Top #10 ❤️ Những Giải Pháp Để Bảo Vệ Môi Trường Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Theindochinaproject.com

Những Giải Pháp Cấp Bách Để Bảo Vệ Môi Trường

Bảo Vệ Rùa Biển Trước Nguy Cơ Tuyệt Chủng

Bến Tre: Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Biển Bằng Kè Mềm, Tiêu Chuẩn Nước Ngoài

Hội Thảo Kỹ Thuật Ứng Dụng Giải Pháp Kè Mềm Bảo Vệ Bờ Biển

Công Nghệ Kè Mềm Chống Xói Lở Bờ Biển

Nghiệm Thu Đề Tài Khoa Học Kè Mềm Bảo Vệ Bờ Biển Cửa Đại

Trong những thách thức nêu trên, đặc biệt nổi lên là thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của đất nước với yêu cầu tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu bảo vệ môi trường trên quan điểm phát triển bền vững của Đảng và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất: Trước hết phải xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường trong xã hội và của mỗi người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, xây dựng các chuẩn mực, hình thành ý thức, lối nghĩ, cách làm, hành vi ứng xử thân thiện với thiên nhiên, môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc về môi trường, các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động cụ thể. Lấy chỉ số đầu tư cho môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường, kết quả bảo vệ môi trường cụ thể để đánh giá.

Thứ hai: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới cơ chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Khắc phục suy thoái, khôi phục và nâng cao chất lượng môi trường; Thực hiện tốt chương trình trồng rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm môi trường và cân bằng sinh thái; Chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”; Tăng cường hợp tác quốc tế để phối hợp hành động và tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

Thứ ba: Coi trọng yếu tố môi trường trong tái cơ cấu kinh tế, tiếp cận các xu thế tăng trưởng bền vững và hài hòa trong phát triển ngành, vùng phù hợp với khả năng chịu tải môi trường, sinh thái cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và trình độ phát triển. Đã đến lúc “nói không” với tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá; Tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng phải thay đổi theo hướng có lợi cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp

l

Thứ tư: Dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác các hiện tượng khí tượng thủy văn, chung sức và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2022 và hai đề án: Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn; Hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn; Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cộng đồng quốc tế trong việc tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015), xác định các giải pháp chiến lược và chính sách thực thi, bố trí các nguồn lực cần thiết để tổ chức và triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất cả nước đến năm 2022 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2022. Xác lập cơ chế cung – cầu, chia sẻ lợi ích, phát triển bền vững tài nguyên nước và bảo đảm an ninh nguồn nước. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo hướng xác lập cơ chế quản lý tài nguyên nước đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, mọi người dân tham gia bảo vệ môi trường, làm kinh tế từ môi trường. Tạo điều kiện, hỗ trợ để các tổ chức phản biện xã hội về môi trường, các hội, hiệp hội về thiên nhiên và môi trường hình thành, lớn mạnh và phát triển, đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Thứ sáu: Đẩy mạnh thực hiện “kinh tế hóa” trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo hướng giảm cơ chế “xin – cho”, tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu quyền thăm dò khoáng sản, đấu giá mỏ để tăng thu cho ngân sách Nhà nước và lựa chọn được tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; nâng cao tính thống nhất, tránh chồng chéo trong quản lý; tăng cường phân cấp cho các địa phương quản lý khoáng sản; chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật…Đồng thời, tiếp tục giảm xuất khẩu thô, đẩy mạnh chế biến sâu nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp khai khoáng ổn định, bền vững. Phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh trên biển.

Thứ bảy: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, chuẩn bị cơ sở pháp lý cho ứng phó với biến đối khí hậu theo hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, tiến tới xây dựng Bộ Luật Môi trường, hình thành hệ thống các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ trách nhiệm và thiếu khả thi. Hệ thống pháp luật về môi trường phải tương thích, đồng bộ trong tổng thể hệ thống pháp luật chung của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Xuân Thành

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an)

Tp Uông Bí: Nhiều Giải Pháp Thiết Thực Bảo Vệ Môi Trường

Những Giải Pháp Thiết Thực Để Bảo Vệ Môi Trường

Nhận Xét Về Tài Nguyên Môi Trường Biển Nước Ta?nhận Xét Về Tài Nguyên Mt Biển Nước Ta? Nguyên Nhân, Giải Pháp Để Bảo Vệ Mt Biển?

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lồng Ghép Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Trong Dạy Học Môn Địa Lý

Đề Tài Tích Hợp Giáo Dục Môi Trường Trong Dạy Địa Lí, Rất Hay

Những Giải Pháp Thiết Thực Để Bảo Vệ Môi Trường

Tp Uông Bí: Nhiều Giải Pháp Thiết Thực Bảo Vệ Môi Trường

Những Giải Pháp Cấp Bách Để Bảo Vệ Môi Trường

Bảo Vệ Rùa Biển Trước Nguy Cơ Tuyệt Chủng

Bến Tre: Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Bờ Biển Bằng Kè Mềm, Tiêu Chuẩn Nước Ngoài

Hội Thảo Kỹ Thuật Ứng Dụng Giải Pháp Kè Mềm Bảo Vệ Bờ Biển

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức người dân

Để việc bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả thì vấn đề quan trọng nhất cần thực hiện là nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp. Lý do là vì chính những hành động của con người là nguyên nhân khiến môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm. Nhà nước cần phải tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thêm vào đó, trường học cần phải giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay từ khi các em ở độ tuổi mẫu giáo, cấp 1 để hình thành thói quen tốt. Cụ thể như:

– Bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải trước khi vứt: Mỗi loại rác thải có các tính chất khác nhau. Vì thế, chúng cần được phân loại để xử lý theo đúng quy trình. Rác thải kim loại, pin, chai hóa chất là những loại rác thải độc hại, cần được xử lý theo phương pháp riêng.

– Tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng: Cây xanh là lá phổi của trái đất. Chúng hấp thụ khí CO2, thải ra khí O2, giúp môi trường không khí được trong lành. Ngoài ra, rừng còn có tác dụng chống lũ, chống xói mòn đất và là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã.

– Tiết kiệm giấy: Giấy tập, giấy vệ sinh nói chung đều được làm từ gỗ. Do đó, tiết kiệm giấy có nghĩa là bạn đang bảo vệ rừng, bảo vệ bầu không khí của hành tinh.

– Sử dụng chất liệu tự nhiên thay thế hóa chất: Thay vì sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, người nông dân có thể thay thế bằng cách dùng thiên địch; Sử dụng xà phòng thiên nhiên thay thế cho xà phòng hóa chất;…..

– Sử dụng năng lượng sạch: Quá trình sản xuất điện sẽ giải phóng một số loại khí có hại cho môi trường. Do đó, chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách tiết kiệm điện, sử dụng các nguồn năng lượng có sẵn khác như năng lượng mặt trời và gió.

– Hạn chế hoặc nói không với túi nilon: Túi nilon mặc dù là sản phẩm tiện lợi nhưng nó lại mất đến 400 năm mới có thể phân hủy và là một mối đe dọa đối với môi trường đất. Không những thế, hành động vứt túi nilon xuống sông, hồ còn gây cản trở hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập lụt và còn có hại cho các loài sinh vật sống dưới nước.

– Sử dụng vật liệu tái chế: Quá trình khai thác khoáng sản gây ra nhiều tác động tiêu cực cho môi trường. Và hoạt động sản xuất công nghiệp cũng thế. Do đó, việc sử dụng các sản phẩm và chất liệu có thể tái chế cũng là một hành động góp phần bảo vệ môi trường.

– Áp dụng các tiến bộ khoa học vào đời sống: Xăng sinh học; Bàn chải tre; Pin năng lượng mặt trời; Ống hút bột;…là những sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả.

2. Hoàn thiện hệ thống Pháp luật về môi trường

Song song với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thì Nhà nước cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống Pháp luật về môi trường, cụ thể như: Quy định các điều luật phù hợp với thực tế; Đề ra hình thức xử phạt đủ sức răn đe; Hoàn thiện hệ thống pháp lý theo hướng thống nhất, tránh tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm;….

3. Chú trọng quy hoạch làng nghề, khu công nghiệp và đô thị

Hoạt động sản xuất của các làng nghề, khu công nghiệp là một nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường địa phương. Do đó, quy hoạch làng nghề, khu công nghiệp cần đảm bảo: Cách xa khu dân cư; Có hệ thống xử lý chất thải đúng quy định; Làng nghề, khu công nghiệp phải thường xuyên báo cáo về tình hình môi trường, tình hình xử lý chất thải với cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh việc chú trọng quy hoạch các cụm công nghiệp thì đô thị cũng cần phải được đầu tư hệ thống xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, địa phương cần phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, lập báo cáo định kỳ về tình hình môi trường.

Trước khi quyết định cấp phép xây dựng, hoạt động cho bất kỳ dự án nào, cơ quan có thẩm quyền nên xem xét về tác động của dự án đối với môi trường ở thời điểm hiện tại và cả về lâu dài. Bên cạnh đó, tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng là một bước cần thiết và nên thực hiện.

Nhận Xét Về Tài Nguyên Môi Trường Biển Nước Ta?nhận Xét Về Tài Nguyên Mt Biển Nước Ta? Nguyên Nhân, Giải Pháp Để Bảo Vệ Mt Biển?

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lồng Ghép Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Trong Dạy Học Môn Địa Lý

Đề Tài Tích Hợp Giáo Dục Môi Trường Trong Dạy Địa Lí, Rất Hay

Đề Tài: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Ở Ttrwowngf Thcs Văn

Đề Tài Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Cho Học Sinh Lớp 4

Những Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Làng Nghề

Hà Nội: Từng Bước Triển Khai Nhiều Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Làng Nghề

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Theo Nqtw4

Tải Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2022

Tổng Hợp Những Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2022 Đầy Đủ Nhất

Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014

Từ ngày 1 – 2/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu kinh tế, làng nghề do đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh là điểm đến đầu tiên trong chuỗi 16 tỉnh thành mà Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề tiến hành giám sát để xây dựng báo cáo giám sát trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm nay.

Hoạt động giám sát tập trung vào 3 nội dung: Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường ở các làng nghề, khu kinh tế, thuận lợi và khó khăn trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và về công tác xử lý sai phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực môi trường. Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đã nghe tỉnh Bắc Ninh báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật môi trường tại làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 1/3, Đoàn giám sát đã giám sát tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn và xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Sau khi nghe báo cáo của chính quyền cơ sở về công tác quản lý nhà nước về môi trường và hiện trạng môi trường ở các làng nghề trên địa bàn, đoàn đã khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Mả Ông, Lỗ Sung – phường Đình Bảng và làng nghề giấy Phong Khê.

Nhận xét về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường, Phó trưởng đoàn giám sát cho biết: Qua giám sát chúng tôi thấy về phía quản lý nhà nước chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã ban hành được 1 số văn bản pháp luật để hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, tiến hành quy hoạch các khu làng nghề, ý thức người dân cũng được nâng lên. Tuy nhiên qua đợt giám sát lần này các thành viên trong đoàn cũng có thêm kinh nghiệm kết hợp thông tin cho đợt giám sát tiếp theo, đề xuất Quốc hội, Chính phủ 1 số biện pháp có tính đột phá trong bảo vệ môi trường tại các làng nghề./.

Các Biện Pháp Bảo Vệ Trẻ Em

Một Số Biện Pháp Giáo Dục Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường Cho Trẻ Mầm Non Mot So Bien Phap Giao Duc Y Thuc Bao Ve Moi Truong Cho Tre Mam Non Doc

Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Thông Qua Môn Sinh Học Lớp 6. Thcs Bình Mỹ

Skkn Một Số Biện Pháp Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Trong Trường Tiểu Học

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Tích Hợp Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Có Hiệu Quả Thông Qua Phân Môn Tập Đọc Lớp 5

Một Số Biện Pháp Để Bảo Vệ Môi Trường

7 Bí Quyết Vàng Giúp Trẻ Mạnh Dạn Tự Tin Trong Giao Tiếp

Nếu Mẹ Muốn Con Tự Tin Trong Giao Tiếp, Sớm Tự Lập Thì Đừng Quên 13 Điều Cần Làm Mỗi Ngày Này Nhé

Một Số Biện Pháp Phát Huy Tính Tích Cực Nhận Thức Của Học Sinh Lớp 4,5 Trong Dạy Học Luyện Từ Và Câu

Skkn Dạy Học Phát Huy Tính Tích Cực, Tự Giác Học Tập Của Học Sinh

Các Biện Pháp Giúp Học Sinh Mau Tiến Bộ

Xử lý các chất gây ô nhiễm gây từ nguồn phát sinh.

Tập trung:

Chống ô nhiễm không khí bởi bụi, các khí thải của động cơ đốt trong, các hợp chất CFC, lưu huỳnh, oxid nitơ.

Chống ô nhiễm các nguồn nước bởi các chất thải sinh hoạt, kim loại nặng, phosphat, nitrat, cianur, thuốc trừ sâu, trừ cỏ …

Xử lý nước thải sinh hoạt Nếu lượng nước ít và không chứa các thành phần độc hại thì dùng các quá trình tự nhiên như sa lắng, oxi hóa sinh học…

Nếu lượng nước thải nhiều và có chứa các thành phần độc hại thì phải qua các giai đoạn như xử lý sơ bộ để loại bỏ các tạp chất rắn có kích thước tương đối lớn và giai đoạn loại bỏ các tạp chất hữu cơ bằng cách dùng quá trình oxi hóa sinh hóa. Sau giai đoạn này có thể thải nước thải vào môi trường.

Đây là biện pháp tốt nhất vì “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Tăng cường quản lý chất thải, không cho chất thải lan truyền ra các quyển đặc biệt là chất thải ngành công nghiệp và xử lí nhiên liệu hạt nhân.

Thay thế các chất gây ô nhiễm bằng các chất không gây hay ít gây ô nhiễm. Tuy nhiên, con người cũng hết sức thận trọng vì một số trường hợp, chưa dự đoán được tác động của chất thay thế.

CFC và halon: dùng để thay thế các dẫn xuất Clo, Flo của CH4, C2H6 ; các halon dùng để thay thế các dẫn xuất Clo, Flo và brom của các ankan. CFC’s và halon được dùng nhiều trong chữa cháy, dung môi cho các loại sơn phun, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu hại thực vật, thay thế NH3 và SO2 trong các máy làm lạnh.

1970, người ta mới phát hiện ra CFC’s và halon là một trong các thủ phạm chính gây suy thoái lớp ozone.

1985, các nước đã ký công ước Vienna và 1987 ký Nghị định thư Montreal quy định việc cắt giảm và tiến tới xóa bỏ việc sử dụng các hợp chất CFC và halon. Công ước cũng khuyến khích việc nghiên cứu tìm các chất thay thế.

1994, Chính phủ Việt Nam cũng đã ký Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal.

Thay thuốc trừ sâu, trừ cỏ như DDT, 666… bằng các chế phẩm sinh học.

Sử dụng xăng không pha chì.

Dùng dầu thực vật thay một phần các sản phẩm dầu mỏ trong nhiên liệu của các động cơ đốt trong.

Tìm kiếm các công nghệ không có chất thải – sản xuất sạch.

Nêu Giá Trị Biểu Hiện Của Biện Pháp Điệp Ngữ Được Sử Dụng Trong Đoạn Văn Sau

Về Biện Pháp Điều Tra Tố Tụng Đặc Biệt Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2022

Các Biện Pháp Điều Tra Tố Tụng Đặc Biệt Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2022

Các Quy Định Pháp Luật Về Biện Pháp Điều Tra Tố Tụng Đặc Biệt

Quy Định Biện Pháp Điều Tra Tố Tụng Đặc Biệt

🌟 Home
🌟 Top