Top 6 # Cuộc Thi Tìm Kiếm Sáng Kiến Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Phú Yên Năm 2020 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Tổ Chức Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Phú Yên Năm 2022

Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung dự thi bao gồm: Nội dung sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính; đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian và cắt giảm được một số chi phí thực hiện thủ tục hành chính; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giải pháp về cải cách tài chính công; giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng hoạt động về công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính…ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có cán bộ, công chức, viên chức gửi bài tham gia dự thi; đồng thời, tổ chức thực hiện các nội dung bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022”

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính năm 2020”; nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động, tổ chức Cuộc thi tại Công văn số 1373/SGD&ĐT-VP ngày 21 tháng 7 năm 2020. Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tham gia dự thi về “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính”; giao mỗi cơ sở giáo dục tối thiểu có 02 bài dự thi.Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, trường học trên địa bàn; tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả, mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.Các bài dự thi gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo và sẽ được chấm sơ loại và chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi để dự vòng chung kết.Thời gian dự thi: Các cơ quan, trường học dự thi vòng sơ loại từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2020; Ban Tổ chức sẽ chấm bài dự thi vòng chung kết và hoàn thành trong tháng 10, công bố kết quả vào tháng 11 năm 2020.Nội dung:Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phải dựa trên các đề xuất, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính cho tỉnh Nghệ An nói chung, hoặc cho cơ quan, trường học nói riêng, cụ thể tập trung một số nội dung chính như sau:– Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.– Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nói riêng (SIPAS). – Đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.– Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.– Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn vị, trường học.– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, trường công lập.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cải cách tài chính công.Cơ cấu giải thưởng:– Giải tập thể: gồm 06 giải (thưởng bằng tiền mặt), cụ thể:+ 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải+ 02 giải nhì: 3.000.000 đông/giải+ 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải– Giải cá nhân: Gồm 10 giải (thưởng bằng tiền mặt kèm theo Giấy chứngnhận của Ban Tổ chức cuộc thi), cụ thể:+ 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải+ 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải+ 03 giải ba: 2.000.000 đồng/giải+ 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải Các văn bản về Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”

Trao Giải Cuộc Thi ‘Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Tỉnh Nghệ An Năm 2022’

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 391 tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Nghệ An năm 2020”. 

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả CCHC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 450 bài dự thi sáng kiến, giải pháp CCHC của các cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân trong tỉnh. Trong đó nhiều đơn vị có số lượng người tham gia dự thi nhiều như: Công an tỉnh, huyện Anh Sơn, huyện Thanh Chương, Sở Giáo dục và Đào tạo,…

Các sáng kiến, giải pháp dự thi tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cải cách hành chính, giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Các bài thi còn nêu lên nhiều sáng kiến, giải pháp trong việc đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý…

Sau 2 vòng chấm, Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định trao 2 giải Nhì cho 2 cá nhân, 2 giải Ba cho 2 cá nhân và 4 giải Khuyến khích cho 4 cá nhân.

Ban tổ chức cuộc thi cũng quyết định trao giải Nhất cho tập thể Công an tỉnh; giải Nhì cho 2 tập thể: Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tài chính; giải Ba cho 3 tập thể: Sở Y tế, UBND TP. Vinh và UBND huyện Thanh Chương. 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải và mong muốn các sở, ngành, các tập thể, cá nhân đạt giải tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn vào công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2021, đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều hành động, hoạt động quyết liệt hơn hướng tới xây dựng hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, đô thị thông minh và nền kinh tế số, đáp ứng với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Danh sách các cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”. Ảnh: Phạm Bằng

Hưng Yên Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hưng Yên Năm 2022”

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2020”. Mục đích nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về cải cách hành chính, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh.

Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Người dân, tổ chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước, bao gồm:

– Cải cách thể chế: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

– Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các TTCH; cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTCH còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

– Hoạt động của Bộ phận một cửa hiện đại các cấp: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa hiện đại, đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

– Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm sắp xếp, sáp nhập bảo đảm khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

– Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, tránh lãng phí; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thực chất, tránh hình thức; tinh giản biên chế hiệu quả.

– Cải cách tài chính công: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả; phát huy việc quản lý, giám sát tài chính; nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: Đưa ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bộ máy hành chính dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chính quyền điều hành nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc cung cấp, nghiên cứu các phần mềm, dịch vụ công dễ sử dụng; tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước tỉnh.

– Tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu của các sáng kiến, giải pháp:

– Chưa từng công bố tại các tạp chí, sách báo trong và ngoài nước, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Đối với các bài đã tham gia các cuộc thi khác nhưng chưa đoạt giải thì được tham gia cuộc thi này nhưng không được sử dụng y nguyên mà phải có sự chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thêm.

– Lần đầu tiên áp dụng hoặc thử nghiệm (trong 1 năm tính đến ngày gửi bài dự thi); hoặc chưa được thử nghiệm nhưng có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của tỉnh và của cơ quan, đơn vị.

Bài thi được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay tiếng Việt. Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video thì ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi như sau:

– Cá nhân, tập thể (là nhóm tác giả từ 02 người trở lên) tham dự cuộc thi gửi bài dự thi (kèm theo đơn đề nghị và bản mô tả sáng kiến, giải pháp) về cơ quan, đơn vị mình đang công tác; UBND cấp huyện, cấp xã nơi cư trú; tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội mà mình là đoàn viên, hội viên. Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; đối với bài dự thi của nhóm tác giả cần ghi rõ các thành viên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của một thành viên đại diện trong nhóm (có mẫu đơn đề nghị và bản mô tả kèm theo).

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện; các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội tổ chức sơ loại, chọn lọc các bài dự thi của cá nhân, tổ chức gửi về đơn vị, tổng hợp các bài dự thi có chất lượng gửi Sở Nội vụ Hưng Yên, địa chỉ: Số 06, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

– Trong quá trình chấm thi, tùy tình hình cụ thể, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức chấm bài thi viết hoặc tổ chức thi thuyết trình nhằm đảm bảo việc chấm thi chính xác, hiệu quả cao. Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch, tổ chức sơ loại để chọn lọc bài dự thi có chất lượng gửi trực tiếp về Sở Nội vụ trước ngày 15.6.2020.

– Ban Tổ chức đánh giá, chấm điểm các bài thi xong trước ngày 31.8.2020. Ban Tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi xong trước ngày 30.9.2020.