Top 12 # Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và các Chi bộ dưới cơ sở (trực thuộc Đảng ủy) trên địa bàn Thành phố (gọi chung là các Chi bộ) đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới; hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát được vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ. Do đó, đã góp phần nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ vẫn còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Cụ thể:

– Một số chi bộ chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm. Có chi bộ chưa phân công chi ủy viên làm công tác kiểm tra của chi bộ.

– Chưa coi trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

– Việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, phương pháp, quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát ở nhiều chi bộ chưa đúng, nhất là về quy trình, thủ tục. Kết luận kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, chưa chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát. Việc lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa theo quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do:

– Nhận thức của một số chi ủy, bí thư chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có lúc chưa đúng mức, còn đơn giản, nhất là đối với các chi bộ có số lượng đảng viên ít.

– Các đồng chí chi ủy viên là kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát. Chưa thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nên kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Chi bộ cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát. Lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để từ đó thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đó là:

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng viên, chi ủy, nhất bí thư chi bộ cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để năm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Chi ủy, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí bí thư chi bộ và người được chi bộ phân công làm công tác kiểm tra phải tăng cường năng lực, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi bộ. Đảng viên thực hiện tốt kiểm tra, giám sát khi được chi bộ phân công. Đề cao việc tự quản lý, tự kiểm tra (tự phê bình) của chi bộ, của đảng viên. Lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

– Thực hiện tốt việc xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát của chi bộ

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; chi bộ phải tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; từ đó xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

Chi bộ kiểm tra mọi đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ phân công (trừ nhiệm vụ cấp trên giao). Chi bộ giám sát đối với tất cả đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên quản lý về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc cấp uỷ cấp trên quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thống nhất. Cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý – xã hội trong kiểm tra, giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

– Tăng cường công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra, giám sát

Đảng ủy mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra ở chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra Giám Sát

Ngay sau đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác KTGS của Đảng, coi đây là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Bên cạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Qua đó, công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm song vẫn đảm bảo tính toàn diện.

Đồng chí Chẩu Thanh Tùng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa) giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển cây lạc gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Giám sát để giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết. Nội dung tập trung giám sát vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng quý báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với một số mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Giám sát đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng về tiến độ, kết quả thực hiện. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định phân công và ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ trực thuộc và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm chế độ thường xuyên nắm bắt, theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công, hàng tháng, quý báo cáo kết quả nắm tình hình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.286 tổ chức đảng và 1.227 đảng viên, giám sát chuyên đề 1.838 tổ chức đảng và 880 đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 208 tổ chức đảng, giám sát 77 tổ chức đảng. Qua KTGS đã yêu cầu 114 tổ chức đảng và 10 đảng viên có khuyết điểm kiểm điểm, khắc phục; thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. UBKT các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác KTGS các tổ chức, cá nhân theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Qua KTGS đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định.

Theo đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc thực hiện tốt công tác KTGS tại địa phương đã có tác động quan trọng để các cấp ủy nhanh chóng đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt đối với 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đã được các cấp ủy đảng ở các đơn vị, địa phương triển khai một cách mạnh mẽ và sớm đạt được những kết quả khả quan.

Đối với phát triển nông nghiệp, việc triển khai nghị quyết đã nhanh chóng làm thay đổi nhận thức của người nông dân sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với những loại cây, con thế mạnh như chè, mía, cam, bưởi, lạc, cá đặc sản, trâu… Trong công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện nay, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm ở nhóm khá trong cả nước…

Các thành viên UBKT Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn) giám sát công trình xây dựng trụ sở xã.

Kịp thời khắc phục sửa chữa

Công tác KTGS là phương thức để bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng, kịp thời phát hiện được những bất cập trong hệ thống quản lý để góp ý xây dựng, với mục đích lấy phòng ngừa làm chính. Qua công tác KTGS của các cấp ủy, UBKT các cấp của tỉnh đã phát huy được các nhân tố tích cực, kịp thời ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, sai trái, từ đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thời gian qua, công tác KTGS của huyện Sơn Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp của huyện đã kiểm tra và giám sát 129 tổ chức đảng về các nội dung thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Qua kiểm tra đã chỉ ra 31 tổ chức thực hiện chưa tốt, đề nghị chấn chỉnh kịp thời. Trong giám sát tổ chức đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực công tác và theo dõi các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện.

Qua giám sát thường xuyên đã giúp cấp ủy nắm chắc hơn tình hình mọi mặt ở địa phương, cơ sở phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tú Thịnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã tiếp nhận một số cuộc KTGS của tỉnh và huyện. Qua các cuộc KTGS của cấp trên đã chỉ ra một số sai sót của Đảng ủy xã cũng như ở các chi bộ thôn. Đảng ủy xã đã tiếp thu những ý kiến góp ý của các đoàn và nhanh chóng khắc phục không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng.

Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, thời gian qua, công tác KTGS ở các chi, đảng bộ doanh nghiệp được thực hiện nghiêm. Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy khối cho biết, khối doanh nghiệp có đặc thù riêng, nên việc KTGS tập trung chủ yếu vào việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác phát triển đảng viên… Quá trình KTGS cố gắng rút ngắn thời gian, tránh làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

Để làm tốt việc này thì Đảng ủy, UBKT Đảng ủy khối tăng cường công tác giám sát thường xuyên. Đây là giải pháp nhanh gọn mà vẫn đảm bảo việc phát hiện những hạn chế, sai phạm và uốn nắn kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy khối đã tổ chức 17 cuộc KTGS chuyên đề đối với 74 tổ chức đảng, 207 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số hạn chế, sai phạm, trong đó đã xử lý kỷ luật 22 đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc.

Đồng chí Ngô Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tuyên Quang cho biết, qua việc KTGS của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đối với công ty, đặc biệt là giám sát thường xuyên đã góp phần quan trọng để Đảng bộ công ty kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Đảng ủy công ty cũng thường xuyên KTGS, chấn chỉnh việc các chi bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép với họp triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thể hiện văn minh trong giao tiếp với khách hàng… Đây chính là điểm mấu chốt để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phùng Khắc Hùng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnhXác định rõ nội dung, thời điểm phù hợp Ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí cấp ủy viên 100% là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều, áp lực kinh doanh lớn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác KTGS. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, UBKT ở khối doanh nghiệp phải xác định rõ nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian KTGS cho phù hợp. Hiệu quả tốt nhất là tăng cường giám sát thường xuyên đối với người đứng đầu cấp ủy và doanh nghiệp. Có những việc thông qua KTGS thường xuyên chỉ mất 2 – 3 tiếng là hoàn thành hiệu quả lại không mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lực, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Sơn DươngNâng cao nhận thức, trách nhiệm Để nâng cao chất lượng công tác KTGS, huyện sẽ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ chốt, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động đối với công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời tăng cường phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện.

Đồng chí Mai Bảo Đăng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn)Tăng cường giám sát thường xuyên Thời gian qua, công tác KTGS của Đảng ủy xã tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã về hoàn thành xây dựng nông thôn mới, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý các dự án đầu tư hạ tầng nông thôn. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định tăng cường công tác giám sát thường xuyên bằng việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt trực tiếp tại các chi bộ. Qua đó giúp cấp ủy nắm chắc hơn mọi mặt của các thôn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Tra, Giám Sát Cán Bộ Giai Đoạn Hiện Nay

Tác giả: TS. Lê Văn Giảng (Chủ biên)

Số trang: 184

Giá tiền: 28.000 đồng

Trong công tác kiểm tra, giám sát, một nội dung quan trọng là kiểm tra, giám sát cán bộ, để giúp cho cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phòng ngừa những vi phạm phát sinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Hiện nay, trong sự nghiệp đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò là rường cột của hệ thống chính trị, phần lớn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống, đủ khả năng và điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ đã và đang có những đóng góp rất lớn cho xã hội.

Đảng ta chỉ rõ, cụ thể nguyên nhân về công tác kiểm tra, giám sát là: “Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa tiêu cực và phát huy nhân tố tích cực. Nhiều sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức. lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên…”.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, cả về nhận thức, hành động; cả về cơ chế, chính sách, các quy định về công tác cán bộ và quy định về kiểm tra, giám sát cán bộ; cả về biện pháp và các điều kiện bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ. Vì vậy, cần phải làm rõ cả lý luận và thực tiễn về kiểm tra, giám sát cán bộ trong thời gian qua, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân; từ đó, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát để bảo đảm mục tiêu Đảng ta đã đề ra là: “Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”; “Xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống”. Từ đó, xây dựng được đội ngũ “Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Vì vậy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay của tập thể tác giả cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương do TS. Lê Văn Giảng làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Một số vấn đề lý luận về kiểm tra, giám sát cán bộ của Đảng.

Chương II: Thực trạng kiểm tra, giám sát cán bộ

Chương III: Mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay.

Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra

Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nang Cao Trinh Độ Năng Lực Phương Phap Tac Phong Quân Nhân Phân Đấu Xưng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thờ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Nâng Cao Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Quân Nhân, Nâng Cao Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Chuyen Đề Nâng Cao Trinh Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Bài Thu Hoạch Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Liên Hệ Bản Thân Về Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Trị Nhân Lực Công Ty, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Nâng Cao Chât Lượng Quản Lý Cấp Phòng, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Marketing Mix, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Kỹ Năng Yếu Kỹ Năng Đang Luyện Tập Kỹ Năng Đã Hoàn Thànhbài Kiểm Tra Thử, Tổng Quan Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ, Tình Huống Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Xây Dựng, Bai Tham Luan Ve Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo Trong Truong Mam Non, Kế Hoạch Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Tình Hình Mới, Đổi Mới Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Tưởng, Tổng Quan Nghiên Cứu Về Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Sạn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Nâng Cao Hiệu Năng Chuyển Giao Trong Mạng Mobile Ip, 2013, Phương Pháp 5s Trong Quản Lý Chất Lượng, Tiếp Tục Đổi Mới Và Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục, Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Khóa Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Chức Cấp Xã, Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đoàn, Nâng Cao Chất Lượng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Bản Kiểm Điểm Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th,

Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực , Nhập Khẩu Tư Bản Trong Điều Kiện Việt Nam- Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Lực,