“một Số Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Hoàn Thiện Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên”

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài: Kiểm Soát Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước Ở Nước Ta, Hay
 • Đề Tài Phân Tích Tình Hình Thu Chi Ngân Sách Nhà Nước Ở Việt Nam Giai Đoạn 2011
 • Hoàn Thiện Công Tác Kiểm Soát Chi Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh
 • Tìm Kiếm Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Chi Ngân Sách Nhà Nước
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Vietinbank
 • Chi ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm hai bộ phận chính là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, trong đó chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất và có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với phát triển KT-XH đất nước. Quá trình thực hiện công tác, kiểm soát chi (KSC) thường xuyên NSNN qua kho bạc Nhà nước (KBNN) vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Sử dụng NSNN vẫn kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác KSC còn phân ra nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau dẫn đến tình trạng chồng chéo, khó theo dõi tổng thể; nhiều khoản chi chưa có đủ cơ sở để KBNN kiểm soát đến khâu cuối cùng và chưa có cơ chế quy trách nhiệm trong thực hiện một số nghiệp vụ chi cụ thể; chưa có cơ chế tổng thể và thống nhất để kiểm soát giá mua sắm một số hàng hóa dịch vụ một cách chặt chẽ và có hiệu quả nhất. Cán bộ làm nhiệm vụ chi ngân sách tại các đơn vị sử dụng NSNN còn có tình trạng chưa am hiểu đầy đủ về quản lý NSNN và chưa được đào tạo đồng đều. Việc phân công nhiệm vụ KSC trong hệ thống KBNN còn bất cập, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Việc thực hiện chế độ công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách của những đơn vị sử dụng ngân sách còn hạn chế. Do vậy, thực hiện công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN còn bộc lộ những hạn chế và tồn tại, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng ngân sách, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong xu thế đẩy mạnh mở cửa và hội nhập quốc tế.

  Những năm qua, KSC thường xuyên NSNN qua KBNN của nước ta nói chung và KBNN Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả tốt, đã từng bước được cụ thể theo hướng hiệu quả, ngày một chặt chẽ và đúng mục đích hơn cả về quy mô và chất lượng. Kết quả của thực hiện công tác KSC đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng NSNN ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng NSNN huyện Văn Giang vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng ngân sách, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong xu thế đẩy mạnh mở cửa và hội nhập quốc tế.

  Mặt khác, lý luận về công tác KSC NSNN nói chung và KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nói riêng trong nền kinh tế thị trường chưa được nghiên cứu đầy đủ để áp dụng. Vì vậy, công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Văn Giang cần tiếp tục được hoàn thiện một cách khoa học và có hệ thống. Từ nhận thức những quan điểm, lý luận về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên từ nguồn vốn NSNN, qua nghiên cứu phân tích, đánh giá, chúng tôi đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Văn Giang trong thời gian tới.

  Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện KSC thường xuyên NSNN qua kho KBNN

  Tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích tổng hợp, kết hợp với suy luận logic. Đồng thời, trong quá trình thực hiện còn sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê các số liệu từ các báo cáo định kỳ, báo cáo năm của KBNN, KBNN Văn Giang các năm đã công bố để làm rõ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tổng hợp 5 nhóm giải pháp sau.

  Thứ hai, Nhóm giải pháp quy trình và nghiệp vụ kiểm soát.

  Một là: Áp dụng quy trình cấp phát Ngân sách nhà nước trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước đến đối tượng sử dụng ngân sách. Đối với các khoản thanh toán từ NSNN cho đối tượng thụ hưởng từ NSNN là cá nhân như chi lương, phụ cấp lương, khoán công tác phí, tiền khoán chi điện thoại và các khoản thanh khác cho cá nhân, những đối tượng trên mở tài khoản ở các ngân hàng thương mại và được cung cấp dịch vụ thẻ. KBNN KSC đúng chế độ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản ở ngân hàng cho các đối tượng đó, đối tượng hưởng đến rút tiền tự động tại máy rút tiền để chi tiêu hoặc thanh toán trực tiếp qua thẻ ATM. Được như vậy hàng năm KBNN Văn Giang sẽ giảm được lượng tiền mặt khá lớn mà không phải kiểm đếm khi rút từ ngân hàng về để chi cho các nội dung trên cho các đơn vị sử dụng NSNN, các đơn vị không phải bố trí thủ quỹ để rút tiền về chi lương. Như vậy sẽ rất tiết kiệm về nhân lực và tài lực cho KBNN nói riêng và tiết kiệm chí phí lưu thông cho xã hội nói chung.

  Hai là: Áp dụng quy trình kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra. Đây là một phương thức cấp phát NSNN tiên tiến, mới được áp dụng ở một số nước, hoặc một số khoản chi đặc biệt. Theo đó, Nhà nước không can thiệp vào việc sử dụng các khoản kinh phí NSNN đã cấp cho các cơ quan đơn vị, mà chỉ quan tâm đến hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí đó, tức là chỉ quan tâm đến kết quả đầu ra của các chương trình, mục tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  Theo phương thức cấp phát này, ngay từ khi lập dự toán, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ tiêu nhiệm vụ của năm kế hoạch; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; dự toán và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của năm trước để xây dựng dự toán chi của năm kế hoạch. Sau khi được các cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách năm, các cơ quan đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị thực hiện phương thức cấp phát NSNN theo kết quả đầu ra. Trên cơ sở dự toán chi cả năm được giao và nhiệm vụ phải chi trong quý, các đơn vị phải lập nhu cầu chi quý gửi cơ quan quản lý cấp trên và KBNN nơi mở tài khoản. Căn cứ nhu cầu chi hàng quý đã đăng ký và yêu cầu của nhiệm vụ chi, đơn vị dự toán lập giấy rút dự toán ngân sách gửi KBNN nơi giao dịch.

  Căn cứ vào dự toán năm được giao và nhu cầu chi quý đã đăng ký, KBNN thực hiện trích chuyển kinh phí theo đề nghị của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị được quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí được cấp, bảo đảm thực hiện công việc theo đúng những cam kết ban đầu. Định kỳ, cơ quan tài chính phối hợp với cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trường hợp phát hiện đơn vị không bảo đảm thực hiện công việc theo đúng cam kết, KBNN được phép tạm dừng cấp kinh phí cho đơn vị hoặc có biện pháp thu hồi phần kinh phí đã cấp. Như vậy, trong cơ chế kiểm soát chất lượng “đầu ra”, các ràng buộc bằng chế độ , tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ở “đầu vào” đã được thay bởi các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chất lượng “đầu ra”. Do đó, nó đã khắc phục được những hạn chế của cơ chế KSC theo “đầu vào”.

  Tuy nhiên, muốn có một cơ chế kiểm soát như thế, trước hết nhà nước cần phải quy định các tiêu chuẩn hiệu quả đối với từng hình thức đơn vị sử dụng NSNN. Lẽ đương nhiên, những khoản chi tiêu thường xuyên của NSNN là những khoản chi gắn liền với việc thực hiện các chức năng của Nhà nước, tức là gắn liền với việc đáp ứng các nhu cầu chung, nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Vì thế, hiệu quả của các khoản chi đó phải được xem xét dựa trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội nói chung. Đây thực sự là một vấn đề khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai áp dụng cơ chế này. Hơn thế, hiệu quả của việc quản lý và KSC thường xuyên NSNN không những chỉ đo được bằng các chỉ tiêu định lượng, mà còn phải xem xét cả bằng các chỉ tiêu định tính.

  Ngoài ra, một vấn đề nữa cũng cần phải tính đến là khi giao toàn bộ trách nhiệm quản lý tài chính cho Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, rồi sau đó mới xem xét hiệu quả của việc sử dụng số kinh phí đó, sẽ rất dễ phát sinh trường hợp những nhà quản lý có thể lạm dụng số tiền tiết kiệm được trong quá trình sử dụng kinh phí được cấp để mưu lợi cho cá nhân hoặc chi tiêu lãng phí, gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước, trong lúc không bảo đảm được số lượng, chất lượng công việc đã cam kết. Vì vậy trước mắt chỉ nên áp dụng phương thức cấp phát NSNN theo “kết quả đầu ra” đối với một số khoản chi cho các dịch vụ công cộng như an ninh trật tự, chống các tệ nạn xã hội, các chương trình giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường.

  Ba là: Công khai hóa tại Kho bạc Nhà nước cơ chế quản lý, điều hành kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. KBNN Văn Giang đã xây dựng quy trình giao dịch, công khai các bước giao dịch của KBNN với khách hàng.

  Về công tác KSC thường xuyên NSNN, như đã trình bày ở trên, việc KSC phải căn cứ vào nhiều văn bản chế độ khác nhau cho mỗi khoản chi. Do đó mọi khoản chi KBNN phải công khai các văn bản áp dụng, chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu, hồ sơ thủ tục đấu thầu, chỉ định thầu theo quy định… Tất cả các nội dung trên phải thực hiện công khai tại địa điểm giao dịch của KBNN để cán bộ KBNN và khách hàng cùng nghiên cứu và thực hiện theo tiếng nói chung, đó cũng là một khâu minh bạch trong KSC thường xuyên NSNN của KBNN Văn Giang.

  Thứ ba, Nhóm giải pháp về chất lượng nguồn nhân lực.

  Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, bởi con người là nhân tố cơ bản, có tính quyết định trực tiếp đến việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của KBNN, tiến tới xây dựng KBNN trở thành Kho bạc điện tử. Như vậy phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết có chiến lược và kế hoạch dài hạn đáp ứng yêu cầu phát triển.Trước thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực hiện nay của hệ thống KBNN và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiên chiến lược phát triển hệ thống KBNN phù hợp với công cuộc cải cách hành chính(CCHC) Nhà nước nói chung và của toàn ngành tài chính nói riêng

  Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ KBNN làm công tác KSC thường xuyên NSNN qua KBNN theo hướng: Chuyên môn hoá và tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ KBNN, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ KSC thường xuyên NSNN, cần nắm vững tình hình kinh tế – xã hội của địa phương và các chính sách chế độ của nhà nước, thường xuyên rèn luyện tư cách, đạo đức và đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Tạo điều kiện cho cán bộ cập nhật những văn bản chế độ, chính sách mới về chi thường xuyên NSNN, tạo điều kiện cho họ bằng cách cung cấp các văn bản chế độ, tập huấn triển khai văn bản chế độ mới, thường xuyên truy cập internet. Cần có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh. Thực hiện chế độ khen thưởng hợp lý, linh hoạt, dưới nhiều hình thức, nhằm tạo ra động lực kích thích mọi cán bộ công chức hăng say làm việc, phát huy tối đa trình độ, năng lực của mỗi người.

  Thứ tư, Nhóm giải pháp phân công đầu mối tại KBNN thực hiện công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN

  Việc phân công nhiệm vụ là đầu mối KSC thường xuyên NSNN của KBNN. Hiện nay KBNN Văn Giang phân công hai đầu mối thực hiện KSC thường xuyên NSNN: Đó là bộ phận kế toán và bộ phận kế hoạch. Phân công như vậy sẽ gây chồng chéo trong khâu kiểm soát, không thuận lợi cho công tác đối chiếu với khách hàng và không tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Cùng một hình thức kinh phí nhưng lại hai bộ phận khác nhau kiểm soát chi. Vì vậy nên thống nhất lại một đầu mối thực hiện KSC thường xuyên NSNN tại KBNN, đó là bộ phận kế toán KBNN .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảy Nguyên Tắc Giúp Bạn Giao Tiếp Tiếng Anh Như Người Bản Ngữ Nhanh Và Hiệu Quả
 • Skkn Giup Hoc Sinh Hoc Tu Vung Tieng Anh
 • Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Cho Sinh Viên
 • Skkn Làm Thế Nào Để Giáo Viên Sử Dụng Thiết Bị Ngày Càng Nhiều, Tốt Hơn
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Quản Lý Công Tác Thiết Bị Dạy Học Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Và Thực Hành Ở Trường Thcs
 • Tin tức online tv