Tuyên Truyền, Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Tấm Gương Cán Bộ, Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Vấn Đề Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Để Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao “tính Đảng” Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Đảng Bộ Học Viện Lục Quân Hiện Nay
 • Giáo Dục Trẻ Em Bảo Vệ Môi Trường Bằng Truyện Tranh
 • Một số cán bộ có tâm trạng thời bình, muốn nghỉ ngơi, sợ gian khổ, ngại việc khó, không ham học tập, thiếu cảnh giác, kém kỷ luật, muốn tiêu xài rộng rãi, thích phô trương, lãng phí, tham ô, hủ hóa, ghen tị địa vị, quan liêu, bao biện, không tin vào lực lượng quần chúng. Với tư duy và tầm nhìn vượt thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu được tình hình trên. Tháng 12-1958, Người viết tác phẩm “Ðạo đức cách mạng” với bút danh Trần Lực đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) số 12.

  Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng gồm: (1) Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất; (2) Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; (3) Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc; (4) Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.

  Những nội dung cơ bản về đạo đức cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, cùng với những bài nói, bài viết của Người về tư cách và đạo đức người cách mạng trở thành kim chỉ nam đối với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm chất, đạo đức. Những hạn chế, yếu kém và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Song, cần thẳng thắn thừa nhận rằng, có những thời điểm nhất định, Đảng ta chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Hội nghị T.Ư 5 khóa VIII của Đảng chỉ rõ: “Việc xử lý những phần tử thoái hóa biến chất trong Đảng và bộ máy Nhà nước chưa nghiêm. Tinh thần tự phê bình và phê bình sa sút ở nhiều cấp bộ đảng. Nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị trong sinh hoạt đảng và các đoàn thể rất yếu…”.

  Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, thiết nghĩ các cấp, các ngành, đoàn thể cần thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng hiện nay. Đạo đức cách mạng là một phẩm chất cao quý, thể hiện cốt cách của người cán bộ, đảng viên. Thực hiện sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, “Sửa đổi lối làm việc” và các bài viết, bài nói của Người, cùng với quan điểm của Đảng ta về đạo đức cách mạng gần 90 năm qua, có thể hiểu đạo đức cách mạng hiện nay thể hiện ở những nội dung cơ bản như sau:

  1. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn phấn đấu, rèn luyện không ngừng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

  2. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trung với nước, hiếu với dân, đặt lợi ích của tập thể, của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên; không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

  3. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, xâm phạm tài sản của Nhà nước và nhân dân, không lãng phí; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, cương lĩnh, kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí tài sản của Nhà nước và xã hội;

  4. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi nâng cao trình độ, năng lực công tác; giữ gìn lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh; luôn đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp và luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân;

  5. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

  Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do vậy, yêu cầu đầu tiên đặt ra là nội dung tuyên truyền, giáo dục phải luôn đổi mới, phong phú và sâu sắc; phải đặt ra những yêu cầu cụ thể, gắn với từng cấp, từng ngành, từng đơn vị theo cương vị, chức trách được giao.

  Cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường giáo dục mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thường xuyên phổ biến, quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, coi trọng học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước. Hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phải đổi mới, đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường đăng tải những thông tin tích cực, tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp cái tốt, cái đúng trong hành vi đạo đức, biểu dương người tốt, việc tốt, lên án cái xấu, cái ác một cách cụ thể.

  Các cấp ủy đảng cần thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Cần chỉ rõ thực trạng, những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng và bài học kinh nghiệm rút ra thời gian qua; chỉ rõ mối quan hệ giữa đạo đức trong Đảng và đạo đức xã hội; nội dung, giá trị đạo đức cách mạng và hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

  Hơn lúc nào hết, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Mạnh dạn đưa ra khỏi tổ chức những người không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Trong Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Đảng ta xác định phải: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Cấp ủy các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”.

  Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

  Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải soi lại mình, không chỉ nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, mà còn phải có kế hoạch trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng đối với bản thân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên
 • Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Bệnh Vô Cảm
 • Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Hiện Tượng Vô Cảm
 • Khắc Phục Bệnh Vô Cảm Trong Học Sinh
 • Thực Trạng Giới Trẻ Hiện Nay Trước Căn Bệnh Sống Vô Cảm
 • Giáo Dục, Rèn Luyện Cán Bộ, Đảng Viên Trong Xây Dựng Đảng Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Rèn Luyện Đảng Viên Hiện Nay
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Rèn Luyện Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Theo Tinh Thần Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4 Khóa Xi
 • Giáo Dục Nghệ Thuật Trong Việc Hình Thành, Phát Triển Phẩm Chất Và Năng Lực Của Học Sinh
 • Vai Trò Của Giáo Dục Đối Với Sự Hình Thành Phát Triển Nhân Cách
 • Hình Thành Và Phát Triển Năng Lực Cho Hs Qua Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi Trong Dạy Và Học
 • Để xây dựng Đảng ta vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp; trong đó, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là một giải pháp rất quan trọng.

  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

  Nghị quyết đã đánh giá những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng Đảng trong thời gian vừa qua, nêu lên thực trạng đáng báo động trong cán bộ, đảng viên hiện nay; trong đó, nhấn mạnh: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc…”1. Từ đó, Nghị quyết xác định phải tập trung cao độ thực hiện tốt vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất trong ba vấn đề cấp bách là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  Như vậy, vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã trở thành vấn đề trung tâm của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để tạo được sự chuyển biến thật sự về phẩm chất của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là giải pháp then chốt.

  Đảng ta là một khối thống nhất gồm hàng triệu đảng viên, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên quyết định chất lượng hoạt động của Đảng. Thực tế quá trình hoạt động của Đảng ta chỉ rõ: khi nào tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên tốt thì Đảng mạnh, cách mạng thắng lợi; trái lại, khi nào trong Đảng có nhiều cán bộ, đảng viên yếu kém thì năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giảm sút, cách mạng gặp khó khăn, phức tạp.Suốt chặng đường dài hoạt động của Đảng, từ khi Đảng còn hoạt động bất hợp pháp đến khi thành đảng cầm quyền, đại đa số cán bộ, đảng viên đều kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm theo lời dạy và tấm gương “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” của Bác Hồ, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với quần chúng nhân dân. Đã có những thời kỳ khi cách mạng gặp khó khăn, thử thách, thì nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tự nguyện nhận khó khăn, gian khổ, hy sinh về mình, ” đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; khi thuận lợi, có lợi ích, thì cán bộ, đảng viên vui vẻ nhường nhịn, thực sự ” lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ “. Bởi vậy, dân tin yêu Đảng, mối quan hệ Đảng – Dân gắn bó; mặc dù có ít đảng viên, lại bị kẻ thù đàn áp, nhưng Đảng vẫn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang lãnh đạo cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng to lớn hơn.

  Từ vài thập kỷ nay, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp. Đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, cùng với những thuận lợi to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế đưa đến. Thêm vào đó, các thế lực thù địch càng ra sức thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Chúng thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tăng cường hoạt động chống phá, hòng chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, hòng làm suy yếu, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hoá chế độ chính trị nước ta theo quỹ đạo chính trị của chúng.

  Tình hình đó đã làm cho xã hội và ngay cả trong Đảng, trong bộ máy của hệ thống chính trị nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Đáng chú ý là, hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên không còn là cá biệt, mà là của “một bộ phận không nhỏ”, trong đó thường là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, kể cả một số cán bộ cao cấp. Tài sản, lối sống và phong cách của nhiều đảng viên có chức, có quyền cùng gia đình họ đã cách biệt hẳn với cuộc sống của đông đảo nhân dân lao động. Hiện tượng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân của các cơ quan công quyền cùng cán bộ trong hệ thống chính trị xảy ra ngày càng nhiều ở cấp cơ sở. Một số chủ trương cũng như cách điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền, nhất là ở các địa phương, cơ sở, không sát thực tế, chưa hợp lòng dân, thậm chí thiếu công tâm, vụ lợi, trái pháp luật, nên thực hiện không có kết quả, có trường hợp còn bị nhân dân phản đối, khiếu kiện lên trên… Những hiện tượng tiêu cực này làm cho quần chúng nhân dân bức xúc, oán thoán, mất lòng tin vào Đảng, chính quyền, làm xói mòn bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng. Đây cũng là điều kiện mà các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng để tuyên truyền phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi đen chế độ, gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều đáng lo ngại là hiện tượng tiêu cực ngày càng lây lan trên nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội, không chỉ của cá nhân mà của cả tập thể với những biểu hiện vừa tinh vi, vừa trắng trợn và nguy cơ ngày càng nghiêm trọng. Những hiện tượng suy thoái trong Đảng do nhiều căn nguyên, nhưng chủ yếu là do sự yếu kém về tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên, để cho cái xấu xâm nhập, lấn át cái tốt, để cho chủ nghĩa cá nhân chi phối con người mình.

  Để ngăn chặn, đi tới khắc phục sự suy thoái này, phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, song vấn đề then chốt là phải thực hiện tích cực, thường xuyên, có hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trong đó cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng để cán bộ, đảng viên luôn kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng, hết lòng, hết sức phấn đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước tình hình khó khăn, phức tạp và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng; thường xuyên nâng cao cảnh giác, phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của chúng; không phai nhạt lý tưởng, ngả theo các trào lưu tư tưởng sai trái hoặc hoài nghi, bàng quan với quan điểm, đường lối của Đảng; phải thực sự là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho quần chúng.

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa sâu xa, thiêng liêng đối với toàn Đảng, toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải quyết tâm học tập, rèn luyện; thực sự tạo được bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức, quyết tâm sửa mình theo tấm gương của Người.

  Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cần nêu gương đạo đức của những chiến sĩ cộng sản tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng, những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ qua những hành động, những con người cụ thể trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay. Điều này, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt đẹp của Đảng, của cách mạng, vừa có ý nghĩa tôn vinh những tấm gương sáng bên cạnh tấm gương vĩ đại của Bác.

  Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình để tiến bộ. Trong tác phẩm nổi tiếng Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong công tác, trong tranh đấu, trong huấn luyện, các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi” 2. Tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, mục đích là để tự tu dưỡng mình, giúp nhau cùng tiến bộ và củng cố đoàn kết nội bộ. Nhưng gần đây, do nhận thức và cách làm của tổ chức cơ sở và cán bộ, đảng viên còn lệch lạc nên chất lượng, hiệu quả sinh hoạt tự phê bình và phê bình giảm sút. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) xác định giải pháp tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, gắn với nêu cao tính tiền phong gương mẫu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước của cấp uỷ và các cấp uỷ viên cấp trên. Qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình hướng vào những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, chỉ ra được ưu điểm của cán bộ, đảng viên để phát huy và nhân rộng hơn. Đồng thời, phải vạch rõ những yếu kém, khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn chặn, tiến tới khắc phục triệt để sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

  Rèn luyện cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế3. Kết quả hoạt động thực tiễn là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động thực tiễn, tiếp xúc với công việc, với quần chúng… cán bộ, đảng viên có điều kiện rèn luyện để trưởng thành; cũng qua hoạt động thực tiễn, những khuyết, nhược điểm của cán bộ, đảng viên sẽ bộc lộ để được giúp đỡ sửa chữa tiến bộ.

  Các tổ chức đảng tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Đây là chức năng, nhiệm vụ đương nhiên của tổ chức đảng. Nhưng gần đây, việc quản lý cán bộ, đảng viên của một số tổ chức đảng có phần lỏng lẻo, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, để một bộ phận cán bộ, đảng viên buông lỏng tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, tham nhũng, sa đoạ… Các tổ chức đảng phải có trách nhiệm nắm vững quan điểm, tư tưởng, thái độ làm việc, các mối quan hệ, cách sống, cả hoàn cảnh gia đình và tài sản… của mọi cán bộ, đảng viên trong phạm vi mình quản lý để chủ động ngăn ngừa những hành vi tiêu cực, không để xảy ra tình huống xấu bất ngờ. Mặt khác, Nhà nước cần có cơ chế quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản, tài chính của tập thể và quốc gia; mọi chế độ, tiêu chuẩn phải tuân theo chính sách, pháp luật, chống các quy định đặc quyền, đặc lợi và phải công khai, minh bạch; tăng cường công tác thanh tra, giám sát của tổ chức đảng, cơ quan chuyên môn, của đảng viên và quần chúng nhân dân; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm minh đối với mọi tập thể và cá nhân vi phạm.

  Làm tốt việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên sẽ tạo được sự chuyển biến thực sự về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của mỗi người từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra ngoài Đảng và tới toàn dân để thực hiện được lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” 4. Làm được như vậy thì Tổ quốc Việt Nam XHCN mãi mãi trường tồn.

  Viện KHXHNVQS/Bộ Quốc phòng

  1- Ban Tuyên giáo Trung ương – Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb CTQG, H. 2012, tr. 27-28.

  2 – Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2002, tr. 265.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chăm Lo Giáo Dục, Bồi Dưỡng, Rèn Luyện Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Một Số Giải Pháp Cơ Bản Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quản Lý, Giáo Dục, Rèn Luyện Kỷ Luật Đối Với Cán Bộ, Đảng Viên Ở Học Viện Lục Quân Hiện Nay
 • Phương Pháp Quản Lí Giáo Dục
 • Luận Văn: Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Thpt
 • Những Đối Tượng Nào Có Thể Được Áp Dụng Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn
 • Vận Dụng Giá Trị Tác Phẩm “đạo Đức Cách Mạng” Vào Xây Dựng Đạo Đức Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Về Đạo Đức Và Trách Nhiệm Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Tỉnh Đắk Nông
 • Tăng Cường Đạo Đức Cách Mạng Của Cán Bộ, Đảng Viên
 • Nâng Cao Phẩm Chất Đạo Đức Cách Mạng Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Học Viện Lục Quân Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Báo Cáo Tình Hình Nông Dân Và Hoạt Động Của Hội Nông Dân Việt Nam Tại Buổi Làm Việc Với Thủ Tướng Chính Phủ (Ngày 21/ 4/ 2022)
 • Nghiên Cứu, Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Giải Quyết Vấn Đề Lao Động, Việc Làm
 • Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nói riêng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

  60 năm sau khi Người viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12-1958), những chỉ dẫn của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực góp phần phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình “tự diễn biến” theo chiều hướng suy thoái ở một số CB, ĐV. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa” từ một người đến cả một tổ chức.

  Theo đó, “tự diễn biến” ở một bộ phận CB, ĐV là những biểu hiện trong nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng, niềm tin vào nền tảng tư tưởng, vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN)… Cụ thể là: Suy giảm về nhận thức, bản lĩnh chính trị, xa rời lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời Cương lĩnh của Đảng, suy giảm về phẩm chất và năng lực của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý…

  Trong đó, sự suy giảm của CB, ĐV về phẩm chất đạo đức, lối sống, chuẩn mực đạo đức, lối sống XHCN; sa sút về năng lực, phương pháp công tác, không còn khả năng tập hợp quần chúng quán triệt và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đây cũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng cầm quyền.

  Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” . Nguồn: chúng tôi

  Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những nguy cơ dẫn đến thoái hóa biến chất, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ nêu ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nhận diện rõ “kẻ địch nội xâm” nguy hiểm mà còn chỉ ra một số nhiệm vụ cốt yếu:

  1) “Phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng”.

  2) Chú trọng các nguyên tắc xây dựng Đảng; theo đó “chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.

  3) Mỗi CB, ĐV phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật”.

  4) Trong mọi mặt công tác, “phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân”.

  5) Luôn cầu thị, “cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”…

  Theo đó, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố khối đoàn kết, kỷ luật của Đảng, chống nguy cơ suy thoái trong nội bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu CB, ĐV phải kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, gương mẫu trước quần chúng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và nhất là phải rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết phòng, chống chủ nghĩa cá nhân; phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên cơ sở tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, chứ không phải là đấu nhau, “bới lông tìm vết”, “là ba phải”, “là trước mặt nói một đằng, phía sau làm một nẻo”…

  Chỉ có nêu cao tinh thần rèn luyện đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của người cộng sản mới giúp nhau sửa chữa tốt khuyết điểm, phát triển ưu điểm, làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Như vậy, thì đoàn kết và thống nhất nội bộ trong Đảng mới được củng cố, tăng cường, góp phần nhân nguồn sức mạnh nội lực của Đảng.

  Cũng theo lời Người, chỉ có làm được như vậy, mỗi CB, ĐV mới tự cải tạo mình, tự tiến bộ, “để khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước”; để họ thực sự là những người cộng sản gương mẫu đi đầu, luôn vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh cả lợi ích của cá nhân mình.

  Cùng với thời gian, luận điểm Hồ Chí Minh nêu ra: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”, không chỉ phản ánh đúng thực tiễn mà còn luôn là lời cảnh tỉnh có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi CB, ĐV, với mỗi tổ chức cơ sở đảng.

  Vì vậy, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo lời dặn và những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Ðạo đức cách mạng”, để phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mỗi CB, ĐV phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo những yêu cầu sau:

  Một là, thường xuyên học tập, quán triệt sâu sắc lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, mỗi CB, ĐV phải tự mình rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ, phương pháp và tác phong công tác, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Qua đó, tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch của mỗi người trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là sức đề kháng trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, sự cám dỗ và lối sống thực dụng…

  Hai là, trong mọi mặt công tác và cuộc sống đời thường, phải tự giác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”, các quy định của Ban Bí thư khóa XI và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc nêu gương của CB, ĐV… Qua đó, mỗi người hằng ngày đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân: Vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, tư tưởng cánh hẩu, lợi ích nhóm…

  Ba là, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Nội dung rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu gương đạo đức cách mạng của mỗi người tùy vị trí công tác và trách nhiệm được giao phải thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác, nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy thi đua, tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

  Bốn là, khắc phục tình trạng “các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát… Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém” như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu.

  Đồng thời, qua đó đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ CB, ĐV với 27 biểu hiện (9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của CB, ĐV và nhân dân vào Đảng và chế độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Luận Văn Công Tác Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Ở Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long Hiện Nay. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Giao Thông Tĩnh Hà Nội
 • Pháp Luật Về Giao Đất, Cho Thuê Đất Ở Nước Ta
 • Đăng Ký Khai Sinh, Đăng Ký Thường Trú, Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Cho Trẻ Em Dưới 6 Tuổi
 • Một Số Khó Khăn Vướng Mắc Trong Việc Đăng Ký Hộ Tịch Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Thi
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyên Truyền, Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên
 • Giải Pháp Xây Dựng Tấm Gương Cán Bộ, Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Vấn Đề Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Để Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao “tính Đảng” Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Đảng Bộ Học Viện Lục Quân Hiện Nay
 • Một là: Phát triển kinh tế xã hội theo hướng nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề vật chất để xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

  Theo quan điểm của các nhà kinh điển mácxít, tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, suy đến cùng kinh tế quyết định chính trị. Như vậy, cơ sở của đạo đức cũng xuất phát từ kinh tế. Vấn đề phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay là “con đường rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, phát huy tối đa những tiềm năng và lợi thế của đất nước, gắn công nghiệp hóa với hiện đại hóa trong từng bước, gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. Việc nâng cao trình độ về lý luận chính trị – hành chính sẽ tạo sự phát triển ngày càng hoàn thiện cho mỗi cán bộ, đảng viên, là yếu tố để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy hết mọi khả năng đối với công việc, góp phần làm tăng hiệu quả trong công tác nhất là đối với công tác quản lý, lãnh đạo.

  Thành tựu của gần 25 năm đổi mới ở nước ta chứng tỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trưởng thành về trình độ lý luận. Trình độ học vấn, chuyên môn cũng đã có bước chuyển biến rõ nét. Thực tế ở thành phố Đà Nẵng cho thấy đội ngũ đảng viên có trình độ tương đối cao trong xã hội. Năm 2009, có 96,7% số đảng viên mới có trình độ phổ thông trung học, 53,3 % trình độ chuyên môn đại học, 2,8% thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học của đảng viên có mặt chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Điều đó một phần quan trọng là do một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, thiếu tu dưỡng bản thân, trở thành những đảng viên trung bình hoặc yếu kém. Đối với bộ phận đảng viên này, tình trạng ngại đi học, ngại học tập chính quy và dài hạn là khá phổ biến.

  Hiện nay, Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động, kinh tế – xã hội phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá, hiệu quả và sức cạnh tranh cao (hai năm liên tục: 2008 và 2009 đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất nước). Thành phố Đà Nẵng đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XX và Nghị quyết 33 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của miền Trung”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó thì việc nâng cao trình độ về các mặt cho cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng. Điều đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cũng như sự chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, đảng viên. Mặt khác nó còn là yếu tố góp phần bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thành phố Đà Nẵng hiện tại và tương lai.

  Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ, đảng viên, thành phố Đà Nẵng cần tổ chức nhiều hơn các đợt học tập nâng cao trình độ chính trị – hành chính cho cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học. Để đạt hiệu quả cao, công tác này đòi hỏi ý thức tự giác học tập rèn luyện của mỗi người. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Đà Nẵng hiện nay, để khắc phục tình trạng yếu kém về đạo đức của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên thì việc tổ chức Đảng chăm lo đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị lẫn học vấn tri thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý là một việc làm quan trọng và cấp bách hiện nay.

  Năm là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên

  Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cần đi đôi với việc tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Thông qua việc phát huy quyền làm chủ và sự giám sát của nhân dân để rèn luyện cán bộ, đảng viên về lập trường tư tưởng, quan điểm, tác phong và lối sống cách mạng. Bởi vì, nhân dân là những người trực tiếp tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và thấy được năng lực, phẩm chất của cán bộ, đảng viên qua những việc làm cụ thể của họ. Thực tế ở nước ta và thành phố Đà Nẵng cho thấy, nơi nào quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, công tác kiểm tra, giám sát của nhân dân được coi trọng thì nơi đó tổ chức Đảng lãnh đạo và hoạt động có hiệu quả; cán bộ, đảng viên luông là những người gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gần gũi, tôn trọng nhân dân tạo môi trường lành mạnh ở nơi làm việc và nơi cư trú. Vì vậy, việc giáo dục và nâng cao ý thức làm chủ và phát huy tới mức cao quyền làm chủ của nhân dân ở thành phố Đà Nẵng hiện nay cần đi đôi với những biện pháp tổ chức, đảm bảo cho quần chúng thực sự kiểm tra, giám sát công việc của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, các đơn vị sản xuất – kinh doanh, các đơn vị hành chính – sự nghiệp phải thường xuyên tổ chức quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên, góp ý kiến phê bình cơ quan lãnh đạo quản lý tạo thành dư luận rộng rãi, thành nề nếp thường xuyên của quần chúng là giám sát, biểu dương người tốt, việc tốt, phê bình và lên án những tư tưởng, hành động, tác phong xấu của cán bộ, đảng viên.

  Sáu là: Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực về đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

  Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng đạo đức cách mạng. Vì vậy, thắng lợi của cách mạng không thể tách rời cuộc đấu tranh bài trừ chủ nghĩa cá nhân.

  Cán bộ, đảng viên là những người chịu trách nhiệm trước Đảng, trước tập thể và nhân dân. Cán bộ, đảng viên là người đại diện cho lợi ích của một tập thể, một cộng đồng. Mặt khác, Đảng ta là đảng cầm quyền nên hầu hết những người có chức, có quyền đều là đảng viên. Các chức vụ phải đi đôi với các quyền trong đó có quyền bảo vệ các tài sản của Nhà nước và phân bổ các tài sản này theo Hiến pháp, pháp luật hoặc theo các nguyên tắc đã được thông qua. Chính đây là chỗ một số cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân có thể lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, làm trái Hiến pháp, pháp luật, nguyên tắc và thể lệ chung.

  Ở Đà Nẵng hiện nay, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân rất đa dạng. Biểu hiện nổi bật đối với người có chức quyền là quan liêu, tham nhũng. Ngoài ra còn có các biểu hiện khác như cơ hội về chính trị, cơ hội về tổ chức, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy lợi…Muốn loại bỏ những hiện tượng này trước hết phải loại trừ chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: Do chủ nghĩa cá nhân mà cán bộ, đảng viên ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ…Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Vì vậy, “muốn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính phải chống chủ nghĩa cá nhân”[3].

  Hiện nay, thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Từ khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng được thành lập (26/05/2010), tình hình chống tham nhũng tại thành phố Đà Nẵng có bước chuyển biến cơ bản tích cực. Qua 6 tháng đầu năm 2010, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung, công việc đã đề ra tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2010. Đặc biệt thành phố quan tâm công tác cải cách hành chính là khâu góp phần giảm thiểu tiêu cực, tham nhũng. Đi đôi với công tác phòng thì công tác chống cũng được quan tâm: trong 6 tháng đầu năm 2010 Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng với hình thức khiển trách và 45 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là chấp hành chưa nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống…. Thanh tra thành phố đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng, qua đó, có tác dụng ngăn ngừa tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố và xét xử cũng triển khai rất nghiêm minh, đúng người, đúng tội nên có tác dụng răn đe nhất định.

  Tóm lại, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng tăng lên đáng kể về chất lượng và số lượng. Có thể nói rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có mặt ở hầu hết các ngành, các cấp. Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cũng có bước chuyển biến mới. Trình độ lý luận chính trị, học vấn chuyên môn của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng luôn luôn là lực lượng tiên phong trong mọi công việc, chủ động sáng tạo trong học tập và công tác nhằm phục vụ có hiệu quả những yêu cầu của tình hình mới đặt ra.

  Mặc dù vậy, từ thực trạng đạo đức và công tác xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng hiện nay (những ưu điểm cơ bản, những hạn chế và nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đã được phân tích), để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình đổi mới hiện nay và thực hiện Nghị quyết 33 – NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế – xã hội lớn của Miền Trung”, điều cần thiết là phải xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố. Để xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng hiện nay cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được đề cập. Điều đó chắc chắn sẽ phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp đổi mới và tạo ra động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Bệnh Vô Cảm
 • Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Hiện Tượng Vô Cảm
 • Khắc Phục Bệnh Vô Cảm Trong Học Sinh
 • Thực Trạng Giới Trẻ Hiện Nay Trước Căn Bệnh Sống Vô Cảm
 • Nghị Luận Xã Hội Về Bệnh Vô Cảm Hiện Nay
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Cho Cán Bộ, Đảng Viên, Quần Chúng

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Phát Huy Dân Chủ Ở Nước Ta Hiện Nay: Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Ba Giải Pháp Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Ngành Dầu Khí Việt Nam Đến Năm 2022
 • Giải Thưởng Hồ Hảo Hớn 2022: Tuyên Dương 9 Mô Hình, Giải Pháp
 • 19 Mô Hình, Giải Pháp Hay
 • Phần Mềm Kinh Doanh Đa Cấp Mô Hình
 • Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống, vừa có tính kế hoạch nhưng cũng bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

  Tiếp tục phát huy cao độ vai trò của hệ thống tổ chức, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

  Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

  Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động của công tác xây dựng Đảng trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả những hoạt động đó ở cơ quan, đơn vị mình.

  Tổ chức đảng, trong đó hạt nhân là cấp ủy đảng có vai trò quyết định đến chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

  Lãnh các cấp, cần xác định đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc quyền; nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

  Các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nông dân có vai trò quan trọng trong vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền đề ra. Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động các hội viên, đoàn viên tham gia và đẩy mạnh thực hiện đi vào chiều sâu, qua đó góp sức cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

  Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ phụ thuộc vào việc phát huy vai trò của hệ thống tổ chức và cấp ủy, người lãnh đạo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà còn phụ thuộc rất lớn vào các hình thức, phương pháp giáo dục. Đồng thời với phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, cần đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là yêu cầu vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên của quá trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng.

  Giải pháp này là cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tế.

  Trong tình hình hiện nay, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp sau: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; Tăng cường phương pháp nêu gương của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương; Lựa chọn xây dựng đơn vị điểm; Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

  Đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “thành tích”… Nếu kết hợp tốt, đồng bộ các hình thức, phương pháp trên thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ khả thi và có hiệu quả thiết thực.

  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Đây là giải pháp mang tính đột phá, là động lực, mắt xích quan trọng trong quá trình gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xác định đúng “nút thắt”, giải phóng những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03 – CT/TW) với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.

  Thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa tác động, thúc đẩy nhau trong quá trình xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng mạnh. Trong thực hiện cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong học tập, công tác, sinh hoạt Đảng, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền địa phương. Đây được xác định là khâu mấu chốt để thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

  Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong thường vụ, cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới.

  Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 – CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, cần thực hiện một số nội dung sau:

  Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng ở cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

  Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này phải được tiến hành công khai, dân chủ; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu.

  Thứ ba, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

  Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.

  Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Đẩy mạnh tính tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng

  Đây là giải pháp giữ vai trò trụ cột, là “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Bởi nếu cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình được lên cụ thể, cẩn thận, tỉ mỉ nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình thì kết quả đạt được sẽ không cao.

  Để phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên, quần chúng thì những chuyên đề giáo dục cần có sự đổi mới cả về hình thức và cách tiếp cận, phải đi vào thực chất, khắc phục bệnh hình thức, chung chung.

  Trong phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, quần chúng cần hết sức coi trọng việc phát huy tính tự giác, tính tích cực đấu tranh với cái xấu. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn tự đấu tranh với chính mình để không bị ảnh hưởng của những mặt xấu tồn tại trong xã hội tác động.

  Kết hợp chặt chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự tăng cường công tác quản lý, giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của các cấp lãnh đạo, tổ chức, chính quyền địa phương. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách phải được coi như một quá trình “luyện vàng”. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong giai đoạn hiện nay cần phải có sự nỗ lực cố gắng của cả hai phía: Cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng và sự quản lý, giáo dục của các cấp lãnh đạo, của tổ chức, chính quyền.

  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở giai đoạn trước đã cho thấy: cơ quan, đơn vị, địa phương nào phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia giám sát các mặt hoạt động của cán bộ, đảng viên thì ở đó, vai trò của đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của quần chúng nhân dân được củng cố; uy tín của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Và ngược lại, ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào việc kiểm tra, giám sát làm qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp, thì cơ quan, đơn vị, địa phương đó tất yếu sẽ yếu kém. Kiểm tra, giám sát là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và của cả hệ thống chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc và nặng về hành chính hóa để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất. Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, các bước, các hoạt động công tác. Thực hiện kiểm tra để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương./.

  Nguồn: chúng tôi ngày 13/10/2016

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thiết Kế Một Bảng Value Proposition Canvas
 • Giải Pháp Mail Cho Doanh Nghiệp
 • Top Giải Pháp Mail Server Cho Doanh Nghiệp Phổ Biến Hiện Nay
 • Tư Vấn 05 Giải Pháp Email Cho Doanh Nghiệp Nên Chọn
 • Phishing Email Là Gì? Cách Phòng Chống Các Loại Email Này
 • Vấn Đề Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Nước Ta Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Để Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao “tính Đảng” Cho Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Ở Đảng Bộ Học Viện Lục Quân Hiện Nay
 • Giáo Dục Trẻ Em Bảo Vệ Môi Trường Bằng Truyện Tranh
 • Thông Điệp Về Bảo Vệ Môi Trường
 • Skkn Một Số Giải Pháp Tích Hợp Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Trong Bộ Môn Sinh Học Lớp 9
 • Nói về vai trò của đạo đức cách mạng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là xây dựng đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân… Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa”(1) và “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(2). Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng đi vào chiều sâu và triển khai trên diện rộng thì càng đòi hỏi phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên – bộ phận tiên tiến của xã hội trong việc nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách để giải quyết thành công những vấn đề mới mẻ do thực tiễn đặt ra. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, phải chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho cán bộ, đảng viên để những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng trở thành yếu tố chủ đạo trong việc định hướng hoạt động của họ. Đây là một trong những vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.

  Trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những bước trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt. Những thành tựu nổi bật của gần hai thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới gắn liền với tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói rằng, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; có bản lĩnh vững vàng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Là những hạt nhân gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ học vấn, năng lực tư duy lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Hầu hết cán bộ, đảng viên tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, tập thể. Tác phong, lối sống lành mạnh, sinh hoạt giản dị, gần gũi và chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cổ vũ nhân dân góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình với thái độ trung thực, chân thành, công khai để khắc phục cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt; có ý thức tăng cường đoàn kết trong nội bộ và ngoài xã hội trên cơ sở quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình và do vậy, đã tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình đổi mới, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

  Trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là phong trào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phong trào “xoá đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá mới”,… đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu, có sức thuyết phục, động viên quần chúng noi theo. Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu quốc tế và xu thế toàn cầu hoá kinh tế, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên trực tiếp đảm trách cương vị lãnh đạo và quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đã chủ động thúc đẩy sự hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế theo tinh thần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo vệ độc lập, tự chủ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.

  Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được tôi luyện trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn giữ vững, phát huy phẩm chất đạo đức của mình. Sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của Đảng, trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, nhất là các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền địa phương thông qua công tác giáo dục, tổ chức, kiểm tra cán bộ, đảng viên đã phát huy những mặt tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm pháp luật, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

  Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng và hiệu quả pháp luật trong quản lý xã hội đã được tăng cường một bước đáng kể. Đó thực sự là công cụ có hiệu quả trong đấu tranh chống tham nhũng, bệnh quan liêu, lãng phí, vô tổ chức, vô kỷ luật và có tác dụng giáo dục, định hướng đúng đắn hoạt động của cán bộ, đảng viên.

  Ngoài ra, công tác giáo dục theo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc và thông qua chương trình đào tạo trong hệ thống trường chính trị, trường ngành các cấp cũng được chú trọng. Điều đó góp phần nâng cao ý thức đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nước ta đã giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của mình, tỏ rõ bản lĩnh và xứng đáng với vai trò “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thực sự trung thành của nhân dân”, được tuyệt đại đa số nhân dân tin cậy.

  Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội đã tạo tiền đề vật chất, tinh thần để tiếp tục củng cố và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với tính cách là chủ thể năng động, tích cực của sự phát triển xã hội nói chung và lĩnh vực đạo đức nói riêng.

  Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cơ bản nêu trên, đã xuất hiện “… sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ có chức, có quyền”(3). Tình trạng đó được biểu hiện ở các mặt sau:

  – Giảm sút ý chí phấn đấu, phai nhạt lý tưởng và lòng tin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  – Tệ nạn tham nhũng, hối lộ, tiêu xài phung phí, chạy theo các cám dỗ thấp hèn dưới nhiều hình thức của một số cán bộ, đảng viên đã gây ra những mất mát lớn về tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

  – Lối sống vị kỷ, thái độ gia trưởng trong lãnh đạo và quản lý cùng với tư tưởng cục bộ, bè phái, đố kỵ, địa phương chủ nghĩa, kèn cựa địa vị, “nói một đàng làm một nẻo”, “bằng mặt không bằng lòng”… của một số người, một số cấp uỷ và cơ quan lãnh đạo đã gây mất đoàn kết nội bộ, thậm chí có nơi còn nghiêm trọng và kéo dài.

  – Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên còn kém do tư tưởng cầu an, ngại va chạm, muốn “hoà cả làng” để “tất cả cùng vui vẻ”.

  – Không ít cán bộ, đảng viên đã lợi dụng địa vị, chức quyền của mình để làm giàu bất chính và bao che cho những hành vi làm ăn phi pháp (buôn lậu, làm hàng giả, hối lộ, tổ chức đánh bạc, cá độ, cho vay nặng lãi, kinh doanh các sản phẩm phản văn hoá…) để kiếm danh, kiếm lợi; sự chuyển hoá giữa quyền và tiền dưới hình thức dùng tiền để kiếm quyền và ngược lại diễn ra khá tinh vi và đang bào mòn những giá trị đích thực của nhân tính.

  Tình trạng trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước, làm giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Tình trạng trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là:

  – Những tác động tiêu cực của quá trình thực hiện cơ chế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế đối với đạo đức.

  – Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu cùng với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua việc triển khai chiến lược “diễn biến hoà bình” đã gây tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên.

  – Trong một thời gian khá dài, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

  – Sự thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ của hệ thống pháp luật và các văn bản dưới luật đã tạo ra kẽ hở cho một số cán bộ, đảng viên kém phẩm chất lợi dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân ích kỷ của mình. Sự lỏng lẻo trong công tác quản lý và những thiếu sót trong công tác cán bộ cũng ảnh hưởng đến việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống”(4).

  – Ở nhiều nơi, cơ chế nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên chưa được ban hành bằng các văn bản cụ thể nên chưa phát huy được vai trò của nhân dân, của các tổ chức và đoàn thể chính trị – xã hội trong lĩnh vực này.

  Nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài, có tác động trực tiếp và to lớn đến thành công của sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, như Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: “Trước hết, phải tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân“(5). Điều đó đòi hỏi phải có phương hướng, giải pháp đồng bộ và triển khai có hiệu quả trong thực tế. Về mặt này, chúng ta cần lưu ý một số điểm chủ yếu sau:

  Một là, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh hướng đến việc tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Đạo đức phản ánh và chịu sự quy định của đời sống kinh tế mà trực tiếp là quan hệ lợi ích của con người. Ph.Ăngghen đã từng khẳng định: “Lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của toàn bộ đạo đức”(6). Thực tế cho thấy, ở đâu và lúc nào mà quan hệ lợi ích được giải quyết hài hoà thì những nhân tố tích cực của đạo đức cách mạng mới có cơ sở hình thành và phát triển. Việc giải quyết quan hệ này, ở tầm vĩ mô, tuỳ thuộc vào khả năng của các chủ thể lãnh đạo và quản lý (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện một hệ thống chính sách kinh tế – xã hội phù hợp, cho phép vừa đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế, vừa tạo ra môi trường nhân văn cho sự hình thành và phát triển đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, việc “Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh tế – xã hội đúng đắn, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân. Đổi mới và hoàn thiện các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, phân phối, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của công dân”(7) là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu để tạo dựng đời sống đạo đức lành mạnh, tốt đẹp trong xã hội.

  Ở mỗi địa phương, đơn vị, điều này đòi hỏi những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách trong bộ máy tổ chức phải thực sự khách quan, công tâm khi giải quyết các quan hệ lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế. Về mặt này, có thể nói rằng, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền là ở chỗ biết điều phối một cách hợp lý quan hệ giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội trên cơ sở coi lợi ích xã hội, tập thể là lợi ích chủ đạo trong hoạt động của cá nhân.

  Trong điều kiện hiện nay, tuy chúng ta chưa thực hiện được bình đẳng xã hội về kinh tế, nhưng công bằng xã hội (tương đối) được đảm bảo thì cơ sở kinh tế – xã hội cho sự tồn tại và phát triển của đạo đức cách mạng vẫn được duy trì.

  Hai là, tăng cường vai trò của các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội và tập thể lao động trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

  Bất kỳ tổ chức nào cũng đều do con người lập ra và đến lượt mình, nó lại quy định hành vi của các cá nhân (thành viên) theo những chuẩn mực nhất định. Cán bộ, đảng viên là những người hoạt động trong các tổ chức thuộc hệ thống kinh tế – chính trị, trong đó Đảng là hạt nhân lãnh đạo. Việc phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng, của các cấp uỷ đảng và các tổ chức khác trong hệ thống kinh tế – chính trị nhằm giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên có tác dụng to lớn đối với việc nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực khác về mặt đạo đức của lực lượng này.

  Ba là, nâng cao chất lượng tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tự giáo dục là biện pháp quyết định, có ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tự giác hoá quá trình hình thành, phát triển đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rằng, đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó được củng cố và phát triển chủ yếu do sự đấu tranh rèn luyện hàng ngày cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Vì vậy, cùng với sự quản lý, giáo dục thường xuyên của tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự mình trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi biểu hiện của nó. Thực tế lịch sử cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên một thời lăn lộn, hy sinh trong kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và có người đã từng giữ cương vị cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, vì không thường xuyên tu dưỡng đạo đức nên có biểu hiện công thần, tự cao, tự đại, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc bị sa ngã trước những cám dỗ tầm thường, thậm chí trở thành kẻ có tội với đất nước, nhân dân.

  Chính từ sự kết hợp giữa giáo dục và tự giáo dục đạo đức cách mạng mà những yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới chuyển thành lý tưởng, niềm tin, động cơ hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên. Tự giáo dục đạo đức cách mạng gắn liền với việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức, quản lý của cán bộ, đảng viên. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và tự giáo dục đạo đức phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Vì vậy, phải đa dạng hoá và kết hợp các hình thức, phương thức tác động đến sự hình thành những phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng kết hợp giữa nâng cao tri thức đạo đức học Mác – Lênin qua các kênh (trong nhà trường, trong sinh hoạt của tổ chức, qua các đợt thi tìm hiểu, qua các phương tiện thông tin đại chúng…) với rèn luyện đạo đức cách mạng qua các hoạt động thực tiễn.

  Tự tu dưỡng đạo đức cách mạng phải được coi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên càng giữ các trọng trách lớn lại càng phải chú tâm rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cổ vũ mọi người học tập.

  Bốn là, kiên quyết đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

  Nâng cao đạo đức cách mạng gắn liền với việc củng cố các tổ chức của hệ thống chính trị các cấp, tiến hành thường xuyên và có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện sai trái để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có vi phạm nghiêm trọng về đạo đức và pháp luật, dù ở bất cứ cương vị nào, sẽ có tác dụng to lớn đối với việc củng cố lòng tin, khơi dậy phong trào quần chúng rộng rãi, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái thiện, cái đẹp; đồng thời, phê phán cái sai, cái ác, cái xấu. Trong điều kiện “Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ ta”(8), việc tích cực đấu tranh, phòng chống quốc nạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước mắt, cần sớm “Kiện toàn tổ chức và cán bộ ở những cơ quan, đơn vị để xảy ra những biểu hiện không chấp hành nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm việc trì trệ, độc đoán, chuyên quyền, kéo bè, kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ”(9) để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên.

  Đứctài là hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó đức là “gốc” của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(10). Đạo đức cách mạng chính là cái “gốc” của sự phát triển, vì sự phát triển, hướng đến sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Chăm lo vun trồng cái “gốc” này, trước hết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

  Đã xem: 21511

  Thời gian đăng: Thứ tư – 17/06/2015 04:27

  Người đăng: Phạm Quang Duy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Tấm Gương Cán Bộ, Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Tuyên Truyền, Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên
 • Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Đảng Viên
 • Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Bệnh Vô Cảm
 • Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Hiện Tượng Vô Cảm
 • Tăng Cường Đạo Đức Cách Mạng Của Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Phẩm Chất Đạo Đức Cách Mạng Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Học Viện Lục Quân Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Báo Cáo Tình Hình Nông Dân Và Hoạt Động Của Hội Nông Dân Việt Nam Tại Buổi Làm Việc Với Thủ Tướng Chính Phủ (Ngày 21/ 4/ 2022)
 • Nghiên Cứu, Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Giải Quyết Vấn Đề Lao Động, Việc Làm
 • Làm Tốt Công Tác Tham Mưu, Phục Vụ Cấp Ủy Trong Tình Hình Mới
 • Văn Phòng Tỉnh Ủy Nâng Cao Vai Trò, Trách Nhiệm Tham Mưu Phục Vụ Lãnh Đạo Tỉnh Ủy
 • Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là nội dung cần thiết và hệ trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

  GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt một số nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII tới các cán bộ đoàn tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

  1. Tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên – khâu đột phá lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng

  Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những điểm mới, rất căn bản và trọng yếu trong việc mở rộng nội dung xây dựng Đảng, được Đảng ta đề ra tại Đại hội XII: “Tập trung thực hiện mục tiêu: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức1. Ngay từ khi thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Đảng ta – luôn đặc biệt coi trọng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Người, để làm tròn sứ mệnh của mình, Đảng không chỉ có lý luận tiên phong dẫn đường, là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, mà Đảng còn phải tiêu biểu cho đạo đứcvăn hóa. Đạo đức cách mạng là nền tảng, gốc rễ làm cho bản chất Đảng được giữ vững và phát huy, quyền lực không bị biến dạng và tha hóa, nhân cách đảng viên không bị suy thoái, hư hỏng; bảo đảm cho Đảng làm tròn sứ mệnh của đội tiền phong chiến đấu của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân lao động. Thực tiễn cách mạng của Đảng và của dân tộc hơn tám thập kỷ qua, nhất là trong công cuộc đổi mới đã cho thấy, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng và tác dụng to lớn đối với sự phát triển của đất nước và sự trưởng thành của Đảng. Vì vậy, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ tận tụy và trung thành của nhân dân.

  Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên Đảng ta đưa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức – một dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng – vào trong Văn kiện. Đó vừa là định hướng thực tiễn, vừa là chỉ số đánh giá kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Thực hiện tốt nội dung này, sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây chính là khâu đột phá lý luận và thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, lại duy nhất cầm quyền như Đảng ta, đang thực thi trọng trách lịch sử mà dân tộc và nhân dân ủy thác: lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, vì một Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  2. Thực trạng phẩm chất đạo đức, lối sống và việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng suốt 86 năm qua, trong đó với 30 năm Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là minh chứng thuyết phục cho đánh giá của Hồ Chí Minh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đạo đức của Đảng cách mạng, của người cách mạng được hội tụ, kết tinh ở tư tưởng – đạo đức – phong cách Hồ Chí Minh. Người đã suốt đời nêu gương, đã truyền dẫn và tỏa sáng tấm gương đạo đức trong Đảng, trong dân, tạo nên nguồn xung lực đặc biệt để thúc đẩy lớp lớp cán bộ, đảng viên; thuyết phục và cổ vũ toàn thể đồng bào, chiến sĩ kiên trung, bất khuất trước trước kẻ thù, vững vàng trước khó khăn, gian khổ, một lòng “vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ”, “Trung với Đảng, hiếu với Dân”, suốt đời là công bộc của dân. Đó là tinh thần đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của hàng vạn, hàng triệu cán bộ, đảng viên trong hệ thống các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị. Đó là một cuộc chiến quyết liệt, tự vượt lên chính mình để có đủ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ vững chủ nghĩa, ít lòng tham muốn vật chất, vượt qua những cám dỗ bất minh của danh và lợi để đưa dân tộc phát triển, v.v. Điều đó cắt nghĩa nguyên nhân làm nên uy tín và ảnh hưởng của Đảng trong xã hội và trong nhân dân. Nhân dân giữ trọn niềm tin yêu với Đảng, tự hào xem Đảng là Đảng của mình.

  Trong đội ngũ gần năm triệu đảng viên của Đảng hiện nay, có không ít những tấm gương như thế. Đây là mặt tích cực, chủ đạo trong nhìn nhận, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thế hệ đảng viên lão thành, đã nhiều chục năm tuổi Đảng, được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, nay dù ở cương vị nào vẫn luôn trung kiên, giữ vững phẩm chất người cách mạng, thể hiện và phát huy trong đời sống hằng ngày, trong hoạt động thực tiễn và công tác; nêu gương cho các thế hệ sau về lập trường, đạo đức, lối sống, về niềm tin vào Đảng, gắn bó với quần chúng nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đang trực tiếp tham gia công tác trên mọi lĩnh vực đã nêu cao trách nhiệm trước cuộc sống của nhân dân, tích cực rèn luyện nâng cao học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, thực hành dân chủ, tôn trọng pháp luật, thực hiện nghị quyết, nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

  Tư cách người đảng viên còn thể hiện rõ ở những người lao động giỏi, người công dân gương mẫu và người chiến sĩ tiên phong trong đổi mới. Họ là những công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân thành đạt, những cán bộ dân vận và công tác đoàn thể, những nhà quản lý đã góp phần làm nên kết quả và thành tựu của đổi mới. Đã có không ít những cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang hy sinh, đổ máu ngay trong thời bình, khi phải chống trả tội phạm, chống cái ác, cái xấu để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong thiên tai, biết bao cán bộ, đảng viên đã lăn lộn hết mình để bảo vệ cuộc sống và sự sống của dân, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Biết bao cán bộ, chiến sĩ âm thầm chịu đựng gian khổ giữ gìn biên cương, biển, đảo của Tổ quốc. Thế hệ đảng viên trẻ, lớp người sinh ra và lớn lên trong đổi mới đang là nòng cốt trong lao động, sản xuất, làm nên nguồn tăng trưởng của nền kinh tế, làm chủ khoa học – công nghệ để đưa đất nước vào quỹ đạo của phát triển; tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, tình nguyện, nhân đạo; có lối sống đẹp, vị tha, nhân ái,… đem lại cho đất nước, cho Đảng sinh lực, sức sống và sức chiến đấu mới, v.v. Đó chính là những minh chứng thực tế về đạo đức tốt đẹp trong Đảng, trong dân, trong xã hội ta vẫn luôn tỏa sáng, vẫn là đường hướng chủ đạo, tích cực, là nguồn nội sinh đích thực của tiềm lực dân tộc, là phẩm chất đạo đức, văn hóa của Đảng. Không có những xung lực tinh thần này, làm sao có được thành tựu của đổi mới, của hội nhập, của xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong ba thập kỷ qua. Cần khẳng định, phải tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy những nhân tố ấy.

  Bên cạnh đó, tàn dư của phong kiến, thực dân, mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự thiếu tu dưỡng rèn luyện của một số cá nhân,… là nguyên nhân của những yếu kém, suy thoái, thậm chí hư hỏng về đạo đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là một thực trạng nghiêm trọng, phổ biến và gây hậu quả rất nặng nề, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, gây bất bình trong xã hội và làm tổn thương đến uy tín, thanh danh của Đảng. Trong nội bộ Đảng và trong dân, ai cũng nhìn thấy và nhận rõ tình trạng đáng lo ngại này. Đó là các biểu hiện mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra, nổi lên là: 1. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phai nhạt lý tưởng, niềm tin với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. Sự “trỗi dậy” của chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, chạy theo các giá trị vật chất, xem thường các giá trị tinh thần; chỉ lo vun vén cho cá nhân, mà thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Những cán bộ, đảng viên mang những biểu hiện này, với họ, sinh hoạt Đảng chỉ còn là phương tiện để giữ lấy ” đảng tịch” (danh nghĩa đảng viên) và tồn tại trong Đảng để mưu lợi, cầu danh, đoạt vị chứ không phải “sống” vì Đảng, vì dân, không còn gì là thiêng liêng, là lẽ sống và niềm tin nữa. 3. Tính trung thực (cả trong tư tưởng, chính trị và đạo đức) bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí có thể nói: bị bào mòn. Nói không đi đôi với làm. Nói những lời tốt đẹp nhưng sống và hành động lại xa lạ với những gì đã nói. Đó là hiện thân của thói đạo đức giả và thường được che đậy tinh vi, kín đáo. Điều đáng lo ngại nhất là tình trạng này dẫn tới những “giả chính trị”, “giả khoa học”, “giả đạo đức”, cũng là “một thứ giả nhân cách”. Nếu những thói hư, tật xấu này không bị vạch trần, lên án, thì những cái giả, thứ giả nêu trên, với mọi biểu hiện tinh vi của nó sẽ lộng hành, thao túng. Hậu quả là dẫn tới đảo lộn các giá trị, làm gay gắt thêm tình trạng suy đồi, làm suy yếu tổ chức, làm mất tín nhiệm của tư tưởng và làm băng hoại phẩm giá, nhân cách. 4. Kèn cựa địa vị, tranh chức tranh quyền, bằng mọi thủ đoạn để chạy chọt các mối quan hệ, tìm kiếm những liên kết lợi ích nhóm bất chính “lợi mình hại người”, dùng tiền bạc do tham nhũng mà có để mua chức, mua danh, bất chấp cả liêm sỉ, đạo lý. Loại người này sống và hành xử theo một triết lý đáng phẫn nộ: “Cái gì cũng mua được bằng tiền”, “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Họ chẳng những là những kẻ không có đạo đức mà còn phá hủy đạo đức trong Đảng. 5. Nạn tham nhũng tồn tại kéo dài, ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi, gây nên sự nhức nhối về đạo đức trong Đảng, sự phản cảm lớn nhất đối với nhân dân và xã hội, v.v. Mảng tối phản diện này, nếu không được ngăn chặn và đẩy lùi nó, sẽ lấn át cả mảng sáng trong đời sống đạo đức của Đảng. Vì vậy, phải đặt xây dựng chỉnh đốn Đảng về đạo đức lên hàng đầu, nếu không, việc xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức chẳng những không thực hiện được, mà sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cũng sẽ bị ảnh hưởng và yếu đi nghiêm trọng. Tâm trạng xã hội và ý nguyện của nhân dân lúc này là thiết tha mong muốn, cũng đồng thời nghiêm khắc đòi hỏi, Đảng phải trong sạch, vững mạnh bắt đầu từ đạo đức. Cán bộ, đảng viên phải chứng tỏ trên thực tế, bằng việc làm, bằng ứng xử và hành xử là những người có đạo đức.

  3. Một số giải pháp chủ yếu, cấp bách để tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Đặt lên hàng đầu tiêu chuẩn về đạo đức cách mạng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” khi xem xét kết nạp, đánh giá đảng viên và tổ chức đảng; khi lựa chọn, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt ở cấp chiến lược. Lẽ dĩ nhiên, đạo đức phải gắn chặt với tài năng, đảm bảo người trong Đảng (đảng viên) và người được Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể lựa chọn làm cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là người thực đức và thực tài. Muốn vậy, phải công khai, công bằng, công minh trong đánh giá, phải lắng nghe tiếng nói nhận xét, đánh giá từ phía người dân, dựa hẳn vào dân trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng.

  Gắn liền với việc chấn chỉnh đạo đức, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong Nhà nước và trong hệ thống chính trị theo Điều lệ Đảng (bộ luật tối cao của Đảng), theo Hiến pháp và luật pháp. Xử lý phải nghiêm minh, công khai, tôn trọng và thực hiện đúng quyền bình đẳng của tất cả đảng viên trước Điều lệ Đảng, của tất cả các công dân trước Hiến pháp và luật pháp, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Thực hiện chỉnh đốn Đảng, trước hết chỉnh đốn về đạo đức theo đúng nghĩa nghiêm ngặt của từ “chỉnh đốn”, tức là phải có những biện pháp mạnh để thanh lọc “những con sâu bỏ dầu nồi canh” trong Đảng như “chỉ thị thanh Đảng” thời V.I. Lê-nin và thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh “Trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai” để lấy lại sự trong sạch và sự công bằng chính trực của Đảng. Những vi phạm đạo đức và kỷ luật của cán bộ, đảng viên đã được xác minh, kết luận rõ thì phải nhanh chóng xử lý, đưa ra khỏi cơ quan lãnh đạo và các cương vị, chức trách dù chỉ mới vào nhiệm kỳ hay chưa hết nhiệm kỳ, ở tất cả các cấp, từ Trung ương tới địa phương và cơ sở. Phải công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân biết.

  Bảo đảm cho toàn Đảng, từ chi bộ trở lên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhất là Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn chặt xây dựng và thực hành đạo đức trong Đảng với phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ nâng cao nhận thức, phải chuyển thành hành động bằng cách thực hành đạo đức cách mạng theo tấm gương sáng đạo đức Hồ Chí Minh: thiết thực, hiệu quả, bền bỉ, lâu dài, tự nguyện, tự giác như một nhu cầu văn hóa của mỗi người, mỗi tổ chức.

  Xác lập một hệ thống chế tài để thúc đẩy việc nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chính quyền, đoàn thể ở mọi lúc, mọi nơi; gắn việc xây dựng và thực hành đạo đức trong Đảng với đột phá về công tác tổ chức và cán bộ. Bằng mọi biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát và xử lý tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy huân chương, chạy luân chuyển; xóa bỏ sự tệ hại của cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”, bởi nó đã gây ra bao hậu quả nặng nề làm hỏng thể chế, làm suy yếu tổ chức, làm lệch lạc nhân cách cán bộ, gây bất bình trong xã hội và nhân dân.

  Đổi mới công tác giáo dục tư tưởng và đạo đức, đủ sức tạo ra những chuyển biến tích cực về đạo đức trong Đảng, trong xã hội theo tinh thần chấn hưng đạo đức. Xây dựng bộ luật đạo đức xã hội làm cơ sở để giáo dục đạo đức công dân, nhất là giáo dục đạo đức cho đảng viên, cho thế hệ trẻ. Tăng cường giáo dục lương tâm, danh dự, liêm sỉ trong Đảng, nhất là đối với các đảng viên có chức vụ thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh: “phải biết rằng tham lam là một điều rất đáng xấu hổ”; tham ô, tham nhũng là một tội ác với dân, với nước. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng văn hóa và con người, xây dựng giá trị con người Việt Nam theo các đặc trưng dân tộc – văn hóa – dân chủ – khoa học của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để đưa giáo dục đạo đức thành nền nếp thường xuyên, có tác động và hiệu ứng mạnh tới cán bộ, đảng viên trong Đảng, trong đội ngũ công chức Nhà nước và trong xã hội.

  Tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, không chỉ là quyết tâm chính trị, mà phải trở thành hành động của toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị với sự hỗ trợ, giúp đỡ của toàn dân đối với Đảng của mình, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  1 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2022, tr. 202.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Về Đạo Đức Và Trách Nhiệm Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Tỉnh Đắk Nông
 • Vận Dụng Giá Trị Tác Phẩm “đạo Đức Cách Mạng” Vào Xây Dựng Đạo Đức Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Luận Văn Luận Văn Công Tác Xây Dựng Gia Đình Văn Hóa Ở Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long Hiện Nay. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Giao Thông Tĩnh Hà Nội
 • Pháp Luật Về Giao Đất, Cho Thuê Đất Ở Nước Ta
 • Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Mấy Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Chính Trị, Tư Tưởng Ở Đơn Vị Cơ Sở Hiện Nay
 • Thực Tiễn Và Kinh Nghiệm Giáo Dục Chính Trị, Tư Tưởng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Một Số Biện Pháp Để Giảng Dạy Tích Hợp Giáo Dục Dân Số Trong Bộ Môn Địa Lý Skkn Dia Tich Hop Dan So Doc
 • Các Biện Pháp Chăm Sóc Giáo Dục Trẻ
 • Phương Pháp Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Học Sinh (Kì 2)
 • Cùng với việc ban hành Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều văn bản quan trọng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành, như Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết về Công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới; Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; về bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các nghị quyết về xây dựng Đảng; Quy định về chế độ cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn trao đổi, đối thoại với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng; Kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân…

  Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thường xuyên, nhất là trong các cơ quan truyền thông đại chúng, trong hệ thống các trường đào tạo, các cơ quan lý luận của Đảng, Nhà nước, hệ thống giáo dục quốc dân, các đoàn thể chính trị, xã hội…

  Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chương trình được biên soạn phù hợp với từng đối tượng, như chương trình bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện tại hơn 600 trung tâm bồi dưỡng cấp quận, huyện trong cả nước, chương trình bồi dưỡng dành cho 6 đoàn thể chính trị, xã hội. Chương trình cập nhật kiến thức cho cán bộ trung, cao cấp… Trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là môn thi bắt buộc trước khi kết thúc cấp học, bậc học. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đây là yêu cầu cơ bản để đánh giá nhận thức khi tuyển dụng, thi nâng ngạch bậc cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý đều phải thực hiện chương trình cập nhật kiến thức, cán bộ thuộc diện quy hoạch sẽ học các lớp dự nguồn ở Trung ương hoặc do địa phương tổ chức. Tất cả cán bộ, đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị đều phải học tập, quán triệt là yêu cầu và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao giải tại Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022.

  Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước; không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

  Hai là, thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

  Ba là, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

  Bốn là, coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

  Năm là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

  Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới…

  2. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, sức mạnh tổng hợp, thế và lực của nước ta tăng lên rõ rệt, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; uy tín của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, tình hình trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những yếu kém trong quản lý kinh tế, sự phân hóa giầu nghèo, tồn tại một số điểm nóng, bức xúc xã hội, khiếu kiện về đất đai, môi trường chậm được giải quyết, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng mạng xã hội, facebook, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông… đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện. Trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

  Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện.

  Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên

  Thứ hai, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, phù hợp với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm công tác cán bộ của Đảng ta. Bên cạnh các định hướng nghiên cứu lớn, quan trọng đã được nêu trong Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, khóa XII về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, xác định những vấn đề trọng điểm cần nghiên cứu, làm rõ những nội dung căn bản, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển, nhất là dưới tác động của các yếu tố thời đại như toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Tổng kết thực tiễn những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong và ngoài nước.

  Thứ tư, quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo, cơ sở nghiên cứu vừa đảm bảo tập trung, thống nhất, tránh phân tán, trùng lắp vừa tạo ra những trung tâm mạnh về từng lĩnh vực lý luận chính trị, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia đầu đàn, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế.

  Thứ năm, phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

  Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí. Thí điểm một số hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ các cơ quan báo chí, xuất bản về một số nội dung giáo dục tư tưởng, chính trị chuyên sâu, đặc thù, hiệu quả và phù hợp, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

  Thứ sáu, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội… chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng, đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm./.

  Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo in số 4/2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Sai Lầm Phổ Biến Trong Cách Dạy Con Của Cha Mẹ Hiện Nay
 • Những Nguyên Tắc Vàng Giáo Dục Con Cái Trong Gia Đình
 • Suy Nghĩ Của Anh Chị Về Cách Giáo Dục Con Cái
 • Giáo Dục Con Cái Trong Gia Đình
 • Trình Bày Suy Nghĩ Những Biện Pháp Trong Giáo Dục Con Cái Của Bố Mẹ Để Có Gia Đình Hạnh Phúc
 • Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng, Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên
 • Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đánh Giá Xếp Loại Tổ Chức Đảng Đảng Viên Cuối Năm
 • Tiếp Tục Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Triển Khai Các Giải Pháp Cấp Bách Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Là địa bàn có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng đây cũng điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, hoạt động truyền đạo trái phép, tranh chấp đất đai ở khu vực biên giới vẫn xảy ra, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Với đặc thù như vậy, ngay từ khi được thành lập, Chi bộ và lãnh đạo đơn vị VKSND huyện Vân Hồ đã xác định và thực hiện tốt công tác dân vận, với mục tiêu “Hướng về cơ sở” để thực hiện thắng lợi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thiết lập cơ chế bảo vệ người phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

  Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong thời gian qua, Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ đã thực hiện một số giải pháp sau:

  Tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị

  Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng. Để làm việc này, chi bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở gắn với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

  Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm, báo cáo trước chi bộ về kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân; Chi bộ tham gia, góp ý để đảng viên tiếp tục thực hiện kế hoạch tốt hơn trong các tháng tiếp theo và coi đây chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát được cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đặc biệt chú trọng, do đó đã xây dựng và thực hiện được lề lối, phong cách làm việc khoa học, chính xác, thận trọng, khách quan, quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trên địa bàn, gần gũi với các tầng lớp nhân dân, có tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, được nhân dân tin tưởng vào các cơ quan pháp luật. Qua triển khai, thực hiện kế hoạch này, chi bộ còn lựa chọn, nêu gương những người tốt, việc tốt làm tấm gương sáng cho các đảng viên trong chi bộ noi theo.

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, việc xây dựng tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, thời gian qua chi bộ VKSND huyện Vân Hồ chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong đó 100% cán bộ, đảng viên đã đạt chuẩn về trình độ đào tạo; có 01 đồng chí đạt trình độ Thạc sĩ; 01 đồng chí đạt trình độ Cao cấp Lý luận chính trị; 01 đồng chí đạt trình độ Trung cấp chính trị; 100% cán bộ được tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể của đơn vị dưới sự lãnh đạo của chi bộ không ngừng được củng cố và phát triển.

  Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu, tập trung hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh toàn diện trong quần chúng nhân dân

  Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Vì vậy, Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ xác định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, trước hết phải chăm lo củng cố, kiện toàn cấp uỷ cơ sở có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và phù hợp chức năng, nhiệm vụ ngành. Cấp uỷ thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu, đề xuất xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy của cơ quan.

  Để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phục vụ tốt cho công tác phòng chống tội phạm. Chi bộ VKSND huyện Vân Hồ đặc biệt chú trọng đến công tác hướng về cơ sở. Địa bàn huyện có 14 xã thì có đến 10 xã đặc biệt khó khăn, 1 xã vùng biên. Đời sống của bà con nhân dân hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đây là một trong số những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy.

  Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng quy chế, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện (Trưởng khối nội chính) để ban hành quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát và Chủ tịch UBND 14 xã trong công tác tiếp nhận, chuyển giao tin báo tố giác tội phạm và các hoạt động tư pháp. Quy chế này là cẩm nang, cầu nối giữa VKS với chính quyền cấp xã, nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư pháp của cán bộ cấp xã. Mọi thông tin, diễn biến tình hình đời sống xã hội của xã được VKS nắm bắt và kịp thời xử lý, bảo đảm mọi hành vi phạm phạm tội đều bị phát hiện và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

  Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Đây cũng là một giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên hiện nay. Chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi…

  Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan. Chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công phụ trách; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

  Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng

  Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Cấp ủy chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý sinh hoạt ở các chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

  Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội về chính trị

  Cấp ủy chi bộ đã chủ động nắm vững tình hình, tăng cường công tác dự báo tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Định kỳ tổ chức thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chủ động đấu tranh, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân bản chất phản động, phản khoa học, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, phê phán, lên án những nhận thức và hành vi biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Năm 2022, 2022, 2022 chi bộ liên tục được Ban thường vụ Huyện ủy Vân Hồ tặng Giấy khen công nhận Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và chắc chắn trong thời gian tới chi bộ sẽ giữ vững danh hiệu dẫn đầu, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

  VKSND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc: Biến quyết sách thành hành động

  Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay
 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Sinh Hoạt Chi Bộ Trường Tiểu Học Ea Bông
 • Giải Pháp Phát Triển Mạnh Các Thành Phần Kinh Tế
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Vốn Cho Các Thành Phần Kinh Tế Triệt Để
 • Xây Dựng Giải Pháp Cho Thanh Toán Số
 • Một Số Giải Pháp Đấu Tranh Ngăn Chặn Và Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Trong Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Mục Tiêu Nhiệm Vụ Và Các Giải Pháp Hoạt Động Công Đoàn
 • Mục Tiêu, Phương Hướng, Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2013
 • Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Các Giải Pháp Hoạt Động Của Công Đoàn Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Khóa Xvii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 58 Của Bộ Chính Trị
 • Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 58
 • (QLNN) – Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đã làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đe dọa sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

  Nhận diện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  Suy thoái là sự yếu kém, hư hỏng, làm mất dần đi cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển, dẫn đến sự thoái hóa và biến chất của sự vật, hiện tượng, quá trình hay chính bản thân con người và tổ chức xã hội của con người.

  Ở các kỳ đại hội tiếp theo, vấn đề suy thoái về TTCT, đạo đức, lối sống trong CBĐV tiếp tục được Đảng ta đề cập một cách mạnh mẽ hơn. Đại hội XII nhấn mạnh: “Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”.

  Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật. Đơn cử như: ông Đinh La Thăng trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011 đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ; ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền…[5]. Những vi phạm, khuyết điểm này là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

  Một số giải pháp cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên hiện nay

  Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội.

  Một là, làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức của CBĐV. Mấu chốt của đấu tranh chống suy thoái TTCT là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, vì việc dùng các biện pháp áp đặt và trừng phạt khó có thể thay đổi được nhận thức. Do đó, công tác tư tưởng luôn phải thay đổi để thích ứng với trình độ nhận thức của người dân. Sự mở cửa, khả năng tiếp cận thông tin, trình độ giáo dục chung là các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ nhận thức này. Nếu công tác tư tưởng vẫn dùng các lý luận cũ, dù bằng các phương tiện mới và hiện đại (như internet hay smart phone) cũng khó có hiệu quả, thậm chí là tác động ngược, có nghĩa là càng tuyên truyền càng làm giảm niềm tin.

  Vì vậỵ, để làm tốt công tác tư tưởng, cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

  (1) Coi trọng nghiên cứu lý luận trong công tác tư tưởng, trong đó lấy các tiêu chí khoa học, khách quan làm trọng tâm. Cần xây dựng được các cơ chế và quy định. Trong việc xây dựng cơ chế cần có sự cởi mở và sự tham gia rộng rãi của xã hội và tầng lớp trí thức trong và ngoài nước. Trước mắt, có thể xây dựng và tổ chức lại các cơ quan tham mưu của Đảng có tính nghiên cứu, lấy chất lượng làm đầu.

  (2) Trong các tiêu chí khoa học lấy sự công khai, minh bạch và phản biện độc lập là các tiêu chí tái cấu trúc hàng đầu. Đòi hỏi này tất yếu phải mở rộng tự do ngôn luận và kiểm soát tính xây dựng, tức trách nhiệm xã hội trong tranh luận.

  (3) Làm tốt công tác tuyên truyền cho các giá trị đã được nghiên cứu và thống nhất trong lãnh đạo đến với mỗi CBĐV, các tổ chức xã hội và người dân.

  Sớm xây dựng và ban hành quy chế dân chủ trong nghiên cứu lý luận; cho xuất bản tạp chí trao đổi những vấn đề nội bộ dành cho giới lý luận. Ban Tuyên giáo Trung ương định kỳ tổ chức thông báo nội dung, cung cấp thông tin và hướng dẫn để các cơ quan báo chí, các cơ quan lý luận tiến hành đấu tranh phê phán thường xuyên, kịp thời các tư tưởng, quan điểm sai trái. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại dưới nhiều hình thức; đồng thời cần có biện pháp quản lý không để kẻ địch lợi dụng.

  Ba là, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ CBĐV. Trong điều kiện có nhiều thay đổi về trình độ dân trí, sự chuyển biến nhanh chóng của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tránh được những sai lầm, khuyết điểm. Muốn vậy, đội ngũ CBĐV phải không ngừng nâng cao hiểu biết, nâng cao trình độ LLCT và vận dụng nó vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình trên từng cương vị công tác.

  Nâng cao trình độ LLCT cho CBĐV là một việc làm cần thiết có tính cấp bách, bởi yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng luôn mang tính thời sự và có nhiều thay đổi. Nội dung nâng cao trình độ LLCT phải toàn diện, bao gồm: những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;…

  Đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBĐV được học tập, rèn luyện trong sinh hoạt và trong hoạt động thực tiễn. Cùng với đó, bằng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết, trình độ LLCT cho đội ngũ CBĐV. Ngoài ra, các tổ chức đảng và từng đảng viên phải luôn coi trọng và tăng cường tổng kết hoạt động thực tiễn, đưa hoạt động này thực sự vào nề nếp, chế độ. Thường xuyên soi lý luận vào thực tiễn, tạo điều kiện khái quát những kinh nghiệm cụ thể lên tầm lý luận.

  Bốn là, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của CBĐV. Trước hết, bổ sung và hoàn thiện, thực hiện tốt các tiêu chí về tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa sâu sắc những tiêu chí phấn đấu của CBĐV theo nội dung, yêu cầu Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về TTCT, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi CBĐV cần tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận và tu dưỡng đạo đức, lối sống.

  Coi việc học tập là nhu cầu tự thân bởi quá trình phấn đấu, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, là quá trình tích cực, chủ động tự điều chỉnh hành vi của mình, tự giác nhận khuyết điểm, tự sửa chữa mình, không tranh công, đổ lỗi, sợ trách nhiệm, dựa dẫm tập thể. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Bởi lẽ, người đứng đầu là người chịu trách nhiệm cao nhất trước cơ quan, đơn vị và cấp trên trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo thực hiện tại đơn vị.

  Bên cạnh đó, cần thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ người đứng đầu thực sự vững vàng, trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; xây dựng chế độ và duy trì thành nền nếp việc cấp trên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với ngưới đứng đầu theo phân cấp để nắm tình hình, chủ động giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh về TTCT, đạo đức lối sống của đội ngũ này.

  Năm là, cần tiếp tục thực hiện tổng hợp các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Sắp xếp lại bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ và chế độ, chính sách đối với cán bộ. Làm tốt việc đánh giá cán bộ, phát hiện nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch. Tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Kiên quyết và kịp thời thay thế những cán bộ tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với những cán bộ sau khi sắp xếp bộ máy bị dôi dư, nhất là chính sách tiền lương, nhà ở.

  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực cả về TTCT, phẩm chất năng lực công tác, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tổ chức trong tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là vai trò của cơ quan, ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, quần chúng đối với CBĐV; gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những CBĐV vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ./.

  Chú thích:

  1. Thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên hiện nay. chúng tôi ngày 22/7/2016.

  2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 47. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2007, tr. 461.

  3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2022, tr.195.

  4. Đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. https://vov.vn, ngày 22/11/2017.

  5. Những vi phạm nghiêm trọng của ông Đinh La Thăng. Công bố vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. https://tuoitre.vn, ngày 18/9/2017.

  Tài liệu tham khảo:

  1. Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2022.

  2. Trương Minh Tuấn. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay. H. NXB Thông tin và truyền thông, 2022.

  3. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  4. Nguyễn Quang Vinh. Giám sát và phản biện xã hội của báo chí góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”. Tạp chí Quản lý nhà nước, số 257 (tháng 6/2017).

  TS. Nguyễn Duy Hạnh

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống Quan Liêu
 • Kiên Quyết Đấu Tranh Chống Quan Liêu, Tham Nhũng, Lãng Phí Và Chủ Nghĩa Cá Nhân
 • Nhận Diện, Khắc Phục “bệnh” Quan Liêu, Xa Rời Quần Chúng Của Cán Bộ, Đảng Viên
 • Bệnh Quan Liêu Và Giải Pháp Khắc Phục Bệnh Quan Liêu Trong Công Tác Tổ Chức Cán Bộ
 • Cổng Điện Tử Huyện Kỳ Sơn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100