Từ Di Sản Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Của Bác, Suy Nghĩ Về Giải Pháp Tăng Cường Khối Đoàn Kết, Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

--- Bài mới hơn ---

 • Mất Đoàn Kết Trong Tổ Chức Đảng: Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Đoàn Kết, Thống Nhất Về Ý Chí Và Hành Động Trong Đảng Ta Hiện Nay
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Để Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Được Giao
 • Đoàn Kết Làm Nên Sức Mạnh Của Đảng!
 • Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • STO – Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là nội dung có tính chi phối, luôn được Người coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Với ý nghĩa đó, việc quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề quan trọng hiện nay.

  Trong di sản lý luận của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều bài nói, bài viết về đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và đoàn kết trong Đảng. Trong những bài nói, bài viết đó đã thể hiện tư tưởng cốt lõi của Người là: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”; “Đoàn kết là then chốt của thành công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”… Người chỉ rõ: Đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng mà còn là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là vấn đề sinh tử của Đảng, là sống còn của cách mạng. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Vì vậy, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; đồng thời, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ.

  Để có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, theo Hồ Chí Minh, thứ nhất, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp và lợi ích của tập thể, của nhân dân. Đây là nguyên tắc tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Nếu xa rời nguyên tắc này sẽ dẫn đến đoàn kết hình thức, dẫn đến nguy cơ phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Người nhấn mạnh: Trong Đảng không cho phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

  Thứ hai, không chỉ thực hiện nguyên tắc, lý trí mà cần phải có tình thương yêu, sự đồng cảm và sẻ chia của những người “đồng chí” với nhau, phải có sự giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành công việc. Tình đồng chí là thiêng liêng, cao cả trong một đảng cộng sản chân chính cách mạng. Mọi cán bộ, đảng viên có chung chí hướng, mục tiêu tranh đấu vì độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của đồng bào nên đã kết thành một khối, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Những người không có tình cảm cách mạng trong sáng không thể có tình thương yêu đồng chí dẫn đến ích kỷ, đố kỵ, kèn cựa, ganh ghét, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ. Thương yêu đồng chí, đồng bào là giá trị của đạo đức cách mạng.

  Thứ ba, phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Vì theo Người, chỉ có dân chủ rộng rãi trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên mới thật sự được đóng góp ý kiến, phát huy được trí tuệ tập thể, cán bộ, đảng viên hiểu nhau để có được nhận thức thống nhất. Đó cũng là sự bảo đảm để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, củng cố sức mạnh tổ chức và bản chất cách mạng của Đảng, phòng ngừa những biểu hiện chia rẽ, bè phái.

  Thứ tư, phải thường xuyên và nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Người coi đây là công việc cần thiết, là động lực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng không được giấu khuyết điểm, ngược lại, phải công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, tìm rõ nguyên nhân của khuyết điểm, đề ra cách sửa chữa. Đó là thể hiện một Đảng chân chính, chắc chắn và cách mạng. Song, “Phải biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo, như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm của mình…”; phê bình phải “rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật”, chứ không phải là nể nang và che giấu”, “trước mặt thì nể, kể lể sau lưng”, qua đó mà thuyết phục, cảm hóa, giáo dục để người có khuyết điểm vươn lên tự khẳng định mình.

  Thứ năm, phải chống những căn bệnh gây chia rẽ, mất đoàn kết – đó là bệnh hẹp hòi và chủ nghĩa cá nhân. Vì, những người mắc bệnh hẹp hòi thường sinh ra kéo bè kéo cánh, dẫn đến chia rẽ nội bộ, gây ra những mối nghi ngờ, làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí với nhau. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước…”.

  Thấm nhuần tư tưởng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm qua Đảng ta luôn ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xem đây là vấn đề sống còn của Đảng, của dân tộc. Nhờ tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng đoàn kết nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc mà cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng đã tổng kết thành bài học lớn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc là: “Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn gốc sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta”. Tuy nhiên, Đảng ta cũng thẳng thắn thừa nhận: “Tình trạng mất đoàn kết nội bộ xảy ra trong nhiều tổ chức đảng”; “Một số cán bộ và cấp ủy chưa tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; bệnh quan liêu, độc đoán, cục bộ địa phương, kèn cựa địa vị, cá nhân chủ nghĩa rất nặng. Không ít nơi nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng”; “Dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm. Kỷ cương, kỷ luật ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực không nghiêm”.

  Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, ngoài sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bọn cơ hội chính trị, bất mãn, thoái hóa biến chất thì: Trong nội bộ Đảng, một số nơi không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng việc tổ chức sinh hoạt, buông lỏng quản lý đảng viên; tự phê bình và phê bình không nghiêm túc, dễ người, dễ ta; ý thức chấp hành kỷ luật thấp nên có nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dẫn đến nguy cơ mất đoàn kết trong Đảng, vi phạm kỷ cương phép nước. Việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng, ảnh hưởng đến sự nhận thức, thống nhất hành động của các cấp, của từng đảng viên. Chủ nghĩa cá nhân – nguyên nhân cơ bản, nguy hiểm nhất gây mất đoàn kết trong Đảng. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát trong Đảng một số nơi chưa chặt chẽ.

  Trước tình hình trên, đặc biệt là hiện nay đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng, để tăng cường khối đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, thiết nghĩ cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản.

  Một là, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trong cán bộ, đảng viên. Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, mục tiêu đấu tranh cách mạng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa… làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết nhất trí trong Đảng, từ đó củng cố đoàn kết nhân dân. Đây là nền tảng vững chắc củng cố, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất bền vững trong Đảng. Khi nhận thức tư tưởng được nâng cao, cán bộ, đảng viên sẽ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giúp họ hiểu rõ nhiệm vụ của mình để có quyết tâm phấn đấu và cống hiến. Mọi suy nghĩ và hành động trái với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh phải kiên quyết đấu tranh loại trừ. Có như vậy thì đoàn kết trong cơ quan, tổ chức đảng mới có cái nền vững chắc và cơ sở để tồn tại lâu dài, cán bộ, đảng viên mới thống nhất ý chí và hành động.

  Hai là, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Muốn phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất thiết phải mở rộng dân chủ và phát huy dân chủ nội bộ, tạo điều kiện và cơ hội để mọi đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Nhưng dân chủ phải đi liền với tập trung nghiêm ngặt, dân chủ phải dựa trên cơ sở đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ.

  Ba là, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị. Đó phải là những người có năng lực và phẩm chất tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, liêm chính, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc, xử lý các mối quan hệ, thực sự là trung tâm đoàn kết trong tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đảng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo cơ quan. Đây là cơ sở bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

  Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những người có khuyết điểm, những trường hợp bè phái, “lợi ích nhóm”, cục bộ gây mất đoàn kết trong Đảng. Kịp thời bổ nhiệm những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực vào cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; đồng thời, thay thế ngay những cán bộ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công; xử lý nghiêm, kịp thời những cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ. Từng cấp ủy, tổ chức đảng phải sớm phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, cảnh giác và đấu tranh không khoan nhượng trước việc lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, chống phá, phá hoại khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  Kiên Trung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện
 • Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ
 • Chuyên Đề Xây Dựng Đảng, Nq Tw 4
 • Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 4: Một Số Vấn Đề Cấp Bách Về Xây Dựng Đảng Hiện Nay
 • Xây Dựng Khối Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Nhiệm Vụ Trọng Tâm, 3 Giải Pháp Đột Phá Trong Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii
 • Xây Dựng, Củng Cố Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tư Tưởng Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Chính Trị Của Đảng Bộ Tỉnh
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Góp Phần Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Trung Ương Đảng Về Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Gd&đt
 • Tiểu Luận Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị: Đề Tài Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên – Bài Phát Biểu
 • Đảng luôn nhắc nhở các cấp ủy Đảng, toàn thể đảng viên phải hết sức quan tâm xây dựng, giữ gìn sự thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

  Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất. Người là hiện thân của khối đoàn kết thống nhất toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam. Người dạy: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

  Vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Mác, Ăngghen và Lê-nin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và các Nghị quyết hội nghị Trung ương tiếp theo của Đảng đã tổng kết những bài học kinh nghiệm lớn về vấn đề xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất.

  Thứ nhất, sự đoàn kết thống nhất phải dựa trên cơ sở Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng.

  Thứ hai, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng dựa trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ.

  Thứ ba, thường xuyên bồi dưỡng tình đồng chí thân ái cho cán bộ, đảng viên, luôn chân thành, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, khiêm tốn, biết thông cảm, hết lòng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ là những nét tiêu biểu của tình đoàn kết cộng sản.

  Thứ tư, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là phương pháp căn bản để tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  Thứ năm, xây dựng và bảo vệ hạt nhân lãnh đạo thật sự là trung tâm khối đoàn kết thống nhất của Đảng.

  Tóm lại, xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững chắc là quy luật trưởng thành của Đảng Cộng sản chân chính. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã chỉ ra rằng, đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta, là di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, là nguồn gốc sức mạnh tất thắng của cách mạng Việt Nam.

  Sở Nội vụ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giữ Gìn Sự Đoàn Kết, Thống Nhất Trong Đảng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Xây Dựng Văn Hóa Trong Đảng
 • Nhận Diện Văn Hóa Đảng
 • Những Kinh Nghiệm Chủ Yếu Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Qua 35 Năm Đổi Mới Đất Nước
 • Bài 12: Sức Mạnh Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đoàn Kết, Đổi Mới, Xây Dựng Đảng Bộ Cơ Quan Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Xây Dựng Khối Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Theo Di Chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Một Số Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ 2022
 • Phần Thứ Nhất: Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii Và Phương Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii
 • (HNM) – Được hun đúc từ bao gian nan, thử thách trong suốt 90 năm qua, đoàn kết thống nhất đã trở thành truyền thống và cội nguồn sức mạnh trong Đảng. Đoàn kết thống nhất không phải xuôi chiều, mà gắn với tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trong tình hình mới, truyền thống quý báu này càng cần được quan tâm bồi đắp hơn bao giờ hết.

  1. Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi trọng việc xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ, lấy đó làm cơ sở để tập hợp quần chúng cùng chung sức, chung lòng thực hiện nhiệm vụ chiến lược là “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”; “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”. Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam dù số thành viên không lớn, ở thời điểm lãnh đạo, chỉ đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chỉ có khoảng 5.000 đảng viên, nhưng luôn là một khối thống nhất vững chắc. Đó là cơ sở giúp Đảng ta phát huy tối đa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, hiểm nguy.

  Từ đó đến nay, trải qua 90 năm thực hiện sứ mệnh tiên phong dẫn dắt dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh với trung tâm là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Vấn đề này quan trọng đến mức, trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho Đảng và nhân dân, Người đã nhiều lần nhắc tới hai chữ đoàn kết và chỉ rõ: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

  Lời dạy của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng tuy ngắn gọn, nhưng làm sáng cả tâm can bao tầng lớp nhân dân Việt Nam; làm toát lên tất cả tầm quan trọng của đoàn kết thống nhất mà mỗi cán bộ, đảng viên phải khắc ghi.

  Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất, trong các kỳ đại hội Đảng, vấn đề trọng yếu này luôn được đặt ra một cách nghiêm túc, xem xét toàn diện và đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng bền chặt. Trong đó, Nghị quyết Đại hội IX (năm 2001) của Đảng từng yêu cầu: “Từng đảng bộ giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo. Đối với những cấp ủy, tổ chức Đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, kéo bè kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ, cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm những người có khuyết điểm”.

  Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Một trong số đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí.

  2. Mặc dù vậy, trong bối cảnh và tình hình hiện nay, những nhân tố gây mất đoàn kết thống nhất trong Đảng vẫn tồn tại và không ngừng tạo ra thách thức. Thực tế, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn nói không đi đôi với làm; bề ngoài thì tỏ ra đoàn kết, nhưng bên trong thì kết bè kéo cánh, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm…

  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng chỉ rõ: “Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty”… Đó là chưa kể, các thế lực thù địch, phản động, phá hoại vẫn tìm đủ mọi cách gây mất đoàn kết, làm chia rẽ trong Đảng. Đây là thực tế đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải quan tâm tiếp tục có những giải pháp rèn luyện, giữ gìn, bồi đắp đoàn kết thống nhất.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng, đoàn kết thống nhất trong Đảng có nghĩa là trong Đảng không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; không có tình trạng kèn cựa địa vị, nói xấu lẫn nhau. Đoàn kết thống nhất là Đảng tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người. Để làm được điều đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc này. Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải được xem là một chiến lược lâu dài, là nhân tố tối cần thiết để bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Là đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất. Chỉ có đoàn kết thống nhất vững chắc, Đảng mới là trung tâm của hệ thống chính trị, là hạt nhân, nhân tố quyết định duy trì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Để tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước tiên, các cấp ủy Đảng và đảng viên cần bảo đảm sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng chính trị. Trong đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, từ thống nhất về tư tưởng sẽ đi đến thống nhất về hành động. Trong Đảng cũng như mỗi tổ chức Đảng và đảng viên phải có ý thức cao và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao tinh thần đồng chí yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt, trên cơ sở tăng cường tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải sàng lọc ra những vấn đề đã, đang và có khả năng làm nảy sinh mâu thuẫn, những cá nhân gây mất đoàn kết nội bộ; kịp thời củng cố tổ chức, khắc phục khuyết điểm đối với những tổ chức Đảng mất đoàn kết; xây dựng và bồi đắp đoàn kết thống nhất trong Đảng từ hạt nhân chính trị ở cơ sở là chi bộ.

  Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải kiên quyết, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 08-QĐi/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành một nhân tố xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng; từ lời nói đến hành động phải từng bước hình thành chuẩn mực để giữ gìn, bồi đắp tinh thần đoàn kết thống nhất với đồng chí của mình; nói “không” với bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền…

  Trong bối cảnh đại hội đảng bộ các cấp sắp diễn ra trong năm nay, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vấn đề giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ có đoàn kết thống nhất, đại hội mới có thể sáng suốt quyết đúng và trúng những vấn đề trọng yếu, mới chọn ra được đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tâm, có tài phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

  (Còn nữa)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 11 Nhiệm Vụ, 5 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Năm 2022
 • Bao Quang Tri : Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ 2022
 • Cần Đề Ra Phương Hướng, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Có Tính Cụ Thể Cao Hơn
 • Bộ Chính Trị Yêu Cầu Coi Trọng Xây Dựng Văn Hóa Từ Trong Đảng, Bộ Máy Nhà Nước
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Để Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Được Giao

  --- Bài mới hơn ---

 • Đoàn Kết Làm Nên Sức Mạnh Của Đảng!
 • Bài Thu Hoạch Nêu Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trước Yêu Cầu Mới
 • Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai
 • Bế Mạc Hội Nghị Trung Ương 4:tập Trung 4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Tiết mục hát múa ca ngợi Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2022 do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn.

  Đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng và xác định là nền tảng cho mọi thành công.

  Thực tiễn hoạt động của Ðảng Cộng sản Việt Nam 89 năm qua luôn khẳng định: Đảng ta chỉ thật sự có sức mạnh, khi nội bộ Đảng là một khối thống nhất vững chắc trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã chứng minh chân lý sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bất cứ hoàn cảnh nào, các tổ chức đảng và mọi đảng viên đều phải ra sức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

  Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong suốt quá trình lịch sử xây dựng và trưởng thành luôn quán triệt sâu sắc tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong mọi hoạt động. Truyền thống đoàn kết đã quy tụ và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra qua từng giai đoạn. Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhất là năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình đất nước, địa phương đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với ý thức chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiều năm trước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật như:

  Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao, đạt 10,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nông – lâm nghiệp – thuỷ sản. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2022; giá trị xuất khẩu đạt trên 25,06 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2022 ( cả 2 chỉ số trên đều đứng thứ 04/63 tỉnh, thành trong cả nước). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng, tăng 9,7 triệu đồng so với năm 2022 (đứng thứ nhất trong vùng). Thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với kế hoạch… Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư có chuyển biến rất biến tích cực; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, tiếp tục thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa phương; nổi bật là tháng 7/2018, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách nghĩ, cách làm; kết quả đến nay đã có 43 nhà đầu tư, 62 dự án, với số vốn đăng ký đạt trên 113.500 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; tính đến hết năm 2022 toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới ( đạt 87% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra); 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

  Giáo dục, đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng; các chính sách phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được đẩy mạnh, đã hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho 34/34 hộ nghèo có thành viên trên 50 tuổi Đảng; hoàn thành việc xây dựng mới 33/33 phòng học tạm ở vùng cao thuộc hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ; hoàn thành 100% xóm, bản đều đã được đầu tư về điện lưới quốc gia; huy động xã hội hóa được trên 57 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia 60 Liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Đặc biệt, thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm Kỷ Hợi”, các tổ chức và cá nhân trong toàn tỉnh đã tự nguyện đóng góp được trên 27,7 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo.

  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, coi trọng và không ngừng được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đã tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kết quả nổi bật đạt được như: Đã thực hiện thống nhất Văn phòng Tỉnh uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy ( từ tháng 01/2018); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 9/9 huyện, thành, thị ủy thực hiện Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. Có 6/9 huyện, thành, thị ủy kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 127/180 xã, phường, thị trấn kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 09/180 xã, phường, thị trấn kiện toàn chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; kết thúc hoạt động của Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh từ 01/01/2019… Công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy trình, quy định; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ sau; sửa đổi, bổ sung các Quy chế hoạt động cho phù hợp, đúng quy trình, quy định và thẩm quyền. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương đều được Đảng bộ tỉnh tiếp nhận, quán triệt, triển khai nghiêm túc, bằng kế hoạch, chương trình hành động một cách sát thực, phù hợp, hiệu quả. Quốc phòng, quân sự địa phương luôn được tăng cường, nổi bật là đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2022 được Quân khu 1 đánh giá đạt xuất sắc. An ninh chính trị luôn được giữ vững, nổi bật là không có điểm nóng phức tạp về an ninh; trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

  Đạt được những kết quả trên trước hết là do tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đoàn kết, vượt khó của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

  Năm 2022 là năm thứ 4, năm nước rút cho việc thực hiện nhiệm kỳ 5 năm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chính vì vậy các cấp ủy đảng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao hơn nữa trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

  Một là, cần thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và hành động quyết liệt hơn nữa trong quá trình tiếp nhận, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách bằng những việc làm cụ thể thông qua những chương trình, kế hoạch, những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo một cách sát thực. Trong đó, đặc biệt coi trọng và tập trung hơn đối với những chủ trương, chính sách lớn, có nhiều đổi mới, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân; có tính đột phá và lan tỏa cao về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

  Hai là, tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương, kỷ luật, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp theo khung hướng dẫn mới của Trung ương; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì lợi ích chung; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phong cách công chức, viên chức và đạo đức công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, không để xảy ra tình trạng bức xúc trong nhân dân, khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, cơ quan dân cử; hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; kiên quyết xử lý, khắc phục những tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

  các cấp ủy đảng phải luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nghiêm túc thực hành tự phê bình, phê bình, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái trong Đảng. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng về chính trị – tư tưởng phải gắn liền với thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức; phải dựa trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng và vì lợi ích tập thể; nêu gương về đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo các cấp phải cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội trong chính bản thân mình hoặc trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài ảnh hưởng tới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng và trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “.

  tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động đấu tranh với mọi quan điểm sai trái, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên nói, viết và hành động trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; qua đó, tạo sự đồng thuận, tăng cường sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và trong toàn xã hội.

  Nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019), với khí thế của mùa xuân mới đang đến gần, với tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, tiềm năng và lợi thế, đổi mới, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, chúng ta tin tưởng rằng, năm 2022 tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao; tạo động lực, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa Thái Nguyên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đoàn Kết, Thống Nhất Về Ý Chí Và Hành Động Trong Đảng Ta Hiện Nay
 • Mất Đoàn Kết Trong Tổ Chức Đảng: Nguyên Nhân Và Giải Pháp Khắc Phục
 • Từ Di Sản Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Của Bác, Suy Nghĩ Về Giải Pháp Tăng Cường Khối Đoàn Kết, Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ Để Đơn Vị Luôn Phát Triển Và Vững Mạnh Toàn Diện
 • Giải Pháp Xây Dựng Đoàn Kết Nội Bộ
 • Nhân Tố Tạo Sự Đoàn Kết, Thống Nhất Trong Toàn Đảng Bộ

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Các Cấp Uỷ Đảng, Phát Huy Đoàn Kết Thống Nhất, Xây Dựng Cơ Quan Đhqghn Chuyên Nghiệp, Hiện Đại
 • Mấy Vấn Đề Về Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Trong Tình Hình Mới
 • Thành Tựu Nổi Bật Của 30 Năm Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân
 • Gia Lai: Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh
 • Long Xuyên Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân
 • BHG – Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh là một trong những mục tiêu được Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2022 đề ra. Với sự chỉ đạo sát sao, cách làm linh hoạt và giải pháp đồng bộ, đến nay, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng.

  Thị trấn Đồng Văn hôm nay.

  Đảng bộ huyện Đồng Văn hiện có 64 TCCSĐ với 4.700 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy từ huyện tới cơ sở chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới, phù hợp với từng đơn vị, địa phương; trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình; hằng năm thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc; chương trình công tác trọng tâm của tập thể, cá nhân đều gắn với đăng ký thực hiện nêu gương, “nói đi đôi với làm”. Qua đánh giá xếp loại hằng năm, 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, có trên 95% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đảng viên mới có trình độ chuyên môn ngày càng tăng.

  Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi sự thành công”, Đảng bộ huyện luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ được thực hiện hiệu quả. Cán bộ được điều động, luân chuyển phát huy được năng lực, có phẩm chất đạo đức và nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình, thường xuyên có mặt tại cơ sở, “cầm tay chỉ việc” cho người dân.

  Cùng đó, các cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. Vì vậy, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy được nâng lên, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường, tính dân chủ được phát huy, qua đó góp phần quan trọng trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên…

  Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Bí thư Huyện ủy khẳng định: “Chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng của huyện những năm qua như luồng gió mới, tạo sự thay đổi lớn trong cách nghĩ, việc làm – đây là thuận lợi, yếu tố quan trọng để Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từng bước đưa huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”.

  Bài, ảnh: MINH KHAI

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Luận Về Việc Hút Thuốc Lá Hiện Nay
 • Trách Nhiệm Của Công Dân Trong Phòng, Chống Tham Nhũng
 • Tăng Cường Các Giải Pháp Đẩy Nhanh Tiến Độ Thực Hiện, Giải Ngân Vốn Đầu Tư Công
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2010 Của Ngành Thanh Tra
 • Tổ Chức Thực Hiện Dự Án
 • Cách Tốt Nhất Để Củng Cố Và Phát Triển Sự Đoàn Kết, Thống Nhất Của Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Quá Trình Đẩy Mạnh Cnh, Hđh Nn
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Mô Hình, Việc Làm “Dân Vận Khéo”
 • Hiệu Quả Từ Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Tại Huyện Văn Giang
 • Một Số Biện Pháp Xây Dựng Tinh Thần Dân Chủ Cho Sinh Viên Qua Các Học Phần Lý Luận Chính Trị
 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Di Chúc Của Bác Hồ Gắn Với Chỉ Thị 05
 • Tự phê bình và phê bình – cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng

  Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, trước hết, mỗi tổ chức đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(1).

   

  * “Tự phê bình và phê bình – “vũ khí sắc bén” trong xây dựng Đảng

  Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng. Bởi theo Người cùng với việc thực hành dân chủ thì “tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng”.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (2). Như vậy, tự phê bình và phê bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh không những là vũ khí sắc bén trong xây dựng tổ chức mà còn được nâng lên tầm nghệ thuật trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời chứa đựng tư tưởng nhân văn sâu sắc: tự phê bình và phê bình để hướng mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng tới giá trị hoàn mỹ, “làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân” (3).

  Theo Bác mục đích của tự phê bình và phê bình là “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ” (4); mục đích của tự phê bình và phê bình còn nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết của Đảng: “Muốn đoàn kết chặt chẽ phải thật thà tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê bình, tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến đoàn kết” (5).

  Để tự phê bình và phê bình thực sự phát huy tác dụng và đạt hiệu quả cao, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải thực hành thường xuyên, nghiêm chỉnh; tự phê bình mình cũng như phê bình người khác một cách “triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm chứ không phải phê bình người” (6). Đây chính là nghệ thuật phê bình để người nghe không bị nản chí, mà sẽ tiếp thu để sửa đổi. Phương pháp và nghệ thuật ở đây còn thể hiện trong việc tác động vào ý thức tự giác của con người để bản thân họ tự nhận thấy khuyết điểm mà tự giác sửa chữa như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ta phải biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo như chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm của mình, để tự mình sửa chữa” (7). Điều này biểu hiện rõ tính nhân văn và tính khoa học trong quan niệm về tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, trong mọi giai đoạn cách mạng, tự phê bình và phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng ta, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên thấy được những ưu, khuyết điểm của mình, tìm ra các phương pháp, cách thức để khắc phục. Nội dung tự phê bình và phê bình trong Đảng bao gồm toàn bộ các mặt hoạt động của Đảng và của mọi cán bộ, đảng viên. Phương pháp tự phê bình và phê bình cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo và khéo léo về cách thức tiến hành.

  Trong quá trình cách mạng, không phải Đảng Cộng sản Việt Nam không mắc phải những sai lầm, khuyết điểm. Tuy nhiên, Đảng đã luôn nhận ra và dũng cảm đối mặt với những sai lầm ấy. Trong quá trình đổi mới đất nước, Đại hội VI của Đảng mở đầu cho một thời kỳ nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Đảng ta đã nghiêm túc tự phê bình những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo kinh tế-xã hội và những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Trong hoạt động của các tổ chức Đảng, tự phê bình và phê bình đã được coi trọng, duy trì đều đặn, thực hiện nghiêm túc.

  Trong những năm đổi mới, vấn đề tự phê bình và phê bình luôn luôn được đặt ra trong các nghị quyết của Đảng. Tính từ Đại hội VI, Đại hội ghi dấu ấn đổi mới toàn diện, đến nay, Trung ương Đảng đã có các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Đó là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VI ngày 20/6/1988 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VII ngày 29/6/1992 “Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII ngày 2/2/1999 “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI ngày 16/1/2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các nghị quyết này đều đặt vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Thông qua tự phê bình và phê bình mà sửa chữa những khuyết điểm, phát huy ưu điểm, làm cho công việc tiến nhanh và có hiệu quả.

  Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 10/2012), các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã cam kết với Ban Chấp hành Trung ương: “Luôn thực sự gương mẫu, thực sự đoàn kết, thống nhất, đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân… Thực hành tự phê bình, phê bình thẳng thắn, thương yêu đồng chí, khắc phục ngay tình trạng nể nang, né tránh. Gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (8).

  * Tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, chân thành, khách quan

  Hiện nay, công tác tự phê bình và phê bình ở mỗi Đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm. Nhiều tổ chức Đảng thường xuyên giáo dục cho đảng viên thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt để các đảng viên thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình. Qua công tác tự phê bình và phê bình, các đảng viên đã thấy được những điểm mạnh để phát huy, những điểm hạn chế để sửa chữa khắc phục. Từng cá nhân đảng viên qua công tác phê bình còn có thể khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực được giao.

  Tuy nhiên, công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng vẫn tồn tại hạn chế. Bên cạnh các cán bộ đảng viên mạnh dạn tự phê bình và phê bình thì một số Đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, ít phát biểu ý kiến. Nhiều chi bộ né tránh hoặc làm qua loa, hình thức và có xu hướng đổ lỗi cho sự hạn chế về nhận thức, dẫn đến nhiều vi phạm. Qua đó cho thấy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao…

  Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của công tác này, đó là: “Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn là khâu yếu trong sinh hoạt Đảng; chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình ở một số nơi bị buông lỏng trong thực hiện, chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát. Ở nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, tự phê bình và phê bình chủ yếu được thực hiện vào dịp kiểm điểm cuối năm, chưa trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày. Nhiều đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp ít thể hiện quan điểm, chính kiến. Nội dung, hình thức tự phê bình và phê bình nhiều khi chưa đúng thực chất, thường vòng vo, né tránh, thậm chí ở một số nơi còn có sự nể nang, hoặc “dĩ hoà vi quý”, làm cho uy tín, sức chiến đấu của tổ chức Đảng bị giảm sút, vừa làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân, vừa làm sai lệch trong nhận xét, đánh giá cán bộ, dẫn đến những hệ lụy, sai phạm khác trong công tác cán bộ và trong xây dựng tổ chức Đảng. Cũng từ những hạn chế đó, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chủ động phát hiện, phòng ngừa và hạn chế các vụ việc tiêu cực, sai phạm của đảng viên” (9).

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55, ngày 19/12/2016 về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó tự phê bình và phê bình là nhóm nội dung quan trọng được đưa vào quy định. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo phải là tấm gương trong thực hiện tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, chân thành, khách quan; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.

  Để thực sự nêu gương tự phê bình và phê bình, đòi hỏi mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp cao, chủ chốt đứng đầu cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật nghiêm túc, khách quan có lý có tình, mang tính xây dựng; đồng thời, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau; phải thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; khi có bệnh thì phải kiên quyết “trị bệnh cứu người”, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội.

  Cùng với đó, cần xử lý nghiêm minh những biểu hiện thành kiến, trù dập người dám phê bình và có những hình thức kỷ luật thích đáng đối với những người lợi dụng phê bình để đạt mục đích tự tư tự lợi, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, để phá hoại Đảng./.

  Theo TTXVN

   

  (1): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.611

  (2): Sđd, t.5, tr.301

  (3): Sđd, t.15, tr.672

  (4): (6): Sđd, t. 5, tr. 272

  (5): Sđd, t. 10, tr 584

  (7): Sđd, t.5, tr.284

  (8): Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

  (9): Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XII, tr.336, 337

  --- Bài cũ hơn ---

 • Còn Nhiều Khó Khăn Khi Triển Khai Bệnh Án Điện Tử
 • Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Địa Phương
 • Phát Huy Phong Trào Thi Đua “Dạy Tốt – Học Tốt”
 • Hiệu Quả Từ Phong Trao Thi Đua “Hai Tốt” Trong Ngành Giáo Dục
 • Phong Trào Thi Đua “Dạy Tốt
 • Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quyết Tâm Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Xây Dựng Đảng Về Chính Trị, Tư Tưởng Ở Việt Nam Trong Điều Kiện Hiện Nay
 • Tiếp Tục Xây Dựng Đảng Về Chính Trị Và Tư Tưởng
 • Xây Dựng Đảng Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Là Nhiệm Vụ Rất Quan Trọng
 • Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Nội Dung Chuyên Đề 2022 Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nội Dung Về Đường Lối Chính Sách Phát Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Gắn Với Tăng Cường Củng Cố, Bản Cam Kết Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Bài Thu Hoạch Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh, Tham-luan-xay-dung-doan-vung-manh, Bản Cam Kết Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Tham Luận Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Bài Tham Luận Về Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Thể Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Công Đoàn Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Số 04-nq/tw Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Chuyên Đề 2022 Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Tham Luận Xây Dựng Đoàn Thanh Niên Vững Mạnh, Bài Tham Luận Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Bài Thuyết Trình Về Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo, Phát Huy Sức Mạnh Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Tuổi Trẻ Quân Đội Trong Tham Gia Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, 5 Tiêu Chuẩn Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện Trong QĐnd Việt Nam, Bài Tham Luận Tuoir Trẻ Quân Đội Trong Xây Dựng Đơn Vị Vững Mạnh Toàn Diện, Quan Niệm Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Trong Sạch Vững Manh Hiệu Quả, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2022 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dâ, Chuyên Đề Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn K, Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dâ, Chuyên Đề Nâng Cao Vai Trò Của Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Trong Xây Dựng Khối Đại Đoàn K, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Bài Tham Luận Của Mttq Tại Đại Hội Đảng Bộ Xã, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đ, Bản Đăng Ký Những Công Việc Trọng Tâm Cần Tập Trung Giải Quyết Trong Năm 2022 Nhằm Tăng Cường Kỷ Luậ, Chỉ Thị 39 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trong Tình Hình Hiện Nay, Dang Cong San Viet Nam Lanh Dao Phat Huy Suc Manh Dai Doan Ket Toan Dan Toc O Nuoc Ta Trong Tinh Hin, Chính Sách Xây Dựng Đảng Trong Thời Kì Đổi Mới, Bai Tham Luan Cong Doan Vung Manh, Chỉ Thị 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các Cơ, Chỉ Thị Số 26 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các Cơ Quan Bảo Về Pháp L, Chỉ Thị Số 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các , Chỉ Thị Số 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các, Chỉ Thị Số 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các , Chỉ Thị Số 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các , Chỉ Thị Số 26 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các Cơ Quan Bảo Về Pháp L, Chỉ Thị 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các Cơ , Chỉ Thị 26-ct/tw Ngày 09/11/2018 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Các Cơ , Chỉ Thị Số 46 Ngày 22/6/2015 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Đả, Chỉ Thị 46-ct/tw Ngày 22/6/2015 Của Bộ Chính Trị Về Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Ccoong T, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi , 5 Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối, Quan Điểm Của Đảng, Chính Sách, Pháp Luật Nhà Nước Về Qp-an, Noi, Tăng Cường Kiểm Soát Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước, Nội Dung Cơ Bản Trong Đường Lối Của Đảng Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh,

  Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Về Đoàn Kết Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Về Chính Trị Tư Tưởng Tổ Chức Và Đạo Đức, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Bản Đăng Ký Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Đảng Trong Sach Vững Mạnh, Liên Hệ Bản Thân Về Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Thu Hoạch Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Công Thức Lượng Giáây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., – Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Củng Cố, Khắc Phục Cơ Sở Yếu Kém;, Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Bản Đăng Ký Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Nội Dung Chuyên Đề 2022 Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Kế Hoạch Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Giải Pháp Xay Dung Chi Bo Trong Sạch Vung Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Về Xây Dựng Tổ Chức Hội Vững Mạnh Tham Gia Xây Dựng Đảng Cây Dưng Chính Quyền, Bản Đăng Ký Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch Vững Mạnh, Đáp ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Tr, Nghị Quyết Chuyên Đề Về Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Cơ Sở Vững Mạnh, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Bai Thuyet Trinh Ve Thuc Hien Nghi Quyet So 15- Nq/tw Vef Xd Co So Dang Trong Sach Vung Manh, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nội Dung Về Đường Lối Chính Sách Phát Luật Của Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Gắn Với Tăng Cường Củng Cố, Bản Cam Kết Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối, Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Ngăn Chặn Đẩy Lùi Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị Đạo Dúc Lối , Bài Thu Hoạch Về Tăng Cường Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Đoàn Vững Mạnh, Tham-luan-xay-dung-doan-vung-manh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Chuyên Đề Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2022
 • Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Ở Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Đẩy Mạnh Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Các Cơ Quan Đảng, Nhà Nước
 • Bài Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Để Làm Tốt Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
 • Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tích Cực Triển Khai Giáo Dục Stem Trong Trường Học
 • 4 Lí Do Giáo Dục Stem Được Nhắc Nhiều Nhưng Chưa Triển Khai Rộng Ở Việt Nam
 • Giáo Dục Stem Trong Trường Phổ Thông: Linh Hoạt Để Phát Triển Năng Lực Học Sinh
 • Khắc Phục Rào Cản Để Nâng Cao Hiệu Quả Giáo Dục Stem
 • Xu Hướng Giáo Dục Stem Trong Cuộc Cách Mạng 4.0
 • Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc trung ương.

  Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới hơn 70 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và hơn 600 điểm cầu cấp huyện và hơn 2.300 điểm cầu cấp xã với hơn 500.000 đại biểu tham dự.

  Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và khu vực, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh, bối cảnh này đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục kiên định các mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  “Năm 2022 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”, đồng chí Bùi Trường Giang nêu rõ.

  Các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang phổ biến hướng dẫn triển khai chuyên đề theo Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 4/12 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

  Phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian… theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 2013); Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có trách nhiệm triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp với triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2022 – 2025.

  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

  Các cơ quan báo chí có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2022), 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 – 2022), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 – 2022), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2022) và phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Quỳnh Hoa (TTXVN)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Để Triển Khai Thực Hiện Tốt Nghị Quyết Số 29
 • Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo
 • “tự Diễn Biến”, “tự Chuyển Hóa” Về Tư Tưởng Trong Cán Bộ, Đảng Viên: Nhận Diện Và Phòng, Chống
 • Một Số Biện Pháp Phòng, Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân Trong Một Bộ Phận Cán Bộ, Đảng Viên Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Nhiệm Vụ Thường Xuyên Nhằm Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưỏng Của Đảng, Đấu Tranh Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Mới
 • Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Theo Di Chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ 2022
 • Phần Thứ Nhất: Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii Và Phương Hướng Nhiệm Vụ, Giải Pháp Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Và Thi Hành Điều Lệ Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii; Sơ Kết Công Tác Xây Dựng Đảng 06 Tháng Đầu Năm, Triển Khai Nhiệm Vụ 6 Tháng Cuối Năm 2022
 • Doanh Nghiệp Ngoài Khu Vực Nhà Nước Tp Uông Bí::nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Đổi Mới, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm đặc biệt, một tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và cho dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc, không chỉ trong quá khứ mà cả trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

  Năm mươi năm là dịp chúng ta cùng nhìn nhận lại, một lần nữa khẳng định tính đúng đắn và giá trị to lớn của những lời Người căn dặn trong Di chúc, đặc biệt là đối với vấn đề củng cố và phát huy sự đoàn kết trong Đảng. Cho đến nay, những vấn đề này vẫn mang tính thời sự, mang ý nghĩa quyết định đến sự sống còn mà Đảng ta đặc biệt quan tâm.

  Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

  Là Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Người cho rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền mà không đoàn kết thống nhất thì sự nghiệp cách mạng của dân tộc không thể thắng lợi.

  Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn kết, thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng.

  Trong bản Di chúc, Người viết: “Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”

  Từ “đoàn kết” được Người nhắc lại 3 lần trong đoạn văn trên. Qua đó, Người khẳng định vai trò to lớn của khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Theo Người, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Đảng để lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn thử thách, khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Điều này đã được chứng minh qua thực tiễn đấu tranh và trở thành một truyền thống, một tài sản quý báu của Đảng ta. Đoàn kết trong Đảng được hình thành từ chính truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử trong công cuộc dựng nước và giữ nước, được phát triển ngày càng phong phú, khắc hoạ ngày càng đậm nét trong văn hoá, bản sắc dân tộc và là bộ phận hợp thành sức mạnh dân tộc.

  Theo PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ là mối quan tâm lớn hàng đầu của Người, mà còn là sự trăn trở khi Người nghĩ về cả mai sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của đoàn kết thống nhất. Người không chỉ nêu ra yêu cầu phải đoàn kết trong Đảng mà còn chỉ rõ sự đoàn kết ấy phải là đoàn kết nhất trí, đoàn kết thống nhất, đó không phải là đoàn kết giả tạo, hình thức, mà phải thể hiện cả ở tư tưởng lẫn trong hành động. Tư tưởng và hành động phải thống nhất. Không thể bề ngoài là đoàn kết nhưng những khi cần ra một quyết định, ban hành một quyết sách thì không có được sự thống nhất, hay khi cần thì liên minh nhau lại nhân danh đoàn kết, khi không cần thì tìm cách cản trở công việc của nhau.

  Trong tư tưởng của Người, đoàn kết phải là đoàn kết thống nhất, trước sau như một, tức là phải dựa trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng và vì lợi ích của cách mạng, của nhân dân, của tập thể. Người luôn nhấn mạnh: Đảng tuy có nhiều đảng viên, song khi tiến hành nhiệm vụ cách mạng thì chỉ như một người, trong Đảng không cho phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

  Đảng là tổ chức chính trị cao nhất của nhân dân, của dân tộc, các đảng viên đều tham gia tổ chức một cách tự giác, tự nguyện; việc giữ vững và thực hiện nghiêm minh các nguyên tắc của Đảng không chỉ là nguyện vọng của nhân dân mà còn là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

  Theo ThS. Lê Thị Thanh Loan, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: Đối với nước ta, thắng lợi trong đấu tranh giành chính quyền, trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và những thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (đặc biệt là những thành tựu của hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước), xét đến cùng, đều là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nói cách khác, sự đoàn kết truyền thống trong Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết trong Đảng còn được coi là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961, Bác nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chính vì vậy, theo Bác, để tiếp tục thành công thì chính trong nội bộ Đảng, từ trên xuống dưới cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

  Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thật thà tự phê bình và phê bình. Đây chính là một hình thức rèn luyện đảng viên để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  Tự phê bình và phê bình là để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, để công việc được hiệu quả hơn, để đoàn kết và thống nhất trong nội bộ. Để thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

  Hình ảnh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: Hiền Hòa)

  Theo Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, để có sự đoàn kết thật sự, không chỉ cần thực hiện nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí mà còn rất cần tình thương yêu, sự đồng cảm và chia sẻ với nhau. Năm 1966, Người bổ sung vào bản Di chúc cụm từ “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Để có sự đoàn kết thống nhất thực sự, bên cạnh tinh thần, lý trí, trong mỗi cán bộ, đảng viên phải có tình thương yêu đồng chí, có lòng nhân ái, nhân hậu. Trong thực hành công việc, không chỉ là đặt ra yêu cầu hoàn thành công việc mà còn phải có sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc. Vì vậy, để duy trì và bồi đắp đoàn kết thống nhất thì từng tổ chức đảng bên cạnh việc phải chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, còn phải thường xuyên bồi dưỡng tình thân ái, tình thương yêu, cảm thông chia sẻ, tình đồng chí.

  Sự đoàn kết thống nhất trước hết phải được xây dựng trong Đảng, được thể hiện trong Đảng. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo phải cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội trong chính bản thân mình trước những tác động từ bên ngoài. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra: chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội chính là căn nguyên của mất đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng, giữ gìn và phát huy đoàn kết thống nhất. Nhờ đó, Đảng đã quy tụ và phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Trong nhiều kỳ đại hội Đảng, vấn đề đoàn kết thống nhất đều được nghiêm túc đặt ra, được xem xét, đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc.

  Trong thời điểm đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đầy những thử thách lớn lao, những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân đạt được qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước chính là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là minh chứng khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh của Đảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, bằng nhiều âm mưu thâm độc, xảo quyệt, kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết trong Đảng. Chính vì vậy, tăng cường đoàn kết và thống nhất trong Đảng từ Trung ương đến cơ sở là điều tất yếu và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

  Theo PGS,TS. Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, hiện nay, đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, có như vậy thì hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc mới đoàn kết xung quanh Đảng. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đoàn kết dân tộc.

  Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, khi chúng ta đang đứng trước thời điểm phải lựa chọn những người xứng đáng, vừa có tài, vừa có đức để đảm nhận những trọng trách lãnh đạo đất nước, thì hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất. Đây là trách nhiệm lớn, mà trước hết là của tập thể, cá nhân lãnh đạo từ Trung ương đến từng cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ trọng trách lãnh đạo từ cấp cao đến cấp cơ sở phải thực sự thực hiện nghiêm lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xây Dựng Khối Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Đoàn Kết, Đổi Mới, Xây Dựng Đảng Bộ Cơ Quan Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Bài 12: Sức Mạnh Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng
 • 11 Nhiệm Vụ, 5 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Công Tác Tổ Chức Xây Dựng Đảng Năm 2022
 • Bao Quang Tri : Nhiều Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022
 • Giữ Gìn Sự Đoàn Kết, Thống Nhất Trong Đảng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Khối Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng
 • 3 Nhiệm Vụ Trọng Tâm, 3 Giải Pháp Đột Phá Trong Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii
 • Xây Dựng, Củng Cố Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tư Tưởng Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Chính Trị Của Đảng Bộ Tỉnh
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Góp Phần Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Trung Ương Đảng Về Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Gd&đt
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Ðảng và toàn dân ta, trong đó, di huấn của Người “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” đã trở thành kim chỉ nam, một trong những nguyên tắc hàng đầu vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

  Đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn có sự kết hợp hài hòa, quyện chặt và nhất quán giữa yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp (Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô-tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành công nghiệp Hà Nội, ngày 19-12-1963)_Ảnh: Tư liệu TTXVN

  Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng và toàn dân ta với cả tấm lòng yêu nước, thương dân vô hạn. Lời dạy của Người về công tác xây dựng Đảng là kim chỉ nam cho cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(1).

  Trong tư duy của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ cấp bách và lâu dài, tất yếu và thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò là người chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dân tộc và nhân dân. Khi cách mạng trong giai đoạn khó khăn, việc chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp thiết để tạo sự thống nhất đội ngũ, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên củng cố lập trường vững vàng, bình tĩnh, sáng suốt; không bị động, lúng túng, dao động, bi quan. Ngay cả khi cách mạng trên đà thắng lợi cũng cần phải chỉnh đốn Đảng để xây dựng những quan điểm, tư tưởng cách mạng khoa học, ngăn ngừa chủ nghĩa cá nhân, chủ quan, tự mãn và rơi vào căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản”  - theo cách nói của V.I. Lê-nin  - do không lường hết mâu thuẫn mới xuất hiện, nhiều khi khó giải quyết hơn, thách thức lớn hơn. Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của quá trình thống nhất biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, là tiền đề, điều kiện tồn tại của nhau. Trong xây dựng có chỉnh đốn, chỉnh đốn về thực chất có xây dựng. Chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thời đại. Để việc chỉnh đốn Đảng có kết quả, Đảng “cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”(2). Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh

  chỉ rõ “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(3).

  Đoàn kết, thống nhất trong Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách.

  Ngay từ khi mới thành lập cũng như trong các thời kỳ khác nhau của cách mạng, sự đoàn kết, thống nhất là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở để thống nhất giai cấp, là điều kiện để thống nhất toàn dân và đưa cách mạng đến thắng lợi, là một nguyên tắc cơ bản có vị trí hàng đầu trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đồng thời, Đảng coi sự chia rẽ trong nội bộ Đảng là tội ác lớn nhất đối với Đảng. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu trong việc thực hiện nguyên tắc đoàn kết, thống nhất. Từ khi mới ra đời, Đảng đã gắn bó với dân tộc, hòa mình cùng dân tộc, sinh tồn trong dân tộc. Tập hợp trong hàng ngũ của Đảng là những người xuất thân từ nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhau, chủ yếu là công nhân và nông dân, nhưng đều chung lý tưởng, mục tiêu và lợi ích. Lý tưởng đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Mục tiêu đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lợi ích đó là phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, ngoài ra Đảng không có lợi ích riêng tư nào khác. Chính lý tưởng chung, mục tiêu chung và lợi ích chung là cơ sở của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đoàn kết, thống nhất thực sự là động lực chủ yếu của sự phát triển của Đảng. Thống nhất là cơ bản, các hình thức đấu tranh nội bộ mang tính chất xây dựng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết, thống nhất là một yêu cầu cơ bản, một nguyên tắc tổ chức và hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, quyết định sức mạnh của Đảng, nhằm bảo đảm giành được những thắng lợi to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sức mạnh to lớn của đoàn kết qua thực tiễn cách mạng nước ta: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch. Lực lượng đoàn kết đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công. Lực lượng đoàn kết đã giúp kháng chiến thắng lợi. Lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ Bắc đến Nam đấu tranh để thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước”(4). Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tới hàng trăm bài nói và bài viết về đoàn kết. Tư tưởng đoàn kết nổi bật của Người là: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”(5); “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết là thắng lợi của chúng ta”(6); “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”(7). Phân tích toàn diện, sâu sắc tầm quan trọng của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta”(8). “Toàn Đảng, toàn dân đồng sức đồng lòng thì khó khăn gì cũng nhất định khắc phục được”(9). Đoàn kết, thống nhất trong Đảng không phải là “đoàn kết một chiều”, “bằng mặt mà không bằng lòng”,… mà đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải là một chiến lược lâu dài, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam, đoàn kết phải trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, có lý, có tình, bằng tình cảm cách mạng trong sáng, tình thương yêu đồng chí, đồng bào.

  Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu thực hiện nói đi đôi với làm, “đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ”(10). Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh chỉ như một người”(11) và nhờ vậy ““Cách mạng nhất định thành công” – Ta thành công chính vì ta đoàn kết, quyết tâm, tin tưởng”(12).

  Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở đảng viên: “Muốn đoàn kết tốt thì phải phê bình, tự phê bình tốt, nghĩa là xuất phát từ đoàn kết mà phê bình và tự phê bình, phê bình và tự phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa”(13), đó là cách tốt nhất để “củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(14). Tự phê bình và phê bình không chỉ là công việc nhất thời khi cần mới thực hiện mà phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trong công tác, sinh hoạt hằng ngày ở mọi cấp bộ đảng và đối với mọi đảng viên. Đảng viên ở cương vị lãnh đạo, giữ chức vụ càng quan trọng càng phải gương mẫu và thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình một cách trung thực, phải biết lắng nghe sự phê bình thẳng thắn của cấp dưới, của đảng viên, của quần chúng nhân dân để khắc phục, sửa chữa những sai lầm, thiếu sót. Vì tầm quan trọng của vấn đề này, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành riêng phần thứ nhất nói về “phê bình và sửa chữa”, trong đó Người nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng”(15). Người nêu rõ: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(16) và Người cũng nhấn mạnh: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(17). Để Đảng tiếp tục làm tròn sứ mệnh tiên phong của mình, nhất định phải thường xuyên, hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt vấn đề tự phê bình và phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Tự phê bình là “nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình”(18), là sẵn sàng thừa nhận trước mọi người những khuyết điểm của mình để bản thân cũng như mọi người tìm cách sửa chữa. Còn phê bình là “nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình”(19); là tham gia góp ý kiến và nêu cách thức để sửa chữa khuyết điểm. Từ đó, cổ vũ đồng chí mình phát huy những ưu điểm, những cách làm hay, những việc làm tốt, cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế, sai lầm để cùng nhau ngày càng tiến bộ. Mục đích của tự phê bình và phê bình là để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ. Chính là cách mỗi người tự đánh giá để vừa thấy được “cái hay”, “cái dở” của mình, vừa tạo điều kiện để những người xung quanh đóng góp ý kiến, giúp bản thân sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình phát huy được tác dụng khi được thực hiện nghiêm túc, với tinh thần “phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”(20).

  Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bảo đảm công khai, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên, gắn với sửa chữa, biểu dương, khen thưởng thì mới phát huy được tác dụng. Công tác dân chủ là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng vừa nghiêm túc, vừa đạt hiệu quả cao. Trong tự phê bình và phê bình cần tránh tình trạng: sợ mất thành tích của tập thể, của lãnh đạo mà che giấu khuyết điểm, hoặc bao che, chạy tội cho đồng chí mình. Tình trạng tự phê bình và phê bình như vậy chẳng khác nào “cũng như có bệnh mà giấu bệnh. Không dám uống thuốc. Để đến nỗi bệnh ngày càng nặng, không chết “cũng la lết quả dưa”. Nói về từng người, nể nang không phê bình, để cho đồng chí mình cứ sa vào lầm lỗi, đến nỗi hỏng việc. Thế thì khác nào thấy đồng chí mình ốm, mà không chữa cho họ. Nể nang mình, không dám tự phê bình, để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Thế thì khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho mình”(21). Ý thức tự giác của mỗi đảng viên là yếu tố tạo nên niềm tin cho quần chúng nhân dân, sự đoàn kết thống nhất hình thành sức mạnh của Đảng. Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác là yêu cầu đối với mọi đảng viên và cũng là một nguyên tắc trong sinh hoạt đảng. Ngược lại, việc coi thường kỷ luật đảng, không tự giác chấp hành kỷ luật đảng sẽ làm suy yếu và tan rã Đảng.

  Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải bắt đầu từ chi bộ.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ tốt thì mọi công việc đều tốt”(22). Để giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cần tập trung vào công tác đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau của cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết, thống nhất cao.

  Người từng nói: “Hiểu chủ nghĩa Mác  - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin được”(23). Thực hiện lời dạy của Người, một mặt, chi bộ phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ, đảng viên với nhau, cán bộ, đảng viên với quần chúng; mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên cần phấn đấu, rèn luyện trau dồi tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, xem đó vừa là một chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chi bộ, chi ủy và đảng viên phải quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, phương pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiến hành tự phê bình và phê bình; chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, bảo đảm là hạt nhân đoàn kết chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt, học tập tư tưởng của Người, thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là đảng duy nhất cầm quyền, Đảng càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất; có như vậy thì hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân mới đoàn kết xung quanh Đảng. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ nhất, do Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức tại Hà Nội, ngày 21-12-2018_Ảnh: TTXVN

  Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng Đảng cho thấy, lúc nào, nơi nào, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc thì khi đó, nơi đó, cách mạng đạt được nhiều thành tựu và phát triển. Ngược lại thì cách mạng gặp khó khăn, thậm chí còn gây tổn thất nghiêm trọng. 

  Hiện nay, tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, lợi dụng khó khăn, khuyết điểm để bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ ta; dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, kích động, chia rẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây nên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hòng làm giảm uy tín của Đảng. Đồng thời, xây dựng Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường xuất hiện những thách thức mới, nhất là “nhóm lợi ích”, chủ nghĩa cá nhân… nếu không chỉnh đốn kịp thời sẽ gây những hệ lụy cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chính vì vậy, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng là một đòi hỏi cấp thiết trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

  Trước hết, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, củng cố nhận thức tư tưởng bằng niềm tin khoa học; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”(24). Tăng cường tính nghiêm minh của kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước đi liền với xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai những đảng viên vi phạm, dù ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào. Điều đó sẽ góp phần quan trọng trong giáo dục, răn đe đối với mọi cán bộ, đảng viên.

  Thứ hai, mở rộng dân chủ trong Đảng đi đôi với nắm vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng và trên cơ sở tình cảm cách mạng trong sáng của người cộng sản. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”(25). Đảng chỉ mạnh thực sự khi trong Đảng có sự đoàn kết, thống nhất cả trong tư tưởng, hành động và tổ chức. Người chỉ rõ: Tập trung và dân chủ là hai mặt không thể tách rời, tập trung hỗ trợ bảo đảm cho dân chủ thực hiện trong khuôn khổ, có sự kiểm soát; dân chủ giúp cho tập trung thực hiện linh hoạt, đạt hiệu quả cao trong quản lý. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ việc bảo đảm cả hai yếu tố này trong hoạt động quản lý nhà nước. Tập trung không đối lập với dân chủ mà chỉ đối lập với độc đoán, chuyên quyền; dân chủ không đối lập với tập trung mà chỉ đối lập với vô chính phủ. Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng dân chủ thì sẽ tạo cho cửa quyền, tham nhũng phát triển. Ngược lại, không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ, bệnh phường hội, chủ nghĩa cá nhân. Chỉ trên cơ sở đoàn kết, thống nhất và dân chủ thì đảng viên mới thực sự trung thực, thẳng thắn, chân thành với nhau, giúp nhau nhận rõ khuyết điểm để cùng tiến bộ. Đặc biệt, phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình, phê bình và cần kiên quyết chống bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng cục bộ, địa phương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là điều kiện quan trọng bảo đảm cho toàn Đảng luôn thống nhất về tổ chức, tư tưởng, hành động. Có như vậy mới xây dựng Đảng trở thành “một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để”(26).

  Thứ ba, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức, có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng và cơ quan chính quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(27); “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(28). Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, Đảng khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”(29). Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 khóa X một lần nữa khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”(30). Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”(31).

  Thực tiễn cho thấy ở địa phương, cơ sở nào, cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thật sự tiên phong gương mẫu; xử lý hài hòa các lợi ích, biết đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết, thì ở đó nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền không ngừng được giữ vững và nâng lên. Ngược lại, nếu cán bộ lãnh đạo yếu kém về phẩm chất, năng lực, có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng chức quyền tham ô, tham nhũng, vun vén cá nhân, thì ở nơi đó đoàn kết trong tổ chức đảng bị rạn nứt, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền bị giảm sút, nhân dân thiếu tin tưởng, tình trạng mất đoàn kết nội bộ, dân khiếu kiện xảy ra kéo dài, chậm được khắc phục, làm ảnh hưởng lớn đến vai trò, uy tín của Đảng trước quần chúng. 

  Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng_Ảnh: TTXVN

  Là một đảng cách mạng, mọi tổ chức đảng và đảng viên chỉ có một mục tiêu, lý tưởng cao nhất là phục vụ Tổ quốc, phụng sự giai cấp và nhân dân, không cho phép hình thành “nhóm lợi ích” trong Đảng. Vì vậy, phải phòng ngừa, ngăn chặn với các biểu hiện “nhóm lợi ích”, bởi các nhóm này theo đuổi những lợi ích riêng sẽ dẫn đến “bệnh bè phái” và suy thoái tư tưởng chính trị, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

  Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây là hoạt động rất quan trọng của các tổ chức đảng, nhất là trong tình hình mới nhằm sớm phát hiện và giải quyết dứt điểm mọi mầm mống mất đoàn kết trong nội bộ Đảng ngay từ khi chớm xuất hiện. Công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật đảng phải được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật đảng phải xử lý kiên quyết, minh bạch, bất kể là đối tượng nào, xử lý vi phạm kỷ luật phải đặt trong quan điểm lịch sử – cụ thể và quan điểm phát triển, tránh quy chụp, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên sửa chữa sai lầm. Để đáp ứng tốt yêu cầu nghiêm minh, tự giác trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng phải thường xuyên bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực trí tuệ. Khi các giá trị đạo đức cách mạng thấm sâu vào mọi mặt tổ chức và hoạt động của Đảng, Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, thì kỷ luật sẽ trở thành một nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Mục đích kỷ luật nghiêm minh là để “trị bệnh cứu người”, “cảnh tỉnh, răn đe” cho nên phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn chính là mục đích cao nhất của kỷ luật đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cấp nào cũng đều phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật, Điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Bên cạnh đó, cần củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đề cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành; đồng thời, cần có cơ chế, quy chế cụ thể để bảo vệ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

  Tóm lại, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là trách nhiệm của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu./.

  (1), (2), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 622, 617

  (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 104

  (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 1, tr. 482

  (6), (7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 18, 186

  (8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 145

  (9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 376

  (10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 151

  (11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 17

  (12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 575

  (13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 590

  (14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 622

  (15) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 279

  (16) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 672

  (17), (18), (19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr.  301, 307

  (20), (21) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 272, 301

  (22) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 364

  (23) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 668

  (24) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 17

  (25) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 622

  (26) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 41

  (27), (28) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 309, 280

  (29) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr. 66

  (30) Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 271

  (31) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2022, tr. 54

  Theo Tapchicongsan.org.vn

  http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/817184/giu-gin-su-doan-ket%2C-thong-nhat-trong-dang-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.aspx

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Xây Dựng Văn Hóa Trong Đảng
 • Nhận Diện Văn Hóa Đảng
 • Những Kinh Nghiệm Chủ Yếu Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Qua 35 Năm Đổi Mới Đất Nước
 • Tăng Cường Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh; Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Toàn Đảng Bộ
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100