Top 11 # Giải Pháp Thực Hiện Di Chúc Của Bác Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Đề Cương 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác

Đề Cương 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Đề Cương 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Đề Cương Tuyên Truyền 45 Thực Hiện Di Chúc, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, – Thực Hiện Đổi Mới Căn Bản Khi Thực Hiện Một Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Một Đơn Vị Trong Trường Đh., Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chỉ Thị Số 10-ct/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Báo Cáo Kết Quả 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Y Tế, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Cương Lĩnh, Báo Cáo Tổng Kết 30 Năm Thực Hiện Cương Lĩnh, Báo Cáo Thực Hiện Kỹ Luật, Kỹ Cương Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Bản Cam Kết Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Bản Kiểm Điểm 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết 3 Năm Thực Hiện Luật Tiếp Công Dân, Biểu Mẫu Giám Sát Và Tổ Chức Thực Hiện Hệ Thống Gmp, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức , Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Cán Bộ Công Chức, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Xuất Khẩu, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức, Đề Cương Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2019, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dân Chu Trong Tổ Chuc Đảng, Báo Cáo Kết Quả Việc Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Phổ Cập Giáo Dục Thcs, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Vấn Đề Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Quy Định Về Bảo Đảm Tiền Vay Của Các Tổ Chức Tín Dụng, 1.3. Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu Tại Công Ty Yyy, Kết Quả Thực Hiện Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd, Ubnd, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd Và Ubnd, Thực Hiện Chỉ Thị 46-ct/tw Ngày 22/06/2015 Của Bộ Chính Trị Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối , Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Thực Hiện Chỉ Thị 46-ct/tw Ngày 22/06/2015 Của Bộ Chính Trị Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối, Báo Cáo Về Thực Hiện Chỉ Thị 42 Tăng Cường Cự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Việc Giáo Dục Chính Trị Tư T, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Cua To Chuc Dang Trong Qdndvn, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, 23-hd/tctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân , Quy Định Một Số Vấn Đề Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội Nhân D, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw, Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương “về Thực Hiện Quy Định Số 76-qĐ/, Hướng Dẫn Số 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương Ngày 14/10/2003 Về Việc Thực Hiện Qui Đinh 76, Hướng Dẫn Số 30-hd/btctw Ngày 09/02/2015 Của Ban Tổ Chức Trung ương Thực Hiện Quy Định Số 228; …, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw, Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương “về Thực Hiện Quy Định Số 76-qĐ/, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Bai Thu Hoạch Những Nhiệm Vụ Giải Pháp Để Thực Hiện Tốt Chủ Đề 2020 Về Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kế, Luaantham Luận Xây Dựng Cán Bộ Công Chức Trung Thành, Sáng Tạo, Tận Tụy, Gương Mẫu Thực Hiện Tốt Quy, Luaantham Luận Xây Dựng Cán Bộ Công Chức Trung Thành, Sáng Tạo, Tận Tụy, Gương Mẫu Thực Hiện Tốt Quy, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh, Trình Bày Nội Dung Nghiệp Vụ Tổ Chức Thực Hiện Các Phong Trào Hành Động Cách Mạng Của Thanh Niên, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy Gắn Với Thực Hiện, Thực Trạng Thực Hiện Các Nguyên Tắc Giáo Dục Trong Nhà Trường Phổ Thông Hiện Nay, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ?, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Hướng Dẩn 23-hd/tw Ngày 14-03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76, Quy Định Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Hướng Dẫn Số 23-hd/btctw Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định, Hướng Dẫn So 23 -hd/btctw Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ve Huong Dan Thuc Hien Quy Dinh, Hướng Dẫn So 23 -hd/btctw Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ve Huong Dan Thuc Hien Quy Dinh, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hhướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Hướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trắc Nghiệm, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Hướng Dẫn 23-hd/btctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76, Truyện Ngôn Tình Nữ Cường Nam Cường Hiện Đại, Huong Dan Thục Hiẹn Thong Tu 111/2009/tt-bqp Ve Quy Dịnh Và To Chuc Hoat Dọng Cua Họi Dòng Quan Nhan, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Hiến Pháp:bảo Đảm Thục Hiện Văn Hóa Giáo Dục Của Con Người Trong Hiến Pháp 2013, Thực Hiện Tăng Trưởng Kinh Tế Gắn Với Đảm Bảo Công Bằng Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Cuôc Vận Động Phát Huy Truền Thống, Công Hiến Tài Năng, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Cán Bộ Thời Kỳ Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước, Liên Hệ Nội Dung Phát Triển Kinh Tế Của Địa Phương Hiện Nay Và Đề Xuất ý Kiến Cần Thực Hiện Như Thế, Liên Hệ Nội Dung Phát Triển Kinh Tế Của Địa Phương Hiện Nay Và Đề Xuất ý Kiến Cần Thực Hiện Như Thế , Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Cuộc Vận Động Phát Huy Truyền Thống, Cống Hiến Tài Năng, Xứng Danh Bộ Đội C, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Cuộc Vận Động Phát Huy Truyền Thống, Cống Hiến Tài Năng, Xứng Danh Bộ Đội C, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Đề Cương ôn Tập Môn Tổ Chức Y Tế, Đề Cương 50 Năm Di Chúc, Đề Cương Hiến Pháp,

Đề Cương 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Đề Cương 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Đề Cương Tuyên Truyền 45 Thực Hiện Di Chúc, Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, – Thực Hiện Đổi Mới Căn Bản Khi Thực Hiện Một Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Một Đơn Vị Trong Trường Đh., Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chỉ Thị Số 10-ct/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Báo Cáo Kết Quả 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Y Tế, Báo Cáo Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Cương Lĩnh, Báo Cáo Tổng Kết 30 Năm Thực Hiện Cương Lĩnh, Báo Cáo Thực Hiện Kỹ Luật, Kỹ Cương Hành Chính, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Bản Cam Kết Thực Hiện Kỷ Luật Kỷ Cương Hành Chính, Bản Kiểm Điểm 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết, Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết 3 Năm Thực Hiện Luật Tiếp Công Dân, Biểu Mẫu Giám Sát Và Tổ Chức Thực Hiện Hệ Thống Gmp, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức , Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Cán Bộ Công Chức, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Xuất Khẩu, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức, Đề Cương Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Việc Dạy Và Học Ngoại Ngữ Năm 2019, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dân Chu Trong Tổ Chuc Đảng, Báo Cáo Kết Quả Việc Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Phổ Cập Giáo Dục Thcs, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Vấn Đề Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Quy Định Về Bảo Đảm Tiền Vay Của Các Tổ Chức Tín Dụng, 1.3. Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu Tại Công Ty Yyy, Kết Quả Thực Hiện Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd, Ubnd, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd Và Ubnd, Thực Hiện Chỉ Thị 46-ct/tw Ngày 22/06/2015 Của Bộ Chính Trị Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối , Đề Cương Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Pháp Luật Về Tiếp Công Dân, Thực Hiện Chỉ Thị 46-ct/tw Ngày 22/06/2015 Của Bộ Chính Trị Về “tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối, Báo Cáo Về Thực Hiện Chỉ Thị 42 Tăng Cường Cự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Việc Giáo Dục Chính Trị Tư T, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Cua To Chuc Dang Trong Qdndvn, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, De Cuong Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 3 Khóa Viii, Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, 23-hd/tctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân , Quy Định Một Số Vấn Đề Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội Nhân D,

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Di Chúc Của Bác

Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, – Thực Hiện Đổi Mới Căn Bản Khi Thực Hiện Một Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Một Đơn Vị Trong Trường Đh., Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Y Tế, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Báo Cáo Kết Quả 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Đề Cương 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Đề Cương 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Bản Kiểm Điểm 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Xuất Khẩu, Biểu Mẫu Giám Sát Và Tổ Chức Thực Hiện Hệ Thống Gmp, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức , Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu, Đề Cương Tuyên Truyền 45 Thực Hiện Di Chúc, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Cán Bộ Công Chức, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Vấn Đề Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd, Ubnd, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dân Chu Trong Tổ Chuc Đảng, Kết Quả Thực Hiện Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, 1.3. Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu Tại Công Ty Yyy, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd Và Ubnd, Báo Cáo Kết Quả Việc Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Phổ Cập Giáo Dục Thcs, Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Quy Định Về Bảo Đảm Tiền Vay Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Cua To Chuc Dang Trong Qdndvn, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân , Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân, 23-hd/tctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy, Hướng Dẫn Số 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương Ngày 14/10/2003 Về Việc Thực Hiện Qui Đinh 76, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw, Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương “về Thực Hiện Quy Định Số 76-qĐ/, Quy Định Một Số Vấn Đề Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội Nhân D, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Hướng Dẫn Số 30-hd/btctw Ngày 09/02/2015 Của Ban Tổ Chức Trung ương Thực Hiện Quy Định Số 228; …, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw, Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương “về Thực Hiện Quy Định Số 76-qĐ/, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Luaantham Luận Xây Dựng Cán Bộ Công Chức Trung Thành, Sáng Tạo, Tận Tụy, Gương Mẫu Thực Hiện Tốt Quy, Luaantham Luận Xây Dựng Cán Bộ Công Chức Trung Thành, Sáng Tạo, Tận Tụy, Gương Mẫu Thực Hiện Tốt Quy, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh, Trình Bày Nội Dung Nghiệp Vụ Tổ Chức Thực Hiện Các Phong Trào Hành Động Cách Mạng Của Thanh Niên, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Thực Trạng Thực Hiện Các Nguyên Tắc Giáo Dục Trong Nhà Trường Phổ Thông Hiện Nay, Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy Gắn Với Thực Hiện, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ?, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Hướng Dẩn 23-hd/tw Ngày 14-03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76, Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Đảng, Xây Dựng Cơ Quan Vững Mạnh, Quy Định Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội, Hướng Dẫn So 23 -hd/btctw Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ve Huong Dan Thuc Hien Quy Dinh, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Phải Làm Gì Để Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trắc Nghiệm, ướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hhướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Hướng Dẫn 23-hd/btctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76, Hướng Dẫn Số 23-hd/btctw Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định, Bài Thu Hoạch Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mãnh Mạnh , Hướng Dẫn So 23 -hd/btctw Ngay 14/10/2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ve Huong Dan Thuc Hien Quy Dinh, Hướng Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Qui Định 76, Huong Dan Thục Hiẹn Thong Tu 111/2009/tt-bqp Ve Quy Dịnh Và To Chuc Hoat Dọng Cua Họi Dòng Quan Nhan, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Thực Trạng Thực Hiện Pháp Luật ở Việt Nam Hiện Nay, Tiểu Luận Hiến Pháp:bảo Đảm Thục Hiện Văn Hóa Giáo Dục Của Con Người Trong Hiến Pháp 2013, Thực Hiện Tăng Trưởng Kinh Tế Gắn Với Đảm Bảo Công Bằng Xã Hội ở Việt Nam Hiện Nay, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Cuôc Vận Động Phát Huy Truền Thống, Công Hiến Tài Năng, Liên Hệ Nội Dung Phát Triển Kinh Tế Của Địa Phương Hiện Nay Và Đề Xuất ý Kiến Cần Thực Hiện Như Thế, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Chiến Lược Cán Bộ Thời Kỳ Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước, Liên Hệ Nội Dung Phát Triển Kinh Tế Của Địa Phương Hiện Nay Và Đề Xuất ý Kiến Cần Thực Hiện Như Thế , Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Cuộc Vận Động Phát Huy Truyền Thống, Cống Hiến Tài Năng, Xứng Danh Bộ Đội C, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Cuộc Vận Động Phát Huy Truyền Thống, Cống Hiến Tài Năng, Xứng Danh Bộ Đội C, Báo Cáo Thực Tập Về Cơ Cấu Tổ Chức, Nhiệm Vụ Về Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Báo Cáo Thực Tập Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Tổ Chức Công Chứng, Mẫu Bản Cam Kết Thực Hiện Chi Thi 04 Về Thực Hiện 6 Diều Bác Hồ Dạy, Bản Cam Kết Thực Hiện Chi Thi 04 Về Thưc Hien 6 Điều Bác Hồ Dạy, Trong Hiện Tượng Quang Điện Những Cách Thực Hiện Sau Đây Cách Nào Có Thể Làm Tăng Động Năng Ban Đầu, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Hiến Pháp, Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Hiện Nay, “về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy Gắn Với Thực Hi, Hãy Giải Thích 5 Mục Đích Của Việc Thực Hiện Nhập Các Biểu Thức Hay Các Tiê, “về Tiếp Tục Hoàn Thiện Cơ Chế Lãnh Đạo Của Đảng, Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy Gắn Với Thực Hi, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Ngữ Văn Thcs, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Các Môn Học ở Tiểu Học Lớp 2, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Các Môn Học ở Tiểu Học Lớp 1, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp2, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Các Môn Học ở Tiểu Học Lớp 4, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Ngữ Văn Lớp 12, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Thể Dục Lớp 2, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Lớp 3, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Các Môn Lớp 2, Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Môn Ngữ Văn Lớp 11, Thực Hiện Chính Sách ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Từ Thực Tiễn Tỉnh Hưng Yên,

Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Chức Vụ Lãnh Đạo Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, – Thực Hiện Đổi Mới Căn Bản Khi Thực Hiện Một Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Một Đơn Vị Trong Trường Đh., Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Phụ Cấp Trách Nhiệm Công Việc Đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Y Tế, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Báo Cáo Kết Quả 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Đề Cương 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Đề Cương 50 Năm Thực Hiện Di Chúc Của Bác, Bản Kiểm Điểm 45 Năm Thực Hiện Di Chúc, Bao Cao Thuc Hien Chi Thi 17-ct/tw Ve Tổ Chức Hội Quần Chung Kết, Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Xuất Khẩu, Biểu Mẫu Giám Sát Và Tổ Chức Thực Hiện Hệ Thống Gmp, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Viên Chức, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức , Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu, Đề Cương Tuyên Truyền 45 Thực Hiện Di Chúc, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Cán Bộ Công Chức, Tiểu Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Vấn Đề Tổ Chức Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ ở Đơn Vị Cơ Sở Thuộc Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd, Ubnd, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dân Chu Trong Tổ Chuc Đảng, Kết Quả Thực Hiện Chức Trách Nhiệm Vụ Được Giao, Quyết Định Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Và Quản Lý Đề Tài Kh Và Cn, 1.3. Tổ Chức Thực Hiện Hợp Đồng Nhập Khẩu Tại Công Ty Yyy, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức HĐnd Và Ubnd, Báo Cáo Kết Quả Việc Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Phổ Cập Giáo Dục Thcs, Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Quy Định Về Bảo Đảm Tiền Vay Của Các Tổ Chức Tín Dụng, Quy Định Về Tổ Chức Thực Hiện Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ, Thuc Hien Nguyen Tac Tap Trung Dan Chu Cua To Chuc Dang Trong Qdndvn, Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương, Báo Cáo Sơ Kết 03 Năm Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân , Biện Pháp Tổ Chức Thực Hiện Xây Dựng Thôn Bản Vững Mạnh, Quy Định Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân, 23-hd/tctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương Về Hướng Dẫn Thực Hiện Quy, Hướng Dẫn Số 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương Ngày 14/10/2003 Về Việc Thực Hiện Qui Đinh 76, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw, Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương “về Thực Hiện Quy Định Số 76-qĐ/, Quy Định Một Số Vấn Đề Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội Nhân D, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Năm 2015, Hướng Dẫn Số 30-hd/btctw Ngày 09/02/2015 Của Ban Tổ Chức Trung ương Thực Hiện Quy Định Số 228; …, Hướng Dẫn Số 23-hd/tctw, Ngày 14/10/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương “về Thực Hiện Quy Định Số 76-qĐ/, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Luaantham Luận Xây Dựng Cán Bộ Công Chức Trung Thành, Sáng Tạo, Tận Tụy, Gương Mẫu Thực Hiện Tốt Quy, Luaantham Luận Xây Dựng Cán Bộ Công Chức Trung Thành, Sáng Tạo, Tận Tụy, Gương Mẫu Thực Hiện Tốt Quy, Tiểu Luận Nội Dung Và Biện Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Tổ Chức Quản Lý Xã Hội Trong Tác Phẩm Những Nh, Trình Bày Nội Dung Nghiệp Vụ Tổ Chức Thực Hiện Các Phong Trào Hành Động Cách Mạng Của Thanh Niên, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ, Cong Tac Lanh Đạo Thực Hiện Chủ Truong Của Đang Chính Sach Pháp Luạt Nhà Nươc Va Thực Hiện Chỉ Thj N, Công Tác Lãnh Đạo Thực Hiện Chủ Chương Của Đảng , Chính Sách Pháp Luật Của Nhà Nước Và Thực Hien Chỉ,

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Di Chúc Của Bác Hồ Gắn Với Chỉ Thị 05

(QBĐT) – Ngày 24-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, tổ chức hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Đây là dịp để tổng kết, đánh giá, cùng nhau nhìn lại những thành tựu và bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đạt được trong 50 năm qua, nhất là những lời căn dặn của Người khi về thăm Quảng Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo do đồng chí Trần Thắng trình bày đã nêu bật thành tựu của tỉnh sau nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo ổn định chính trị, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, chống chiến tranh phá hoại, xây dựng và bảo vệ hậu phương vững mạnh, chi viện cho cách mạng miền Nam giành thắng lợi trọn vẹn.

Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Bình đã đưa nền kinh tế đi vào thế ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển địch đúng hướng. Năm 2019, GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện và bền vững; sản xuất công nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 13 đảng bộ cấp trên cơ sở, 623 tổ chức cơ sở đảng, có 139 đảng bộ bộ phận, 3.934 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận, có tổng số 73.296 đảng viên.

Cùng với thực hiện Di chúc của Bác, Quảng Bình luôn quan tâm đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có những cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của địa phương, đơn vị và đạt hiệu quả tích cực.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng Bình đang ngày càng bứt phá đi lên cùng với các địa phương trong cả nước để hội nhập và phát triển. Đồng chí cũng nêu lên một số bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương, vai trò của nêu gương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ. Quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải nắm vững và hiểu rõ, chuẩn bị chu đáo các nội dung, bảo đảm đúng quy trình, quy định trong việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, có 1 tập thể và 1 cá nhân được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Ngọc Mai

Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng Theo Di Chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm đặc biệt, một tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và cho dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc, không chỉ trong quá khứ mà cả trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Năm mươi năm là dịp chúng ta cùng nhìn nhận lại, một lần nữa khẳng định tính đúng đắn và giá trị to lớn của những lời Người căn dặn trong Di chúc, đặc biệt là đối với vấn đề củng cố và phát huy sự đoàn kết trong Đảng. Cho đến nay, những vấn đề này vẫn mang tính thời sự, mang ý nghĩa quyết định đến sự sống còn mà Đảng ta đặc biệt quan tâm.

Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Là Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Người cho rằng sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền mà không đoàn kết thống nhất thì sự nghiệp cách mạng của dân tộc không thể thắng lợi.

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn kết, thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng.

Trong bản Di chúc, Người viết: “Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”

Từ “đoàn kết” được Người nhắc lại 3 lần trong đoạn văn trên. Qua đó, Người khẳng định vai trò to lớn của khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Theo Người, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Đảng để lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn thử thách, khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Điều này đã được chứng minh qua thực tiễn đấu tranh và trở thành một truyền thống, một tài sản quý báu của Đảng ta. Đoàn kết trong Đảng được hình thành từ chính truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử trong công cuộc dựng nước và giữ nước, được phát triển ngày càng phong phú, khắc hoạ ngày càng đậm nét trong văn hoá, bản sắc dân tộc và là bộ phận hợp thành sức mạnh dân tộc.

Theo PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng không chỉ là mối quan tâm lớn hàng đầu của Người, mà còn là sự trăn trở khi Người nghĩ về cả mai sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của đoàn kết thống nhất. Người không chỉ nêu ra yêu cầu phải đoàn kết trong Đảng mà còn chỉ rõ sự đoàn kết ấy phải là đoàn kết nhất trí, đoàn kết thống nhất, đó không phải là đoàn kết giả tạo, hình thức, mà phải thể hiện cả ở tư tưởng lẫn trong hành động. Tư tưởng và hành động phải thống nhất. Không thể bề ngoài là đoàn kết nhưng những khi cần ra một quyết định, ban hành một quyết sách thì không có được sự thống nhất, hay khi cần thì liên minh nhau lại nhân danh đoàn kết, khi không cần thì tìm cách cản trở công việc của nhau.

Trong tư tưởng của Người, đoàn kết phải là đoàn kết thống nhất, trước sau như một, tức là phải dựa trên nền tảng đường lối, quan điểm của Đảng và vì lợi ích của cách mạng, của nhân dân, của tập thể. Người luôn nhấn mạnh: Đảng tuy có nhiều đảng viên, song khi tiến hành nhiệm vụ cách mạng thì chỉ như một người, trong Đảng không cho phép có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Đảng là tổ chức chính trị cao nhất của nhân dân, của dân tộc, các đảng viên đều tham gia tổ chức một cách tự giác, tự nguyện; việc giữ vững và thực hiện nghiêm minh các nguyên tắc của Đảng không chỉ là nguyện vọng của nhân dân mà còn là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Theo ThS. Lê Thị Thanh Loan, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: Đối với nước ta, thắng lợi trong đấu tranh giành chính quyền, trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và những thành quả trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (đặc biệt là những thành tựu của hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước), xét đến cùng, đều là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nói cách khác, sự đoàn kết truyền thống trong Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết trong Đảng còn được coi là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961, Bác nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chính vì vậy, theo Bác, để tiếp tục thành công thì chính trong nội bộ Đảng, từ trên xuống dưới cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải thật thà tự phê bình và phê bình. Đây chính là một hình thức rèn luyện đảng viên để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tự phê bình và phê bình là để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, để công việc được hiệu quả hơn, để đoàn kết và thống nhất trong nội bộ. Để thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: Hiền Hòa)

Theo Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, để có sự đoàn kết thật sự, không chỉ cần thực hiện nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí mà còn rất cần tình thương yêu, sự đồng cảm và chia sẻ với nhau. Năm 1966, Người bổ sung vào bản Di chúc cụm từ “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Để có sự đoàn kết thống nhất thực sự, bên cạnh tinh thần, lý trí, trong mỗi cán bộ, đảng viên phải có tình thương yêu đồng chí, có lòng nhân ái, nhân hậu. Trong thực hành công việc, không chỉ là đặt ra yêu cầu hoàn thành công việc mà còn phải có sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc. Vì vậy, để duy trì và bồi đắp đoàn kết thống nhất thì từng tổ chức đảng bên cạnh việc phải chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, còn phải thường xuyên bồi dưỡng tình thân ái, tình thương yêu, cảm thông chia sẻ, tình đồng chí.

Sự đoàn kết thống nhất trước hết phải được xây dựng trong Đảng, được thể hiện trong Đảng. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo phải cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội trong chính bản thân mình trước những tác động từ bên ngoài. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra: chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội chính là căn nguyên của mất đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ta luôn coi trọng, giữ gìn và phát huy đoàn kết thống nhất. Nhờ đó, Đảng đã quy tụ và phát huy được sức mạnh toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước mà nhân dân đã tin tưởng giao phó. Trong nhiều kỳ đại hội Đảng, vấn đề đoàn kết thống nhất đều được nghiêm túc đặt ra, được xem xét, đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc.

Trong thời điểm đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đầy những thử thách lớn lao, những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân đạt được qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước chính là kết quả của sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là minh chứng khẳng định sự trưởng thành và vững mạnh của Đảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, bằng nhiều âm mưu thâm độc, xảo quyệt, kích động chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết trong Đảng. Chính vì vậy, tăng cường đoàn kết và thống nhất trong Đảng từ Trung ương đến cơ sở là điều tất yếu và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Theo PGS,TS. Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị Khu vực I, hiện nay, đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, có như vậy thì hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc mới đoàn kết xung quanh Đảng. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, khi chúng ta đang đứng trước thời điểm phải lựa chọn những người xứng đáng, vừa có tài, vừa có đức để đảm nhận những trọng trách lãnh đạo đất nước, thì hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất. Đây là trách nhiệm lớn, mà trước hết là của tập thể, cá nhân lãnh đạo từ Trung ương đến từng cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ trọng trách lãnh đạo từ cấp cao đến cấp cơ sở phải thực sự thực hiện nghiêm lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”./.