Top 8 # Giải Pháp Bảo Mật Thông Tin Tin Học 12 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1.      TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1    Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (“THACO”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của THACO (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của THACO sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm và dịch vụ sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bằng thiện chí của mình – THACO với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà THACO thu thập được bằng những cách thức nêu tại Mục 4 Chính sách này.

1.3    Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do THACO cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà THACO quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4    Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, THACO có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, THACO sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp THACO cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

2.      MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

2.1    THACO thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

c)      Hỗ trợ khi Khách hàng mua xe và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO.

2.2    THACO thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

a)      Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của THACO;

b)      Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của THACO;

c)      Nâng cao chất lượng Dịch vụ của THACO và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của THACO (“Đơn vị trực thuộc”).

2.3    Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 2.1, 2.2 THACO cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

3.      PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1    Thông tin của Khách hàng mà THACO sẽ thu thập bao gồm: 

a)      Họ tên;

b)      Số điện thoại;

c)      Email;

d)      Địa chỉ thường trú;

3.2    Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa THACO và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3.3    Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, THACO sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho THACO.

4.      PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp THACO có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1    Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

THACO có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a)      Một số Dịch vụ của THACO cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, THACO có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

c)      Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của THACO.

d)      THACO sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2    THACO tự thu thập Thông tin

a)      Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

THACO có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi THACO tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b)      Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ 

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, THACO cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c)      Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của THACO cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của THACO.

4.3    Hợp nhất Thông tin

THACO có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà THACO có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5.      PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

5.1    THACO sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

a)      Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của THACO;

b)      Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

d)      Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

e)      Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

f)      Thông báo về các thông tin tuyển dụng của THACO nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

g)      Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của THACO

h)      Các nội dung khác mà THACO được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

6.      ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

a)      Đơn vị trực thuộc của THACO khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa THACO với Khách hàng.

b)      Đối tác kinh doanh mà THACO tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa THACO và đối tác kinh doanh của THACO.

6.2    Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng THACO có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của THACO có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế THACO tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3    THACO sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc THACO có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của THACO/Đơn vị trực thuộc của THACO.

6.4    Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7.      THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

THACO chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

8.      CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

8.2    Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, THACO có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép THACO nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

8.3    Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của THACO, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của THACO và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

8.4    Như đã nêu trên, Dịch vụ của THACO có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của THACO, do đó THACO sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc THACO có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. THACO khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

9.      CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1    THACO cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

9.2    THACO sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù THACO thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, THACO không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và THACO không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của THACO. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, THACO khuyến nghị Khách hàng không nên gửi Thông tin đến cho THACO

10.    QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

10.1  Quyền lợi

a)      Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà THACO đã cam kết theo Chính sách này;

b)      Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu THACO ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

10.2  Trách nhiệm của Khách hàng

a)      Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO., Việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ của THACO cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b)      Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho THACO khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến THACO dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho THACO là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa THACO và Khách hàng, giữa THACO và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c)      Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website THACO.

d)      Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của THACO.

e)      Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của THACO.

f)      Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

11.    THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Số điện thoại: 08 39.977.824/25/26

Fax: 08 39.977.742

Email: rep-office@thaco.com.vn

Website: thacogroup.vn         

Giải Pháp An Toàn – Bảo Mật Thông Tin Doanh Nghiệp

Công nghệ phát triển nhanh chóng mang đến vô vàn lợi ích trong cuộc sống. Thế nhưng, điều này lại khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước mối đe dọa từ môi trường mạng, đặc biệt là nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu. Vậy phải làm thế nào để bảo mật thông tin doanh nghiệp an toàn tuyệt đối? Cùng tìm hiểu ngay!

Nguy cơ và rủi ro kinh doanh từ các cuộc tấn công mạng

Vẫn còn quá nhiều doanh nghiệp còn rất thụ động trong việc tiếp cận với công nghệ bảo mật thông tin. Số liệu thống kê trong cuộc “Khảo sát An toàn Thông tin Toàn cầu của EY 2019-2020” với sự tham gia của 1.300 nhà lãnh đạo cho thấy 65% doanh nghiệp chỉ thực sự quan tâm, xem xét vấn đề an ninh mạng khi đã quá muộn với hậu quả thiệt hại nặng nề.

Thực trạng dễ thấy nhất là các doanh nghiệp chỉ trang bị thêm các công cụ sơ sài xung quanh hệ thống hiện có thay vì xây dựng giải pháp an toàn thông tin thích hợp cho sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tính toán trước rủi ro và dự phòng giải pháp khắc phục hậu quả. 

Bên cạnh đó, số lượng tội phạm mạng tăng cao, mức độ tinh vi, phá hoại ngày một nâng cấp. Thời gian hoạt động của nhóm tội phạm này lại trái ngược hoàn toàn với giờ làm việc. Điều này khiến cho nhân viên an ninh khó lòng khắc phục được sự cố.

Tổng quan về giải pháp bảo mật thông tin doanh nghiệp

Bảo mật thông tin doanh nghiệp là giải pháp giúp bảo vệ thông tin dữ liệu của tổ chức tránh khỏi sự xâm nhập trái phép bởi đối thủ hoặc hacker. Một hệ thống bảo mật thông tin tốt sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro không đáng có.

Chức năng, nhiệm vụ của giải pháp an toàn thông tin

– Phòng ngừa hiện tượng đánh cắp dữ liệu

– Ngăn chặn hacker tiết lộ thông tin khách hàng

– Đảm bảo những giao dịch trực tuyến an toàn nhất

Dịch vụ, giải pháp bảo mật thông tin doanh nghiệp

Nếu bạn đang không biết bắt đầu từ đâu hay cần thực hiện chiến lược như thế nào thì các chuyên gia của Eco-Smart với trình độ và kinh nghiệm sẽ giúp bạn thực hiện bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Giải pháp an toàn thông tin hoạt động 24/7

Giải pháp bảo mật thông tin doanh nghiệp của chúng tôi giúp bạn quản lý rủi ro từ các cuộc tấn công mạng 24/7. Không chỉ tự động cảnh báo về những vi phạm tiềm ẩn mà còn nhanh chóng phản kháng lại để cô lập và ngăn chặn tức thời cuộc tấn công.

Bảo mật hệ thống website, thiết bị IoT

Website ngày nay trở thành kênh giao tiếp chính của doanh nghiệp với người tiêu dùng. Do đó, đây là nơi dễ bị tấn công nhất. Bên cạnh đó, các thiết bị thông minh được kết nối với internet điều khiển từ xa cũng là một trong những “cửa sau” của hacker. 

Bảo mật thông tin khách hàng

Thử nghiệm đối phó với lỗ hổng và xâm nhập trái phép

Giải pháp bảo mật thông tin doanh nghiệp cho phép chạy thử nghiệm lỗ hổng trên cơ sở hạ tầng an ninh hiện có của doanh nghiệp để phát hiện các các lỗ hổng trong khả năng phòng thủ của. Từ đó, chúng tôi có thể giúp bạn hiểu cách phát hiện và tư vấn về cách xử lý chủ động, ưu  biện pháp nào để đối phó với khủng hoảng, giảm thiểu rủi ro. 

Kết luận

Giải pháp bảo mật thông tin giúp bạn đánh giá các rủi ro gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như phương pháp thực hiện các bước giảm thiểu thiệt hại tối đa. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của bảo mật thông tin doanh nghiệp giúp bạn nâng cao lợi thế cạnh tranh công bằng, minh bạch và đạt được thành tựu uy tín trong lòng người dùng.

Eco-Smart đơn vị thiết kế, tư vấn, thi công các giải pháp IoT công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất.

Bảo Mật Thông Tin Là Gì? Khái Niệm Về An Toàn Thông Tin Mạng

Bảo mật thông tin là bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, tổ chức nhằm tránh khỏi sự ” đánh cắp, ăn cắp” bởi những kẻ xấu hoặc tin tặc. An ninh thông tin cũng như sự bảo mật an toàn thông tin nói chung. Việc bảo mật tốt những dữ liệu và thông tin sẽ tránh những rủi ro không đáng có cho chính cá nhân và doanh nghiệp của bạn.

Khái niệm bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin là duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn toàn diện và tính sẵn sàng cho toàn bộ thông tin. Ba yếu tố không thể tách rời trong việc bảo mật từ A đến Z thông tin là:

Tính bảo mật: Đảm bảo thông tin đó là duy nhất, những người muốn tiếp cận phải được phân quyền truy cập

Tính toàn vẹn. Bảo vệ sự hoàn chỉnh toàn diện cho hệ thống thông tin

Tính chính xác. Thông tin đưa ra phải chính xác, đầy đủ, không được sai lệch hay không được vi phạm bản quyền nội dung

Tính sẵn sàng. Việc bảo mật thông tin luôn phải sẵn sàng, có thể thực hiện bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Tại sao cần phải bảo mật an toàn thông tin ?

Thông tin, dữ liệu được ví như tài sản trong nhà của bạn vậy. Nếu bạn để quên hoặc làm mất ở đâu đó thì rất có thể thông tin của bạn sẽ bị mất, hoặc bị chiếm đoạt. Còn đối với chuyên ngành CNTT thì bảo mật thông tin được ví như hệ thống máy tính, dữ liệu… Đó là những tài sản vô cùng quan trọng , giá trị.

Bảo mật mạng là gì?

Vậy thì bảo mật mạng là gì? Định nghĩa đơn giản nhất bằng cách so sánh với bảo mật thông tin: trong khi bảo mật thông tin là bảo vệ dữ liệu của bạn từ bất kỳ hình thức truy cập trái phép nào còn bảo mật mạng là bảo vê dữ liệu an toàn trên môi trường trực tuyến.

Đó là chỉ là khái niệm đơn giản về bảo mật mạng. Để định nghĩa chính xác hơn bạn cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên minh Viện thông Quốc tế (ITU) như sau: “Bảo mật mạng là tập hợp các công cụ, chính sách, khái niệm về bảo mật, hướng dẫn , phương pháp quản lý rủi ro, phản ứng, đào tạo, diễn tập, thiết bị và công nghệ có thể được dùng để bảo vệ hệ thống mạng và tài sản. “

Bảo mật mạng là một quá trình

Đừng nhầm lẫn bảo mật mạng là một giải pháp, một công nghệ ngoài ra chẳng có gì khác. Nó không chỉ bao gồm những công cụ và công nghệ mà ta đang dùng hằng ngày để duy trì sự ổn định và toàn vẹn dữ liệu mà còn nhiều hơn thế. An ninh mạng là một phần tất yếu trong quá trình kinh doanh.

Điều này đòi hỏi sự lưu tâm ở cấp quản lý, phải xem vấn đề này cũng tương tự như những quy trình kinh doanh khác của doanh nghiệp để nó có thể phát triển và đáp ứng kịp thời khi có sự cố. Nó không chỉ cần thiết vì lý do đề phòng rủi ro mà còn phải phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Điểm mấu chốt

Cuối cùng nó không chỉ là quy trình kinh doanh mà là chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp. Nếu không thì mức độ quan tâm đến vấn đề bảo mật chỉ ở mức độ C và được xem là công việc của riêng bộ phận CNTT. Không sớm thì muộn rủi ro cũng sẽ xảy ra và nó là hệ quả tất yếu cho sự thiếu hiểu biết của bạn.

Giải Pháp Bảo Mật Thông Tin Trong Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Hiệu Quả Hiện Nay

Chúng ta đang chứng kiến sự phát triển thần tốc của internet cũng như các thiết bị công nghệ số. Sự phát triển này giúp các doanh nghiệp có thể lưu trữ hệ thống tin mật, cũng như thông tin và dữ liệu người dùng, khách hàng một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đi đôi với sự tiện lợi sẽ là những nguy hiểm tiềm ẩn từ các cuộc tấn công an ninh mạng. Chính vì thế, qua bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn những giải pháp bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay.

Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu là gì?

Bảo mật cơ sở dữ liệu là những biện pháp, những cách thức khác nhau mà các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng và thực hiện để bảo vệ hệ thống an toàn thông tin cũng như cơ sở dữ liệu của mình khỏi các mối đe doạ từ những cuộc tấn công an ninh mạng cả bên ngoài và bên trong cũng như thực thi các giải pháp data loss prevention nhằm ngăn chặn dữ liệu bị đánh cắp. Các tổ chức phải bảo mật cơ sở dữ liệu khỏi các cuộc tấn công có chủ ý như các mối đe dọa an ninh mạng, cũng như các mã nguồn độc hại và những truy cập bất thường và trái phép.

Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu là một quá trình Data Information Security khó khăn và đầy thách thức đối với các tổ chức. Bởi những cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi tổ chức phải luôn cập nhật và sử dụng những biện pháp, những ứng dụng phần mềm mới nhất để bảo vệ hệ thống thông tin này.

Những giải pháp bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Đảm bảo việc bảo mật Physical Database

Điều này có nghĩa là giữ máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn trong một môi trường an toàn. Môi trường này sẽ kiểm soát và ngăn chặn các truy cập trái phép. Nhưng nó cũng có nghĩa là giữ cơ sở dữ liệu trên một máy chủ riêng biệt, không có sự truy cập từ các ứng dụng và từ máy chủ web.

Máy chủ web (web server) có nhiều khả năng bị tấn công hơn. Vì máy chủ web sẽ nằm trong môi trường DMZ – là một vùng mạng trung gian giữa mạng nội bộ của doanh nghiệp và mạng internet. Chính vì thế, máy chủ web này sẽ bị truy cập trái phép khá dễ dàng. Nếu máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu cùng đặt trong một môi trường thì các hacker có thể dễ dàng truy cập vào cả hai hệ thống máy chủ này.

Sử dụng tường lửa

Tường lửa là phương thức bảo mật được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nhờ có tường lửa mà những thông tin cơ sở dữ liệu sẽ được bảo vệ khỏi các mối đe doạ từ bên ngoài. Tường lửa sẽ ngăn chặn những truy cập trái phép và bất thường. Qua đó, cơ sở dữ liệu của tổ chức sẽ được bảo mật một cách an toàn và hiệu quả hơn. Sử dụng tường lửa là một trong những giải pháp bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu.

Kiểm soát số lượng và quyền hạn truy cập

Để bảo mật tốt cơ sở dữ liệu và ngăn chặn dữ liệu bị rò rỉ ra bên ngoài, các doanh nghiệp cần phải quản lý thật tốt số lượng và quyền hạn truy cập. Các tổ chức cần phải giới hạn tối thiểu số lượng người có thể truy cập, cũng như giới hạn các quyền của họ chỉ được thực hiện ở mức tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc của mình. Việc giới hạn số lượng và quyền hạn truy cập sẽ hạn chế tối đa những cuộc đánh cắp cơ sở dữ liệu.

Bảo mật tài khoản/ thiết bị của người dùng cuối

Các tổ chức, doanh nghiệp phải luôn biết được ai đang truy cập vào nguồn cơ sở dữ liệu. Và nguồn cơ sở dữ liệu đó được truy cập khi nào và được dùng vào mục đích gì. Ứng dụng các biện pháp giám sát và theo dõi dữ liệu sẽ cảnh báo cho doanh nghiệp các truy cập và sử dụng dữ liệu trái phép và bất thường. Các thiết bị người dùng khi truy cập phải luôn tuân thủ theo các biện pháp kiểm soát bảo mật.

Mã hoá dữ liệu

Tất cả các dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu phải được bảo vệ bằng cách mã hoá Encryption. Việc mã hoá sẽ giúp bảo mật thông tin tốt hơn, giúp cho quá trình truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị với nhau trở nên an toàn hơn.

Bảo mật phần mềm cơ sở dữ liệu

Các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng trở nên tinh vi và hiện đại hơn. Chính vì thế, các tổ chức, doanh nghiệp phải luôn sử dụng, cập nhật và ứng dụng những phần mềm quản lý bảo mật

Lưu trữ thông tin đăng nhập

Các tổ chức cần phải ghi lại tất cả các thông tin đăng nhập vào máy chủ cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, cần ghi lại tất cả các hoạt động trên cơ sở dữ liệu của các nguồn đăng nhập này. Qua đó có thể nhanh chóng phát hiện những sai phạm, những lưu lượng truy cập bất thường và trái phép.

Chống thất thoát dữ liệu với giải pháp DPL

Bảo mật dữ liệu tốt hớn với Data Classification