【#1】Thỏa Thuận Thời Gian Thi Công, Biện Pháp Tổ Chức Bảo Đảm An Toàn Giao Thông Thi Công Các Dự Án Cải Tạo, Nâng Cấp, Mở Rộng Đường Bộ Trên Đường Tỉnh Đang Khai Thác (Sở Giao Thông Vận Tải Làm Chủ Đầu Tư)

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

Trình tự thực hiện

Bước 1:

Ban quản lý dự án hoặc nhà thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả

Bước 3:

Phòng Quản lý Giao thông : Kiểm tra hồ sơ, trình ký văn bản thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công

Bước 4:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ban quản lý dự án hoặc nhà thầ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

Văn bản đề nghị thoả thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công

Quyết định phê duyệt dự án

Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt

Phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

Lược đồ Thỏa thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức bảo đảm an toàn giao thông thi công các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác (Sở Giao Thông Vận Tải làm chủ đầu tư) – An Giang

【#2】Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 30/11/ 2021 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU hướng dẫn tổ chức thực hiện. Từ năm 2021, cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện kiểm điểm sau khi tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Như vậy, không chỉ đánh giá, phân loại chất lượng các đoàn thể trước khi đánh giá, phân loại tổ chức Đảng mà còn bổ sung việc đánh giá, phân loại tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Theo quy định của Trung ương, đối với đảng viên, trước khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên phải tiến hành xong việc đánh giá chất lượng công chức, viên chức hoặc xếp loại lao động; đảng viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý thì đánh giá xếp loại đảng viên trước, cán bộ lãnh đạo, quản lý sau. Một điểm mới nữa là các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể thông qua phiếu phân tích chất lượng tập thể lãnh đạo, cơ quan; chất lượng đảng viên; chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý; chất lượng tổ chức Đảng với 4 cấp độ gồm: Xuất sắc, tốt, trung bình, kém, thực hiện đánh giá đa chiều theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đồng; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể, tổ chức Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Đảng ủy xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Các cấp ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện các quy định hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc, kịp thời. Việc kiểm điểm được cấp cấp ủy thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian quy định, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, nhiệm vụ được giao của đảng viên. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện đa chiều, theo tiêu chí, công việc, nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm đối tượng, phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tự đánh giá, xếp loại, nhất là vai trò của cơ quan, người đứng đầu trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Thực hiện đồng bộ giữa đánh giá các tổ chức trong hệ thống chính trị; đánh giá, xếp loại chính quyền, MTTQ và các CT-XH, tổ chức Đảng cùng cấp. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, bị động; chưa chú trọng kiểm điểm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; chưa xác định rõ định trách nhiệm của tập thể đối với hạn chế, khuyết điểm của cá nhân và trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Một số đảng viên chưa thực sự nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tự đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân một số nơi chưa bám sát tiêu chí. Một số cấp ủy chưa mạnh dạn xem xét gợi ý kiểm điểm. Có nội dung đánh giá còn hình thức, chưa phù hợp với thực tế, chưa đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức Đảng, đảng viên.

Những bất cập, vướng mắc phát sinh

Một số đơn vị ở cấp tỉnh có sự chồng chéo về thành phần cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tập thể như: Đảng, đoàn, HĐND với thường trực HĐND, Ban cán sự Đảng UBND với tập thể lãnh đạo UBND. Việc lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể tham gia đánh giá đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý, về phiếu tham gia đánh giá của các chủ thể, kết cấu chưa thống nhất, có nơi hoàn chỉnh phiếu nhưng chưa tự đánh giá vào phiếu để gửi đến các chủ thể đánh giá theo cấp độ; có nơi hoàn chỉnh phiếu đã được tổ chức Đảng, tập thể tự đánh giá rồi gửi đến các chủ thể tham gia nhận xét, tỷ lệ hồi âm đạt 86%, phát sinh nhiều TTHC, thiếu thông tin chính xác, toàn diện về đối tượng được đánh giá. Có tập thể, tổ chức Đảng thực hiện đánh giá đa chiều, song cũng có tổ chức Đảng chỉ thực hiện xin ý kiến đánh giá của cấp trên và đồng cấp, không xin ý kiến cấp dưới. Việc lấy ý kiến của các chủ thể cho cá nhân lãnh đạo, quản lý được đánh giá chưa đồng bộ, thống nhất. Đối với cấp trên, cấp dưới chưa xác định rõ là tập thể hay cá nhân. Đối với chủ thể đồng cấp, nếu lấy ý kiến tham gia trước khi tổ chức đánh giá, xếp loại thì trùng với đối tượng trực tiếp tham gia ý kiến đánh giá, biểu quyết xếp loại. Đối với chi bộ có đông đảng viên (từ 50 – 100 đảng viên) thì việc xem xét, bỏ phiếu kín quyết định xếp loại từng đảng viên gặp nhiều khó khăn. Về khung tiêu chuẩn các mức chất lượng, có một số trường hợp tổ chức Đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, song lại có cá nhân cấp ủy sinh con thứ 3, theo quy định của T.Ư xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, không phản ánh được đúng chất lượng tổ chức Đảng và tập thể cấp ủy. Quy định tỷ lệ 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh hưởng đến tâm lý phấn đấu của cán bộ, công chức, đảng viên…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng hợp những bất cập, hạn chế trình cấp có thẩm quyền, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn của tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và nâng cao chất lượng, hiệu quả đánh giá, xếp loại.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thực chất và hiệu quả

Để thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau: Kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021 – 2025. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW. Thông qua đánh giá, kiểm điểm, xếp loại để giáo dục, rèn luyện, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về tầm quan trọng và tác dụng tích cực của việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên gắn với đấu tranh tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; xác định đây là việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng.

Thực hiện nghiêm Quy định số 34-QĐ/TU, ngày 28/1/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc gương mẫu, tiên phong thực hiện tự phê bình và phê bình; đồng thời, lãnh đạo kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên.

Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện đồng bộ giữa đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức Đảng, đảng viên. Thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần đề cao trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại. Từ đó, tự đề ra giải pháp, lộ trình phù hợp để phấn đấu khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm.

Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức Đảng. Trong quá trình đánh giá, phân loại, cần bám sát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Coi việc đánh giá, phân loại đảng viên thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng

Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, quan trọng trong công tác cán bộ, làm tốt để nâng cao chất lượng bộ máy hoạt động, hiệu lực hiệu quả. Nhằm khắc phục những hạn chế trong đánh giá cán bộ, công chức, Sở Nội vụ đã hoàn thiện văn bản, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét ban hành quy định về đánh giá cán bộ, công chức áp dụng có tính thống nhất, bắt buộc, làm cơ sở đánh giá hàng tháng, cuối năm, phân loại cán bộ, công chức. Trong đó, đánh giá cụ thể chất lượng làm việc của cán bộ, công chức trong 1 tháng làm được gì, kết quả đến đâu, có giải pháp sáng kiến gì trong công tác, từ đó phân loại gì để cuối năm đánh giá xác thực. Qua đó sẽ góp phần xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, những yếu kém cần khắc phục để có giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Nhiều năm nay, UBND tỉnh đã thực hiện đánh giá việc thực hiện mức độ thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao, các phó Chủ tịch UBND tỉnh giao làm căn cứ để xếp loại thi đua cơ quan, đơn vị hàng năm.

Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ

Đánh giá ngang còn hình thức và chưa hiệu quả

Quách Thế Ngọc, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy

Nghiêm túc phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Trong công tác xếp loại năm 2021, ngoài quy định của Trung ương, tỉnh có thêm Hướng dẫn số 12 và Quy định số 31 của BTV Tỉnh ủy ban hành có 6 tiêu chí đánh giá. Theo đó, tổ chức Đảng nào không tự chấm điểm được, không được cấp ủy công nhận suốt 12 tháng (12 kỳ sinh hoạt thường kỳ và 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề) thì không có xếp loại.

Để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên phải lấy chi bộ làm nòng cốt, thực hiện nâng cao chất lượng phê bình, tự phê bình từ chi bộ. Theo quy định, chi bộ không xuất sắc thì bí thư chi bộ, lãnh đạo phụ trách không thể xuất sắc. Muốn làm tốt được nội dung này cần có sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, cấp ủy viên phụ trách và người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chuẩn bị chu đáo các nội dung sinh hoạt, nội dung kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm cho đảng viên thực hiện phê bình, tự phê bình. Trong sinh hoạt chi bộ, thấy đúng bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Nếu không sẽ mất phê bình ngay từ sinh hoạt chi bộ.

Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

【#3】Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Học Viện Lục Quân

Việc nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Học viện Lục quân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 05-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đảng ủy Học viện Lục quân đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Học viện giai đoạn mới” và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu hằng năm. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; tuyệt đại đa số đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, việc tổ chức quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết cấp trên có mặt hạn chế; năng lực lãnh đạo toàn diện có nội dung chưa cao; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có mặt chưa chặt chẽ, vẫn còn đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, v.v. Để khắc phục hạn chế trên, theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự thống nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Đảng ủy Học viện cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, lực lượng về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; là cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Qua đó, làm cho đội ngũ đảng viên nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là trung tâm đoàn kết, nhân tố quyết định hàng đầu để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong tự học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Đồng thời, chủ động nắm, quản lý và làm tốt công tác định hướng tư tưởng; tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên để họ đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng bồi dưỡng nguồn phát triển đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và học tập nghị quyết theo quy định. Trong sinh hoạt, cấp ủy, chi bộ cần phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất cao; tăng cường thông tin tuyên truyền,… tạo sự chuyển biến nhận thức cho đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và sự cần thiết phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với các loại hình cơ quan, đơn vị. Hiện nay, loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Học viện đa dạng, có đảng bộ cơ sở ba cấp, đảng bộ cơ sở hai cấp, chi bộ cơ sở một cấp của các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên và của Khu kinh tế – quốc phòng 78. Do vậy, nội dung xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng ở Học viện Lục quân cho từng loại hình như sau: (1). Đối với khối cơ quan, khoa giảng viên, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đảng ủy cơ sở ba cấp, đảng ủy cơ sở hai cấp và chi bộ cơ sở một cấp, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, cần hoàn thiện tiêu chí xây dựng bí thư là cán bộ cấp phó phòng, ban và khoa (phó bí thư là cán bộ cấp trưởng phòng, ban, khoa); quy định về giải quyết quan hệ giữa bí thư là cấp phó với phó bí thư là cấp trưởng trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, khoa. (2). Đối với các hệ quản lý học viên Việt Nam, cần dự kiến và kịp thời ra quyết định thành lập các cấp ủy, chi bộ học viên ngay khi bước vào khóa học; nên lựa chọn những học viên có quân hàm, chức vụ cao ở đơn vị để cơ cấu vào cấp ủy, giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ. (3). Đối với Hệ quốc tế (đào tạo học viên nước bạn Lào và Cam-pu-chia), học viên không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, do vậy, Đảng ủy Học viện cần lãnh đạo, chỉ đạo việc lựa chọn cấp ủy là những cán bộ, đảng viên có kiến thức về pháp luật, am hiểu về lịch sử truyền thống của hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Chi bộ Hệ cần giao nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát chặt chẽ đến từng đảng viên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, nhất là chế độ tự phê bình và phê bình. (4). Đối với Khu kinh tế – quốc phòng 78, do thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng quân xa Học viện, thành phần đảng viên chủ yếu là công nhân lao động hợp đồng, nên cần lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực tham gia cấp ủy, tích cực phát triển đảng viên, chú trọng kiểm tra, giám sát giúp đỡ chi bộ.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy các cấp cần coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy, trong đó lấy tiêu chuẩn cấp ủy viên là trọng yếu, đảm bảo cho họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, lành mạnh, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, có khả năng nắm bắt thực tiễn để đề xuất biện pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn nghiêm túc tự phê bình, phê bình và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Đồng thời, kiên quyết đưa những người yếu kém về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống ra khỏi cấp ủy; kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, tạo nguồn cán bộ với củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng; Quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; về những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy, chi bộ phải giám sát toàn diện đảng viên trên các mặt, kể cả đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kịp thời phát hiện cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, không có ngoại lệ. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở thông qua hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; cấp ủy viên các cấp lắng nghe góp ý của quần chúng đối với tổ chức đảng, đảng viên và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của họ. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân tham gia xây dựng Đảng và giám sát cán bộ, đảng viên.

【#4】Thẻ Thanh Toán Là Gì? Chức Năng Các Loại Thẻ Thanh Toán Quốc Tế

14/07/2018

Thẻ thanh toán quốc tế giúp bạn có thể thực hiện nhưng chức năng từ rút, chuyển tiền đến thanh toán hóa đơn tại các cửa hàng, tiệm ăn,… bạn đã thực sự hiểu rõ về loại thẻ này chưa?

1. Lịch sử thẻ thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán được ra mắt lần đầu vào năm 1969, đây là chiếc thẻ ghi nợ cho phép rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán. Chức năng của thẻ thanh toán hồi đó chỉ đơn thuần là rút tiền mặt tại cây ATM, tức từ tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng. Và thẻ thanh toán hồi đó là thẻ nội địa, vốn chỉ cho phép giao dịch trong phạm vi các cây ATM của ngân hàng phát hành thẻ chứ không phải thẻ thanh toán quốc tế như bây giờ.

Thẻ ghi nợ được sử dụng để giao dịch tại cây ATM

Như đã đề cập bên trên, thẻ thanh toán có chức năng cơ bản là rút tiền từ tài khoản thanh toán, vậy tài khoản thanh toán là gì? Người ta gọi là tài khoản thanh toán để phân biệt với tài khoản tiết kiệm. Nếu như tài khoản tiết kiệm được mở để giúp chủ tài khoản tích lũy, nhận lãi thì tài khoản thanh toán lại được mở để giúp việc thanh toán, rút tiền, chuyển tiền thuận lợi hơn. Chính vì vậy lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn rất nhiều (tùy kỳ hạn có thể lên tới 7 – 8%/năm) trong khi lãi suất tiền gửi thanh toán rất thấp (chỉ khoảng 0,1 – 0,3%/năm).

Tuy vậy, trải qua nhiều thập kỷ với những sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, thẻ thanh toán không đơn thuần chỉ là thẻ ghi nợ nữa, đồng thời chức năng của thẻ thanh toán cũng đa dạng hơn nhiều.

2. Thẻ thanh toán quốc tế là gì?

Khái niệm thẻ thanh toán ngày này đã rộng hơn: Thẻ thanh toán bao gồm tất các các loại thẻ ngân hàng thực hiện được chức năng thanh toán, bao gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Thẻ thanh toán quốc tế chính là thẻ thanh toán nhưng có thể thực hiện chức năng thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Với loại thẻ này, bạn có thể thao tác truy vấn số dư, rút, chuyển tiền, thanh toán tại hàng triệu cây ATM và điểm giao dịch trên toàn thế giới.

Để nhận dạng thẻ thanh toán quốc tế cũng khá đơn giản, chỉ cần trên thẻ có in logo của một số tổ chức cung cấp dịch thanh toán quốc tế phổ biến như MasterCard, Visa,… thì đây chắc chắn là thẻ thanh toán quốc tế.

Một số thương hiệu thẻ thanh toán quốc tế phổ biến

Để có thể phát hành được thẻ thanh toán quốc tế đến tay người dùng, các ngân hàng phải tham gia vào hệ thống các ngân hàng liên kết, vì vậy trên thẻ sẽ luôn được in logo của các tổ chức ấy. Thẻ thanh quốc tế có thể được sử dụng tại các cây ATM, máy thanh toán có in logo tương ứng.

3. Các loại thẻ thanh toán quốc tế và chức năng cơ bản

Để hiểu rõ hơn về chức năng của thẻ thanh toán quốc tế, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về chức năng của từng loại thẻ:

Giả sử bạn có 500 triệu trong tài khoản thanh toán, vì số tiền này khá lớn nên bạn có thể sẽ cảm thấy bất an khi thường xuyên thanh toán bằng thẻ ghi nợ trong khi nhu cầu chi tiêu của bạn chỉ khoảng 10 triệu/tháng. Lúc này bạn có thể sử dụng thẻ trả trước với số tiền nạp vào thẻ tương ứng theo tháng mà không còn quá lo lắng về số tiền trong tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

Theo Tài chính – ngân hàng

【#5】Máy In Đa Chức Năng Hp Neverstop Laser Mfp 1200W 4Ry26A Chính Hãng, Giá Rẻ, Trả Góp 0%

Máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A – In nhanh và rõ nét, hiệu suất cao dành cho văn phòng

Máy in là một thiết bị không thể thiếu đặc biệt là trong môi trường công sở, văn phòng, công ty,…hay ngay tại nhà của bạn. Sở hữu một chiếc máy in sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc, học tập, giúp in nhanh các loại tài liệu, giấy tờ. Với khả năng in nhanh cùng với chức năng in không dây hiện đại, máy in HP đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A sẽ là một thiết bị không thể thiếu trong văn phòng.

Thiết kế gọn gàng, hiện đại với tốc độ in nhanh 20 trang/phút, hỗ trợ nhiều khổ giấy

Máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A có thiết kế đơn giản và gọn gàng với kích thước 380.5 x 293.4 x 287 mm cùng trọng lượng khoảng 9kg. Máy in HP với phối màu trắng xám hiện đại và tinh tế, thích hợp với nhiều không gian văn phòng, vừa tiện dụng nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao.

Máy có tốc độ in nhanh chóng 20 trang/phút với kích cỡ giấy A4. Bên cạnh đó thì máy in HP Neverstop Laser còn hỗ trợ những khổ giấy đa dạng như A6, A5, Letter, No.10 Env, C5 Env, DL Env, B5(JIS), các khổ giấy có kích thước từ 105 x 148.5 mm đến 215.9 x 356 mm. Công suất in của máy in HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A khuyến nghị hàng tháng là 2500 trang và sẽ thích hợp cho 5 người sử dụng máy. Nhờ đó, bạn có thể kết nối máy in với nhiều máy tính khác, phục vụ cho công việc in ấn trong văn phòng.

Tiết kiệm mực in hơn 75% với hộp mực đi kèm in tới 5000 trang, hỗ trợ in không dây

Hộp mực in đi kèm của máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A cho khả năng in tới 5000 trang, giúp bạn tiết kiệm chi phí mua mực in hơn 75% so với những loại máy in thông thường. Khả năng in mượt mà, không bị gián đoạn hỗ trợ công việc đạt năng suất cao đồng thời giúp tiết kiệm chi phí, máy in HP Neverstop Laser chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Bên cạnh đó, máy in đa chức năng HP còn sở hữu tính năng in không dây, giúp bạn in nhanh tài liệu mà không cần phải kết nối với đủ loại dây cáp. Bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt hơn khi sử dụng máy in, giúp in mọi tài liệu từ xa thông qua điện thoại, máy tính, laptop, tablet,…vô cùng đơn giản. Chỉ cần cài đặt ứng dụng như HP Smart App, Apple Air Print hay Google Cloud Print, bạn có thể ra lệnh cho máy in một cách nhanh chóng.

Tương thích với nhiều hệ điều hành

Ngoài in không dây, bạn cũng có thể kết nối thiết bị của bạn với máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A thông qua cổng kết nối USB trên máy in. Máy in sẽ tương thích với nhiều hệ điều hành như Windows 10, 8.1, 8, 7 32bit hay 64bit, Apple OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12) hay macOS High Sierra (v10.13),….

Chất lượng in sắc nét và đầy đủ tính năng in ấn văn phòng

Với máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A, bạn không cần lo lắng về tình trạng mực in bị nhòe, bị lem,…vì công nghệ in từ HP luôn đáp ứng tiêu chí về chất lượng in. Giấy sau khi in sẽ có hình ảnh, văn bản sắc nét, rõ ràng, dễ đọc nhờ chất lượng in 600 x 600 x 2 dpi, không bị mờ, nhòe. Với tuổi thọ in lên đến 20000 trang, bạn có thể yên tâm sử dụng máy in HP trong một thời gian dài, phục vụ cho công việc văn phòng của bạn đạt hiệu suất cao.

Máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A còn được trang bị đầy đủ các tính năng in ấn văn phòng, hỗ trợ cho công việc của bạn. Ngoài tính năng in văn bản, máy còn có tính năng scan, copy và có thể in 2 mặt giúp tiết kiệm giấy. Nhờ đó, bạn có thể thực hiện mọi thao tác công việc văn phòng đơn giản chỉ với một chiếc máy in HP.

Sử dụng đơn giản, tiện lợi với màn hình LCD, dễ dàng thay thế hộp mực

Để mang đến sự thân thiện với người dùng, giúp người dùng dễ dàng sử dụng máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A, HP đã trang bị cho máy in màn hình LCD vô cùng tiện lợi. Những thông tin cần thiết khi sử dụng thiết bị đều sẽ được hiển thị lên màn hình để bạn có thể theo dõi cũng như điều chỉnh khi cần thiết.

Ngoài ra, việc thay thế hộp mực in cho máy in HP cũng vô cùng đơn giản, dễ thực hiện ngay cả những người lần đầu dùng máy in cũng có thể thực hiện được. Việc thay thế hộp mực chính hãng chỉ tốn 15 giây nên khi hết mực, bạn có thể nhanh chóng thay mực để máy có thể tiếp tục hoạt động, phục vụ cho công việc của bạn.

Mua máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A chính hãng tại CellphoneS

Máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A sẽ là một thiết bị văn phòng mà bạn nên sở hữu để giúp bạn làm việc hay học tập tốt hơn, phục vụ các công việc in ấn một cách nhanh chóng với hiệu suất cao. Mua ngay máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A chính hãng với mức giá hấp dẫn cùng nhiều khuyến mãi khác tại các cửa hàng của CellphoneS tại Hà Nội và chúng tôi Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu mua sắm có thể truy cập ngay website chúng tôi hoặc liên hệ với tổng đài 1800.2064 để đặt mua sản phẩm.

0 Đánh giá Máy in đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200w 4RY26A

【#6】Giới Thiệu Máy In Đa Chức Năng Hp Neverstop Laser Mfp 1200W

IN KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Máy in được thiết kế đặc biệt với chức năng bơm mực siêu việt, cách thức bơm mực tiện lợi và dễ dàng, giúp bạn sử dụng được hết công suất hoạt động của máy in và không phải chờ đợi để được đổ mực mới mỗi khi máy in hết mực.MỰC IN CHÍNH HÃNG GIÁ THÀNH PHỔ THÔNG

Hộp mực in đặc biệt giúp bạn dễ dàng đổ mực chỉ bằng một thao tác đơn giản và không cần phảo mở nắp máy hay sợ vết mực sẽ vấy bẩn khi thay mực.

Giá thànhmực chính hãng HP cực kỳ dễ chịu chỉ với khoảng từ 200.000 bạn đã sở hữu hộp mực in 2.500 trang và 400.000 cho hộp mực in 5.000 trang.

THIẾT KẾ SANG TRỌNG BẮT MẮT

Máy in laser HP Neverstop MFP 1200W là dòng máy in văn phòng của hãng HP với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 8,71kg. Với hai tông màu trắng đen chủ đạo, cùng kiểu dáng đơn giản thích hợp với các không gian nhỏ gọn. Bạn có thể đặt ngay trong phòng ngủ, phòng làm việc tại nhà, máy in HP luôn là lựa chọn phù hợp với các cơ quan, văn phòng… Máy có màn hình nhỏ giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh khi in.HỖ TRỢ CÔNG VIỆC TỐI ĐA, TÍCH HỢP COPY VÀ SCAN

Bên cạnh đó máy còn hỗ trợ chức năng copy và scan cho công việc của bạn thuận tiện hơn bao giờ hết.

SỬ DỤNG ĐƯỢC NHIỀU KHỔ GIẤY

Máy in HP Neverstop MFP 1200W là sự lựa chọn vô cùng thích hợp khi máy phù hợp với các khổ giấy khác nhau như Letter (216 x 280mm); No.10 Env; C5 Env; DL Env; B5 (JIS); 105 x 148.5mm đến 215.9 x 297mm…

TÍNH BẢO MẬT CAO

Máy in laser HP Neverstop sẽ giúp bạn giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí in ấn và giảm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Điểm nổi bật của máy là tính năng in bảo mật cho phép in ấn các tài liệu một cách an toàn mà không tốn chi phí như các cách in thông thường, tránh các trường hợp tài liệu mật bị in ra mà không được bảo quản.

KẾT NỐI NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG, CÓ WIFI

Máy in HP Neverstop MFP 1200W kết nối trực tiếp qua cổng USB 2.0, hỗ trợ hệ điều hành Windows 7 trở lên. Kết nối dễ dàng nhanh chóng giúp bạn dễ thao tác khi in tài liệu, chất lượng in rõ nét. Máy còn tích hợp Wifi 802.11b/g/n cho bạn thoải mái sử dụng bằng bất kỳ phương tiện nào.TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG VÀ CHI PHÍ

Máy in HP Neverstop MFP 1200W sẽ giúp bạn giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí in ấn và giảm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Điểm nổi bật của máy là tính năng in hai mặt sẽ giúp giảm lượng giấy in sử dụng góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời máy in còn có chế độ tắt mở tự động giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.

KHAY NẠP GIẤY DUNG LƯỢNG LỚN

Khay nạp của máy có dung lượng lớn. Khay chính có sức chứa lên tới 150 tờ cùng ngăn giấy ra lên đến 100 tờ, thuận tiện cho người sử dụng không lo sợ hết giấy khi đang sử dụng.

【#7】Xem Ngay 2 Máy In Laser Đa Chức Năng Canon Tốt, Giá Rẻ

Ứng dụng của cácNếu như những văn phòng, công ty lớn, công suất in ấn hàng ngày nhiều và con số trung bình in hàng tháng khá cao thì Canon, HP, Epson đã luôn đánh đúng thị hiếu này với các dòng máy in đa năng tốc độ hiệu suất cao, đơn cử như 2 dòng máy này: máy in laser đa chức năng Canon là cần thiết tại văn phòng làm việc trong những năm gần đây. Giá tốt, rẻ và chất lượng bảo đảm, tính năng cũng như sức bền của máy đã tạo nên nhiều tin tưởng hơn nữa cho người dùng yêu thích nhãn hàng Canon tại Việt Nam. “Hai mẫu máy in đen trắng đa chức năng HP tốt với giá cực ưu đãi”

Tìm hiểu thêm các tính năng ưu biệt của 2 máy in laser đa chức năng Canon tốt, giá rẻ:

Máy in laser đa chức năng Canon MF236N

Ở phân khúc người dùng đa chức năng với thiết bị in ấn giá rẻ thì 4 chức năng trong 1 gồm: in, scan, copy, fax chắc chắn sẽ được model này đáp ứng tốt.

Hiện nay, hầu hết các dòng máy in đa năng của hãng lớn sẽ được tích hợp vào máy các khay ADF tiện lợi, rộng rãi có thể chứa dung lượng lớn giấy in cho nhu cầu, in, fax hay scan và thậm chí là phô tô vừa đủ tài liệu cho các cuộc họp phòng ban hay họp với đối tác, khách hàng.

Thiết kế sẵn cổng RJ54 phục vụ nhu cầu in qua mạng nội bộ một cách nhanh chóng, máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF236n được hỗ trợ sẵn port Ethernet BaseTX phục vụ cho việc chia sẻ in ấn tại văn phòng tiện lợi và tiết kiệm.

Màn hình LCD hiển thị được tích hợp vào máy in Canon MF236n giúp người dùng sẽ dễ dàng hơn trong công tác tự lắp đặt, cài đặt cấu hình chế độ in, hay cài đặt các chế độ giấy in, kích cỡ giấy, … tiện lợi hơn để cho ra chất lượng in chính xác và chuyên nghiệp.

 • Tốc độ in: 24 trang/phút.
 • Bộ nhớ: 256Mb
 • Độ phân giải: 600 x 600dpi
 • In mạng nội bộ: Cho phép chia sẻ máy in nhanh chóng, tin cậy
 • Công suất in hàng tháng tối đa: 15.000 trang/ tháng
 • Khay chứa giấy chứa được: 250 tờ.

Máy in laser đa chức năng CANON IMAGECLASS MF244DW

Với tốc độ in nhanh chóng 27 trang/phút, áp dụng công nghệ mực in công nghệ mới cho bản in vô cùng sắc nét mẫu Canon MF244DW hội tụ tính chuyên nghiệp trong thiết kế, kết hợp 3 chức năng: in, copy, scan giúp cho người dùng in ấn linh hoạt hơn đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu thường dùng trong văn phòng.

Canon MF244DW được trang bị thêm công nghệ 2-side to 2-side; Fax 2 mặt giờ đây việc xử lý những tài liệu gốc có nội dung 2 mặt cực kỳ tuyệt vời, tiết kiệm hơn một nữa thời gian, vùng với tính năng in 2 mặt thì chi phí giấy in, mực in sẽ giảm đáng kể so với những dòng máy in thông thường khác không có tính năng này.

Có sẵn cổng RJ54 cho phép người dùng dễ dàng in qua mạng nội bộ và in không dây di động qua wifi, Canon MF244DW rất phù hợp cho mục đích sử dụng chung in ấn nơi văn phòng làm việc.

Đặc biệt, được tích hợp thêm tính năng ON/OFF tự động khi máy in không hoạt động, mang đến việc tiết kiệm điện hiệu quả, tăng tuổi thọ dùng sản phẩm, giảm thải nhiệt lượng ra môi trường làm việc.

 • Kết hợp nhiều chức năng: in, scan, copy
 • In hai mặt nâng cao hiệu quả in ấn
 • Hiệu suất in: 27trang/phút
 • Bộ nhớ chuẩn: 512 MB (Shared)
 • Độ phân giải: 600 x 600dpi; 1,200×1,200 dpi (chế độ nâng cao)
 • In mạng – cho phép chia sẻ máy in nhanh chóng, tin cậy
 • In WIFI – in không dây mọi thiết bị di động
 • Kích thước giấy Legal: Các loại giấy có kích thước 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14 inches).
 • Công suất in hàng tháng: 15,000 trang
 • Khay giấy tự động chứa 250 tờ

Trên là 2 máy in laser đa chức năng Canon tốt, giá rẻ mà chuyengiamayin phân phối toàn quốc, dù là bạn mua sỉ hay lẻ thì với giá tốt chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại cho Quý khách các sản phẩm máy in chính hãng tốt nhất.

Chuyên gia máy in đơn vị cung cấp máy văn phòng giá tốt nhất!

【#8】Máy Thở Cpap Là Gì? Tổng Quan Về Cấu Tạo Và Chức Năng Của Máy Thở Cpap

Đang thực hiện

Máy thở CPAP là gì ?

CPAP là chữ viết tắt của Continuous Positive Airway Pressure, nghĩa là Khí áp lực dương liên tục. Máy thở CPAP là máy tạo ra khí áp lực dương liên tục, dùng để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Máy thở CPAP là loại máy thở không xâm lấn, bệnh nhân không phải đặt ống thở nội khí quản khi sử dụng. Điều này giúp bệnh nhân thoải mái hơn so với máy thở xâm lấn. Máy CPAP được sử dụng cho cá nhân điều trị tại nhà.

Cách thức hoạt động

Khi nằm ngủ, các cơ quan sẽ được thư giãn để hồi phục. Khi đó các cơ vùng hầu họng cũng thư giãn. Tùy theo mỗi người, các cơ sẽ thư giãn với mức độ khác nhau.

Nếu thư giãn quá mức, các cơ vùng hầu họng sẽ chùng xuống, làm xẹp và nghẹt đường hô hấp. Lúc đó cơ thể vẫn có cử động hô hấp, nhưng không khí không đi vào được trong phổi. Hiện tượng đó gọi là Ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ.

Máy thở CPAP tạo ra dòng khí áp lực dương, liên tục thổi vào đường hô hấp. Áp lực khí giúp nâng đỡ cơ vùng hầu họng, không cho cơ xẹp xuống. Do đó, đường thở luôn được mở thông suốt.

Thành phần cấu tạo

Một bộ máy CPAP thường bao gồm 4 thành phần:

Thân máy chính: chứa động cơ và mạch điều khiển; tạo ra khí áp lực dương liên tục.

Bộ phận tạo ẩm: chứa hộp nước, bộ phận đun nóng, các cảm biến; điều chỉnh nhiệt độ và đô ẩm cho không khí.

Ống dẫn khí: dẫn khí đến mặt nạ.

Mặt nạ: tạo không gian kín để dẫn khí vào đường hô hấp.

Ngoài các thành phần chính, bộ máy cpap thường có các thành phần phụ khác như: màn hình để hiển thị thông tin, bộ nhớ và thẻ nhớ để lưu trữ kết quả, lọc bụi đường khí vào, các cổng truyền tín hiệu…

Tính năng

Hiện nay, các máy thở CPAP đều được thiết kế để có thể hoạt động hoàn toàn tự động, gọi là Auto CPAP hay APAP. Nhưng do thói quen, những máy tự động vẫn có thể được gọi chung là máy thở CPAP.

Những tính năng chính thường có của máy thở CPAP:

Thuật toán điều trị tự động: Tự động phát hiện các sự kiện của ngưng thở trong lúc ngủ (ngáy, giảm thở, ngưng thở…). Tự động thay đổi áp lực khí đủ để hồi phục đường thường, giúp đường thở thông suốt. Khi không có các sự kiện ngưng thở, áp lực khí sẽ giảm dần.

Điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ: Máy sử dụng nước để tạo độ ẩm cho khí hít vào, đồng thời gia nhiệt cho không khí ấm hơn. Người dùng có thể điều chỉnh độ ẩm hoặc nhiệt độ theo ý muốn, hoặc để máy tự động điều chỉnh.

Giảm áp lực lúc thở ra: Do máy liên tục thổi khí vào đường hô hấp, nên lúc thở ra sẽ có chút cản trở so với bình thường. Nên tính năng này sẽ phát hiện lúc người dùng thở ra, và giảm áp lực khí xuống bớt, để thở ra nhẹ nhàng hơn.

Những tính năng khác:

Thời gian đệm: Máy thường tạo áp lực khí tối thiểu là 4 cmH2O. Một số người sử dụng cần áp lực điều trị tối thiểu cao hơn. Nhưng khi người sử dụng chưa chìm vào giấc ngủ, mức áp lực này sẽ không thoải mái hoặc khó ngủ. Do đó, máy sẽ tăng dần áp lực từ mức tối thiểu là 4 cmH2O đến mức áp lực điều trị tối thiểu. Người dùng sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Tiếng ồn: Hầu hết máy thở CPAP có độ ồn khi hoạt động là rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy.

Báo cáo kết quả: Tất cả thông số điều trị sẽ được lưu lại để đánh giá và điều chỉnh.

Thời gian điều trị

Chỉ sử dụng máy thở CPAP khi đi ngủ.

Triệu chứng ngưng thở tắc nghẽn chỉ xảy ra khi đang ngủ, do đó chỉ sử dụng máy mỗi khi đi ngủ. Việc sử dụng máy trong suốt thời gian ngủ và thường xuyên mỗi đêm sẽ cho kết quả tốt nhất.

Theo khuyến cáo của Hội y học giấc ngủ Hoa Kỳ (AASM), để đạt kết quả điều trị tốt, mỗi đêm nên sử dụng máy tối thiểu 4 giờ và mỗi tháng có tối thiểu 70% số ngày sử dụng.

Hiệu quả điều trị bằng máy thở CPAP sẽ thấy rõ sau vài ngày sử dụng. Tuy nhiên, việc điều trị là lâu dài và liên tục, nên người sử dụng cần kiên trì tuân thủ.TỪ KHÓA HOT

Chợ y tế, Thiết bị y tế, Tư vấn thiết bị y tế, Diễn đàn thiết bị y tế, Tin thiết bị y tế, Máy siêu âm, Báo giá thiết bị y tế, Báo giá máy siêu âm, Đấu thầu thiết bị y tế, Mua sắm thiết bị y tế, Phòng khám đa khoa, Bệnh viện tư, Tư vấn mở phòng khám, Thủ tục mở phòng khám, Đầu tư y tế, Thị trường thiết bị y tế, Sản xuất thiết bị y tế, Kinh doanh thiết bị y tế, Vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm

SẢN PHẨM ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

Siêu âm : DC-N3, DC-7, DC-70, SA R7, SA X6, Logiq C5 Primium, Prosound Alpha 6, Voluson 730, S11, S20, Mindray, Medison, Hitachi Aloka, GE, Siemens, Philips, SIUI, Landwind

X quang : YZ-200B, Titan 11, Titan 2000, RadSpeed, MobileDaRt, EZy-RAD Pro, DR 2200U, PXP-60HF, Shimadzu, Toshiba, Kelex

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ Y TẾ VIỆT NAM

1116,Tòa Nhà HH1A, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: 0485 888 998 – 0914 868 785

Email: [email protected]

NHỮNG DANH MỤC VÀ NHÃN HÀNG HÀNG ĐẦU:

【#9】Top 15 Máy Tính Bảng Giá Rẻ Tốt Nhất 2021 Pin Lâu Đa Nhiệm Chức Năng

1. Top các thương hiệu máy tính bảng giá rẻ tốt nhất 2021

List sản phẩm công nghệ của thương hiệu Apple dẫn đầu là dòng iPad, với mức giá được 40,5 triệu máy tính bảng trên toàn và chiếm đến 62% thị phần.

Tên tuổi thứ hai trong danh sách này là chính là Samsung. Hãng đã cho ra mắt một loạt mẫu máy tính bảng Galaxy đủ các kích cỡ khác nhau.

Vị trí thứ ba thuộc về hãng thiết bị đọc sách điện tử Amazon. Dù bước chân sâu vào thị trường máy tính bảng nhưng hãng này cũng đã tìm ra được một ngách để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Tiếp theo là hãng chuyên sản xuất thiết bị đọc sách điện tử là Barnes & Noble, hãng đã cho ra đời máy tính bảng giá rẻ tốt nhất 2021 là Nook giá rẻ và bán được khoảng 3,3 triệu chiếc. Hãng chiếm 5% thị phần.

Cái tên cuối cùng được nhắc đến là hãng sản xuất máy tính bảng Transformer là AsusTek Computer.

2.1 Cấu hình

Cấu hình là điều đầu tiên người dùng để tâm đến khi có ý định mua bất cứ đồ điện tử nào, nó được gần như là 99% người dùng quan tâm khi lựa chọn loại máy tính bảng nào để làm việc, học tập và giải trí? Một chiếc máy tính bảng được đánh giá là tốt và mang lại trải nghiệm cho người dùng khi và chỉ khi nó có thể hoạt động đa nhiệm nhiều chức năng cùng một lúc.

2.2. Độ phân giải màn hình

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta sẽ có những chọn lựa sao phù hợp nhất. Những máy có màn hình Retina là máy có độ phân giải màn hình cao cho hình ảnh chất lượng và sắc nét. Nếu yêu thích đồ họa vẽ vời hãy chọn màn hình có độ phân giải cao.

2.3 Thời lượng Pin

Đây là vấn đề cũng khá quan trọng, dung lượng pin càng lớn thì sẽ càng cho thời gian sử dụng lâu.

2.4 Hệ điều hành

Hai hệ điều hành di động phổ biến trên máy tính bảng giá rẻ và tốt nhất hiện nay là Android và IOS. 2 hệ điều hành này cũng có những yêu và nhược điểm của riêng nó.

2.5 Kích thước

Các dòng máy tính bảng hiện tại có kích thước màn hình dao động từ 7 inch cho đến 10 inch. Khá nhỏ gọn tiện lợi. Ta thấy các ứng dụng thường rơi vào chuẩn 1.33:1 điều này đơn giản giải thích cho tại sao Apple luôn chọn tỉ lệ chuẩn 4:3 cho màn hình, đáp ứng cho sự thoải mái của người sử dụng .

2.6. Bộ nhớ, hỗ trợ thẻ nhớ

Với nhu cầu lưu trữ ngày càng nhiều thì người dùng nên cân nhắc đến dung lượng bộ nhớ. Thường thì 16GB được nhiều người lựa chọn bởi mức giá phải chăng.

3. Top 15 máy tính bảng giá rẻ tốt nhất 2021

3.1 Máy tính bảng giá rẻ Asus ZenPad 10

ZenPad 10 là 1 trong số máy tính bảng lớn nhất của ASUS trong năm 2021 , với màn hình lớn 10 inch, có hỗ trợ 3G, Có bàn phím gắn ngoài hỗ trợ khi bạn cần đến. Giá bán ở mức 5.490.000 đồng. Nó có dung lượng pin là 4,890mAh cho 8 giờ hoạt động liên tục.

Với vi xử lý Intel Atom x3-C3230 lõi tứ nền tảng 64 bit cho cấu hình mạnh mẽ, RAM 1GB bộ nhớ trong 8GB và miễn phí 5GB trên kho Asus WebStorage cho phép ZenPad 10 giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng.

Acer Iconia B1-723 là máy tính bảng giá rẻ tốt nhất 2021 , giá của nó chỉ khoảng 2 triệu đồng. Nó sở hữu thiết kế vô cùng gọn gàng đơn giản. Nhưng máy có cấu hình và pin chưa được tốt lắm, nhưng với mức giá không thể rẻ hơn cùng nhiều tính năng thì đây là trợ thủ đắc lực cho người dùng là học sinh, sinh viên.

3.3 Máy tính bảng Amazon Fire HD 8 16GB (Đỏ)

Nhắc đến các loại máy tính bảng giá rẻ tốt nhất thì không thể bỏ qua Fire HD 8 này. Máy tính bảng Amazon vỏ ngoài làm từ nhựa cách nhiệt, cảm giác cầm thoải mái, màn hình 8 inch độ phân giải HD (1280 x 800) và mật độ hiển thị 189ppi cho chất lượng hiển thị giống như thật. Có bộ xử lý 4 nhân 1.3GHz và RAM 1.5GB, xử lý được hầu hết các ứng dụng và trò chơi.

Có dung lượng pin 4750mAh và khả năng tự vận hành lên đến 8 tiếng để có thể sử dụng suốt cả ngày. Giá tham khảo khoảng 2 triệu.

Người dùng có thể thay đổi giao diện tùy ý nhờ thiết kế tiện ích, ngoài ra nó còn sở hữu những thông số ấn tượng về cấu hình, đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải trí đa phương tiện của người dùng.

Máy tính bảng giá rẻ tốt nhất 2021 Lenovo nó có mức dung lượng pin lớn, vượt trội hơn hẳn các loại máy khác với thời lượng sử dụng pin lên đến 20h liên tục. Giá tham khảo khoảng 4,6 triệu.

3.5 Máy tính bảng iPad Air Wifi

Với chip xử lý Apple A7 mang lại hiệu năng khỏe cho máy, hệ điều hành iOS 9 mới được cập nhật với nhiều cải tiến. Máy iPad Apple có kích thước 9.7 inch lớn, dung lượng pin 8600 mAh lớn mang lại thời gian sử dụng tốt hơn tuỳ thuộc vào nhu cầu và cách sử dụng của bạn.

Thiết kế mặt lưng giả da, Galaxy Tab 4 7 inch là thiết bị có cấu hình tương đối ổn giúp bạn có thể chơi được game, xem phim hay lướt web tốt, nếu bạn nên sử dụng thêm thẻ nhớ để máy chạy tốt hơn.

3.7 Máy tính bảng ARCHOS 97b Platinum Wifi 8GB Trắng

Máy tính bảng giá rẻ đáng mua nhất ARCHOS 97b Platinum được thiết kế tinh tế, chắc chắn với mặt sau bằng nhôm và viền mỏng 9mm, trọng lượng nhẹ. Có bộ xử lý Quad-core 1.6GHz mạnh mẽ kết hợp với GPU quad-core cực kì mạnh Mali chúng tôi lượng pin lên đến 8000mAh, giá tham khảo gần 5 triệu.

3.8 Máy tính bảng CutePad Tab 4 M9601 wifi/ 3G phiên bản 2021 (Vàng)

CPU bốn nhân Cortex A7 max 1.3GHz, bộ nhớ trong 16GB, RAM 02GB mạnh hơn so với phiên bản cũ RAM 1GB, Android Marshmallow 6.0 hệ điều hành mới hơn so với phiên bản cũ Android 5.1, Pin Lithium 5000mAh 3.7V. Sở hữu máy tính bảng Cutepad thế hệ mới với mức giá tham khảo gần 2 triệu.

Máy tính bảng Itel 1703 màn hình IPS 7.0, hình ảnh có độ phân giải cao được hiển thị rõ ràng, giúp chia sẻ dễ dàng hơn. Máy tính bảng Itel 1703 được trang bị ROM 16GB và RAM 1GB đảm bảo toàn bộ hệ thống chạy trơn tru, dung lượng Pin 6000mAh. Giá tham khảo khoảng 2 triệu.

3.10 Máy tính bảng Mobell Tab 10 1GB/16GB

Máy có trọng lượng chỉ 490 g rất tiện lợi cho người dùng mang máy theo bên mình sử dụng. Mobell Tab 10 còn được trang bị con chip Mali-400MP 1.3 GHz cho hiệu năng ổn định, 1 GB RAM, với bộ nhớ 16GB giúp việc lưu trữ dữ liệu các ứng dụng trên máy.

Với viên pin Lithium Ion có dung lượng lên đến 5.500 mAh, giúp máy hoạt động và đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản lên đến 1 ngày.

3.11 Máy tính bảng Vido M82 8GB 3G Xanh

Máy tính bảng Vido M82 có hình dáng chỉ tương đương như một cuốn sổ nhỏ, khá vừa tay cầm và dễ dàng thao tác. Màn hình 8 inches hiển thị rõ nét, hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat mạnh mẽ. Dung lượng pin là 4000mAh. Giá tham khảo là 2,5 triệu.

3.12 Xiaomi Mipad 4 32GB Ram 3GB (Đen)

Xiaomi Mi Pad 4 là mẫu máy tính bảng đầu tiên của Xiaomi hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, màn hình 8 inch. Nó chính là dòng tablet đầu tiên trên thế giới được trang bị chip xử lý Snapdragon 660. Máy tính bảng Xiaomi rất phù hợp cho dân văn phòng.

Xiaomi Mi Pad 4 sở hữu sức mạnh phần cứng đến từ vi xử lý Snapdragon 660 của Qualcomm. Dung lượng pin là 6000mAh.

Giá tham khảo là 4 triệu.

Máy tính bảng nào tốt giá rẻ? thì câu trả lời là đây, chiếc Tablet Lenovo Yoga 3 8 YT3-850M cho phép người dùng sử dụng với các tư thế và góc độ khác nhau. Cấu hình mạnh mẽ nhờ bộ vi xử lý 4 nhân tốc độ 1.3GHz, hiệu năng ổn định, viên pin có dung lượng khổng lồ, lên đến 6200mAh, cho thời gian hoạt động lên đến 20 giờ.

3.14 Samsung Galaxy Tab E

Hay còn gọi là iPad cho trẻ em, bởi dòng này có chế độ trẻ em mang đến nhiều ứng dụng giáo dục và giải trí đa dạng cho con cái của bạn. Không những thế chế độ này còn cho phép bạn quản lý hoạt động của trẻ em, ngăn chặn được những ứng dụng không phù hợp và giới hạn thời gian sử dụng. Giá tham khảo gần 4 triệu

3.15 Asus ZenPad 8.0 Z380KL

Có thiết kế sang trọng lịch lãm , abled Asus Zenpad Z380KL còn tận dụng được sức mạnh của bộ vi xử lý Qualcomm MSM8916 Quad Core xung nhịp 1.2GHz, giúp máy hoạt động êm ái và xử lý đa tác vụ một cách khá dễ dàng.

Máy chạy hệ điều hành Android 5.0 Lollipop và có thời lượng pin lên đến 10 giờ. Giá tham khảo khoảng 5,5 triệu.

【#10】Tiểu Luận Khi Nói Về Chức Năng Của Báo Chí Cách Mạng Lênin Nói: ”tờ Báo Không Chỉ Là Người Tuyên Truyền Tập Thể, Mà Còn Là Người Tổ Chức Tập Thể”. Giải Thích Câu Nói Trên

Khi nói về chức năng của báo chí cách mạng Lênin nói: ”Tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể”. Giải thích câu nói trên Chức năng được hiểu là tổng hợp những vai trò và tác dụng của một hoạt động nào đó trong tự nhiên và xã hội, vì vậy, chức năng của báo chí có tính mục đích – kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của báo chí nhằm đạt mục đích, mục tiêu đã định. Cũng chính vì chức năng và tầm quan trọng to lớn của báo chí trong xã hội như vậy nên Lênin đã nói “Tờ báo khôg chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể. Tuyên truyền tập thể là một hoạt động nhằm truyền bá những tư tưởng, quan điểm cơ bản của hệ tư tưởng chính thống của chế độ xã hội tới quần chúng để hình thành bức tranh về thế giớivà lịch sử vận động xã hội. Ở nghĩa rộng, tuyên truyền là toàn bộ những hình thức hoạt động của công tác tư tưởng, vận động quần chúng, ở nghĩa hẹp, tuyên truyền là tất cả các hoạt động nhằm truyền bá mọi tri thức, mọi ý niệm cụ thể nào đó cho quần chúng. Nội dung tuyên truyền của báo chí bao gồm: – Truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thế giới quan khoa học của chủ nghĩa xã hội cho quần chúng, làm cho hệ tư tưởng này trở thành hệ tư tưởng toàn dân. Đó là cơ sở để động viên xã hội tham gia giải quyết các nhiệm vụ chung của đất nước và địa phương mình. – Tuyên truyền, giải thích cho quần chúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về bản chất, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Vì vậy tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hoà quyện, đan sen và hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động tuyên truyền cần phân tích, lý giảk các cơ sở khoa học, khả năng thực hiện làm cho quần chúng hiểu biết, tin tưởng và tự giác chấp hành, biến các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào thực tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. – Một trong những hướng quan trọng của công tác tuyên truyền là phân tích, đánh giá, nhận định tính chất, xu hướng vận động, các mâu thuẫn cơ bản của từng nước, từng khu vực và cả thếgiới, các mối quan hệ và tác động giữa các quan trọng, các giai cấp, các lực lượng xã hội trong thời đại ngày nay. Từ đó, báo chí xây dựng trong công chúng những quan niệm cơ bản về thời đại và thế giới hiện tại. Đó là tiền đề quan trọng cho việc củng cố lý tưởng và định hướng xây dựng xã hội mới, đồng thời giúp quần chúng khả năng tự nhận xét, đánh giá đúng các hiện tượng, bản chất sự kiện đang diễn ra xung quanh và định hướng hoạt động một cách hợp lý. Điều đó được chứng minh trong thực tế của xã hội – trong đời sống của nhân dân hàng ngày, thì những phân tích, đánh giá, nhận định tính chất, xu hướng vận động của thế giới. Đặc biệt ở trong đợt cúm gà tuýp A H5N1 bùng nổ trong thời gian vừa qua là việc minh chứng cho tính chất nêu trên. Những phân tích, đánh giá và nhận định của các báo, đài đã làm và góp phần to lớn vào hạn chế những thiệt hại về người và sự lây lan cúm gà trong nhân dân. Chính sự tuyên truyền sâu rộng và kịp thời như vậy mà làm cho đại dịch như cúm gà được hạn chế một cách hiệu quả và tối đa, nhằm góp phần làm cho Việt Nam là một trong những nước đi đầu và thành công nhất trong công tác phòng, chống và dập tắt bệnh dịch cúm gà H5N1 đầu tiên trên thế giới. – Mặt khác còn truyền bá những tri thức lịch sử, văn hoá, khoa học tiên tiến nằhm xây dựng và phát triển lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực và tiến bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của con người. – Đấu tranh với những quan điểm phản động để bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chống lại việc truyền bá lối sống hưởng thụ, ích kỷ, lỗi thời, vô đạo đức, chống lại âm mưu “diễn biến hào bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong và ngoài nước nhằm bảo vệ chế độ nhân dân. Chống lại các âm mưu “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động được thể hiện rõ nhất trong và biểu tình đòi độc lạp ở Tây Nguyên năm 2004. Báo chí đã đấu tranh và tuyên truyền những đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước một cách sâu sắc và dễ hiểu đến từng buôn làng và người dân Tây Nguyên. Và điều đó đã giác ngộ được những người lầm lỗi thi theo bọn xấu, phản động và góp phần vào thức tỉnh những con người đang ngu muội có ý tưởng theo những thế lực phản động. Điều đó chứng tỏ Báo chí là người tuyên truyền tập thể có hiệu quả nhất. Cổđộng là hoạt động của báo chí nhằm đưa đến cho quần chúng những thông tin có khả năng tác động tích cực vào lập trường và thái độ của họ. Trong hoạt động báo chí, tuyên truyền và cổ động đan xen, hoà quyện vào nhau, tuyên truyền hình thành trên cơ sở vấn đề cấp bách, quan trọng của xã hội. Còn cổ động phát huy tác dụng với sự phân tích tình hình sự kiện một cách sâu sắc, đúng đắn và kịp thời. Trở lại với sự kiện ở Tây Nguêyn thì ta có thể nhìn thấy vai trò của chức năng cổ động quan trọng và hiệu quả đến mức nào; nắm được tính phức tạp của sự kiện, của vấn đề, và nhận định đây là một sự kiện hết sức nhạy cảm và mang tính đặc trưng của những con người ít hiểu biết và dễ bị kích động bởi bọn phản động. Và qua phân tích tình hình thì Báo chí đã định hướng được cách tuyên truyền nhất là cổ động, nhằm đưa những thông tin cổ động đem lợi ích đến cho nhân dân, quyền lợi cho nhân dân Tây Nguyên làm cho họ hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó ta thấy rằng nhận thức của nhân dân ở Tây Nguyên đã thay đổi một cách tích cực, có định hướng theo định hướng của báo chí và Nhà nước. Cũng chính vì chức năng cổ động của báo chí trong sự kiện ở Tây Nguyên vừa qua mà những con người đã lầm đường lỡ bước theo bọn phản động đã quay trở về Việt Nam, trở về Tây Nguyên, khônglàm theo và có ý tưởng mù quáng nữa. Điều đó chứng tỏ rằng kết quả của công tác tuyên truyền cổ động của báo chí được thể hiện trong sự hình thành nhận thức và tự nhận thức của quần chúng, trong các hoạt động tích cực của đời sống xã hội. Đây chình là điều kiện quan trọng để báo chí làm tố vai trò tổ chức và tập hợp quần chúng. Thông tin cổ động bao giờ cũng có mục đích rõ ràng nhằm đem lại quyền lợi cho ai, cho giai cấp nào, và cho lực lượng nào trong xã hội. + Tổ chức: là hình thức hoạt động có tính chất của báo chí. Đó là kết quả tổng hợp của tuyên truyền, cổ động và là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của những hoạt động đó. Khi bàn về vai trò của báo chí. V.I. Lênin rất con trọng hoạt động tổ chức. Người coi đó là hiệu quả thực tế của công tác tuyên truyền và cổ động. Về ý nghĩa này V.I.Lênin đã viết một cách rất hình ảnh rằng “Vai trò của tờ báo chính trí và thu hút những đồngminh chính trị. Tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể và cổ động tập thể mà còn là người tổ chức tập thể. Hình thức thể hiện hiệu quả nhất hoạt động tổ chức của báo chí có thể là một phong trào, một cuộc vận động hoặc một tiến trình xã hội có định hướng để giải quyết những nhiệm vụ nhất định. Vì tính chất quan trọng của tính tổ chức của báo chí mà từ lâu trong đời sống văn hoá thể thao của xã hội đã có không ít những phong trào, cuộc thi mà người đứng ra tổ chức là báo chí. Như ở báo Tiền Phong hơn 10 năm liền tổ chức cuộc thi Hoa Hậu mang tên “Hoa hậu báo Tiền Phong” mang tính chất là một cuộc thi chuyên nghiệp và đã trở thành một cuộc thi mang tính thường niên diễn ra hàng năm. Và thành công của các cuộc thi đã nói lên được tính tổ chức của nó. Cuộc thi “Hoa hậu báo Tiền Phong” có ý nghĩa hết sức to lớn đối với xã hội, nhằm tìm ra những con người đẹp nhất củae Việt Nam cả về tâm hôn lẫn ngoại hình. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp con người Việt Nam. Hay cuộc thi giải xe đạp mang tính “Sài Gòn giải phóng” đã thể hiện rõ nét hơn về tính tổ chức của báo chí… giải đua xe đạp toàn quốc do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức đã tập hợp được những tay đua xuất sắc trong toàn quốc tham gia và được tổ chức theo chiều dài của đất nưcớ. Từ Sài Gòn ra Hà Nội và kéo dài trong mấy tuần như vậy, chứng minh rằng tính tổ chức của báo là rất tốt và thành công, nó mang tính chuyên nghiệp cao được thể hiện qua sự thành công của giải đua xe đạp mang tên “Báo Sài Gòn giải phóng”. Giải đã tồn tại và cũng mang tính thườgn niên qua nhiều năm và tiếp tục trong tương lai. Để chứng tỏ thấy rằng hình thức thể hiện hiệu quả nhất cuả hoạt động tổ chức báo chí qua các hoạt động thể thao đã và sắp diễn ra như cúp bóng chuyền VTV của đài Truyền hình Việt Nam. Hay đặc biệt hơn trong thời gian tới đây “cúp Mùa xuân” của Đài truyền hình Việt Nam tổ chức sẽ thấy rõ hơn điều đó. “Cúp mùa xuân” đã mời được những quốc gia khác tham dự như: Australia – Iran, Uzbêkittan… qua đó nhìn thấy răng vai trò tổ chức của Báo chí là rất quan trọng. Nó góp phần không nhỏ vào thành công của giải mà nó còn góp phần vào để khẳng định với khu vực và thế giới rằng Việt Nam có thể tổ chức được những giải đấu lớn mang tầm khu vực và tâm châu lục. Qua những ví dụ điển hình trên thì có thể thấy rằng công tác tổ chức của báo chí là hết sức quan trọng và nó là một chức năng không thể thiếu của báo chí. Nói tóm lại, các hoạt động tuyên truyền cổ động và tổ chức của báo chí có mối liên hệ mật thiết với nhau và chúng không tách rời nhau được, cả ba chức năng này đan xen, hoà quyện và bổ sung cho nhau nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, cao nhất của Báo chí./. TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn hoá ứng xử trong xã hội Nxb Thanh niên. Mỹ học khoa học về các quan hệ thẩm mỹ GSTS. Đỗ Huy. Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại – Mỹ học Denis Huisman. Mỹ học đại cương – GSTS Đỗ Văn Khang. Tập bài giảng của TS. Mỹ học Thế Hùng.