Top #10 ❤️ Giải Pháp Thi Công Và Biện Pháp Thi Công Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Biện Pháp Thi Công Và Tiến Độ Thi Công

Bản Quá Độ Trên Cầu?

Biện Pháp Thi Công Cầu?

Tổng Hợp Full Tài Liệu Cầu Đường, Giao Thông

Top 5 Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Phổ Biến Tốt Nhất 2022

Tổng Hợp Các Biện Pháp Thi Công Chống Thấm Phổ Biến Nhất

Hello our valued visitor, We psent you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy …

I Agree !

Biện Pháp Quy Trình Thi Công Bể Bơi

Biện Pháp Thi Công Hồ Bơi Bể Nước Ngầm Đúng Chuẩn

Quy Trình Xây Dựng Hồ Bơi

Biện Pháp Thi Công Bể Gia Đình

Hướng Dẫn Thi Công, Lắp Đặt Bu Lông Neo Móng

Giải Pháp Kỹ Thuật Và Biện Pháp Thi Công

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Giải Pháp Công Nghệ Và Biện Pháp Thi Công

Bài 1,2,3,4 Trang 60 Sinh Học 8: Vận Chuyển Máu Qua Hệ Mạch, Vệ Sinh Hệ Tuần Hoàn

Biện Pháp Xử Lý Vi Phạm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Hiện Nay

Đề Tài Một Số Biện Pháp Quản Lý Bếp Ăn Đảm Bảo Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trong Trường Mầm Non Họa Mi

Thế Nào Là Thuế Chống Bán Phá Giá, Chống Trợ Cấp Và Tự Vệ?

P P B ỆN P P THI CÔNG p IBT Trang 1 1. CÔN C C ẨN BỊ Ổ C ỨC MẶ BẰN CÔN RƯỜN 1.1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (a) Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật thiết bị – vật tƣ trình cho bên A và chủ đầu tƣ duyệt (b) Công tác tiếp nhận, mua sắm vật tƣ thiết bị, bảo quản vật tƣ thiết bị mua sắm 1.2 TỔ CHỨC MẶT BẰNG THI CÔNG (a) Công tác giải phóng mặt bằng (b)Công tác xây dựng văn phòng làm việc, kho chứa vật tƣ (c) Giải pháp cấp điện trong quá trình thi công (d) Biện pháp bảo vệ bảo quản vật tƣ thiết bị thi công (e) Công tác tổ chức chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ 2. B ỆN P P CÔN ẮP ĐẶ Ệ ỐN Đ ỆN 2.1 SƠ ĐỒ CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT HỆ ĐIỆN 2.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT DÂY CÁP ĐIỆN (a) Mô tả (b) Trƣớc khi thi công (c) Biện pháp thi công (d) Sau khi lắp đặt dây cáp 2.3 BIỆN PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG (a) Mô tả: (b) Trƣớc khi thi công (c) Biện pháp thi công (d) Sau khi thi công 2.4 THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG ĐIỆN 3. B ỆN P P Đ M B O Ệ N MÔ RƯỜN Đ ỆN N O N C N Ư P N C ỐN C NỔ N O N O Đ N 3.1 BIỆN PHÁP Đ M B O VỆ SINH MÔI TRƢ NG (a) Quy định đối với xe máy: (b) Quy định đối với công nhân khu vực công trƣ ng (c) Đối với mặt bằng (d) Đối với chất thải 3.2 BIỆN PHÁP AN TO N LAO Đ NG 3.3 BIỆN PHÁP PH NG CHỐNG CHÁY NỔ 4. C M O D Ệ ỐN Đ N ỆN 5. C M O C ỆN Ố D N 6. N p IBT Trang 2 1. CÔN C C ẨN BỊ Ổ C ỨC MẶ BẰN CÔN RƯỜN 1.1 CÔNG C C ẨN BỊ (a) Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật thiết bị – vật tƣ trình cho bên A và chủ đầu tƣ duyệt  Ngay sau khi hợp đồng đƣợc ký, tất cả các hồ sơ thiết bị – vật tƣ sử dụng cho công trƣ ng đã đƣợc bên B đƣợc chuẩn bị một cách đầy đủ và chính xác. Sau khi hợp đồng đƣợc ký bên B sẽ tiến hành trình duyệt ngay hồ sơ thiết bị vật tƣ cho bên A và Chủ Đầu Tƣ phê duyệt. (b) Công tác tiếp nhận, mua sắm vật tƣ thiết bị, bảo quản vật tƣ thiết bị mua sắm  Ngay sau khi hợp đồng đƣợc ký kết nhà thầu sẽ tiến hành ngay việc đặt hàng mua sắm vật tƣ theo đúng nhƣ cam kết của nhà thầu đƣa vào công trình. Các vật tƣ thiết bị nhƣ cáp điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện nhẹ<trƣớc khi đƣa vào công trình phải đƣợc kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật cho phép.  Vật tƣ thiết bị: đủ hồ sơ lý lịch, tài liệu kỹ thuật, các văn bản thí nghiệm xuất xƣởng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Bên A kiểm tra đúng tiêu chuẩn mới đƣợc đƣa vào lắp đặt. (i) Máng dẫn dây điện  Máng cáp, ống sắt tráng kẽm sẽ đƣợc chế tạo tại nhà cung cấp trong nƣớc và chế tạo theo tiêu chuẩn đáp ứng hồ sơ m i thầu  Sau khi chế tạo xong sẽ đƣợc đóng gói bao bì trƣớc khi vận chuyển đến công trƣ ng. (ii) Chế tạo vỏ tủ điện  Vỏ tủ điện sẽ đƣợc chế tạo tại nhà cung cấp trong nƣớc và chế tạo theo tiêu chuẩn đáp ứng hồ sơ m i thầu  Sau khi chế tạo xong sẽ đƣợc đóng gói bao bì trƣớc khi vận chuyển đến công trƣ ng. 1.2 Ổ C ỨC MẶ BẰN CÔNG: (a) Công tác giải phóng mặt bằng  Trong quá trình khảo sát và thực hiện phƣơng án thiết kế, thi công, nhận thấy đây là dự án thay thế và nhà máy vẫn đang vận hành bình thƣ ng. Nhà thầu cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tƣ để lên kế hoạch thi công lắp đặt nhằm đảm bảo không ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy. p IBT Trang 3 (b) Công tác xây dựng văn phòng làm việc, kho chứa vật tƣ  Ngay sau khi đƣợc giao mặt bằng công trình. Đơn vị thi công sẽ liên hệ và kết hợp chặt chẽ với Chủ đầu tƣ, Nhà thầu thi công xây dựng khảo sát tìm vị trí thích hợp để bố trí khu vực thích hợp dùng làm văn phòng điều hành cho ban chỉ huy công trƣ ng và xây dựng kho chứa vật tƣ, thiết bị thi công.  hu vực kho phải ở vị trí thuận tiện trong quá trình vận chuyển vật tƣ, thiết bị trong quá trình thi công công trình.  Bố trí rào chắn, biển báo xung quanh khu vực văn phòng làm việc và khu vực nhà kho Hình 1.2.1: Mặt bằng văn phòng làm việc – kho vật tƣ (c) Giải pháp cấp điện trong quá trình thi công :  Sử dụng nguồn điện từ MCCB tổng của nhà thầu thi công phần xây dựng. Dùng dây cáp điện capi 2 lớp vỏ bọc CVV 2×8.0mm2 luồn trong ống nhựa bảo hộ dây dẫn kéo từ tủ điện tổng của nhà thầu thi công xây dựng về văn phòng làm việc. Sử dụng RCBO 2P 40A 6kA có chức năng bảo vệ quá tải và bảo vệ chống dòng rò. Từ RCBO kéo dây 2 lớp vỏ bọc CVV 2×2.5mm2 phục vụ cho công tác thi công. (d) Biện pháp bảo vệ bảo quản vật tƣ thiết bị thi công  Ngay sau vật tƣ thiết bị đƣợc vận chuyển đến công trƣ ng và nhập vào kho công trƣ ng của nhà thầu. Nhà thầu sẽ tiến hành bố trí ngƣ i có trách nhiệm bảo vệ và bảo quản vật tƣ thiết bị thi công, nhằm tránh mất mát, hƣ hỏng vật tƣ, thiết bị – dụng cụ thi công do bảo quản không tốt làm ảnh hƣởng đến tiến độ thi công công trình.  Ngƣ i quản lý kho công trƣ ng hàng tuần có trách nhiệm báo cáo với chỉ huy trƣởng về tình hình vật tƣ, thiết bị thi công để chỉ huy p IBT Trang 4 trƣởng kịp th i xử lý khi có sự cố mất mát hay hƣ hỏng; đồng th i có kế hoạch mua sắm vật tƣ, thiết bị – dụng cụ thi công để đảm bảo tiến độ thi công. (e) Công tác tổ chức chuẩn bị phƣơng tiện, dụng cụ  Chuẩn bị phƣơng tiện vận chuyển  Vận chuyển vật tƣ, thiết bị: các loại vật tƣ, thiết bị điện dễ vỡ khi vận chuyển đƣợc giữ nguyên cấu kiện để tránh rớt vỡ, không vận chuyển hoặc xếp cùng các loại vật tƣ khác có khả năng va đập, hƣ hỏng….  Các loại thiết bị khác đƣợc vận chuyển và bốc dỡ theo đúng quy định của nhà chế tạo.  Chuẩn bị dụng cụ cho lắp đặt :  Do yêu cầu thi công trong một khu vực công trƣ ng có diện tích tƣơng đối nhỏ, công việc nhiều đa đạng đòi hỏi các dụng cụ phải thật đầy đủ đa dạng chi tiết để khi thi công cả trên cao cũng nhƣ dƣới đất không bị vƣớng mắc về dụng cụ.  Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công cũng nhƣ các công việc sẽ thi công, bổ sung đầy đủ trang thiết bị dụng cụ nhƣ thang, ghế, dây an toàn, các dụng cụ cầm tay clê – mỏ lết các loại, kìm, búa, tuốc nơ vít, máy khoan v.v….  Chuẩn bị dụng cụ cho kéo dây và cáp:  Dây thừng, kìm, dao kéo, clê, mỏ lết, búa tay, giá đỡ dây qua đƣ ng hoặc công trình khác… p IBT Trang 5 2. B ỆN P P CÔN ẮP ĐẶ Ệ ỐN Đ ỆN 2.1 Ơ ĐỒ CÔN ỆC ẮP ĐẶ Ệ Đ ỆN p IBT Trang 6 2.2 B ỆN P P CÔN ẮP ĐẶ DÂ C P Đ ỆN (a) Mô tả  Hệ thống dây cáp hệ thống điện bao gồm:  Các loại cáp Cu/CVV/PVC từ MSB đến các tủ phân phối  Cáp Cu/CVV 4mm2, Cáp Cu/CVV 2.5mm2 và Cu/CVC 1.5mm2 dùng cho cấp điện hệ thống chiếu sáng (b) Trƣớc khi thi công  Đệ trình bản vẽ lắp đặt chi tiết (shop drawing), bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt dựng, mặt cắt và các chi tiết lắp đặt cần thiết.  Đệ trình các vật tƣ mẫu cáp điện Cu/CVV.  Chuẩn bị dụng cụ thi công: Cần giá đỡ rulô dây và cáp để ra dây, dùng puly để treo dây trên cột, con lăn đỡ cáp dƣới đất, t i rút, dây thừng, kìm, dao kéo, clê, mỏ lết, búa tay<  Qui định chung  Màu cáp: Màu các pha dẫn thông thƣ ng: đỏ , xanh , vàng. Màu cho dây trung tín: đen. Màu cho dây tiếp địa an toàn: xanh/vàng, hoặc có thể dùng xanh lá.  Dây cáp điện phải đƣợc sắp xếp, đánh dấu theo tuyến rõ ràng dễ bảo trì.  Dùng dây rút cáp để giữ cáp. (c) Biện pháp thi công (i) Lắp đặt dây trong ống PVC  hi kéo cáp phải sử dụng các đầu cáp chuyên dùng phù hợp với tiết diện từng loại cáp, tránh làm hƣ hỏng đầu cáp. Các bành cáp đƣợc đặt trên giá ra dây chuyên dùng và đúng chiều quay của cáp, đúng chiều sợi cáp ban đầu.  Các đầu cáp, điểm đầu và điểm cuối khi kéo xong phải đƣợc định vị kỹ, đặt cao hơn bảng điện cửa trụ và đƣợc chụp bằng đầu PVC để tránh ẩm cho cáp, làm giảm chất lƣợng lâu dài của tuyến cáp. Các đầu lên tủ điện đƣợc nhanh chóng làm đầu cáp và định vị cáp theo đúng bản vẽ thiết kế.  Trƣớc khi lắp đặt, phải đánh dấu màu của từng pha, từng đoạn p IBT Trang 7 cáp thống nhất trên toàn tuyến và đƣợc thử lại các thứ tự pha (màu) trƣớc khi đấu nối.  Việc rải cáp, đi cáp đƣợc thực hiện đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, yêu cầu lắp đặt thực tế, tránh lãng phí, tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt đƣợc áp dụng và TCVN.  Cáp đi tới, đi ra các hộp đấu trung gian, các đƣ ng ống, các tủ, bảng điện phải đƣợc cố định bằng cable gland, grommet phù hợp yêu cầu của thiết kế và yêu cầu lắp đặt thực tế.  Trƣớc khi cắt cáp (ra cáp khỏi tang cáp), Bên B phải xác định chiều dài của sợi cáp theo thiết kế và các số liệu đo đạc thực tế tại công trƣ ng sau đó đệ trình Bên A. Bên B chỉ đƣợc thực hiện việc cắt cáp khi có sự đồng ý của Bên A. Trong mọi trƣ ng hợp Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc làm hỏng cáp, cắt cáp không phù hợp (quá dài hoặc quá ngắn) dẫn đến lãng phí cho Bên A.  Tại các đoạn có chƣớng ngại vật thì bố trí con lăn chuyên dùng ở vị trí hợp lý và kéo cáp bằng thủ công dọc theo tuyến cáp. Vị trí con lăn rải cáp đƣợc chọn hợp lý tùy thuộc vào địa hình thực tế.  Cáp đi trong thang máng phải thẳng hàng, tại các điểm uốn cáp sẽ đƣợc uốn theo với độ cong thích hợp đảm bảo an toàn và đảm bảo độ bền cơ học của cáp.  hi rải cáp cần chú ý phải ra theo đúng chiều mũi tên ghi trên lô cáp.  hi ra cáp bằng thủ công thì dọc mƣơng cáp đặt các puly chuyên dùng ở các khoảng cách thích hợp. hi dùng t i kéo cáp, dùng t i quấn cáp chạy trên cơ cấu con lăn, cáp đƣợc nối với t i bằng rọ cáp và dây kéo cáp có phanh hãm ở cuộn cáp đặt trên giá đỡ cáp để đảm bảo cáp luôn luôn không chạm mặt đất, không để cáp cọ sát làm xây xát tổn hại đến vỏ bên ngoài của cáp.  Tại chỗ cáp đổi hƣớng phải đảm bảo bán kính của trong cáp bằng 1,5m. Đồng th i tăng cƣ ng các puly chuyển hƣớng cố định chắc chắn ở các khoảng cách thích hợp.  Những chỗ cáp đi qua đƣ ng phải chọn vị trí luồn cáp với khoảng cách ngắn nhất. hi luồn phải thận trọng tránh làm tổn hại đến vỏ bọc của cáp.  Trong quá trình cắt cáp, chiều dài mỗi sợi cáp đƣợc quy định nhƣ sau: – Chiều dài cắt cáp dự phòng cho lắp đặt đối với mỗi sợi cáp p IBT Trang 8 là không quá 2% so với chiều dài đã đƣợc Bên A xác nhận. – Mỗi sợi cáp mỗi đầu không đƣợc cắt bỏ quá 0,5 m.  Trƣớc và trong khi lắp đặt, Bên B phải có trách nhiệm làm trơn các điểm sắc cạnh của thang máng cáp, ống luồn cáp, … tránh trƣ ng hợp làm xƣớc, hỏng cáp điện. (d) Sau khi lắp đặt dây cáp  Nhất thiết phải đo trị số điện trở cách điện và tính thông mạch của dây và cáp trƣớc khi thực hiện việc đấu nối dây vào thiết bị và tủ điện.  Vệ sinh và đậy kín hệ thống đƣ ng dẫn cáp ở các nơi có ngƣ i xâm nhập và các trục đứng xuyên tầng. 2.3 B ỆN P P CÔN ẮP ĐẶ Đ N C NG (a) Mô tả:  Hệ thống bao gồm:  Chiếu sáng ngoài dùng bóng LED 1x120W đƣợc lắp trên trụ cao 6,8m, 9,5m (b) Trƣớc khi thi công  Đệ trình bản vẽ lắp đặt chi tiết (shop drawing), bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt dựng, mặt cắt và các chi tiết lắp đặt cần thiết.  Đệ trình các vật tƣ mẫu hoặc catalogue các loại đèn chiếu sáng.  Chuẩn bị dụng cụ thi công: khoan điện, kiềm cắt, tool ấn dây mạng, tuốc nơ vít, găng tay,…  Bố trí rào chắn, biển báo xung quanh khu vực thi công. (c) Biện pháp thi công: (i) Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị đèn chiếu sáng trong nhà.  Xác định vị trí lắp thiết bị, các vị trí lỗ khoan tƣ ng hoặc bê tông bắt tắc kê, đánh dấu bằng mực phát quang hoặc mực có màu sắc tƣơng phản với tƣ ng, trần, sàn nhà.  Lắp đặt thiết bị đèn cân chỉnh và cố định chắc chắn  Dán nhãn lại từng cặp dây và thực hiện tƣớc dây, cắt dây và đấu nối đầu dây vào từng vật tƣ, thiết bị. (ii) Biện pháp thi công đèn chiếu sàng ngoài  Thi công kéo cáp chiếu sáng: p IBT Trang 9 – hi kéo cáp phải sử dụng các đầu cáp chuyên dùng phù hợp với tiết diện từng loại cáp, tránh làm hƣ hỏng đầu cáp – Các đầu cáp, điểm đầu và điểm cuối khi kéo xong phải đƣợc định vị kỹ, đặt cao hơn bảng điện cửa trụ và đƣợc chụp bằng đầu PVC để tránh ẩm cho cáp, làm giảm chất lƣợng lâu dài của tuyến cáp. – Các đầu lên trụ đƣợc nhanh chóng làm đầu cáp và định vị cáp theo đúng bản vẽ thiết kế. – Trƣớc khi lắp đặt, phải đánh dấu màu của từng pha, từng đoạn cáp thống nhất trên toàn tuyến và đƣợc thử lại các thứ tự pha (màu) trƣớc khi đấu nối.  Đấu nối nguồn: – iểm tra toàn diện đoạn đƣợc lắp đặt hoàn chỉnh đèn chiếu sáng – iểm tra điện kế nguồn tại các tủ điều khiển trƣớc đấu nối. – Đấu nối cáp cấp nguồn giữa các trụ đèn. – Đấu nối cáp cấp nguồn từ tủ điện DB-1F đến các trụ đèn. – Thực hiện đấu nối nguồn cho đèn theo đúng pha trong bản vẽ thiết kế. (d) Sau khi thi công:  Đo trị số điện trở cách điện.  Vệ sinh và đậy kín từng vật tƣ, thiết bị ở các nơi có ngƣ i xâm nhập 2.4 Í N ỆM, Ệ C ỈN Ệ ỐN Đ ỆN Đấu nối hệ thống theo đúng sơ đồ nối điện của hồ sơ thiết kế thi công. Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trƣớc khi nghiệm thu gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại. iểm tra và xông điện:  iểm tra: Trƣớc khi lắp đặt vật tƣ, thiết bị, Bên B có trách nhiệm kiểm tra, bảo dƣỡng thiết bị, đảm bảo thiết bị không bị bất kỳ một hƣ hỏng, biến dạng nào trƣớc khi lắp. Trong và sau khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị Bên B có trách nhiệm kiểm tra một cách liên tục đảm bảo việc lắp đặt tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật, các tài liệu thiết kế, các tiêu chuẩn áp dụng, đặc biệt là quá trình kiểm tra tính đúng đắn của việc đấu nối. p IBT Trang 10 ết quả kiểm tra phải đƣợc lập thành biên bản theo các biểu mẫu qui định và phải có xác nhận của các bên: Bên A, tƣ vấn thiết kế, tƣ vấn giám sát độc lập, Bên B. Các biên bản này là một trong những nội dung bắt buộc của Hồ sơ nghiệm thu. Việc hoàn thành các biểu mẫu qui định sẽ là một trong cơ sở để Bên A thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán Hợp đồng. 3. B ỆN P P Đ M B O Ệ N MÔ RƯỜN Đ ỆN N O N C N Ư P N C ỐN C NỔ N O N O Đ N 3.1 B ỆN P P Đ M B O Ệ N MÔ RƯỜNG (a) Qui định đối với xe máy:  Các loại xe vận chuyển đều đƣợc che phủ bạt trong quá trình vận chuyển.  Các chất thải sau khi sử dụng tập trung một chỗ qui định ( Nhớt, dầu thải, dầu rửa máy…).  Các loại xe phải hoạt động tốt mới đƣa vào thi công để tránh đƣợc tiếng ồn, khói thải. (b) Qui định đối với công nhân khu vực công trƣ ng:  hu vực ăn ở của công nhân phải có nội qui sinh hoạt nhằm đảm bảo trật tự an ninh xã hội, vệ sinh môi trƣ ng.  Trong quá trình tiến hành thi công công trình sẽ định kỳ dọn vệ sinh và mang đi khỏi địa điểm công trình các loại vật liệu thừa và rác. Sau khi hoàn thành công trình sẽ thu dọn và hoàn trả mặt bằng mà quá trình thi công đã mƣợn chỗ để thi công.Tất cả các máy móc, vật tƣ, thiết bị và nguyên vật liệu còn dƣ thừa trong quá trình thi công sẽ đƣợc đƣa ra khỏi khu vực và hoàn tất trƣớc 7 ngày khi công tác nghiệm thu chính thức bắt đầu. Công trình phải sạch sẽ và tƣơm tất khi hoàn thành. (c) Đối với mặt bằng:  Chống bụi thƣ ng xuyên tƣới nƣớc, giảm tối thiểu các tác động gây bụi.  Chống va đập vào các thiết bị lắp trƣớc: làm hàng rào chắn, lƣới và tấm chắn để che có khoảng cách. (d) Đối với chất thải:  Các chất thải trong quá trình thi công cũ đƣợc thu gom trong bao kín để vận chuyển đến nơi cho phép.  Chất thải sinh hoạt: Ngay từ khi chuyển quân đến chúng tôi bố trí p IBT Trang 11 nhà vệ sinh, nơi để rác thích hợp để chống ô nhiễm môi trƣ ng.  Trong công trƣ ng bố trí các hố thu rác, có khẩu hiệu và bảng chỉ dẫn tạo cho mọi ngƣ i thói quen giữ vệ sinh chung. 3.2 B ỆN P P N O N O Đ N biển hiệu, biển báo bảng nội qui an toan lao động treo tại nơi cần thiết ra vào công trình để mọi cán bộ công nhân luôn có ý thức trong lao động một cách nghiêm túc. Giàn giáo lắp đặt phải đƣợc bắt giằng cheo , neo giữ chặt vào phần cố định của công trình đảm bảo độ vững chắc không nghiêng ngả cập kênh, nếu cập kênh phải ke cho phẳng. Công nhân làm việc trên cao phải đeo dây an toàn, không đƣợc uống rƣợu, hút thuốc lá. Định kỳ bộ phận y tế của công ty tổ chức kiểm tra sức kho cho công nhân, thƣ ng trực khám chữa bệnh và cấp thuốc cho cán bộ công nhân. Các dụng cụ, máy móc thiết bị trƣớc khi sử dụng phải đƣợc các cán bộ kỹ thuật trong ban an toàn kiểm tra mới đƣợc đƣa vào thi công. Bố trí các dụng cụ và thiết bị chống cháy nổ. 3.3 B ỆN P P P N C ỐN C NỔ Đây là một công tác quan trọng không thể thiếu trong khi lập biện pháp thi công, tổ chức một công trình. Tuân thủ hoàn toàn các qui phạm kỹ thuật trong thi công, thƣ ng xuyên nhắc nhở anh em công nhân thực hiện đầy đủ để giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại do tai nạn lao động. Tất cả cán bộ, công nhân tham gia lao động trên công trƣ ng đều đƣợc học nội qui an toàn lao động. Nếu vi phạm sẽ có hình thức kỹ luật thích đáng. Đối với công nhân làm trên cao đƣợc trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ. Không đƣợc làm trên cao khi tr i sắp tối, có giông mƣa, có gió cấp 5 trở lên. Những khu vực kho bãi, nơi dễ cháy nổ sẽ bố trí bình cứu hỏa để sử dụng kịp th i khi có sự cố. 4. C M O D Ệ ỐN Đ N ỆN Chúng tôi cam kết tháo dỡ hệ thống đèn chiếu sáng hiện hữu và tập kết về kho của chủ đầu tƣ. p IBT Trang 12 5. C M O C ỆN Ố D N Chúng tôi cam kết khảo sát kỹ mặt bằng thi công và thực hiện tốt dƣ án 6. N Nhà thầu chúng tôi thống nhất tất cả các biện pháp, mọi chỉ dẫn của Chủ đầu tƣ đã nêu trong hồ sơ m i thầu và đƣa ra một số biện pháp chủ yếu trên để chỉ đạo thi công công trình, đảm bảo chất lƣợng, tiến độ đã lập và an toàn lao động chúng tôi ngày tháng năm 2022 Đ I DIỆN NH TH U

Sáng Chế Và Phát Minh, Sự Khác Nhau Giữa Hai Thuật Ngữ Này?

Phân Biệt Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Một Sáng Kiến Kinh Nghiệm Và Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Khuôn Ép Nhựa 3 Tấm Và Khuôn Ép Nhựa 2 Tấm

Dấu Hiệu Có Thai Và Kinh Nguyệt Có Giống Nhau Không?

Bệnh Gan Nhiễm Mỡ Và Máu Nhiễm Mỡ Có Giống Nhau Không

Biện Pháp Thi Công Là Gì ? Các Bước Lập Biện Pháp Thi Công Thế Nào ?

Kỹ Năng Nghe Hiểu Trong Tiếng Anh, Những Khó Khăn Và Biện Pháp Khắc Phục

Một Số Biện Pháp Khắc Phục Những Lỗi Thông Thường Khi Nói Và Viết Tiếng Anh

Tiếng Anh Chuyên Ngành Xử Lý Nước Thải/môi Trường

Nước Sinh Hoạt Và 4 Biện Pháp Xử Lý Nước Bị Ô Nhiễm Hiệu Quả

Nền Đất Yếu Và Các Biện Pháp Xử Lý Nền Đắp Trên Đất Yếu

Biện pháp thi công có thể hiểu nôm la là quá trình để thực hiện xong một công trình chính vì vậy để sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu biện pháp thi công là gì và các bước lập biện pháp thi công cụ thể như sau :

Biện pháp thi công là gì ?

Biện pháp thi công đó là trình tự và cách thi công 1 công trình từ A – kết thúc, và BPTC phải đề ra được: hiệu quả về thời gian, hiệu quả về phòng chống (như: phòng cháy…) làm sao để hoàn thành công sớm nhất, an toàn nhất. Vì lý do vậy mà có thể nói, không có gì phải là “bí mật” trong vấn đề BPTC được,

Biện pháp thi công hiểu nôm na là cách làm , cách thi công một công trình , hạng mục , công việc cụ thể của công trình xây dựng.

Biện pháp thi công tiếng anh là gì

Biện pháp thi công tiếng anh là Manner of Execution hoặc construction method statement

Biện pháp thi công phải thể hiện được:

Thiết bị , công nghệ dự định chọn để thi công

Trình tự thi công

Phương pháp kiểm tra

Biện pháp an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường

Dự kiến sự cố và cách xử lý

Tiến độ thi công.

Đây là bài giải của một đề án mang tính khoa học kỹ thuật .Vì vậy bạn cần phải nêu ra được đầy đủ các luận cứ có tính thuyết phục thì mới được CĐT chấp thuận.

Nếu biện pháp của bạn lập là tiên tiến , mang lại hiệu quả cao về kỹ thuật cũng như kinh tế thì CĐT nào cũng chấp nhận và chính bạn được hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế đó.

Ngược lại , bạn cứ lập BPTC theo phương án đã được chủ đầu tư dự kiến và khi ra thi công nếu bạn sử dụng BPTC khác thì bạn lại phải bảo vệ và cần được CĐT và TVGS thông qua, đằng nào thì cũng vậy.

Các bước lập biện pháp thi công thế nào ?

Thông thường đối với từng hạng mục công trình sẽ có các bước cụ thể khác nhau tuy nhiên trong mức độ bài viết chúng tôi xin trình bày các bước lập một công trình xây dựng hoàn chỉnh sẽ phân theo loại hình công trình cũng như các hạng mục công trình

Biện pháp thi công công trình dân dụng

Biện pháp thi công công trình nhà xưởng

Biện pháp thi công lắp đặt nội thất

Biện pháp thi công san nền

Biện pháp thi công lắp đặt thang máy

Biện pháp thi công công trình giao thông

Biện pháp thi công công trình thủy lợi

Chính vì thế việc lập biện pháp thi công như thế nào thì người lập phải am hiểu về quy trình và các biện pháp thi công cũng như định mức công việc xây dựng của hạng mục đó

Quyền Yêu Cầu Áp Dụng Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Tố Tụng Hành Chính

Hạn Chế Của Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Trong Tố Tụng Dân Sự

Chế Định Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

Hướng Dẫn Quy Định Về Các Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời

Quyết Định Hủy Bỏ Biện Pháp Khẩn Cấp Tạm Thời Dùng Cho Thẩm Phán

Biện Pháp Thi Công Là Gì? 5 Bước Trình Tự Thi Công Công Trình

Hướng Dẫn Uống Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày Đúng Cách

Cẩn Trọng Khi Dùng Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày

Tại Sao Uống Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày Vẫn “dính Bầu”

Uống Thuốc Tránh Thai Hằng Ngày Có Hại Không, 5 Loại Tốt Nhất

Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp, Hằng Ngày Khi Nào? Biểu Hiện Thường Gặp

Nhà thầu cần tập trung mọi nguồn lực để thi công với tiến độ nhanh nhất. Để làm được thế, nhà thầu cần có dự kiến trình tự tiến hành thi công. Các bước trình tự thi công đó là:

Bước 2: Tiến hành thi công hệ thống;

Bước 3: Cho lắp đặt hệ thống;

Bước 4: Căn chỉnh, tiến hành đấu nối va kiểm tra hệ thống kỹ càng;

Các giải pháp kỹ thuật chính cho biện pháp thi công

Đơn vị công trình

Trong quá trình thi công công trình, nhà thầu xây dựng sẽ bố trí một kỹ thuật kiểm tra hiện trường. Họ sẽ thực hiện các công việc đó là: Xác định vị trí trên bản vé thiết kế của hạng mục công trình, tổng thể công trình trong thời gian thi công. Sau đó ghi chép vào sổ nhật ký thi công hàng ngày. Đó là cơ sở để sau khi hoàn thiện công trình sẽ tiến hành nghiệm thu, kiểm tra một cách chính xác nhất và đó cũng là cơ sở để xem chất lượng công trình có đảm bảo hay không.

Biện pháp kỹ thuật thi công

– Những người tham gia thi công công trình gồm cán bộ, nhân viên kỹ thuật được học, đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành qua trường lớp. Công nhân học qua các trường nghề. Tất cả đều có chứng chỉ chuyên môn để đáp ứng với quy định, pháp luật của nhà nước.

– Nhà thầu thi công chịu chi trả thuế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh môi trường,… và các chi phí trong quá trình thi công công trình.

– Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, giám sát thi công, các bên,…. Thường xuyên trao đổi về phương án kỹ thuật, tiến độ thi công và tháo gỡ các vướng mắc mà hai bên gặp phải. Điều đó giúp cho công trình tiến hành thuận lợi và đảm bảo tiến độ.

– Khi trúng thầu nhà thầu xây dựng sẽ tiến hành triển khai thi công cho chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, ký duyệt.

– Sau khi công trình hoàn thiện tiến hành nghiệm thu công trình, hồ sơ,…

Cấp điện, trang bị cứu hỏa phục vụ thi công

– Nguồn cấp điện có 2 nguồn: Từ hội trường hoặc máy phát điện dự phòng.

– Nhằm đảm bảo an toàn về điện các cán bộ, công nhân xây dựng phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Trải qua lớp huấn luyện về an toàn điện. Cán bộ thường xuyên kiểm tra kỹ thuật.

Biện pháp thi công các hạng mục.

Nhà thầu cần lưu ý những điểm sau khi tiến hành thi công các hạng mục:

– Không nhập hàng loạt, ồ ạt các chủng loại vật tư. Tất cả đều nhập theo từng giai đoạn.

– Bảo quản chủng loại vật tư cẩn thận, tránh sự ảnh hưởng của nước, vi khuẩn, hóa chất, côn trùng,…

– Toàn bộ vật tư của công trình khi nhập kho cần được kiểm tra tem, mác, mẫu mã, nguồn gốc xuất xứ,…

Tổng Hợp Tài Liệu, Bản Vẽ Mẫu Về Biện Pháp Thi Công

Biện Pháp Thi Công Các Công Trình Xây Dựng

Khóa Học Biện Pháp Thi Công Miễn Phí Với Lương Trainer

De Tai ” Biện Pháp Tu Từ So Sánh

Phân Tích Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Tự Tình 2

🌟 Home
🌟 Top