Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Về Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia Hiện Nay
 • Quản Lý, Bảo Vệ Chủ Quyền An Ninh Biên Giới Quốc Gia: Luôn Chủ Động Và Không Để Bất Ngờ
 • Đẩy Mạnh Công Tác Quản Lý, Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ, An Ninh Biên Giới Quốc Gia
 • Ban Hành Luật Biên Phòng Để Xây Dựng, Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Tổ Chức, Cá Nhân Trong Quản Lý, Bảo Vệ Biên Giới Quốc Gia Đáp Ứng Yêu Cầu, Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới
 • Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới; trong đó, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là một nội dung quan trọng. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó sẽ là cơ sở quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

  Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm đổi mới; đồng thời, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, Đại hội XII của Đảng kiên định và xác định những vấn đề cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, thể hiện sâu sắc tư duy mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng ta.

  1. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đại hội XII của Đảng xác định: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt” 1. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta, tạo cơ sở quan trọng cho Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân ta xác định và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh theo chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Khẳng định củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, Đảng ta nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhưng không coi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là thứ yếu. Bởi, củng cố quốc phòng, an ninh là cơ sở trực tiếp tạo thuận lợi cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế; ngược lại, kinh tế phát triển, đất nước mạnh lên sẽ là “phương thức hữu hiệu” để bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  3. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lực lượng bảo vệ Tổ quốc là toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Đó là sức mạnh tổng hợp của các yếu tố: chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, đối ngoại; biểu hiện sức mạnh vật chất, tinh thần của toàn bộ nhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Đó còn là sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

  Để phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, Đảng ta xác định: tập trung xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phải “Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống” 3. Quan điểm sức mạnh tổng hợp và lực lượng toàn diện bảo vệ Tổ quốc, phản ánh sâu sắc tính chất toàn dân, toàn diện của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới được Đảng ta tiếp tục khẳng định với nội hàm sâu, rộng thêm.

  4. Quốc phòng và an ninh quan hệ chặt chẽ, thống nhất trong mục tiêu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Theo đó, quốc phòng và an ninh đều hướng vào mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; được thể hiện trong sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng và thế trận của nền quốc phòng toàn dân với xây dựng lực lượng và thế trận của nền an ninh nhân dân. Đại hội XII nhấn mạnh: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc” 4. Mối quan hệ biện chứng đó đặt trong tổng thể thống nhất và gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Mối quan hệ đó phản ánh yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản của hai lĩnh vực hoạt động đặc thù nhằm mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng thế trận và lực lượng của quốc phòng và an ninh phải đảm bảo toàn diện, đồng bộ, quan hệ chặt chẽ, có chất lượng và hiệu quả cao trên phạm vi toàn quốc, cũng như trong từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể.

  5. Có kế sách phòng, chống các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, khắc phục các yếu tố tác động tiêu cực đến sự nghiệp củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là kinh nghiệm quý, một phương thức giữ nước đặc sắc của dân tộc, được Đảng ta kế thừa và phát huy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, quốc phòng và an ninh phải có đủ sức mạnh để “ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến” 5, để đất nước “không bị động, bất ngờ”; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho bạn bè quốc tế trong hợp tác với Việt Nam. Đại hội XII chỉ rõ: phải “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước” 6.

  6. Quán triệt và xử l‎ý tốt mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn. Đây là quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có tầm quan trọng đặc biệt, là quan hệ cơ bản, chi phối, thẩm thấu vào các mối quan hệ khác; được giải quyết trong sự gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá – nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong đó, xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và phát triển văn hóa. Trong xây dựng Đảng, phải đạt đến mục đích là giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Trong phát triển văn hóa phải chú ý gia tăng sức mạnh quốc phòng, an ninh, phục vụ cho xây dựng và phát huy các tiềm lực quốc phòng, an ninh, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần. Mối quan hệ tác động lẫn nhau đó cần phải được nhận thức thấu đáo và xử lý đúng trong thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực. Phải “kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh” 7. Việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải được thể hiện cụ thể ở sự kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; trong đó, chú trọng phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh ở các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

  7. Sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” 8. Trong nhận thức lý luận cũng như trong tổ chức thực tiễn, Đảng ta luôn trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng để tổ chức, lãnh đạo và chỉ đạo sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước là cơ sở chắc chắn nhất bảo đảm cho Tổ quốc được bảo vệ vững chắc trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp. Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, với âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hòng làm cho Quân đội và Công an mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, thì vấn đề tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc càng trở nên quan trọng, cấp bách hơn. Đây không chỉ là sự trung thành với lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, mà còn là đòi hỏi bức thiết từ tình hình, nhiệm vụ của cách mạng nước ta thời kỳ mới. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên, vấn đề then chốt là phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

  Quan điểm về bảo vệ Tổ quốc được Đảng ta khẳng định trong Đại hội XII là sự trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và từ tư duy, phát triển lý luận đến tổng kết thực tiễn của Đảng, nhất là 30 năm đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vừa qua. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

  Trung tướng, PGS, TS. NGUYỄN ĐÌNH MINH, Giám đốc Học viện Chính trị

  1 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2022, tr. 148.

  2 – Sđd – tr. 147 – 148.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Đài Truyền Hình Việt Nam
 • Bắc Giang Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Kiềm Chế Tai Nạn Giao Thông
 • Sớm Tìm Những Giải Pháp Mạnh Để Kiềm Chế Tai Nạn Giao Thông
 • Phó Thủ Tướng Nêu 8 Nhóm Giải Pháp Kéo Giảm Tai Nạn Giao Thông Năm 2022
 • 8 Giải Pháp Cho Giao Thông Của Bộ Trưởng Bộ Công An
 • Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Nội Dung Mới Về Tăng Cường Quốc Phòng Và An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Dự Thảo Các Văn Kiện Trình Đại Hội Xii Của Đảng
 • Một Số Định Hướng Cơ Bản Về Tăng Cường Củng Cố Quốc Phòng
 • Giải Pháp Mạng Trường Không Dây
 • Một Số Giải Pháp Thiết Kế Hoạt Động Cho Phần After You Listen Trong Các Tiết Dạy Kĩ Năng Nghe
 • 3 Giải Pháp Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Đẹp Mà Bạn Cần Biết
 • Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phức tạp, chúng ta vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, cấp ủy chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

  Tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ động đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, đảo; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

  Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn ngày càng tăng… Tình hình chính trị-an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ,… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực.

  Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để ta tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tuy nhiên, nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc.

  Kết hợp giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để; còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể. Cơ chế, chính sách, pháp luật về quốc phòng-an ninh chưa hoàn thiện.

  Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng sau khi đánh giá những thành tựu về quốc phòng, an ninh đã đạt được trong 5 năm qua (2010 – 2022) cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế khuyết điểm: “…Nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ chưa được ngăn chặn, đẩy lùi.

  Công tác bảo vệ an ninh chính trị trong một số lĩnh vực còn có những thiếu sót; xử lý tình hình phức tạp nảy sinh ở cơ sở có lúc, có nơi còn bị động, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, đặc biệt tại các vùng chiến lược, biển, đảo còn chưa chặt chẽ”. Những định hướng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới đến năm 2022 là rất quan trọng.

  Tôi xin có mấy ý kiến góp phần làm rõ thêm một số định hướng cơ bản là: xác định mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng lực lượng, tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận, hoàn thiện cơ chế, đấu tranh QP-AN trong tình hình mới.

  1. Về mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới là:

  “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”. Theo chúng tôi, cần bổ sung: Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

  Về nhiệm vụ: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt”. Như vậy, định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh có vai trò quan trọng chi phối toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tạo cơ sở cho toàn bộ quan điểm về tăng cường quốc phòng, an ninh của Đảng ta trong thời kỳ mới.

  2. Về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh

  Chúng ta xác định những nội dung cơ bản về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh là: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng quan trọng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo tôi cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại cho Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  Định hướng về xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh nêu trên đã thể hiện quan điểm đúng đắn, nhất quán của Đảng ta tiếp tục đổi mới lĩnh vực quốc phòng-an ninh. Sau khi khẳng định quan điểm: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  3. Về tăng cường quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận

  Theo chúng tôi cần nhấn mạnh các nội dung quan trọng là: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

  Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc “xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân làm nòng cốt.

  4. Về hoàn thiện cơ chế vận hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

  Trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng lần này tiếp tục có sự phát triển mới về xây dựng và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý đối với công tác quốc phòng, an ninh. Theo chúng tôi cần xác định 3 nội dung cơ bản sau:

  Một là, “xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với hoạt động quốc phòng-an ninh. Tiếp tục thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính uỷ, chính trị viên, tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội”. Hai là, “phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá; giữa đối ngoại với quốc phòng-an ninh”. Ba là, “bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Hoàn thiện các chiến lược quốc phòng, an ninh và hệ thống cơ chế, chính sách về quốc phòng-an ninh trong điều kiện mới”; tăng cường vai trò của các cơ quan có chức năng nghiên cứu “phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện”.

  Thượng tướng, Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mấy Giải Pháp Cơ Bản Tăng Cường Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng
 • Những Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh
 • Hội Thảo “bàn Giải Pháp Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu”
 • Nam Định: Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Những Cách Làm Hay Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Ở Nam Đàn
 • Tài Liệu Tham Khảo Bài 1 Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Tham Khảo Bài 1 Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới Pp Bai 1 Bao Ve Tqvn Xhcn Pptx
 • Chủ Trương Bảo Vệ Tổ Quốc Của Đảng Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • 7 Nhiệm Vụ Của Nghị Quyết 35
 • Bảy Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Tiền Lương
 • -Xuất phát từ mục tiêu, đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

  CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA

  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA

  XÃ HỘI

  BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  – Từ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN

  – Từ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch

  CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

  CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA

  – Từ tình hình tranh chấp biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp

  Bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

  2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

  Từ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch….

  Bản chất, truyền thống của quân đội ta trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

  2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam

  -Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Quân đội.

  Đội quân chiến đấu

  Đội quân công tác

  Đội quân lao động sản xuất.

  Trong đó, chức năng

  cơ bản nhất là đội quân

  chiến đấu

  Nhiệm vụ hàng đầu của

  quân đội là

  sẵn sàng chiến đấu và

  chiến đấu thắng lợi,

  bảo vệ vững chắc độc lập,

  chủ quyền,

  thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ

  của Tổ quốc,

  bảo vệ Đảng, Nhà nước,

  nhân dân và chế độ XHCN.

  – Từ truyền thống của

  Quân đội ta: “Trung với

  Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng

  chiến đấu hy sinh vì độc lập

  tự do của Tổ quốc; vì chủ

  nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào

  Cũng hoàn thành, khó khăn

  nào cũng vượt qua kẻ thù

  nào cũng đánh thắng”.

  – Từ âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địch

  bảo vệ Tổ quốc luôn luôn là

  nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội ta

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  1. Mục tiêu, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ

  TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”.

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ

  TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  a) Mục tiêu tổng quát

  Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  b) Mục tiêu cụ thể

  Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

  Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

  Năm là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc

  Sáu là, đấu tranh giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  a. Quan điểm chỉ đạo

  Thứ nhất: Giữ vững, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về

  mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước

  đối với

  sự nghiệp bảo vệ

  Tổ quốc.

  Thứ hai:

  Kiên định

  mục tiêu

  độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên quyết,

  kiên trì đấu tranh

  bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,

  toàn vẹn

  lãnh thổ của

  Tổ quốc.

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ ba:

  Kết hợp

  chặt chẽ

  hai nhiệm vụ

  chiến lược

  xây dựng

  và bảo vệ

  Tổ quốc

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ tư:

  Xây dựng

  sức mạnh

  tổng hợp

  của đất nước

  về chính trị,

  tư tưởng,

  KT-XH,

  văn hóa,

  QP-AN,

  đối ngoại.

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ năm:

  Quán triệt

  đường lối

  độc lập,

  tự chủ,

  đồng thời

  chủ động,

  tích cực

  hội nhập

  quốc tế.

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ sáu:

  Vận dụng

  đúng đắn

  quan điểm

  về đối tác,

  đối tượng

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm tại Nga

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham chính thức tại Trung Quốc

  Thứ bảy:

  Nâng cao

  chất lượng

  công tác

  dự báo,

  nắm chắc

  tình hình…

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  b. Phương châm chỉ đạo

  Một là:

  Kiên định về

  mục tiêu,

  nguyên tắc

  chiến lược;

  linh hoạt,

  mềm dẻo

  về sách lược.

  Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đoàn đại biểu về dự Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2022

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  b. Phương châm chỉ đạo

  Hai là:

  Giữ nghiêm

  kỉ luật,

  kỉ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  b. Phương châm chỉ đạo

  Ba là:

  Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ

  TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  3. Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ nhất: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng,

  bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

  Thứ hai, phát triển kinh tế xã hội kết hợp

  chặt chẽ với bảo vệ quốc phòng, an ninh

  Thứ ba, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến,

  đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao

  chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền.

  Thứ tư: Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Thứ năm: Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

  Thứ sáu: Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ.

  Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2022

  4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

  Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo

  của Ðảng, nhiệm vụ và giải pháp BVTQ trong tình hình mới

  – Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng đối với

  Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm không ngừng

  tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước

  Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh khóa 65 tại Học viện Quốc phòng năm 2022

  – Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì và thực hiện tốt

  công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ và quản lý

  chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới…

  Thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/2010/NÐ-CP ngày 12 tháng 7

  năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và

  Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

  Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện

  Nghị định số77/2010/NĐ-CP tại điểm cầu Hà Tĩnh năm 2022

  Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng,

  chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa

  một số quân chủng, binh chủng , lực lượng…

  Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng,

  tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Quốc phòng Nga

  – Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  của Ðảng đối với quân đội

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu

  Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2020

  Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu

  cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

  4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

  Tiểu đoàn Vệ binh 3 phục vụ tiêu binh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại BTL Quân khu năm tháng 10/2017

  Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao

  năng lực, trình độ mọi mặt

  Học tập chính trị theo kế hoạch tại đơn vị

  Luyện tập điều lệnh đội ngũ

  – Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực

  tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sống

  và tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

  – Thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác vận động quần chúng

  của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn

  xã hội trên biên giới đất liền và trên biển, đảo

  KẾT LUẬN

  Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân BVTQ, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, mỗi quân nhân trong đơn vị cần quán triệt sâu sắc và nắm chắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới; nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và của đơn vị; thấy rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trách Nhiệm Công Dân Về Nghĩa Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Giải Pháp Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xây Dựng Tp Thanh Hóa Giàu Đẹp, Văn Minh, Hiện Đại, Là Động Lực Trong Phát Triển Kinh Tế
 • Phát Triển Văn Hóa, Con Người Là Nhiệm Vụ Quan Trọng, Thường Xuyên Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Thực Hiện Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Chiến Lược Quốc Phòng, Chiến Lược Quân Sự Trong Tình Hình Mới
 • Mấy Biện Pháp Tăng Cường Hợp Tác Quốc Tế Bảo Vệ Chủ Quyền An Ninh Biên Giới Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Bảo Vệ Vững Chắc Chủ Quyền Biên Giới, Lãnh Thổ
 • Bàn Về Xây Dựng Chiến Lược Quản Lý, Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Thứ nhất, cần bảo đảm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

  “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”. Đây là sự thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước; nhất là trong tình hình mới, Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Theo đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh cũng có nghĩa là tạo điều kiện, tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; ngược lại, mỗi thành quả của nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội lại tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh của quốc gia. Vì vậy, cần giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước nhận thức sâu sắc hơn nữa đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  Thứ hai, cần quán triệt và nâng cao hơn nữa trong nhận thức và hành động thực tiễn về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

  Thứ ba, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc vấn đề phát huy sức mạnh tổng hợp cũng như phương châm, phương pháp tiến hành bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

  Đảng đã chỉ rõ sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đó là lực lượng của toàn dân tộc. Đảng xác định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm mới không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân”; “Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc” để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Thứ tư, phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tích cực xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

  Nghị quyết khẳng định: xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

  Theo đó, cần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, chủ động chuẩn bị lực lượng và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống…

  Đối với Quân đội nhân dân, cần tập trung giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định cho mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ XHCN, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, coi đó là khâu có ý nghĩa quyết định. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Không ngừng tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm huấn luyện: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị hiện có…

  Những quan điểm, chủ trương, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có sự bổ sung, phát triển toàn diện, sâu sắc thể hiện tính cách mạng, khoa học, phù hợp tình hình quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta; phù hợp ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Mục Tiêu, Yêu Cầu Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Bối Cảnh Mới Hiện Nay
 • Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Mới
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Iot
 • Trách Nhiệm Công Dân Về Nghĩa Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Tham Khảo Bài 1 Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới
 • Tài Liệu Tham Khảo Bài 1 Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới Pp Bai 1 Bao Ve Tqvn Xhcn Pptx
 • Chủ Trương Bảo Vệ Tổ Quốc Của Đảng Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • 7 Nhiệm Vụ Của Nghị Quyết 35
 • Quan niệm về nghĩa vụ BVTQ của công dân trong xây dựng LLVT thuộc phạm trù đạo đức và ý thức xã hội, là thành tố hết sức quan trọng về tiềm lực chính trị-tinh thần của nền quốc phòng toàn dân. Nghĩa vụ BVTQ vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm thiêng liêng, đòi hỏi mọi công dân phải chấp hành thực hiện nghiêm những quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  Quan niệm và nghĩa vụ tạo thành chỉnh thể vừa tự giác, vừa bắt buộc đối với mọi công dân trong thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm BVTQ, gắn liền với quyền của công dân trong mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước, giữa công dân với tổ chức, giữa công dân với nhau; đi liền và đặt trong mối quan hệ với khái niệm đất nước, Tổ quốc, Nhà nước… Chúng ta BVTQ dựa vào sức mạnh của toàn dân, trong đó LLVT làm nòng cốt. Để BVTQ tất yếu phải tổ chức, xây dựng LLVT vững mạnh.

  Quan niệm về nghĩa vụ BVTQ của công dân trong xây dựng LLVT bắt nguồn từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, phát triển đến đỉnh cao trong thời đại Hồ Chí Minh. Thực tiễn hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc trường kỳ gian khổ, quan niệm về nghĩa vụ BVTQ, tham gia LLVT trở thành ý thức tự giác của lớp lớp thế hệ người Việt Nam, thành lẽ sống thiêng liêng cao cả, thành sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn… Ý chí chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn gấm vóc của dân tộc Việt Nam hết sức mạnh mẽ, kiên cường, trở thành truyền thống quý báu ngàn đời. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm kéo dài 30 năm, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiều gia đình có 3-4 thế hệ tham gia kháng chiến; người trước ngã xuống, người sau đứng lên; “lớp cha trước, lớp con sau” lên đường tòng quân ra trận đánh giặc, cứu nước.

  Ngày nay, quan niệm về nghĩa vụ BVTQ của công dân có những thuận lợi cơ bản là: Đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và BVTQ. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực… trở thành tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước ở các chặng đường tiếp theo. Đời sống đông đảo nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế đất nước được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc; sức mạnh BVTQ lớn mạnh hơn nhiều so với trước đây; lòng tự hào, tự tôn dân tộc, chủ nghĩa yêu nước tiếp tục được vun đắp, khơi dậy bằng sức mạnh ý chí thống nhất của toàn dân tộc…

  Nếu như trong chiến tranh, thiên hướng trội của xã hội là được tòng quân ra chiến trường đánh giặc, cứu nước, cứu nhà thì trong nền kinh tế thị trường, có thể thấy, thiên hướng trội lại là lợi ích. Bởi vậy, để củng cố, nâng cao nhận thức về nghĩa vụ BVTQ của công dân trong tình hình mới, đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ các chủ trương, giải pháp về chính trị, kinh tế, luật định, về văn hóa, xã hội…; trong đó, cần thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

  Một là, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ BVTQ…”.

  Trước hết, cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò công tác giáo dục quốc phòng toàn dân (QPTD). Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức chính trị-xã hội và toàn dân với nhiệm vụ BVTQ. Chủ thể chịu trách nhiệm lãnh đạo giáo dục QPTD là các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở; trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện là chính quyền các cấp, cơ quan quân sự làm tham mưu. Trong nền kinh tế thị trường, các quan niệm về chuẩn mực, thang giá trị… tuy có vận động phát triển, song trong tư tưởng, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn đề cao các giá trị về đạo lý và tình nghĩa, nhất là các giá trị về sự cống hiến, về danh dự, về đạo đức… Do đó, các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền cần hướng vào tôn vinh những giá trị tiêu biểu về công lao cống hiến, hy sinh, đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và BVTQ ngày nay.

  Hai là, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Một câu hỏi đặt ra là vì sao việc thực hiện nghĩa vụ BVTQ, xây dựng LLVT của nhân dân ta lại phát triển đến đỉnh cao trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Câu trả lời có tính thuyết phục rất cao, là: Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; mục tiêu lãnh đạo của Đảng đánh đuổi giặc ngoại xâm là để nhân dân ta thoát khỏi sự đàn áp, áp bức, bất công; để toàn thể dân tộc ta được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong cuộc đấu tranh đó, cán bộ, đảng viên của Đảng đều là những người tiêu biểu cả về trí tuệ, phẩm chất, lối sống; gương mẫu đi tiên phong trên mọi lĩnh vực của cuộc đấu tranh…

  Ngày nay, đất nước đã hòa bình, độc lập, thống nhất, đời sống của nhân dân được nâng lên hơn nhiều so với trước, nhưng những yếu kém, tiêu cực; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào chế độ. Do vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tập trung xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan công quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nguy cơ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng tạo động lực nâng cao nhận thức về trách nhiệm BVTQ của toàn dân.

  Ba là, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh… theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  Trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược, trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên là phải tham gia LLVT, toàn dân đánh giặc, đóng góp sức người, sức của cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, BVTQ. Ngày nay, đất nước hòa bình, một số quan niệm, cơ chế, chính sách từ thời chiến tranh đã có những thay đổi lớn, thậm chí không còn phù hợp. Việc điều tiết các lợi ích, các mối quan hệ xã hội đều phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

  Thực tế, một công nhân, một sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp (nhất là ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có thu nhập khá cao, trong khi một chiến sĩ làm nghĩa vụ quân sự phải công tác trong “môi trường lao động đặc biệt”, xa nhà, thực hiện nhiệm vụ nặng nề và thiêng liêng… nhưng phụ cấp và một số chính sách bảo đảm còn khiêm tốn, thậm chí chưa thỏa đáng. Chế độ chính sách đối với chiến sĩ dân quân tự vệ, theo quy định của luật hiện hành cũng còn thấp, nhất là phụ thuộc vào khả năng thu ngân sách của từng địa phương. Chính sách hậu phương quân đội cũng còn những bất cập, như việc giải quyết nhà ở cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

  Thực trạng trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, thiết thực động viên toàn dân, nhất là thanh niên tự giác chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật về thực hiện nhiệm vụ BVTQ, xây dựng LLVT trong thời kỳ mới, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực, thế giới và những nguy cơ, yếu tố tác động thường xuyên, trực tiếp đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng LLVT và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Đại tá DƯƠNG VĂN THỰC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Giải Pháp Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xây Dựng Tp Thanh Hóa Giàu Đẹp, Văn Minh, Hiện Đại, Là Động Lực Trong Phát Triển Kinh Tế
 • Phát Triển Văn Hóa, Con Người Là Nhiệm Vụ Quan Trọng, Thường Xuyên Của Cả Hệ Thống Chính Trị
 • Nâng Cao Chất Lượng Hội Viên Nông Dân
 • Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Thực Hiện Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc, Chiến Lược Quốc Phòng, Chiến Lược Quân Sự Trong Tình Hình Mới
 • Mấy Biện Pháp Tăng Cường Hợp Tác Quốc Tế Bảo Vệ Chủ Quyền An Ninh Biên Giới Quốc Gia Trong Tình Hình Mới
 • Bảo Vệ Vững Chắc Chủ Quyền Biên Giới, Lãnh Thổ
 • Thứ ba, 28 Tháng 7 2022 10:15

  (LLCT) – Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển, đảo của nước ta, việc dự báo, đánh giá những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đề xuất các giải pháp về nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

  1. Những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

  Kinh tế thế giới vẫn gặp khó khăn, khủng hoảng kinh tế chưa được khắc phục nhưng sẽ từng bước phục hồi, cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh tạo ra cơ hội và thách thức mới trong phát triển kinh tế.

  Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á – Thái Bình Dương nhằm củng cố vị thế siêu cường số 1 và lợi ích chiến lược, thực thi phương thức lật đổ các chính quyền cản trở lợi ích của Mỹ bằng “cách mạng màu, cách mạng đường phố”, bạo loạn kết hợp với bao vây cấm vận kinh tế, gây sức ép chính trị, ngoại giao; tạo ra lực lượng đối lập bên trong, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động gây bạo loạn tạo cớ can thiệp.

  Trung Quốc thực hiện chủ trương “chấn hưng dân tộc Trung Hoa”, trỗi dậy mạnh mẽ, chủ động can dự vào các vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh thế giới; tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ lợi ích cốt lõi, giành chủ quyền biển, đảo ở biển Hoa Đông và Biển Đông v.v.. nhằm trở thành cường quốc hàng đầu ở châu Á và thế giới, cạnh tranh vai trò lãnh đạo của Mỹ; chủ động sử dụng con bài đầu tư, viện trợ kinh tế, lôi kéo, chi phối một số nước, chia rẽ ASEAN, Việt Nam, Lào, Campuchia.

  Bất ổn chính trị, xung đột cục bộ trên thế giới và khu vực có những diễn biến khôn lường, có chiều hướng gia tăng; cạnh tranh giữa Mỹ và các cường quốc làm cho tình hình thế giới diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, kích động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “bạo loạn” lật đổ chế độ; tranh chấp Biển Đông diễn biến phức tạp đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia…

  Sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội; thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện v.v.. Tuy nhiên còn nhiều tồn tại yếu kém và phát sinh những nhân tố mới ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

  Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, tham nhũng, quan liêu làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn yếu kém, nhiều vụ việc xảy ra do yếu kém trong quản lý nhà nước gây ra băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

  Kinh tế tuy ổn định và tăng trưởng nhưng chưa bền vững; năng suất, chất lượng hiệu quả, khả năng cạnh tranh thấp; đầu tư dàn trải, lãng phí còn lớn; tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói còn cao. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp và chưa được giải quyết thoả đáng, gây bức xúc trong xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ sự đoàn kết nhân dân với Đảng, Nhà nước…

  2. Một số giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

  Một là, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh ở các cấp, các ngành, địa phương.

  Thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong Quân đội và Công an thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Quân đội, Công an chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống. Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên đầu tư đi thẳng, tiến nhanh lên hiện đại đối với các lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động, cảnh sát biển.

  Tiếp tục củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh, thành; đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận lòng dân và thế trận phòng thủ trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu phòng thủ tỉnh (thành) vững chắc đi đôi với xây dựng lực lượng cơ động tinh nhuệ.

  Xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh kết hợp với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước.

  Mỗi khu vực phòng thủ tỉnh (thành) rà soát lại tình hình chính trị ở từng cơ sở, có kế hoạch giải quyết các điểm nóng, tháo gỡ các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa nhân dân với lãnh đạo, quản lý địa phương, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị.

  Xây dựng “thế trận lòng dân” phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức xúc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng khó khăn, đặc biệt trên các địa bàn xung yếu.

  Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh thích hợp cho từng cấp học, từng hệ đào tạo trong chương trình giáo dục.

  Đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng, xây dựng các kế hoạch cụ thể và thực hiện có hiệu quả sản xuất, trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật phù hợp với điều kiện đất nước và chiến tranh hiện đại; tận dụng khả năng công nghiệp dân dụng phục vụ quốc phòng, khai thác khả năng của công nghiệp quốc phòng phục vụ nhu cầu kinh tế. Huy động các ngành khoa học – kỹ thuật tham gia phát triển khoa học và công nghệ quân sự, an ninh, cải tiến vũ khí, trang bị, bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang.

  Đổi mới cơ chế chính sách về quốc phòng, an ninh, nhất là chính sách đối với Quân đội, Công an trong tình hình mới.

  Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về biển, đảo cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng, dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ cơ quan chức năng Trung ương. Đặc biệt, cần cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác để mọi người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới hiểu cơ sở pháp lý, cơ sở lịch sử và sự chiếm hữu thực tế của Việt Nam trên các vùng biển, đảo; hiểu rõ quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.

  Cần kết hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo với công tác giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của tàu, thuyền nước ngoài ở vùng biển Việt Nam.

  Cần sớm đưa các nội dung về chủ quyền biên giới và lãnh thổ, biển, đảo vào sách giáo khoa ở các cấp phổ thông và đại học; in và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam và quốc tế các bản đồ mới về đường biên giới trên bộ và các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về Biển Đông, khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam, cả về mặt pháp lý, cơ sở lịch sử qua các thời kỳ.

  Trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, chúng ta cần có những biện pháp thích đáng ở các cấp độ khác nhau: song phương, khu vực và toàn cầu. Một mặt, kiên trì theo đuổi các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS; mặt khác, coi trọng sử dụng hiệu quả cơ chế toàn cầu và khu vực, thông qua các diễn đàn của Liên Hợp quốc và ASEAN để các tổ chức này có tiếng nói, thể hiện rõ quan điểm đối với hành vi vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên, đồng thời chuẩn bị các tài liệu, căn cứ để khi cần thiết sử dụng các biện pháp pháp lý khởi kiện ra Tòa án quốc tế.

  Bốn là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển đảo. Trong bối cảnh bất ổn trên các vùng biển của Việt Nam hiện nay, việc tập trung nỗ lực xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển, nhất là lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Lực lượng kiểm ngư là yêu cầu cấp bách. Hải quân nhân dânViệt Nam là lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển – giữ vai trò nòng cốt và trách nhiệm nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc, cần được ưu tiên đầu tư xây dựng theo hướng đi nhanh và tiến thẳng lên hiện đại và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, đặc biệt là các lực lượng thường xuyên tuần tra trên biển và chốt giữ các đảo ở khơi xa. Cảnh sát biển Việt Namlà lực lượng chuyên trách quản lý, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc cần được tiếp tục củng cố, hoàn thiện về tổ chức biên chế, tăng cường trang bị hiện đại, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai. Bộ đội biên phòngcần được đầu tư bảo đảm đủ trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài, phương tiện cơ động… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, cứu hộ – cứu nạn, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Xây dựng lực lượng dân quântự vệ biểntheo phương châm “rộng khắp”, ở đâu có tàu, thuyền hoạt động trên biển, có dân định cư ở ven biển và trên đảo, ở đó có dân quân tự vệ; lấy các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã làm nòng cốt; tổ chức biên chế phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, bảo đảm tạo thành 3 tuyến: ven bờ, trong lộng, ngoài khơi; coi trọng xây dựng lực lượng hoạt động trên biển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Kiểm ngưlà lực lượng mới được xây dựng, cần được gấp rút kiện toàn về tổ chức, nhân lực, với các đội tàu được trang bị hiện đại từ cấp Trung ương đến các vùng, các chi cục thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đây là lực lượng kiểm soát dân sự của Việt Nam, có đầy đủ thẩm quyền để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tàu, thuyền, giàn khoan của nước ngoài; hỗ trợ ngư dân, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

  Năm là, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình phòng thủ ở các vùng biển, đảo. Cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình dân sinh trên các đảo, bảo đảm cuộc sống của cư dân, khẳng định chủ quyền của đất nước. Gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình dân sinh phải chủ động xây dựng các công trình phòng thủ biển, đảo, đủ khả năng ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, đánh chiếm đảo của các lực lượng nước ngoài.

  Xây dựng lực lượng khai thác biển, có chính sách, kế hoạch hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.Để khẳng định chủ quyền biển, đảo cần đẩy mạnh các hoạt động khai thác trên các vùng biển thuộc chủ quyền của đất nước. Cần tăng cường các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, bảo vệ các hoạt động của công ty dầu khí và các nhà đầu tư nước ngoài. Xúc tiến việc thành lập các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã, công ty tư nhân trong hoạt động đánh bắt, chế biến hải sản. Có chính sách, kế hoạch hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Các lực lượng đánh bắt, khai thác trên biển phải được đầu tư, hỗ trợ đồng bộ cả về phương tiện, cung cấp hậu cần nghề cá và thu mua, chế biến hải sản. Sự có mặt của các lực lượng này trên các ngư trường không chỉ có ý nghĩa phát triển kinh tế biển mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

  Sáu là, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của từng lĩnh vực, của các cấp, các ngành, được cụ thể hóa trong hoạt động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như trong từng quy hoạch, kế hoạch cụ thể ở địa phương và các ngành vừa phải quan tâm đến mục tiêu kinh tế – xã hội, vừa phải chú ý đến yêu cầu của quốc phòng – an ninh, tính đến việc sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phải phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

  Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải có giải pháp đột phá ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gắn bó tình cảm yêu nước với yêu chế độ, bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chế độ XHCN.

  Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, vì vậy phải chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang có quân số hợp lý, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được bố trí phù hợp trên các địa bàn chiến lược và có lực lượng cơ động mạnh, đồng thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng các công trình trọng điểm, công trình phát triển kinh tế và phòng thủ biên giới, biển đảo, xây dựng các đơn vị kinh tế – quốc phòng giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2014

  PGS, TS Nguyễn Văn Mạnh

  Viện Nhà nước và pháp luật

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mục Tiêu, Yêu Cầu Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Bối Cảnh Mới Hiện Nay
 • Quan Điểm Của Đảng Về Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Mới
 • Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Iot
 • Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Iot Hà Nội
 • Tài Liệu Tham Khảo Bài 1 Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới Pp Bai 1 Bao Ve Tqvn Xhcn Pptx

  --- Bài mới hơn ---

 • Chủ Trương Bảo Vệ Tổ Quốc Của Đảng Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới
 • 7 Nhiệm Vụ Của Nghị Quyết 35
 • Bảy Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Tiền Lương
 • Giải Pháp Về Công Tác Cán Bộ
 • -Xuất phát từ mục tiêu, đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

  CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA

  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA

  XÃ HỘI

  BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  – Từ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN

  – Từ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch

  CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

  CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA

  – Từ tình hình tranh chấp biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp

  Bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

  2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

  Từ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch….

  Bản chất, truyền thống của quân đội ta trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

  2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam

  -Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Quân đội.

  Đội quân chiến đấu

  Đội quân công tác

  Đội quân lao động sản xuất.

  Trong đó, chức năng

  cơ bản nhất là đội quân

  chiến đấu

  Nhiệm vụ hàng đầu của

  quân đội là

  sẵn sàng chiến đấu và

  chiến đấu thắng lợi,

  bảo vệ vững chắc độc lập,

  chủ quyền,

  thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ

  của Tổ quốc,

  bảo vệ Đảng, Nhà nước,

  nhân dân và chế độ XHCN.

  – Từ truyền thống của

  Quân đội ta: “Trung với

  Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng

  chiến đấu hy sinh vì độc lập

  tự do của Tổ quốc; vì chủ

  nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào

  Cũng hoàn thành, khó khăn

  nào cũng vượt qua kẻ thù

  nào cũng đánh thắng”.

  – Từ âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địch

  bảo vệ Tổ quốc luôn luôn là

  nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội ta

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  1. Mục tiêu, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ

  TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”.

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ

  TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  a) Mục tiêu tổng quát

  Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  b) Mục tiêu cụ thể

  Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

  Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc

  Năm là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc

  Sáu là, đấu tranh giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  a. Quan điểm chỉ đạo

  Thứ nhất: Giữ vững, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về

  mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước

  đối với

  sự nghiệp bảo vệ

  Tổ quốc.

  Thứ hai:

  Kiên định

  mục tiêu

  độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên quyết,

  kiên trì đấu tranh

  bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,

  toàn vẹn

  lãnh thổ của

  Tổ quốc.

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ ba:

  Kết hợp

  chặt chẽ

  hai nhiệm vụ

  chiến lược

  xây dựng

  và bảo vệ

  Tổ quốc

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ tư:

  Xây dựng

  sức mạnh

  tổng hợp

  của đất nước

  về chính trị,

  tư tưởng,

  KT-XH,

  văn hóa,

  QP-AN,

  đối ngoại.

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ năm:

  Quán triệt

  đường lối

  độc lập,

  tự chủ,

  đồng thời

  chủ động,

  tích cực

  hội nhập

  quốc tế.

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ sáu:

  Vận dụng

  đúng đắn

  quan điểm

  về đối tác,

  đối tượng

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm tại Nga

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham chính thức tại Trung Quốc

  Thứ bảy:

  Nâng cao

  chất lượng

  công tác

  dự báo,

  nắm chắc

  tình hình…

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  b. Phương châm chỉ đạo

  Một là:

  Kiên định về

  mục tiêu,

  nguyên tắc

  chiến lược;

  linh hoạt,

  mềm dẻo

  về sách lược.

  Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đoàn đại biểu về dự Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2022

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  b. Phương châm chỉ đạo

  Hai là:

  Giữ nghiêm

  kỉ luật,

  kỉ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật

  2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ

  Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  b. Phương châm chỉ đạo

  Ba là:

  Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống

  II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ

  TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  3. Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Thứ nhất: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng,

  bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

  Thứ hai, phát triển kinh tế xã hội kết hợp

  chặt chẽ với bảo vệ quốc phòng, an ninh

  Thứ ba, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến,

  đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao

  chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền.

  Thứ tư: Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Thứ năm: Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

  Thứ sáu: Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ.

  Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2022

  4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

  Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo

  của Ðảng, nhiệm vụ và giải pháp BVTQ trong tình hình mới

  – Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng đối với

  Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm không ngừng

  tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước

  Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh khóa 65 tại Học viện Quốc phòng năm 2022

  – Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì và thực hiện tốt

  công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ và quản lý

  chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới…

  Thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/2010/NÐ-CP ngày 12 tháng 7

  năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và

  Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

  Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện

  Nghị định số77/2010/NĐ-CP tại điểm cầu Hà Tĩnh năm 2022

  Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng,

  chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa

  một số quân chủng, binh chủng , lực lượng…

  Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng,

  tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Quốc phòng Nga

  – Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

  của Ðảng đối với quân đội

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu

  Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2020

  Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu

  cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

  4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới

  Tiểu đoàn Vệ binh 3 phục vụ tiêu binh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại BTL Quân khu năm tháng 10/2017

  Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao

  năng lực, trình độ mọi mặt

  Học tập chính trị theo kế hoạch tại đơn vị

  Luyện tập điều lệnh đội ngũ

  – Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực

  tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sống

  và tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

  – Thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác vận động quần chúng

  của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn

  xã hội trên biên giới đất liền và trên biển, đảo

  KẾT LUẬN

  Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân BVTQ, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, mỗi quân nhân trong đơn vị cần quán triệt sâu sắc và nắm chắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới; nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và của đơn vị; thấy rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

  TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Tham Khảo Bài 1 Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Tình Hình Mới
 • Trách Nhiệm Công Dân Về Nghĩa Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh Trong Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng
 • Giải Pháp Thực Hiện Nhiệm Vụ Quốc Phòng
 • Xây Dựng Tp Thanh Hóa Giàu Đẹp, Văn Minh, Hiện Đại, Là Động Lực Trong Phát Triển Kinh Tế
 • Nhận Thức Và Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Nóng Lên Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hoạt Động Của Con Người Là Nguyên Nhân Chính Dẫn Đến Hiện Tượng Nóng Lên Toàn Cầu
 • Đbscl Thực Hiện Nhiều Giải Pháp Ứng Phó Khô Hạn, Xâm Nhập Mặn
 • Xuân Mỹ: Giữ Vững, Nâng Cao Chất Lượng Tiêu Chí Nông Thôn Mới
 • Các Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Polycom
 • 1.Tổng quan vấn đề

  a) Nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò và quan hệ biện chứng của hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ xuyên suốt trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, từ khi ra đời Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, dưới sự lãnh đạo của Đảng cho đến nay. Ở Việt Nam, giải quyết mối quan hệ này được chia làm hai thời kỳ rõ rệt, đó là khi đất nước còn chiến tranh, vừa phải chiến đấu đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc và vừa xây dựng hậu phương lớn phục vụ tiền tuyến. Tiếp đó là, thời kỳ đất nước được hoà bình, thống nhất bên cạnh nhiệm vụ to lớn đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, thì bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn được xác định là trọng yếu, thường xuyên. Bởi vậy, ở mỗi giai đoạn, việc nhận thức và giải quyết hai nhiệm vụ chiến lược này là vấn đề hệ trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là một cơ sở để làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử ngày hôm nay.

  Từ truyền thống lịch sử của dân tộc, dựng nước phải đi đôi với giữ nước là bài học mang tính quy luật, được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử. Ở Việt Nam, trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, vận dụng các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bài học này được Đảng ta khái quát thành một quan điểm lớn, là nắm vững hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ IV của Đảng, khi đất nước đã độc lập, non sông thu về một mối, Đảng ta xác định: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đối với bảo vệ Tổ quốc”. Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta vẫn nhất quán quan điểm luôn coi trọng cả hai nhiệm vụ, nhưng bắt đầu đã có những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới, Đại hội VII, thông qua Cương lĩnh 1991 xác định:” Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng”.

       b) Về nội hàm, mục tiêu và quan hệ của hai nhiệm vụ chiến lược trong sự phát triển của đất nước

       Khi đất nước chưa thống nhất, nhiệm vụ và mục tiêu lớn nhất của cả dân tộc là giành độc lập dân tộc, dù có thể ” đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, “ không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhưng khi đất nước chuyển sang giai đoạn mới, đòi hỏi phải xác định lại nội hàm, mục tiêu và mối quan hệ của hai nhiệm vụ cho phù hợp, đối với mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, Đại hội VII, trong Cương lĩnh 1991 xác định: “ Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyền làm chủ của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực đế quốc, phản động phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Trải qua quá trình gần 35 năm đổi mới, trong điều kiện đất nước có hoà bình, tập trung sức xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, nguy cơ xâm lược, đe doạ đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vẫn còn tiềm ẩn, nhất là vấn đề Biển Đông, biên giới đất liền, sự chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch cùng với âm mưu kích động bạo loạn, lật đổ từ bên ngoài. Điều này càng cho thấy, tầm quan trọng của việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII, khi xác định quan điểm mới đã chỉ rõ: “ Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế- xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

  2.Nhận diện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

  Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một vấn đề hệ trọng không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có tính quy luật, dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Do vậy, các thế lực cơ hội, thù địch cũng luôn tìm cách chống phá, gây mất ổn định, mong muốn chúng ta giải quyết sai, xử lý không đúng dẫn tới đổ vỡ, thất bại. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, nếu tập trung quá nhiều nguồn lực, tách riêng các nhiệm vụ, không có quan điểm đúng, dẫn tới tập trung quá nhiều cho quốc phòng, an ninh, dẫn tới không đủ nguồn lực cho xây dựng và phát triển kinh tế, tất yếu kinh tế kém phát triển và ngược lại, nếu chỉ tập trung cho phát triển kinh tế, coi nhẹ quốc phòng, an ninh dẫn tới hoặc phải dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, hoặc luôn trong tình trạng bị đe doạ, phụ thuộc. Vì vậy, âm mưu, thủ đoạn của chúng là tạo ra sự mất cảnh giác, lợi dụng những khó khăn trong từng thời điểm, nhất là khó khăn về kinh tế, khó khăn về bảo vệ chủ quyền biển đảo để phê phán, xuyên tạc.

       Các quan điểm sai trái, thù địch về quốc phòng, an ninh, về lực lượng vũ trang, từ lâu luôn nhấn mạnh rằng, cần phải phi chính trị hoá lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang chỉ tuân thủ pháp luật, không chịu sự lãnh đạo của Đảng; rằng lực lượng vũ trang muốn chuyên nghiệp, muốn có sức mạnh và khách quan thì không chịu sự chi phối của chính trị và ngược lại. Một đảng cầm quyền dễ mất dân chủ, độc đoán chuyên quyền, khi chi phối lực lượng vũ trang sẽ biến lực lượng vũ trang trở thành công cụ cho độc đoán, chuyên quyền, phe phái trong xã hội. Điều này dẫn tới suy yếu trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước đối với bên ngoài, nhưng là công cụ bạo lực đối với trong nước.

       Các thế lực cơ hội, thù địch thường rêu rao rằng, vì sợ mất vị trí lãnh đạo, mất vai trò cầm quyền, chính phủ cộng sản thường xuyên hù doạ nguy cơ từ bên ngoài, sử dụng công an, quân đội trấn áp ở bên trong để đàn áp nhân dân, để bảo vệ đặc quyền đặc lợi, tham nhũng tiêu cực, phe nhóm và lợi ích cha truyền con nối. Trong điều kiện đất nước kém phát triển, nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội còn hạn chế, việc đề cao vai trò, tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh thực chất là tạo ra một lãnh địa riêng, dùng tiền thuế của dân để đặc quyền đặc lợi, tham nhũng, tiêu cực ngay trong lực lượng vũ trang, không ai kiểm soát được, dẫn đến làm suy yếu đất nước.

       Vấn đề quân đội làm kinh tế, sử dụng lính nghĩa vụ làm kinh tế quân đội, là một hình thức bóc lột sức lao động và kém hiệu quả, các thế lực cơ hội, thù địch cho rằng, ngày nay trên thế giới, rất ít quốc gia sử dụng quân đội làm kinh tế, ngay cả Trung Quốc cũng hạn chế và đang có xu hướng bỏ hình thức này. Quân đội làm kinh tế vừa thiếu chuyên nghiệp, vừa mở rộng quy mô quân đội không cần thiết, đặc biệt là dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vì đây là lãnh địa riêng khó kiểm soát. Quân đội làm kinh tế sẽ dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh, thậm trí làm lãng phí nguồn lực của đất nước. Việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh không minh bạch, lãng phí; sử dụng ngân sách nhà nước mua vũ khí, trang thiết bị cho quân đội, công an luôn không minh bạch, công khai, dẫn tới nhiều tiêu cực.

       Chia rẽ quân đội với công an, lực lượng vũ trang với nhân dân, cho rằng Đảng, Nhà nước phân biệt đối xử, coi quân đội quan trọng hơn công an trong khi chiến tranh đã kết thúc. Nguồn lực đất nước đầu tư cho quân đội nhiều hơn công an, trong khi tổ chức bộ máy của công an đã sắp xếp lại, giảm đi đáng kể, quân đội lại cơ bản giữ nguyên, nhiều lĩnh vực, địa bàn không cần thiết, làm cho quy mô quân số lớn, lãng phí trong khi nhiệm vụ an ninh ngày càng lớn hơn. Lực lượng vũ trang hiện nay lẽ ra tập trung vào chống Trung Quốc, trong khi xử lý vấn đề Biển Đông lại sợ Trung Quốc, nhưng lại đàn áp nhân dân. Một số cán bộ quân đội, công an, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp thoái hoá, biến chất bảo kê cho tội phạm, xã hội đen, tham nhũng tiêu cực, giữ nhiều trọng trách quan trọng ở Trung ương và địa phương..

       Một số quan điểm quốc phòng, an ninh của Việt Nam là không phù hợp, nhất là trong điều kiện tình hình Biển Đông hết sức phức tạp; Việt Nam chủ trương 3 không, đặc biệt là không liên minh quân sự là cứng nhắc, ấu trĩ, mơ hồ về tình đồng chí với Trung Quốc hoặc sợ Trung Quốc. Trên thế giới nhiều nước tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn Việt Nam, họ vẫn liên minh quân sự với Mỹ, nhờ đó có nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế, có đủ sức mạnh để răn đe sự xâm lăng từ bên ngoài. Trong khi Việt Nam, tiềm lực kinh tế và quốc phòng đều yếu, bị Trung Quốc đe doạ trực diện, xâm chiếm trái phép nhiều đảo của Việt Nam trên biển đông rất ngang ngược, phi lý nhưng Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội để liên minh với Mỹ, tranh thủ sức mạnh của Mỹ để răn đe Trung Quốc…

  3. Những luận cứ đấu tranh phản bác

  Sự lớn mạnh toàn diện của đất nước là một thực tế không thể phản bác, để đất nước có được cơ đồ to lớn như ngày nay, đòi hỏi phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Việt Nam có điểm xuất phát thấp về kinh tế, bị chiến tranh tàn phá, luôn bị các thế lực bên ngoài, mạnh hơn ta nhiều lần, nhòm ngó xâm chiếm đất đai, chủ quyền biển đảo. Ngày nay, ít có quốc gia nào trên thế giới có được lịch sử chống ngoại xâm anh dũng, kiên cường như Việt Nam. Chiến tranh là điều nhân dân Việt Nam không mong muốn, nhưng để bảo vệ nền độc lập thì dân tộc, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều nhất tề đứng lên, đánh đuổi giặc ngoại xâm,  thống nhất đất nước. Khi hoà bình thì cùng nhau xây dựng để “non sông Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đây thực chất là việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngấm sâu vào ý thức của mỗi người dân. Nhờ có chủ trương, phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng đắn, không chỉ nguồn lực trong nước mà nguồn lực nước ngoài giúp đỡ; không chỉ nguồn lực Nhà nước mà nhân dân cũng tham gia. Bởi vậy, Việt Nam không chỉ giải quyết tốt vấn đề thống nhất, độc lập, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững mà đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, xã hội ổn định; nhiều chỉ tiêu phát triển, tiến bộ xã hội, đặc biệt là các mục tiêu thiên niên kỷ đều về sớm như tuổi thọ trung bình, tỷ lệ trẻ em đi học, xoá đói, giảm nghèo, được thế giới đánh giá cao.

       Ở Việt Nam, quân đội, công an đều tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Khác với các nước trên thế giới, các lực lượng vũ trang ở Việt Nam đều từ Nhân dân mà ra, do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện, là đội quân cách mạng, đội quân công tác, có tổ chức chặt chẽ. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh ở Việt Nam là sức mạnh tổng hợp, không chỉ là sự lớn mạnh không ngừng về trang thiết bị, vũ khí mà còn là ở sức mạnh ý chí, tinh thần do Đảng giáo dục và rèn luyện. Thực tế này lý giải vì sao, Việt Nam là một nước nhỏ, kém phát triển, nhưng luôn đánh bại các đế quốc lớn xâm lược. Vì vậy, quân đội và công an ở Việt Nam không chỉ tuân thủ theo pháp luật, mà còn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

       Việc có những cán bộ quân đội, công an, trong đó có cả cán bộ cao cấp thoái hoá, biến chất, không làm thay đổi bản chất tốt đẹp, trong sáng của lực lượng vũ trang từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong lịch sử cách mạng nước ta, kể cả những lúc khó khăn, cũng có những cán bộ thoái hoá, biến chất và đều bị xử lý nghiêm, đó là quy luật của sự đào thải, nhờ đó, lực lượng vũ trang của ta vững mạnh, tinh nhuệ và phát triển như ngày nay. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có không ít những ví dụ về những vụ việc nghiêm trọng, sai phạm lớn trong quan đội, an ninh các nước, trong đó có cả nước Mỹ.

       Việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trong đó có chủ quyền biển, đảo là kiên quyết, nhất quán từ trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong mọi hoàn cảnh, một tấc đất, chủ quyền dân tộc, chúng ta cũng không từ bỏ. Nhờ những thái độ kiên quyết, kiên trì đó, chủ quyền của đất nước trên đất liền, trên biển chúng ta vẫn giữ vững được cho đến hôm nay, biên giới trên đất liền được phân định rõ ràng, minh bạch theo luật pháp quốc tế, trên biển, đảo chúng ta giữ nguyên trạng. Cần phải thấy rằng, tranh chấp chủ quyền biển đảo là một vấn đề cần phải giải quyết lâu dài, kiên trì; tránh vấp phải âm mưu, kích động, chia rẽ của các thế lực cơ hội, thù địch. Nôn nóng, giản đơn và mắc mưu kẻ địch thì chẳng những kinh tế không phát triển, xã hội không ổn định mà chủ quyền, an ninh chúng ta cũng không giữ được. Đó là bài học xương máu cần tỉnh táo.

       Cần phải thấy rằng, các thế lực cơ hội, thù địch không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá đất nước, ngay cả khi chúng ta làm tốt. Chúng luôn xuyên tạc, bóp méo sự thật, lợi dụng các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội, vu cáo, bôi nhọ, chống phá, làm người dân nghi ngờ, mất lòng tin… Bởi vậy, đòi hỏi chúng ta luôn tỉnh táo, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, tránh thụ động, theo đuôi, thậm trí mất phương hướng.

  4.Kiến nghị

  -Tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận làm sáng tỏ vấn đề những mới về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Những vấn đề về an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống; cạnh tranh của các nước lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai bệnh dịch; tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là cuộc cách mạng 4.0 đến sự phát triển nước ta trong tình hình mới.

       – Phải đặt việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá, nhất là những điểm nghẽn trong sự phát triển và giải quyết mối quan hệ này. Đánh giá đúng thời cơ, nguy cơ nhất là những tác động từ bên ngoài, vấn đề Biển Đông, chủ nghĩa khủng bố, dân tộc cực đoan, cạnh tranh giữa các nước lớn tác động đến chủ quyền, an ninh, đến sự ổn định và phát triển của Việt Nam.

       – Dự báo tác động, âm mưu chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch. Đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao sức đề kháng của nhân dân trước những thông tin sai trái, thù địch. Quan tâm đúng mức việc đấu tranh trên internet, mạng xã hội, nhất là thế hệ trẻ.

       – Bổ sung một số nhận thức mới về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Xác định đúng mục tiêu trong từng thời kỳ, giữa việc giải quyết mối quan hệ này với xây dựng lực lượng quân đội, công an trong tình hình mới; gắn kết quốc phòng, an ninh với đối ngoại; điều chỉnh và cụ thể hoá nội hàm về đối tác, đối tượng…

     – Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong cung cấp thông tin phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng luận cứ thuyết phục, kịp thời, đúng đối tượng; rà soát công tác quy hoạch, các công trình kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phát hiện những mâu thuẫn, điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục kịp thời. Tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại các đơn vị quân đội, công an làm kinh tế theo hướng giảm dần những lĩnh vực không cần thiết, chấm dứt các loại hình doanh nghiệp quân đội, công an, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Rà soát lại đất đai quốc phòng, an ninh được sử dụng làm kinh tế hoặc các mục đích khác không phải quốc phòng, an ninh./.

   

                                                                       chúng tôi Phạm Văn Linh

  Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW 

  Nguồn Hội đồng Lý luận TW

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận Thức Mới, Tư Duy Mới Về Quốc Phòng Việt Nam
 • Thống Nhất 8 Giải Pháp Trọng Tâm Kéo Giảm Tai Nạn Giao Thông
 • Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Để Kiềm Chế, Đẩy Lùi Tai Nạn Giao Thông
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm ( Đạt Loại Khá Cấp Tỉnh) : Trường Thcs Nam Toàn
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Pháp Giúp Học Sinh Yếu Học Tốt Toán 11
 • Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Trong Giai Đoạn Hiện Nay

  --- Bài mới hơn ---

 • Để Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Cần Thực Hiện Những Biện Pháp Gì?
 • Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Năm 2022
 • Mấy Vấn Đề Về Củng Cố, Tăng Cường Quốc Phòng, An Ninh Trên Địa Bàn Tây Nguyên Trong Tình Hình Hiện Nay (1)
 • Những Sản Phẩm Bán Chạy Nhất Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp In Thành Đạt
 • Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 10:52

  Trong điều kiện hiện nay, tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cách mạng nước ta đang đứng trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch với các âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, tinh vi như “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, can thiệp từ bên ngoài kết hợp gây mất ổn định từ bên trong, lợi dụng, kích động vấn đề dân tộc, nhân quyền, tôn giáo nhằm chống phá ta trên các lĩnh vực, tạo dựng lực lượng chống đối nhằm thủ tiêu chế độ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Để ứng phó với tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã có quan điểm đúng đắn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chiến lược bảo vệ Tổ quốc có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện cho củng cố quốc phòng; chăm lo xây dựng quân đội, công an vững mạnh về mọi mặt.

  Tuy nhiên, chúng ta còn tồn tại một số khuyết điểm là: trước sự phát triển của tình hình,nhận thức về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của một số cán bộ, đảng viên trong các ngành, các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác bảo vệ an ninh trong một số lĩnh vực còn thiếu sót; xử lý tình hình phức tạp nảy sinh ở cơ sở có lúc, có nơi còn bị động, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; việc gắn kết phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh đặc biệt tại các vùng chiến lược biển đảo còn chưa chặt chẽ; công nghiệp quốc phòng an ninh chưa đáp ứng yêu cầu trang bị cho các lực lượng vũ trang.

  Xây dựng quốc phòng, an ninh là hoạt động của cả nước, trên mọi lĩnh vực, lấy lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân) làm nòng cốt, nhằm mục đích tự vệ, phòng thủ đất nước, nhưng với phương châm chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng khi chiến tranh xảy ra. Chiến lược quốc phòng, an ninh tối ưu là chiến lược giữ nước mà không phải tiến hành chiến tranh, là chiến lược giải quyết hợp lý các mối quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và các mặt hoạt động khác của xã hội. Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”(2). Như vậy, theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XI đã thể hiện:

  Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Ðại hội XI của Ðảng tiếp tục khẳng định là phải giữ vững an ninh quốc gia kể cả an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – xã hội; duy trì trật tự kỷ cương và an toàn xã hội. Ðây là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi lực lượng. Ðảng ta luôn có quan điểm đúng đắn về tính chất, đặc điểm của quốc phòng, an ninh nước ta là toàn dân, toàn diện, coi đó là công việc giữ nước của quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động về mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, gắn với an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả thời bình và thời chiến, cả đối nội và đối ngoại, cả đấu tranh quân sự và đấu tranh phi quân sự.

  Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta cần nhận thức và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

  Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, làm cho mọi người có đủ kiến thức quốc phòng, an ninh và hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới

  Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho mọi cán bộ, đảng viên, cho toàn dân và lực lượng vũ trang, nhất là đối tượng cán bộ chủ chốt bằng các hình thức, phương pháp phong phú, bảo đảm đạt hiệu quả và chất lượng cao. Cần quán triệt tư tưởng và quan điểm của Đảng ta là trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc và các thành quả cách mạng. Chủ động và kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, toàn dân và toàn quân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với nước ta, về đối tượng và đối tác của cách mạng. Công tác này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều biện pháp sinh động, phù hợp với các đối tượng khác nhau. Với đối tượng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh phải được thực hiện có nền nếp theo nghị định và chỉ thị của Chính phủ đã ban hành. Với đối tượng học sinh, sinh viên, giáo dục quốc phòng đã trở thành môn học chính khóa, nhưng cần đổi mới phương pháp truyền đạt, kết hợp giữa bài giảng, hội thảo khoa học với tham quan, thâm nhập, tiếp xúc với người thật, việc thật, tham gia trực tiếp vào việc xây dựng và giữ gìn các di tích lịch sử, giúp đỡ các gia đình có công với nước, với cách mạng… Giáo dục quốc phòng, an ninh đối với toàn dân, gắn liền với việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng ”thế trận lòng dân”, củng cố lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở xã, phường, thôn, xóm.

  Hai là, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

  Quan điểm của Ðảng về sức mạnh của nền quốc phòng, an ninh là sức mạnh tổng hợp, không phải đơn thuần hoặc chủ yếu là sức mạnh quân sự. Trong quá trình đổi mới đất nước, Ðảng ta luôn có nhận thức đúng đắn về thế trận và lực lượng của nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh mạnh phải đồng bộ, nhiều lực lượng, nhiều lĩnh vực cả tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, an ninh đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần.

  Phương châm xây dựng nền quốc phòng,an ninh mang tính toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, từng bước hiện đại ngày càng được nhận thức sâu sắc và cụ thể hơn. Ðó là phương châm cơ bản của sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn dân ở nước ta, vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong thời bình, tạo sức mạnh ngăn chặn âm mưu gây chiến của kẻ thù, vừa đáp ứng yêu cầu chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, nếu xảy ra. Các nội dung của phương châm xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn dân có quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, trong đó xây dựng nền quốc phòng, an ninh toàn dân theo hướng hiện đại là một nội dung rất quan trọng, vừa thể hiện yêu cầu, lộ trình hiện đại hóa của nền quốc phòng vừa phù hợp kinh tế đất nước và yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong đó có tính đến phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng độc lập, tự chủ, có tiềm lực mạnh, phù hợp sự phát triển của nền kinh tế đất nước, vừa đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh vừa tham gia trực tiếp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ dân sinh.

  Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế -xã hội và đối ngoại trở thành chiến lược quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp. Thế trận bảo vệ Tổ quốc là sự thống nhất và kết hợp hài hòa giữa thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, cùng với các hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, vừa giữ vững ổn định, hòa bình cho sự phát triển, ngăn chặn và đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh; vừa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

  Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng, an ninh còn được tạo ra bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng và thế trận quốc phòng; được tổ chức, bố trí hợp lý trên phạm vi cả nước kết hợp với từng hướng, từng địa bàn chiến lược, từng địa phương, cơ sở. Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã nhấn mạnh những nội dung sau: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Ðẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát triển các khu kinh tế – quốc phòng, xây dựng các khu quốc phòng – kinh tế với mục tiêu tăng cường quốc phòng – an ninh là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên biên giới đất liền, biển đảo.

  Cùng với đó, xây dựng cơ sở chính trị-xã hội cũng là nội dung hết sức quan trọng của việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, được Ðảng ta hoạch định ngày càng cụ thể và sâu sắc hơn trong quá trình đổi mới. Trong xây dựng cơ sở chính trị – xã hội của nền quốc phòng toàn dân, vấn đề xây dựng các tổ chức chính trị, nhất là các cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và tăng cường công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng là những nội dung rất quan trọng được Ðảng ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo. Xây dựng cơ sở chính trị – xã hội phản ánh sâu sắc nguồn sức mạnh to lớn của nền quốc phòng toàn dân nước ta là từ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  Xây dựng “thế trận lòng dân” là nội dung cơ bản, là vấn đề mấu chốt của việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của Ðảng trong điều kiện mới. Yêu cầu cơ bản có ý nghĩa quyết định của xây dựng sức mạnh quốc phòng, của “thế trận lòng dân” là: khi chưa xảy ra chiến tranh thì toàn dân hăng hái lao động sản xuất, mọi công dân đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khi xảy ra chiến tranh thì thực hiện chiến tranh nhân dân “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc”, tạo ra những “tấm lưới sắt”, “bức thành đồng”, “thiên la địa võng” đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng “thế trận lòng dân” là nội dung cơ bản nhằm hướng vào đáp ứng yêu cầu trên và cũng chỉ trên cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh mới có điều kiện và khả năng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, mới nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ðó là sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, là bí quyết chiến thắng của nhân dân ta.

  Ba là, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

  Đại hội XI của Đảng tiếp tục cụ thể hóa chủ trương: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là cho lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch”(3).

  Tư tưởng xuyên suốt trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân của Ðảng là không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, lấy xây dựng quân đội và công an vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng các lĩnh vực khác. Vì thế, trong quá trình đổi mới, Ðảng ta luôn chỉ đạo tập trung xây dựng những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi trong xây dựng quân đội và công an về chính trị. Ðó là vấn đề bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội và công an; lòng trung thành tuyệt đối của quân đội và công an đối với Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN… Ðể nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội và công an phải thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, huấn luyện; đổi mới vũ khí trang bị, phương tiện; nâng cao khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, có phương thức hoạt động phù hợp để sẵn sàng đánh thắng khi có chiến tranh và giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị xã hội tạo điều kiện phát triển kinh tế.

  Bốn là, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành đối với xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Với vai trò là chủ thể lãnh đạo phù hợp với tính đặc thù của lĩnh vực quân sự – quốc phòng, Ðảng đã thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ Ðảng trực tiếp quyết định chủ trương, đường lối; trực tiếp lãnh đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Những chủ trương, quan điểm, đường lối của Ðảng phải được quán triệt sâu sắc trong nội bộ Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trong các lực lượng quân đội, công an.

  Đồng thời phải tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về quốc phòng, an ninh, phối hợp chặt chẽ giữa quân đội và công an, điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh từ Trung ương đến cơ sở. Xác định cụ thể cơ chế vận hành, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách về công tác quốc phòng, an ninh ở các bộ, ngành, địa phương. Ðối với các cơ quan chức năng cần tổ chức phân công cán bộ chuyên trách, tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn để phát huy vai trò làm tham mưu, giúp việc trong tổ chức xây dựng và quản lý quốc phòng, an ninh.

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 12-2012

  (1),(2),(3) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.45, 81-82, 234-235.

  Lê Thế Phong

  Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tăng Cường Quốc Phòng Và An Ninh Trong Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Thành Phố
 • Nhiệm Vụ Giải Pháp Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Đối Ngoại
 • Trắc Nghiệm Vấn Đề Khai Thác Thế Mạnh Ở Tây Nguyên
 • Biện Pháp Quan Trọng Hàng Đầu Để Phát Triển Cây Công Nghiệp Lâu Năm Ở Tây Nguyên Của Nước Ta Là
 • Nam Trà Điểm Sáng Xây Dựng Khu Dân Cư Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Kiến Nghị Bộ Chính Trị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo
 • Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Thế Giới Biến Động
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Bối Cảnh Mới
 • Giải Pháp Nào Cho Quy Hoạch Đô Thị Bình Dương
 • Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền về biển, đảo thường xuyên và thường niên, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5-12-1945 – 5-12-2018), ngày 22-11-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức buổi Hội nghị Thông tin thời sự biển, đảo.

  Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Thiếu tá Phạm Đức Cần, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân.

  Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo biên tập viên Nhà xuất bản.

  Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu khai mạc Hội nghị.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định: “Buổi thông tin thời sự biển, đảo là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thiết thực, có sức lan tỏa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của hai cơ quan là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân với Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nói chung, cũng như giúp cho cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà xuất bản nói riêng nắm bắt, hiểu rõ hiểu hơn tình hình biển, đảo của Việt Nam; diễn biến tình hình, xu hướng và chiến lược của các bên trên biển Đông; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về biển, đảo trong tình hình mới và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII”.

  Thiếu tá Phạm Đức Cần, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân báo cáo tại Hội nghị.

  Thông qua buổi Hội nghị, Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã mang đến những thông tin thiết thực, giá trị xoay quanh chuyên đề Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó có 3 nhóm vấn đề lớn được tập trung đàm luận, thông tin là những động thái mới trên biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; kết quả bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân chủng Hải quân năm 2022 và mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân hiện đại, tiến bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

  Nội dung Hội nghị thiết thực, bổ ích, giúp cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản nắm bắt, hiểu rõ hiểu hơn tình hình biển, đảo của Việt Nam và đường lối của Đảng và Nhà nước ta về biển, đảo trong tình hình mới. Từ đó tiếp thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy ứng dụng hiệu quả thông tin thời sự biển đảo trong quá trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời xây dựng Nhà xuất bản ngày càng vững mạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100