Giải Pháp Cho Sự Phát Triển Chứng Khoán Việt Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng, Hoàn Thiện Hệ Thống Pháp Luật
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng Việt
 • Giải Pháp Nào Giúp Ngành Dệt May Vượt Qua Khó Khăn?
 • Giải Pháp Cơ Bản Tăng Tốc Ngành Dệt May Việt Nam
 • Hướng Tới Giải Pháp Thông Minh Trong Ngành Dệt May
 • KINH TẾ TÀI CHÍNH

  GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  Việt nam gia nhập WTO sẽ mang lại nhiều tác động trực tiếp tới hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán. Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán sẽ là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của các cam kết cụ thể của Việt nam trong lĩnh vực này, đây là những thách thức

  Giải pháp cho sự phát triển chứng khoán Việt Nam

  Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬

  b¶n cho sù  ph¸t triÓn lµnh m¹nh

  cã hiÖu qu¶ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN trong ®iÒu kiÖn héi nhËp KINH TẾ QUỐC TẾ

                                                                                                       

                          

                                                       Ths Ngô thị Việt Hà

  1- Thùc tr¹ng thị tr­ường chøng kho¸n ViÖt Nam

   

  Thị trường chứng khoán Việt nam đã

  đi vào hoạt động từ năm 2000, sau  8 năm

  hoạt động đã trở thành một kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư phát triển.

  Theo đánh giá ban đầu thị trường chứng khoán Việt Nam bước đầu hoạt động tương

  đối an toàn, không gây ra những biến động lớn hoặc tác động tiêu cực đến hoạt

  động kinh tế xã hội của đất nước

  Với thời gian tồn tại và phát triển

  quá ngắn như vậy, thị trường chứng khoán Việt nam vẫn ở giai đoạn sơ khai, số

  lượng các doanh nghiệp niêm yết và số người tham gia giao dịch không nhiều.

  Tính đến tháng 11 năm 2008 cả nước có 312 công ty niêm yết trên Sở giao dịch

  chứng khoán và TTGDCK. Tổng giá trị vốn hóa thị trường đến ngày 25/9/2008 ước

  đạt khoảng 25,7% GDP ( so víi møc vèn ho¸ thÞ tr­êng cuèi n¨m

  2007 lµ 43% GDP

  Hiện nay trên thị trường chứng

  khoán Việt nam, bên cạnh thị trường có tổ chức hoạt động của thị trường chứng

  khoán tự do còn ở phạm vi khá rộng với khoảng trên 800 loại cổ phiếu của công

  ty đang được giao dịch với giá trị ước tính gấp hơn 2 lần giá  trị của thị trường có tổ chức. Những đặc điểm

  nổi bật của thị trường tự do là : thiếu tính công khai, minh bạch, không được tổ

  chức quản lý và giám sát , nên khả năng xảy ra rủi ro rất lớn như mất khả năng

  thanh toán, chứng khoán giả , lừa đảo…. Những mặt trái này đã gây sự bất ổn cho

  cho thị trường chính thức và cả hệ thống tài chính.

  Thị trường chứng khoán Việt nam cho

  đến này vẫn chưa là “ hàn thử biểu” của nền kinh tế và chưa được coi là kênh

  huy động vốn của Doanh nghiệp. Chức năng cung ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế

  của thị trường chứng khoán Việt nam vẫn chưa thể hiện rõ. Vốn dài hạn vẫn chủ

  yếu được thực hiện thông qua thị trường tín dụng. Đó là điểm bất cập không phù

  hợp với sự phát triển của thị trường tài chính. Trong thời gian tới cần thúc

  đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán nhằm tách hẳn chức tăng cung ứng vốn

  dài hạn ra khỏi hoạt động của tín dụng ngân hàng

  Nhìn lại thị trường chứng khoán

  Việt nam sau gần 8 năm hoạt động, còn nhiều tồn tại , đó là :

  a – Về quy mô của thị trường chứng khoán Việt nam so với các nước trong

  khu vực vẫn còn nhỏ, tuy vốn hóa thị trường tăng nhanh cã

  thêi gian đạt 43% GDP. Trên thị trường chứng

  khoán chỉ có  một số công ty lớn ở lĩnh

  vực kinh doanh tương đối ổn định, có mức tăng trưởng đều qua các năm, còn lại

  phần lớn các công ty niêm yết vẫn chưa phải là công ty lớn nhất trong nền kinh

  tế và chưa đại diện tiêu biểu cho sự đóng góp tỷ trọng lớn vào GDP của Việt Nam.

  Giá chứng khoán ( chỉ số giá cổ phiếu VN- index 

  ) tăng giảm thất thường, thị trường chứng khoán trong thời gian qua vẫn

  chưa đảm bảo sự bền vững lành mạnh.

  Từ năm 2006 đến nay, TTCK Việt Nam

  đã phát triển lên một cấp độ mới vừa trải qua nhiều thăng trầm đột biến. Thị

  trường có lúc hừng hực sôi động, nở bung như “bong bóng”sau đó lại xì hơi tụt

  dốc. Tuy trong thời gian rất ngắn TTCK Việt Nam có những bước tiến vượt

  bậc và có không ít thành công, song cũng chư bao giờ như lúc này, tâm lý bất ổn

  ngự trị trong các nhà đầu tư.

  Nếu nhìn lại sau 2 năm Việt nam gia

  nhập ƯTO chúng ta lại càng thấy rõ điều đó. Trong 2 năm Việt nam gia nhập ƯTO

  chúng ta lại càng thấy rõ điều đó. Trong 2 năm 2007 và 2008 TTCK Việt nam đã

  diễn biến khá phức tạp thể hiện qua các giai đoạn phát triển khác nhau. Tiếp

  theo đã suy giảm của TTCK trong năm 2007, chỉ số giá chứng khoán trong năm 2008

  tiếp tục diễn biến phức tạp theo chiều hướng suy giảm. Chỉ số giá cổ phiếu

  VN-index ngày đầu giao dịch của năm 2008 là 921,07 điểm(ngày2/1/2008), chỉ số

  giá cổ phiếu trong 11 tháng qua là 299,68 điểm(ngày 5/12/2008).

   

  b- Về hoạt động của các tổ chức trung gian và hỗ trợ thị trường còn nhiều bất cập về tài chính.

  Mặc dầu các công ty chứng khoán đã phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu để tăng

  quy mô vốn hoạt động hoặc vốn điều lệ từ các chủ sở hữu vốn ( đối với các công

  ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng thương mại ), nhưng nhìn chung vốn điều lệ

  vẫn còn thấp, điều đó đã ảnh hưởng đến khả năng tham gia thị trường của các

  công ty chỉ  đóng vai trò đầu tư dẫn dắt

  thị trường hoặc rủi ro do mức vốn khả dụng thấp

   Về cơ sở vật chất, kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin

  còn hạn chế. Đội ngũ về nhân sự hành nghề có chuyên môn có giấy phép hành nghề,

  đặc biệt về chất lượng về nhân sự lãnh đạo công ty còn thiếu và yếu về nghiệp

  vụ chuyên môn kinh doanh chứng khoán cũng như tư vấn pháp luật về chuyển đổi

  doanh nghiệp.

  Trên thực tế hiện nay số lượng công

  ty chứng khoán ở nước ta vượt quá quy mô thị trường, nếu so sánh với các nước

  trong khu vực ( Trung quốc 107 công ty, Malaysia 37 công ty, Thái Lan 41 công

  ty, Singapor 27 công ty và Hàn quốc trên 50 công ty ).

  c- Tuy số lượng tài khoản đầu tư tăng nhanh, nhưng chủ yếu  là tài khoản cá nhân, mua bán cổ phiếu ngắn

  hạn và bị tác động chi phối bởi các nhà đầu tư lởn trên thị trường. Những nhà đầu tư này lại thiếu kỹ

  năng phân tích đầu tư, phân tích thị trường, do vậy ảnh hưởng tới sự ổn định

  của thị trường . Những nhà đầu tư chuyên nghiệp chiếm tỷ trọng còn khiêm tốn,

  một số nhà đầu tư lớn nước ngoài mở tài khoản nhưng chưa tham gia vào đầu tư.

  Các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia thị trường trong nước thông qua các tài

  khoản ủy thác cá nhân và đầu tư tập trung vào cổ phiếu các doanh nhgiệp cổ phần

  hóa, chưa tham gia đầu tư nhiều trên SGDCKTP Hồ Chí Minh và TTGDCK Hà nội

  d- Như trên đã nêu, thị trường chứng khoán tự do còn khá lớn, có nhiều

  nhược điểm, gây sự bất ổn định cho thị trường chính thức. Còn các doanh nghiệp sau khi cổ

  phần hóa chưa tích cực đưa cổ phiếu vào đăng ký, lưu ký tập trung để niêm yết

  và giao dịch qua các SGDCKH TP Hồ Chí Minh và TTGDCK Hà nội bởi nhiều lý do

  không chính đáng

  đ- Tuy Luật chứng khoán được ra đời thay thế Nghị định 144/2003/NĐ-CP, ngµy 28/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ

  Chøng kho¸n vµ ThÞ tr­êng chøng kho¸n , song hệ thống pháp

  luật về thị trường chứng khoán còn  bất

  cập và chưa được hoàn thiện. Sự đồng bộ, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật

  Luật kinh doanh bảo hiểm,..còn chưa thật hoàn thiện. . So với yêu cầu đòi hỏi

  của thực tế của sự phát triển thị trường tài chính và các định chế tài chính

  trong nền kinh tế thị trường đối với năng lực quản lý và sự phối hợp của các cơ

  quan quản lý Nhà nước còn hạn chế

  Cơ quan quản lý Nhà nước, SGDCK và

  TTGDCK, các công ty chứng khoán, công ty niêm yết trong công tác quản lý, điều

  hành  hoạt động của thị trường chứng

  khoán còn thiếu kinh nhgiệm thực tiễn và còn những bất cập. Chứng khoán và Thị

  trường chứng khoán là một lĩnh vực mới đối với mỗi người Việt nam, vì Việt nam

  đã có quá trình lâu năm với cơ chế kinh tế kế hoach hóa tập trung. Do vậy công

  tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức  cơ

  bản về lĩnh vực này còn chưa được chú trọng đúng mức, chưa phù hợp và đáp ứng

  với yêu cầu phảt triển của thị trường chứng khoán. Nên sự tham gia của các nhà

  đầu tư vào thị trường này còn chưa đông và việc tham gia của các nhà đầu tư còn

  mang tính theo kiểu “ phong trào” và “ bầy đàn”

  2- Nh÷ng c¬ héi vµ

  th¸ch thøc đối với sù ph¸t triÓn TTCK

  ViÖt nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp KTQT

  Đối với Việt Nam, đây là ngành dịch

  vụ mới được hình thành từ năm 2000, nhưng nhiều thành viên WTO, nhất là các

  thành viên có hệ thống tài chính phát triển rất quan tâm và đưa ra yêu cầu cao

  về mức độ mở cửa cửa thị trường cho các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước

  ngoài

  Các cam kết của Việt nam với WTO

  đối với lĩnh vực dịch vụ chứng khoán, đó là :

  – Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài được cung

  cấp qua biên giới ( mà không cần thành lập pháp nhân ở Việt Nam ) đối với dịch vụ

  cung cấp thông tin tài chính, tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên

  quan đến chứng khoán

  -  Các tổ chức, cá

  nhân Việt nam được sử dụng dịch vụ chứng khoán ở nước ngoài

  – Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài được phép

  thành lập văn phòng đại diện và liên doanh đến 49% vốn đầu tư nước ngoài từ

  thời điểm gia nhập. Được phép thành lập công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán

  100% vốn ĐTNN sau 5 năm kể từ khi gia nhập và được phép thành lập chi nhánh của

  công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài sau 5 năm đối với một số loại

  cấp, trao đổi thông tin tài chính

  Theo những cam kết về lĩnh vực dịch

  vụ chứng khoán của Việt nam với WTO, lộ trình mở cửa hội nhập của thị trường

  chứng khoán của Việt Nam sẽ được triển khai theo Luật chứng khoán, Luật đầu tư

  nước ngoài và những cam kết với WTO, theo những nội dung sau :

  – Tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam sẽ không

  hạn chế , nếu không thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh bị cấm hoặc kinh doanh

  có điều kiện đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, không bao gồm các lĩnh

  vực đầu tư trong các  điều ước quốc tế mà

  Việt nam cam kết mở cửa thị trường nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần không

  hạn chế sau khi trừ đi phần vốn nhà nước nắm giữ dành cho người  lao động trong doanh nghiệp

  – Cho phép thành lập văn phòng đại diện  và liên doanh đến 49% vốn ĐTNN từ thời điểm

  gia nhập. Sau 5 năm kể từ thời điểm gia nhập cho phép thành lập các công ty

  cung cấp dịch vụ chứng khoán 100% vốn nước ngoài và cho phép các chi nhánh của

  các công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài hoạt động trong các loại

  hình dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ đầu tư, lưu ký, thanh toán bù trừ,

  cung cấp và chuyển giao thông tin tài chính, tư vấn và các hoạt động môi giới

  nhánh đối với các loại hình dịch vụ kinh doanh chứng khoán và tham gia phát

  hành

  Các công ty đầu tư nước ngoài sẽ

  được hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia trong lĩnh vực tài chính. Các quy chế về

  tiếp cận thị trường nước ngoài sẽ tương tự hoặc cao hơn so với các quy chế này

  của các nước OECD

  – Trong lộ tình cam kết với UBCK các nước ( IOSCO ) đến năm

  2010 là thời hạn cuối cùng các nước ký kết MMOV, đảm bảo phải tuân thủ chấp

  hành các tiêu chuẩn và điều kiện chung về kế toán, công bố thông tin, quản trị

  công ty,..

  Hội nhập kinh tế giúp cho việc đẩy

  mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam, đặc biệt là dòng vốn đầu tư

  gián tiếp, thông qua thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu cho việc huy động

  nguồn vốn đầu tư nước ngoài khoảng 30% trong tổng số 140 tỷ USD cho giai đoạn

  phát triển kinh tế 2006-2010. Hội nhập kinh tế tạo điều kiện và cơ hội cho việc

  tiếp cận nhanh và tốt hơn kinh nghiệm quốc tế về quản lý, công nghệ tiên tiến

  trong việc phát triển thị trường chứng khoán của các nước tiên tiến. Việc mở

  cửa thị trường chứng khoán Việt nam sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các tổ chức

  kinh doanh chứng khoán trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao

  cho nhà đầu tư. Đồng thời từ đó sẽ trao đổi học tập kinh nghiệm và hợp tác

  trong việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  Việt Nam gia nhập WTO sẽ mang lại

  nhiều tác động trực tiếp tới hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ chứng

  khoán. Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán sẽ là những đối tượng chịu tác động

  trực tiếp của các cam kết cụ thể của Việt nam trong lĩnh vực này, đây là những

  thách thức.

  Thị trường chứng khoán Việt Nam mới

  ở giai đoạn đầu phát triển, trong khi đó ở các nước trên thế giới thị trường

  vốn đã phát triển cao và dựa trên những chuẩn mực, quy trình tác nghiệp, trình

  độ công nghệ cao và hệ thống pháp lý hoàn chỉnh. Mặc dầu Luật chứng khoán mới

  ra đời tuy phù hợp với các cam kết và với thông lệ quốc tế, song còn nhiều vấn đề

  về định chế và pháp lý cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với thông lệ quốc

  tế, như : luật phá sản, xử lý tranh chấp, mối quan hệ trách nhiệm – quyền hạn

  của tổ chức cá nhân tham gia thị trường ( nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công

  ty quản lý quỹ, nhà đầu tư,..) xây dựng tổng thể chính sách phát triển thị

  trường chứng khoán, các chính sách để liên kết thị trường tiền tệ, thị trường

  chứng khoán, thị trường bất động sản.

  Các tổ chức trung gian của Việt Nam

  còn ở giai đoạn sơ khai và đang ở trình độ thấp so với nhiều nước trên thế

  giới, thiếu kinh nghiệm về chuyên môn và yếu về năng lực tài chính. Đây sẽ là

  những thách thức lớn đối với các tổ chức trung gian dưới áp lực cạnh tranh

  Những hạn chế và yếu kém về chất

  lượng chuyên môn; Về đạo đức nghề nghiệp thể hiện chưa có các chuẩn mực đạo đức

  nghề nghiệp của đội ngũ kinh doanh chứng khoán; Về năng lực tài chính thể hiện

  mức vốn điều lệ còn thấp so với các nước trong khu vực; Về cơ sở vât chất kỹ

  thuật ứng dụng công nghệ thông tin; về công bố các thông tin, công tác quản trị

  doanh nghiệp chưa được đáp ứng đươc yêu cầu về quản lý thị trường đối với cả

  các công ty niêm yết lẫn các công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán cũng như Sở

  GDCK và TTGDCK

  Với sự phát triển của nền kinh tế

  và thị trường vốn, quy mô thị trường chứng khoán và nhu cầu về dịch vụ chứng

  khoán trong thời gian tới sẽ tăng mạnh. Sự xuất hiện của các quỹ  đầu tư và nhà ĐTNN có tác động mạnh tới phát

  triển thị trường, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ cao khi cơ sở hạ tầng chứng

  khoán phát triển không tương ứng  với thị

  trường. Đồng thời, với xu hướng mở rộng áp dụng công nghệ thông tin, thì đây sẽ

  là thách thức lớn đối với việc giám sát rủi ro, duy trì sự phát triển bền vững

  của thị trường chứng khoán.

  Trong điều kiện hội nhập thì nguy

  cơ thâu tóm, thao túng từ các nhà đầu tư nước ngoài và nguy cơ ảnh hưởng đến

  cân đối vĩ mô của nền kinh tế là những điều có thể xẩy ra. Ngoài ra còn các

  nguy cơ tiềm tàng khác, như : mất chủ quyền do các nước mạnh áp đặt các nguyên

  tắc hoăc áp đặt các ràng buộc mà các thể chế tài chính quốc tế quy định; Nguy

  cơ biến dạng thị trường; Khả năng lây lan rủi ro; v,v..

  Việt nam gia nhập WTO sẽ mang lại

  nhiều tác động trực tiếp tới hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ chứng

  khoán. Các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán sẽ là những đối tượng chịu tác động

  trực tiếp của các cam kết cụ thể của Việt nam trong lĩnh vực này, đây là những

  thách thức.

  Luật Chứng khoán đã được Quốc hội

  Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua. Luật chứng khoán ra đời đã tạo kênh

  huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Luật chứng khoán tạo

  cơ sở cho thị trường chứng khoán phát triển nhanh và ổn định, tạo tâm lý yên

  tâm cho tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh, đầu tư vào thị trường chứng

  khoán và đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư; giúp công chúng dễ dàng hiểu biết  về chứng khoán, thị trường chứng khoán và có

  cơ sở pháp lý để công chúng tham gia thị trường khi có điều kiện. Đồng thời

  giúp việc phân định rõ vai trò của từng thị trường vốn trung , dài và ngắn hạn

  trong cơ cấu thị  trường tài chính; bảo

  đảm và phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường

  chứng khoán, giảm gánh nặng trong việc dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của hệ

  thống ngân hàng hiện nay và góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong

  cộng đồng và các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Luật chứng khoán đã đáp ứng

  yêu cầu của các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập, đặc biệt là các cam

  kết về hệ thống pháp luật phục vụ quá trình đàm phán gia nhập WTO

  3- Những giải pháp phát c¬ b¶n cho sù  ph¸t triÓn lµnh m¹nh cã hiÖu qu¶ cña TTCK

  trong ®iÒu kiÖn héi nhËp KTQT.

  Ngày 2/8/2007, Thủ tường Chính phủ Việt

  Nam đã phê duyệt : “ Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và

  tầm nhìn đến năm 2021”. Nội dung của quyết định này đã nêu rõ các giải pháp

  thực hiện đề án phát triển thị trường vốn trong những năm tới. Đó là :

  Về giải pháp dài hạn : Phát triển thị trường vốn theo

  hướng hiện đại, hoàn chỉnh về cấu trúc. 

  Phát triển mạnh các kênh cung cấp vốn cả trong và ngoài nước cho thị

  trường, mở rộng hệ thống các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có tổ chức;

  phát triển đầy đủ các định chế trung gian; đa dạng hóa các dịch vụ cung

  cấp,..đảm bảo đầy các yếu tố cấu thành một thị trường vốn phát triển trong khu

  vực; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; hài hòa

  giữa mục tiêu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững thị

  trường vốn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh tài

  chính quốc gia. Tăng cướng quản lý Nhà nước, thực hiện có hiệu quả chức năng

  thanh tra, kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân

  tham gia hoạt động trên thị trường

  Về giải pháp trước mắt : Phát triển quy mô, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các

  loại hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường; từng bước hoàn chỉnh cấu trúc của

  thị trường vốn đảm bảo khả năng quản lý, giám sát của Nhà nước; Phát triển các

  định chế trung gian và dịch vụ thị trường ; Phát triển hệ thống nhà đầu tư

  trong nước và ngoài nước ; Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu

  quả quản lý, giám sát của nhà nước; Chủ động mở cửa hội nhập với khu vực và

  quốc tế; Đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

  Từ thực trạng hoạt động của thị

  trường chứng khoán Việt Nam những năm qua và đặc biệt là sau gần 2 năm Việt Nam

  trở thành thành viên thứ 150 của WTO, qua diễn biến giao dịch trên TTCK khá

  phức tạp; Hoạt động của các tổ chức niêm yết; của các tổ chức trung gian; về

  hoạt động đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở dự báo xu hướng về phát triển kinh tế

  kho¸n, đó là :

  Nền kinh tế Việt nam năm 2009 gạp nhiều khóa khăn, song vẫn duy trì tốc

  độ tăng trưởng kinh tế, nhưng có nhiều nhân tố suy giảm. Chỉ số giá tiêu dùng

  có chiều hướng diễn biến phức tạp. Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến các cân đối

  vĩ mô, tới hoạt động của các doanh nghiepj, tới đời sống xã hội của mọi đối

  tượng trong nền kinh tế.

  Do Việt nam cải thiện môi trường đầu tư, vị thế của Việt nam trên trường

  quốc tế ngày càng được nâng cao và khẳng định. Do vậy, luồng vồn đầu tư cả trực

  tiếp và gián tiếp của nước ngoài cũng sẽ được tăng nhanh.

  – Tiến trình cổ phần hóa các doanh

  nghiêp lớn, thông qua các đợt đấu giá cổ phần lần đầu trên thị trường chứng

  khoán ( IPO) sẽ tác động mạnh tới nguồn cung hàng hóa chứng khoán , tạo ra sự

  mất cân đối cung cầu, làm cho giá chứng khoán khó phục hồi. Số lương các công

  ty phát hành cổ phiếu và đưa vào niêm yết trong năm 2008 khoảng trªn 80 công ty, tạo nên nguồn hàng lớn

  cho thị trường chứng khoán

  -  Cuéc

  khñng ho¶ng tµi chÝnh cña thÕ giíi, ®Æc biÖt cña Mü vµ Ch©u ©u, nên diễn biến TTCK quốc tế kh«ng

  cã  dấu hiệu tăng trưởng ®ang

  trong thời kú suy giảm mạnh

  Từ những nội dung phân tích trên,

  chúng tôi xin đưa ra những giải pháp nhằm phát triển TTCK Viêt nam trong những

  năm tới một cách bền vững :

  Về giải pháp kinh tế vĩ mô :

  – Kiểm soát lạm phát ( CPI ) , đây là một trong những điều

  kiện và tiền đề rất quan trong  để thị

  trường chứng khoán Việt nam phát triển lành mạnh, hiệu quả và ổn định.

  -  Thị trường chứng

  khoán là một kênh huy động vốn quan trọng, cần được quan tâm phát triển theo

  hướng tăng cung hàng hóa cho thị trường cả về số lượng, chất lượng và chủng

  loại; phát triển các thị trường giao dịch trái phiếu; triển khai thực hiện thị

  trường trái phiếu chuyên biệt và thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm

  yết.

  Để khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán

  đồng bộ với các quy định khác của Việt Nam, phù hợp với các cam kết quốc tế và

  đảm bảo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế,  ngành tài chính cần tiến hành sửa đổi và bổ

  sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và một số điểm của Nghị

  định về kinh doanh chứng khoán và xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng

  khoán; Xây dựng Đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến 2021 và

  trình Chính phủ ban hành Nghị định phát hành chứng khoán riêng lẻ.

  – Kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ và chính sách tài

  khóa, hài hòa giữa mục tiêu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế, phát triển

  bền vững thị trường vốn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo

  sự an ninh tài chính

  – Phát triển thị trường vốn theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh

  về cấu trúc ( bao gồm cổ phiếu tập trung, thị trường quản lý OTC, thị trường

  trái phiếu vận hành theo thông lệ quốc tế tốt nhất có khả năng liên kết với các

  thị trường khu vực và quốc tế.

  Trước mắt cần thành lập thị trường

  giao dịch trái phiếu Chính phủ ( TPCP) . Thị trường TPCP có vai trò quan trọng

  trong phát triển kinh tế. Đây không chỉ là một kênh dẫn vốn hữu hiệu cho nền

  kinh tế, mà còn tạo ra sự đa dạng hóa các công cụ đầu tư trên thị trường vốn,

  cho phép các nhà đầu tư có thêm lựa chọn đầu tư ít rủi ro hơn. Thị trường TPCP

  còn là nền tảng cơ bản cho sự phát triển của thị trường trái phiếu công ty

  thông qua cung cấp có sở cho định giá chuẩn tin cậy cho các công cụ khác nhờ

  vậy thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính nói chung. Thị trường TPCP

  còn giúp tăng cường sự độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng

  TW thông qua mua bán TPCP, tác động trực tiếp đến lượng cung tiền và các biến

  số kinh tế vĩ mô khác

  Xây dựng và phát triển thị trường

  trái phiếu, đặc biệt là thị trường TPCP, đó là một trong những nội dung quan

  trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt nam từ

  nay đến năm 2021. Nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự kém phát triển thị

  trường TPCP của Việt nam chủ yếu đều từ thị trường sơ cấp. Phát triển thị

  trường trái phiếu thứ cấp  có ý nghĩa rất

  quan trọng đối với hoạt động phát hành trên thị trường sơ cấp nói riêng và sự

  phát triển thị trường trái phiếu và thị trường vốn nói chung. Thị trường phát

  hành giúp cho Chính phủ huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển trong từng thời

  kỳ và đồng thời tạo nguồn hàng cho thị trường thứ cấp, góp phần  bình ổn và thức đẩy thị trường giao dịch TPCP

  phát triển. Thị trường giao dịch TPCP là nơi thể hiện rõ nét nhất những bất cập

  trên thị trường sơ cấp và nếu được tổ chức tốt thì cũng phản hồi một cách nhanh

  nhậy nhất các diễn biến về lãi suất trên thị trường. Do vậy, cần xây dựng một

  mô hình giao dịch phù hợp cho thị trường TPCP ở Việt nam với lộ trình phù hợp

  với những cải cách trên thị trường giao dịch trái phiếu ở Viêt  nam và phù hợp với thông lệ quốc tế

  Những giải pháp về quản lý và cơ chế chính sách :

  – Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và có những biện

  pháp hạn chế những mặt trái của  các đối

  tượng trên thị trường chứng khoán; Tăng cường công bố thông tin trên thị trường

  chứng khoán, nâng cao tính minh bạch của thị trường. Đặc biệt là việc công bố

  các thông tin về các tổ chức niêm yết và công ty chứng khoán.

  – Cần ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý phát hành

  riêng lẻ; Chính phủ cho phép mở chi nhánh và thành lập công ty quản lý Quỹ đầu

  tư chứng khoán 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sớm hơn lộ trình cam kết trong

  đầu tư nước ngoài và công bố ra thị trường. Trước mắt, duy trì mức sở hữu nước

  ngoài 49% vốn điều lệ đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng theo luật

  chúng khoán. Bộ Tài chính triển khai tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

  của công ty đại chúng chưa niêm yết tại TTGDCK Hà nội thông qua phương thức

  giao dịch OTC tại công ty chứng khoán và thanh toán bù trừ tại trung tâm Lưu ký

  chứng khoán. Trình Thủ tướng sửa đổi bổ xung Nghị định 14/CP để tăng quy mô

  vốn, công nghệ, nghiệp vụ, giấy phép hành nghề khi thành lập công ty chứng

  khoán khắc phục hiện tượng quá tải xin thành lập hiện nay.

  Về giải pháp điều chỉnh cung cầu :

   Chính phủ cần có lộ trình cho việc phát hành chứng khoán lần đầu ( IPO)  thật hợp lý đối vói các doanh nghiệp cổ phần

  hóa và các doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu.  Căn cứ vào thực trang và năng lực của từng  ngân hàng mà kiểm soát mức cho vay đầu tư

  chứng khoán, có thể cho phép ngân hàng tăng dự nợ cho vay chứng khoán, nhưng

  đồng thời cũng phải tăng mức ký quỹ đảm bảo tương ứng

  Về địa vị của UBCKNN, hiện nay vẫn là cơ quan trong Bộ Tài

  chính có chức năng và thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập cần thiết và thực quyền

  trong việc xử lý các vấn đề nghiệp vụ chứng khoán. Về lâu dài, theo chúng tôi

  khi thị trường chứng khoán đã phát triển ổn định sẽ sắp xếp lại cho phù hợp với

  yêu cầu của kinh tế thị trường.

  Qua những năm hoạt động thị trường

  chứng khoán và gần 2 năm thực hiện theo Luật chứng khoán cũng cần xem xét loại

  bỏ các thủ tục hành chính, các loại giấy phép không cần thiết, nhưng cũng đảm

  bảo yêu cầu của quản lý Nhà nước để thị trường này phát triển an toàn , ổn

  định. Hoạt động  kinh doanh chứng khoán

  là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, còn mới đối với Việt Nam, có nhiều rủi ro.

  Vì vậy trong quá trình thực hiện Luật chứng khoán  ở Việt Nam cần phải luôn xem xét và đánh giá

  tính khả thi và những nội dung của Luật đã đi vào cuộc sống và còn những điều

  gì bất cập cần phải hoàn thiện và sửa đổi cho phù hợp với điều kiện cũng như

  đặc thù thể chế của Việt nam, nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với cam kết và

  thông lệ quốc tế.

  4- Những giải pháp trước mắt

  nhằm vực dậy  và phát triển thị trường

  chứng khoán ViÖtnam

  Năm 2008, thị trường chứng khoán Việt nam liên tục biến

  động phức tạp, dù Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp tích cực. Chỉ số

  VN-Index tháng 11 đã giảm tới 70% so với hồi cuối năm 2007. Theo nhận định của

  Bộ Tài chính, trước tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và khủng

  hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, sự phục hồi của thị trường còn nhiều khó

  khăn. Đến thời điểm này đã có gần 330 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên thị

  trường chứng khoán với tổng giá trị vốn hoá cổ phiếu đạt khoảng 19% GDP.

  Đứng trước những khó khăn và thách thức của thị trường

  chứng khoán hiện nay, báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Diễn đàn Kinh

  tế 2008 diễn ra ngày 2/10/2008 ở Hà Nội chỉ rõ những nhân tố khách quan và chủ

  quan ảnh hưởng đến thị trường . Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trước mắt

  sẽ kiến nghị Chính phủ thông qua đề án “Phát triển bền vững, ngăn ngừa khủng

  hoảng trên thị trường chứng khoán” nhằm chủ động đối phó với những diễn biến

  phức tạp có thể xảy ra.

  Năm 2009, nền kinh tế Mỹ và thế giới được dự báo vẫn tiếp

  tục xấu đi nếu các biện pháp của các chính phủ 

  không đạt được kết quả tốt. Điều đó cũng sẽ tác động đến sự phát triển

  của TTCK ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Nhưng tác động mạnh nhất là những

  yếu tố bên trong của chúng ta.

  Theo chúng tôi, khi thị trường thế giới bất ổn thì Việt Nam

  chính là nơi có điều kiện đầu tư tốt hơn sẽ thu hút được nhiều hơn. Do đó nếu

  có những chính sách đúng đắn, thì thị trường sẽ tăng trưởng hợp lý. Điều đó còn

  phụ thuộc vào các chính sách nuôi dưỡng và khuyến khích của Nhà nước. Hiện TTCK

  Việt Nam vẫn chưa đủ độ lớn và độ mạnh như chúng ta đã đánh giá về nó. Số lượng

  tài khoản chứng khoán chỉ mới hơn 300.000 nhưng thật sự giao dịch chỉ khoảng

  1/2. Đó là một con số rất nhỏ nếu so với dân số của Việt Nam. Theo tôi, tối

  thiểu phải đạt mức 2% dân số tham gia vào thị trường này thì mới tải được hết

  dung  lượng của thị trường.

  Bên cạnh đó, bình quân lượng giao dịch mỗi ngày chỉ đạt

  khoảng 1.000 tỉ đồng so với tổng lượng vốn hóa của thị trường là 500.000 tỉ

  đồng cũng là quá nhỏ. Bất kể sự chuyển dịch nguồn vốn nào cũng sẽ khiến thị

  trường bị hụt hẫng ngay. Vì vậy, các chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước

  phải theo hướng khuyến khích NĐT tham gia hơn là tính đến chuyện xiết chặt và

  thu hoạch từ nó. Nếu được cần nới lỏng chính sách về nguồn vốn, thuế thu nhập

  chứng khoán.

  Về mặt quản lý chuyên ngành, cần tạo nên sự chuyên nghiệp,

  chuẩn mực và trật tự để NĐT không bị thiệt hại trong quá trình đầu tư của mình,

  đặc biệt là không làm tổn hại đến quyền lợi của NĐT cá nhân. Cụ thể như những

  yêu cầu về công bố thông tin của các công ty niêm yết phải được xây dựng theo

  các tiêu chí rõ ràng và có sự kiểm tra thường xuyên. Bên cạnh đó, các công ty

  khi phát hành cổ phiếu phải thực hiện chuyên nghiệp hơn. Không tự mình phá

  giá cổ phiếu theo những kiểu như đã làm từ trước đến nay và khiến cho NĐT thiệt

  hại, ảnh hưởng đến chất lượng của thị trường.

  TTCK Việt Nam còn mới và nhỏ, vì thế vai trò của Nhà nước

  là hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ, kiểm soát, và định hướng để thị trường

  phát triển lành mạnh và bền vững. Để hỗ trợ vực dậy thị trường chứng khoán phát

  triển trong trước mắt chúng ta cần có các biện pháp sau : 

  Một là, Chính phủ có thể

  xem xét cho lùi thời hạn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với lợi nhuận từ đầu

  tư chứng khoán và có lộ trình ưu đãi thuế. Đối với NĐT, ưu đãi thuế sẽ khuyến

  khích họ đầu tư vào thị trường vốn. Đối với doanh nghiệp, ưu đãi thuế gián tiếp

  giảm chi phí vốn, tăng hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, và

  kích thích kinh tế nước nhà tăng trưởng. Kinh tế tăng trưởng thì nguồn thu từ

  thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác nhờ đó sẽ bù đắp, thậm chí còn

  lớn hơn nhiều so với khoản thu tạm thời mất đi từ ưu đãi thuế thu nhập chứng

  khoán.

              Từ

  ngày 1/1/2009 tới, thuế thu nhập cá nhân trong kinh doanh chứng khoán bắt đầu

  được triển khai.Cộng đồng NĐT vẫn cho rằng, trong giai đoạn hiện tại, tạm hoãn

  sắc thuế này là việc nên làm, như là một biện pháp hỗ trợ tốt cho thị trường,

  trương giãn thu thuế chứng khoán. Về vấn đề thuế đánh vào hoạt động kinh doanh

  chứng khoán, từ kinh nghiệm của TTCK nhiều nước như Úc, Anh, Mỹ, cho thấy đã

  kinh doanh thì phải nộp thuế là vấn đề bình thường. Ở nhiều nước, hoạt động

  kinh doanh chứng khoán thậm chí còn chịu nhiều loại thuế. Nhưng đối với nước

  ta, vấn đề cơ bản là đánh thuế bao nhiêu cho hợp lý, hình thức đánh thuế như

  thế nào cho phù hợp.

  Hiện nay, hầu hết NĐT ở lại với  thị trường đến thời điểm này đều

  đang bị thua lỗ. Nếu phải nộp thêm thuế thì tất nhiên ngày càng nhiều người

  chán nản vì thấy mình bị đối xử “chưa tốt”, vì trong lúc khó khăn không ai san

  sẻ, điều đó sẽ làm cho NĐT không còn hứng thú với thị trường. Thanh khoản của

  thị trường thấp thì NĐT có tổ chức trong và ngoài nước cũng không thấy hứng thú

  đầu tư. Vì vậy sàn vắng, thị trường kém thanh khoản, khó thêm hàng hóa cho thị

  trường do cổ phần hóa chậm, doanh nghiệp lớn ngại lên sàn vì sợ giá cổ phiếu

  không được như mong muốn. Đó là vòng luẩn quẩn. 

  Do vậy, để vừa giữ sự nhất quán trong chính sách, vừa hỗ

  trợ được thị trường, theo chúng tôi  vẫn

  có thể tìm một giải pháp trung dung. Chúng ta vẫn áp dụng đánh thuế trong hoạt

  động kinh doanh chứng khoán, nhưng có thể áp dụng mức thuế suất 0% trong một

  thời gian , như kinh nghiệm một số nước áp dụng giải pháp tạm miễn thuế.  Như vậy là thuế chứng khoán vẫn làm đúng lộ

  trình, nhưng giải pháp thuế tạm thời hỗ trợ thị trường vẫn được thực thi, mọi

  NĐT hiểu rằng đã kinh doanh chứng khoán là phải nộp thuế. Mặt khác, với cơ quan

  quản lý, luật thuế cũng đã được thực hiện, chỉ là điều chỉnh thuế suất cho phù

  hợp, cũng là một cách điều tiết thị trường, một giải pháp hỗ trợ tạm thời cho

  NĐT. Ví dụ như Trung Quốc trong giai đoạn 2006 – 2007  khi thị trường tăng nóng thì Chính phủ nước

  này tăng thuế, gần đây khi thị trường sụt giảm mạnh thì họ miễn thu.

  Nếu thuế thu nhập cá nhân chỉ luôn bảo vệ quan điểm điều tiết thu nhập

  mà quên vai trò đòn bẩy kinh tế thì chưa hiểu đầy đủ vai trò của thuế. Do vậy,

  cần phân biệt tầm quan trọng khác nhau giữa TTCK ( là thị trường vốn rất cần

  cho nền kinh tế đang tăng trưởng nóng) và thị trường bất động sản (là thị trường

  đầu tư sinh lời). Nếu chỉ đứng trên quan điểm điều tiết, điều này sẽ làm chùn

  tay những người muốn tham gia TTCK

  Thị trường đi xuống cũng có mặt tích cực của nó. Đó là một

  sự phản hồi rõ ràng về một thị trường vốn trong cơ chế thị trường và hội nhập,

  song đòi hỏi phải có những chính sách và cơ chế quản lý phù hợp. Còn nếu chỉ

  tìm cách khai thác cho nhiều mục đích thu lợi thì nó sẽ khó có điều kiện phát

  triển. TTCK Việt Nam đã có mức phát triển vượt bậc trong năm 2007, nhưng so với

  quy mô và nhiệm vụ phát triển thị trường vốn đến năm 2010 – 2021 của Chính phủ

  thì TTCK cần phải được những cơ chế đặc biệt và đủ mạnh để đạt được mục tiêu

  này. Qua quan sát các chính sách và điều hành trong những năm qua, tôi thấy có

  nhiều điểm thiếu nhất quán và đồng bộ.

              Hai là, Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đối với doanh

  nghiệp ngoài quốc doanh, việc chọn thời điểm và xác định giá chào bán cổ phần

  ra công chúng thường được tính toán làm sao có lợi nhất cho doanh nghiệp hay cổ

  đông hiện tại. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nhà nước, lợi ích của doanh

  nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế chung cần được cân đối. Để đạt được điều

  đó, Chính phủ cần quyết tâm thực hiện lộ trình cổ phần hóa đã vạch ra. Giá chào

  bán cổ phần ra công chúng cần được tính toán hợp lý hơn, căn cứ vào khả năng

  sinh lợi thực sự của doanh nghiệp, để khuyến khích người dân tham gia. Nguồn

  vốn nhàn rỗi trong dân nhờ đó sẽ được huy động tối đa vào phát triển kinh tế

  thay vì chảy vào những kênh khác kém hiệu quả, không có lợi cho phát triển kinh

  tế và xã hội.

  Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ quan

  trọng là chuyển đổi cơ chế sở hữu và quản lý sang công ty cổ phần còn việc bán

  để thu vốn cho ngân sách không nhất thiết phải thu ngay một lượng lớn. Do vậy,

  nếu việc IPO chỉ bán một phần nhỏ (dưới 10%) và lộ trình bán có thể kéo dài

  nhiều lần trong 3 – 5 năm thì nguồn cung cũng không tăng đột biến mà nhiệm vụ

  chuyển đổi doanh nghiệp cũng hoàn thành.

  Quy mô TTCK Việt Nam vẫn còn nhỏ thì việc cổ phần hóa các doanh

  nghiệp lớn, đưa các công ty này lên sàn sẽ tạo nên một thị trường lớn hơn. Khi

  TTCK có đủ độ lớn, đủ tính thanh khoản thì các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đưa vào

  nghề… Tất nhiên việc định giá khi bán cổ phần phải được tính toán hợp lý chứ

  không nên đưa giá bán lên quá cao sẽ là “lợi bất cập hại”. Lộ trình

  thực hiện cũng phải được xem xét kỹ hơn để thị trường không có phản ứng tiêu

  cực với điều đó. Theo tôi, quý 2 năm nay TTCK sẽ bắt đầu tăng trưởng tốt hơn.

  Tuy nhiên, sự tăng trưởng năm nay cũng phụ thuộc nhiều vào các chính sách mới

  của Nhà nước và chỉ số lạm phát đứng ở mức nào

  Ba là, Ngân hàng Nhà

  nước cần có dự báo tốt về nguồn ngoại tệ đổ vào TTCK và giải quyết đúng đắn trong

  mối quan hệ với lạm phát. Nếu có bước dự đoán đúng thì NHNN có thể phát hành

  trái phiếu thu tiền đồng để mua USD của NĐT nước ngoài, điều này giúp NĐT có

  tiền để mua chứng khoán mà không tăng lượng cung tiền gây lạm phát… Từ đó có

  thể nói rằng, việc TTCK phát triển như thế nào là tùy thuộc vào các cơ quan

  hoạch định chính sách.

  Bốn là, Cơ quan quản lý

  là người điều phối thị trường, giữ nhịp cho thị trường phát triển nên các chính

  sách phải có sự ổn định. Phải giải quyết được những vướng mắc hiện nay để tạo

  dựng niềm tin NĐT trong và ngoài nước. Tâm lý NĐT đang cực thấp nên phải

  “tiêm” vào một “liều thuốc hồi sinh”. Vấn đề quan trọng là

  khơi thông được nguồn tiền để đầu tư vào TTCK. TTCK phát triển mạnh lên thì

  nguồn vốn từ các nơi khác như bất động sản, vàng… sẽ tự động chảy về. Khi đó,

  thị trường bất động sản cũng sẽ tự lắng dịu mà không cần Nhà nước phải có những

  chính sách kiềm chế. Các thị trường như bình thông nhau nên sự điều tiết sẽ

  diễn ra tự nhiên hơn mà không cần cơ quan quản lý nhà nước phải can thiệp quá

  sâu.

   

   

   

   

   

   

   

   

  CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • (Tin Tức) Nhiều Giải Pháp Cho Hoạt Động Xuất Khẩu Trong Năm 2021
 • Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Hàng Hóa Tập Trung, Ứng Dụng Công Nghệ Nâng Cao Giá Trị
 • Định Hướng Phát Triển Lành Mạnh, Lâu Dài Quan Hệ Việt
 • Giải Pháp Định Vị Gps Cho Xe Máy
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Định Vị Gps – Giải Pháp Chống Trộm Hiệu Quả
 • Giải Pháp Cho Sự Phát Triển Doanh Nghiệp Khoa Học Và Công Nghệ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Kết Nối Thúc Đẩy Và Phát Triển Thị Trường Khoa Học Công Nghệ
 • Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Aio Việt Nam Tuyển Dụng
 • Tuyển Lập Trình Viên .net Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Cs
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thú Y Công Nghệ Xanh
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thú Y Công Nghệ Xanh
 • Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ (KH&CN), tuy nhiên, so với quy mô hơn 15.000 DN đang hoạt động trong toàn tỉnh hiện nay thì con số 26 DN đã được công nhận DN KH&CN là quá ít. Điều này đòi hỏi ngành chức năng cũng như các DN cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển DN KH&CN trên địa bàn tỉnh.

  Theo phân tích, đánh giá của Sở KH&CN, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do bản chất hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa từ kết quả KH&CN mang tính rủi ro. Các DN của tỉnh phần lớn là DN nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực tài chính yếu nên chưa mạnh dạn đầu tư cho KH&CN; cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với DN KH&CN chưa thực sự hấp dẫn; điều kiện, thủ tục để được thụ hưởng một số chính sách ưu đãi còn ngặt nghèo, đặc biệt là chính sách ưu đãi về thuế thu nhập DN. Bên cạnh đó, một số quy định của Nhà nước có tác dụng gián tiếp hỗ trợ thúc đẩy thị trường công nghệ, thương mại hóa sản phẩm KH&CN, như: Xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước; giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, bật cập trong quá trình thực hiện…

  Từ thực tiễn trên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển DN KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, cần thêm những giải pháp thiết thực từ DN, ngành chức năng, chính quyền các cấp. Trong đó, cần xác định việc phát triển DN KH&CN phải được đặt trong tổng thể mô hình phát triển DN của cả tỉnh. Vai trò, vị trí của DN KH&CN ở từng ngành, lĩnh vực, vùng và từng địa phương phải gắn bó chặt chẽ với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bên cạnh việc phát triển về số lượng, phải quan tâm đến chất lượng DN KH&CN, làm cho DN KH&CN thực sự trở thành nền tảng và động lực cho phát triển sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, thường xuyên đánh giá và cập nhật nhanh chóng cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn của sự phát triển. Ngành KH&CN cần quy hoạch và phát triển các khu ươm tạo DN KH&CN trong tỉnh và đổi mới cơ chế đầu tư, quản lý. Ví dụ, có thể triển khai các khu ươm tạo theo hình thức hợp tác công tư (PPP) để tăng cường nguồn lực đóng góp từ xã hội, với sự tham gia của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích đầu tư mạo hiểm cho một số ngành và lĩnh vực mới có nhiều triển vọng. Ngoài ra, để đạt được mục tiêu đề ra, giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển DN KH&CN cũng cần được đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cần được quan tâm hơn và nên cải tiến, lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối tượng, qua đó, tạo ra làn sóng mới trong phát triển DN KH&CN trong cộng đồng DN. Nội dung luôn được đề cập, song không phải chính sách nào, nơi nào, lúc nào cũng được tuyên truyền, phổ biến một cách hiệu quả. Và, điều quan trọng là, việc phát triển DN KH&CN không chỉ phụ thuộc vào chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chính mỗi DN phải tạo sự chuyển biến về nhận thức phát triển KH&CN, xem đầu tư cho KH&CN là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập.

  Bài và ảnh: Lê Phong

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nhằm Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ Ở Thái Bình Hiện Nay
 • Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Làm Việc Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Cmc Sài Gòn
 • Đánh Giá Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Cmc Sài Gòn, Có Nên Làm Việc Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Cmc Sài Gòn?
 • Công Ty & Tin Tuyển Dụng Từ Công Ty Tnhh Công Nghệ Và Giải Pháp Cmc Sài Gòn
 • Đánh Giá Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Cao Sài Gòn, Có Nên Làm Việc Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Cao Sài Gòn?
 • 5 Giải Pháp Cho Sức Khỏe Người Cao Tuổi

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Giải Pháp Tưới Nhỏ Giọt Cho Vườn Đứng Minigarden
 • Các Giải Pháp Tưới Tiêu Công Nghệ Cao Hiện Nay Ở Việt Nam
 • Tìm Hiểu Một Số Biện Pháp Tưới Nước Hợp Lí Cho Cây Trồng
 • Giải Pháp Cải Thiện Chất Lượng Không Khí Trong Nhà: Quạt Cấp Khí Tươi Hồi Nhiệt Blauberg
 • Lắp Quạt Cấp Khí Tươi Cho Phòng Điều Hòa Là Vô Cùng Cần Thiết
 • Chăm sóc không phải là một việc đơn giản. Để chăm sóc tốt cho sức khỏe người cao tuổi bạn phải cần hiểu được các yếu tố thiết yếu nhất. Đơn cử như những nhu cầu dinh dưỡng,cách phòng ngừa bệnh tật và cách bảo vệ sức khỏe.

  Hãy bắt tay vào hành động ngay từ bây giờ để chăm sóc sức khỏe cho họ thật tốt.

  1.Mua một món quà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

  Tặng quà cho người lớn tuổi là rất ý nghĩa, món quà thể hiện tình cảm của người tặng và đặc biệt hơn là đối với người già. Vì thế, món quà cần phải lựa chọn chu đáo, cẩn thận hơn bao giờ hết. Món quà này trước tiên phải hợp với người cao tuổi ,và phải tốt cho sức khỏe của họ.

  Hầu hết người cao tuổi đều thích gỗ,bởi gỗ là chất liệu từ thiên nhiên,nhưng lại vô cùng sang trọng. Không chỉ vậy,gỗ cũng dễ làm sạch và bền màu với thời gian. Vậy nên,một món quà từ gỗ mà mang lại sức khỏe cho người cao tuổi là một định hướng hoàn hảo. Bạn đã biết đó là gì chưa?

  Chính là chiếc ghế thư giãn Gỗ tinh tế này,sẽ mang đến sức khỏe cho người cao tuổi. Ghế linh hoạt trong việc chuyển tư thế,nằm hay ngồi đều dễ dàng. Thiết kế ghế giúp người dùng xua tan đi cơn đau lưng,thư giãn mọi lúc,mọi nơi.

  Ghế làm bằng chất liệu tự nhiên,sơn,ráp thủ công,không hóa chất,cực kì phù hợp với sức khỏe người già. Đặt trong phòng,hay di chuyển ra ngoài đều thuận tiện.Lau chùi cũng rất dễ dàng,mà màu sắc lại nhã nhặn,tinh tế.

  2.Đã đến lúc bạn đưa bố mẹ đi du lịch đây đó.

  Ngày trẻ, bạn mải mê vui chơi với bạn bè, thử thách bản thân bằng những chuyến đi. Có bao giờ bạn nhớ đến thuở bé vẫn hay đòi cha mẹ dẫn đi chơi chỗ này chốn nọ? Hoặc bạn có nghĩ lúc về già mình cũng muốn tiếp tục du lịch đó đây?

  Đi du lịch là 1 cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho người cao tuổi. Được đi chơi cùng con cái,dù là đi đâu chăng nữa,cũng sẽ là kỉ niệm mãi không quên. Bạn sẽ thấy nụ cười trên khuôn mặt họ ngay thôi.

  3.Thực phẩm chức năng hoặc thuốc bổ

  Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tất yếu trong đời người. Vì thế trong những năm gần đây các món quà thiên về thuốc bổ hay thực phẩm chức năng là một lựa chọn phổ biến.

  Với mong muốn đưa lại một sức khỏe tốt nhất, minh mẫn nhất cho người cao tuổi thì các loại thuốc bổ, sữa cho người già, thực phẩm chức năng đều được ưa chuộng. Con cháu tặng cho ông bà những món quà đó với hàm ý thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chúc ông bà có một sức khỏe tốt.

  4.Một cuốn album ảnh gia đình.

  Tuổi già sợ nhất là sự cô đơn và độ tuổi này họ hay hoài cổ, về thời xa xưa. Độ tuổi này luôn có mong muốn được nhìn thấy con cháu đông đủ mỗi ngày. Tất nhiên điều đó sẽ rất khó vì ai cũng có cuộc sống riêng và quay cuồng với nó. Để giúp người cao tuổi bớt trống trải và cô đơn thì bạn có thể sưu tầm ảnh rồi lập thành một cuốn album .

  Đây là một món quà cực kì ý nghĩa dành tặng ông bà. Những bức ảnh từ xa xưa, những bức ảnh ông bà hồi trẻ, con cháu hồi bé,….Những dấu mốc thời gian được ghi lại qua từng bức ảnh thì hãy tập hợp lại làm thành cuốn album gia đình cho ông bà. Lúc nào ông bà nhớ con cháu, hoài niệm về ngày xưa có thể mở nó ra xem.

  5.Một chiếc kính lão mới

  Nhiều khi đến tuổi già rồi mắt thường không được tốt, muốn làm gì như đọc sách, xem ti vi cũng khó khăn. Bởi vì cặp mắt kèm nhèm không nhìn được rõ.

  Có thể ông bà sử dụng kính lão nhưng chiếc kính đó không phù hợp với ông bà. Thì đây chính là lúc bạn có thể dành tặng ông bà một chiếc kính mới như một món quà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Giải Pháp Trợ Giúp Việc Làm Cho Người Cao Tuổi
 • Giải Pháp Giúp Người Cao Tuổi Ăn Ngon, Ngủ Sâu
 • Nhiều Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nhằm Chăm Sóc, Nâng Cao Sức Khỏe Người Cao Tuổi
 • Giải Pháp Quà Tặng Cho Người Cao Tuổi
 • Nhiều Giải Pháp Hỗ Trợ, Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi
 • Lúa Gạo Chuyển Gen ‘giải Pháp Cho Sự Gia Tăng Dân Số’

  --- Bài mới hơn ---

 • Tốc Độ Gia Tăng Dân Số Của Việt Nam Đã Được Khống Chế
 • Áp Lực Và Giải Pháp Cho Dân Số Già Hóa
 • Thế Giới Kiểm Soát Dân Số Bằng Cách Nào?
 • Luận Văn Luận Văn Biện Pháp Gia Tăng Vốn Tự Có Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Việt Nam
 • Các Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp Để Phát Triển Thị Trường
 • Tuy nhiên trong những năm 60, các nhà nhân giống cây trồng như Norman Borlaug đã đi tiên phong trong một chiến lược mới đó là tăng sản lượng cây trồng thông qua việc kết hợp cải tiến hạt giống và đầu vào công nghệ: đó là cuộc cách mạng xanh. Khi các giống cây trồng mới được đưa vào trồng, đầu tiên là ở Mêxicô và sau đó là trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Châu Á, sản lượng thu hoạch gia tăng và tiếp tục tăng khoảng 20% một năm.

  Thế nhưng cuộc cách mạng xanh đang ngừng trệ. Trong những năm gần đây sản lượng chỉ tăng rất ít và lúa gạo mọc trên đất được tưới tiêu có hiệu quả nhất hiện đã đạt được mức sản lượng tối đa. Thách thức đối với tương lai đó là phải gia tăng sản lượng trên diện tích đất trồng ngày càng giảm và cây trồng bị tấn công bởi sâu bệnh hay bị phá hại bởi hạn hán hay dịch bệnh. Nhiều nhà khoa học (bao gồm Borlaug) tin rằng cách duy nhất đem lại an ninh lương thực cho dân nghèo của thế giới đó là cây chuyển gen có tính kháng sự tàn phá của tự nhiên.

  Giá trị tiềm năng của cây chuyển gen đã được nhấn mạnh hồi đầu năm nay thông qua kết quả nghiên cứu của Trung quốc chứng tỏ giống lúa chuyển gen kháng sâu bệnh giúp sản lượng tăng 10%.

  Việc đưa một gen đơn vào cây lúa mới chỉ là sự bắt đầu. Điều mà dự án hệ gen cây lúa cung cấp là một kế hoạch chi tiết của toàn bộ hệ gen và khả năng thiết kế cây trồng đáp ứng nhu cầu của nông dân trên toàn thế giới.

  Hệ gen cây lúa được hoàn thiện bởi Dự án hệ gen cây lúa quốc tế, với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu Nhật Bản, Trung quốc, Đài loan, Thái lan, Hàn quốc, Mỹ, Canada, Pháp, Ấn độ, Braxin, Philippine và Anh. Mục tiêu của dự án là cung cấp miễn phí các dữ liệu cho các nhà khoa học ở mọi nơi trên thế giới cùng chia xẻ. Kể cả trước khi công bố hệ gen cây lúa, các nhà khoa học cũng đã khai thác các dữ liệu về hệ gen cây lúa để xác định các gen mới.

  Tất nhiên còn có nhiều tổ chức hiện đang phản đối việc tập trung vào công nghệ GM, cho rằng công nghệ này chỉ có đóng góp chút ít để giải quyết các nguyên nhân kinh tế và xã hội sâu xa mà nạn đói nghèo gây ra.

  Họ cho rằng một vài thập kỷ trước đây, nạn đói lan tràn cũng được dự báo sau sự bùng nổ về dân số thế giới. Sự bùng nổ về dân số trở thành hiện thực nhưng nạn đói thì không. Lý do đó là trong khi các nước khác tranh cãi về cải cách xã hội thì các nhà nhân giống cây trồng đi tiên phong đã đưa ra cuộc cách mạng xanh và cứu được hàng triệu triệu người khỏi nạn đói. Báo cáo phát triển con người năm 2001 của Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc kết luận rằng “nhiều nước đang phát triển có thể nắm bắt được các lợi ích to lớn từ cây lương thực chuyển gen và các sinh vật khác”

  Trên thế giới hiện có khoảng 1,2 triệu người sống dưới 1 đôla một ngày và số tiền này thường dùng để mua gạo. Nhưng cây trồng lại dễ bị tấn công bởi nhiều dịch bệnh, sâu bệnh và sự thay đổi không lường của thời tiết. Chuyển đổi di truyền cây trồng để tạo ra các giống mới kháng sâu bệnh, dịch bệnh, chịu hạn và chịu mặn có thể tạo nên cuộc cách mạng thứ ba trong nông nghiệp. Việc công bố hệ gen cây lúa đã đưa ra một công cụ hữu hiệu cho các nhà nghiên cứu sẵn sàng nâng cao sản lượng cây trồng./.

  Nguồn: Guardian Newspapers, 23/08/05; agroviet.gov.vn31/8/2005

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Khi Đối Thủ Cạnh Tranh Giảm Giá
 • Chiến Lược Định Giá Sản Phẩm Trong Kinh Doanh Bán Lẻ(P2)
 • Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Nhằm Tăng Sức Hấp Dẫn Và Sức Cạnh Tranh Cho Du Lịch Hà Nội
 • 9 Chiến Lược Định Giá Sản Phẩm Cần Phải Biết Nếu Muốn Kinh Doanh Có Lãi
 • Danh Sách Webcam Tốt Giá Rẻ Tại
 • Căn Hộ Ecolife Riverside Quy Nhơn Giải Pháp Cho Sự Biến Đổi Khí Hậu

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyên Truyền Tuyên Truyền
 • Du Lịch Kết Hợp Với Nông Nghiệp: Một Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường
 • Bảo Vệ Môi Trường Trong Sản Xuất Nông Nghiệp: Sạch, An Toàn Và Phát Triển Bền Vững
 • Hiệu Quả Từ Công Tác Phối Hợp Quản Lý Tài Nguyên Than:bài 2: Tkv Và Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Bền Vững
 • Biến Rác Thải Thành Phân Bón
 • Mô tả chung về CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN

  CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN là một trong những công trình về căn hộ cao cấp có thiết kế khá đặc biệt. Đó chính là hướng về thiên nhiên, gần gũi và thân thiện với môi trường. Vì lẽ đó mà chất lượng sức khỏe và cuộc sống của con người luôn tốt hơn.

  Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã đa dạng các căn hộ với quy mô và diện tích khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử dụng, số lượng thành viên và khả năng tài chính đều có thể tìm được một căn vừa ý tại dự án Ecolife Riverside Quy Nhơn. Thậm chí, chúng ta còn được hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu thật sự muốn làm chủ một căn hộ tại Eccolife Quy Nhơn.

  Thông tin chi tiết về CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN

  CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN nằm trong dự án Tòa nhà thương mại chung cư Ecolife Riverside Quy Nhơn thuộc thành phố Bình Định. Đây là một trong những căn hộ cao cấp không chỉ là đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Mà quan trọng hơn dự án duy nhất đạt tiêu chuẩn xanh hiếm hoi tại quê hương Hàn Mặc Tử.

  CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN dạng 1 phòng ngủ

  Loại căn hộ 1 phòng ngủ có hai diện tích phổ biến, đó chính là 33m2 và 42m2. Ví dụ như căn hộ 1 phòng ngủ ở lô E có diện tích là 33,6m2.

  – Trong đó tiện sảnh chiếm 2,9m2.

  – Phòng bếp chiếm 4,4m2.

  – Phòng khách và phòng ăn kết hợp là 10,9m2.

  – nơi vệ sinh chiếm 3,6m2.

  Và phòng ngủ là 8,4m2. Cộng thêm các khu vực tiện ích khác như vách ngăn, lô gia sẽ là tổng 33,6m2. Tuy chỉ có diện tích xây dựng trên 33m2 nhưng không khiến cho chủ nhà bị ngột ngạt. Nhà thiết kế đã tạo đủ mọi không gian sinh hoạt cần thiết. Nếu chúng ta mua đất với khoảng diện tích này thì chưa chắc đã hài lòng về không gian sinh hoạt bên trong. Cùng với đó là hệ thống an ninh cao cấp là lý do mà các bạn độc thân thích chọn mua căn hộ chung cư hơn.

  CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN loại 2 phòng ngủ

  Với CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN có hai phòng ngủ sẽ là sự lựa chọn hoàn mỹ cho các bạn trẻ mới cưới. Hiện nay, căn hộ 2PN có mặt bằng ở khu C và F. Diện tích của hai căn hộ này là 60m2 và 63,7m2. Chúng ta có thể hình dung về mặt bằng diện tích 63,7m2 của căn hộ 2 phòng ngủ như sau:

  – Diện tích tiền sảnh 5,3m2.

  – Diện tích bếp là 6m2.

  – Hai phòng ngủ là 10,7 và 11,3m2.

  – Phòng khách và phòng ăn chiếm 17m2.

  – 2 phòng vệ sinh, mỗi khu vực đều là 2,8m2.

  CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN loại 3 phòng ngủ nằm ở lô A và lô G. Với diện tích 68,7 và 78,1m2 sẽ là lựa chọn tùy theo khả năng tài chính và số thành viên sử dụng. Với diện tích 78,1m2 các kiến trúc sư đã thiết kế đầy đủ mọi tính năng cần thiết cho gia chủ.

  – Diện tích tiền sảnh là 5,9m2.

  – Diện tích phòng khách kết hợp với phòng ăn chiếm 20,3m2.

  – Diện tích phòng vệ sinh 1 là 9,4m2, còn phòng vệ sinh 2 là 3,2m2. Đây là điểm khác biệt của căn hộ 2PN.

  – Phòng bếp chiếm 6,7m2.

  – Phòng ngủ là 14,3 và 9,2m2.

  CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN giúp cuộc sống xanh mát hơn

  Một thực tế trái ngược mà ai cũng nhìn thấy đó chính là sự đi lên của các ngành công nghệ tỷ lệ nghịch với sự trong lành của thiên nhiên. Bên cạnh đó thì đất không thể sinh sôi thêm như số người dân sinh sống thì ngày càng đông. Các tòa chung cư cao cấp mọc lên là giải pháp giải quyết mọi vấn đề. Bên cạnh đó, CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN vừa có chỗ ở tốt, vừa đảm bảo bầu không khí trong lành.

  Cách thiết kế khá đặc biệt với không gian mở. Đây là môi trường lý tưởng để mọi cư dân đều có thể tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên nhất. Vì thế, chúng ta sẽ thấy thoải mái và dễ chịu mỗi khi trở về căn hộ của mình. Song song đó là hệ thống quản lý tòa nhà thông minh giúp bảo quản tài sản tốt cho căn hộ của mình khi đi vắng.

  So với các căn hộ cao cấp khác, CĂN HỘ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN sẽ mang lại một môi trường sống hoàn mỹ hơn. Ngoài việc đảm bảo mọi tiện nghi hiện đại và đầy đủ thì Ecolife Quy Nhơn còn đảm bảo về sức khỏe cho cư dân. Để biết chính xác về giá cũng như cần tham khảo căn hộ thì hãy tham khảo tại chúng tôi . Hoặc gọi ngay vào số 079 67 67 668 để nhận được sự tư vấn chu đáo hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Lĩnh Vực Thủy Điện Và Đề Xuất Các Giải Pháp Ứng Phó
 • Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Thủy Điện Và Giải Pháp Ứng Phó
 • Mời Tham Dự Hội Thảo Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu Và Giải Pháp Ứng Phó Của Việt Nam
 • Các Giải Pháp Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu Trong Khai Thác Và Chế Biến Sa Khoáng Titan Ven Biển
 • Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu: Tầm Nhìn Cho Vùng Hạn, Mặn?
 • Đồng Hồ Thông Minh Apple Watch: Giải Pháp Cho Sức Khỏe

  --- Bài mới hơn ---

 • Chức Năng Theo Dõi Giấc Ngủ Của Apple Watch
 • Apple Watch Series 3 Gps & Lte 42Mm Cũ Giá Rẻ
 • Đồng Hồ Apple Watch Series 3 38Mm Nhôm Gps Cũ Like New 99%
 • Đồng Hồ Thông Minh Apple Watch Series 3 42Mm Gps
 • Apple Watch Gps & Lte Cellular: Sự Khác Biệt Là Gì? Nên Mua Bản Nào?
 • Điển hình như Heather Hendershot, 25 tuổi đến từ Kansas, được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn nhịp tim. Trong khi nghỉ ngơi nhịp tim của cô tăng cao quá mức quy định và chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch đã liên tục thông báo dấu hiệu bất thường này.

  Như vậy, Apple Watch có khả năng phát hiện các chứng bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng. Đặc biệt giúp hỗ trợ duy trì, theo dõi sức khỏe của người dùng mọi lúc mọi nơi.

  Đồng hồ thông minh Apple Watch có thực sự hỗ trợ sức khỏe cho người dùng không?

  Chỉ sử dụng những thông tin mà nó thu thập được từ cơ thể người dùng thì làm sao có thể kiểm soát được sức khỏe? Thắc mắc này đã được một công ty số liệu sức khỏe Cardiogram làm rõ. Cụ thể như sau:

  1. Cảm biến nhịp tim

  Chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch với lượng dữ liệu có được từ cảm biến nhịp tim, khi được đưa vào ứng dụng về sức khỏe Deep Heart của Cardiogram đều có thể giúp phát hiện các triệu chứng như rung nhĩ, tăng huyết áp hoặc ngưng thở khi ngủ . Đồng thời, Macworld cho hay Apple Smartwatch có thể phát hiện bệnh tiểu đường với xác suất lên đến 85%

  Quá trình thu thập thông tin của Apple Watch không chỉ phục vụ việc phát hiện các vấn đề sức khỏe của bạn hiện tại mà nó còn có lợi ích cho liệu trình theo dõi sức khỏe của bạn trong tương lai .

  Apple được đồn đoán trong tương lai sẽ phát hành tính năng cho phép người dùng theo dõi nồng độ glucose. Điều này đồng nghĩa với việc bằng chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch bạn có thể điều tiết và cắt giảm lượng đường trong mỗi bữa ăn sao cho phù hợp cũng như phòng tránh các bệnh tim mạch, ung thư. Đối với những người tiền sử mắc bệnh tiểu đường, họ dễ dàng kiểm soát được bệnh và duy trì chế độ ăn uống , luyện tập khoa học hơn.

  2. Theo dõi giấc ngủ

  Nếu ngay bây giờ bạn đã sở hữu riêng một chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch, hãy thử theo dõi sức khỏe của mình, đánh giá kết quả. Nhưng để mọi việc trở nên hiệu quả và trơn tru nhất, tôi khuyên bạn hãy bắt đầu với một giấc ngủ. Bởi lẽ, một giấc ngủ không có chất lượng là một trong những nguyên nhân nhanh nhất khiến cơ thể bị bệnh.

  Đồng hồ thông minh Apple Watch hiện chưa được tích hợp tính năng theo dõi giấc ngủ, nhưng đừng thất vọng vì bạn cũng có thể làm điều đó bằng các ứng dụng của bên thứ ba như Auto Sleep hoặc Sleep Tracker.

  Việc đem các ứng dụng này lên Apple Watch có thể giúp bạn theo dõi sức khỏe vô cùng tiện lợi. Đặc biệt, tránh bỏ sót các số liệu thống kê quan trọng về giấc ngủ như thời gian ngủ chính xác, tần suất bị quấy rầy vào ban đêm…

  3. Chẩn đoán bệnh

  Hầu hết đồng hồ thông minh Apple Watch cung cấp các ứng dụng sức khỏe của bên thứ ba có lợi cho người dùng. Chẳng hạn như Johns Hopkins đã phát hành ứng dụng có tên là Epi Watch có chức năng theo dõi bệnh nhân động kinh – Macworld báo cáo.

  Bên cạnh đó Apple Watch cũng được tích hợp vô vàn chức năng tập luyện giúp cải thiện sức khỏe người dùng.

  4. Kiểm soát sự di chuyển

  Chiếc đồng hồ Apple sử dụng các ứng dụng Activity và Workout để theo dõi thể lực và chuyển động của bạn. Activity theo dõi tất cả về sức khỏe, sự vận động, và thói quen hàng ngày của bạn. Còn Workout dùng để theo dõi quá trình tập luyện thể thao của bạn như chạy, đạp xe và đi bộ.

  5. Ứng dụng Gym Kit

  Ứng dụng Gym Kit cho phép đồng bộ hóa đồng hồ của người dùng với thiết bị tập luyện để có thêm phản hồi về fitness. Từ đó, giúp người dùng thiết lập chế độ tập luyện hợp lý. Trong tương lai, Apple có khả năng tích hợp thêm các chức năng mới dành cho hỗ trợ sức khỏe. Từ đó cho thấy được sự quan tâm của Apple đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khách hàng.

  Lời kết

  Như vậy, bạn có thể nắm bắt toàn bộ các vấn đề sức khỏe và theo dõi việc rèn luyện thể dục của bản thân khi sở hữu một chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch . Nó như một “cẩm nang thu nhỏ” bổ ích về sức khỏe cho mọi người mà rất tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Trong tương lai, Apple Watch có thể kết hợp với vô số ứng dụng của bên thứ ba để biến thiết bị thành một máy theo dõi sức khỏe vô cùng tiện lợi.

  Các sản phẩm Apple Watch đang có tại NewTechshop:

  --- Bài cũ hơn ---

 • 83% Người Dùng Hài Lòng Về Chức Năng Theo Dõi Sức Khỏe Của Apple Watch
 • Macbook Tương Lai Sẽ Có Chức Năng Theo Dõi Sức Khỏe Như Apple Watch
 • 83% Người Sử Dụng Hài Lòng Về Chức Năng Theo Dõi Sức Khỏe Của Apple Watch
 • Cách Sử Dụng Apple Watch Để Điều Khiển Các Thiết Bị Thông Minh Trong Nhà
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Apple Watch Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tổng Hợp Các Giải Pháp Nhân Sự Cho Nhà Quản Lý

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Thời Khủng Hoảng Covid
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp An Toàn Lao Động
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp An Toàn Sài Gòn
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương
 • Công Ty Giải Pháp Công Nghệ Jogo Tuyển Thực Tập – Phòng Chăm Sóc & Hỗ Trợ Người Học
 •  

  Tạo điều kiện cho nhân viên từ sự thấu hiểu

  Thấu hiểu nhân viên của mình, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chính là một trong những giải pháp nhân sự cho nhà quản lý được nhiều người áp dụng. Xét về khía cạnh thấu hiểu, nó không chỉ đơn thuần là nhìn thấy rõ năng lực của nhân viên, mà hơn thế nữa đó là sự thấu hiểu về mặt tình cảm. Nhà lãnh đạo cần thấy rõ những khó khăn mà nhân viên của mình đang gặp phải để giúp họ vượt qua.

  Còn về việc tạo điều kiện là tạo ra một môi trường giúp nhân viên phát huy tối đa khả năng, năng lực của bản thân. Đó là một môi trường làm việc thân thiện, khoa học, chuyên nghiệp và trao đổi lẫn nhau. Việc tạo điều kiện cho nhân viên cũng đồng nghĩa với việc phải tạo ra những thử thách để khai thác tối đa năng lực, tiềm năng của nhân viên.

   

  Nhà quản lý cần thấu hiểu và tạo điều kiện để nhân viên phát triển

  Sự thấu hiểu và tạo điều kiện còn được thể hiện qua việc khuyến khích nhân viên. Đây là hình thức giúp nhân viên cảm thấy họ được tôn trọng và những đóng góp của họ là xứng đáng. Sự khuyến khích này có thể thông qua những lời động viên, khen thưởng hoặc một số hình thức khác…

  Biết cách thuyết phục nhân viên

  Một trong những giải pháp nhân sự cho nhà quản lý vô cùng quan trọng đó chính là biết cách thuyết phục nhân viên. Thuyết phục ở đây bắt nguồn từ việc thuyết phục nhân viên đến làm việc cho đến quá trình giữ chân làm việc tại công ty/doanh nghiệp. Trong đó, yếu tố giữ chân được nhân viên là việc quan trọng nhất.

  Thực tế, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc nhân viên nghỉ việc, ví dụ như: thay đổi nội bộ công ty, nhân viên bị giáng cấp, công ty sát nhập… Chính điều này khiến nhân viên cảm thấy không thoải mái và quyết định không làm việc tại công ty/doanh nghiệp. Do đó, nhiệm vụ của nhà quản lý là phải phân tích để nhân viên hiểu rõ và thuyết phục họ ở lại.

  Để có thể thuyết phục thành công thì đầu tiên, nhà quản lý phải hiểu rõ nguyên nhân khiến nhân viên có quyết định nghỉ việc. Sau đó, gợi ý cách giải quyết và thuyết phục họ ở lại. Theo đánh giá của nhiều nhà quản lý giỏi, một trong những nguyên nhân chính khiến nhân viên nghỉ việc đó là do họ cảm thấy không được tôn trọng, công sức bỏ ra không được đáp ứng xứng đáng. Vì vậy, khi có nhân viên nghỉ việc, hãy xem xét đến nguyên nhân này.

   

  Hãy xem xét đến nguyên nhân khiến nhân viên nghỉ việc và thuyết phục họ ở lại

  Một nguyên nhân nữa khiến cho nhân viên nghỉ việc đó chính là do sự tác động từ những đồng nghiệp khác. Do đó, giải pháp nhân sự cho nhà quản lý là xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng giữa các nhân viên với nhau. Cố gắng kiểm soát nhân viên thật tốt, nếu có thái độ hoặc hành vi không đúng chuẩn mực, cần uốn nắn thậm chí là loại bỏ để không gây ảnh hưởng xấu.

  Các nhà lãnh đạo cũng cần thường xuyên trao đổi, góp ý với nhau trong công tác quản lý nhân sự. Điều này sẽ giúp tìm ra lỗ hổng mà doanh nghiệp đang gặp phải để có cách khắc phục hiệu quả nhất.

  Hãy thể hiện mình là một người lãnh đạo

  Đối với một nhà lãnh đạo, nếu muốn nhân viên của mình nghe lời và đáp ứng được công việc một cách hiệu quả nhất thì cần có nhu và cương. Cương ở đây nằm ở việc thể hiện mình là một người lãnh đạo và thực hiện những nhiệm vụ mà một nhà lãnh đạo cần có. Còn nhu ở đây chính là sự ôn hòa, thấu hiểu và thân thiện với nhân viên nhằm tạo tâm lý thoải mái trong quá trình làm việc.

  Trong giải pháp nhân sự cho nhà quản lý có chỉ ra rằng, một nhà lãnh đạo mà không cho nhân viên của mình thấy được mình là lãnh đạo thì hoàn toàn thất bại. Điều này không chỉ thể hiện sự cấp bậc, mà còn thể hiện sự quyền hạn giúp nhân viên tuân thủ điều kiện, quy định, giúp việc hoàn thành công việc được tốt hơn.

  Tuy nhiên, thể hiện sự quyền hạn của nhà lãnh đạo không có nghĩa là bạn có thể lạm quyền. Bởi hành vi này sẽ khiến bạn mất điểm trong mắt nhân viên. Làm cho họ cảm thấy quá trình làm việc hoàn toàn mang tính áp đặt và cuối cùng lựa chọn hình thức là rời đi.

   

  Nhà lãnh đạo cần thể hiện được quyền hạn của mình

  Đề ra giải pháp quản lý nhân sự

  Bên cạnh các giải pháp nêu trên thì tự bản thân nhà quản lý, nhà lãnh đạo phải biết cách đề ra giải pháp quản lý nhân sự cho chính mình. Giải pháp này sẽ tùy thuộc vào điều kiện làm việc cũng như môi trường nhân sự tại doanh nghiệp/công ty. Giải pháp đưa ra cần phù hợp với nhu cầu của nhân viên và không đi ngược lại giá trị công việc tại doanh nghiệp/công ty.

  Với các giải pháp quản lý nhân sự cho nhà quản lý mà Acabiz đã đề cập ở trên, chắc chắn sẽ giúp các nhà quản lý có được hướng đi đúng đắn cho mình, giúp thúc đẩy hiệu quả công việc đạt được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Huy Nhân Tố Con Người Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • 13 Giải Pháp Đào Tạo Nhân Lực Công Nghệ Cao
 • Hội Thảo “Chính Sách Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Phục Vụ Cho Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Tại Việt Nam” – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Công Tác Xây Dựng, Thực Thi Pháp Luật Về Dân Tộc Thiểu Số, Miền Núi Tại Tây Nguyên
 • Bệnh Còi Xương Ở Trẻ Em Và Giải Pháp Cho Mẹ
 • Sự Cần Thiết Của Giải Pháp Phần Mềm Kế Toán Cho Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần Mềm Kế Toán Hiệu Quả
 • Ứng Dụng Quản Lý Sản Xuất Hiệu Quả Trên Phần Mềm Kế Toán
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Thế Giới Mới
 • Thiết Kế Web Hải Phòng
 • Phần Mềm Quản Lý Khách Sạn – Giải Pháp Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp
 • Hiện nay, việc sử dụng phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp đã không còn gì xa lạ. Đây được coi là giải pháp tối ưu trong việc khắc phục các vấn đề về nhân lực trong lĩnh vực kế toán.

  Nếu như trước đây, kế toán thiếu thốn rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc và thường xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện, thì nay với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán thì người sử dụng có thể giảm tối đa thời gian lãng phí vào việc chỉnh sửa dữ liệu, sổ sách, báo cáo từ vài ngày xuống chỉ còn vài phút.

  Mặt khác, công tác kế toán thủ công đòi hỏi cần nhiều nhân sự làm kế toán. Trong khi phần mềm kế toán do tự động hóa hoàn toàn các công đoạn lưu trữ, tính toán, tìm kiếm và kết xuất báo cáo nên tiết kiệm được nhân sự và thời gian, chính điều này đã góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp.

  So với việc dùng nhiều nhân sự để ghi chép hạch toán hàng ngày, phần mềm kế toán có thể:

  • Sản xuất tài liệu tự động nhanh chóng và chính xác hoá đơn, ghi chú tín dụng, đơn đặt hàng, báo cáo in ấn và các tài liệu biên chế đều được thực hiện tự động.

  • Độ chính xác cao: Các chương trình kế toán có độ chính xác rất cao và hiếm khi gây ra lỗi. Sai sót duy nhất doanh nghiệp có thể gặp phải là do nhập dữ liệu và thông tin sai lệch từ ban đầu.

  • Update thông tin các hồ sơ kế toán được tự động cập nhật và số dư tài khoản (ví dụ như tài khoản khách hàng) sẽ luôn luôn được cập nhật kịp thời.

  • Hiệu quả sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên và thời gian, dòng tiền sẽ được cải thiện thông qua thu nợ tốt hơn và kiểm soát hàng tồn kho.

  • Tiết kiệm chi phí – phần mềm kế toán trên máy vi tính giảm thời gian nhân viên làm tài khoản và giảm chi phí kiểm toán như hồ sơ gọn gàng, lên nhật và chính xác.

  Bên cạnh đó, việc sử dụng giải pháp phần mềm kế toán giúp các doanh nghiệp giải quyết bài toán về dùng người, cụ thể:

  • Việc cập nhật về chế độ kế toán hiện hành có thể sẽ không được kịp thời, đặc biệt là đối với những kế toán viên mới vào nghề và chưa có nhiều kinh nghiệm.

  • Nhân sự có thể sẽ bị thay đổi vì nhiều lý do ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì bây giờ việc ấy cũng đơn giản hơn nhiều, điều này tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí.

  Với những lợi ích này thì ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng đến việc đầu tư cho mình những phần mềm kế toán để hỗ trợ tốt cho công việc. Tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề hay mức ngân sách… mà mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình những phần mềm kế toán khác nhau.

  BT tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Devteam
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Phần Mềm Cmc
 • Giải Pháp Thiết Bị Hội Nghị Truyền Hình Cho Bất Kỳ Phòng Họp
 • Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình – Công Ty Tnhh Công Nghệ An Ninh Việt
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Hòa Bình
 • Nguyên Nhân Giải Pháp Phòng Chống Suy Dinh Dưỡng Ở Trẻ Em

  --- Bài mới hơn ---

 • Phòng Ngừa Và Chăm Sóc Trẻ Suy Dinh Dưỡng
 • Phòng Chống Suy Dinh Dưỡng Cho Trẻ Ở Độ Tuổi Mầm Non
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Dinh Dưỡng Thế Giới
 • Đảng Bộ Phường 7 Tổ Chức Sơ Kết 01 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 19
 • Nhiều Biện Pháp Hiệu Quả Trong Công Tác Tuyển Quân Ở Huyện Tiên Lữ
 • Thứ tư – 25/09/2019 08:39

  Nguyên nhân của tình trạng không đủ vi chất dinh dưỡng là do khẩu phần ăn của người dân không đảm bảo, cung cấp không đủ đủ các vi chất dinh dưỡng quan trọng cho nhu cầu cơ thể, đặc biệt trong một số giai đoạn như phụ nữ đang mang thai, cho con bú, trẻ em đang tuổi lớn. Bên cạnh đó, vi chất dinh dưỡng từ nguồn thức ăn động vật có nguồn dinh dưỡng cao, dễ hấp thu, nhưng các thức ăn động vật đều có giá thành cao nên làm giảm sự tiếp cận thường xuyên của người dân với nguồn vi chất dinh dưỡng có giá trị sinh học cao đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Vì vậy, cần triển khai các giải pháp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng bao gồm:

  NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM

  Tác giả bài viết: Bích Tuyển

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Phẩm Theo Nhu Cầu Herbalife Protein Giải Pháp Dinh Dưỡng Lành Mạnh
 • Herbalife F1 Bữa Ăn Lành Mạnh Dinh Dưỡng Cho Cơ Thể Khỏe Đẹp
 • Vì Sao Nhu Cầu Protein Ở Vật Nuôi Bị Bệnh Khác Biệt So Với Vật Nuôi Khỏe Mạnh?
 • Một Số Biện Pháp Chống Nóng Cho Gia Súc, Gia Cầm
 • Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
 • Giải Pháp Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Nhằm Tăng Sức Hấp Dẫn Và Sức Cạnh Tranh Cho Du Lịch Hà Nội – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)

  --- Bài mới hơn ---

 • Sinh Hoạt Chuyên Đề: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ – Viện Nghiên Cứu Thanh Niên
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Hội Nông Dân
 • Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Tuyển Sinh 10
 • Tham Luận Về Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đại Trà Và Thi Vào Lớp 10 Bộ Môn Toán : Trường Thcs Quảng Long
 • Bài Tham Luận Về Công Tác Ôn Thi Ts Vào Lớp 10 Thpt Của Đồng Chí Trần Thị Kim Cúc Trong Hội Cb,cnvc,nlđ Năm Học 2021
 •    Một nguyên nhân lớn là những tiềm năng và lợi thế du lịch chưa thực sự được khai thác hiệu quả để trở thành sản phẩm du lịch đặc thù và hấp dẫn của Hà Nội. Khách du lịch dường như vẫn chỉ coi đây là điểm dừng chân, trung chuyển bởi có đường bay quốc tế và nội địa lớn trước khi tới với những điểm đến khác ở Việt Nam. Du lịch Hà Nội đang dần mất đi lợi thế này khi các địa bàn trọng điểm du lịch đang hoàn thiện các sân bay quốc tế và hạ tầng giao thông đường bộ thuận tiện. Ngoài ra, du lịch Hà Nội thời gian qua cũng đã phát triển nhưng còn nhạt nhoà, không có sản phẩm đặc trưng, thiếu điểm nhấn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Vì vậy, trước khi mất đi những lợi thế và để phát huy được những tiềm năng, Hà Nội cần chú trọng đầu tư vào xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù và đa dạng hoá để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú tại thành phố.

     Định hướng của thành phố đối với phát triển sản phẩm du lịch cũng đã được xác định rõ tại Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch vui chơi giải trí, du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm và du lịch nông nghiệp. Cụ thể:

  – Du lịch văn hóa: Phát triển các loại hình tham quan di tích lịch sử văn hóa, làng nghề, tham quan phố cổ, du lịch lễ hội, du lịch cộng đồng.

  – Du lịch sinh thái: Tập trung vào các sản phẩm tham quan, nghiên cứu tìm hiểu các giá trị cảnh quan, sinh thái tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; khu danh thắng Hương Sơn; khu vực núi Sóc – hồ Đồng Quan.

  – Du lịch vui chơi giải trí: Hình thành các khu vui chơi giải trí gồm tổng hợp ở Sóc Sơn; Khu vui chơi giải trí mang tính khám phá thiên nhiên tại Ba Vì; Khu vui chơi giải trí thể thao ở khu vực Ba Vì hoặc Sóc Sơn; Khu vui chơi giải trí thế giới nước Hồ Tây; Khu Thiên đường Bảo Sơn.

  – Du lịch MICE khai thác các sự kiện chính trị quốc tế; các sự kiện văn hóa thể thao lớn được tổ chức thường xuyên; các sự kiện du lịch: hội chợ du lịch, festival du lịch…

  – Du lịch nghỉ dưỡng: Tập trung phát triển ở Ba Vì, Sóc Sơn.

  – Du lịch mua sắm: Phát triển tại các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm hiện đại; các điểm du lịch làng nghề truyền thống nổi tiếng.

  – Du lịch nông nghiệp: Phát triển ở các vùng ngoại thành bổ sung cho các chương trình du lịch nội đô.. Việc tập trung phát triển hệ thống sản phẩm này cần những chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để có thể dần đưa Hà Nội trở thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Đồng thời để đảm bảo phát triển bền vững, cần xác định một số yêu cầu trong phát triển sản phẩm du lịch của Hà Nội:

  – Xác định rõ sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội: cần xác định sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội để tạo điểm nhấn và thương hiệu cho du lịch thành phố. Với những giá trị văn hóa đặc sắc, Hà Nội nên tập trung nguồn lực đầu tư phát triển sản phẩm Du lịch Văn hóa trở thành sản phẩm đặc thù, đồng thời phát triển những sản phẩm bổ trợ để gia tăng sự phong phú cho hệ thống sản phẩm. Những sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của thủ đô đã được nghiên cứu và xác định tại Quy hoạch như Du lịch văn hóa với những trải nghiệm lịch sử về một cố đô Việt cổ tại Công viên văn hóa lịch sử Hoàng Thành Thăng Long; Du lịch văn hóa kết hợp tham quan và nghỉ dưỡng tại quần thể danh thắng Hương Sơn; Du lịch vui chơi giải trí tại quần thể khu du lịch Sóc Sơn; Du lịch nghỉ dưỡng, cuối tuần với những trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa đồng bằng châu thổ sông Hồng tại Khu du lịch làng quê Việt (Cổ Loa – Vân Trì); Du lịch đô thị trong không gian phố cổ Hà Nội…

  – Phát triển sản phẩm du lịch gắn với thị trường khách mục tiêu: phát triển sản phẩm phải phù hợp với từng thị trường khách mục tiêu, từ đó có những chiến lược, kế hoạch xúc tiến thị trường hiệu quả. Các thị trường được xác định tại Hà Nội là thị trường khách du lịch quốc tế (bao gồm khách quốc tế và khách là người Việt Nam ở nước ngoài), khách du lịch nội địa (khách là người Việt Nam và khách là người nước ngoài sống ở Việt Nam).

  Hoàng Mai – QLKH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Các Sản Phẩm Du Lịch
 • Skkn Một Số Giải Pháp Chỉ Đạo Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Của Tổ Chuyên Môn Trường Thcs
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Tại Khu Dân Cư Bằng Những Việc Làm Cụ Thể
 • Chất Lượng Ban Hành Văn Bản Hành Chính Tại Ubnd Cấp Xã Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Quản Lý Bộ Phận Buồng Của Các Khách Sạn Ở Việt Nam
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50