Top 6 # Chức Năng Xã Hội Chức Năng Kinh Tế Của Nhà Nước Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam

Từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, trong tất cả các giai đoạn phát triển của mình, với tính cách là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể, Nhà nước ta đã thực hiện chức năng xã hội ở những mức độ và hình thức nhất định. Con người luôn được coi là mục tiêu và động lực của sự phát triển xã hội: “Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động” [56, tr. 22]. “Nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, mọi nền văn minh. Chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” [28, tr. 5]. Tinh thần này đã được thể hiện nhất quán trong tất cả các giai đoạn phát triển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp 1992 càng khẳng định rõ vai trò, chức năng xã hội của Nhà nước. Điều 3 Hiến pháp 1992 ghi nhận: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân., xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng ta cũng đã xác định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Đó là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [28, tr. 56]. Một trong những nội dung cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là phải củng cố và phát huy bản chất dân chủ, phát huy vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân, nhân dân là chủ nhân của xã hội và Nhà nước là tổ chức công quyền phục vụ nhân dân. Đồng chí Đỗ Mười, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) khi nói về Nhà nước trong sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước đã khẳng định: “Cần tập trung nghiên cứu xác định đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong cơ chế mới”. Do đó, việc quan tâm, chú trọng đến chức năng nhà nước nói chung, chức năng xã hội của Nhà nước nói riêng là một yêu cầu khách quan trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đổi Mới Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước

PGS.TS. NGÔ NGỌC THẮNG – Học viện Chính trị Khu vực I thuộc Học Viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Chức năng giai cấp của Nhà nước giữ vai trò định hướng, chi phối chức năng xã hội. Đến lượt nó, chức năng xã hội là điều kiện, là cơ sở xã hội để thực hiện chức năng giai cấp. Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chức năng xã hội với nội dung chủ yếu là tổ chức, quản lý và xây dựng xã hội mới phục vụ lợi ích cho toàn xã hội trên lập trường của giai cấp công nhân.

Vấn đề Nhà nước ta thực hiện các chức năng nói chung và chức năng xã hội nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang là vấn đề cần được làm rõ, nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trên lộ trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ta biết, chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước nói chung là khách quan, đều bắt nguồn từ bản chất và thể hiện bản chất chung của nhà nước, trong đó chức năng giai cấp giữ vai trò định hướng, chi phối chức năng xã hội. Và đến lượt nó, chức năng xã hội là điều kiện, là cơ sở xã hội để thực hiện chức năng giai cấp. Ph. Ăng-ghen viết: “ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã hội đó của nó”[1].

Các nhà nước tiền xã hội chủ nghĩa đều dựa trên chế độ tư hữu và đều là công cụ duy trì sự áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị đối với đa số nhân dân lao động. Việc thực hiện chức năng xã hội của chúng vì thế còn rất nhiều hạn chế và tùy thuộc vào kết quả đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Trái lại, nhà nước xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có mục tiêu là giải phóng mình, toàn xã hội khỏi áp bức bóc lột giai cấp. Do đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa không phải là công cụ thống trị của số ít người, mà trở thành công cụ để thực hiện chức năng xã hội với nội dung chủ yếu là tổ chức, quản lý và xây dựng xã hội mới, phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội trên lập trường của giai cấp công nhân.

Nhà nước ta mang bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là nhà nước kiểu mới, bao nhiêu “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân“[2], một nhà nước phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”[3]. Hồ Chí Minh nêu rõ trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta là thực hiện chức năng xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, coi đó là bổn phận, nghĩa vụ của mình. “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân“[4]. Theo Người, Nhà nước ta do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, Đảng có trách nhiệm to lớn trước đất nước và nhân dân: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân”[5]. Thực tiễn cho thấy, ngay từ những ngày đầu vừa mới thành lập, trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài, vô vàn khó khăn thử thách, song chính quyền cách mạng non trẻ của ta đã nỗ lực động viên, huy động lực lượng toàn dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, dựa vào dân để củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng và hoàn thiện thể chế, đồng thời tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống xâm lược. Trong quá trình kháng chiến, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm kiến quốc, phát triển kinh tế, xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân… Nhìn chung, trong giai đoạn từ 1945 – 1975, chức năng xã hội của Nhà nước dù được thực hiện trên cơ sở một nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào sự viện trợ từ bên ngoài, đất nước có chiến tranh lại bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau, song Nhà nước ta vẫn xây dựng hậu phương vững chắc, đồng thời động viên cao độ sức người, sức của cho tiền tuyến quyết tâm giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Từ sau năm 1975 cho đến trước khi đổi mới (1986), việc thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi nên gặp không ít khó khăn. Dù đất nước hòa bình, thống nhất, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, nhưng do mắc phải những sai lầm chủ quan duy ý chí, ấu trĩ tả khuynh, duy trì quá lâu cơ chế quản lý cũ đã khiến nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng. Đại hội VI (1986) là mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển đổi trong nhận thức và tư duy của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về cơ chế quản lý trong thời kỳ quá độ. Bước đột phá căn bản về tư duy kinh tế của Đảng tại Đại hội VI là chuyển từ quan niệm cũ về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, một nền kinh tế hiện vật, không thừa nhận vai trò tích cực của thị trường và quy luật giá trị sang thừa nhận thời kỳ quá độ ở nước ta phải phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đại hội IX Đảng xác định là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và coi đó là đường lối chiến lược, là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời nhận rõ, chủ động ngăn chặn, hạn chế và khắc phục mặt trái, những mâu thuẫn và tác động tiêu cực của nó đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đồng thời với chủ trương phát triển kinh tế thị trường, Đảng nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái ngay trong mỗi bước phát triển. Qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, thực tiễn đòi hỏi chúng ra phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đã tạo những tiền đề và động lực mạnh mẽ đối với việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, đổi mới và nâng cao chức năng xã hội của Nhà nước nói riêng.

Một là, trong quá trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, phù hợp hơn về bản chất, chức năng của Nhà nước, về sự cần thiết phải đổi mới Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trước đây, trong điều kiện đất nước có chiến tranh, đồng thời chịu ảnh hưởng của quan niệm giáo điều về cuộc đấu tranh giai cấp nhằm giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, nên ta quá nhấn mạnh tính chuyên chính vô sản, phải “nắm vững chuyên chính vô sản”… Đến Đại hội VII (1991), thay cho diễn đạt vấn đề “Nhà nước chuyên chính vô sản”, Đảng ta nêu rõ: Nhà nước ta là “Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy liên minh công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo”, mang bản chất giai cấp công nhân. Tuy vậy, bản chất giai cấp và chức năng giai cấp của Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân vẫn được giữ vững và khẳng định, đồng thời chức năng xã hội, bản chất xã hội của Nhà nước được nêu rõ ràng hơn.

Việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế càng cấp bách đòi hỏi phải tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, nêu cao vai trò của pháp luật. Qua tổng kết thực tiễn cũng như tiếp thu thành tựu của văn minh nhân loại, xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng ta khẳng định phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thuật ngữ “Nhà nước pháp quyền” được chính thức sử dụng trong văn kiện Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng khóa VII (1994) và đến Đại hội IX (2001) được diễn đạt một cách hoàn chỉnh hơn. Có thể nói, nhận thức rõ tính tất yếu và sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một bước tiến trong quan niệm về Nhà nước xã hội chủ nghĩa nói riêng và trong tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội ở nước ta nói chung. Giờ đây, chức năng xã hội của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã tiếp tục được bảo đảm bởi luật pháp và được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp một cách hệ thống, ngày càng toàn diện và hoàn chỉnh không ngừng.

Chủ trương phát triển kinh tế thị trường, đa sở hữu, thừa nhận cơ chế thị trường và sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật. Điều đó đã tạo động lực mới cho kinh tế phát triển, giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy mọi nguồn lực trong xã hội, thực hiện dân chủ hóa về kinh tế. Đồng thời nó cũng đòi hỏi Nhà nước phải thay đổi phương thức điều hành, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước với doanh nghiệp và công dân, giữa các thành phần kinh tế và quan hệ giữa các chủ thể sở hữu. Nếu như trước đây Nhà nước trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh, làm thay doanh nghiệp, bao cấp tràn lan thì ngày nay Nhà nước tập trung vào việc quản lý nhà nước, định hướng phát triển, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Nhà nước bảo đảm quyền tự do sản xuất, kinh doanh cho doanh nhân và doanh nghiệp, tôn vinh họ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tự do làm ăn, được kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Nếu như trước đây chúng ta quan niệm tính kế hoạch là thuộc tính, là quy luật riêng có của chủ nghĩa xã hội, không chấp nhận quy luật giá trị và quan hệ thị trường, thì nay thừa nhận thị trường vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của kế hoạch, kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng và có vai trò đặc biệt quan trọng trên bình diện điều tiết vĩ mô. Từ đó, công tác kế hoạch của Nhà nước cần tập trung vào xây dựng chiến lược, chương trình, dự án lớn, tạo lập đồng bộ dần các yếu tố của thị trường. Nhà nước không còn trực tiếp can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như làm thay chức năng của thị trường như trước.

Hai là, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện để Nhà nước thực hiện chủ trương xã hội hóa, kết hợp Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo…

Chính sách xã hội là nội dung quan trọng trong chức năng xã hội của Nhà nước, thể hiện bản chất và uy tín của chế độ ta, được Nhà nước thực hiện theo hướng công bằng và tiến bộ, tạo cơ sở cho ổn định xã hội và phát triển bền vững. Chính sách xã hội mà Nhà nước ta thực hiện đã hạn chế những mặt tiêu cực, đồng thời phát huy những mặt tích cực của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tạo điều kiện khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện xóa đói giảm nghèo, ưu đãi đối với người có công, người được hưởng chính sách xã hội, phân phối thu nhập xã hội công bằng, hợp lý, tạo động lực phát triển mạnh, góp phần phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội. Nhà nước xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân về giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thông tin, thể thao…

Ba là, Nhà nước thực hiện quản lý xã hội theo luật pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng công khai, minh bạch.

Những tiền đề cơ bản của công cuộc đổi mới và những chuyển biến tích cực của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng công quyền và chức năng xã hội theo cơ chế mới, ngày càng thích ứng với điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay không thể tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đã làm cho công việc thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước tiến những bước quan trọng. Tuy nhiên, Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng nhận định, những thành tựu đã đạt được thời gian qua còn dưới mức khả năng phát triển của đất nước, hoạt động kinh tế – xã hội còn nhiều yếu kém, bất cập[6]. Đặc biệt là “Bộ máy nhà nước chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc phát triển kinh tế, xã hội”[7]. Năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức còn yếu, một bộ phận không nhỏ thoái hóa, biến chất. Dân chủ bị vi phạm, kỷ cương phép nước chưa nghiêm. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong bộ máy công quyền, nhất là ở các cơ quan giải quyết công việc cho dân và cho doanh nghiệp chưa bị đẩy lùi, bộ máy chính quyền cơ sở nhiều nơi yếu kém. Bộ máy của Đảng và của Nhà nước vẫn cồng kềnh, chồng chéo, chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng. Tình trạng trên đã làm hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như hiệu lực quản lý của Nhà nước và vai trò làm chủ của nhân dân. Để khắc phục những hạn chế trên, làm cho Nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình, cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau đây:

Một là: Đổi mới và tăng cường chức năng xã hội không có nghĩa là coi nhẹ, bỏ qua chức năng giai cấp, mà là sự thể hiện và khẳng định bản chất giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản lãnh đạo của Nhà nước ta, một nhà nước luôn lấy việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho mọi công dân và toàn xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Trong tình hình hiện nay, chức năng xã hội của Nhà nước phải được nhận thức và thực hiện theo tư duy mới, cơ chế mới, phương thức và cách làm mới. Trên cơ sở phân định rõ sự bao cấp và sự đầu tư xã hội, Nhà nước không thể đầu tư hoặc bao cấp tràn lan, đơn phương, độc quyền, tự coi mình là nhà cung cấp duy nhất, chịu trách nhiệm duy nhất trong việc thực hiện chức năng xã hội, mà cần có cơ chế, chính sách phù hợp để khai thác mọi tiềm năng, động viên mọi nguồn lực trong nhân dân và các thành phần kinh tế, thực hiện chủ trương xã hội hóa, kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm. Cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, làm rõ vị trí, vai trò, nội dung và phương thức thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhằm phát huy cao nhất mặt tích cực và hạn chế tối đa những khuyết tật của kinh tế thị trường, những rủi ro trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy cần:

– Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; gắn chặt phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

– Tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với kinh tế. Công tác kế hoạch hóa cần căn cứ vào thị trường, gắn với thị trường. Tăng cường công tác thông tin kinh tế, kế toán, thống kê, nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục cải cách hệ thống thuế, gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp nhà nước, giải quyết tốt quan hệ thu và chi ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn, chống tham nhũng, chống lãng phí, thất thoát…

– Đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ trên cả bốn nội dung: cải cách thể chế; cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy; xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện.

Ba là, cần thể chế hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xây dựng hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Đảng ở các cấp, các ngành theo tinh thần: “Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội”[8]. Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia. Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo và kiểm tra bộ máy nhà nước thông qua tổ chức đảng và cá nhân đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ, vi phạm nguyên tắc đảng và luật pháp.

Bốn là, tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng và trong hoạt động của bộ máy nhà nước, các đoàn thể nhân dân và trong xã hội. Có cơ chế để nhân dân tham gia phản biện, giám sát sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước, làm cho Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là đại diện xứng đáng quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng.

Các Chức Năng Quản Lý Kinh Tế Của Nhà Nước

Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. Trả lời: 1.Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước: Có 4 chức năng cơ bản, đó là: Định hướng cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế Định hướng cho sự vận động .là gì? Vì sao Nhà nước phải thực hiện chức năng định hướng .? Nhà nước làm gì để thực hiện sự định hướng .? Điều chỉnh, điều tiết hoạt động của nền kinh tế Điều tiết, điều chỉnh .là thế nào? Vì sao Nhà nước phải thực hiện sự điều chỉnh, điều tiết .? Nhà nước làm gì đẻ thực hiện sự điều tiết .?

Câu 5: Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. Trả lời: 1.Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước: Có 4 chức năng cơ bản, đó là: Định hướng cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế Định hướng cho sự vận động …..là gì? Vì sao Nhà nước phải thực hiện chức năng định hướng …? Nhà nước làm gì để thực hiện sự định hướng …? Điều chỉnh, điều tiết hoạt động của nền kinh tế Điều tiết, điều chỉnh …là thế nào? Vì sao Nhà nước phải thực hiện sự điều chỉnh, điều tiết…? Nhà nước làm gì đẻ thực hiện sự điều tiết…? Tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế: Môi trường cho hoạt động nền kinh tế là gì? Vì sao phải ….? Nhà nước làm gì để tạo lập mội trường…? Kiêm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế: Kiểm tra…..là gì? Vì sao phải kiểm tra… Nội dung kiểm tra, ….? 2. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. (Học sinh tự liên hệ để tìm ra những hạn chế trong việc thực hiện từng chức năng nói trên trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước ta)

Chức Năng Của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Và Một Số Nhiệm Vụ Cơ Bản Thể Hiện Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Ta

Chúng ta đều biết, chức năng của nhà nước vừa bị quy định, vừa là sự thể hiện bản chất của nhà nước. Tuỳ theo các tiêu chí khác nhau mà chức năng của nhà nước được đề cập, xem xét dưới nhiều góc độ. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn ở phạm vi xem xét nhà nước từ góc độ tính chất của quyền lực chính trị mà theo đó, bất kỳ nhà nước nào cũng đều có chức năng thống trị chính trị của giai cấp (chức năng giai cấp) và chức năng xã hội.

Theo quan niệm chung, chức năng giai cấp là cái chỉ ra rằng, mọi nhà nước bao giờ cũng là công cụ chuyên chính của một giai cấp nhất định. Mọi nhà nước đều sẵn sàng sử dụng bất cứ công cụ, biện pháp nào có thể có để bảo vệ sự thống trị của giai cấp mình. Còn chức năng xã hội của nhà nước là cái chỉ ra rằng, mọi nhà nước đều phải thực hiện việc quản lý những hoạt động chung vì sự tồn tại của xã hội, đồng thời phải chăm lo một số công việc chung của toàn xã hội. Trong một giới hạn xác định, nhà nước phải hoạt động để thoả mãn những nhu cầu chung của cộng đồng dân cư nằm dưới sự quản lý của nó. Trong các xã hội có giai cấp đối kháng trước đây, để giữ nhà nước trong tay mình, giai cấp thống trị nào cũng buộc phải nhân danh xã hội mà quản lý những công việc chung. Việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề chung của xã hội sẽ tạo điều kiện để duy trì xã hội trong vòng trật tự theo quan điểm và lợi ích của giai cấp cầm quyền. Như vậy, việc thực hiện chức năng xã hội theo quan điểm và giới hạn của giai cấp cầm quyền là phương thức, là điều kiện để nhà nước đó thực hiện vai trò thống trị giai cấp của nó. Nói về mối quan hệ biện chứng giữa hai chức năng này, Ph.Ăngghen viết: “Ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã hội của nó”(1).

Đề cập đến chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong khi chú trọng đến chức năng giai cấp, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn coi chức năng xã hội là thuộc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất của nó. Nói về vấn đề này, V.I.Lênin cho rằng, chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc lột và cũng không phải chủ yếu là bạo lực, mà mặt cơ bản của nó là không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân cùng với việc tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ông viết: “Lần đầu tiên chuyên chính vô sản, tức là thời kỳ quá độ tiến tới chủ nghĩa cộng sản, sẽ đem lại một chế độ dân chủ cho nhân dân, cho số đông, đi đôi với sự trấn áp tất yếu đối với số ít, đối với bọn bóc lột”(2). Như vậy, có thể nói, bản thân chuyên chính vô sản, theo quan điểm mácxít, tự nó đã thể hiện sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa, về thực chất, là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và vì thế, trong nhà nước này, nền dân chủ phải là nền dân chủ đầy đủ nhất, rộng rãi nhất và thực chất nhất – đó là nền dân chủ bao quát toàn diện mọi lĩnh vực đời sống xã hội và lấy dân chủ trong lĩnh vực kinh tế làm nền tảng. Chủ nghĩa xã hội sẽ không thể tồn tại và phát triển được nếu thiếu dân chủ, thiếu sự thực hiện một cách đầy đủ và không ngừng mở rộng dân chủ. “Phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực tiễn…”(3) đã được V.I.Lênin coi là một trong những nhiệm vụ cấu thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một vấn đề có tính quy luật của sự phát triển và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa – xã hội không còn các giai cấp đối kháng, nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn thực hiện hai chức năng cơ bản, nhưng cơ chế và mục đích thực hiện hai chức năng đó đã có sự thay đổi căn bản. Cũng như mọi nhà nước khác đã từng tồn tại trong lịch sử, nhà nước xã hội chủ nghĩa muốn thực hiện được chức năng giai cấp của mình, trước hết phải làm tốt chức năng xã hội, đặc biệt là việc không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân, sử dụng sức mạnh, lực lượng của mình để bảo vệ và bảo đảm tuyệt đối các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Thực hiện tốt chức năng xã hội là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để nhà nước xã hội chủ nghĩa đảm bảo và giữ vững địa vị thống trị xã hội về mặt chính trị, nghĩa là có đầy đủ khả năng để trấn áp sự phản kháng của các giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch. Điều này có nghĩa là, chức năng giai cấp và chức năng xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, cái nọ làm tiền đề và là cơ sở cho cái kia. Tuy nhiên, trong điều kiện giai cấp vô sản đã giành được chính quyền và thiết lập được nhà nước của mình, thì chức năng giai cấp là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; còn chức năng xã hội (mà trong đó, việc tổ chức xây dựng xã hội mới là chủ yếu) là nhiệm vụ cơ bản, quyết định trực tiếp sự thắng lợi hay thất bại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự khác nhau căn bản giữa việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản chủ nghĩa là ở chỗ, nhà nước tư bản chủ nghĩa thực hiện chức năng xã hội không phải với tư cách là mục đích, mà là phương tiện để củng cố, đảm bảo sự thống trị chính trị và kinh tế của thiểu số trong xã hội là giai cấp tư sản đối với đa số là giai cấp công nhân và những người lao động khác. Theo đó, việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước tư bản chủ nghĩa luôn bị giới hạn trong một phạm vi chật hẹp và bị chi phối bởi quan điểm của giai cấp tư sản, xuất phát từ những lợi ích kinh tế và chính trị ích kỷ của một thiểu số dân cư trong xã hội. Ngược lại, việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa được xác định là mục đích chứ không phải là phương tiện để nhà nước ấy đảm bảo sự thống trị chính trị của nó. Chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhằm đảm bảo quyền dân chủ cho đại đa số những người lao động, xây dựng những thiết chế, cơ sở để quyền làm chủ đó được thực hiện một cách thực sự trong thực tế.

2. Một số nhiệm vụ cơ bản thể hiện chức năng xã hội của nhà nước ta

2.1. Không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân làm chủ và do vậy, nhà nước của chế độ này có nhiệm vụ tạo điều kiện để cho nhân dân tham gia một cách tích cực và rộng rãi vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong mọi hoạt động, nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng thời đấu tranh không khoan nhượng, trừng trị kịp thời mọi hành vi xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã chỉ rõ: “Nhà nước có mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân”(4).

Nhiệm vụ này cũng đã được chúng ta thể chế hoá cụ thể trong Hiến pháp: “Công dân thực hiện quyền làm chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của nhà nước và xã hội, có trách nhiệm bảo vệ của công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tổ chức đời sống công cộng”(6). Chính điều đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cho người dân vừa thực hiện quyền làm chủ gián tiếp thông qua nhà nước, vừa làm chủ trực tiếp ở cơ sở.

Ở nước ta hiện nay, các cơ quan quyền lực nhà nước đều do dân bầu ra, chính quyền nhà nước đã trở thành công cụ sắc bén và có hiệu quả nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng nhà nước, đó là dân chủ đại diện (dân chủ gián tiếp). Quyền làm chủ của nhân dân còn được thực hiện một cách trực tiếp thông qua việc tham gia vào công việc tổ chức nhà nước, tham gia bộ máy nhà nước, quyết định các chủ trương, chính sách của Nhà nước ở các cấp… Tuy nhiên, mức độ thực hiện dân chủ trực tiếp còn phụ thuộc vào phẩm chất, trình độ, năng lực của chính quyền nhà nước; vào trình độ dân trí, trước hết là trình độ văn hoá chính trị, văn hoá pháp luật; vào đặc điểm lịch sử và truyền thống chính trị của dân tộc… Như vậy, thực hiện dân chủ phải là một quá trình lâu dài, từ thấp đến cao. Không thể và không bao giờ có “dân chủ tuyệt đối” hay “dân chủ nói chung”, đặc biệt là không thể có ngay và trên mọi mặt dân chủ trực tiếp trong điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ điểm xuất phát thấp, nhất là về kinh tế. Chính vì vậy, ở nước ta hiện nay, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện, đồng thời thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp một cách thiết thực, đúng hướng, có hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua đại biểu của mình (dân chủ gián tiếp), đồng thời phát huy cao độ quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua các tổ chức quần chúng, xã hội, nhất là dân chủ ở cơ sở. Cụ thể là:

– Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

– Nghiên cứu thực hiện từng bước chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết ở cấp cơ sở.

2.2. Tổ chức và quản lý kinh tế

Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ một nền kinh tế chậm phát triển, còn phổ biến là sản xuất nhỏ, nên nhiệm vụ tổ chức, quản lý kinh tế của nhà nước là hết sức khó khăn, phức tạp, chính vì thế mà nhiệm vụ phát triển kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt và là một nhiệm vụ khá mới mẻ. Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, trình độ của lực lượng sản xuất còn thấp, song song với đó lại phải vừa thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, vừa phải bảo đảm ổn định và cải thiện không ngừng đời sống nhân dân về mọi mặt, nhiệm vụ tổ chức, xây dựng của Nhà nước ta càng trở nên nặng nề. Trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, thứ VIII, thứ IX và mới đây, lần thứ X, Đảng ta đã ngày càng cụ thể hoá những tư tưởng, quan điểm lớn về phát triển kinh tế đất nước: phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa với sự đa dạng về hình thức sở hữu; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với “những hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”(7); thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu; phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học và công nghệ; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại; v.v..

Xuất phát từ tình hình hiện nay và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kinh tế thể hiện rõ nhiệm vụ tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã được Đảng ta xác định là: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững;…

2.3. Tổ chức và quản lý văn hoá, khoa học, giáo dục

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng là “xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện”(8). Để có thể xây dựng thành công một xã hội như vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đương nhiên phải tổ chức, quản lý sự nghiệp giáo dục, văn hoá, phát triển khoa học và công nghệ – đó được coi là “quốc sách hàng đầu” để phát huy nhân tố con người. Thực hiện nhiệm vụ này, cần phải xây dựng và phát triển nền văn hoá mới, con người mới, nền khoa học và công nghệ hiện đại – đó cũng chính là những động lực quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này được biểu hiện cụ thể ở một số nội dung sau:

Thứ nhất, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá Việt Nam, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; thực hiện lối sống cần kiệm, văn minh, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác, chống lại mọi biểu hiện của các loại văn hoá ngoại lai không lành mạnh.

Thứ hai, phát triển khoa học và công nghệ với bước đi và hình thức thích hợp, bảo đảm cơ sở khoa học cho các quyết định quan trọng của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, coi đó là công cụ chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của mọi hoạt động kinh tế – xã hội .

Thứ ba, đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ cán bộ, trí thức và những người lao động có tri thức, có tay nghề, có đạo đức cách mạng và tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Đồng thời với đó là việc giáo dục thế giới quan Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể nhân dân; đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng, quan điểm xét lại, cơ hội, những luận điệu xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một trong những lĩnh vực chủ yếu. Theo đó, việc tổ chức, quản lý văn hoá, khoa học và giáo dục của Nhà nước ta vừa là để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế – xã hội trước mắt, vừa là để chuẩn bị cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, hoà nhập (trên cơ sở giữ vững bản sắc riêng và tinh hoa văn hoá của dân tộc) với tiến trình phát triển chung của nền văn hoá, khoa học và giáo dục thế giới. Quan điểm cơ bản của Đảng ta coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội; giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu đã thể hiện rõ ràng nhiệm vụ này của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ này, Nhà nước ta đã tiến hành xây dựng hệ thống các cơ quan tổ chức, quản lý văn hoá, văn học, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật tương xứng với yêu cầu và đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của các lĩnh vực cụ thể.

Như vậy, xét một cách tổng thể, nhiệm vụ sáng tạo và xây dựng xã hội mới là nhiệm vụ quan trọng nhất trong chức năng xã hội của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở lý luận và phương pháp luận duy vật biện chứng, xét đến cùng, có thể nói, nhiệm vụ cơ bản và quyết định của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ tổ chức và quản lý kinh tế, bởi một xã hội chỉ có thể ổn định, vận động và phát triển được khi có một cơ sở kinh tế – xã hội phù hợp. Yếu tố kinh tế, nhất là lực lượng sản xuất, xét đến cùng, là yếu tố quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, xem xét vấn đề này ở góc độ kiến trúc thượng tầng của xã hội – xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì nhiệm vụ bảo vệ các quyền tự do và không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nhất, bởi việc thực hiện nhiệm vụ này là sự thể hiện trực tiếp nhất bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.