Top 15 # Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ

Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Bản Thân Làm Gì Để Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Ct Gdpt 2018 Hình Thành Và Phát Triển Cho Hs Những Phẩm Chất Chủ Yếu Nào, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Xây Dựng Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Đối Với Sự Phát Triển Bền Vững Đất Nước, Em Hãy Chứng Minh Vùng Biển Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa, Hãy Chứng Minh Khí Hậu Vùng Biển Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa, Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất – Những Mục Tiêu Và Kết Quả Mong Đợi ở Trẻ Mầm Non Về Phát Triển Thể Ch, Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất – Những Mục Tiêu Và Kết Quả Mong Đợi ở Trẻ Mầm Non Về Phát Triển Thể Ch, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Báo Cáo Phát Triển Bền Vững Là Gì, Từ Vựng Phật Giáo, Phát Triển Bền Vững ở Hà Nam, Báo Cáo Phát Triển Bền Vững, Phát Triển Bền Vững, Thực Phẩm Chức Năng Sức Khỏe Bền Vững, Bản Cam Kết Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức, Quy Phạm Vật Chất, Đề án Phát Triển Du Lịch Bền Vững, Tiêu Chí Phát Triển Bền Vững, Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững, Đề Thi Môn Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững, Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Bền Vững, Luận Văn Phát Triển Bền Vững, Đề án Phát Triển Lâm Nghiệp Bền Vững, Báo Cáo Phát Triển Bền Vững Nestle, Kế Hoạch Phát Triển Vùng Cây ăn Quả, Lý Luận Phát Triển Bền Vững, Bộ Tiêu Chí Phát Triển Bền Vững, Phát Triển Sân Golf Bền Vững, Phát Triển Du Lịch Bền Vững, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Phẩm Chất Chính Trị, Hãy Kể Tên Một Số Cây ăn Quả Đã Được Cải Tạo Cho Phẩm Chất Tốt, Bản Nhận Xét Về Phẩm Chất Đạo Đức, Bản Cam Kết Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống, Quy Phạm Thực Chất, Chất Lượng Sản Phẩm, Đặc Trưng Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Đặc Trưng Cơ Bản Của Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Quy Cách Phẩm Chất Là Gì, Bản Cam Kết Chất Lượng Sản Phẩm, Bản Cam Kết Về Chất Lượng Sản Phẩm, Nội Dung Phẩm Chất Quý ông, Pham Chat Nha Giao, Bản Cam Kết Về Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống, Kế Hoạch Phát Triển Lâm Nghiệp Bền Vững, Phát Triển Du Lịch Biển Bền Vững, Học Thuyết Về Vùng Phát Triển Gần Nhất, Khái Niệm Phát Triển Bền Vững, Luận án Tiến Sĩ Về Phát Triển Bền Vững, 3 Khái Niệm Về Phát Triển Bền Vững, Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững, Luận Văn Phát Triển Du Lịch Bền Vững, Tiêu Chí Đánh Giá Phát Triển Bền Vững, Kế Hoạch Phát Triển Bền Vững Của Unilever, Đề Cương ôn Tập Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững, Tài Chính Cho Phát Triển Bền Vững ở Việt Nam, Đề án Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Vùng Dân Tộc Thiểu Số, Thực Phẩm Chức Năng – Sức Khỏe Bền Vững”, Nxb Khoa Học & Kỹ Thuật., Hướng Dẫn Về Phạm Tội Có Tính Chất Côn Đồ, Pham Chat Cua Nghe Lam Vuon, Thủ Tục Thanh Lý Hàng Tồn Kho Kém Phẩm Chất, Bản Tự Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống, Giấy Xác Nhận Phẩm Chất Đạo Đức, Bản Tự Nhận Xét Phẩm Chất Chính Trị, Bản Nhận Xét Phẩm Chất Chính Trị, Giấy Cam Kết Chất Lượng Sản Phẩm, Chất Lượng Sản Phẩm Việt Nam, Định Nghĩa Phẩm Chất, Quy Cách Phẩm Chất Hàng Hóa, Đơn Khiếu Nại Chất Lượng Sản Phẩm, Chứng Chỉ Chất Lượng Sản Phẩm, Bản Cam Kết Giữ Gìn Phẩm Chất Chính Trị Đạo Đức Lối Sống, Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Phát Triển Bền Vững, Luận Văn Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững, Tại Đài Truyền Hình Vũng Tàu Có Một Máy Phát Sóng Điện Từ, Chính Sách Phát Triển Bền Vững Nestle, Phân Tích 9 Nguyên Tắc Phát Triển Bền Vững, Tiêu Chí Đánh Giá Phát Triển Du Lịch Bền Vững, Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm, Tiêu Chuẩn Phẩm Chất Nhà Giáo, Phẩm Chất Chính Trị Đạo Đức Lối Sống Tác Phong, Thực Trạng Chất Lượng Sản Phẩm, Bài Thuyết Trình Về 4 Phẩm Chất Người Phụ Nữ, Nghị Luận Xã Hội Chuyên Đề Phẩm Chất Đạo Đức, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Chính Trị Đạo Đức Lối Sống, Biên Bản Xác Nhận Chất Lượng Sản Phẩm,

Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Bản Thân Làm Gì Để Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Ct Gdpt 2018 Hình Thành Và Phát Triển Cho Hs Những Phẩm Chất Chủ Yếu Nào, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Xây Dựng Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Đối Với Sự Phát Triển Bền Vững Đất Nước, Em Hãy Chứng Minh Vùng Biển Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa, Hãy Chứng Minh Khí Hậu Vùng Biển Việt Nam Mang Tính Chất Nhiệt Đới Gió Mùa, Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất – Những Mục Tiêu Và Kết Quả Mong Đợi ở Trẻ Mầm Non Về Phát Triển Thể Ch, Đặc Điểm Phát Triển Thể Chất – Những Mục Tiêu Và Kết Quả Mong Đợi ở Trẻ Mầm Non Về Phát Triển Thể Ch, Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu , Khi Chiếu Một ánh Sáng Kích Thích Vào Một Chất Lỏng Thì Chất Lỏng Này Phát ánh Sáng Huỳnh Quang Màu, Báo Cáo Phát Triển Bền Vững Là Gì, Từ Vựng Phật Giáo, Phát Triển Bền Vững ở Hà Nam, Báo Cáo Phát Triển Bền Vững, Phát Triển Bền Vững, Thực Phẩm Chức Năng Sức Khỏe Bền Vững, Bản Cam Kết Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức, Quy Phạm Vật Chất, Đề án Phát Triển Du Lịch Bền Vững, Tiêu Chí Phát Triển Bền Vững, Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững, Đề Thi Môn Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững, Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Bền Vững, Luận Văn Phát Triển Bền Vững, Đề án Phát Triển Lâm Nghiệp Bền Vững, Báo Cáo Phát Triển Bền Vững Nestle, Kế Hoạch Phát Triển Vùng Cây ăn Quả, Lý Luận Phát Triển Bền Vững, Bộ Tiêu Chí Phát Triển Bền Vững, Phát Triển Sân Golf Bền Vững, Phát Triển Du Lịch Bền Vững, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Phẩm Chất Chính Trị, Hãy Kể Tên Một Số Cây ăn Quả Đã Được Cải Tạo Cho Phẩm Chất Tốt, Bản Nhận Xét Về Phẩm Chất Đạo Đức, Bản Cam Kết Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống, Quy Phạm Thực Chất, Chất Lượng Sản Phẩm, Đặc Trưng Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ,

Giữ Gìn Và Phát Huy Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ”

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến tranh trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay luôn in đậm trong lòng nhân dân, làm cho mối quan hệ quân dân luôn luôn gắn bó, tạo nên sức mạnh to lớn để Quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù.

Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, do những tác động nhiều mặt của tình hình thế giới, trong nước; tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; từ sự quản lý không chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và sự thiếu rèn luyện của một số cán bộ, chiến sĩ… đã xuất hiện những lời nói, cử chỉ, hành động không đúng. Nhiều trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước ở mức độ nghiêm trọng, đăc biệt nghiêm trọng hoặc tham gia vào các tệ nạn xã hội như: ma túy, lô đề, cờ bạc, vay nợ không có khả năng chi trả… làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội; đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây cũng chính là một nội dung mà kẻ thù tập trung chống phá, nhằm làm phai mờ hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, chia rẽ mối đoàn kết quân dân. Để góp phần xây dựng Quân đội ta thực sự vững mạnh các cơ quan đơn vị cần quan tâm đặc biệt đến việc giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tập trung, nâng cao sức mạnh của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân. Các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được hình thành và hoàn thiện thông qua hoạt động thực tiễn. Vì vậy, cần tổ chức cho bộ đội tích cực tham gia các nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì nền nếp, chế độ ở từng cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ quân số, nhất là trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ; quản lý chắc các mối quan hệ xã hội của quân nhân; quan tâm sâu sát, nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, chú trọng các đối tượng cá biệt trong cơ quan, đơn vị mình; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, tạo sân chơi bổ ích để thu hút bộ đội tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận và thông qua hoạt động thực tiễn để đổi mới nội dung, hình thức cho phù hợp với từng địa bàn và từng đối tượng.

Để việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đạt yêu cầu đề ra, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải đề cao trách nhiệm, tích cực, tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định; phải thật sự gắn mình với đơn vị, sâu sát, gần gũi quần chúng, cấp dưới, công tâm trong xử lý các công việc; giải quyết hài hoà các mối quan hệ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho bộ đội hiểu rõ sự nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; phản bác các quan điểm sai trái, lối sống thiếu lành mạnh, ngại phấn đấu, rèn luyện.

Bên cạnh đó, mỗi quân nhân phải là người tuyên truyền, giáo dục thuyết phục nhân dân bằng chính lời nói và việc làm của mình, phải ra sức giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Bộ đội đi đến đâu đều phải được nhân dân yêu mến, tin tưởng, thực hiện đúng khẩu hiệu “đi dân nhớ, ở dân thương”; trong quan hệ với nhân dân, không được đụng đến “cái kim, sợi chỉ” của dân, càng không được làm điều gì phương hại đến lợi ích của nhân dân, trực tiếp là nhân dân địa phương nơi đóng quân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ không những phải tích cực tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn phải tham gia tích cực và có hiệu quả trong các nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị – xã hội ở các địa bàn, nhất là đối với các phân đội đóng quân ở các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống các tệ nạn xã hội…

Trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, ở đâu, cán bộ, chiến sĩ chúng ta đều phải ra sức phát huy truyền thống tốt đẹp “vì nhân dân quên mình”, thật sự là người chiến sĩ của quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xứng đáng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.

HOÀNG LÂU

Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới

Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Bản Thân Làm Gì Để Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Phát Huy Dân Chủ Giữ Vững Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Phẩm Chất Bô Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Quan Niệm Về Phạm Trù Vật Chất Của Các Trào Lưu Triết Học Duy Vật Thời Cổ , Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Bền Vững, Nghị Luận Xã Hội Chuyên Đề Phẩm Chất Đạo Đức, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Ct Gdpt 2018 Hình Thành Và Phát Triển Cho Hs Những Phẩm Chất Chủ Yếu Nào, Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mo Dun 21 . Nêu Vai Trò Của Vận Động Thô Trong Việc Phát Thể Chất Cho Trẻ Mn., Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Quá Trình Vận Chuyển Các Chất Trong Cây, Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Trong Phát Triển Bền Vững Của Học Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Gvpt 01 Nâng Cao Phẩm Chất Đạo Đức Nhà Giáo Trong Bối Cảnh Hiện Nay, Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Rèn Luyện Phẩm Chất Nghề Nghiệp Của Người Cán Bộ Quản Lý Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Phát Triển Chuyên Môn Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm Non, Hãy Phân Tích Khả Năng Và Hiện Trạng Phát Triển Cây Công Nghiệp Và Cây Đặc Sản Trong Vùng, Phát Huy Dân Chủ Hấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Lời Phát Biểu Cảm ơn Trong Tiệc Thôi Nôi, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Sai Phạm Của Bản Thân Trong Diện Phát Triển Đảng, Phat Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Ky, Phát Huy Dân Chủ Giử Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Hãy Chọn Số Lượng Câu Không Đúng Trong Các Phát Biểu Nào Sau Đây Về Tính Chất Của Sóng Điện, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường, Bộ Luật Phát Triển Nhất Trong Thời Kỳ Phong Kiến, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấộn Đấu Xứng Danh “bộ Đi Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Sự Bổ Sung Phát Triển Đường Lối Đổi Mới Của Đảng Trong Thời Gian, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Trong Thời Kỳ Mới, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Biên Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Xây Dựng Được Mối Quan Hệ Chặt Chẽ Giữa Nhà Trường, Gia Đình Và Xã Hội Trong Thực Hiện Chuyên Đề Xây, Xây Dựng Được Mối Quan Hệ Chặt Chẽ Giữa Nhà Trường, Gia Đình Và Xã Hội Trong Thực Hiện Chuyên Đề Xây, Chuyên Đề 8 Nghiên Cứu Khoa Học Sư Phạm ứng Dụng Trong Giáo Dục Mầm Non, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Kinh Doanh Nhà Nghỉ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, 1. Tầm Quan Trọng Của Việc Phát Triển Chuyên Môn Của Bản Thân, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Dầu Khí, Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đư, Thông Tư 34/2014 Quy Định Về Các Biểu Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Cand, Bộ Luật Nào Trong Thời Kỳ Phong Kiến Nước Ta Được Cho Rằng Phát Triển Nhất, Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (bổ Sung Phát Triển Năm 2011), Chuyên Đề Về Phát Huy Vai Trò Của Mttq Trong Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Tiểu Luận Tình Huống Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Tiểu Luận Tình Huống Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng Đối Với Cán Bộ Quản Lý Cấp P, Chuyên Đề Nâng Cao Bản Lĩnh Chính Trị Của Người Quân Nhân Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời, Quan Điểm Lịch Sử Cụ Thể Trong Việc Hoạch Định Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Qua Các Thời K, Thời Gian Và Không Gian Nghệ Thuật Trong Tác Phẩm Rừng Nauy, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới, Hãy Giải Thích Vì Sao Nói Thực Chất Quá Trình Trao Đổi Chất Là Sự Chuyển Hóa , Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Các Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Dược Và Mức Xử Phạt, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tín Ngưỡng Tôn Giáo, Sử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thi Hành án Dân Sự, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghị Định Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đườn, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Không Chỉ Là Sản Phẩm Dân Tộc Mà Còn Là Sản Phẩm Thời Đại, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Xúc Phạm Danh Dự Nhân Phẩm Xử Phạt Theo Nghị Định 167, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Báo Chí, Hoạt Động Xuất Bản, Từ Vựng Chủ Đề Thời Tiết, Từ Vựng Về Thời Tiết,

Chuyên Đề Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Bản Thân Làm Gì Để Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Phát Huy Dân Chủ Giữ Vững Kỷ Luật Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Trong Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Phẩm Chất Bô Đội Cụ Hồ Trong Tình Hình Mới, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Chuyên Đề Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Vùng Đồng Bào Dân Tộc Vùng Có Đạo Thuận Lợi Khó Khăn V, Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ, Quan Niệm Về Phạm Trù Vật Chất Của Các Trào Lưu Triết Học Duy Vật Thời Cổ , Vai Trò Của Văn Hóa Trong Phát Triển Bền Vững, Nghị Luận Xã Hội Chuyên Đề Phẩm Chất Đạo Đức, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Ct Gdpt 2018 Hình Thành Và Phát Triển Cho Hs Những Phẩm Chất Chủ Yếu Nào, Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ Trong Sự Nghiệp Giải Phóng Dân Tộc, Mẫu Nq Chuyên Đề Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Mo Dun 21 . Nêu Vai Trò Của Vận Động Thô Trong Việc Phát Thể Chất Cho Trẻ Mn., Chuyên Đề Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bản Cam Kết Rèn Luyện Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Suy Thoái Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Quá Trình Vận Chuyển Các Chất Trong Cây, Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Trong Phát Triển Bền Vững Của Học Sinh, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Gvpt 01 Nâng Cao Phẩm Chất Đạo Đức Nhà Giáo Trong Bối Cảnh Hiện Nay, Bản Cam Kết Về Việc Giữ Gìn Phẩm Chất Đạo Đức Lối Sống Không Có Biểu Hiện Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Rèn Luyện Phẩm Chất Nghề Nghiệp Của Người Cán Bộ Quản Lý Trong Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non, Phát Triển Chuyên Môn Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm Non, Hãy Phân Tích Khả Năng Và Hiện Trạng Phát Triển Cây Công Nghiệp Và Cây Đặc Sản Trong Vùng, Phát Huy Dân Chủ Hấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Lời Phát Biểu Cảm ơn Trong Tiệc Thôi Nôi, Chuyen De Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ, Chi Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh Hoặc Cũng Cố Cơ Sở Yếu Kém., Sai Phạm Của Bản Thân Trong Diện Phát Triển Đảng, Phat Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Ky, Phát Huy Dân Chủ Giử Nghiêm Kỷ Luật Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thời Kỳ Mới, Hãy Chọn Số Lượng Câu Không Đúng Trong Các Phát Biểu Nào Sau Đây Về Tính Chất Của Sóng Điện, Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Mẫu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường, Bộ Luật Phát Triển Nhất Trong Thời Kỳ Phong Kiến, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Phát Huy Dân Chủ, Giữ Nghiêm Kỷ Luật, Phấộn Đấu Xứng Danh “bộ Đi Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Sự Bổ Sung Phát Triển Đường Lối Đổi Mới Của Đảng Trong Thời Gian, Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Trong Thời Kỳ Mới, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế,

Giữ Gìn Và Phát Huy Giá Trị Cốt Lõi Phẩm Chất “Bộ Đội Cụ Hồ”

Ngày đăng: 23/06/2020 01:43

“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà nhân dân ta dành tặng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên gọi ấy thể hiện tình cảm yêu mến đặc biệt và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Quân đội ta, một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. “Bộ đội Cụ Hồ” là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của con người Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trong những chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và bảo vệ hòa bình, lương tri của nhân loại. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gồm nhiều yếu tố, trong đó trung với Đảng, hiếu với dân là giá trị cốt lõi, phản ánh sâu sắc bản chất giai cấp và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo các tư liệu lịch sử, tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” xuất hiện ngay từ những ngày đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Khi đó nhiều đơn vị bộ đội được lệnh về chiến khu Việt Bắc để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Bộ đội trú quân trong các bản làng, thôn xóm, cùng ăn, cùng ở với nhân dân, dựa vào dân và hết lòng giúp đỡ nhân dân. Chính trong những năm tháng này đã nảy nở và phát triển những tình cảm và niềm tin yêu của nhân dân với bộ đội. Ở chiến khu Việt Bắc, đồng bào các dân tộc trìu mến gọi các đơn vị vũ trang là “Bộ đội Ông Ké” hay “Bộ đội Ông Cụ”, khi biết “Ông Ké”, “Ông Cụ” là Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi người đã gọi “Bộ đội Ông Ké” là “Bộ đội Cụ Hồ” và cũng từ chiến khu Việt Bắc tên gọi yêu quý ấy lan truyền đi khắp nơi và trở thành quen thuộc đến ngày nay(1).

Từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta luôn được nhân dân tin yêu, mến phục; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng nên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cao đẹp, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(2). Đây là sự khái quát cô đọng, phản ánh sâu sắc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội ta. “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành niềm tự hào, tài sản tinh thần vô giá, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu, làm cho Quân đội ta vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích vĩ đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”(3). Nhiệm vụ của Quân đội ta là thực hiện mục tiêu chính trị của Đảng, chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó thực chất là lý tưởng “trung với Đảng, hiếu với dân”. Lý tưởng này là sự biểu hiện tập trung nhất bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Đối với cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn. Trung với Đảng không chỉ được thể hiện ở việc kiên định với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng mà còn thể hiện ở tình cảm cách mạng luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng đó. Đồng thời phải có đủ năng lực và bản lĩnh để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung với Đảng thì phải hiếu với dân. Bởi vì: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”(4). Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, là quân đội của dân, do dân, vì dân nên hiếu với dân có nghĩa là Quân đội ta phải luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Nhân dân. Trong quan hệ với Nhân dân phải thực hiện đúng 12 điều kỷ luật và 10 lời thề danh dự của quân nhân, làm cho quân với dân gắn bó như cá với nước. Đây cũng chính là ngọn nguồn chiến thắng của Quân đội ta mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục kế thừa và phát huy.

Trong chiến tranh, “trung với Đảng, hiếu với dân” thể hiện ở tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong thời bình, lòng trung với Đảng, hiếu với dân thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Đó là sự thống nhất và hòa quyện giữa lý trí và tình cảm, giữa nhận thức và cảm xúc. Không có sự thống nhất và hòa quyện này lòng trung thành với Đảng có thể chỉ dừng lại ở lời nói hoặc khẩu hiệu chung chung mà không biến thành hành động cụ thể, thành lối sống, nếp nghĩ của mỗi cán bộ, chiến sĩ(5). Đồng thời, tinh thần này còn thể hiện ở ý thức cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ môi trường hòa bình của đất nước. Thực hiện những nhiệm vụ này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để bị động, bất ngờ.

Trong công tác dân vận, Quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Đặc biệt ở các khu kinh tế – quốc phòng, quân đội cùng với các lực lượng khác đã khắc phục mọi khó khăn, bám sát nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đã triển khai được nhiều dự án, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Sự giúp đỡ đó không chỉ dừng lại ở vật chất mà quân đội còn tích cực hướng dẫn nhân dân tổ chức đời sống và cách thức sản xuất; cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, dạy chữ cho con em các dân tộc thiểu số; bảo vệ nhân dân trước những thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Những hoạt động này được Quân đội ta thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao, qua đó làm cho tinh thần hiếu với dân thật sự được tỏa sáng. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm giúp đỡ nhân dân lúc thiên tai, hoạn nạn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao, là sự tiếp nối truyền thống, bản chất của Quân đội ta những năm qua, là sự gắn bó máu thịt tình quân dân.

Vấn đề quan trọng hàng đầu của quân đội bất kỳ quốc gia nào bao giờ cũng là vấn đề chính trị. Đó thực chất là bản chất giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, quân đội do ai tổ chức, lãnh đạo, chiến đấu vì lợi ích của ai. Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định quân đội luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc, không có và không bao giờ có quân đội mang bản chất của nhiều giai cấp. V.I.Lênin đã từng nhấn mạnh: “Không lôi kéo quân đội vào chính trị – đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản”(6). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chính trị trọng hơn quân sự”(7), “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(8).

Thực tiễn đã chứng minh, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tổn thất to lớn của phong trào cách mạng thế giới. Mặc dù tính chất của thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội không thay đổi, song sự thoái trào này gây nên sự hoài nghi, dao động ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội này tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu của chủ nghĩa xã hội cũng như vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin. Họ tìm mọi cách để thay đổi trật tự thế giới theo hướng có lợi cho chủ nghĩa tư bản. Khi đã nhận thất bại trong những cuộc đối đầu lịch sử, chủ nghĩa đế quốc và tay sai vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta. Họ tiếp tục sử dụng chiêu bài “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn và phương thức ngày càng tinh vi. Họ ra sức tuyên truyền tư tưởng phi chính trị hóa quân đội, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng; cổ xúy tư tưởng tư sản, đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập, đánh tráo các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, tìm mọi cách xuyên tạc lịch sử, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ quân đội chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, coi nhẹ các giá trị tinh thần. Đây là những chiêu bài của chủ nghĩa đế quốc sử dụng để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa, làm xuất hiện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Điều đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc củng cố và phát huy giá trị “trung với Đảng, hiếu với dân” của Quân đội ta.

Tuy nhiên, chính những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của các thế lực thù địch làm cho âm mưu của chúng càng lộ rõ, càng làm tăng tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đặc biệt đội ngũ cán bộ chính trị là phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn giác ngộ sâu sắc giá trị “trung với Đảng, hiếu với dân”. Bởi giữ vững giá trị này là sự thể hiện kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta, cũng là giá trị cốt lõi của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là trách nhiệm, lương tâm, danh dự của mọi thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta trước Đảng và Nhân dân. Trong đó “trung với Đảng, hiếu với dân” là giá trị cốt lõi, hạt nhân chi phối các giá trị khác của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt nhiệm vụ này là sự thể hiện tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trước những biến động của thời cuộc hiện nay./.

Ghi chú:

(1) Nguyễn Vĩnh Thắng (Chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, H. 2011, tr.20.

(2),(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb CTQG-ST, H. 2011, tr.435, tr.435.

(4) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011, Nxb CTQG-ST, H. 2011, tr.4.

(5) Đinh Xuân Dũng (chủ biên), Công tác tư tưởng – văn hóa trong xây dựng quân đội về chính trị, Nxb Quân đội nhân dân, H.2016, tr.223 – 291.

(6) V.I.Lênin, Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG-ST, H.2005, tr.136.

(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG-ST, H. 2011, tr.539.

(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H. 2011, tr.217.

TS Vũ Văn Bách – Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

tcnn.vn