Top 11 # Giải Pháp Thực Hiện Mô Hình Dân Vận Khéo Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Nhân Lên Những Mô Hình “Dân Vận Khéo”

Việc vận động người dân chuyển đổi diện tích ngô không năng suất sang trồng chè chất lượng cao

tại Tân Uyên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Tường Vy

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đào Bích Vân, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Trong những năm qua, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, nhất là triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền trong tỉnh; hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền và đăng ký mô hình “Chính quyền dân vận khéo”.

Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào “Dân vận khéo” đã đi vào đời sống xã hội, tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đồng chí Đào Bích Vân khẳng định. Đồng thời cho biết phong trào đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Xác định rõ, Lai Châu là tỉnh biên giới, đa thành phần dân tộc sinh sống, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, vì vậy việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết những vấn đề còn khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Trong đó quan tâm đặc biệt đến việc vận động trực tiếp, với phương châm “cầm tay chỉ việc”, xây dựng các mô hình điểm cho bà con xem trực tiếp. Các tổ chức chính trị xã hội, bộ đội biên phòng là những đơn vị tích cực trong việc triển khai, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương, đơn vị. Từ thực tế triển khai trong nhiều năm qua cho thấy đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế chuyên canh, trang trại, hợp tác xã… hiện tỉnh Lai Châu có 250 hợp tác xã, trong đó có 8 hợp tác xã nông nghiệp được các huyện lựa chọn xây dựng mô hình hợp tác xã điểm; 6 trang trại được cấp chứng nhận thu hút nhiều lao động; 05 làng nghề được UBND tỉnh công nhận…

Cùng với đó, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị khéo vận động nhân dân sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả để phát triển kinh tế, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Đó là Khối Dân vận xã Bản Bo, huyện Tam Đường với mô hình “Khéo trong vận động làm đường giao thông nông thôn, chuyển đổi trồng cây chè chất lượng cao”; bản Chạm Cả, thị trấn Tân Uyên thực hiện mô hình “Vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, thi đua làm giàu chính đáng; phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh “Dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo; ông Nguyễn Văn Nhuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bản Bo, huyện Tam Đường “vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích đất đai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất”; ông Trần Đình Nho, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tam Đường với mô hình “Trông ngô xuân sớm trên diện tích lúa một vụ”…

Bên cạnh đó, phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa – xã hội; lĩnh vực quốc phòng an ninh và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị cũng được cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, các lực lượng vũ trang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần, trách nhiệm trong tham gia nghĩa vụ quân sự; khéo vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu…

“Dân vận khéo” là trách nhiệm của hệ thống chính trị

Đồng chí Đào Bích Vân, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, từ thực tế triển khai, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự đạt hiệu quả, trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội phải nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, huy động được nhiều nguồn lực, lực lượng tham gia thực hiện phong trào để có hiệu quả cao, sức lan tỏa mạnh mẽ.

Lai Châu đã phát huy vai trò của các bí thư chi bộ, người uy tín tại làng, bản, khu dân cưtrong công tác vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Tường Vy

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp triển khai; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, xuất phát từ các lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Mặt khác, việc xây dựng mô hình “Dận vận khéo” phải có tiêu chí đánh giá cụ thể, có chương trình, kế hoạch thực hiện đồng bộ, với phương châm khéo chọn việc, khéo tuyên truyền, khéo tổ chức thực hiện; chỉ đạo nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng và nhân rộng những điển hình mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương. Duy trì, phát huy vai trò hoạt động của tổ dân vận, các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố để thu hút ngày càng nhiều các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào.

Thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận.

Song song với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Nhiều Mô Hình “Dân Vận Khéo” Phát Huy Hiệu Quả Thiết Thực

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 16/10, Ban Dân vận Quận ủy Bình Tân tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và tuyên dương điển hình Dân vận khéo quận năm 2019 và giai đoạn 2009 – 2019. Đến dự, có đồng chí: Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Thời gian qua, công tác Dân vận trên địa bàn quận Bình Tân được hệ thống chính trị quận và 10 phường thể hiện tốt, luôn hướng về cơ sở, biết gần dân, lắng nghe dân để chăm lo tốt cho dân, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua công tác Dân vận, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đã khéo tham gia vận động nhân dân trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp; quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường; trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc; xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập; giảm nghèo bền vững, chăm lo hộ gia đình chính sách…

Từ năm 2009 đến năm 2019, toàn quận đã xây dựng 5.102 mô hình Dân vận khéo (1.085 mô hình cấp quận và 4.037 mô hình cấp cơ sở) trên các lĩnh vực. Trong 10 năm qua, trong số 5.102 mô hình dân vận khéo đăng ký thực hiện, qua bình xét, đã tuyên dương 819 gương điển hình Dân vận khéo cấp quận, và tuyên dương 2.707 gương điển hình Dân vận khéo cấp cơ sở…

Dịp này, 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; tập thể UBND quận và 3 cá nhân, 1 hộ gia đình được tuyên dương điển hình Dân vận khéo năm 2019 cấp thành phố được nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo quận Bình Tân. Ngoài ra, 93 tập thể, 96 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019 cấp quận và 35 gương điển hình Dân vận khéo (giai đoạn 2009 – 2019) cấp quận cũng được trao tặng giấy khen của UBND quận Bình Tân.

* Chiều 16/10, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2019.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Quận 10 đã tuyên dương 3.243 tập thể và 12.735 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. Những tập thể, cá nhân được tuyên dương phân bố đều khắp ở các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, vai trò làm chủ của Nhân dân không ngừng được tăng cường, củng cố; những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân được chính quyền địa phương tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Từ đó, trên địa bàn quận không xảy ra những trường hợp tụ tập đông người làm phát sinh điểm nóng khiếu kiện ảnh hưởng an ninh trật tự.

Mặt khác, để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của chính quyền các cấp, đã tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Năm 2019, Quận ủy đã tuyên dương 44 tập thể; 32 cá nhân và 10 gia đình đạt danh hiệu “Dân vận khéo” năm 2019. Đó là những tập thể, cá nhân có cách làm hay, giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; trong đó, các mô hình thi đua “Dân vận khéo” điển hình như “Năm cải cách hành chính”; cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” và vận động nâng cấp hẻm, chỉnh trang đô thị.

Dịp này, Quận ủy Quận 10 tặng Giấy khen cho 44 tập thể; 32 cá nhân và 10 gia đình đạt danh hiệu “Dân vận khéo” năm 2019.

* Sáng 16/10, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019) và tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2019 và giai đoạn 2009 – 2019.

Qua 10 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Quận 11 đã nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác vận động Nhân dân. Nội dung, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi trong cả hệ thống chính trị ở cơ sở; huy động được mọi nguồn lực trong Nhân dân, khơi dậy được tinh thần yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ năm 2009 đến nay, Quận 11 đã có 910 gương tập thể và 2.827 gương cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 Đặng Thanh Bình nhiệt liệt biểu dương những đóng góp âm thầm, hiệu quả của các điển hình “Dân vận khéo”. Đây là những tập thể, cá nhân có thể chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một tấm gương điển hình, nhưng bằng những việc làm “thầm lặng”, những việc làm bình dị, những tấm lòng nhân ái, những việc làm hết sức đời thường của mình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 mong rằng các tập thể, cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy tốt các điển hình tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa sâu rộng tại Quận 11; Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, chỉ đạo của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”.

Dịp này, Ban Dân vận Quận ủy Quận 11 đã tổ chức trao thưởng cho 22 tập thể đạt giải trong hội thi sáng tạo videoclip chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019).

* Chiều 15/10, Quận ủy Quận 1 tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019), tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019 và năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại sự ra đời, ý nghĩa ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, những chặng đường lịch sử công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Giai đoạn 2009 – 2019, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm, tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận của Đảng, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai vận động nhân dân như việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; khen thưởng, tuyên dương những điển hình trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên trong việc khéo vận động nhân dân thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Nhiều mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả thiết thực như: “Vận động từ 10 đến 15 doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Quận 1 cho sử dụng nhà vệ sinh miễn phí”; “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”; “Đẩy mạnh văn hóa đọc, tuyên truyền thông tin du lịch đến du khách nước ngoài thông qua hệ thống máy bán sách tự động”; “Tủ bánh mì nghĩa tình”; “Hũ gạo tình thương”; “Phụ nữ vì cộng đồng”; “Nhóm tự quản về an ninh trật tự”; “Tổ xe ôm tự quản”; “Gắn camera giám sát an ninh trật tự”; “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ khách du lịch”; “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng”; Tổ bảo vệ Kim Đồng; “Câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”; Nhóm Lá chắn…

Dịp này, UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 – 2019 và 29 tập thể, 33 cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019.

* Chiều 15/10, Ban Dân vận Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4.

Trong 10 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Quận 4 đã được triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Nhận thức của các địa phương, cơ quan, đơn vị về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự chuyển biến tích cực; phong trào thi đua đã thật sự lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả góp phần khơi dậy và phát huy sức dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Từ năm 2009 đến năm 2019, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã đăng ký thực hiện hơn 7.600 công trình, giải pháp “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; có gần 6.500 công trình thực hiện đạt kết quả thiết thực, được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong đó, có 15 mô hình hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn như: “Cán bộ, công chức tận tâm phục vụ nhân dân”; “Khu phố an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Bồn hoa thay điểm rác”; “Lắp camera an ninh – Vì bình yên khu phố”; “Liên kết 2 chi, liên kết 3 chi”; “Phòng khám, hiệu thuốc đồng hành người nghèo”; “Ngày chủ nhật hồng – trọn nghĩa cùng dân”; “Chuyến xe nghĩa tình – Nâng cao sức khỏe”; “Tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp”; “Tuyến đường, hẻm an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh ăn uống”… Qua đó, đã góp phần cùng Đảng, chính quyền trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, chăm lo tốt vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Dịp này, UBND Quận 4 đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 8 gia đình và 32 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019; 2 cá nhân và 4 gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn (2009 – 2019).

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Các Mô Hình, Điển Hình “Dân Vận Khéo”

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua) nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị nhằm mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các Đảng ủy Khối, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các trường đại học, cao đẳng về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đồng thời, làm rõ sự cần thiết, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cũng như vai trò cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện; chia sẻ kinh nghiệm quý từ thực tiễn, những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”…

Trong một buổi sáng, gần 10 ý kiến tham luận của các đại biểu đã bám sát nội dung, yêu cầu của hội nghị. Theo Đại tá Dương Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô, nét mới trong mô hình “Dân vận khéo” của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong những năm qua là thực hiện phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với nhân dân. Đây là cách làm đem lại hiệu quả cao, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với quân đội, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân – dân, làm cho bộ đội gần dân hơn, hiểu dân hơn, việc chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân được kịp thời, đầy đủ; việc giúp đỡ nhân dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế cũng thuận tiện, hiệu quả hơn.

Từ thực tiễn triển khai các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại tá Dương Quốc Toản chia sẻ, trước tiên cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trước khi tổ chức cho cán bộ làm công tác dân vận, phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, cán bộ làm công tác dân vận phải là những đồng chí có nhiệt huyết, sức khỏe, kinh nghiệm, hiểu được phong tục, tập quán của nhân dân địa phương…

Cùng chia sẻ kinh nghiệm về triển khai các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang, tham luận của Công an Thành phố nêu rõ, Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn quán triệt công tác “Dân vận khéo” là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị và nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân, với phương châm mỗi cán bộ, chiến sỹ là một cán bộ “Dân vận khéo”; việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào làm tốt công tác CCHC gắn với cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công việc, giảm phiền hà, đảm bảo tốt yêu cầu phục vụ nhân dân.

Chính vì thế, nhiều phong trào, chuyên đề mới đã được Công an Thành phố triển khai và phát huy hiệu quả, như mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn biểu tình của sinh viên các trường đại học, học viện, các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố”, mô hình “Vận động văn nghệ sỹ không tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội” và “Vận động, tranh thủ văn nghệ sỹ có uy tín trên địa bàn Thủ đô”, tranh thủ chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc thiểu số trong phối hợp, hạn chế, ngăn chặn hoạt động gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Còn theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Nguyễn Đức Thành, năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong Khối triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm dân vận chính quyền”. Đến nay, 68/68 cấp ủy cơ sở trong Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký 191 mô hình tập thể và 61 mô hình cá nhân thực hiện “Dân vận khéo”.

Các mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, tập trung vào cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân; thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa, tác phong làm việc… Nhiều đơn vị đã phát động hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, như Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân về chất lượng phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC qua trang thông tin điện tử”; Ban Dân vận Thành ủy triển khai “Xây dựng mô hình Dân vận khéo trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai xây dựng điển hình “Dân vận khéo” tại Cụm thi đua các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Để làm tốt công tác dân vận cũng như xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị: “Nội dung, phương thức tuyên truyền phải đổi mới, đa dạng hóa, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm phát hiện bồi dưỡng, cổ vũ, nhân rộng những mô hình điển hình “dân vận khéo” từ cơ sở. Trong đó, cần chú trọng nhân rộng những mô hình “dân vận khéo” là người lao động đang trực tiếp đảm nhận công việc chuyên môn hàng ngày chứ không chỉ là cấp ủy, người đứng đầu”.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu các đơn vị trọng Cụm thi đua gắn việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” với các phong trào thi đua của đơn vị và các chương trình mục tiêu mà Thành ủy, UBND thành phố đã triển khai. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện cho các hoạt động của hội đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, các đơn vị cần nắm chắc tình hình trong dân, dự báo tham mưu tình hình một cách khoa học, chính xác, giải quyết kịp thời những vụ việc có thể phát sinh thành “điểm nóng”.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng, mỗi cán bộ dân vận cần “Mắt trông, tai nghe, miệng nói, tay làm, đầu óc suy nghĩ” thì mới có thể để tập hợp quần chúng nhân dân cùng góp phần xây dựng cơ quan đơn vị, trong sạch vững mạnh, từ đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ được cấp trên giao phó./.

Nguồn: chúng tôi ngày 28/2/2018

Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Thực Hiện Tốt Công Tác Dân Vận Ở Cơ Sở

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 12/12, Đoàn công tác Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác dân vận Cụm thi đua 1 gồm các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga.

Thời gian qua, Ban Dân vận các quận đã thực hiện tốt vai trò tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp thực hiện khá tốt công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; có nhiều giải pháp thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Trương Quốc Lâm đề nghị Ban Dân vận các quận tập trung sự kiện Đại hội Đảng các cấp và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2020, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và vận động nhân dân góp ý, hiến kế, đồng thuận đối với các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp… trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham mưu đẩy mạnh các hoạt động văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh”, Chỉ thị 19-CT/TU; Chỉ thị 23-CT/TU…; tham mưu các giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; giám sát công tác cải cách hành chính, đánh giá thực chất mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền; đề xuất giải quyết bức xúc chính đáng, nguyện vọng của nhân dân.