【#1】Đề Tài Vai Trò Và Chức Năng Của Kiểm Toán Tài Chính Trong Nền Kinh Tế Việt Nam

Lêi nãi ®Çu. Sù chuyÓn nÒn kinh tÕ ViÖtNam tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, còng ®ång nghÜa víi sù chÊp nhËn c¹nh tranh gay g¾t trong ph¹m vi toµn quèc vµ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. V× vËy, cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc cÇn gi¶i quyÕt vÒ mÆt lý luËn thùc tiÔn tõ qu¶n lý vÜ m” ®Õn qu¶n lý vi m” cña nÒn kinh tÕ. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®ã lµ ph¶i ®¶m b¶o th”ng tin kinh tÕ trung thùc, ®¸ng tin cËy vµ cã sù ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p lý. Thùc chÊt ho¹t ®éng kiÓm to¸n trong nÒn kinh tÕ lµ ho¹t ®éng nh” thÈm ®Þnh ®éc lËp ®é tin c”ng cËy cña c¸c th”ng tin kinh tÕ tµi chÝnh vµ ®­îc thùc hiªn bëi nh÷ng kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®éng kü n¨ng chuyªn m”n cao, tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n ®¸ x©y dùng. Nh÷ng th”ng tin ®· ®­îc kiÓm to¸n sÏ lµ c¨n cø, c¬ së cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lËp c¸c dù ¸n tõ cÊp c¬ së cho ®Õn qu¶n lý vÜ m” cña nhµ n­íc vµ cña c¸c thµnh phÇn kh¸c trong nÌen kinh tÕ x· héi. ChÝnh v× vËy, kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh nãi riªng ®· ra ®êi vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ vµ tÇm quan träng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Víi ®Ò tµi: “Vai trß vµ chøc n¨ng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam” chóng t”i chia kÕt cÊu cña bµi viÕt thµnh 3 phÇn chÝnh: PhÇn 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng vµ vai trß cña kiÓm to¸n tµi chÝnh. PhÇn 2: Vai trß vµ chøc n¨ng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. PhÇn 3: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn vµ ph¸t huy vai trß cña kiÓm to¸n tµi chÝnh. T”i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü NguyÔn ViÕt TiÕn, gi¶ng viªn líp KTT. MÆc dï t”i ®· cè g¾ng song ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cã h¹n nªn bµi viÕt cña t”i kh”ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. T”i mong nhËn ®­îc sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì cña thÇy. PhÇn I. Lý luËn c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng vµ vai trß cña kiÓm to¸n tµi chÝnh. I. Lý luËn chung vÒ kiÓm to¸n tµi chÝnh. 1.Sù h×nh thµnh cña kiÓm to¸n tµi chÝnh. Trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× nhu cÇu ®æi míi nghiÒ kiÓm to¸n ®¸ng tin cËy vµ ®­îc c”ng nhËn trë nªn lín h¬n bao giê hÕt. §¬n gi¶n lµ v× nh÷ng c”ng cô sù dông tr­íc ®ã kh”ng cßn phï hîp víi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. H¬n n÷a nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm lËp th”ng tin tai chÝnh kh”ng ®ñ kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ nguyªn t¾c kiÓm to¸n… Do ®ã ®· lµm cho th”ng tin trë thµnh kh”ng ®Çy ®ñ vµ trung thùc. §iÒu ®ã dÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ kh”ng cã th”ng tin ®Ó phôc vô cho nh÷ng ng­êi ra quyÕt ®Þnh bao gåm c¶ c¬ quan chÝnh phñ mµ hËu qu¶ lµ sù sai mÊt ®Þnh h­íng tæng thÓ vµ mÊt lßng tin trong c”ng chóng nãi chung. Trong bèi c¶nh ®ã kh”ng cã ho¹t ®äng kiÓm to¸n ®Ó x¸c nhËn tÝnh tin cËy cña c¸c th”ng tin tµi chÝnh sÏ g©y c¶n trë lín ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi. Còng cÇn ph¶i nãi thªm r”ng ph­¬ng ph¸p tù kiÓm tra cña kÕ to¸n dï cã ­u viÖt song còng chØ t¹o ®­îc niÒm tin cho mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh cña ng­êi quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh tr­íc hÕt lµ nh÷ng ng­êi lµm kinh tÕ vµ nh÷ng nhµ qu¶n lý am hiÓu nghiÖp vô kiÓm to¸n. Do vËy viªn kiÓm tra ngoµi kÕ to¸n lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña qu¶n lý, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ®a ph­¬ng ho¸ së h÷u vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®¬n vÞ kinh doanh. Nh­ vËy, kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh nãi riªng lµ yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víi mét nÒn kinh tÕ. 2. Kh¸i niÖm kiÓm to¸n tµi chÝnh. KiÓm to¸n v¸o c¸o tµi chÝnh (kiÓm to¸n tµi chÝnh) la sù kiÓm tra vµ tr×nh bµy ý kiÕn nhËn xÐt cña kiÓm to¸n viªn vÒ tÝnh trung thùc, hîp lý, tÝnh hîp thøc vµ tÝnh hîp ph¸p cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh chØ cung cÊp vµ tr×nh bµy cho ng­êi ®äc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp t¹i mét thêi gian nhÊt ®Þnh th× viÖc kiÓm to¸n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ g©y dùng lßng tin cña nh÷ng ng­êi sö dông ®èi víi b¸o c¸o ®ã. V× vËy, kh”ng ph¶i bµn nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò t¹i sao l¹i cÇn ph¶i cã kiÓm to¸n thay thÕ vµo ®ã h·y tËp trung ®i s©u vµo vai trß vµ chøc n¨ng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. II. Chøc n¨ng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh. Theo quan ®iÓm triÕt häc, chøc n¨ng lµ t¸n dông cña c¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng kh¸ch thÓ ®èi víi hÖ thèng m”i trt­êng cïng n”m trong mét hÖ thèng c¸c quan hÖ kh¸ch thÓ. Nh­ vËy chøc n¨ng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh còng xuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cña ngµnh. §ång thêi chÝnh chøc n¨ng cã t¸c dông gãp phÇn duy tr× mét c¸ch æn ®Þnh ®Ó t¹o niÒm tin cho nh÷ng ng­êi quan t©m vµo nh÷ng kÕt luËn kiÓm to¸n. Qua nghiªn cøu vµ ph©n tÝch, ta cã thÓ rót ra c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña kiÓm to¸n tµi chÝnh nh­ sau: 1.Chøc n¨ng kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh. Chøc n¨ng kiÓn tra vµ thÈm ®Þnh cña kiÓm to¸n tµi chÝnh nh”m xem xÐt møc ®é trung thùc cña tµi liÖu vµ tÝnh hîp ph¸p cña viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô møc ®é trung thùc cña tµi liÖu vµ tÝnh hîp ph¸p cña viÖc lËp c¸c b¶ng tµi chÝnh thÓ hiÖn trªn hai ph­¬ng diÖn: – §é tin cËy cña c¸c con sè, c¸c th”ng tin ®· ®­îc c”ng bè. – TÝnh ®óng ®¾n vµ trung thùc cña c¸c biÓu mÉu sæ s¸ch ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh. Cã thÓ nãi chøc n¨ng kiÓm tra cña kiÓm to¸n tµi chÝnh lµ xem xÐt, ®èi chiÕu ®Ó ®¸nh gi¸ ®é x¸c thùc cña th”ng tin,tõ ®ã gãp phÇn ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng ®­îc xem xÐt theo hÖ thèng môc tiªu x¸c ®Þnh. 2. Chøc n¨ng t­ vÊn cña kiÓm to¸n tµi chÝnh. ViÖc c”ng bè kÕt qu¶ kiÓm to¸n tµi chÝnh tr­íc c”ng chóng, c”ng khai kÕt qu¶ kiÓm to¸n tµi chÝnh ®­îc xem nh­ mét phÇn cña chøc n¨ng kiÓm to¸n. Khi kiÓm to¸n tµi chÝnh ®· ®­îc ph¸t triÓn, chøc n¨ng t­ vÊn ®· ®­îc ®­a vµo b¸o c¸o kiÓm to¸n ngoµi phÇn x¸c nhËn hoÆc chØ ra nh÷ng sai lÖch, nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m kinh tÕ trong ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh ng©n s¸ch, cßn ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ, biÖn ph¸p ®Ó söa ch÷a, kh¾c phôc nh÷ng sai sãt vi ph¹m vµ ng¨n chÆn kh”ng cho chóng lËp l¹i trong t­¬ng lai. Chøc n¨ng t­ vÊn ®­îc thÓ hiÖn trong c¶ lÜnh vùc kiÓm to¸n khu vùc c”ng céng vµ khu vùc kinh doanh. – §èi víi khu vùc Nhµ n­íc th”ng tin kÕt qu¶ ho¹t ®éng kiÓm to¸n, kiÓm to¸n tµi chÝnh sÏ cung cÊp th”ng ®Çy ®ñ cã gi¸ trÞ ®¸ng tin cËy vÒ kÕt qu¶ thu chi nh©n s¸ch Nhµ n­íc, chÊp hµnh kÕ ho¹ch nh©n s¸ch, t×nh h×nh qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. §ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng t­ vÊn, gãp ý víi Bé tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh x©y dùng dù th¶o kÕ ho¹ch ng©n s¸ch. – Chøc n¨ng t­ vÊn ®ang dÇn dÇn ®ãng vai trß quan träng vµ chiÕm ­u thÕ. Trong ho¹t ®éng kiÓm to¸n, kÕt qu¶ mµ c¸c Doanh nghiÖp mong ®îi kh”ng chØ lµ sù ®óng ®¾n, trung thùc cña sè liÖu mµ lµ nh÷ng t­ vÊn cña kiÓm to¸n viªn vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, vÒ thuÕ cho Doanh nghiÖp kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶, hiÖu n¨ng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Chøc n¨ng x¸c nhËn vµ gi¶i to¶ tr¸ch nhiÖm. §©y lµ mét chøc n¨ng cã vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc song hiÖn nay ch­a ®­îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam. Néi dung chÝnh cña chøc n¨ng nµy lµ x¸c nhËn th”ng tin vµ san sÎ tr¸ch nhiÖm, c”ng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan quyÒn lùc cÊp trªn ®èi víi c¸c c¬ quan trùc thuéc, chÞu sù chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t. M” h×nh thÓ hiÖn râ nÐt chøc n¨ng “gi¶i to¶ tr¸ch nhiÖm” biÓu hiÖn sù chÆt chÏ vµ ®Çy ®ñ cña qu¸ tr×nh duyÖt Ng©n s¸ch cho ®Õn thÈm ®Þnh l¹i kÕt qu¶ viÖc sö dông Ng©n s¸ch. §©y lµ m” h×nh mµ ViÖt Nam cÇn ph¶i häc tËp vµ ¸p dông cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n­íc ta, ph¸t huy tèi ®a chøc n¨ng, t¸c dông cña kiÓm to¸n vµo thùc tiÔn qu¶n lý tµi chÝnh n­íc ta. III. Vai trß kiÓm to¸n tµi chÝnh. KiÓm to¸n kh”ng ph¶i lµ ho¹t ®éng “tù th©n” vµ ” vÞ th©n”, kiÓm to¸n sinh ra tõ yªu cÇu qu¶n lý vµ phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. Tõ ®ã cã thÓ thÊy râ vai trß, t¸c trong dông cña kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh nãi riªng ®­îc thÓ hiÖn trªn nh÷ng mÆt sau: 1.T¹o niÒm tin cho nh÷ng ng­êi quan t©m. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu ng­êi quan t©m tíi t×nh h×nh tµi chÝnh vµ sù ph¶n ¸nh cña nã trong tµi liÖu kÕ to¸n. Nh÷ng ng­êi quan t©m cã thÓ kÓ ®Õn lµ: – C¸c c¬ quan Nhµ n­íc : cÇn cã th”ng tin trung thùc ®Ó ®iÒu tiÕt vÜ m” nÒn kinh tÕ. – C¸c nhµ ®Çu t­: cÇn cã tµi liÖu tin cËy ®Ó tr­íc hÕt cã h­íng dÉn ®Çu t­ ®óng ®¾n, sau ®ã ®iÒu hµnh, sö dông vèn ®Çu t­ vµ cuèi cïng lµ cã tµi liÖu trung thùc vÒ ph©n phèi kÕt qu¶ ®Çu t­. – C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n lý kh¸c: cÇn th”ng tin trung thùc ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh trong mäi giai ®o¹n qu¶n lý. – Ng­êi lao ®éng cÇn cã th”ng tin ®¸ng tin cËy vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, ¨n chia ph©n phèi, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng … – Kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ nh÷ng ng­êi quan t©m kh¸c cÇn hiÓu râ thùc chÊt kinh doanh vÒ tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ vÒ nhiÒu mÆt. Cã thÓ nãi viÖc t¹o niÒm tin cho nh÷ng ng­êi quan t©m lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kiÓm to¸n tµi chÝnh víi t­ c¸ch lµ mét ho¹t ®éng ®éc lËp. 2. KiÓm to¸n gãp phÇn h­íng dÉn nghiÖp vô vµ cñng cè nÒn nÕp ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n nãi riªng vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n nãi chung. Ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm nh÷ng mèi quan hÖ ®a d¹ng, lu”n biÕn ®æi vµ ®­îc cÊu thµnh bëi hµng lo¹t nghiÖp vô cô thÓ. §Ó h­íng c¸c nghiÖp vô nµy vµo môc tiªu gi¶ quyÕt tèt c¸c quan hÖ trªn kh”ng cÇn cã ®Þnh h­íng ®óng vµ thùc hiÖn tèt mµ cßn cÇn th­êng xuyªn so¸t xÐt viÖc thùc hiÖn ®Ó h­íng c¸c nghiÖp vô vµo quü ®¹o mong muèn. §Æc biÖt n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ th× c¸c quan hÖ tµi chÝnh, chÕ ®é kinh tÕ thay ®æi nhiÒu lÇn cïng víi sù bung ra cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. Trong khi ®ã, c”ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ch­a chuyÓn h­íng kÞp thêi dÉn tíi t×nh tr¹ng kû c­¬ng bÞ bu”ng láng, nhiÒu kû c­¬ng trong kiÓm to¸n tµi chÝnh tr­íc ®©y nay còng bÞ ph¸ vì. V× vËy cã triÓn khai tèt h¬n c”ng t¸c kiÓm to¸n míi cã thÓ nhanh chãng ®­a c”ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n ®i vµo nÒ nÕp. 3. KiÓm to¸n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc qu¶n lý. Râ rµng kiÓm to¸n tµi chÝnh kh”ng chØ cã chøc n¨ng x¸c minh mµ cßn cã chøc n¨ng t­ vÊn, ®Æc biÖt trong nh÷ng b­íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ cã nhiÒu mèi quan hÖ phøc t¹p n¶y sinh. Trong khi ®ã hÖ thèng qu¶n lý ch­a hoµn chØnh kinh nghiÖm vµ chuyªn gia giái vÒ qu¶n lý ch­a cã nhiÒu. Trong ®iÒu kiÖn ®ã duy tr× kû c­¬ng vµ b¶o ®¶m ph¸t triÓn ®óng h­íng chØ cã thÓ chÝnh s¸ch ®­îc trªn c¬ së x©y dùng ®ång bé vµ tæ chøc thùc hiÖn tèt kiÓm to¸n tµi chÝnh trªn mäi lÜnh vùc ®Ó trªn c¬ së tÝch luü kinh nghiÖm tõ x¸c minh ®i ®Õn t­ vÊn cho mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng. Tõ tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy trªn cho thÊy kiÓm to¸n tµi chÝnh cã vai trß quan träng trªn nhiÒu mÆt. §ã lµ ” quan toµ c”ng minh cña qu¸ khø”, “ng­êi dÉn d¾t cho hiÖn t¹i” vµ lµ “cè vÊn s¸ng suèt cho t­¬ng lai” (lêi cña ier – kh¸n – Sere). PhÇn II. Vai trß vµ chøc n¨ng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh ®èi víi nªn kinh tÕ ViÖt Nam. I.Nh÷ng ®ãng cña kiÓm to¸n tµi chÝnh ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¬ së ph¸p lý ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më cöa ®· vµ ®ang h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn. Trong bèi c¶nh ®ã, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia thÞ tr­êng ngµy cµng nhiÒu, c¸c doanh nghiÖp ra ®êi víi nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kinh doanh ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ngµy cµng cã nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau quan tem ®Õn nh÷ng th”ng tin tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp, bëi v× nh÷ng th”ng tin nµy cã ¶nh h­ëng m¹nh tíi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Do vËy, kiÓm to¸n tµi chÝnh víi vai trß vµ chøc n¨ng x¸c minh, t­ vÊn kh”ng chØ gióp cho sù qu¶n lý vÜ m” cña Nhµ n­íc mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t­îng quan t©m kh¸c. 1.§èi víi Nhµ n­íc. §Ó qu¶n lý kinh tÕ vÜ mo nãi chung vµ qu¶n lý ng©n s¸ch Nhµ n­íc, c”ng quü quèc gia nãi riªng th× Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng th”ng tin trung thùc, chÝnh x¸c vÒ ho¹t déng tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp cã sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc. HiÖn nay, trong sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng, trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ, Nhµ n­íc ngµy cµng thÊy râ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n tµi chÝnh ®èi víi nÒn tµi chÝnh quèc gia. Do ®ã ®· tõng b­íc sö dông kiÓm to¸n (th”ng qua c¬ quan kiÓm to¸n Nhµ n­íc) nh­ mét c”ng cô qu¶n lý kh”ng thÓ thiÕu ®­îc trong mét nhµ n­íc ph¸p quyÒn. V× vËy, cã thÓ nãi kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®¶m nhËn mét chøc n¨ng rÊt quan träng trong viÖc kiÓm so¸t, qu¶n lý viÖc sö dông nguån lùc tµi chÝnh c”ng. Tõ n¨m 1995 ®Õn hÕt n¨m 1999, kiÓm to¸n Nhµ n­íc ®· thùc hiÖn gÇn 3000 cuéc kiÓm to¸n víi quy m” kh¸c nhau t¹i c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh tÕ quèc doanh, ®¬n vÞ thô h­ëng ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®¬n vÞ ®­îc giao kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ n­íc trªn hÇu hÕt c¸c ngµnh, lÜnh vùc, l·nh thæ. Nh÷ng kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n tµi chÝnh ®· ®¸p øng phÇn nµo yªu cÇu cña Quèc héi vµ ChÝnh phñ trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu chÊt l­îng qu¶n lý ®iÒu hµnh ng©n s¸ch Nhµ n­íc, cô thÓ nh­ sau: Thø nhÊt: KiÓm to¸n tµi chÝnh gióp Nhµ n­íc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thu c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, chñ yÕu lµ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, ®¶m b¶o nép ®ñ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tõ ®ã gãp phÇn c¶i c¸ch c”ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n ký thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã hiÖu qu¶. Mét mÆt tËp trung t¨ng nguån thu ®¸p øng nhu cÇu chØ tiªu ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®iÒu quan träng lµ lËp l¹i trËt tù trong viÖc chÊp hµnh luËt Nhµ n­íc, tr¶ l¹i sù b×nh ®¼ng trong m”i tr­êng kinh doanh gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi quèc doanh. Thø hai: KiÓm to¸n tµi chÝnh gióp Nhµ n­íc kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc, chèng thÊt tho¸t, chèng l·ng phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ tµi s¶n Nhµ n­íc. Trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiÖn nay, nhu cÇu chi ng©n s¸ch Nhµ n­íc rÊt lín trong khi kh¶ n¨ng ®¸p øng cßn h¹n hÑp, th× lý luËn c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng vµ vai trß cña kiÓm to¸n tµi chÝnh n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc cã mét ý nghÜa rÊt quan träng. §Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu ®ã, c”ng t¸c kiÓm to¸n tµi chÝnh cßn gióp ®ì c¸c ®èi t­îng sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸c mÆt thñ tôc, tr×nh tù, chi ®óng môc ®Ých, ®èi t­îng, ®óng ®Þnh møc to¸n ®­îc duyÖt. §Õn hÕt n¨m 1999, víi viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n cña 61 tØnh, thµnh phè, 10 Bé, 10 ch­¬ng tr×nh dù ¸n môc tiªu cña ChÝnh phñ, 7 Qu©n khu, Qu©n chñng, Tæng côc vµ nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n­íc… KiÓm to¸n Nhµ n­íc ®· ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc gÇn 3.000 tû ®ång. Thø ba: KiÓm to¸n tµi chÝnh gióp Nhµ n­íc thÊy ®­îc nh÷ng v­íng m¾c thùc tÕ khi thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh, tõ ®ã cã gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ tµi chÝnh. §ång thêi c¸c kÕt qu¶ kiÓm to¸n tµi chÝnh cßn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc: ThiÕt lËp c¬ chÕ qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ thanh quyÕt to¸n ®èi víi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®èi víi c¸c kho¶n hç trî tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng cho c¸c c¬ quan Trung ­¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn; Rµ so¸, söa ®æi, bæ sung c¸c ®Þnh møc kinh tÕ tµi chÝnh vµ ®Þnh møc chi tiªu ng©n s¸ch Nhµ n­íc; C”ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, t¨ng c­êng kû luËt ng©ng s¸ch Nhµ n­íc, xö lý nghiªm nh÷ng hµnh vi vi ph¹m… Thø t­: KiÓm to¸n tµi chÝnh gióp cho c”ng t¸c ®iÒu hµnh vÜ m” cña c¸c nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. KÕt qu¶ kiÓm to¸n tµi chÝnh cung cÊp th”ng tin d÷ liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi trong viÖc x©y dùng dù to¸n, ®iÒu chØnh dù to¸n phï hîp víi thùc tr¹ng vµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng, ngµnh nghÒ nãi riªng vµ cña Nhµ n­íc nãi chung. chúng tôi trß ®èi víi doanh nghiÖp ®­îc kiÓm to¸n. KiÓm to¸n tµi chÝnh cã c¸c vai trß chñ yÕu sau: – Thø nhÊt: KiÓm to¸n tµi chÝnh gióp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®­îc kiÓm to¸n thÊy nh÷ng sai sãt trong qu¶n lý tµi chÝnh – kÕ to¸n vµ gióp hä nhËn thÊy ®­îc nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. – Thø hai: gióp cho ®éi ngò c¸n bé chuyªn m”n thÊy ®­îc c¸c sai sãt trong nghiÖp vô chuyªn m”n cña m×nh. – Thø ba: Gióp cho ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n lo¹i bá nh÷ng chi phÝ kh”ng ®óng ®Ó tiÕt kiÖm cho doanh nghiÖp. – Thø t­: Gióp nhµ l·nh cã thªm c¬ së ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. – Thø n¨m: N©ng cao chÊt l­îng c”ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. – Thø s¸u: Gióp doanh nghiÖp hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. – Thø b¶y: Gióp c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶ ®­îc t¨ng thªm uy tÝn. Trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn sÏ gióp doanh nghiÖp (chñ doanh nghiÖp, gi¸m ®èc ) kÞp thêi ra nh÷ng sai sãt, l·ng phÝ vÒ tµi chÝnh còng nh­ t×nh h×nh tæ chøc cña doanh nghiÖp ®Ó cã nh÷ng chÊn chØnh kÞp thêi hoÆc ng¨n ngõa c¸c tæn thÊt. §ång thêi, gióp doanh nghiÖp h¹n chÕ ®­îc nh÷ng rñi ro hoÆc ph¸t hiÖn ra nh÷ng thÕ m¹nh, nh÷ng tiÒm n¨ng tµi chÝnh néi t¹i ®ang cã trong doanh nghiÖp, vµ quan träng h¬n, doanh nghiÖp cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mét c¸ch phï hîp. Ng­êi qu¶n lý th­êng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ quyÕt ®Þnh vÒ tµi chÝnh, nh­ng hä kh”ng hiÓu s©u vÒ nguyªn t¾c kÕ to¸n nªn cÇn cã nh÷ng th”ng tin thuyÕt phôc ®Ó ra quyÕt ®Þnh. Nh÷ng th”ng tin ®ã kh”ng chØ trªn c¸c b¶ng khai tµi chÝnh mµ cßn th”ng tin cô thÓ vÒ tµi chÝnh, vÒ hiÖu qu¶ vµ hiÖu n¨ng cña c¸c bé phËn ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh trong mçi giai ®o¹n qu¶n lý, kÓ c¶ tiÕp nhËn vèn liÕng, chØ ®¹o vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý ( nhÊt lµ vÒ tµi chÝnh ). VÝ dô vÒ chÕ ®é “kho¸n” ë doanh nghiÖp x©y dùng (theo t¹p chÝ kiÓm to¸n sè 5/1999 ); Qua thùc tÕ kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn thÊy chi phÝ cho mét c”ng tr×nh x©y dùng d©n dông l¹i cã ®Õn 80 – 90% tæng chi phÝ lµ s¾t thÐp, 10 – 20% tæng chi phÝ lµ xi m¨ng, ngoµi ra kh”ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ chi phÝ nµo kh¸c (c”ng tr×nh x©y dùng kh”ng cÇn g¹ch, c¸t, nh©n c”ng …? ) Khi ®­îc hái, c¸c ®éi tr­ëng tr¶ lêi lµ chØ quan t©m ®Õn nép ho¸ ®¬n cho ®ñ møc chi phÝ kho¸n mµ kh”ng ®Ó ý ®Õn chi phÝ thùc tÕ tõng lo¹i vËt t­ vµ chi phÝ kh¸c. Tõ ®ã, kiÓm to¸n viªn ®Ò ra mét sè kiÕn nghÞ lµ cÇn bè trÝ Ýt nhÊt mét nh©n viªn lµm c”ng t¸c kÕ to¸n ( chÞu sù chØ ®aä cña phßng kÕ to¸n C”ng ty ) t¹i c¸c ®éi x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã hiÖn t­îng mét sè ®éi tr­ëng lîi dông viÖc cïng lóc thi c”ng nhiÒu c”ng tr×nh, ®· vay vµ øng tiÒn v­ît qu¸ khèi l­îng c”ng viÖc thùc hiÖn råi tù chiÕm ®o¹t lu”n. VÒ viÖc nµy, ngoµi x¸c minh kiÓm to¸n viªn cßn ®Ò nghÞ doanh nghiÖp nªn qui ®Þnh râ møc t¹m øng, vay tèi ®a cña ®éi s¶n xuÊt. KiÓm to¸n tµi chÝnh víi chøc n¨ng kiÓm tra, x¸c nhËn tÝnh trung thùc vµ hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c th”ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh sÏ gióp cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp bít lóng tóng, yªn t©m h¬n khi ký c¸c b¸o c¸o t×a chÝnh vµ c”ng khai c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi, kiÓm to¸n tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c”ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n c”ng nî, tõ ®ã ®¸nh gi¸ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµnh m¹nh tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ lµnh m¹nh kh¶ n¨ng thanh to¸n nî. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n chÝnh ®¸ng, cã hiÖu qu¶ th× kÕt qu¶ c¸c cuéc kiÓm to¸n tµi chÝnh sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao uy tÝn cña m×nh, nhê ®ã doanh nghiÖp cã thuËn lîi trong c¸c quan hÖ kinh tÕ. Ch¼ng h¹n doanh nghiÖp cã thuËn lîi trong ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt, mua hµng ho¸, thËm chÝ trong thÞ tr­êng chøng kho¸n ( ®èi víi nh÷ng chóng t”i cã ph¸t hµnh cæ phÇn ). Nh÷ng chñ doanh nghiÖp lµm ¨n chÝnh ®¸ng, cã hiÖu qu¶, nh­ng v× lý do nµo ®ã bÞ tai tiÕng th× kiÓm to¸n viªn sÏ lµ ng­êi x¸c nhËn vµ b¶o vÖ cho hä. NhËn xÐt cña c¸c kiÓm to¸n viªn cã uy tÝn sÏ lµm t¨ng thªm tÝnh ph¸p lý cña b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ danh tiÕng cña doanh nghiÖp. LÏ tÊt nhiªn, c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n gian dèi hoÆc s¾p ph¸ s¶n th­êng kh”ng muèn mêi kiÓm to¸n. Doanh nghiÖp bao giê còng ®Æt lîi Ých cña m×nh lªn hµng ®Çu vµ lu”n t×m c¸ch xö lý c¸c nghiÖp vô hay c¸c ho¹t ®éng kiÓm to¸n sao cho cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp. Lóc ®ã kiÓm to¸n tµi chÝnh víi chøc n¨ng bµy tá ý kiÕn, kiÓm to¸n viªn sÏ t­ vÊn cho doanh nghiÖp vÒ nh÷ng yÕu kÐm cña doanh nghiÖp, t­ vÊn vÒ c”ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, còng nh­ c¸c h­íng gióp ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n trong khu”n khæ Ph¸p luËt. T¹i Tæng c”ng ty x©y dùng S”ng §µ, phßng kiÓm to¸n néi bé cña Tæng c”ng ty chÝnh thøc ra ®êi ngµy 01/01/1998 nhê sù nhËn ®óng møc cÇn thiÕt kiÓm to¸n tµi chÝnh cña ban l·nh ®¹o c”ng ty. Trong n¨m 1998, kiÓm to¸n néi bé Tæng c”ng ty ®· hoµn thµnh c”ng viÖc kiÓm to¸n t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña toµn bé 31 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ b¸o c¸o tµi chÝnh toµn Tæng c”ng ty n¨m 1997 ( theo t¹p chÝ kiÓm to¸n sè 5/1999). Mét vÝ dô kh¸c t¹i c”ng ty 28 ( mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Tæng côc hËu cÇn – Bé Quèc phßng ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ) xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm dÖt, may, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kinh doanh c¸c c”ng tr×nh h¹ tÇng khu c”ng nghiÖp vµ d©n dông. Tõ n¨m 1992, nhê hÖ thèng kiÓm to¸n néi bé tèt, c”ng ty ®· kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trong qu¶n lý, tiÕn hµnh ®æi míi m” h×nh tæ chøc g¾n víi viÖc qu¶n lý ®· nhanh chãng ®em l¹i cho c”ng ty nh÷ng hiÖu qu¶ to lín vÒ mäi mÆt. Bªn c¹nh ®ã, c”ng ty ®· tiÕn hµnh thuª kiÓm to¸n ®éc lËp ®Ó kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 1994 – 1995 – 1996. Riªng n¨m 1996, ®· tiÕn hµnh kiÓm to¸n 2 kú. ViÖc kiÓm to¸n ®­îc tiÕn hµnh tõ c¸cd ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc ®Õn c”ng ty. TÊt c¶ c¸c c”ng tr×nh ®Çu t­ còng ®Òu ®­îc kiÓm to¸n, nhê ®ã mµ c”ng ty ®· thu l¹i ®­îc mét kho¶n tiÒn ®¸ng kÓ. Tõ n¨m 1992 ®Õn n¨m 1997, vèn cña c”ng ty t¨ng lªn gÊp 5,67 lÇn ( Theo t¹p chÝ kiÓm to¸n sè 1/1998 ). Trong doanh nghiÖp, ngoµi nh÷ng vai trß trªn, kiÓm to¸n tµi chÝnh cßn cã t¸c dông ®èi víi c¸n bé c”ng nh©n viªn, ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i ®ã. Khi b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n th× ®é tin cËy cña nã ®­îc t¨ng lªn, gióp ng­êi lao ®éng biÕt ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña c”ng ty m×nh thÕ nµo, l·i hay lç, sù ph©n chia l·i cã hîp lý kh”ng … NÕu b¸o c¸o ®ã cho kÕt qu¶ tèt vÒ c”ng ty, ng­êi lao ®éng sÏ thªm g¾n bã vµ tin t­ëng vµo c”ng ty, yªn t©m lµm viÖc hoÆc ng­îc l¹i. MÆt kh¸c, chñ doanh nghiÖp (hoÆc gi¸m ®èc) lu”n muèn cã ®­îc nh÷ng lao ®éng tay nghÒ cao, lµm viÖc cã hiÖu qu¶, mét b¸o c¸o tµi chÝnh víi kÕt qu¶ tèt sÏ lµ mét søc hót gióp doanh nghiÖp cã ®­îc nh÷ng nh©n viªn nh­ mong muèn. 3. Vai trß víi c¸c bªn thø ba quan t©m. Bªn thø ba quan t©m tíi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh gåm: c¸c nhµ ®Çu t­, ng©n hµng, kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, chñ nî vµ nh÷ng ng­êi quan t©m kh¸c. Th”ng th­êng, c¸c th”ng tin vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh kh”ng tíi th¼ng nh÷ng ng­êi quan t©m ®ã, mµ ph¶i cã sù ®¶m b¶o cña bªn thø ba ®éc lËp lµ kiÓm to¸n viªn do cã sù rñi ro th”ng tin, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cã nhiÒu kh¶ n¨ng kh”ng chÝnh x¸c. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, râ rµng ng­êi ra quyÕt ®Þnh khã cã kh¶ n¨ng hiÓu biÕt t­êng tËn vµ trùc tiÕp vÒ ®èi t¸c mµ anh ta tiÕn hµnh kinh doanh. Th”ng tin sö dông lµ do ng­êi kh¸c cung cÊp cho. BÊt cø khi nµo th”ng tin cã ®­îc lµ do ng­êi kh¸c cung cÊp th× kh¶ n¨ng nã bÞ chñ ý, hoÆc kh”ng chñ ý bãp mÐo sÏ t¨ng lªn. NÕu môc ®Ých cña ng­êi cung cÊp th”ng tin kh¸c víi ng­êi ra quyÕt ®Þnh th× th× th”ng tin cã thÓ bÞ h­íng theo lîi Ých cña ng­êi cung cÊp. Do vËy, th”ng tin bÞ c”ng bè sai lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Mét b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n lµ mét biÖn ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro th”ng tin ( võa ®ì tèn thêi gian vµ tiÒn b¹c ) cho nh÷ng ng­êi quan t©m. C¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n vµ c¸c nhµ ®Çu t­ chuyªn nghiÖp ( nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc ) trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n th­êng lÊy chÝnh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n lµm c¨n cø ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c”ng ty khi quyÕt ®Þnh mua hoÆc b¸n c¸c chøng kho¸n ®ã. HiÖn nay, c¸c c”ng ty niªm yÕt chøng kho¸n còng nh­ kinh doanh chøng kho¸n ph¶i ®Þnh kú nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n cho Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc vµ thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®­îc x¸c nhËn bëi mét tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp cã uy tÝn. §©y lµ yªu cÇu ®Æc biÖt cÇn thiÕt ®èi víi ViÖt Nam, khi mµ viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh­ viÖc tiÕp cËn c¸c th”ng tin tµi chÝnh ®èi víi mét c”ng ty ë ViÖt Nam ®ang cßn lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n. C¸c ng©n hµng cho doanh nghiÖp vay vèn, c¸c nhµ ®Çu t­ vµ chÝnh c¸c chñ së h÷u còng ph¶i n¾m ch¾c t×nh h×nh kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña b¹n hµng ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay, thu håi vèn hoÆc kh”ng cho vay. V× lîi Ých cña m×nh nªn hä coi kiÓm to¸n lµ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt tiÒn cho vay hay bá vèn vµo kinh doanh. HiÖn nay c¸c ng©n hµng Vietincombank, Vietcombank, Indovinabank cã qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng muèn vay tiÒn ®Òu ph¶i xuÊt tr×nh b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n viªn ®éc lËp x¸c nhËn. Trong quan hÖ kinh doanh, c¸c kh¸ch hµng cã thÓ mua chÞu. Tuy nhiªn, chØ khi b¸o c¸o tµi chÝnh c¶u doanh nghiÖp mua ®ã ®­îc kiÓm to¸n viªn cã uy tÝn kiÓm tra vµ x¸c nhËn lµ tèt th× nhµ cung cÊp sÏ s½n sµng b¸n chÞu vµ ng­îc l¹i. Ngoµi ra, kiÓm to¸n tµi chÝnh cßn gióp ng­êi d©n cñng cè niÒm tin ®èi víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¬ quan Nhµ n­íc trong viÖc sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc, còng nh­ trong viÖc sö dông c¸c quü mµ hä ®ãng gãp. Tãm l¹i, ®èi víi c¸c bªn thø ba quan t©m, kiÓm to¸n tµi chÝnh tr­íc hÕt ®ãng vai trß trung gian, ®¶m b¶o cho sù tin cËy cña c¸c th”ng tin tõ ng­êi cung cÊp ®Õn ng­êi nhËn. TiÕp theo, c¸c th”ng tin ( b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n ) l¹i lµ c¬ së cho c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cña c¸c bªn quan t©m nµy. II. Nh÷ng h¹n chÕ cña kiÓm to¸n tµi chÝnh ë ViÖt Nam hiÖn nay vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã. Cã thÓ nãi ngay tõ khi míi ra ®êi, kiÓm to¸n tµi chÝnh ®· ®ãng gãp mét phÇn kh”ng nhá vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ” v¹n sö khëi ®Çu nan “. mÆc dï ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®· cã tõ l©u ë c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn, nh­ng ë n­íc ta l¹i lµ ho¹t ®éng hoµn toµn míi mÎ, kiÕn thøc chuyªn m”n cßn h¹n hÑp, méi tr­êng ho¹t ®éng còng kh”ng hoµn toµn thuËn lîi … do ®ã ®· cã nh÷ng h¹n chÕt kh”ng nhá trong viÖc ph¸t huy vai trß cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh nãi riªng. Thø nhÊt, vÒ vÊn ®Ò nhËn thøc. Do ho¹t ®éng kiÓm to¸n cßn t­¬ng ®èi míi mÎ ë ViÖt Nam, trong khi ®ã c¸c tæ chøc kiÓm to¸n vµ c¸c kiÓm to¸n viªn l¹i kh”ng ®­îc tù qu¶ng c¸o c”ng khai vÒ m×nh d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo, nªn nhËn thøc, nh÷ng hiÓu biÕt s©u réng, ®óng ®¾n vÒ ho¹t ®éng nµy cßn bÞ h¹n chÕ, nhÊt lµ trong thêi gian ®Çu cña thêi kú ®æi míi, cô thÓ nh­ sau: – HÇu hÕt ng­êi qu¶n lý ë c¸c ®¬n vÞ ch­a hiÓu hÕt môc ®Ých cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n, trõ nh÷ng ®¬n vÞ kÕ to¸n cã sù tham gia qu¶n lý cña n­íc ngoµi, ch­a thÊy ®­îc lîi Ých thiÕt thùc tõ nh÷ng vÊn ®Ò cña kiÓm to¸n viªn tron ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ doanh nghiÖp. – NhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c”ng ty t­ nh©n, c”ng ty cæ phÇn, ch­a muèn tiÕt léi nh÷ng th”ng tin thùc vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh cho ng­êi kh¸c, trõ khi bÞ b¾t buéc hoÆc doanh nghiÖp cã sù cè. – Do ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña c¸c tæ chøc kiÓm to¸n trong n­íc míi h×nh thµnh nªn cã nh÷ng ng­êi ch­a thùc sù tin t­ëng vµo chÊt l­îng c”ng viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn ViÖt Nam. V× vËy khi mµ kh¸ch hµng cña c¸c tæ chøc kiÓm to¸n ViÖt Nam chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, liªn doanh víi n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc viÖn trî hoÆc tiÕp nhËn viÖn trî ( lµ nh÷ng tæ chøc bÞ b¾t buéc ph¶i kiÓm to¸n), mét sè doanh nghiÖp kh¸c cã sù cè vÒ tµi chÝnh … Tuy nhiªn, hiÖn nay nh÷ng nhËn thøc cña c¸c nhµ qu¶n lý c¸c c”ng ty, c¸c tæ chøc vÒ lîi Ých cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n ( ®Æc biÖt lµ kiÓm to¸n tµi chÝnh ) ngµy cµng ®­îc më réng, nhÊt lµ sau khi kiÓm to¸n Nhµ n­íc ra ®êi, b¶ng khai tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc b¾t buéc ph¶i ®­îc kiÓm to¸n bëi kiÓm to¸n viªn Nhµ n­íc hay c¸c tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. MÆc dï vËy, nh÷ng h¹n chÕ nh­ ®· nãi ë trªn vÉn tån t¹i nh­ mét hµng rµo c¶n trë kh¸c hµng ®Õn víi c¸c dÞch vô kiÓm to¸n nh­ tr­íc ®©y nh­ng ë møc ®é thÊp h¬n nhiÒu. §Æc biÖt trong bèi c¶nh nhiÒu c”ng ty, tæ chøc kiÓm to¸n cïng ho¹t ®éng nh­ hiÖn nay th× chuyÖn ” “ng nãi gµ, bµ nãi vÞt ” trong kiÓm to¸n còng kh”ng ph¶i lµ chuyÖn hiÕm, nh­ng ®Õn nay vÉn ch­a söa ®­îc bao nhiªu. §iÒu nµy còng gãp phÇn lµm cho c¸c kh¸ch hµng ch­a thùc sù tin t­ëng vµo chÊt l­îng kiÓm to¸n. Thø hai, Chóng ta ®· chËm vµ ch­a tËp trung ®óng møc cÇn thiÕt cho viÖc h×nh thµnh vµ t¨ng n¨ng lùc cho hÖ thèng kiÓm to¸n. H¹n chÕ nµy còng xuÊt ph¸t tõ sù yÕu kÐm trong nhËn thøc nªn khi ®i vµo kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc ch­a nhËn thøc ngay ®­îc r”ng thanh tra tµi chÝnh nãi riªng vµ hÖ thèng thanh tra nãi chung ch­a tho¶ m·n ®­îc yªu cÇu vÒ ho¹t ®éng cña thanh tra, kiÓm tra Nhµ n­íc. – ViÖc ®o t¹o kiÓm to¸n viªn: §éi ngò kiÓm to¸n viªn hiÖn nay hÇu hÕt cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ cã kinh nghiÖm vÒ c”ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n nh­ng l¹i rÊt míi mÎ vÒ nghiÖp vô kiÓm to¸n. T¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn, c¸c kiÓm to¸n ®Òu ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng vµ ph¶i kinh qua c¸c kú thi tuyÓn chän g¾t gao cña c¸c tæ chøc nghÒ nghiÖp nh­ : T¹i Mü cã chøc danh CPA – Cetiffied in public accountant, t¹i Ph¸p cã chøc danh Expert comptable. Sù h¹n chÕ vÒ mÆt kü thuËt nghÒ nghiÖp ®· lµm cho viÖc hµnh sù cña kiÓm to¸n viªn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng kiÓm to¸n, do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn sù ra quyÕt ®Þnh cña nh÷ng ng­êi sö dông kiÓm to¸n. Ch¼ng h¹n nh­ kiÓm to¸n viªn kh”ng cã ®ñ kh¶ n¨ng, kiÕn thøc trong viÖc sö dông c¸c kü thuËt ph¸t hiÖn vµ c¸c thñ tôc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c sai ph¹m träng yÕu, cã thÓ kh”ng ph¸t hiÖn ra ®­îc nh÷ng sai ph¹m cã qui m” lín, lµm tæn thÊt tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ cña Nhµ n­íc vµ ¶nh h­ëng tíi kÕ ho¹ch cña nh÷ng ng­êi sö dông kÕt qu¶ kiÓm to¸n nµy. – VÒ chuÈn mùc kiÓm to¸n vµ c¬ së ph¸p lý cña kiÓm to¸n: Míi ®©y, sau mét thêi gian dµi t×m hiÓu, nghiªn cøu nh÷ng chuÈn mùc kiÓm to¸n Quèc tÕ vµ nh÷ng ®ãng gãp kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c c”ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp, Bé tµi chÝnh ®· lÇn l­ît c”ng bè m­êi chuÈn mùc kiÓm to¸n ®Çu tiªn nh”m tõng b­íc chuÈn mùc ho¸ ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®éc lËp. Tuy nhiªn, trong thêi gian tr­íc khi 10 chuÈn mùc ®­îc ban hµnh, ho¹t ®éng kiÓm to¸n ch­a ®­îc chuÈn ho¸, c¸c c”ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ph¶i vËn dông c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n Quèc tÕ, dï r”ng biÕt râ cã nhiÒu ®iÓm kh”ng phï hîp víi khung c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi. Bªn c¹nh ®ã, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh cña ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn, c¸c v¨n b¶n vÒ chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh th­êng xuyªn cã söa ®æi trong thêi gian ng¾n nªn ¶nh h­ëng kh”ng Ýt tíi c”ng t¸c kÕ to¸n vµ . Tõ ®ã dÉn ®Õn nhiÒu hÖ qu¶ kh¸c, ch¼ng h¹n nh­ viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña mét b¸o c¸o kiÓm to¸n vÉn cßn thiÕu c¨n cø chung ®Ó lµm th­íc ®o, hay nh­ khi cã tranh chÊp næ ra, chóng ta còng ch­a cã nh÷ng c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña kiÓm to¸n viªn. Còng chÝnh v× thiÕu hÖ thèng chuÈn mùc riªng nªn míi x¶y ra chuyÖn ” “ng nãi gµ, bµ nãi vÞt ” trong kiÓm to¸n nh­ ®· nãi ë trªn. Do vËy nªn còng kh”ng Ýt ®èi t­îng gian dèi muèn thuª dÞch vô kiÓm to¸n ®Ó hîp thøc sè liÖu b¸o c¸o kÕ to¸n cña m×nh. Cã thÓ dÉn chøng hai tr­êng hîp ‘cã vÊn ®Ò ” trong dÞch vô kiÓm to¸n (theo b¸o Nh©n d©n – 5/3/2001). §ã lµ vô hai c”ng ty kiÓm to¸n hµng ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång dÞch vô kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña Tæng c”ng ty míi ®©y, Thanh tra Nhµ n­íc ph¸t hiÖn Tæng c”ng ty than cã nhiÒu sai ph¹m lín, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸ kh”ng trung thùc … Vô thøc hai lµ, “ng Ph¹m Ngäc H÷u, c¸n bé Tæng côc kiÓm to¸n mét c”ng tr×nh nhµ nghØ h¶i quan t¹i SÇm S¬n, bªn thi c”ng ®­a ra sè liÖu 6 tû 674 triÖu ®ång, c”ng ty kiÓm to¸n V x¸c ®Þnh lµ 5 tû 945 triÖu ®ång, c”ng ty kiÓm to¸n A x¸c ®Þnh lµ 6 tû 421,8 triÖu ®ång ( kÕt qu¶ cña hai h·ng dÞch vô kiÓm to¸n vªnh nhau 476 triÖu ®ång !) VËy C”ng ty nµo ®óng ? Sè liÖu nµo trung thùc ? Do ®©u mµ cã t×nh tr¹ng nh­ vËy, ph¶i ch¨ng do thiÕu nh÷ng chuÈn mùc lµm c¨n cø chung ®Ó ®¸nh gi¸ ? Tãm l¹i: Víi nh÷ng h¹n chÕ nh­ trªn th× kiÓm to¸n tµi chÝnh kh”ng thÓ ph¸t huy hÕt vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. ChÝnh v× vËy, bªn c¹nh nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc ®¸ng ®­îc ghi nhËn cña kiÓm to¸n tµi chÝnh trong nh÷ng n¨m qua cßn næi lªn mét sè h¹n chÕ nh­ sau: – T×nh tr¹ng bu”n lËu, tham nhòng, ho¹t ®éng kinh doanh tr¸i Ph¸p luËt, trèn thuÕ … g©y thÊt tho¸t ng©n s¸ch, tµi s¶n Nhµ n­íc vÉn cßn lín vµ kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu n¬i. VÝ dô, vô Tamexco thÊt tho¸t kho¶ng h¬n 400 tû ®ång, vô T©n Tr­êng Sanh kho¶ng vµi ngh×n tû ®ång, vô Epco – Minh Phông h¬n ba ngh×n tû ®ång … ( theo t¹p chÝ kiÓm to¸n sè 3/1999 – bµi viÕt cña chúng tôi Vò Huy Tõ ) – Ng©n hµng, c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ bÞ tæn thÊt lín khi ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ mµ nguyªn nh©n lµ do ng©n hµng ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp dùa trªn nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n kiÓm to¸n nh­ng kh”ng chÝnh x¸c, kh”ng trung thùc. – §èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, nh÷ng b¸o c¸o kiÓm to¸n tµi chÝnh kh”ng chÝnh x¸c sÏ lµm cho hä bÞ thua thiÖt trong vÊn ®Ò ¨n chia, ph©n phèi lîi nhuËn …. tõ ®ã ¶nh h­ëng tíi th¸i ®é lµm viÖc vµ chÊt l­îng c”ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. PhÇn III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn vµ ph¸t huy vai trß cña kiÓm to¸n tµi chÝnh Nh”m h¹n chÕ nh÷ng mÆt ch­a ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i hiÖn nay cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n, ®ång thêi ®Ó kiÓm to¸n cã thÓ ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña m×nh ®èi víi nÒn kinh tÕ, chóng ta cÇn tËp trung th¸o gì vµ h­íng vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: Mét lµ, cÇn n©ng cao sù hiÓu biÕt vµ nhËn thøc cña c”ng chóng nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi … vÒ ngµnh nghÒ còng nh­ ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Bëi vËy, mét mÆt cÇn tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn réng r·i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th”ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi, s¸ch, b¸o, tivi … vÒ ho¹t ®éng kiÓm to¸n. MÆt kh¸c, cã thÓ tæ chøc c¸c buæi héi th¶o gi÷a c¸c c”ng ty kiÓm to¸n víi doanh nghiÖp, víi c¸c c¬ quan cã liªn quan víi sinh viªn c¸c tr­êng §¹i häc. Hai lµ, vÊn ®Ò x©y dùng, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c chuÈn mùc, ph¸p lÖnh vµ hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Ho¹t ®éng kiÓm to¸n còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c chØ cã thÓ thùc hiÖn tèt vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trªn c¬ së cã mét hÖ thèng ph¸p lý ®Çy ®ñ, ®ång bé vµ hîp lý. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ®i tr­íc vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng kiÓm to¸n cña n­íc ta thêi gian qua ®· chØ ra r”ng, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cÇn thiÕt tèi thiÓu cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n ë mçi quèc gia ph¶i bao gåm: – LuËt kiÓm to¸n. – §iÒu lÖ tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña kiÓm to¸n Nhµ n­íc. – C¸c v¨n b¶n ph¸p qui qui ®Þnh vÒ c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc kiÓm to¸n vµ c¸c ph­¬ng ph¸p chuyªn m”n, kü thuËt kiÓm to¸n. Tuy nhiªn, tõ khi ra ®êi vµ ho¹t ®éng ë ViÖt Nam kiÓm to¸n vÉn ch­a cã ®­îc mét hÖ thèng Ph¸p luËt hoµn chØnh. C¸c v¨n b¶n Ph¸p luËt hiÖn hµnh hoÆc cßn thiÕu hoÆc ®· Ýt nhiÒu kh”ng cßn phï hîp. Do ®ã, Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn sím nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c v¨n b¶n Ph¸p luËt ®ång bé, hoµn chØnh t¹o m”i tr­êng ph¸p lý ®Çy ®ñ vµ hiÖu lùc cho tæ chøc, ho¹t ®éng kiÓm to¸n. §ång thêi tiÕp thu kinh nghiÖm cña c¸c n­íc vµ sù gióp ®ì cña INTOSAI ( Tæ chøc quèc tÕ c¸c c¬ quan kiÓm to¸n tèi cao vµASOSAI tæ chøc c¸c c¬ quan kiÓm to¸n ch©u ¸ ) ®Ó ban hµnh LuËt kiÓm to¸n, tr­íc m¾t lµ ph¸p lÖnh kiÓm to¸n trong ®ã qui ®Þnh râ vÞ trÝ ph¸p lý, chøc n¨ng nhiÖm vô, hÖ thèng tæ chøc bé m¸y cña c¸c c¬ quan kiÓm to¸n. Trong luËt ( ph¸p lÖnh ) còng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ph¸p lý cña b¸o c¸o kiÓm to¸n vµ tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong kiÓm to¸n nãi riªng vµ gi÷a c¬ quan kiÓm to¸n víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ thanh tra, qu¶n lý tµi chÝnh, ®iÒu tra gi¸m s¸t trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. Mét mÆt còng cÇn rµ so¸t nghiªn cøu söa ®æi bæ sung nh÷ng qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ – tµi chÝnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn nh”m x¸c lËp c¨n cø chuÈn mùc kiÓm to¸n, thóc ®Èy qu¸ tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®Æc biÖt lµ tæ chøc bé m¸y gän nhÑ n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan kiÓm to¸n. Ba lµ, viÖc ph¸t triÓn kiÓm to¸n viªn ph¶i ®i ®”i víi viÖc ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m”n nghiÖp vô nh”m ®¶m b¶o chÊt l­îng cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ë ViÖt Nam ®ã lµ ®éi ngò kiÓm to¸n viªn chuyªn nghiÖp ë n­íc ta cßn qu¸ Ýt vµ do ®ã, ®Ó thùc hiÖn c¸c cuéc kiÓm to¸n ®Æc biÖt lµ víi kiÓm to¸n ®éc lËp chóng ta ®· ph¶i huy ®éng kh¸ nhiÒu c¸n bé ch­a ph¶i lµ kiÓm to¸n viªn. Do qu¸ tr×nh ®µo t¹o cßn ng¾n, kinh nghiÖm trong c”ng t¸c ch­a nhiÒu … nh÷ng c¸n bé nµy cßn yÕu c¶ vÒ nghiÖp vô vµ c¸c kiÕn thøc Ph¸p luËt liªn quan. §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái ®Æt ra, môc tiªu cña chóng ta lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò kiÓm to¸n viªn ®ñ vÒ sè l­îng, giái vÒ chuyªn m”n nghiÖp vô, ®Æc biÖt ph¶i cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trong s¸ng kh¸ch quan, ®éc lËp. Do vËy cÇn thùc hiÖn ®a d¹ng c¸c h×nh thøc båi d­ìng vµ ®µo t¹o sau: – C¨n cø vµo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i kiÓm to¸n ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch båi d­ìng ®µo t¹o t­¬ng xøng thiÕu hôt kiÕn thøc cña tõng lo¹i kiÓm to¸n viªn vµ phï hîp yªu cÇu kiÓm to¸n tõng giai ®o¹n – X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o dµi h¹n trong n­íc vµ ngoµi n­íc ,kÕt hîp gi÷a ®µo t¹o dµi h¹n vµ ®µo t¹o båi d­ìng ng¾n h¹n .Cã kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c tr­êng ®¹i häc vÕ ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vµ ®µo t¹o kiÓm to¸n viªn – Biªn so¹n vµ chuÈn ho¸ c¸c gi¸o tr×nh kiÓm to¸n tµi chÝnh phôc vô cho c”ng t¸c gi¶ng d¹y trong vµ ngo¸i ngµnh kiÓm to¸n – Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé vµ tuyÓn dông c¸c c¸n bé chuyªn gia ®· ®­îc ®µo t¹o ë n­íc ngoµi hoÆc cã kinh nghiÖm trong kinh nghiÖm kiÓm to¸n …. Riªng ®èi víi kiÓm to¸n Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thi vµ cÊp chóng chØ kiÓm to¸n viªn . Chøng chØ kiÓm to¸n viªn ®Ó hµnh nghÒ chØ nªn gi÷ gi¸ trÞ trong 5 n¨m . Còng nªn x©y dùng vµ ¸p dông chÕ ®é l­¬ng, chÕ ®é ®·i ngé t­¬ng xøng víi nhiÖm vô vµ yªu cÇu c”ng viÖc cña kiÓm to¸n viªn. – TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng chuÈn mùc vµ quy t¾c ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp kiÓm to¸n viªn. §Þnh kú tæ chøc häc tËp chÝnh trÞ, rÌn luyÖn tu d­ìng l­¬ng t©m ®¹o ®øc hµnh nghÒ cho kiÓm to¸n viªn. Bªn c¹nh ®ã cÇn xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp vi ph¹m quy chÕ ho¹t ®éng, vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó c”ng t¸c kiÓm to¸n ®i vµo kû c­¬ng vµ nÒ nÕp g©y dùng vµ cñng cè lßng tin cña §¶ng , Nhµ n­íc vµ c”ng chóng ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Bèn lµ, cÇn nhanh chãng h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ më réng c¸c lo¹i h×nh tæ chøc vµ dÞch vô kiÓm to¸n, d­íi mäi h×nh thøc, ®ång thêi tiÕn hµnh ®æi míi c¬ cÊu, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nh”m thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Cho ®Õn nay sè c”ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÓm to¸n ë ViÖt nam lªn tíi 23víi tæng sè kho¶n 2000 nh©n viªn, trong ®ã cã 5 c”ng ty 100% vèn n­íc ngoµi, 1c”ng ty liªn doanh, 7c”ng ty quèc doanh… (Theo B¸o DiÔn ®µn doanh nghiÖp – sè 20 – ngµy 8/3/2001) ®©y thùc sù lµ mét con sè ®¸ng khÝch lÖ, song ch­a ph¶i lµ lín khi mµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ngµy cµng cã nh÷ng thay ®æi lín m¹nh. V× vËy kh”ng chØ cÇn t¨ng vÒ sè l­îng mµ chóng ta cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô d­¬Ý mäi h×nh thøc (v¨n phßng, trung t©m, c”ng ty dÞch vô ) kh”ng chØ cung cÊp c¸c dÞch vô kiÓm to¸n, t­ vÊn kÕ to¸n mµ cßn ph¶i cung øng c¸c lo¹i dÞch vô t­ vÊn thuÕ, t­ vÊn tµi chÝnh, mua b¸n, cung øng phÇn mÒm kÕ to¸n … CÇn më réng h¬n n÷a m¹ng l­íi kiÓm to¸n ®éc lËp ®¸p øng nhu cÇu kiÓm to¸n cña mäi Doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh, c¸c dù ¸n ®Çu t­, c”ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n, ®Æc biÖt hiÖn nay cã dù kiÕn cña Nhµ N­íc vÒ viÖc quy ®Þnh b¾t buéc kiÓm to¸n ®èi víi c¸c tæng c”ng ty, Doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®©y lµ c¬ héi vµ th¸ch thøc kh”ng nhá ®èi víi c¸c c”ng ty kiÓm to¸n cña ViÖt nam. MÆt kh¸c, c¸c c”ng ty kiÓm to¸n ViÖt Nam cÇn m¹nh d¹n lùa chän liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c”ng ty, tæ chøc kiÓm to¸n Quèc tÕ. Bëi viÖc héi nhËp quèc tÕ kh”ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc hái kinh nghiÖm, nÇng cao chÊt l­îng kh¶ n¨ng cña m×nh mµ cßn gióp c¸c c”ng ty kiÓm to¸n ViÖt nam më réng thªm c¸c quan hÖ bªn ngoµi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. MÆt kh¸c c¸c c”ng ty kiÓm to¸n ViÖt nam cÇn m¹nh d¹n lùa chän liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c”ng ty, tæ chøc kiÓm to¸n Quèc tÕ. Bëi viÖc héi nhËp Quèc tÕ kh”ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc häc hái kinh nghiÖm, n©ng cao chÊt l­îng kh¶ n¨ng cña m×nh mµ cßn gióp c¸c c”ng ty kiÓm to¸n ViÖt nam më réng thªm c¸c quan hÖ bªn ngoµi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Cuèi cïng, ®Ó c”ng t¸c kiÓm to¸n ®i ®óng h­íng vµ ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶ chóng ta cÇn x©y dùng, thiÕt lËp c¸c c¬ quan kiÓm tra, qu¶n lý ®Ó t¨ng c­êng c”ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t ®èi víi ho¹t ®éng kiÓm to¸n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay chÊt l­îng kiÓm to¸n ph¶i ®­îc chó träng h¬n bao giê hÕt vµ ph¶i coi ®©y lµ c”ng cô ®¾c lùc cã ý nghÜa quan träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung. ChÝnh v× vËy vai trß cña c¬ quan thanh tra gi¸m s¸t ®èi víi c”ng t¸c kiÓm to¸n lµ ®Æc biÖt quan träng. Muèn vËy cÇn ph¶i: X©y dùng, thiÕt lËp mét hÖ thèng gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng dÞch vô kiÓm to¸n, kiÓm to¸n ®¶m b¶o c¸c dÞch vô nµy cung cÊp cã chÊt l­îng, cã ®é tin cËy an toµn vµ ®Æc biÖt ®¶m b¶o mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c ho¹t ®éng trªn c¬ së c¹nh tranh lµnh m¹nh v× c¸c quyÒn lîi cña ng­êi cung cÊp c¸c dÞch vô kÕ to¸n, ng­êi ®­îc kiÓm to¸n. – Cñng cè c¬ cÊu tæ chøc vµ n©ng cao n¨ng lùc c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c ngµnh dÞch vô kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. Cã c¬ chÕ c”ng nhËn vµ rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi kÕt qu¶ t­ vÊn trong lÝnh vùc nµy. – T¨ng c­êng vai trß vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp ®Æc biÖt cÇn t¨ng c­êng chÊt l­îng vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng héi kÕ to¸n ViÖt Nam. Thµnh lËp míi tæ chøc nghÒ nghiÖp c¸c chuyªn gia kÕ to¸n, c¸c kiÓm to¸n viªn cã chøng chØ. – Chñ tr­¬ng h¹n chÕ vµ tõng b­íc tõ bá viÖc qu¶n lý kinh tÕ ®èi víi ngµnh kiÓm to¸n, t¨ng c­êng biÖn ph¸p hµnh chÝnh chuyÓn sang qu¶n lý b”ng ph¸p luËt, b”ng ®ßn bÈy kinh tÕ vµ c”ng cô kinh tÕ. KÕt luËn T”i hiÓu r”ng kh¸i niÖm kiÓm to¸n cßn míi mÎ ngay c¶ ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc ta trong c¬ chÕ thÞ tr­êng chø kh”ng ph¶i chØ ®èi víi tõng c¸ nh©n tõng ®¬n vÞ kinh tÕ. KiÓm to¸n tµi chÝnh ë ViÖt Nam tuy ®· xuÊt hiÖn tõ l©u nh­ng míi chØ thùc sù ®i vµo ho¹t ®éng theo ®óng nghÜa cña nã ë nh÷ng n¨m gÇn ®©y. So víi kiÓm to¸n tµi chÝnh trªn thÕ giíi th× kiÓm to¸n tµi chÝnh ViÖt nam cßn qu¸ non trÎ. Do ®ã nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh­ thiÕu c¬ së vËt chÊt, c¬ së lý luËn (hÖ thèng ph¸p lý, chuÈn mùckiÓm to¸n …)vµ sù tham gia kh”ng nhiÖt t×nh cña nhiÒu doanh nghiÖp còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Tuy non trÎ nh­ng chóng ta cÇn ph¶i thõa nhËn r”ng vµ khÝch lÖ nh÷ng ®ãng gãp mµ ngµnh kiÓm to¸n ®· mang l¹i trong thêi gian qua. B”ng nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cña m×nh kiÓm to¸n tµi chÝnh ngµy cµng gÇn gòi vµ trë nªn cÇn thiÕt cho tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét tæ chøc, ®¬n vÞ ®­îc kiÓm to¸n. Ngµy nay kiÓm to¸n tµi chÝnh ®· vµ ®ang ®­îc ph¸t triÓn c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, gãp phÇn kh”ng nhá vµo viÖc qu¶n lý tµi chÝnh, ng¨n ngõa hiÖn t­îng vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n … gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. KiÓm to¸n tµi chÝnh cÇn tiÕp tôc nhËn ®­îc quan t©m ph¸t triÓn tõ nh÷ng c¬ quan cã thÈm quyÒn song còng cÇn ph¶i tù th©n vËn ®éng ®Ó ph¸t huy hÕt nh÷ng yÕu tè thuéc vai trß vµ chøc n¨ng cña b¶n th©n ngµnh nh”m phôc vô cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.

【#2】Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm Đối Với Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Nước Khoáng Thiên Nhiên, Nước Uống Đóng Chai, Bao Bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Thực Phẩm Thuộc Phạm Vi Quản Lý Của Ngành Y Tế; Cơ Sở Nhỏ Lẻ Sản Xuất Thực Phẩm Chức Năng, Thực Phẩm Tăng Cường Vi Chất Dinh Dưỡng, Phụ Gia Thực Phẩm, Chất Hỗ Trợ Chế Biến Thực Phẩm; Cơ Sở Nhỏ Lẻ Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng, Thực Phẩm Tăng Cường Vi Chất Dinh Dưỡng, Phụ Gia Thực Phẩm, Chất Hỗ Trợ Chế Biến Thực Phẩm Có Yêu Cầu Bảo Quản Sản Phẩm Đặc Biệt

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo mục 3 thủ tục này, hoặc liên hệ với Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau (số 58 Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) cụ thể như sau:

– Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút.

– Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2:

Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau vào thời gian cụ thể như trên. Chuyên viên thụ lý hồ sơ xem xét:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, thu phí và ghi phiếu hẹn.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn 01 lần để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh thủ tục.

Bước 3:

Nhận kết quả

Theo thời gian ghi trong phiếu hẹn, tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm đóng lệ phí và nhận kết quả vào thời gian cụ thể như trên.

Điều kiện thực hiện

Nội dung Văn bản quy định

– Cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV Luật An toàn thực phẩm số năm 2010 (tiết a, khoản 1, Điều 34, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010)

– Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tiết b, khoản 1, Điều 34, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010)

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (01 bản chính – mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (01 bản sao có xác nhận của cơ sở)

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (01 bản chính có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

a) Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh

b) Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở

Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (01 bản chính có xác nhận của cơ sở)

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: nộp danh sách đã được tập huấn (01 bản chính có xác nhận của cơ sở)

Giấy xác nhận đủ sức khỏe chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: nộp bản sao giấy xác nhận (01 bản chính có xác nhận của cơ sở)

b) Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: nộp danh sách kết quả khám sức khỏe, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (01 bản chính có xác nhận của cơ sở)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

Văn bản căn cứ pháp lý

1. Thông tư 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Luật an toàn thực phẩm 2010

3. Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

4. Thông tư 26/2012/TT-BYT quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

5. Thông tư 15/2012/TT-BYT quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

6. Thông tư 16/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Văn bản công bố thủ tục

1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận – Cà Mau

2. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật bao gồm sản xuất trong nước là thực phẩm bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm – Cà Mau

3. Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Trường hợp Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) – Cà Mau

6. Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm – Cà Mau

7. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh – Cà Mau

Lược đồ Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế; Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt – Cà Mau

【#3】Nêu Và Phân Tích Các Cách Thức Tổ Chức Của Một Nền Kinh Tế.so Sánh Và Phân Tích Vai Trò Của Thị Trường Và Chính Phủ Trong Việc Thực Hiện Các Chức Năng Cơ Bản Của Một Nền Kinh Tế

I.

Các cách thức tổ chức nền kinh tế

Nền kinh tế

Nền kinh tế thị

Nền kinh tế

truyền

hành

trường tự

hỗn

thống

chính –

do

hợp

Khái – Một hệ thống

– Trong nền kinh tế

kinhtếtru – Là nền kinh tế

– Là nền kinh tế

yềnthống mà Chính phủ đề

tự do, các

kết hợp cả yếu

làmột

ra mọi quyết định

đơn vị cá

tố thị trường tự

nền kinh

về sản xuất và

biệt được

do lẫn yếu tố

tế được

tiêu dùng, tư nhân

tự do tác

vai trò của

xây

không có vai trò

động lẫn

chính phủ. Hầu

dựng

gì. Cơ quan quản

nhau trên

hết các quốc

trên hình lý nhà nước sẽ

thị

gia hiện nay

thứcnôn

quyết định sẽ sản

trường.

đều sử dụng

g nghiệp

xuất cái gì, sản

Các đơn

cách thức này,

vàtrao

xuất như thế nào

vị kinh tế

khác nhau chỉ ở

đổitrựcti

và sản xuất cho

có thể

mức độ thể

ếpvới

ai. Sau đó các

mua sản

hiện vai trò của

các

hướng dẫn cụ thể

phẩm từ

hai yếu tố kể

thành

sẽ được phổ biến

đơn vị

trên

viêntron

tới các hộ sản

kinh tế

– Ở trường phái

g

xuất gia đình, các

này hoặc

kinh tế chính

cộngđồn

doanh nghiệp.

bán sản

hiện đại,

gvà hàng

phẩm cho

Samuelson đã

xóm,

đơn vị

cho rằng, “điều

kiểu tự

kinh tế

hành một nền

cung tự

khác.

kinh tế không

cấp.

Trong

có chính phủ

Vídụnhữ

một thị

hoặc thị trường

ng

trường,

thì cũng như vỗ

ngườiInu

các giao

tay bằng một

ithoặcnh

dịch có

bàn tay”. Để

ững

thể thông

đối phó với

ngườitrồ

qua trao

những khuyết

ng chèở

đổi bằng

tật của thị

Dựa vào phong

Tận dụng được

Trong nền kinh tế

tục tập

tối đa

thị

Trong một nền

quán nên

các

trường,

kinh tế hỗn

được các

nguồn

nếu lượng hợp, khu vực

thành

lực kinh

cầu hàng

nhà nước và

viên

tế khi

hóa cao

khu vực tư

trong

các

hơn lượng nhân tương tác

nền kinh

nguồn

cung, thì

với nhau trong

tế tự giác

lực khan

giá cả

việc giải quyết

chấp

hiếm.

hàng hóa

các vấn đề cơ

hành,

Bên

sẽ tăng

bản của nền

làm theo.

cạnh đó

lên, mức

kinh tế. Chính

Mô hình

là có sự

lợi nhuận

phủ kiểm soát

đơn

chỉ đạo

cũng tăng

một phần đáng

giản, dễ

của

khuyến

kể của sản

quản lí

chính

khích

lượng thông

phủ, có

người sản

qua việc đánh

kế hoạch

xuất tăng

thuế, thanh

về sản

lượng

toán chuyển

xuất và

cung.

giao cung cấp

tiêu

Người sản các hàng hóa

dùng –

xuất nào

và dịch vụ như

các cơ

có cơ chế

lực lượng vũ

quan

sản xuất

trang, cảnh sát.

chính

hiệu quả

Chính phủ

phủ lập

hơn, thì

cũng điều tiết

kế hoạch

cũng có tỷ mức độ theo

về việc

suất lợi

sản xuất

nhuận cao nhân. Ngoài ra,

cái gì

hơn cho

Chính phủ

sẩn xuất

phép tăng

cũng có thể

đuổi lợi ích cá

Khó có thể phát

Rất khó tồn tại

Các vấn đề ô

Do kết hợp hai

triển và

một nền

nhiễm môi trường

yếu tố

tăng

kinh tế

mà doanh nghiệp

thị

trưởng

mệnh

không phải trả giá

trường

kinh tế,

lệnh

cho sự hủy hoại

dựa quá

hoàn

đó, tình trạng độc

chính

nhiều

chỉnh mà quyền phá hoại cơ

phủ

vào thiên

trong đó

nên

nhiên

tất cả các tranh. Cơ chế phân

hạn

nên bấp

quyết

bổ nguồn lực trong

chế

bênh

định về

nền kinh tế thị

của

phân bổ

trường có thể dẫn

cách

nguồn

tới bất bình đẳng.

thức

lực đều

Chưa kể vấn đề

tổ

được

thông tin không

chức

chế tự do cạnh

tiến hành hoàn hảo có thể

kinh tế

theo

dẫn tới việc phân

này là

phương

bổ nguồn lực

rất ít.

pháp

không hiệu quả.

Chủ

này. Tất

Do một số nguyên

yếu

nhiên

nhân, giá cả có thể

nhược

việc xây

không linh hoạt

điểm

dựng

trong các khoảng

nằm ở

một kế

thời gian ngắn hạn

quá

hoạch

khiến cho việc điều

trình

như vậy,

chỉnh cung cầu

triển

trong đó

không suôn sẻ, dẫn

khai

không

tới khoảng cách

chỉ xác

giữa tổng cung và

thực

định

tổng cầu. Đây là

hiện

chính

nguyên nhân của

trong

So sánh và phân tích vai trò của thị trường và chính phủ trong thực hiện chức năng cơ bản

của một nền kinh tế

Ưu điểm

Thị trường

– Thị trường là nơi kết nối

Chính phủ

– Kích thích sự phát triển

giữa các chủ thể trong nền

của thị trường thông qua

kinh tế, tạo ra môi trường

việc ban hành các chính

thuận lợi cho sản xuất hàng

sách công phù hợp với quy

hóa phát triển cũng như giúp

luật kinh tế khách quan,

phân bố nguồn lực hiệu quả,

tạo hành lang pháp lí cho

giải quyết 3 câu hỏi mà kinh tế sự phát triển kinh tế theo

học đặt ra: sản xuất cái gì?

hướng tự do cạnh tranh,

Cho ai? Như thế nào?

xây dựng cơ sở hạ tầng,

– Thị trường tác động lên các

phát triển giáo dục nền

chức năng cơ bản của nền

tảng, đảm bảo an ninh trật

kinh tế thông qua hệ thống các tự xã hội cho các hoạt

quy luật kinh tế khách quan,

độc lập với suy nghĩ chủ quan

của con người do đó vừa đáp

ứng được nhu cầu xã hội, vừa

tránh con người sa vào lợi ích

cá nhân

– Nhờ đặc trưng cạnh tranh mà

thị trường được coi là động

lực phát triển của nền kinh tế

nói riêng và cả xã hội nói

động kinh tế diễn ra

– Giám sát sự vận hành của

các quy luật kinh tế thị

trường. Chính phủ là

những người trực tiếp

thẩm địch, đánh giá và

hoạch định xem quy luật

kinh tế nào phù hợp với xã

hội nào để áp dụng phù

hợp

chung

– Sửa chữa các thất bại của

thị trường như phân bố của

cải xã hội đồng đều, công

bằng hơn, giảm thiểu ô

nhiễm, vực dậy nền kinh tế

trong khủng hoảng bằng

chính sách tài khóa, tiền

Nhược điểm

– Thị trường được coi là

tệ, thuế…

– Công cụ tác động của

xương sống của nền kinh tế

chính phủ tới các chức

nhưng nếu để nó vận hành đơn năng chính của nền kinh tế

độc thì dễ dẫn đến các hệ quả

đó chính là chính sách

gọi là thất bại thị trường như ô công và pháp luật. Vì vậy

nhiễm, khủng hoảng, bất bình

khi khả năng của chính

đẳng, ảnh hưởng lớn tới toàn

phủ hạn chế (do chỉ là con

xã hội.

người), các chính sách đi

– Các quy luật kinh tế được

ngược lại với các quy luật

đưa ra trong lịch sử luôn có sự kinh tế sẽ kìm hãm sự phát

mâu thuẫn, nếu không được

triển kinh tế nói chung,

thẩm định thì khó áp dụng

thậm chí gây tác hại ngược

trong thực tiễn.

lại, tạo sự bất ổn.

-Yếu tố cạnh tranh của thị

trường nếu không được giám

sát có thể dẫn đến gian lận,

thâm hụt thương mại, ảnh

hưởng tới quyền lợi trực tiếp

của người tiêu dùng.

– Khi chính phủ can thiệp

quá sâu vào nền kinh tế, sẽ

gián tiếp làm hạn chế quá

trình vận động của thị

trường, yếu tố cạnh tranh

bị giảm sút. Đồng thời,

bản thân chính phủ cũng là

tập hợp các cá nhân nên

không tránh được hành

động vì lợi ích cá nhân

theo lí thuyết hành vi, dễ

dẫn đến hiện tượng tham

nhũng, gây ảnh hưởng

nghiêm trọng tới nền kinh

tế.

Kết luận: Chính phủ và thị trường đều có những mặt mạnh, mặt yếu trong

việc thực hiện chức năng cơ bản của nền kinh tế. Vận dụng các yếu tổ này

cùng một lúc thích hợp sẽ phát huy được tối đa năng lực thực chất của một

nền kinh tế, đưa tới sự phát triển toàn diện.

III.

Liên hệ thực tiễn với Việt Nam

Cách thức tổ chức của nền kinh tế:

Nền kinh tế Việt Nam lấy năm 1986 làm mốc để nghiên cứu thì có thể chia làm 2

giai đoạn.Giai đoạn trước 1986, trong và sau cuộc chiến tranh chống Mĩ, cách thức

tổ chức của nền kinh tế là nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (hành chính-mệnh

lệnh), đi lên từ nền kinh tế truyền thống tự cung tự cấp lấy nông nghiệp làm chủ

đạo.Cách thức tổ chức này chỉ phù hợp vào thời kì chiến tranh cần thiết quốc hữu

hóa nền kinh tế, nhưng đến giai đoạn hòa bình thì bộc lộ nhiều thiếu sót bởi cách

thức tổ chức quan liêu bao cấp.

Sau 1986, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hỗn hợp, cụ thể là kinh tế thị trường

nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa, tự do cạnh tranh và doanh nghiệp nhà nước

đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Việc chuyển sang cách thức tổ chức mới

này đem lại nhiều thuận lợi và kết quả trông thấy cho sự phát triển của đất nước,

song cũng vạch ra rất nhiều thử thách mới với nhà nước, chính phủ.

Vai trò của thị trường (công cụ tác động là các quy luật kinh tế)

– Với những chức năng đã đề cập ở phần trên, soi vào thực tiễn Việt Nam ta

thấy rất đúng đắn. Minh chứng rõ nhất về vai trò của thị trường đó là vào

thời kì những năm 1986. Trước 1986, Việt Nam thi hành chính sách kinh tế

kế hoạch hóa tập trung, vai trò của thị trường gần như không có mà tất cả do

nhà nước điều hành. Thế nhưng sau 1986, đất nước mở cửa, thị trường với lí

thuyết bàn tay vô hình của nó đã thực sự phát huy rất nhiều tác dụng: tăng

trưởng kinh tế, phát triển xã hội, tăng phúc lợi, mức sống của nhân dân, khả

năng sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp tăng.

– Chứng minh bằng các bảng số liệu sau: (đính kèm file excel)

Vai trò của chính phủ (công cụ tác động là hệ thống pháp luật, chính sách

công)

– Lấy mốc là năm 1986, ta lại thấy trước 1986, nhược điểm của chính phủ rất

rõ ràng: can thiệp quá sâu vào nền kinh tế dẫn đến trì trệ, kém phát triển.

Nhưng kể từ khi đổi mới, tiến hành mở cửa, những chính sách đưa ra đã tạo

được cơ hội phát triển cho nền kinh tế phát triển. Đây là sự kết hợp tuyệt vời

của “bàn tay vô hình” với “bàn tay hữu hình”

– Trong nền kinh tế Việt Nam, sự định hướng của chính phủ thể hiện rất rõ:

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là có 3 hình thức

sở hữu: nhà nước, tập thể, tư nhân trong đó nhà nước chiếm chủ đạo.

– Chính phủ tạo mọi điều kiện cho sự phát triển hợp lí của nền kinh tế thị

trường: hệ thống hành lang pháp lí, các chính sách tài khóa, tiền tệ, tài

chính… Nhà nước cũng gia nhập thêm các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới

nhằm mở rộng thị trường, để phát huy tốt nhất khả năng của thị trường như

ASEAN, AFTA, WTO,… Chính phủ cũng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các

khu công nghiệp tập trung, đảm bảo an ninh xã hội…

– Chính phủ duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài. Điều này thị trường

không làm được mà cụ thể biểu hiện chính là nếu để thị trường tự vận hành,

thì khủng hoảng sẽ khiến cho tình trạng xã hội trở nên bất ổn. Vì thế chính

phủ bằng hệ thống pháp luật, chính sách thuế, tài khóa… đảm bảo cho sự

phát triển bền vững trong thời gian dài, lái nền kinh tế đi theo đinh hướng

XHCN

– Chính phủ cũng đảm bảo cho sự phân bố nguồn lực trong xã hội công bằng

hơn, giảm phần nào sự phân hóa giàu nghèo do bàn tay vô hình gây ra: điều

chỉnh mức lương tối thiểu, thuế thu nhập cá nhân,…Với một trong những

thất bại thị trường gây ra như là ô nhiễm môi trường, chính phủ đóng cũng

đóng vai trò là người phân xử. VD: vụ án VEDAN năm 2008

Chính phủ phát triển giáo dục, làm nền tảng cho sau này

nước; cung cấp việc làm cho khoảng 50 vạn người và việc làm gián tiếp cho 2,5

triệu người; đào tạo được 8.000 cán bộ quản lý, 30.000 cán bộ kỹ thuật. Năm

2007, nguồn vốn ODA từ các nước, các tổ chức tài chính quốc tế cấp cho Việt

Nam đạt hơn 40 tỉ USD, trong đó, 80% là nguồn vốn vay ưu đãi. Năm 2008, dù

kinh tế thế giới suy thoái, nhưng nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại tăng

kỷ lục: vốn đăng ký 64 tỉ USD, trong đó các dự án mới chiếm 60,2 tỉ USD.

Nhìn lại hơn 20 năm đổi mới, thu nhập của nhân dân đã có bước cải thiện đáng kể.

Năm 1995, GDP bình quân đầu người mới đạt 289 USD; năm 2005: 639 USD;

năm 2007: 835 USD. Năm 2008, GDP bình quân theo đầu người đã đạt trên 1.000

USD. Với mức thu nhập này, Việt Nam vượt qua ngưỡng nước thu nhập thấp(2)…

Nhà nước đã đưa ra 8 nhóm giải pháp cấp bách, và bằng việc tổ chức thực hiện có

hiệu quả các giải pháp đó, Nhà nước đã góp phần tích cực vào việc kiềm chế lạm

phát, chỉ số giá tiêu dùng không ngừng giảm: tháng 9-2008 tăng 0,18%, tháng 10

giảm 0,19%, tháng 11 giảm 0,76%, tháng 12 giảm 0,68%. Kinh tế vĩ mô ổn định:

thu chi ngân sách được cân đối; tổng thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán cả

năm, tăng 26,3% so với năm 2007. Kim ngạch xuất khẩu đạt 62,9 tỉ USD, vượt kế

hoạch đề ra; kim ngạch nhập khẩu đạt 80,4 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2007.

Những thành tựu này có vai trò to lớn trong việc giữ vững ổn định xã hội, tạo môi

trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

【#4】Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Thần Kinh Giữa Theo Bộ Y Tế

Phục hồi chức năng tổn thương thần kinh giữa theo Bộ Y tế

Thần kinh giữa xuất phát từ bó ngoài và bó trong của đám rối thần kinh cánh tay, đi xuống cánh tay dọc theo động mạch cánh tay rồi xuống cẳng tay, nằm giữa các cơ gấp chung các ngón nông và gấp chung các ngón sâu. Khi đếncổ tay, thần kinh giữa đi trong ống cổ tay để xuống gan tay và chia ra cácnhánh tận ở đó.

Thần kinh giữa là dây của bàn tay có chức năng cầm nắm, gấp bàn tay, gấp cổ tay và ngón tay, sấp cẳng tay và bàn, gấp, dạng và đối ngón cái. Về cảm giác, ở gan tay nó chi phối cho các ngón 1,2,3 và ½ ngoài ngón 4, ở mu tay chi phối cho đốt tận cùng của các ngón trên.

Ngoài ra, thần kinh giữa là dây thần kinh hỗn hợp có nhiều sợi giao cảm nên khi bị tổn thương, bệnh nhân thường có cảm giác đau cháy ở bàn tay.

Thần kinh giữa có thể bị chèn ép ở vùng cổ tay trong hội chứng ống cổ tay. Hội chứng ống cổ tay là bệnh lý gây chèn ép thần kinh ngoại biên thường gặp nhất. Đối tượng nguy cơ của hội chứng ống cổ tay là những người làm công việcđòi hỏi vận động cổ tay nhiều, cao tuổi, béo phì, đái tháo đường, suy thận, rối loạn chức năng tuyến giáp, loãng xương. Nếu phát hiện sớm, hội chứng ống cổ tay đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị bảo tồn. Trong trường hợp điều trị bảotồn không hiệu quả thì cần phải phẫu thuật. Quá trình tập luyện phục hồi chức năng sau phẫu thuật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bệnh nhân sớm hồi phục và lấy lại chức năng bàn tay.

Ngoài ra, nhánh gian cốt trước của thần kinh giữa có thể bị chèn ép ở vùng cẳng tay gây ra hội chứng thần kinh gian cốt trước. Thần kinh giữa cũng có thể bị tổn thương ở bất cứ đoạn nào trên đường đi của nó do vết thương gây ra bởi hung khí hay đạn bắn, do vết thương bởi vật sắc nhọn; do gãy đầu dưới xương cánh tay hoặc đầu trên xương quay; do thầy thuốc gây nên như garo kéo dài; tai biến trong phẫu thuật nắn sai khớp khuỷu; do tiêm thuốc có canxi ra ngoài tĩnh mạch ở nếp khuỷu; do chèn ép mãn tính ở ống cổ tay (hội chứng ống cổ tay).

Tùy theo vị trí và mức độ tổn thương mà lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp, bảo tồn hay phẫu thuật. Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thần kinh giữa bị tổn thương phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp điều trị được lựa chọn.

Chẩn đoán tổn thương thần kinh giữa

Hỏi bệnh

– Lý do vào viện: rối loạn cảm giác? liệt? teo cơ? ,…

– Bệnh sử: thời gian xuất hiện bệnh, triệu chứng đầu tiên,tính chất triệu chứng, chẩn đoán và điều trị cũ, tiến triển của bệnh, tình trạng hiện tại.

– Tiền sử: đặc điểm nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt, tiền sử chấn thương,…

Khám và lượng giá chức năng tổn thương thần kinh giữa

* Khám lâm sàng:

– Quan sát:

+ Dấu hiệu “bàn tay khỉ”: teo cơ ô mô cái, ngón cái nằm cùng mặt phẳng với các ngón khác, mất động tác dạng và đối ngón cái.

+ Dấu hiệu “bàn tay giảng đạo”: mất động tác gấp ngón 1, 2 và một phần ngón 3; các ngón 4, 5 vẫn gấp được bình thường.

– Khám vận động:

+ Cơ lực: liệt các cơ do thần kinh giữa chi phối. Mất động tác gấp, dạng và đối ngón cái. Nếu tổn thương cao có thể dẫn đến sấp cẳng tay và gấp cổ tay yếu.

Các nghiệm pháp chẩn đoán hội chứng ống cổ tay:

Nghiệm pháp Tinel: Gõ nhẹ liên tụcvùng ống cổ tay trong 30-60 giây.

o Dấu hiệu dương tính: tê hoặc cảm giác châm chích vùng cảmgiác thần kinh giữa chi phối.

o Nghiệm pháp Phalen: bệnh nhân gấpcổ tay 2 bên 90 độ, áp mu 2 bàn tay vào nhau và duy trì tư thế này trong 30-60giây. Dấu hiệu dương tính: tê hoặc cảm giác châm chích vùng cảm giác thần kinhgiữa chi phối.

+ Trương lực cơ: giảm

– Khám cảm giác: mất cảm giác các ngón 1, 2, 3 và ½ ngoài ngón 4 ở gan tay và đốt tận cùng của các ngón trên ở mu tay.

* Lượng giá chức năng:

Lượng giá chức năng chi trên của bệnh nhân bằng bộ câu hỏi DASH (Disabilities of Arm, Shoulder and Hand). Bộ câu hỏi này được dùng để đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày có sử dụng tay và mứcđộ ảnh hưởng của tay bệnh đến công việc và các hoạt động thể thao, nghệ thuật. Bệnh nhân trả lời các câu hỏi dựa vào các hoạt động thực tế của họ trong 1 tuần trước đó. Mỗi hoạt động sẽ được cho điểm từ 1 đến 5 tùy vào mức độ khó khăn khi thực hiện hoạt động đó. Sử dụng công thức cho sẵn để tính chỉ số DASH, từ đó lượng giá được mức độ giảm khả năng sử dụng chi trên của bệnh nhân.

Chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng

+ XQuang: giúp phát hiện gãy xương, can xương hoặc các bất thường khác của xương gây chèn ép thần kinh giữa.

+ MRI: trong một số trường hợp, MRI giúp phát hiện tình trạng chèn ép thần kinh giữa ở cẳng tay, ống cổ tay.

+ Khảo sát chẩn đoán điện: điện cơ đồ (EMG) và khảo sát dẫntruyền thần kinh giúp xác định thần kinh bị tổn thương, định khu vị trí tổn thươngvà giúp theo dõi quá trình hồi phục của thần kinh giữa. Thường kết quả khảo sát chẩn đoán điện vẫn bình thường trong giai đoạn sớm của bệnh.

Chẩn đoán xác định

– Dấu hiệu “bàn tay khỉ”, “bàn tay giảng đạo”

– Mất động tác gấp, dạng và đối ngón cái. Sấp cẳng tay và gấp cổ tay yếu nếu tổn thương cao.

– Mất cảm giác các ngón 1, 2, 3 và ½ ngoài ngón 4 ở gan tay và đốt tận cùng của các ngón trên ở mu tay.

– Nghiệm pháp Tinel và Phalen dương tính trong hội chứng ống cổ tay.

– Kết quả khảo sát chẩn đoán điện phù hợp với tổn thương thần kinh giữa.

Chẩn đoán phân biệt: Bệnh lý chèn ép rễ C6, C7. Chẩn đoán nguyên nhân

– Bệnh lý chèn ép thần kinh giữa ở cẳng tay (Hội chứng thần kinh gian cốt trước)

– Bệnh lý chèn ép thần kinh giữa ở cổ tay (Hội chứng ống cổ tay):

+ Cấp tính: chấn thương phần mềm vùng cổ tay, gãy xương cổ tay, bỏng

+ Mãn tính: mang đai cổ tay hoặc găng tay bó chặt, bất thường giải phẫu các thành phần trong ống cổ tay, sẹo cũ do đã từng mổ ống cổ tay

+ Nghề nghiệp và thói quen sinh hoạt: gấp duỗi cổ tay lặp đi lặp lại, nắm chặt, làm việc với máy tính, làm việc với các dụng cụ rung lắc mạnh.

– Ngoài ra, thần kinh giữa có thể bị tổn thương ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nó do hung khí hay các vật sắc nhọn khác gây ra.

Nguyên tắc phục hồi chức năng và điều trị

– Tổn thương thần kinh giữa nói riêng và thần kinh ngoại biên nói chung được chia thành 3 mức độ nặng khác nhau theo Seddon. Thái độ xử trí phụ thuộc nhiều vào mức độ tổn thương:

+ Độ 1: Điều trị bảo tồn. Thường hồi phục hoàn toàn.

+ Độ 2: Điều trị bảo tồn là lựa chọn ban đầu. Nếu không có dấu hiệu phục hồi thần kinh sau một thời gian điều trị thì nghĩ đến phẫu thuật thăm dò và điều trị. Thường bệnh nhân hồi phục không hoàn toàn.

+ Độ 3: Phẫu thuật là bắt buộc. Thần kinh sẽ không hồi phục nếu không được phẫu thuật nối thần kinh. Quá trình phục hồi phụ thuộc nhiều vào phương pháp phẫu thuật và khả năng tái phân phối thần kinh sau phẫu thuật.

Các phương pháp điều trị và kỹ thuật phục hồi chức năng Tổn thương thần kinh giữa trong hội chứng ống cổ tay

– Nhiều bệnh nhân bị hội chứng ống cổ tay đáp ứng tốt với điều trị bảo tồn nếu được phát hiện sớm. Mang máng nâng đỡ cổ tay, giữ ở tư thế trung tính, mang khi ngủ và khi thực hiện những hoạt động đòi hỏi sự vận động cổ tay nhiều. Sử dụng thêm kháng viêm NSAIDs đường uống. Khoảng 90% bệnh nhân bị hội chứng ống cổ tay nhẹ đáp ứng với điều trị bảo tồn sau 4 – 6 tuần điều trị, sau đó duy trì tiếp ít nhất 2 tháng nữa.

– Nếu bệnh nhân không hề có đáp ứng khi điều trị bảo tồn với máng nẹp cổ tay thì lựa chọn tiếp theo là tiêm steroid vào ống cổ tay. Thường giảm các triệu chứng sau mũi tiêm thứ nhất, một số trường hợp cho phép tiêm đến 3 mũi, cách nhau 3-6 tuần. Khi tiêm đòi hỏi phải đúng kỹ thuật để tránh các biến chứng nhiễm trùng, tổn thương gân, tổn thương hay tạo sẹo cho dây thần kinh.

– Thay đổi tư thế và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý khi làm việc để tránh làm nặng thêm tình trạng bệnh.

– Phẫu thuật được chỉ định khi bệnh nhân không đáp ứng vớiviệc mang máng nẹp, uống thuốc kháng viêm NSAIDs và tiêm steroid vào ống cổ tay hoặc khi bệnh nhân bị giảm đáng kể các hoạt động sinh hoạt hằng ngày hoặc có tình trạng teo cơ rõ. Phẫu thuật cắt dây chằng ngang giải phóng thần kinh giữa có tỷ lệ thành công cao và giai đoạn hồi phục sau mổ cũng nhanh.

– Chương trình PHCN sau phẫu thuật ống cổ tay giải phóng thần kinh giữa:

Tuần 1: Tập ngay sau mổ. Gấp duỗi cổ tay nhẹ nhàng, các ngón gấp duỗi tối đa. Mang nẹp cổ tay hỗ trợ.

Tuần 2: Cắt chỉ và chăm sóc sẹo mổ. Bắt đầu tập mạnh cơ và thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Tuần 3 – 4: Tiếp tục tập mạnh cơ. Bệnh nhân được phép thực hiện những hoạt động mạnh hơn và quay trở lại làm việc. Thần kinh giữa bị tổn thương do vết thương vùng cánh tay, cẳng tay

– Giai đoạn cấp: ngay sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật

+ Bất động chi tổn thương: thời gian tùy thuộc vào tình trạng tổn thương và phương pháp phẫu thuật.

+ Vận động: tần suất và cường độ tập cũng phụ thuộc vào tình trạng tổn thương và phương pháp phẫu thuật.

+ Mang máng nẹp.

+ Tư vấn cho bệnh nhân biết cách bảo vệ an toàn cho vùng thương tổn, đặc biệt là sau phẫu thuật nối thần kinh. Tránh gây tổn thương cho vùng chi bị mất cảm giác.

– Giai đoạn hồi phục: khi có dấu hiệu tái chi phối thần kinh

+ Tái rèn luyện vận động: tập mạnh cơ theo chương trình tăng tiến

+ Giảm tình trạng tăng cảm giác: quá trình tái chi phối thần kinh thường đi kèm với tình trạng tăng cảm giác. Cho bệnh nhân tiếp xúc với nhiều vật làm bằng chất liệu khác nhau để giảm tình trạng trên.

+ Tái rèn luyện cảm giác: giúp bệnh nhân học cách nhận biết đồ vật khi sờ.

– Giai đoạn mãn tính: quá trình tái chi phối thần kinh đã đạt đỉnh, một số chức năng vận động và cảm giác không còn khả năng phục hồi thêm được nữa.

+ Tiếp tục sử dụng dụng cụ chỉnh hình để dự phòng co rút gân cơ.

+ Sử dụng dụng cụ trợ giúp cho chi trên trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

+ Dự phòng tổn thương cho vùng chi bị giới hạn vận động và cảm giác.

Theo dõi và tái khám

– Trong quá trình điều trị, cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu tái chi phối thần kinh về vận động cũng như cảm giác để có thái độ xử trí thích hợp.

– Sau khi ra viện, bệnh nhân cần được tái khám định kỳ để đánh giá mức độ tái chi phối thần kinh, thay đổi chương trình tập luyện phục hồi chức năng theo từng giai đoạn, cũng như để phát hiện những tình trạng không mong muốn như co rút gân cơ, biến dạng chi.

【#5】Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng Thuộc Ubnd Huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng, công thương, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng.

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng, công thương, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng.

II: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lĩnh vực Công thương

1.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

1.3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

1.4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

1.5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

1.6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương đối với công chức cấp xã.

1.7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

1.8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Công Thương.

1.9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

1.10. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.12. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

1.13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

1.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

2.4. Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2.5. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn.

2.6. Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2.8. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Khoa học và Công nghệ.

2.9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện hoặc theo quy định của pháp luật.

3.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện.

3.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

3.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

3.6. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.7. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.8. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

3.9. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

3.10. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.11. Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.

3.12. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

3.13. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện.

3.14. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

3.15. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

3.16. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

3.17. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

3.18. Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3.19. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.20. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

3.21. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

3.22. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

4. Lĩnh vực Giao thông vận tải

4.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

4.2. Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.3. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý.

4.4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

4.8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn.

4.9. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4.10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

4.11. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giao thông vận tải.

4.12. Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4.13. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4.14. Thực hiện nhiệm vụ khác về giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III . Cơ cấu, tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng gồm có: Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các cán bộ công chức chuyên môn.

a) Trưởng Phòng: Là người đứng đầu cơ quan và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.

b) Phó Trưởng phòng: Là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

c) Trong số lãnh đạo phòng (Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng) phải có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Việc bố trí cán bộ, công chức của phòng phải căn cứ vào vị trí làm việc, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định.

– Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cán bộ công chức của phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

Phòng Nội vụ huyện

【#6】Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường; chất lượng; thanh tra nhà nước về khoa học và công nghệ; quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và các hoạt động chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ.

1.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

1.3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

1.4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

1.5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

1.6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương đối với công chức cấp xã.

1.7. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

1.8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Công Thương.

1.9. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

1.10. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện.

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

2.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

2.6. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.7. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.8. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

2.9. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2.10. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.11. Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.

2.12. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

2.13. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện.

2.14. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

2.15. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2.16. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

2.17. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.

2.18. Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.19. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

3.2. Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.3. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý.

3.4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

3.8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

3.9. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3.10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

3.11. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giao thông vận tải.

4.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

4.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

4.4. Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

4.5. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn.

4.6. Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

4.7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

4.8. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Khoa học và Công nghệ.

5.1. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

5.2. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

5.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

1.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có Trưởng Phòng, không quá 03 Phó Trưởng Phòng và các công chức khác.

a, Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng.

b, Phó Trưởng Phòng là người giúp Trưởng Phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Phòng vắng mặt một Phó Trưởng Phòng được Trưởng Phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c, Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế công chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định và đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện quyết định này theo chức năng quản lý nhà nước về Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Khoa học Công nghệ trên địa bàn huyện. Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của phòng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực thuộc phòng và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây của UBND huyện trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

【#7】Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Phòng Kinh Tế Và Hạ Tầng

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Xây dựng, Giao thông- Vận tải, Công thương, Khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành: Xây dựng; Giao thông- Vận tải; Khoa học- Công nghệ; Công thương của các Sở: Xây dựng; Giao thông – Vận tải; Công thương; Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

1. Hướng dẫn và tổ chức hướng dẫn, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công thương. X ây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành: Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Khoa học- Công nghệ, Công thương trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn.

4. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

5. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện, các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học – Công nghệ, Công thương và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành: Xây dựng, Giao thông- Vận tải, Khoa học – Công nghệ, Công thương theo sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của mỗi ngành:

A. Xây dựng:

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

2. Giúp và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lập, thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để Uỷ ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

8. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện.

9. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện.

10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

B. Giao thông – Vận tải:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn huyện;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

d) Dự thảo quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý.

3. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

C. Công thương:

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

4. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, điện, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở Sản xuất – Kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương:

D. Khoa học và Công nghệ:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của địa phương.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

5. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế phòng Kinh tế và Hạ tầng:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

c) Trong số các lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải có ít nhất 01 người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước với mỗi ngành.

d) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện quyết định này theo chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông – Vận tải, Công thương, Khoa học- Công nghệ trên địa bàn huyện. Ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của phòng và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện; phân công nhiệm vụ cho bộ phận phụ trách các lĩnh vực thuộc phòng. Phối hợp với phòng Nội vụ trình UBND huyện ban hành quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hạt giao thông trực thuộc phòng.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016. Quyết định này thay thế Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND huyện Ân Thi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công thương huyện Ân Thi.

3. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ; Kinh tế và Hạ tầng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thi hành quyết định này./.

【#8】Luận Văn Vai Trò Và Chức Năng Của Kiểm Toán Tài Chính Trong Nền Kinh Tế Việt Nam

Sự chuyển nền kinh tế ViệtNam từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, cũng đồng nghĩa với sự chấp nhận cạnh tranh gay gắt trong phạm vi toàn quốc và trên thị trường quốc tế. Vì vậy, có rất nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết về mặt lý luận thực tiễn từ quản lý vĩ mô đến quản lý vi mô của nền kinh tế. Một trong những vấn đề cấp bách đó là phải đảm bảo thông tin kinh tế trung thực, đáng tin cậy và có sự đảm bảo về mặt pháp lý. Thực chất hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế là hoạt động nhằ thẩm định độc lập độ tin công cậy của các thông tin kinh tế tài chính và được thực hiên bởi những kiểm toán viên có trình động kỹ năng chuyên môn cao, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kiểm toán đá xây dựng. Những thông tin đã được kiểm toán sẽ là căn cứ, cơ sở cho việc đề ra các quyết định quản lý, lập các dự án từ cấp cơ sở cho đến quản lý vĩ mô của nhà nước và của các thành phần khác trong nèen kinh tế xã hội. Chính vì vậy, kiểm toán nói chung và kiểm toán tài chính nói riêng đã ra đời và ngày càng khẳng định vị thế và tầm quan trọng của mình trong nền kinh tế thị trường. Kết cấu của bài viết gồm 3 phần chính: Phần 1: Lý luận cơ bản về chức năng và vai trò của kiểm toán tài chính. Phần 2: Vai trò và chức năng của kiểm toán tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam. Phần 3: Phương hướng hoàn thiện và phát huy vai trò của kiểm toán tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY

DANH MỤC TÀI LIỆU LUẬN VĂN

【#9】Vai Trò Và Chức Năng Của Kiểm Toán Tài Chính Trong Nền Kinh Tế Việt Nam

Lời nói đầu. Sự chuyển nền kinh tế ViệtNam từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, cũng đồng nghĩa với sự chấp nhận cạnh tranh gay gắt trong phạm vi toàn quốc và trên thị trường quốc tế. Vì vậy, có rất nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết về mặt lý luận thực tiễn từ quản lý vĩ mô đến quản lý vi mô của nền kinh tế. Một trong những vấn đề cấp bách đó là phải đảm bảo thông tin kinh tế trung thực, đáng tin cậy và có sự đảm bảo về mặt pháp lý. Thực chất hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế là hoạt động nhằ thẩm định độc lập độ tin công cậy của các thông tin kinh tế tài chính và được thực hiên bởi những kiểm toán viên có trình động kỹ năng chuyên môn cao, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kiểm toán đá xây dựng. Những thông tin đã được kiểm toán sẽ là căn cứ, cơ sở cho việc đề ra các quyết định quản lý, lập các dự án từ cấp cơ sở cho đến quản lý vĩ mô của nhà nước và của các thành phần khác trong nèen kinh tế xã hội. Chính vì vậy, kiểm toán nói chung và kiểm toán tài chính nói riêng đã ra đời và ngày càng khẳng định vị thế và tầm quan trọng của mình trong nền kinh tế thị trường. Với đề tài: “Vai trò và chức năng của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế Việt Nam” chúng tôi chia kết cấu của bài viết thành 3 phần chính: Phần 1: Lý luận cơ bản về chức năng và vai trò của kiểm toán tài chính. Phần 2: Vai trò và chức năng của kiểm toán tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam. Phần 3: Phương hướng hoàn thiện và phát huy vai trò của kiểm toán tài chính. Tôi xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Nguyễn Viết Tiến, giảng viên lớp KTT. Mặc dù tôi đã cố gắng song điều kiện và khả năng có hạn nên bài viết của tôi không thể tránh khỏi những sai sót. Tôi mong nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy. Phần I. Lý luận cơ bản về chức năng và vai trò của kiểm toán tài chính. I. Lý luận chung về kiểm toán tài chính. 1.Sự hình thành của kiểm toán tài chính. Trong giai đoạn chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang một nền kinh tế thị trường thì nhu cầu đổi mới nghiề kiểm toán đáng tin cậy và được công nhận trở nên lớn hơn bao giờ hết. Đơn giản là vì những công cụ sự dụng trước đó không còn phù hợp với một nền kinh tế thị trường. Hơn nữa những người chịu trách nhiệm lập thông tin tai chính không đủ kiến thức và hiểu biết về nguyên tắc kiểm toán… Do đó đã làm cho thông tin trở thành không đầy đủ và trung thực. Điều đó dẫn đến kết quả là không có thông tin để phục vụ cho những người ra quyết định bao gồm cả cơ quan chính phủ mà hậu quả là sự sai mất định hướng tổng thể và mất lòng tin trong công chúng nói chung. Trong bối cảnh đó không có hoạt đọng kiểm toán để xác nhận tính tin cậy của các thông tin tài chính sẽ gây cản trở lớn đến quá trình chuyển đổi. Cũng cần phải nói thêm rằng phương pháp tự kiểm tra của kế toán dù có ưu việt song cũng chỉ tạo được niềm tin cho một giới hạn nhất định của người quan tâm đến tình hình tài chính trước hết là những người làm kinh tế và những nhà quản lý am hiểu nghiệp vụ kiểm toán. Do vậy viên kiểm tra ngoài kế toán là yêu cầu tất yếu của quản lý, đặc biệt trong điều kiện đa phương hoá sở hữu và đa dạng hoá các loại hình đơn vị kinh doanh. Như vậy, kiểm toán nói chung và kiểm toán tài chính nói riêng là yêu cầu tất yếu đối với một nền kinh tế. 2. Khái niệm kiểm toán tài chính. Kiểm toán váo cáo tài chính (kiểm toán tài chính) la sự kiểm tra và trình bày ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về tính trung thực, hợp lý, tính hợp thức và tính hợp pháp của các báo cáo tài chính. Nếu báo cáo tài chính chỉ cung cấp và trình bày cho người đọc thực trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời gian nhất định thì việc kiểm toán các báo cáo tài chính sẽ gây dựng lòng tin của những người sử dụng đối với báo cáo đó. Vì vậy, không phải bàn nhiều đến vấn đề tại sao lại cần phải có kiểm toán thay thế vào đó hãy tập trung đi sâu vào vai trò và chức năng của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế thị trường. II. Chức năng của kiểm toán tài chính. Theo quan điểm triết học, chức năng là tán dụng của các đặc tính của hệ thống khách thể đối với hệ thống môi trtường cùng nằm trong một hệ thống các quan hệ khách thể. Như vậy chức năng của kiểm toán tài chính cũng xuất phát từ bản chất của ngành. Đồng thời chính chức năng có tác dụng góp phần duy trì một cách ổn định để tạo niềm tin cho những người quan tâm vào những kết luận kiểm toán. Qua nghiên cứu và phân tích, ta có thể rút ra các chức năng cơ bản của kiểm toán tài chính như sau: 1.Chức năng kiểm tra và thẩm định. Chức năng kiển tra và thẩm định của kiểm toán tài chính nhằm xem xét mức độ trung thực của tài liệu và tính hợp pháp của việc thực hiện các nghiệp vụ mức độ trung thực của tài liệu và tính hợp pháp của việc lập các bảng tài chính thể hiện trên hai phương diện: – Độ tin cậy của các con số, các thông tin đã được công bố. – Tính đúng đắn và trung thực của các biểu mẫu sổ sách phản ánh tình hình tài chính. Có thể nói chức năng kiểm tra của kiểm toán tài chính là xem xét, đối chiếu để đánh giá độ xác thực của thông tin,từ đó góp phần điều chỉnh các hoạt động được xem xét theo hệ thống mục tiêu xác định. 2. Chức năng tư vấn của kiểm toán tài chính. Việc công bố kết quả kiểm toán tài chính trước công chúng, công khai kết quả kiểm toán tài chính được xem như một phần của chức năng kiểm toán. Khi kiểm toán tài chính đã được phát triển, chức năng tư vấn đã được đưa vào báo cáo kiểm toán ngoài phần xác nhận hoặc chỉ ra những sai lệch, những vi phạm pháp luật, vi phạm kinh tế trong điều hành và quản lý tài chính ngân sách, còn đưa ra những kiến nghị, biện pháp để sửa chữa, khắc phục những sai sót vi phạm và ngăn chặn không cho chúng lập lại trong tương lai. Chức năng tư vấn được thể hiện trong cả lĩnh vực kiểm toán khu vực công cộng và khu vực kinh doanh. – Đối với khu vực Nhà nước thông tin kết quả hoạt động kiểm toán, kiểm toán tài chính sẽ cung cấp thông đầy đủ có giá trị đáng tin cậy về kết quả thu chi nhân sách Nhà nước, chấp hành kế hoạch nhân sách, tình hình quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước. Đồng thời thực hiện chức năng tư vấn, góp ý với Bộ tài chính trong quá trình xây dựng dự thảo kế hoạch ngân sách. – Chức năng tư vấn đang dần dần đóng vai trò quan trọng và chiếm ưu thế. Trong hoạt động kiểm toán, kết quả mà các Doanh nghiệp mong đợi không chỉ là sự đúng đắn, trung thực của số liệu mà là những tư vấn của kiểm toán viên về hệ thống kiểm soát nội bộ, về thuế cho Doanh nghiệp khắc phục những mặt còn hạn chế đem lại những hiệu quả, hiệu năng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Chức năng xác nhận và giải toả trách nhiệm. Đây là một chức năng có vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách Nhà nước song hiện nay chưa được thực hiện ở Việt Nam. Nội dung chính của chức năng này là xác nhận thông tin và san sẻ trách nhiệm, công việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan quyền lực cấp trên đối với các cơ quan trực thuộc, chịu sự chỉ đạo và giám sát. Mô hình thể hiện rõ nét chức năng “giải toả trách nhiệm” biểu hiện sự chặt chẽ và đầy đủ của quá trình duyệt Ngân sách cho đến thẩm định lại kết quả việc sử dụng Ngân sách. Đây là mô hình mà Việt Nam cần phải học tập và áp dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, phát huy tối đa chức năng, tác dụng của kiểm toán vào thực tiễn quản lý tài chính nước ta. III. Vai trò kiểm toán tài chính. Kiểm toán không phải là hoạt động “tự thân” và ” vị thân”, kiểm toán sinh ra từ yêu cầu quản lý và phục vụ cho yêu cầu quản lý. Từ đó có thể thấy rõ vai trò, tác trong dụng của kiểm toán nói chung và kiểm toán tài chính nói riêng được thể hiện trên những mặt sau: 1.Tạo niềm tin cho những người quan tâm. Trong cơ chế thị trường có nhiều người quan tâm tới tình hình tài chính và sự phản ánh của nó trong tài liệu kế toán. Những người quan tâm có thể kể đến là: – Các cơ quan Nhà nước : cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. – Các nhà đầu tư: cần có tài liệu tin cậy để trước hết có hướng dẫn đầu tư đúng đắn, sau đó điều hành, sử dụng vốn đầu tư và cuối cùng là có tài liệu trung thực về phân phối kết quả đầu tư. – Các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lý khác: cần thông tin trung thực để có những quyết định trong mọi giai đoạn quản lý. – Người lao động cần có thông tin đáng tin cậy về kết quả kinh doanh, ăn chia phân phối, thực hiện chính sách tiền lương … – Khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác cần hiểu rõ thực chất kinh doanh về tài chính của các đơn vị về nhiều mặt. Có thể nói việc tạo niềm tin cho những người quan tâm là yếu tố quyết định sự ra đời và phát triển của kiểm toán tài chính với tư cách là một hoạt động độc lập. 2. Kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động của đơn vị được kiểm toán nói chung. Hoạt động tài chính bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn biến đổi và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể. Để hướng các nghiệp vụ này vào mục tiêu giả quyết tốt các quan hệ trên không cần có định hướng đúng và thực hiện tốt mà còn cần thường xuyên soát xét việc thực hiện để hướng các nghiệp vụ vào quỹ đạo mong muốn. Đặc biệt nước ta đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế thì các quan hệ tài chính, chế độ kinh tế thay đổi nhiều lần cùng với sự bung ra của nhiều thành phần kinh tế và các hoạt động kinh doanh khác. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa chuyển hướng kịp thời dẫn tới tình trạng kỷ cương bị buông lỏng, nhiều kỷ cương trong kiểm toán tài chính trước đây nay cũng bị phá vỡ. Vì vậy có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán mới có thể nhanh chóng đưa công tác tài chính kế toán đi vào nề nếp. 3. Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý. Rõ ràng kiểm toán tài chính không chỉ có chức năng xác minh mà còn có chức năng tư vấn, đặc biệt trong những bước chuyển đổi cơ chế kinh tế có nhiều mối quan hệ phức tạp nảy sinh. Trong khi đó hệ thống quản lý chưa hoàn chỉnh kinh nghiệm và chuyên gia giỏi về quản lý chưa có nhiều. Trong điều kiện đó duy trì kỷ cương và bảo đảm phát triển đúng hướng chỉ có thể chính sách được trên cơ sở xây dựng đồng bộ và tổ chức thực hiện tốt kiểm toán tài chính trên mọi lĩnh vực để trên cơ sở tích luỹ kinh nghiệm từ xác minh đi đến tư vấn cho mọi lĩnh vực hoạt động. Từ tất cả những điều trình bày trên cho thấy kiểm toán tài chính có vai trò quan trọng trên nhiều mặt. Đó là ” quan toà công minh của quá khứ”, “người dẫn dắt cho hiện tại” và là “cố vấn sáng suốt cho tương lai” (lời của ier – khán – Sere). Phần II. Vai trò và chức năng của kiểm toán tài chính đối với nên kinh tế Việt Nam. I.Những đóng của kiểm toán tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam. ở Việt Nam hiện nay, cơ sở pháp lý để quản lý nền kinh tế thị trường mở cửa đã và đang hình thành và hoàn thiện. Trong bối cảnh đó, các thành phần kinh tế tham gia thị trường ngày càng nhiều, các doanh nghiệp ra đời với nhiều hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng và phức tạp. Trong sự phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều đối tượng khác nhau quan tem đến những thông tin tài chính của các doanh nghiệp, bởi vì những thông tin này có ảnh hưởng mạnh tới sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Do vậy, kiểm toán tài chính với vai trò và chức năng xác minh, tư vấn không chỉ giúp cho sự quản lý vĩ mô của Nhà nước mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác. 1.Đối với Nhà nước. Để quản lý kinh tế vĩ mo nói chung và quản lý ngân sách Nhà nước, công quỹ quốc gia nói riêng thì Nhà nước cần phải có những thông tin trung thực, chính xác về hoạt dộng tài chính của các tổ chức, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức, các doanh nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước. Hiện nay, trong sự phát triển của kinh tế thị trường, trong xu thế hội nhập quốc tế, Nhà nước ngày càng thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động kiểm toán tài chính đối với nền tài chính quốc gia. Do đó đã từng bước sử dụng kiểm toán (thông qua cơ quan kiểm toán Nhà nước) như một công cụ quản lý không thể thiếu được trong một nhà nước pháp quyền. Vì vậy, có thể nói kiểm toán Nhà nước đảm nhận một chức năng rất quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý việc sử dụng nguồn lực tài chính công. Từ năm 1995 đến hết năm 1999, kiểm toán Nhà nước đã thực hiện gần 3000 cuộc kiểm toán với quy mô khác nhau tại các đơn vị sản xuất kinh tế quốc doanh, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước, đơn vị được giao kinh phí ngân sách Nhà nước trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ. Những kết quả của hoạt động kiểm toán tài chính đã đáp ứng phần nào yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ trong việc kiểm tra, giám sát, hoàn thiện và nâng cao hiệu chất lượng quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau: Thứ nhất: Kiểm toán tài chính giúp Nhà nước kiểm tra, giám sát việc thu các khoản nộp ngân sách Nhà nước, chủ yếu là các khoản thuế phải nộp, đảm bảo nộp đủ theo qui định của pháp luật. Từ đó góp phần cải cách công tác tổ chức và quản ký thu ngân sách Nhà nước có hiệu quả. Một mặt tập trung tăng nguồn thu đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu ngân sách Nhà nước, điều quan trọng là lập lại trật tự trong việc chấp hành luật Nhà nước, trả lại sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh giữa các tổ chức kinh tế trong và ngoài quốc doanh. Thứ hai: Kiểm toán tài chính giúp Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách Nhà nước, chống thất thoát, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản Nhà nước. Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhu cầu chi ngân sách Nhà nước rất lớn trong khi khả năng đáp ứng còn hạn hẹp, thì lý luận cơ bản về chức năng và vai trò của kiểm toán tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước có một ý nghĩa rất quan trọng. Để đạt được yêu cầu đó, công tác kiểm toán tài chính còn giúp đỡ các đối tượng sử dụng ngân sách Nhà nước tuân thủ những qui định của pháp luật về các mặt thủ tục, trình tự, chi đúng mục đích, đối tượng, đúng định mức toán được duyệt. Đến hết năm 1999, với việc kiểm toán báo cáo quyết toán của 61 tỉnh, thành phố, 10 Bộ, 10 chương trình dự án mục tiêu của Chính phủ, 7 Quân khu, Quân chủng, Tổng cục và nhiều doanh nghiệp Nhà nước… Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện và kiến nghị tăng thu, tiết kiệm chi cho Ngân sách Nhà nước gần 3.000 tỷ đồng. Thứ ba: Kiểm toán tài chính giúp Nhà nước thấy được những vướng mắc thực tế khi thực hiện các chế độ, chính sách tài chính hiện hành, từ đó có giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách về kinh tế tài chính. Đồng thời các kết quả kiểm toán tài chính còn có ý nghĩa quan trọng trong việc: Thiết lập cơ chế quản lý, cấp phát và thanh quyết toán đối với ngân sách địa phương đối với các khoản hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Rà soá, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế tài chính và định mức chi tiêu ngân sách Nhà nước; Công tác hạch toán kế toán, tăng cường kỷ luật ngâng sách Nhà nước, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm… Thứ tư: Kiểm toán tài chính giúp cho công tác điều hành vĩ mô của các nhà lãnh đạo quản lý kinh tế tài chính. Kết quả kiểm toán tài chính cung cấp thông tin dữ liệu chính xác, kịp thời trong việc xây dựng dự toán, điều chỉnh dự toán phù hợp với thực trạng và điều kiện phát triển kinh tế địa phương, ngành nghề nói riêng và của Nhà nước nói chung. chúng tôi trò đối với doanh nghiệp được kiểm toán. Kiểm toán tài chính có các vai trò chủ yếu sau: – Thứ nhất: Kiểm toán tài chính giúp lãnh đạo doanh nghiệp được kiểm toán thấy những sai sót trong quản lý tài chính – kế toán và giúp họ nhận thấy được nghĩa vụ phải thực hiện đúng các qui định của pháp luật hiện hành về tài chính kế toán. – Thứ hai: giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên môn thấy được các sai sót trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. – Thứ ba: Giúp cho đơn vị được kiểm toán loại bỏ những chi phí không đúng để tiết kiệm cho doanh nghiệp. – Thứ tư: Giúp nhà lãnh có thêm cơ sở ra các quyết định về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. – Thứ năm: Nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán. – Thứ sáu: Giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. – Thứ bảy: Giúp các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả được tăng thêm uy tín. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ giúp doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp, giám đốc ) kịp thời ra những sai sót, lãng phí về tài chính cũng như tình hình tổ chức của doanh nghiệp để có những chấn chỉnh kịp thời hoặc ngăn ngừa các tổn thất. Đồng thời, giúp doanh nghiệp hạn chế được những rủi ro hoặc phát hiện ra những thế mạnh, những tiềm năng tài chính nội tại đang có trong doanh nghiệp, và quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch phát triển một cách phù hợp. Người quản lý thường là người chịu trách nhiệm và quyết định về tài chính, nhưng họ không hiểu sâu về nguyên tắc kế toán nên cần có những thông tin thuyết phục để ra quyết định. Những thông tin đó không chỉ trên các bảng khai tài chính mà còn thông tin cụ thể về tài chính, về hiệu quả và hiệu năng của các bộ phận để có những quyết định trong mỗi giai đoạn quản lý, kể cả tiếp nhận vốn liếng, chỉ đạo và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý ( nhất là về tài chính ). Ví dụ về chế độ “khoán” ở doanh nghiệp xây dựng (theo tạp chí kiểm toán số 5/1999 ); Qua thực tế kiểm toán, kiểm toán viên thấy chi phí cho một công trình xây dựng dân dụng lại có đến 80 – 90% tổng chi phí là sắt thép, 10 – 20% tổng chi phí là xi măng, ngoài ra không có hoá đơn, chứng từ chi phí nào khác (công trình xây dựng không cần gạch, cát, nhân công …? ) Khi được hỏi, các đội trưởng trả lời là chỉ quan tâm đến nộp hoá đơn cho đủ mức chi phí khoán mà không để ý đến chi phí thực tế từng loại vật tư và chi phí khác. Từ đó, kiểm toán viên đề ra một số kiến nghị là cần bố trí ít nhất một nhân viên làm công tác kế toán ( chịu sự chỉ đaọ của phòng kế toán Công ty ) tại các đội xây dựng. Bên cạnh đó còn có hiện tượng một số đội trưởng lợi dụng việc cùng lúc thi công nhiều công trình, đã vay và ứng tiền vượt quá khối lượng công việc thực hiện rồi tự chiếm đoạt luôn. Về việc này, ngoài xác minh kiểm toán viên còn đề nghị doanh nghiệp nên qui định rõ mức tạm ứng, vay tối đa của đội sản xuất. Kiểm toán tài chính với chức năng kiểm tra, xác nhận tính trung thực và hợp lý, hợp pháp của các thông tin trong báo cáo tài chính sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp bớt lúng túng, yên tâm hơn khi ký các báo cáo tìa chính và công khai các báo cáo tài chính. Đồng thời, kiểm toán tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và công nợ, khả năng thanh toán công nợ, từ đó đánh giá vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh lành mạnh tài chính doanh nghiệp và lành mạnh khả năng thanh toán nợ. Đối với những doanh nghiệp làm ăn chính đáng, có hiệu quả thì kết quả các cuộc kiểm toán tài chính sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín của mình, nhờ đó doanh nghiệp có thuận lợi trong các quan hệ kinh tế. Chẳng hạn doanh nghiệp có thuận lợi trong hoạt động liên doanh liên kết, mua hàng hoá, thậm chí trong thị trường chứng khoán ( đối với những chúng tôi có phát hành cổ phần ). Những chủ doanh nghiệp làm ăn chính đáng, có hiệu quả, nhưng vì lý do nào đó bị tai tiếng thì kiểm toán viên sẽ là người xác nhận và bảo vệ cho họ. Nhận xét của các kiểm toán viên có uy tín sẽ làm tăng thêm tính pháp lý của bản báo cáo tài chính và danh tiếng của doanh nghiệp. Lẽ tất nhiên, các doanh nghiệp làm ăn gian dối hoặc sắp phá sản thường không muốn mời kiểm toán. Doanh nghiệp bao giờ cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và luôn tìm cách xử lý các nghiệp vụ hay các hoạt động kiểm toán sao cho có lợi nhất cho doanh nghiệp. Lúc đó kiểm toán tài chính với chức năng bày tỏ ý kiến, kiểm toán viên sẽ tư vấn cho doanh nghiệp về những yếu kém của doanh nghiệp, tư vấn về công tác kế toán tài chính, cũng như các hướng giúp hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hơn trong khuôn khổ Pháp luật. Tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà, phòng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty chính thức ra đời

【#10】Vai Trò, Chức Năng Kiểm Toán Độc Lập Trong Nền Kinh Tế

Kiểm toán độc lập (Independent Audit) là một loại kiểm toán được phân chia từ kiểm toán nói chung theo chức năng và chủ thể kiểm toán. Kiểm toán độc lập được ra đời theo yêu cầu của cơ chế thị trường. Qua quá trình phát triển của kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập được tách ra phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của cơ chế thị trường.

Hoạt động kiểm toán độc lập đã được hình thành và phát triển ở nước ta từ trước ngày giải phóng miền Nam, gồm: Các văn phòng hoạt động độc lập với các kế toán viên công chứng hoặc các giám định viên kế toán và cả văn phòng kiểm soát quốc tế như SGV, Arthur Andersen… Tuy nhiên, sau ngày thống nhất đất nước, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, kiểm toán độc lập không còn tồn tại. Từ sau khi chuyển đổi cơ chế kinh tế bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường, với việc thực hiện chủ trương đa dạng hóa các loại hình sở hữu, các loại hình đầu tư đã đặt ra những đòi hỏi của kiểm toán độc lập. Ngày 13/5/1991, theo Giấy phép số 957/PPLT của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định thành lập hai công ty kiểm toán là: Công ty Kiểm toán Việt Nam, với tên giao dịch là VACO (QĐ 165-TC/QĐ/TCCB) và Công ty Dịch vụ Kế toán Việt Nam, với tên giao dịch là ASC (QĐ164-TC/QĐ/TCCB), sau này được đổi tên thành Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán – AASC (Quyết định 639-TC/QĐ/TCCB ngày 14/9/1993). Là công ty đầu ngành, VACO và AASC đã có nhiều đóng góp không chỉ trong việc phát triển công ty, mở rộng địa bàn kiểm toán, mà cả trong việc cộng tác với các công ty và tổ chức nước ngoài để phát triển sự nghiệp kiểm toán Việt Nam. Cũng trong năm 1991, còn có Công ty Ernst and Young là công ty kiểm toán nước ngoài đầu tiên được Nhà nước Việt Nam cho chấp nhận lập văn phòng hoạt động tại Việt Nam.

Kiểm toán độc lập có vai trò to lớn trong nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất – kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này, cần phải có bên thứ ba độc lập khách quan có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho các bên quan tâm. Bên thứ ba này chính là kiểm toán độc lập.

Thứ nhất: đánh giá lại tính chính xác, minh bạch của thông tin để tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin. Dù hoạt dộng trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào, thì kết quả hoạt động hàng năm của DN đều không thể hiện trên báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính). Xác minh là chức năng cơ bản nhất gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này không ngừng phát triển và được thể hiện trên nhiều giác độ khác nhau tuỳ đối tượng cụ thể của kiểm toán là bảng khai tài chính hay nghiệp vụ kinh tế cụ thể hoặc toàn bộ tài liệu kế toán phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các chủ doanh nghiệp – người có trách nhiệm lập báo cáo tài chính đều muốn che giấu các khuyết điểm, yếu kém hoặc khuyếch trương kết quả kinh doanh của mình trên bảng báo cáo tài chính. Ngược lại, những người quan tâm đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của DN lại đòi hỏi sự trung thực, chính xác của bản báo cáo tài chính mà DN đưa ra, vì thế cần có sự kiểm tra xác nhận của người thứ 3. Những người quan tâm đến báo cáo kiểm toán độc lập, cụ thể gồm:

– Các cơ quan nhà nước cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhà nước căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để xem xét các DN sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản quốc gia để hoạt động kinh doanh có đem lại hiệu quả, có phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước hay không? Về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, các DN thông thường muốn nộp ít để chiếm dụng phần lợi nhuận còn lại, nên họ sẽ khai tăng các khoản chi phí để giảm lợi nhuận và nộp thuế ít, tuy nhiên nếu thực hiện kiểm toán thì sai phạm này sẽ bị phát hiện và điều chỉnh.

– Các cổ đông góp vốn kinh doanh hoặc mua cổ phiếu của DN: Mặc dù, không có trình độ để kiểm tra kỹ lưỡng bản báo cáo tài chính của DN, nhưng với bản bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán viên độc lập xác nhận, các cổ đông có thể yên tâm về lợi tức và quyết định tiếp tục đầu tư hoặc không đầu tư vào DN.

– Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho DN vay vốn: Để có thể ra được các quyết định cho vay, thu hồi vốn hoặc không cho vay, ngân hàng và các tổ chức tín dụng buộc phải nắm chắc tình hình kinh doanh và khả năng trả nợ của DN. Kiểm toán độc lập, kiểm toán viên sẽ giúp ngân hàng nhận diện và xác thực những vấn đề này, do đó, kiểm toán viên độc lập phải có đủ năng lực uy tín với cả chủ DN và người quan tâm đến bản báo cáo tài chính.

– Đối với người lao động: Báo cáo tài chính cũng rất quan trọng, bởi trong kinh tế thị trường người lao động có quyền lựa chọn nơi làm việc ổn định và có mức thu nhập cao. Bản báo cáo tài chính của một DN làm ăn có lãi được kiểm toán viên xác nhận sẽ thu hút hơn với người lao động có chuyên môn trình độ và năng lực.

– Các nhà đầu tư nước ngoài: Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa, đa phương hoá đầu tư không chỉ trong nước mà còn nước ngoài, tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài luôn đòi hỏi một báo cáo tài chính được kiểm toán xác nhận về tình hình kinh tế – xã hội của nước sở tại, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của DN mà họ dự định đầu tư.

– Các nhà quản trị DN và các nhà quản lý khác: Các đối tượng này cũng cần thông tin trung thực để đưa ra những quyết định trong mọi giai đoạn quản lý, kể cả tiếp nhận vốn liếng, chỉ đạo và điều hành và những thông tin này chỉ có được thông qua kiểm toán.

Thứ hai, kiểm toán viên đưa ra ý kiến nhận xét của mình về đối tượng kiểm toán trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán đã thu thập. Chức năng bày tỏ ý kiến có thể được hiểu rộng với ý nghĩa cả kết luận về chất lượng thông tin và cả pháp lý. hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán: Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính đều bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn luôn biến đổi và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể. Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, trong đó các quan hệ tài chính, chế độ kế toán có nhiều thay đổi. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa kịp thời, dẫn tới tình trạng vi phạm các nguyên tắc chế độ tài chính kế toán. Thực tế này cho thấy, chỉ có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán mới có thể đưa hoạt động tài chính, kế toán đi vào nề nếp. Kiểm toán độc lập không chỉ có chức năng xác minh mà còn có chức năng tư vấn. Các chủ doanh nghiệp không thể kiểm soát hàng ngàn, hàng vạn nghiệp vụ tài chính, kế toán đã xảy ra trong DN. Vì vậy, để có thể xác thực tình hình tài chính kế toán của mình vào kỳ hạn nào đó, người chủ DN thường mời các kiểm toán viên chuyên nghiệp độc lập có uy tín thực hiện việc kiểm tra và nhận xét bảng báo cáo tài chính của DN mình. Những nhận xét của kiểm toán viên sẽ giúp cho các chủ DN kịp thời phát hiện những sai sót, lãng phí hoặc vi phạm pháp luật do cố ý hay vô ý để xử lý kịp thời, hay ngăn ngừa các tổn thất có thể xảy ra. Tóm lại, kiểm toán độc lập là công cụ giúp DN hạn chế được những rủi ro và phát hiện thế mạnh những tiềm năng tài chính nội tại có trong DN.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đứng trước những vận hội lớn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cũng như yêu cầu đòi hỏi phải đổi mới để hội nhập bền vững. Mặc dù, ngành Kiểm toán đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam, song thực tiễn vẫn còn nhiều tồn tại.

 1. Giáo trình kiểm toán căn bản, Nxb Tài chính, 2013
 2. Luật kiểm toán độc lập
 3. Bộ Tài chính, 15 năm tổng kết hoạt động kiểm toán độc lập (2001-2006)
 4. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 11/2019