Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Đảng Ủy Khối Ccq&dn Tỉnh: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nhiều Giải Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên
 • PTO- Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011 – 2022; trong những năm qua công tác phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ đã được các cấp ủy thường xuyên quan tâm và tổ chức triển khai đạt được kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên được nâng lên; hầu hết các chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

  Từ tháng 8/2011 đến 31/12/2015, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 13.338 đảng viên mới, bình quân mỗi năm toàn tỉnh kết nạp được trên 3 ngàn đảng viên. Hằng năm, có 86,74% số cơ sở đảng, 76,64% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có nguồn kết nạp được đảng viên. Đến tháng 12/2013 toàn tỉnh đã khắc phục được tình trạng khu dân cư chưa có chi bộ độc lập.

  Kết quả trên, trong những năm qua, hầu hết các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã lựa chọn được 35.489 quần chúng ưu tú đưa vào danh sách cảm tình đảng; ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp với các trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức được 226 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 21.941 quần chúng ưu tú, trong đó có 17.112 người là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (chiếm 77,9%), là nữ có 11.820 người (chiếm 53,8%); thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt việc phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị, làm thủ tục xét và công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đảm bảo đúng quy định. Nhìn chung đảng viên mới kết nạp đã nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

  Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong những năm qua còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở một số nơi, nhất là ở các khu dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được còn hạn chế; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là nông dân, công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước so với số lượng đảng viên mới được kết nạp còn thấp. Một số cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở khu vực nông thôn có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên; một số trạm y tế và một tỷ lệ lớn doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có chi bộ độc lập.

  Trên cơ sở tổng kết công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011-2015; ngày 15/6/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 11-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Theo đó, mỗi năm toàn tỉnh phấn đấu kết nạp ít nhất 2.500 đảng viên mới, trong đó: có trên 300 đảng viên là công nhân trong doanh nghiệp; 35% trở lên là nông dân; 65% trở lên là đảng viên trẻ; 46% trở lên đảng viên nữ; ít nhất 2% đảng viên mới kết nạp là người có đạo, 12% trở lên đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hằng năm có 85% trở lên số tổ chức cơ sở đảng, 65% trở lên số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có nguồn kết nạp được đảng viên mới. Duy trì kết quả 100% khu dân cư có chi bộ độc lập; phấn đấu đến năm 2022 có 100% trạm y tế, trường học có chi bộ độc lập.

  Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà các cấp ủy trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đó là:

  Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn.

  Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tạo việc làm ổn định tại chỗ cho đối tượng lao động trẻ.

  Làm tốt công tác tạo nguồn; thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp đảng theo quy định. Khắc phục tình trạng cơ sở đảng có “nguồn” nhưng không kết nạp được đảng viên.

  Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; chú trọng cơ cấu đảng viên kết nạp mới thông qua việc giao chỉ tiêu định hướng về số lượng kết nạp đảng viên gắn với địa bàn và cơ cấu cần ưu tiên; định kỳ sơ, tổng kết, nhân rộng các điển hình về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Lấy kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

  Tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội; nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng để phát triển đảng viên. Lấy đó làm cơ sở quan trọng để xem xét đánh giá xếp loại các tổ chức chính trị- xã hội.

  Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên.

  Nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới trong công tác kết nạp đảng viên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Thái Sơn Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Ở Nông Thôn Tỉnh Ta
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Đảng Ủy Khối Ccq&dn Tỉnh: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nhiều Giải Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên
 • Hội Thảo Thực Trạng, Giải Pháp Tạo Nguồn Và Phát Triển Đảng Viên Ở Các Thôn, Buôn Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề án Phát Triển Trường Cao Đẳng Chất Lượng Cao Đến Năm 2025, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Quan Sát Sự Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Đề án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Tiềm Năng Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Tác Động Của Chất Lượng Đến Phát Triển Thương Hiệu, Luận án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Quy Hoạch Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Tiểu Luận Tác Động Của Chất Lượng Sản Phẩm Đến Việc Phát Triển Thương Hiệu, Kỹ Năng Hướng Dẫn Tư Vấn Phát Triển Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Giáo Viên Mầm , Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Nâng Cao Năng Lực Giáo Viên Trong Việc Tổ Chức Các Hpatj Động Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Ph, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 55-nq/tw Đột Phá Trong Phát Triển Năng Lượng, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh, Giai Bài Tập Phát Triến Năng Lực Lớp 4 Tập 1, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Phuc Vu Chieu Sang, Năng Lượng Tái Tạo Trên Biển Và Định Hướng Phát Triển Tại Việt Nam, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Toán Lớp 4 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Phát Triển Năng Lực Toán Lớp 5 Tập 1, Giải Toán Phát Triển Năng Lực Lớp 5, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Giải Vở Phát Triển Năng Lực Toán Lớp 5, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Đề Tài Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội, Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh Violet, Module 4 Xây Dựng Kế Hoạch Dạy Học Và Giáo Dục Theo Hướng Phát Triển Phẩm Chất Năng Lực Học Sinh, Chuyên Đề Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngaoif Nhà Trường Để Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Và Phát Tr, Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng Mặt Trời Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 2, Giai Bai Tap Phat Trien Nang Luc Tieng Viet Lop 4, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Giải Toán Lớp 5 Đề Kiểm Tra Phát Triển Năng Lực Cuối Học Kì 1, Giải Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập1, Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Cho Học Sinh Phổ Thoing, Giải Pháp Giữ Vững Và Phát Huy Phẩm Chất Bộ Đội Cụ Hồ” Trong Thời Kỳ Mới, Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Xã Hội, Cac Giai Phap Phat Trien Kinh Te Tinh Bac Giang, Bài Thu Hoạch Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Xã Hội ở Địa Phương, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Đia Phương, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Giải Pháp Vi Mô Phát Triển Thị Trường Lao Động Việt Nam, Giải Pháp Phát Triển Sản Phâm Vietinbank Ipay, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội,

  Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề án Phát Triển Trường Cao Đẳng Chất Lượng Cao Đến Năm 2025, Mô Đun 2 “sử Dụng Phương Pháp Dạy Học Và Giáo Dục Phát Triển Phẩm Chất, Năng Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Cong Tac Phat Trien Đoan Vien , Nhiem Vu ,giai Phap, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Quan Sát Sự Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Đề án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Tiềm Năng Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo ở Việt Nam, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Chất Lượng Trong Trường Đại Học, Tác Động Của Chất Lượng Đến Phát Triển Thương Hiệu, Luận án Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Như Ta Đã Thấy Gdp Không Phản ánh Được Đầy Đủ Chất Lượng Cuộc Sống Hay Mức Độ Phát Triển, Quy Hoạch Phát Triển Năng Lượng Quốc Gia, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Thái Sơn Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Tiểu Luận Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Tiểu Học Tân Hiệp Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Hội Thảo “Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng”

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Các Giải Pháp Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đấu Tranh Với Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng Chống Tội Phạm, Giữ Gìn Trật Tự Xã Hội
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Giết Người Trên Địa Bàn Tỉnh Bạc Liêu
 • Bộ Công An Sơ Kết 03 Năm Công Tác Phòng, Chống Tội Phạm Có Tổ Chức .công An Tra Vinh
 • (BTV) Sáng 17/11, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Hội thảo đã có sự tham gia của 39 tham luận đến từ 123 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ  trong giai đoạn hiện nay, để cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

  Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn là mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cả về số lượng cũng như chất lượng đảng viên. Hàng năm Đảng ủy Khối kết nạp từ 250 – 300 đảng viên mới, trong đó các đơn vị doanh nghiệp kết nạp khoảng 50 – 100 đảng viên là người lao động. Nhìn chung, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Đầu nhiệm kỳ, hàng năm đều xây dựng kế hoạch  phát triển đảng viên mới, bổ sung nguồn nhân lực cho tổ chức Đảng. Các đồng chí đảng viên được kết nạp vào Đảng đã nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

  Mặc dù vậy, công tác phát triển đảng viên ở cơ sở còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhất là một số doanh nghiệp. Việc nắm bắt tư tưởng, động cơ của quần chúng phấn đấu vào Đảng có nơi, có chỗ còn chưa sâu sát, tính giáo dục, tuyên truyền trong quần chúng lao động của cấp ủy còn bất cập. Các tổ chức đoàn thể có nơi hoạt động còn hạn chế về nội dung lẫn hình thức. 

  Tại Hội thảo, các ý kiến đều tập trung đánh giá, phân tích những thuận lợi khó khăn trong công tác phát triển Đảng, đề ra những giải pháp vừa đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, góp phần để các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối làm tốt công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ. 

  Vũ Long- Bá Trung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Mới Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Ở Xã, Thị Trấn Hiện Nay
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Ở Khu Dân Cư
 • Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Nông Thôn
 • Đảng Ủy Khối Ccq&dn Tỉnh: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nhiều Giải Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên
 • Hội Thảo Thực Trạng, Giải Pháp Tạo Nguồn Và Phát Triển Đảng Viên Ở Các Thôn, Buôn Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Giải Pháp Phòng, Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Ở Việt Nam
 • Thủ Tướng “chỉ” 8 Giải Pháp Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao
 • Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

  Ngày 17/11, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025”. Dự Hội thảo có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa học & Công nghệ, chúng tôi Phạm Thị Anh Đào, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Báo chí & Tuyên truyền; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 123 Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Hiện nay, Đảng bộ Khối có 123 TCCS đảng, trong đó có 51 đảng bộ, 72 chi bộ cơ sở. Hàng năm, Đảng ủy Khối kết nạp từ 250 đến 300 đảng viên mới, trong đó các đơn vị doanh nghiệp kết nạp từ 50 – 100 đảng viên là người lao động. Nhìn chung, các cấp ủy tổ chức Đảng trong Khối đã quan tâm đến công tác phát triển đảng, đầu nhiệm kỳ và hàng năm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động để kết nạp đảng viên, bổ sung nguồn nhân lực cho tổ chức Đảng. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng ở cơ sở còn có những hạn chế, yếu kém như: Một số cấp ủy đảng, nhất là đơn vị doanh nghiệp, chưa quan tâm đến công tác này, có nguồn quần chúng ưu tú nhưng cấp ủy không có kế hoạch phát triển đảng viên, cá biệt có đơn vị doanh nghiệp 7 – 8 năm chưa phát triển được đảng viên mới; chưa sâu sát nắm bắt tư tưởng, động cơ của quần chúng là đối tượng kết nạp; một số đoàn thể ở cơ sở hoạt động còn hạn chế về nội dung, hình thức, chưa đảm bảo chất lượng quần chúng ưu tú để giởi thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp,…

  Tham luận của đồng chí Nguyễn Đức Cao, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

  Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối giai đoạn 2022-2025, tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 40 bài tham luận của 12 đảng bộ, 2 chi bộ cơ sở, 2 đoàn thể Công đoàn Viên chức tỉnh và Đoàn Thanh niên Khối và ý kiến tham luận của chúng tôi Phạm Thị Anh Đào. Các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ vai trò, tầm quan trong của các cấp ủy trong công tác phát triển đảng viên ở giai đoạn hiện nay; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng về phát triển đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, nhất là quần chúng khối các doanh nghiệp; những giải pháp kết nạp đảng viên, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên ở doanh nghiệp,… Các tham luận cũng đã đưa ra 187 giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2022 – 2025, nhằm phát huy hiệu quả công tác phát triển đảng viên, một trong những giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

  PGS.TS Phạm Thị Anh Đào phát biểu tại Hội thảo

  Phát biểu tại Hội thảo, chúng tôi Phạm Thị Anh Đào đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng như: Cần đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cấp ủy Đảng tạo điều kiện cho các đoàn thể tổ chức hoạt động, tạo sân chơi để đoàn viên, hội viên cống hiến, từ đó phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

  Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu kết luận Hội thảo

  Phát biểu kết luận Hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu ghi nhận các cấp ủy cơ sở đã luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, đây là một trong ba yếu tố để củng cố TCCS đảng trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tiếp theo, các cấp ủy tổ chức Đảng cần nghiên cứu, áp dụng các giải pháp đã đưa ra tại Hội thảo, tạo niềm tin của quần chúng vào vai trò lãnh đạo, nòng cốt tiên phong gương mẫu của đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm thu hút các đảng viên trẻ, các quần chúng ưu tú phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm tốt công tác phát triển Đảng là góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh từ cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2025.

  UV BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Trong Đoàn Viên Thanh Niên: Giải Bài Toán Phát Triển Đảng Viên Trẻ Ở Nông Thôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Chú Trọng Công Tác Phát Triển Đảng Trong Đoàn Viên, Thanh Niên
 • Đẩy Mạnh Phát Triển Đảng Trong Đoàn Viên, Thanh Niên
 • Một Số Biện Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Trong Học Sinh Ở Trường Thpt Trần Phú
 • Đẩy Mạnh Công Tác Phát Triển Đảng Viên Trong Các Cơ Sở Giáo Dục
 • Phát Triển Đảng Trong Khối Trường Học: Đạt Cả Chất Lẫn Lượng
 • Trong những năm qua, số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu, nhất là trong khối nông thôn vẫn chỉ chiếm con số khá khiêm tốn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “già hóa” đảng viên-một vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  Xu hướng “già hóa” đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng ở khu vực nông thôn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó một trong những nguyên nhân cốt yếu chính là do chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong thanh niên trên địa bàn dân cư. Dẫn đến, việc giải bài toán tạo nguồn đảng viên đặt ra nhiều thách thức.

  Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân), cho biết: Từ năm 2022 đến năm 2022, xã kết nạp được 21 đảng viên, trong đó năm 2022 kết nạp được 3 đảng viên trẻ độ tuổi từ 30 trở lên. 3 đảng viên trẻ nông thôn được kết nạp nhìn chung về cơ bản mới đáp ứng được yêu cầu chỉ tiêu.

  Thiếu đảng viên trẻ dẫn đến tình trạng ở nhiều chi bộ hiện nay đảng viên già vẫn phải tham gia cấp ủy, gánh vác các nhiệm vụ của xóm, thôn. Ví như đảng viên Phạm Văn Tiến, xã Hải Hà (Tĩnh Gia) năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng đã hơn 10 năm nay ông vẫn phải giữ chức bí thư chi bộ. Ông thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển Đảng, nhưng do hiện nay việc tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở khu vực nông thôn gặp rất nhiều khó khăn, nên việc tìm nguồn bồi dưỡng để kết nạp đảng viên là rất khó.

  Theo thống kê của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu được 28.450 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó 24.771 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng chủ yếu là khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tỷ lệ ĐVTN khối nông thôn trong tổng số ĐVTN được giới thiệu kết nạp Đảng còn khá khiêm tốn.

  Xuất phát từ thực tiễn, dẫn đến bài toán “tạo nguồn” vẫn đang loay hoay tìm lời giải bởi nhiều nguyên nhân.

  Những năm gần đây, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều kiện sinh hoạt và tâm lý khoa cử đã tác động nhiều mặt đến thanh niên và hoạt động đoàn ở khu vực nông thôn. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng, khẳng định: Từ nhiều năm nay, nguồn phát triển đảng viên trẻ ở xã vẫn dựa chủ yếu vào lực lượng ĐVTN trong khối các đơn vị hành chính sự nghiệp… Trên thực tế, số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển Đảng rất hiếm, bởi do một số sau khi tốt nghiệp THPT lại tiếp tục phấn đấu vào học các trường chuyên nghiệp, một số đi học ở các trung tâm dạy nghề; hoặc đi làm xa. Vì vậy, nhiều thôn không còn thanh niên, có lúc tổ chức đoàn thanh niên không hoạt động… làm cho nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn cũng bị hạn chế. Trong khi đó, các đối tượng là trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn cũng rất khó khăn bởi quần chúng tích cực muốn được phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì tiêu chí về trình độ văn hóa lại chưa đạt chuẩn (phải có trình độ học vấn THPT trở lên), nên số lượng thanh niên chưa học hết THPT rất khó có điều kiện phát triển. Đây là một trong những yếu tố làm cho số lượng thanh niên được kết nạp tại địa phương trong nhiều năm trở lại đây khó và giảm. Vì vậy, dẫn đễn một nghịch lý là trong khi nguồn phát triển bị hạn chế, nhưng yêu cầu công tác phát triển Đảng vẫn phải nâng cao đã đặt các chi bộ nông thôn vào tình thế “loay hoay” tìm nguồn.

  Trao đổi về vấn đề này, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhìn nhận: Số lượng thanh niên có mặt ở địa phương ít, một số đoàn cơ sở hoạt động khó khăn, cầm chừng, có nơi chỉ còn bộ khung ban chấp hành do vậy đã dẫn đến tình trạng khó tổ chức phong trào, thanh niên ít có cơ hội để phát hiện, lựa chọn để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Một bộ phận thanh niên do nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn – hội, không có ý chí phấn đấu vào Đảng. Thêm vào đó, đa số các đảng bộ xã, thị trấn đều đưa ra chỉ tiêu kết nạp Đảng hàng năm nhưng chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển đảng viên, chưa đưa ra được các tiêu chí cụ thể đối với thanh niên phấn đấu vào Đảng.

  Những hạn chế về số lượng cũng như chất lượng của đảng viên trẻ ở khu vực nông thôn đang cho thấy thực tế, một số cấp ủy đảng cơ sở vẫn chưa thật sự quan tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã chưa có những giải pháp mang tính đột phá tạo việc làm, tăng thu nhập giúp thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương. Các cấp bộ đoàn cũng chưa thể hiện rõ vai trò của mình trong tập hợp, giáo dục thanh niên bằng các phương thức hiệu quả nên hoạt động hạn chế cả bề rộng lẫn chiều sâu. Do đó, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng Đảng là ĐVTN chưa chuyển biến, có tình trạng giới thiệu đoàn viên ưu tú xong coi là hết trách nhiệm.

  Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho rằng: Để làm tốt công tác này, trước hết phải có sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm từ hai phía: Tổ chức cơ sở đảng (trực tiếp là các chi bộ); tổ chức cơ sở đoàn và bản thân mỗi ĐVTN. Cần thấy rằng sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy đảng; chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và ý thức tự giác của mỗi ĐVTN là những yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả công tác phát triển Đảng trong thanh niên, nhất là thanh niên trực tiếp lao động, sản xuất ở khu vực nông thôn. Ngoài nội dung tổng thể kết hợp chặt chẽ ba mặt công tác: Giáo dục, tổ chức và phong trào hành động của thanh niên để ngày càng có nhiều ĐVTN nông thôn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tổ chức cơ sở đảng và tổ chức cơ sở đoàn cần coi trọng giúp đảng viên trẻ có cơ hội được cống hiến và đóng góp cho phong trào chung ở cơ sở. Các cấp ủy đảng cần lãnh đạo tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, có cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả đầu tư vào địa bàn, mở rộng ngành, nghề để tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên. Cấp ủy các cấp cần chú ý đến việc quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên. Cần phải đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên trẻ là thanh niên trực tiếp lao động ở nông thôn vào nghị quyết của các cấp ủy, đồng thời phát huy trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên đối với lĩnh vực công tác này.

  Phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Bởi vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác này, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền phải có nhiều giải pháp. Việc lựa chọn những quần chúng ưu tú cho Đảng cũng cần được các chi bộ quan tâm đúng mức, có những cách làm phù hợp, không vì chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà dễ dãi khi lựa chọn đối tượng kết nạp.

  Kính mời độc giả đón đọc “Bài 2: Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong định hướng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên”.

  Lê Phượng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chú Trọng Phát Triển Đảng Trong Đoàn Viên Thanh Niên
 • Nhiều Giải Pháp Phát Triển Đảng Trong Đoàn Viên, Thanh Niên
 • Quan Tâm Phát Triển Đảng Viên Trong Lực Lượng Đoàn Viên, Thanh Niên Ở Huyện Thạch Thành
 • Bộ Gdđt Ban Hành Chỉ Thị Nhiệm Vụ, Giải Pháp Năm Học 2022
 • Cần Giải Pháp Đột Phá Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Ở Đbscl
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảng Ủy Khối Ccq&dn Tỉnh: Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Làm Tốt Công Tác Tạo Nguồn, Phát Triển Đảng Viên
 • Nhiều Giải Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên
 • Hội Thảo Thực Trạng, Giải Pháp Tạo Nguồn Và Phát Triển Đảng Viên Ở Các Thôn, Buôn Trên Địa Bàn Tỉnh
 • Giải Pháp Phòng, Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Ở Việt Nam
 • Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Khi kết nạp đảng viên mới cần phải giữ đúng những điều kiện Trung ương đã quy định và kết hợp với những công tác trọng tâm. Quyết không nên tùy tiện, cẩu thả, tách rời công việc thực tế… Khi kết nạp thì thủ tục phải nghiêm nhưng giản đơn”(1).

  Thực tế cho thấy, có làm tốt công tác phát triển đảng viên của tổ chức cơ sở đảng mới góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Qua thống kê năm 2022, toàn Đảng kết nạp trên 200.000 đảng viên(2), tăng 25% so với năm 2014, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên trên 4,65 triệu. Nếu xét cả nhiệm kỳ 2011 – 2022, toàn Đảng đã kết nạp được 945.135 đảng viên mới(3), tăng 2% so với số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2006 – 2010. Trong đó, đảng viên là công nhân lao động trong các thành phần kinh tế có 76.990 (chiếm 8,14%), đảng viên là người dân tộc thiểu số có 127.660 (chiếm 13,5%), đảng viên là học sinh, sinh viên có 40.394 (chiếm 4,27%); tính đến 31-12-2014 toàn Đảng có 188.022 đảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên (tăng 70% so với 2011), trình độ đại học và cao đẳng có 1.749.040 đảng viên (tăng 27% so với năm 2011)…

  Công tác phát triển đảng viên thời gian qua luôn được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức trên tinh thần cải cách hành chính trong đảng, cơ bản giảm nhiều thủ tục không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên.

  Bên cạnh đó, chất lượng đảng viên được kết nạp mặc dù đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhưng nhìn chung còn hạn chế so với mặt bằng chung, vai trò tiên phong, gương mẫu có lúc có nơi chưa được thể hiện rõ. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, trình độ học vấn, năng lực, vốn sống, kinh nghiệm thực tiễn của một số đảng viên mới kết nạp chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Về số lượng, tuy không còn đặt ra gay gắt như trước nữa, nhưng cơ cấu đảng viên chưa thật đồng bộ.

  Trên thực tế, có đảng viên còn biểu hiện thỏa mãn, chững lại, trung bình chủ nghĩa, thiếu kiên trì trong phấn đấu, không tích cực học tập, rèn luyện, thậm chí có người vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; còn có những biểu hiện thực dụng, tính toán thiệt hơn, quá đề cao giá trị vật chất mà coi nhẹ những vấn đề về lý tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Chính những điều đó đã làm hạn chế sức hấp dẫn của các quần chúng ưu tú đối với Đảng.

  Một số ít cán bộ làm công tác đảng vụ của tổ chức đảng chưa qua đào tạo nghiệp vụ về công tác đảng dẫn đến lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện.

  Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, ngoài những quy định theo Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, cần quan tâm làm tốt một số vấn đề sau:

  Một là, cấp ủy cần thống nhất nhận thức về vai trò của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở tổ chức đảng của mình. Năng lực lãnh đạo của một tổ chức đảng phụ thuộc rất lớn vào số lượng, chất lượng đảng viên, vì số lượng đảng viên góp phần làm tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, chất lượng sẽ phát huy được trí tuệ của các đảng viên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng. Trong công tác này, cần chú trọng lấy chất lượng làm chính, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng.

  Hai là, cấp ủy cấp trên cần giao chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm cho tổ chức cơ sở đảng và tổ chức cơ sở đảng phải ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên hàng năm (không được bỏ sót tổ chức nào trắng đảng viên); chi bộ phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn giúp đỡ quần chúng (khi đủ 12 tháng trở lên); cấp ủy xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tham gia phát triển đảng là phải lựa chọn những quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích lý tưởng vào đảng đúng đắn, trong sáng, rõ ràng, phải có chất lượng và hiệu quả công việc được đánh giá tốt, có trình độ giác ngộ chính trị và thành phần giai cấp (chú trọng giai cấp công nhân) theo đúng quy định, không vì lực lượng đảng viên mỏng, chưa đạt chỉ tiêu mà châm chước về tiêu chuẩn. Cán bộ làm công tác đảng vụ phải được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảng, nhất là các thủ tục, quy trình về kết nạp đảng.

  Ba là, quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Nội dung hoạt động phải vừa mang tính chất chính trị, vừa phải thiết thực, phong phú. Gắn nội dung sinh hoạt với các hoạt động phát triển phát triển đảng viên, chăm lo đời sống và thu nhập cho đoàn viên, hội viên, động viên, tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…, góp phần gắn kết đoàn viên, hội viên với tổ chức khi tham gia sinh hoạt nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng. Chi bộ phải tôn trọng ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội một cách khách quan.

  Bốn là, phối hợp tốt giữa cấp ủy cơ sở với các ban xây dựng đảng cấp ủy cấp trên cơ sở trong công tác phát triển đảng viên. Vì công tác phát triển đảng viên phụ thuộc rất lớn vào sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng như ban tổ chức, ủy ban kiểm tra, ban bảo vệ chính trị nội bộ… Nội dung phối hợp bao gồm các vấn đề về xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, về chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng về công tác xác minh, thẩm tra lý lịch (có thể trao đổi với cấp ủy các địa phương khác, địa phương nơi cư trú khi thẩm tra lý lịch), bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, tổ chức lễ kết nạp đảng viên…

  Sáu là, tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng viên của tổ chức đảng. Chỉ có thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm mới giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó, rút ra những kinh nghiệm thành công và chưa thành công… để từ đó có những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần không nhỏ trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

  (1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000, tr.570, 571.

  (2) Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương.

  (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tr.323.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Huyện Đà Bắc Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Phát Triển Đảng Viên
 • Đảng Bộ Đoàn Bay 919: Công Tác Phát Triển Đảng Viên Và Những Giải Pháp Hiệu Quả
 • Thái Sơn Đồng Bộ Các Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Mới Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo “Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng”
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Về Công Tác Kết Nạp Đảng Viên
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đấu Tranh Với Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng Chống Tội Phạm, Giữ Gìn Trật Tự Xã Hội
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tội Phạm Giết Người Trên Địa Bàn Tỉnh Bạc Liêu
 • Đảm bảo chỉ tiêu về số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm, đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng, là vấn đề đặt ra đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh phải có những giải pháp phù hợp, khắc phục được những khó khăn trong thực tiễn để thực hiện có kết quả.

  Trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách đảng viên. Kết quả, trong nhiệm kỳ toàn tỉnh đã kết nạp được 6.981 đảng viên, trong đó 33,15% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 59,59 % là đoàn viên, 49,73% là nữ. Qua rà soát đã phát hiện 706 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên. Có thể thấy rằng chất lượng đảng viên mới kết nạp nói riêng, chất lượng đảng viên trọng tâm Đảng bộ tỉnh nói chung đã được nâng lên khi Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 – CT/TW ngày 20/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

  Hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, công tác phát triển đảng viên mới đang đứng trước không ít khó khăn. Mặc dù các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã rất nỗ lực trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu cho tổ chức đảng. Thế nhưng, thực tế không như mong muốn. Người trẻ ở địa phương cơ bản thoát ly khỏi địa bàn để đi học, làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc đi xuất khẩu lao động, số còn lại ở địa phương nhiều người dù nhiệt tình trong các phong trào của địa phương nhưng với lý do “bận làm ăn, phát triển kinh tế gia đình” không có nguyện vọng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng – Do vậy, nghị quyết của nhiều Đại hội Đảng bộ cơ sở trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 không đặt ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới hoặc đặt ra chỉ tiêu thấp hơn kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2022 – 2022.

  Thực tiễn cho thấy, việc xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ phải được các cấp ủy, các tổ chức đảng phải quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với những giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, từng địa phương, đơn vị.

  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định “Chú trọng phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng bộ tỉnh vẫn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu về số lượng, phải đặc biệt chú trọng yêu cầu nâng cao về chất lượng. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi các đảng bộ phải có sự khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, lĩnh vực. Trong công tác phát triển đảng viên mới yêu cầu đặt ra hàng đầu là nâng cao chất lượng đảng viên mới bởi đây là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.                             

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Ở Xã, Thị Trấn Hiện Nay
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Ở Khu Dân Cư
 • Công Tác Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Ở Chi Bộ Nông Thôn
 • Gỡ Khó Trong Phát Triển Đảng Viên Nông Thôn
 • Những Giải Pháp Hay Trong Phát Triển Đảng Viên Của Đảng Bộ Huyện Vĩnh Lộc
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Ở Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Loạt Bài: Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Mới Ở Địa Bàn Khu Dân Cư (Phần 2)
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Khu Dân Cư Tại Đảng Bộ Huyện Lâm Thao
 • Nhiều Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Ở Huyện Thạch Thành
 • Giải Pháp Tạo Nguồn Phát Triển Đảng Viên Mới
 • Kim Sơn Nhiều Giải Pháp Phát Triển Đảng Viên Là Người Có Đạo
 • Ngày đăng: 10/03/2018 03:08

  Chất lượng công tác phát triển đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên.

  Gần đây, công tác phát triển đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các tổ chức xã hội ngoài công lập… gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng các khâu, các bước trong thủ tục, quy trình phát triển đảng nên thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Nhận thức về công tác phát triển đảng nói chung, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên mới được kết nạp nói riêng chưa thực sự đầy đủ và chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

  Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt đầy đủ phương châm, phương hướng trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về công tác phát triển đảng: “Công tác phát triển đảng phải làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Làm tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những người ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang…; chú ý các cơ sở trọng yếu, những nơi còn ít và chưa có đảng viên. Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời không định kiến hẹp hòi”.

  Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

  Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng.

  Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng; nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới; khắc phục tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành công tác phát triển đảng mang nặng tính chủ quan, phiến diện; quy trình, thủ tục không được tuân thủ nghiêm túc, còn tùy tiện, giản đơn.

  Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng.

  Đây là khâu đầu tiên trong quy trình phát triển đảng, là giải pháp quan trọng nhưng còn không ít cấp ủy, tổ chức đảng bộc lộ những bất cập, lúng túng, bị động. Một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không được sự quan tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp thì ý chí, động cơ phấn đấu có thể bị mai một, mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng.

  Công tác tạo nguồn phải bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, hàng năm, cấp ủy phải xác định rõ kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Yêu cầu lựa chọn phải chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lai lịch chính trị, động cơ phấn đấu; khắc phục việc lựa chọn theo ý chí chủ quan hoặc chỉ làm cho xong kế hoạch. Bên cạnh việc lựa chọn đúng phải làm tốt các bước tiếp theo như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn…, để quần chúng luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng, quá trình phấn đấu rèn luyện diễn ra bền bỉ, vững vàng. Khi quần chúng đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì cấp ủy và tổ chức đảng phải chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng vào Đảng. Làm tốt khâu này trong quy trình phát triển đảng sẽ góp phần khắc phục tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương, chủ quan, đồng thời ngăn chặn những người cơ hội, thực dụng chui vào hàng ngũ của Đảng.

  Ba là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng.

  Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. Cần thường xuyên, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt.

  Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

  Phát triển đảng phải đi đôi với củng cố Đảng, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Đảng viên mới được kết nạp cần tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, thử thách, qua đó để tôi luyện và tự khẳng định mình. Thực tế những năm qua, ở không ít đảng viên mới sau khi được kết nạp đã xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng… Đây là một nguyên nhân làm cho một số tổ chức đảng có số lượng đảng viên đông nhưng vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu không cao.

  Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách đảng viên; tin tưởng, mạnh dạn giao những nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua đó để đảng viên tự vươn lên, tự khẳng định mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định.

  Cùng với kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội bộ Đảng thực sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

  Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng.

  Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong xã hội, trước hết là các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ chức công đoàn. Đây là các tổ chức mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức này là rèn luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên chỉ đạo, định hướng các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác phát triển đảng thông qua nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động. Các cấp ủy đảng cần động viên, khơi dậy sự quan tâm xây dựng đảng của các tầng lớp dân cư trong xã hội; tham gia giám sát quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng và đảng viên tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  ThS. Cao Duy Đông – Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng

  tcnn.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Thông Minh Tại Tp.hcm
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Những Năm Tới
 • Tìm Giải Pháp Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Trong Bối Cảnh Mới
 • Đẩy Mạnh Đấu Tranh Phòng, Chống “diễn Biến Hòa Bình” Ở Việt Nam Hiện Nay
 • Giải Pháp Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Hiện Nay
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • (Thanhuytphcm.vn) – Chiều 3/6, Quận ủy Quận 12 tổ chức Hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên tại chi bộ khu phố (ảnh). Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy; Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng hơn 150 đại biểu tham dự là Bí thư chi bộ khu phố, đảng bộ bộ phận.

  Trong những năm qua, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng từ các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở và các gương điển hình, tiêu biểu, kinh doanh, sản xuất giỏi, gương sáng phố, phường ở địa bàn dân cư. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới tích cực tạo nguồn để giới thiệu cho Đảng. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện tốt các quy trình, quy định, tiêu chuẩn chặt chẽ và bám sát kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng hằng năm.

  Qua báo cáo đề dẫn, các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, cho đoàn viên, thanh niên, hội viên, quần chúng. Đồng thời, phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng.

  Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Hoàng Danh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chi bộ khu phố trong những năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đồng thời đồng chí đề nghị các đảng ủy cơ sở phường, chi bộ khu phố tìm ra nhân tố tích cực từ nguồn đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú tạo điều kiện thuận lợi, bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị để giới thiệu cho Đảng, quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn (Kỳ 1)
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng, Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên
 • Nâng Cao Hiệu Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đánh Giá Xếp Loại Tổ Chức Đảng Đảng Viên Cuối Năm
 • Tiếp Tục Thực Hiện Quyết Liệt Các Giải Pháp Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông
 • Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Ta Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Hướng Dẫn 07 Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu 5 Phân Tích Chất Lượng Đảng Viên, 4 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hướng Dẫn Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, 4 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2020, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2016 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2022 – 2022, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Hướng Dẫn 87của Tổng Cục Chính Trị Ngày 25/2/2025 Về Danh Gia Xếp Chat Luong Đang Viên , Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Phương Pháp Tự Nghiên Cứu Học Tập Để Không Ngừng Nâng Cao Trình Độ Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Chất Lượng Sản Phẩm Hiện Tại Của Công Ty , Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng,

  Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Ta Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Sinh Hoạt Chi Bộ Trường Tiểu Học Ea Bông
 • Giải Pháp Phát Triển Mạnh Các Thành Phần Kinh Tế
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Vốn Cho Các Thành Phần Kinh Tế Triệt Để
 • Xây Dựng Giải Pháp Cho Thanh Toán Số
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Số Tuyển Dụng
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100