Các Giải Pháp Ô Nhiễm Môi Trường Trong Dài Hạn.

--- Bài mới hơn ---

 • Giải Bài Tập Địa Lí 7
 • Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường
 • Tiểu Luận Ô Nhiễm Môi Trường
 • Giải Pháp Khắc Phục Tình Trạng ô Nhiễm Môi Trường Biển Tại Các Cảng Cá
 • Ô Nhiễm Không Khí Đô Thị
 • Hiện nay, trước tình hình ô nhiễm quá nghiêm trọng ở một số nơi khiến cho các công tác bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm hơn. Công tác bảo vệ và cải tạo môi trường đang đứng trước những thách thức đáng lo ngại như: những thách thức giữa việc bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế trước mắt trong việc đầu tư phát triển các ngành kinh tế, thách thức giữa công tác tổ chức và năng lực quản lý những công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi phải nhanh chóng áp dụng các phương pháp kĩ thuật hiện đại vào việc quản lý và cải tạo môi trường.

  Đưa môi trường trở về trạng thái ban đầu của nó, thách thức giữa các cơ sở hạ tầng, các kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu với một khối lượng chất thải thải ra môi trường đang ngày càng tăng lên; thách thức giữa nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường với khả năng có hạn của ngân sách Nhà nước, bên cạnh đó, vấn đề nan giải đó là nâng cao ý thức của người dân để bản thân họ tự có ý thức tự bảo vệ môi trường sống của họ.

  Hoàn thiện hệ thống pháp luật vấn đề về bảo vệ môi trường.

  6 giải pháp được đề xuất.

  Trước những yêu cầu cấp bách về các vấn nạn về môi trường, chính phủ và nhà nước cũng như công ty thông cống nghẹt Minh Đức đã đề ra các mục tiêu để giải quyết các vấn đề cải tạo và quản lý môi trường như sau:

  Thứ hai là cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới các cơ chế quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng với môi trường. Khắc phục tình trạng suy thoái, khôi phục và nâng cao chất lượng của môi trường. Đồng thời, tiến hành thực hiện tốt chương trình trồng rừng,có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn phá rừng và cháy rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên.

  Chúng ta cần xác định rõ bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi người dân trong xã hội. Không thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng vào các tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư. Kiên quyết không vì tăng trưởng kinh tế mà đánh đổi môi trường, cấm nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, cấm tuyệt đối không được triển khai các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, gây hại đến sức khỏe con người.

  Tuyên truyền để nâng cao ý thức tự bảo vệ môi trường của người dân.

  Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng với viêc bảo đảm sự an toàn không gây ô nhiễm môi trường và làm mất cân bằng sinh thái. Chú trọng phát triển kinh tế xanh và thân thiện với môi trường. Tiến hành nghiên cứu và phát triển phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”. Tăng cường sự hợp tác quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ môi trường là công tác của toàn xã hội.

  Thứ ba, coi trọng yếu tố môi trường trong việc tổ chức các cơ cấu kinh tế đất nước, tiếp cận được các xu thế tăng trưởng bền vững và đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với sức chịu tải của môi trường, sinh thái cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và trình độ phát triển của đất nước. Chúng ta không nên làm mọi thứ để đạt được sự tăng trưởng mà bỏ qua các hậu họa, những ảnh hưởng của nó đến môi trường. Tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.Ngược lại việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng phải hòa hợp với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, tránh các vấn đề mâu thuẫn trong hai quá trình này.

  Thứ tư, tiến hành các hoạt động dự báo, cảnh báo kịp thời và chính xác các hiện tượng khí tượng thủy văn, toàn xã hội cùng chung sức và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2021 và hai đề án: Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn. Đồng thời, hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn và tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cộng đồng quốc tế trong việc tham gia ứng phó với những biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu.

  Thứ năm, nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, chuẩn bị các cơ sở pháp lý cho việc ứng phó với biến đối khí hậu theo một hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, tiến tới xây dựng Bộ Luật Môi trường, thành lập các văn bản pháp luật có tính thống nhất với các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập, khắc phục và loại bỏ tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ trách nhiệm và thiếu khả thi. Hệ thống pháp luật về môi trường phải tương thích, đồng bộ trong tổng thể hệ thống pháp luật chung của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý của các cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và đề xuất sửa đổi các quy định về thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo hướng không báo trước để đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, giám sát chặt chẽ, đúng tình trạng xả thải của doanh nghiệp bên cạnh đó phối hợp với UBND tại các tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường tại các khu công nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Tiết Kiệm Nhiên Liệu Và Giảm Ô Nhiễm Môi Trường Trên Xe Gắn Máy
 • Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Giảm Ô Nhiễm Môi Trường
 • Nhiều Giải Pháp Thu Hút Vốn Fdi Vào Nghệ An
 • Dấu Ấn 2021: Chuyển Biến Mạnh Mẽ Trong Công Tác Bảo Vệ Môi Trường
 • Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Trường Học Có Vai Trò Quan Trọng Trong Giáo Dục Nhân Cách Học Sinh
 • Một Số Giải Pháp Khắc Phục Tồn Tại, Hạn Chế Trong Thực Hiện Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Thanh Tra Chính Phủ Về Pctn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tnhh Tiến Đức (Quảng Nam)
 • Cần Thêm Các Giải Pháp Chống Ngập
 • Kỳ Cuối: Tìm Giải Pháp Chống Ngập Hiệu Quả
 • Đề Tài Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Dịch Vụ Logistics Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco
 • Phát Triển Dịch Vụ Phụ Trợ Bảo Hiểm Việt Nam Phù Hợp Với Các Hiệp Định Chung
 • Điều 76 Luật PCTN quy định: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm sau đây: 1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý; 2. Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về PCTN”. Đồng thời, Khoản 1 Điều 75 Luật PCTN cũng quy định, trong Thanh tra Chính phủ có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng.

  Kế thừa các quy định của Luật PCTN, Điều 14 Luật Thanh tra năm 2010 quy định rõ: “Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trong phạm vi cả nước…”.

  Nhằm thực hiện Luật PCTN, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1424/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ.

  Tiếp đó, sau khi Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1877/QĐ-TTCP ngày 19/8/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng để triển khai các nhiệm vụ về PCTN được giao cho Thanh tra Chính phủ. Theo quyết định này, Cục Chống tham nhũng là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác PCTN; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra theo thẩm quyền khi được giao. Như vậy, có thể thấy, việc thành lập Cục Chống tham nhũng là nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về PCTN của Thanh tra Chính phủ.

  Như đề cập ở trên, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong PCTN được quy định trong Luật PCTN, Luật Thanh tra và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của các Luật. Căn cứ vào các quy định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính trong PCTN bao gồm: Quản lý Nhà nước về công tác PCTN trên phạm vi cả nước; thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các biện pháp về PCTN và các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền.

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

  Kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN cho thấy, công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giúp cải thiện môi trường kinh doanh và đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

  Nỗ lực PCTN của Việt Nam cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên và các diễn đàn quốc tế khác.

  Luật PCTN từng bước giúp tạo ra môi trường thể chế ngày càng công khai, minh bạch; từng bước tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác PCTN; cơ chế kiểm soát đối với cán bộ, công chức, viên chức và chế độ công vụ cũng ngày càng được cải thiện; việc xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng cũng được chú trọng và nâng cao hiệu quả; bộ máy cơ quan PCTN bước đầu được củng cố, kiện toàn.

  Kết quả này cho thấy, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ trong PCTN đã có những hiệu quả tích cực. Trong đó, đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tổ chức thực hiện Luật PCTN. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành “Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Luật PCTN”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp PCTN được quy định trong Luật PCTN, trình Chính phủ ban hành “Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2021”; trình Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và ban hành Kế hoạch Thực thi Công ước.

  Kể từ khi Luật PCTN có hiệu lực, Thanh tra Chính phủ cũng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền gần 30 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của Luật PCTN, giúp Chính phủ, Quốc hội tiến hành sơ kết 05 năm và tổng kết 10 năm làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật PCTN vào năm 2007, 2012 và kể từ năm 2021 đến nay (sửa đổi toàn diện). Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về PCTN. Qua công tác này, Thanh tra Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung và trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống; đưa vào kế hoạch thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN đối với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện pháp luật…

  Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước khẩn trương triển khai việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan Trung ương xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy; tập huấn cho giảng viên giảng dạy các môn học có lồng ghép nội dung về PCTN từ cấp THPT trở lên. Từ năm học 2013 – 2014, việc giảng dạy nội dung PCTN tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (từ cấp THPT trở lên) đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước.

  Cũng trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chương trình, kế hoạch và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong quản lý Nhà nước về PCTN chưa toàn diện, còn thiếu hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, việc minh bạch tài sản, thu nhập và xử lý đơn thư tố cáo về tham nhũng còn chưa hiệu quả. Do đó, để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong PCTN, cần tập trung vào những giải pháp sau:

  Một là, giải pháp về hoàn thiện pháp luật

  Thứ nhất, cần tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc công khai, nội dung công khai, hình thức công khai và trách nhiệm công khai, gắn với việc phát huy trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp xử lý khi thanh tra, kiểm tra.

  Thứ hai, thực hiện các biện pháp đánh giá về thực trạng tham nhũng và công tác PCTN dựa trên hệ thống tiêu chí khoa học, khách quan, toàn diện nhằm nhận diện chính xác thực trạng tham nhũng và hiệu quả PCTN, qua đó giúp phản ánh được một cách khách quan về thực trạng tham nhũng và chủ đồng đề xuất các biện pháp, phương thức đấu tranh phù hợp.

  Thứ ba, xây dựng, duy trì chế độ liêm chính trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị dựa trên những giá trị đạo đức cốt lõi và coi đây là một trụ cột quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng, bao gồm: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; các quy định về tặng quà và nhận quà tặng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, kèm theo trách nhiệm, thẩm quyền tổ chức thực hiện và xử lý khi có hành vi vi phạm.

  Thứ tư, tiếp tục quy định các biện pháp nhằm từng bước kiểm soát biến động về thu nhập và chi tiêu trong xã hội, như: Thực hiên thanh toán qua tài khoản đối với các khoản thu, chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên; quy định việc bắt buộc áp dụng thanh toán qua tài khoản đối với một số trường hợp nhất định làm cơ sở đưa ra các hình thức xử lý vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

  Thứ sáu, bổ sung các quy định về xử lý vi phạm Luật PCTN nhằm thể hiện sự nghiêm minh trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, tăng cường hiệu quả thực thi Luật PCTN và hiệu quả của công tác PCTN, bao gồm các quy định về hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý và hình thức xử lý cụ thể.

  Hai là, giải pháp về tổ chức thực hiện

  Cần đẩy mạnh và chủ động việc tiến hành công tác thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kết luận thanh tra khách quan, chính xác, nội dung thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhằm phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong quản lý, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp. Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra có biện pháp kiên quyết thu hồi triệt để tài sản tham nhũng.

  Cần thể chế hóa quy trình tiếp nhận đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng, trên cơ sở đó kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất nhằm tiếp nhận một cách có hiệu quả, thực chất thông tin về tham nhũng, nhất là đơn thư, tố cáo và thông tin của dư luận, báo chí; tăng cường phối hợp giữa báo chí, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức. Từ đó, tiến hành thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

  Tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về thanh tra; đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Trong đó: Tập trung triển khai thanh tra trách nhiệm về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội gắn với công tác PCTN; thanh tra việc thực hiện các biện pháp PCTN, đặc biệt là trong thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng của các bộ, ngành và địa phương.

  Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp thông tin, báo cáo và quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về PCTN, đặc biệt là trong quản lý dữ liệu bản kê khai tài sản, thu nhập; qua đó giúp từng bước sử dụng các dữ liệu sẵn có nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về PCTN, tiến tới theo dõi được biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra Chính phủ phục vụ cho công tác PCTN.

  Tăng cường hợp tác quốc tế song phương và đa phương để tiếp thu, học tập những kinh nghiệm về công tác PCTN theo hướng tiếp tục duy trì quan hệ với các nước, hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia đồng thời nghiên cứu mở rộng quan hệ với các nước triển khai tốt công tác PCTN, gắn với thực hiện có hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng./.

  Ths. Nguyễn Tuấn Anh

  Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cải Thiện Mạnh Mẽ Môi Trường Đầu Tư, Tạo Niềm Tin Cho Các Doanh Nghiệp Đến Hà Nội
 • Cải Thiện Môi Trường Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Tổng Quan Về Chiến Lược Sản Phẩm Trong Marketing
 • Chính Phủ Đưa Ra 7 Giải Pháp Để Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng
 • Xây Dựng Chiến Lược Doanh Nghiệp
 • Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Của Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang Năm Học 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Skkn Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Lớp 3 Học Tốt Môn Tin Học Ở Trường Tiểu Học Nga Lĩnh
 • Kinh Nghiệm Để Dạy Tốt Môn Tin Học Lớp 3 : Phòng Gd&đt Mỹ Lộc
 • Đề Tài Một Số Kinh Nghiệm Trong Giảng Dạy Chương Trình Phần Mềm Đồ Họa Paint Môn Tin Học Lớp 3
 • Để Phát Triển Kinh Tế Số Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai
 • Các mục tiêu quan trọng trong năm học 2021-2021

  Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học 2021-2021. Duy trì kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, y tế trường học cho giáo viên và học sinh, sinh viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; duy trì vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

  Rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 phù hợp với địa phương.

  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” với quyết tâm “khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Vừa duy trì kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, vừa tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học; xây dựng ý thức tự phòng dịch Covid-19, thói quen và cách ứng xử mới trong trạng thái sống chung an toàn với dịch Covid-19, bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

  Đối với Giáo dục mầm non: Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Quản lý chặt chẽ cơ sở mầm non tư thục.

  Đối với giáo dục phổ thông: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo đúng lộ trình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Nâng cao chất lượng các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thi tốt nghiệp THPT. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

  Đối với giáo dục thường xuyên: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh; tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du dọc, kỹ năng sống, tin học, đào tạo từ xa.

  Các nhiệm vụ chủ yếu

  1. Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý.

  2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

  3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên.

  4. Nâng cao chất lượng dạy, học Tiếng Anh.

  5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

  6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục.

  7. Chủ động hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

  8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục.

  9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

  Các giải pháp chính

  Chỉ thị đề ra 05 nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học như:

  Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; tích cực và chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học và giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý và cơ chế thuận lợi để phát triển giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu.

  Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đúng quy định. Kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực giáo dục theo quy định hiện hành; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung giải quyết dứt điểm những sai phạm và các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc xã hội.

  Tiếp tục đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục làm cơ sở để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các đơn vị thực hiện tự đánh giá theo quy định kiểm định chất lượng giáo dục.

  Xây dựng mạng lưới cán bộ truyền thông và tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ quản lý các cấp. Thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm giúp dư luận xã hội hiểu rõ những chủ trương đổi mới, những nỗ lực của Ngành, tăng cường phản biện từ xã hội, từ đó kịp thời điều chỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận của dư luận xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục vào đào tạo.

  Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng huy động nguồn lực đầu tư, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

  Năm học 2021-2021 đã chính thức bắt đầu với những thuận lợi và không ít khó khăn, thử thách đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn ngành giáo dục, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh toàn tỉnh trong nỗ lực chung, tin chắc ngành giáo dục sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động theo hướng thực chất và bền vững, duy trì vững chắc chất lượng giáo dục mũi nhọn và tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các tỉnh dẫn đầu toàn quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học mới, giai đoạn mới.

  BBT.cđđh

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm: Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ Hứng Thú Tham Gia Vào Hoạt Động Kpkh
 • Đề Tài Một Số Biện Pháp Giúp Trẻ 5
 • Đề Tài Mội Số Giải Pháp Giúp Học Sinh Yếu Học Tốt Môn Văn
 • 8 Bí Quyết Chinh Phục Và Phương Pháp Học Tốt Môn Ngữ Văn
 • Phương Pháp Học Tốt Môn Văn
 • Tiền Giang: Tập Trung Nhiều Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Năm Học 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh
 • Giải Pháp Nhận Diện Hình Ảnh Ivms – Công Ty Tnhh Công Nghệ An Ninh Việt
 • Công Nghệ Nhận Diện Và Xử Lí Hình Ảnh
 • Giải Pháp Quảng Bá Hình Ảnh Dành Cho Lĩnh Vực Bất Động Sản Trong Thời Đại 4.0
 • Sự Đổi Mới Hoạt Động Kinh Doanh Kỹ Thuật…
 • Tiền Giang: Tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2021

  – Lượt xem: 1104

  Trao đổi với Phóng viên xoay quanh các vấn đề về năm học 2021 – 2021, ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: “Năm học 2021 – 2021 là năm học mà toàn ngành GD-ĐT tỉnh nhà tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện. Toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học 2021 – 2021.

  ​Ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT.

  * Phóng viên (PV): Xin ông cho biết, quy mô trường lớp và kết quả tuyển sinh ở các bậc học trong năm học 2021 – 2021 ra sao?

  * Ông Nguyễn Phương Toàn: Năm học 2021 – 2021, toàn tỉnh có 186 trường mầm non, mẫu giáo, dự kiến huy động 5.486 trẻ vào nhà trẻ và 55.281 trẻ mẫu giáo. Ở bậc phổ thông: Giáo dục tiểu học, có 215 trường, với 137.164 học sinh (giảm 636 học sinh so với năm học 2021 – 2021); Giáo dục trung học cơ sở (THCS), có 124 trường, với 102.050 học sinh, (tăng 2.099 học sinh), tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 (28.070 học sinh); Giáo dục trung học phổ thông (THPT), có 38 trường, với 47.371 học sinh (tăng khoảng 4.335 học sinh), riêng số học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT là 16.306 em, đạt tỷ lệ 72% so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

  Giáo dục thường xuyên có 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên (1 cấp tỉnh và 1 cấp huyện), 6 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện, 3 khoa giáo dục thường xuyên trong các trường trung cấp và 173 Trung tâm học tập cộng đồng. Giáo dục nghề nghiệp: Toàn tỉnh có 3 trường trung cấp nghề, 2 trường Cao đẳng, 1 trường Đại học.

  Đến thời điểm này, số trường, lớp của các cấp học đảm bảo đủ tiếp nhận số học sinh theo kế hoạch tuyển sinh và đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập cho tất cả các đối tượng.

  * PV: Xin ông cho biết, mục tiêu đặt ra trong năm học 2021 – 2021 là gì?

  * Ông Nguyễn Phương Toàn: Năm học 2021 – 2021, toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục ở các cấp học thông qua việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý. Mở rộng quy mô phát triển giáo dục mầm non, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS. Về mục tiêu cụ thể đưa ra là, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%; THCS đạt 99%; THPT và tương đương 80%. Về tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia, ngành GD-ĐT sẽ cố gắng nâng cao tỷ lệ ở bậc học mầm non là 40,8% (76 trường); tiểu học là 70,7% (152 trường); THCS là 45,2% (56 trường) và THPT là 42,1% (16 trường).

  * PV: Như vậy, để thực hiện mục tiêu trên, ngành GD-ĐT đã đưa ra giải pháp gì, thưa ông?

  * Ông Nguyễn Phương Toàn: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2021, ngành GD-ĐT đã đề ra 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản. Theo đó, 9 nhiệm vụ được đưa ra là: Một là, rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT; Hai là, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý; Ba là, đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; Bốn là, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành ở các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và cơ sở giáo dục; Sáu là, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD-ĐT; Bảy là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục; Tám là, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD-ĐT; cuối cùng là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

  Để thực hiện 9 nhiệm vụ thì ngành GD-ĐT đã đưa ra 5 giải pháp chính gồm: Một là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về GD-ĐT; hai là, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, các trường; ba là, tăng cường các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục; bốn là, đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở GD-ĐT, các chương trình đào tạo, tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài; và cuối cùng là, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục.

  * PV: Trước thềm năm học mới, ông có lời nhắn nhủ đến phụ huynh, học sinh và giáo viên?

  * Ông Nguyễn Phương Toàn: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2021, ngành GD-ĐT đề nghị quý phụ huynh hết sức quan tâm đến việc học của con mình, hãy là người bạn đồng hành với con, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh. Đối với giáo viên, tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên từng cấp học, bậc học; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; thầy cô hãy là người bạn để lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của các em. Đối với học sinh, hãy chăm chỉ học tập thật tốt, lễ phép với người lớn, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

  Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, toàn ngành sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm học 2021 – 2021.

  * PV: Xin cảm ơn ông!

  Đỗ Phi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6B/nq
 • Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 6B/nq
 • Trách Nhiệm Của Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Lưu Trú
 • Phòng Ngừa Sự Cố Y Khoa Trong Việc Xác Định Người Bệnh Và Cải Tiến Trong Nhóm Chăm Sóc
 • Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Tiếp Tục Triển Khai Quyết Liệt, Có Hiệu Quả Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Góp Phần Ổn Định Vĩ Mô, Phục Hồi Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Nhà Nước Về Nợ Xấu
 • Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Trong Quản Lý An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Trên Địa Bàn Thành Phố Đồng Hới
 • Thiết Kế Tổng Mặt Bằng Nhà Xưởng Công Nghiệp
 • Giải Pháp Tiết Kiệm Điện Trong Mùa Năng Nóng Bằng Năng Lượng Mặt Trời
 • Giải Pháp Năng Lượng Sạch Trong Tương Lai
 • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 5596 /NHNN-VP gửi các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

  Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Nội dung của văn bản nêu rõ, ngày 22/7/2020, NHNN đã tổ chức Hội nghị Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN mở rộng về sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng đầu năm, định hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

  Hội nghị đã thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình trong và ngoài nước, NHNN đã chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành kịp thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn, giảm bớt thiệt hại do dịch bệnh, góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục nền kinh tế sau dịch.

  Đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị, vụ, cục tại NHNN Trung ương, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là TCTD) đã chủ động, quyết liệt và có trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ nên ngành Ngân hàng đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tích cực và đóng góp quan trọng vào kết quả kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch, duy trì tăng trưởng ở mức cao hơn các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này cũng cho thấy năng lực tài chính và sự linh hoạt thích ứng của hệ thống các TCTD Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt và có khả năng hỗ trợ tốt hơn cho nền kinh tế. Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN ghi nhận những nỗ lực của tất cả các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao và biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

  Trong thời gian tới, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường trên phạm vi toàn cầu, có thể đẩy kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái sâu và tác động nặng nề đến kinh tế trong nước trên nhiều phương diện khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới và có độ mở kinh tế lớn (tương đương 200% GDP). Ở trong nước đã và đang phải ứng phó với tình hình tái dịch Covid-19, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có các đô thị lớn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế – xã hội của đất nước. Những diễn biến này tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến điều hành chính sách vĩ mô nói chung và điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng nói riêng.

  Để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2020 và chung tay cùng cả nước tập trung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 cũng như từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Thống đốc NHNN và các biện pháp phòng, chống dịch nêu tại công điện số 02, 03, 04 về phòng, chống Covid-19 của NHNN, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của Ngành và mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, phục hồi kinh tế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh của đất nước. Trong đó, Thống đốc NHNN đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2021, các đơn vị trong toàn Ngành tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể sau.

  Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, bám sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo, đánh giá tình hình kịp thời

  Thống đốc yêu cầu, đối với các đơn vị thuộc NHNN, nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin chính thức về diễn biến mới của dịch Covid-19 và chỉ đạo của các cấp, các ngành và các địa phương để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động xây dựng, áp dụng các kịch bản ứng phó phù hợp, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, thông suốt, đặc biệt là các hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán của NHNN.

  Về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, bám sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo, đánh giá tình hình và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng phù hợp, đảm bảo thanh khoản thị trường, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ ổn định và tạo điều kiện giảm nhanh hơn mặt bằng lãi suất. Kiến nghị, đề xuất kịp thời với Ban điều hành giá của Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành hợp lý nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

  Theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân, ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.

  Chỉ đạo các TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Khẩn trương xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 đối với các TCTD đáp ứng tốt các tỷ lệ bảo đảm an toàn và có khả năng mở rộng tín dụng nhưng không làm tăng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông…

  Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN, bảo đảm phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, TCTD tháo gỡ khó khăn, khôi phục kinh tế. Tập trung chỉ đạo các TCTD triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất, phí… quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN nhằm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả hơn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

  Trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương, làm tăng thêm khó khăn cho nền kinh tế, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần tập trung cao độ chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp nêu tại 01/2020/TT-NHNN và chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đa dạng các hình thức tổ chức kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận tín dụng, dịch vụ ngân hàng, góp phần thúc đẩy, phục hồi kinh tế.

  Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN về tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch cho phù hợp.

  Chỉ đạo, giám sát các TCTD, đặc biệt là công ty tài chính tiêu dùng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)… triển khai mạnh mẽ các gói tín dụng tiêu dùng phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản và phù hợp với quy định của pháp luật.

  Chỉ đạo NHCSXH khẩn trương hoàn thành phương án thí điểm mở rộng tín dụng tiêu dùng; Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình, chính sách tín dụng, đặc biệt là các giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động cho vay tiêu dùng của các TCTD.

  Tập trung chỉ đạo các TCTD có nợ xấu cao có biện pháp hiệu quả xử lý nợ xấu và ngăn chặn nợ xấu phát sinh. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn, hỗ trợ TCTD xử lý, phát mại tài sản bảo đảm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Làm tốt công tác quản lý, chấn chỉnh, củng cố hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)…

  Đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2020” kết hợp với đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kết quả thực hiện mục tiêu của Đề án. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

  Về thúc đẩy phát triển hoạt động thanh toán và đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán qua ngân hàng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và chỉ đạo các TCTD thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM). Trong đó: Thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng số và khẩn trương mở rộng thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục. Nghiên cứu kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với các định hướng phát triển hoạt động thanh toán trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả quản lý của NHNN đối với dịch vụ thanh toán.

  Hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Sandbox).

  Thực hiện tổng kết, đánh giá các Đề án, chương trình kế hoạch trong lĩnh vực thanh toán: kết quả triển khai phát triển TTKDTM giai đoạn 2021-2020, đề xuất giải pháp thúc đẩy TTKDTM giai đoạn 2021-2025; Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam giai đoạn 2014-2020…

  Nội dung của văn bản cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm khác đối với các đơn vị thuộc NHNN như: Khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng kết và xây dựng kế hoạch sửa đổi Luật NHNN, Luật các TCTD, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng chống rửa tiền. Hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xây dựng Thông tư 6 tháng cuối năm 2021 của NHNN; Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong giai đoạn 2021-2020 và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tiếp tục thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2021 của Việt Nam và tổ chức chu đáo các Hội nghị, sự kiện thuộc trách nhiệm của NHNN trong khuôn khổ năm ASEAN 2021. Khẩn trương thực hiện đầy đủ, đúng quy định các quy trình, thủ tục cần thiết để Việt Nam sớm gia nhập Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ; Tổ chức chu đáo, trang trọng, tiết kiệm Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng. Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng nhằm tri ân các thế hệ đi trước và tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Ngành cho thế hệ hôm nay…

  Hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh

  Đối với các TCTD, Thống đốc yêu cầu nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin chính thức về diễn biến mới của dịch Covid-19 và chỉ đạo của các cấp, các ngành và các địa phương để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó trong từng hệ thống TCTD, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp.

  Về hoạt động tín dụng, tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN sau khi NHNN ban hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của tất cả các chi nhánh trong hệ thống để đảm bảo việc thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN đúng quy định và hiệu quả. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản.

  Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, TCTD cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp… Bố trí nguồn vốn cần thiết để phát triển các sản phẩm cho vay phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

  Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương thưởng, lợi nhuận để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch. Chấp hành đúng quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

  Các TCTD nói chung và các công ty tài chính cho vay tiêu dùng, Agribank nói riêng triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các chương trình, sản phẩm tín dụng tiêu dùng với lãi suất hợp lý. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN trong cho vay tiêu dùng. Rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCTD. Đổi mới, cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp tín dụng và dịch vụ ngân hàng; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định cho vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật.

  Về cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn hoạt động, tiếp tục triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2021 đã được phê duyệt; tập trung xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu và tập trung nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu; hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Tiếp tục lành mạnh hóa tài chính, tăng vốn điều lệ.

  Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra và cảnh báo của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của các cá nhân và đơn vị trực thuộc.

  Các công ty tài chính cho vay tiêu dùng, các QTDND thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về huy động, cho vay, thu nợ, bảo đảm minh bạch, an ninh, an toàn hoạt động.

  Về hoạt động thanh toán,chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị cung cấp dịch vụ công đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công. Tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm phát triển các dịch vụ thanh toán tiện lợi, an toàn cho khách hàng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng số. Chú trọng triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, phòng, chống lộ, lọt dữ liệu trên toàn bộ hệ thống thông tin tại đơn vị và đảm bảo an toàn thanh toán; kịp thời xử lý theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của các bên khi có rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán.

  Thống đốc cũng yêu cầu các TCTD triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: Chấp hành nghiêm các quy định của NHNN về an toàn kho quỹ. Làm tốt công tác giám sát, tự kiểm tra nội bộ, tăng cường an ninh, an toàn kho quỹ, ngăn chặn sai phạm trong quản lý tiền tệ, kho quỹ. Chủ động có các biện pháp phòng chống tiêu cực, trộm cướp tại các chi nhánh, phòng giao dịch. Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN. Chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị khắc phục khó khăn, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức quán triệt, chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vì sự phát triển chung của đất nước và của Ngành.

  Theo thoibaonganhang.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Hỏi Ôn Tập Kiến Trúc Công Nghiệp.
 • Thiết Kế Mặt Bằng Chung Xí Nghiệp Công Nghiệp – Nhà Xưởng Công Nghiệp
 • Ứng Dụng Hệ Thống Kiểm Soát Truy Nhập Mạng Theo Mô Hình Truy Nhập Một Lần
 • Những Việc Cần Làm Để Nâng Cao Sức Khỏe Người Lao Động Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới – Vihema
 • Nâng Cao Sức Khỏe Ở Việt Nam
 • Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế, Tạo Đột Phá Trong Nhiệm Kỳ Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiến Lược Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Trong Doanh Nghiệp
 • Công Ty Tnhh Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
 • Tư Vấn Quản Tị Doanh Nghiệp (Qtdn)
 • Vấn Đề “Sống Thử” Của Giới Trẻ Ngày Nay
 • Nên Hay Không Nên Sống Thử Trước Hôn Nhân?
 • 22-1595813095

  Cây bưởi Diễn được coi là cây trồng mũi nhọn trong phát triển cây ăn quả tại huyện Yên Lập. Ảnh: Chí Thành

  PTĐT – Nhiệm kỳ 2021-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Yên Lập đã nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực với 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXIII đề ra; thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng đạt nhiều kết quả, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 4.100 tỷ đồng với trên 500 công trình, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn. Thị trấn Yên Lập đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, huyện có 5/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

  Bước vào nhiệm kỳ 2021-2025, từ những bài học kinh nghiệm có được từ nhiệm kỳ trước, huyện Yên Lập đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp tích cực, có tính khả thi, hướng tới mục tiêu đưa huyện Yên Lập phát triển toàn diện, bền vững. Để tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới, Yên Lập tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng điểm trong phát triển kinh tế là “Phát triển kinh tế đồi rừng trọng tâm là phát triển cây gỗ lớn, cây dược liệu và cây ăn quả” và “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới”.

  yen-lap-1561280761-1595547732

  Từ đặc điểm đất đai, khí hậu và trình độ canh tác, huyện Yên Lập tiếp tục xác định phát triển sản xuất nông- lâm nghiệp bền vững là yếu tố đảm bảo thu nhập chủ yếu, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ và hướng đến sản xuất hàng hóa. Đến nay huyện đã từng bước hình thành 4 tiểu vùng kinh tế phù hợp với các loại cây trồng vật nuôi, trong đó lấy phát triển kinh tế đồi rừng là trọng tâm, tập trung vào phát triển cây gỗ lớn, cây dược liệu và cây ăn quả. Nhờ lợi thế thổ nhưỡng, huyện đẩy mạnh việc trồng và phát triển các loại cây dược liệu như quế, nghệ đỏ, đàn hương…tại vùng thượng huyện và hạ huyện. 

  che-bien-go-yen-lap-3-1571186588

  Bên cạnh đó, huyện tiếp tục quảng bá đặc sản nếp Gà gáy Mỹ Lung và mở rộng diện tích cây bưởi, cây chè, xây dựng thương hiệu lợn rừng lai, cây măng gầy Trung Sơn… Chủ trương của huyện là đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ đất đai gắn với thu hút các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nhất là các diện tích đất sau khi dồn đổi; từng bước tổ chức chăn nuôi theo hướng trang trại, tập trung quản lý sản phẩm khép kín từ chuồng nuôi đến thị trường tiêu thụ; khai thác diện tích mặt nước để phát triển thuỷ sản chất lượng cao; tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

  Yên Lập là huyện đi đầu trong thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng phòng hộ, phòng, chống cháy rừng; trồng rừng mới hằng năm từ 1.200ha trở lên, trong đó phát triển, mở rộng diện tích chuyển hóa và trồng cây gỗ lớn trung bình 400ha/năm. Nhờ lợi thế về đồi rừng, Yên Lập đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp như khai thác vật liệu xây dựng, chế biến chè, gỗ, tinh dầu quế, các ngành nghề phục vụ nông nghiệp, nông thôn, hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 11,05%/năm.

  khu-cong-nghiep-yen-lap-1595813188

  Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng điểm về đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, Yên Lập đã huy động các nguồn vốn để đầu tư, phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025 tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên; tập trung hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở và các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Lương Sơn, thị trấn Yên Lập kết nối với khu công nghiệp Cẩm Khê đồng thời quy hoạch, xây dựng mới Cụm công nghiệp Đồng Lạc, Mỹ Lung nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp dệt may và chế biến nông lâm sản, dược liệu giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lấp đầy hai cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập và Lương Sơn đạt 100%, đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường, xử lý chất thải. 

  Cùng với đó, tiếp tục thu hút các dự án đầu tư có tính kết nối liên vùng; mở mới tuyến đường đối ngoại kết nối trung tâm huyện với cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại nút giao IC10 và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 70B, tuyến đường nối Chiến khu Phục Cổ (xã Minh Hòa) với Chiến khu Vạn Thắng (huyện Cẩm Khê); phát triển giao thông nông thôn để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và giao thương hàng hóa. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hoá đạt từ 65% trở lên; huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; có thêm 28 khu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

  Để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại và dịch vụ, huyện chủ động tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, đưa vào hoạt động khu sinh thái dịch vụ tổng hợp Hồ thủy điện, khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp huyện Yên Lập. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng hóa của địa phương thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ. Cải tạo, nâng cấp một số chợ nông thôn, phát triển hệ thống bán lẻ ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. 

  ngay-hoi-van-hoa-yen-lap-1570785812

  Tiếp tục quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư, tạo điều kiện mời gọi các nhà đầu tư xây dựng một số dự án phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc quy hoạch phát triển du lịch phía Tây Nam Phú Thọ như: Khu di tích lịch sử – văn hóa Căn cứ Tôn Sơn, Mộ Xuân- xã Xuân An, hướng tới phát triển du lịch sinh thái hồ Ngòi Giành sau khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác để kết nối với mạng lưới du lịch chung toàn tỉnh. Khuyến khích các làng nghề ở nông thôn phát triển nghề truyền thống; gắn phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với dịch vụ nhằm thu hút, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động tại địa phương, nâng tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, thương mại đạt 7,35% trở lên. 

  Với truyền thống quê hương anh hùng, tiếp nối những thành tích đã đạt được, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Lập tiếp tục đoàn kết, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá mới trong thực hiện hai nhiệm vụ trọng điểm trong phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng huyện Yên Lập phát triển toàn diện, bền vững. 

  Trần Việt Hùng  

  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Đột Phá
 • Giải Pháp Hệ Thống Xếp Hàng Tự Động Qms.vinaai
 • Giải Pháp Xếp Hàng Tự Động
 • Giải Pháp Xếp Hàng Tự Động Qms – Công Ty Tnhh Công Nghệ An Ninh Việt
 • Phát Triển Đô Thị Thông Minh Để Giải Quyết Các Thách Thức Kinh Tế Xã Hội
 • Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Trong Thời Gian Tới Của Đoàn Sở

  --- Bài mới hơn ---

 • Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “dân Vận Khéo”, Đáp Ứng Yêu Cầu Trong Tình Hình Mới
 • Hiệu Quả Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” Ở Thành Phố Vinh
 • Phong Cách Quần Chúng Của Bác Hồ
 • Học Và Làm Theo Bác Về Phong Cách Lãnh Đạo Dân Chủ
 • Mấy Giải Pháp Thúc Đẩy Giáo Dục Quyền Con Người Trong Quân Đội Hiện Nay
 • Trang chủĐoàn thanh niên

  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA ĐOÀN SỞ 

  1. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, có đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có văn hóa và sức khỏe tham gia xây dựng quê hương.

  – Tập trung giáo dục có hiệu quả về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; Triển khai học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên; Giáo dục về tình hình nhiệm vụ mới của quê hương, đất nước, ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, tích cực chống mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

  – Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục; tích cực cải tiến, nội dung và hình thức giáo dục. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, thông qua đó để giáo dục ĐVTN.

  – Tăng cường phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để tạo nguồn lực, điều kiện cho công tác giáo dục.

  – Tổ chức cho ĐVTN tham gia sinh hoạt dá ngoại, tham gia các hội thi, tham gia học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  – Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”.

  – Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

  – Phát hiện và tuyên dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình để tốt nhân rộng và học tập.

  – Thường xuyên giáo dục về truyền thống cách mạng vẽ vang của Đảng, dân tộc, quê hương và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  – Có chương trình hoạt động cụ thể, hiệu quả trong các dịp kỷ niệm 26/3.

  2. Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  – Phát triển mạnh mẽ, cụ thể hoá phong trào “Thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và bảo vệ tổ quốc” trong thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh và cổ vũ phong trào thi đua học tập trong các đối tượng thanh niên với phương châm “ở nơi nào cũng phải học. Làm việc cũng như phải học”.

  – Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và tin học trong ĐVTN; Đẩy mạnh phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Sáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh niên; động viên đoàn viên, tham gia tốt “Hội thi sáng tạo kỹ thuật” hàng năm do tỉnh tổ chức, đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học. Hổ trợ và khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên lập nghiệp, lao động sáng tạo.

  – Tham gia tích cực phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”.

  – Động viên và tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế nhằm nâng cao cảnh giác, kiên quyết chống lại các hành động chống phá cách mạng của mọi thế lực thù địch. Phối hợp xây dựng và củng cố lực lượng tự vệ, và lực lượng dự bị động viên và phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia huấn luyện tự vệ, phòng chống, chữa cháy hàng năm.

  – Chú trọng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn” và “Nghĩa tình biên giới hải đảo” trong ĐVTN.

  – Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục cho ĐVTN “Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật”.

  – Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, đẩy mạnh phong trào “ Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”. Tăng cường các hoạt động, các mô hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh tật tự đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí.

  3. Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp:

  – Phát động phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ’’, tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

  – Tham mưu Lãnh đạo Sở để cử ĐV tham gia các lớp đại học, sau đại học, các lớp tập huấn nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS, QLDA, Đấu thầu, Kỹ sư định giá, Thanh tra viên.

  – Tổ chức cho ĐVTN đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm.

  – Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, phong trào văn hóa văn nghệ, với nhiều hình thức phong phú, nhiều tiết mục hay để phục vụ các dịp lễ của cơ quan Sở và các dịp giao lưu, tình nguyện.

  – Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn do đoàn khối tổ chức.

  4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:

  – Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu².Giáo dục nâng cao nhận thức và giao trách nhiệm cụ thể cho mổi cán bộ, ĐVTN và tổ chức Đoàn làm nồng cốt trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện”,“Ngày thứ bảy tình nguyện” vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  – Tổ chức vui chơi giải trí, tham quan dã ngoại và sinh hoạt hè cho thiếu nhi là con em trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt cho việc vui chơi và tặng quà cho thiếu nhi trong đơn vị nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu hàng năm.

  5. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh:

  – Tập trung kiện toàn, củng cố xây dựng các chương trình hoạt động của đoàn và kết nạp đoàn viên mới, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động của đoàn.

  – Việc duy trì chế độ sinh hoạt đoàn đảm bảo thường xuyên, theo đúng quy định và quy chế hoạt động của đoàn. Tổ chức các chuyến tham quan dã ngoại nhằm giáo dục cho ĐVTN về lịch sử dân tộc, công ơn của các anh hùng đã ngã xuống vì nền hòa bình của chúng ta.

  – Tiếp tục cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam”.

  [Trở về]

  Các tin đã đăng

  • THỰC HIỆN 2 PHONG TRÀO “5 XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” VÀ “4 ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP” ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐVTN CỦA ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG
  • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
  • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐOÀN SỞ XÂY DỰNG KHOÁ IV NHIỆM KỲ 2012 – 2014

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .công An Tra Vinh
 • Đưa Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” Phát Triển Sâu Rộng, Tạo Sức Mạnh Phát Triển Thành Phố Toàn Diện
 • Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế
 • Chương Trình Ocop Là Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Bằng Nội Lực Ở Hà Tĩnh
 • Giải Pháp Quan Trọng Để Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Nông Nghiệp Và Dịch Vụ, Tạo Bước Đột Phá Trong Phát Triển Kinh Tế Khu Vực Nông Thôn
 • 9 Nhiệm Vụ Trọng Tâm, 5 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Nội Dung, Đề Cương Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 22, Nhiệm Kỳ 2021
 • Hội Nghị Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 58 Của Bộ Chính Trị
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Ocop Trên Địa Bàn Tỉnh Khánh Hòa
 • Giải Pháp Quan Trọng Để Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Nông Nghiệp Và Dịch Vụ, Tạo Bước Đột Phá Trong Phát Triển Kinh Tế Khu Vực Nông Thôn
 • Chương Trình Ocop Là Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Bằng Nội Lực Ở Hà Tĩnh
 • Năm học vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm, ngành GD&ĐT đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngành đã triển khai tốt nhiệm vụ rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT, quy mô học sinh ổn định ở các cấp học tiểu học, THCS, THPT và phát triển nhanh ở cấp học mầm non; chủ động tham mưu, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự các cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tế. Năm học 2021 – 2021, toàn tỉnh có 522 trường, trung tâm, với tổng số hơn 195.000 học sinh, sinh viên; số cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành là hơn 16.360 người. Trong năm học, ngành tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư sửa chữa, bổ sung theo hướng kiên cố hóa; chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện hiệu quả qua việc ký kết và thực hiện đề án, kế hoạch hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…

  Bên cạnh kết quả đạt được, ngành GD&ĐT cũng gặp một số khó khăn trong năm học, như: Tỷ lệ trẻ mẫu giáo huy động ra lớp chưa đạt kế hoạch của tỉnh giao, do thiếu giáo viên mầm non; cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu mở lớp tại một số đơn vị; tỷ lệ chuyên cần của trẻ sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 chưa cao; chế độ chính sách cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập chưa được thực hiện; nhiều đơn vị thiếu nhân viên y tế, kế toán…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiều Cách Làm Hiệu Quả Trong Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
 • Đánh Giá Thực Trạng Quy Định Của Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2000 Qua Thực Tiễn Giải Quyết Các Vụ Việc Về Hôn Nhân Và Gia Định Của Ngành Tòa Án – Những Bất Cập, Hạn Chế Và Đề Xuất Sửa Đ�
 • Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chiến Lược Quốc Phòng, Chiến Lược Quân Sự Việt Nam
 • Đề Cương Giới Thiệu Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Rượu, Bia Năm 2021.
 • 9 Nhóm Nhiệm Vụ Chủ Yếu, 5 Nhóm Giải Pháp Cơ Bản Cho Năm Học 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Lạng Sơn: Nỗ Lực, Cố Gắng Trong Công Tác Dân Tộc Và Thực Hiện Chính Sách Dân Tộc
 • Xây Dựng Các Giải Pháp Đồng Bộ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xi
 • Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Trị Doanh Nghiệp Xây Dựng Đáp Ứng Yêu Cầu Hội Nhập Quốc Tế
 • Các Biện Pháp Chữa Bệnh Béo Phì Hiệu Quả
 • Nguyên Nhân, Hậu Quả Và Giải Pháp Của Bệnh Béo Phì
 • Nâng cao chất lượng giáo dục và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2021-2020.

   

  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2020 của ngành giáo dục.

  Năm học 2021-2020, ngành giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục-đào tạo.

  Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quán triệt phương châm hành động “bứt phá” của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2020.

  Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2020 của ngành giáo dục nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện trong năm học mới.

  9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục-đào tạo trong cả nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

  Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc.

  Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

  Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục-đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục-đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

  5 nhóm giải pháp cơ bản được ngành giáo dục đưa ra cho năm học 2021-2020 gồm: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục-đào tạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục-đào tạo. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục-đào tạo.

  Bên cạnh đó, trong chiều 13/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký công văn gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố lưu ý triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2020.

  Một trong những yêu cầu là tổ chức chỉ đạo cơ sở giáo dục bảo đảm cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

  Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2020 thống nhất trên cả nước vào buổi sáng ngày 5/9/2019. Chỉ đạo cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ khai giảng; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc đưa đón học sinh.

  Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • Một Số Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • 9 Nhóm Nhiệm Vụ Chủ Yếu, 5 Giải Pháp Cơ Bản Năm Học 2021
 • Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2021, Phương Hướng Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2021
 • 9 Nhóm Nhiệm Vụ Chủ Yếu, 5 Giải Pháp Cơ Bản Năm Học 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • Một Số Giải Pháp Ngăn Chặn Sự Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị, Đạo Đức, Lối Sống Của Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay
 • Tiếp Tục Thực Hiện Nghị Quyết Số 29
 • 9 Nhóm Nhiệm Vụ Chủ Yếu, 5 Nhóm Giải Pháp Cơ Bản Cho Năm Học 2021
 • Lạng Sơn: Nỗ Lực, Cố Gắng Trong Công Tác Dân Tộc Và Thực Hiện Chính Sách Dân Tộc
 • Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2021 của ngành Giáo dục

  Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2021 với mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19.

  9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

  1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước;

  2. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

  3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên;

  4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

  5.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT;

  6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục;

  7. Hội nhập quốc tế trong GD&ĐT;

  8. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT;

  9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

  5 nhóm giải pháp cơ bản là:

  1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT;

  2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD&ĐT;

  3.Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT;

  4. Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

  5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT.

  Căn cứ chỉ thị này và tình hình thực tiễn, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2021-2021 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

  Đối với những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức việc dạy và học trực tuyến qua internet và trên truyền hình với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học.

  Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2021; thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhân viên toàn ngành Giáo dục thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

  Đỗ Vi (zapps.vn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2021, Phương Hướng Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2021
 • Một Số Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyên Giáo Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Thời Gian Tới
 • Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Các Giải Pháp Hoạt Động Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam Khóa Xiv, Nhiệm Kỳ 2013
 • Mục Tiêu, Phương Hướng, Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Việt Nam Nhiệm Kỳ 2021 – 2023
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50