÂN GIÀU NƯỚC MẠNH DÂN CHỦCÔNG BẰNG VĂN MINH Xã hội

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảnga- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng Phương thức Lãnh đạo :Xây dựng cương lĩnh, chỉ thị nghị quyếtCông tác Tổ chức cán bộ

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG1- Về phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảnga- Khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng (?) Phương thức Lãnh đạo :Tuyên truyền giáo dục thuyết phục nhân dânSự nêu gương đi đầu của cán bộ đảng viên2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng a. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảngV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGLÃNH ĐẠO TOÀN DIỆNPhát triển kinh tế là trung tâmXây dựng Đảnglà then chốtXây dựng MTTQ các đoàn thểThực hiệnchủ trương chính sách Pháp luậtĐảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dânNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÃNH ĐẠO VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNGVề tư tưởng chính trịVề trình độ năng lựcPhẩm chất đạo đức lối sống2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng a. Về nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảngCoi trọng phát triển đảng, quản lý giáo dục đảng viên Một là, đổi mới việc ra nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, của cấp ủy Hai là, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc …2. Một số vấn đề nâng cao chất lượng lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội và của nhân dân trong xây dựng và quản lý Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.b. Về phương thức lãnh đạo các đoàn thể nhân dân ở cơ sở– Có chương trình công tác vận động nhân dân, thường xuyên trực tiếp lắng nghe và đối thoại với nhân dân.– Lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực công tác vận động nhân dân để được bầu vào ban chấp hành, làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở.– Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên hoạt động trong các đoàn thể, bảo đảm sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ.– Định kỳ làm việc với ban chấp hành từng đoàn thể và ban công tác mặt trận ở cơ sở, tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt vai trò của mình.c. Về phương thức lãnh đạo trong nội bộ hệ thống tổ chức đảng– Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân.– Ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, thực hiện “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CÂU HỎI THẢO LUẬN 1- Phân tích chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng? Liên hệ với Đảng bộ, chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt?

2- Phân tích phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng?

3- Theo đồng chí và từ thực tiễn ở cơ sở đồng chí cần đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở hiện nay như thế nào?

XIN CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Tổ Chức Cán Bộ

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Tổ chức Cán bộ được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức bộ máy

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

c) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo. Quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các tạp chí, nhà xuất bản trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Tham mưu công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định;

d) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài.

3. Đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động;

b) Tổ chức thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy

1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tỉnh ủy) mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong tỉnh.

3. Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh ủy theo phân cấp.

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng; về công tác cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề về chính trị của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; về chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý.

e) Quản lý hồ sơ cán bộ diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

g) Thực hiện thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn tỉnh để để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương theo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

h) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức xây dựng đảng.

i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

k) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

b) Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, xét tặng huy hiệu Đảng, cấp phát thẻ đảng viên, xoá tên đảng viên, giải quyết khiếu nại và vấn đề đảng tịch cho đảng viên trong đảng bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý biên chế của các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh theo phân cấp quản lý.

a) Thẩm định các đề án, văn bản về tổ chức xây dựng đảng, về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và về tổ chức bộ máy, biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

b) Tham gia ý kiến đối với đề án, văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành và các cơ quan trong tỉnh quyết định theo phân cấp.

d) Chủ trì thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

a) Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng.

b) Với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

d) Với các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc.

đ) Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao

a) Giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh theo phân cấp.

b) Tham mưu công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo thẩm quyền phân cấp.

c) Thực hiện các công việc khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

( Theo Quy định số 2681 -QĐi/TU ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)