Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tình Hình Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý, Bảo Vệ Chủ Quyền, An Ninh Biên Giới, Biển Đảo Quốc Gia
 • Bài 2: Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo
 • Giải Pháp Quy Hoạch Và Phát Triển Đô Thị Bền Vững Trong Tạo Lập Công Trình Xanh
 • Giải Pháp Quy Hoạch Đô Thị Nhìn Từ Các Quốc Gia
 • Bốn Nhóm Giải Pháp Quy Hoạch Và Tài Chính Để Cải Tạo Và Phát Triển Đô Thị Tp. Hcm
 • Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Khẳng định của Người không chỉ thôi thúc cả dân tộc quyết tâm đánh bại đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc mà còn đặt trách nhiệm cho các thế hệ người Việt Nam phải biết chăm lo phát huy lợi thế và bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, trong suốt tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay nói riêng, Đảng ta luôn quan tâm đến việc phát huy lợi thế của đất nước về biển, kết hợp với phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, coi đó là một trong những động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng ta xác định “Trong khi không một phút lơi lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta và nhân dân ta phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội”[1] . Đại hội lần thứ VII của Đảng còn chỉ rõ: Từng bước khai thác toàn diện các tiềm năng to lớn của kinh tế biển, phát triển kinh tế ở hải đảo, làm chủ lãnh hải và thềm lục địa, thực hiện chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế. Đến Đại hội lần thứ VIII của Đảng tiếp tục xác định: .

  Hiện nay mật độ dân cư trên biển, đảo và quần đảo thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội các vùng ven biển, trên biển và trên các đảo còn chưa hoàn thiện; khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia còn nhiều hạn chế… Do đó, cần phải đầu tư một cách thích đáng về mọi mặt, bảo đảm cho phát triển kinh tế và tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển; kết hợp chặt chẽ các yếu tố: Kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, tạo sự liên kết giữa biển, đảo và bờ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Vì vậy, Đại hội IX của Đảng chủ trương: “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu kilômét vuông thềm lục địa. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển. Xây dựng căn cứ hậu cần ở một số đảo để tiến ra biển khơi. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh trên biển”.

  Quy hoạch phát triển kinh tế ở các đảo và quần đảo phải gắn bó với công tác xây dựng địa bàn quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận “quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân” trên biển. Đại hội X của Đảng ta khẳng định: . Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2022” xác định: .

  Tình hình mới, nhất là từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo đối với nước ta càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay đặt ra phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh; giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Vì vậy, trước sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông thời gian qua, nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nặng nề, đặt trước nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy lợi thế kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam đang trở thành nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng xác định: . Đồng thời, Đảng ta chủ trương: Quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy lợi thế kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam không chỉ thể hiện sự phát triển năng lực tư duy lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, mà còn là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam trước bối cảnh quốc tế phức tạp như hiện nay.

  Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đặt ra nhiệm vụ cấp bách không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt. Vì vậy, để phát huy lợi thế kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước mắt và lâu dài, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

  1. X ây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế.

  Để kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta và gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển cần:phát triển mạnh nghề đánh bắt xa bờ thông qua việc hỗ trợ cho ngư dân vay vốn và phát triển lực lượng quốc doanh. Chống ô nhiễm môi trường biển, sông ngòi, ao hồ và nghiêm cấm khai thác thuỷ hải sản bằng phương pháp huỷ diệt. Phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biển, khai thác và chế biến dầu khí, hải sản, dịch vụ biển; đẩy nhanh ngành công nghiệp đóng tàu biển và công nghiệp khai thác, chế biến hải sản, trong đó, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên biên giới đất liền, biển đảo. Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo, quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ, đầu tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh. Tiếp tục điều tra tài nguyên và sinh vật biển để có kế hoạch khai thác, bảo vệ. Phát triển mạnh công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển.

  Phát triển nhanh một số khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp hàng hải, đóng tàu, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản chất lượng cao… Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tạo thành các trung tâm kinh tế biển mạnh, tạo thế tiến ra biển, gắn với phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao như dịch vụ xuất, nhập khẩu, du lịch, dịch vụ nghề cá, dịch vụ dầu khí, vận tải biển … Phát triển kinh tế các vùng đảo, quần đảo phù hợp với vị trí, tiềm năng và lợi thế của từng đảo, quần đảo. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

  2. X ây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo vững mạnh đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

  Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, trong đó, lực lượng trực tiếp và tại chỗ là nòng cốt. Với lẽ đó, cả trong thời gian trước mắt và lâu dài, chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến các hoạt động xây dựng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo như lực lượng Hải quân, Biên Phòng, Cảnh sát biển, dân quân tự vệ biển đủ mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp cao, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở. Chú trọng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, trình độ hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng, đảm bảo khả năng xử lý linh hoạt và hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên biển; quan tâm đúng mức đến công tác đảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các lực lượng nòng cốt như Hải quân và Cảnh sát biển phù hợp với xu thế phát triển trong khu vực và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnhcủa bộ đội chủ lực với khả năng xử lý tình huống mau lẹ, trực tiếp của các lực lượng quân sự và dân sự ở các địa phương ven biển, luyện tập các phương án hợp đồng tác chiến trên biển, trong đó kết hợp chặt chẽ nghệ thuật tác chiến truyền thống của dân tộc với các phương án tác chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao trong xử lý các tình huống có thể xảy ra. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng lực lượng quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội ở các địa phương có biển.

  3. Kiên trì đối thoại tìm kiếm giải pháp hoà bình, tham gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo.

  4. Kết hợp chặt chẽ giữa thúc đẩy nhanh quá trình dân sự hóa trên biển, nhất là ở một số vùng biển, đảo có vị trí chiến lược kinh tế với xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh trên biển vững mạnh, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

  Dân sự hóa các vùng biển, đảo vừa là cơ sở để chúng ta khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên trên biển, vừa là tiền đề để xây dựng, củng cố và phát huy lực lượng tại chỗ phục vụ chiến lược quốc phòng – an ninh trên biển. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2022, Đảng ta đã khẳng định: “. Đây là một chủ trương chiến lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Chủ trương này đã và đang được hiện thực hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển.

  Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác dân sự hóa trên các vùng biển, đảo, nhất là ở những vùng biển, đảo chiến lược đã được đẩy mạnh, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Ở một số đảo có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, quá trình dân sự hoá bước đầu được thực hiện có hiệu quả, tạo được dư luận tốt đối với quần chúng nhân dân trong và ngoài nước. Cơ sở hạ tầng trên nhiều đảo được xây dựng ngày càng khang trang; đời sống của nhân dân trên các đảo từng bước đi vào ổn định; tư tưởng của nhân dân định cư trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng.

  Kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh. Việc quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các khu vực ven biển, trên biển và các đảo phải tuân thủ các yêu cầu đặt ra trong kế hoạch tổng thể của khu vực phòng thủ địa phương, phải mang tính hệ thống, bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa biển, đảo với đất liền; kết hợp chặt chẽ giữa thế trận “tĩnh” của đảo và bờ với thế “động” của lực lượng tác chiến cơ động trên biển tạo nên thế trận liên hoàn, vững chắc. Trang bị kỹ thuật phục vụ cho mục đích kinh tế – xã hội phải phù hợp với hệ thống trang bị kỹ thuật quốc phòng – an ninh trong hệ thống các cụm lực lượng trên biển, thực hiện kiểm soát, giám sát, báo động, chi viện, hỗ trợ nhau trong đấu tranh phòng chống các hoạt động xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia. Các cơ sở hậu cần, kỹ thuật kinh tế – xã hội ven bờ, trên biển và trên các đảo phải sẵn sàng huy động cho nhiệm vụ quốc phòng, ưu tiên xây dựng các đảo tiền tiêu xa bờ có công sự kiên cố, trang bị hoả lực mạnh, có khả năng tác chiến dài ngày. Quá trình thiết kế, xây dựng hạ tầng cơ sở trên biển, đảo phải mang tính lưỡng dụng cao, không chỉ bền vững trước tác động của môi trường biển mà còn phải bền vững khi chuyển sang phục vụ mục đích quốc phòng – an ninh.

  Xây dựng lực lượng kiểm ngư đủ mạnh để bảo vệ việc khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân trên biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển; đồng thời kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn các hành động khai thác hải sản trái phép của nước ngoài trên vùng biển của Việt Nam. Các địa phương ven biển, huyện đảo phải có lực lượng dân quân tự vệ vừa tham gia sản xuất, khai thác hải sản, vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành động xâm phạm lợi ích, chủ quyền quốc gia.

  Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng thế mạnh kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc nói chung, xây dựng một nước Việt Nam ” dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nước ta thực sự trở thanh quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

  Văn kiện Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị – Hành chính, H.2011, tr.125.

  Theo Tạp chí Xây dựng Đảng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Thời Gian Tới
 • Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo
 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian Tối Ưu Dành Cho Người Bận Rộn: Đừng Nghĩ Đầu Tắt Mặt Tối Sẽ Giúp Bạn Làm Việc Hiệu Quả Và Sáng Tạo Hơn
 • 20 Cách Giúp Bạn Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả (Phần 1)
 • Bộ Kỹ Năng Và Phương Pháp Quản Lý Thời Gian Không Thể Thiếu Trong Doanh Nghiệp
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Kiến Nghị Bộ Chính Trị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo
 • Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Thế Giới Biến Động
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Bối Cảnh Mới
 • Giải Pháp Nào Cho Quy Hoạch Đô Thị Bình Dương
 • Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền về biển, đảo thường xuyên và thường niên, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5-12-1945 – 5-12-2018), ngày 22-11-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức buổi Hội nghị Thông tin thời sự biển, đảo.

  Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Thiếu tá Phạm Đức Cần, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân.

  Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo biên tập viên Nhà xuất bản.

  Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu khai mạc Hội nghị.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định: “Buổi thông tin thời sự biển, đảo là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thiết thực, có sức lan tỏa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của hai cơ quan là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân với Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nói chung, cũng như giúp cho cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà xuất bản nói riêng nắm bắt, hiểu rõ hiểu hơn tình hình biển, đảo của Việt Nam; diễn biến tình hình, xu hướng và chiến lược của các bên trên biển Đông; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về biển, đảo trong tình hình mới và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII”.

  Thiếu tá Phạm Đức Cần, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân báo cáo tại Hội nghị.

  Thông qua buổi Hội nghị, Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã mang đến những thông tin thiết thực, giá trị xoay quanh chuyên đề Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó có 3 nhóm vấn đề lớn được tập trung đàm luận, thông tin là những động thái mới trên biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; kết quả bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân chủng Hải quân năm 2022 và mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân hiện đại, tiến bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

  Nội dung Hội nghị thiết thực, bổ ích, giúp cho mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản nắm bắt, hiểu rõ hiểu hơn tình hình biển, đảo của Việt Nam và đường lối của Đảng và Nhà nước ta về biển, đảo trong tình hình mới. Từ đó tiếp thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy ứng dụng hiệu quả thông tin thời sự biển đảo trong quá trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời xây dựng Nhà xuất bản ngày càng vững mạnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Kiến Nghị Bộ Chính Trị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo
 • Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Thế Giới Biến Động
 • Cán bộ, chiến sĩ tàu tuần tra cao tốc Hải đội Biên phòng 2 quán triệt mệnh lệnh trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Biên Cương

  Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Lãnh thổ Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất, bất khả xâm phạm, diện tích đất liền khoảng 332.698km2, với 4.550km đường biên giới, có bờ biển dài 3.260km, có chủ quyền vùng biển và thềm lục địa rộng khoảng 1 triệu km2, có trên 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là nơi sinh sống của trên 90 triệu dân thuộc 54 dân tộc anh em đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

  Trong mọi giai đoạn lịch sử, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc là một nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

  Đảng ta khẳng định: Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc ngày nay là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, của các lĩnh vực… kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân. Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân”.

  Quán triệt quan điểm của Đảng vào đặc điểm tình hình trên biển nước ta trong những năm qua và dự kiến sự phát triển tình hình trong những năm tới, phương thức bảo vệ biển, đảo cần có sự kết hợp sức mạnh của mọi ngành, mọi lực lượng, vận dụng linh hoạt các hình thức, với tinh thần tự lực là chính; duy trì, giữ vững an ninh trật tự, an toàn – xã hội trên biển và vùng ven biển; sẵn sàng ngăn chặn, đẩy lùi, đánh thắng các hành động xâm lấn của kẻ thù để bảo vệ biển, đảo.

  Bối cảnh hiện nay và trong những năm tới, tình hình trên Biển Đông vẫn là điểm nóng thu hút dư luận của cộng đồng quốc tế và còn diễn biến hết sức phức tạp. Cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không mơ hồ, chủ quan khi phân tích, đánh giá tình hình trên biển, dự báo đúng âm mưu, ý đồ, khả năng, thủ đoạn của các đối tượng để có biện pháp đối phó kịp thời, phù hợp. Trong mọi trường hợp đều phải tính đến những tác động có thể có đối với mục tiêu hòa bình, ổn định để xử lý, nhằm triệt tiêu những nhân tố đối phương có thể lợi dụng để gây mất ổn định, dẫn tới xung đột vũ trang trên biển, đẩy đất nước vào tình thế khó khăn. Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi những nguy cơ xung đột; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, có phương án xử lý với các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

  Quản lý, bảo vệ biển, đảo là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Phát huy sức mạnh của mọi lực lượng dân sự và quân sự, trong đó có xác định lực lượng nòng cốt. Vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh, đồng thời phải dựa vào sức mình là chính để ngăn chặn, đẩy lùi xung đột vũ trang, giành thắng lợi trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

  Quốc Hùng (lược trích)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Làm Sao Để Quản Lý Được Thời Gian Của Bản Thân
 • Quản Lý Thời Gian Là Gì? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thắng tuyên truyền cho ngư dân về Chỉ thị số 01 của thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Biên Cương

  Vệt Nam có bờ biển dài trên 3.260km trải dài từ Bắc xuống Nam, đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Chỉ số chiều dài bờ biển trên diện tích đất liền của Việt Nam xấp xỉ 0,01 (cứ 100km 2 đất liền thì có 1km bờ biển), trung bình của thế giới là 600km 2 đất liền thì có 1km bờ biển. Biển có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với diện tích trên 1 triệu km. Trong đó, có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và 2.577 đảo lớn nhỏ, gần bờ và xa bờ, hợp thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ vùng biển.

  Trong 63 tỉnh, thành của cả nước thì 28 tỉnh, thành có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển, trong đó có Bến Tre. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển, đảo luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Đường biển nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, châu Á với châu Âu, châu Úc với Trung Đông tạo điều kiện cho giao lưu quốc tế thuận lợi, phát triển ngành biển. Khí hậu biển là vùng nhiệt đới tạo điều kiện cho sinh vật biển phát triển, tồn tại tốt; có tài nguyên sinh vật và khoáng sản phong phú, đa dạng, quý hiếm.

  Từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, Biển Đông trở thành cửa mở lớn để giao lưu giữa nước ta với thế giới. Đi đôi với đó thì việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biển, đảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chỉ có xây dựng quản lý, bảo vệ biển, đảo mới tạo điều kiện, cơ sở cho giữ vững ổn định bên trong, ngăn ngừa hoạt động xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài, tăng cường đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

  Quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Diện tích biển của Việt Nam chiếm khoảng 29% Biển Đông. Việt Nam còn có chủ quyền với hàng ngàn hòn đảo và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tài nguyên vùng biển và ven biển nước ta rất phong phú, đa dạng, phân bố rộng khắp trên dải đất liền, ven biển đến các vùng nước ven bờ, các hải đảo và các vùng biển. Cả nước có 63 tỉnh, thành phố thì có 28 tỉnh, thành ven biển, trong đó có 11 huyện đảo. Trên 50% số dân của nước ta sống ở các tỉnh ven biển. Đó vừa là những điều kiện khách quan thuận lợi để chúng ta phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển, đồng thời cũng đặt ra những khó khăn trong quản lý, bảo vệ biển, đảo và khai thác lợi thế kinh tế từ biển, đảo.

  Biển Đông là một biển lớn của Thái Bình Dương, nằm ở phía Đông lục địa Việt Nam, tiếp giáp với nhiều nước và vùng lãnh thổ. Vì vậy, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

  Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 22-9-1997 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhấn mạnh: “Vùng biển, hải đảo và ven biển là địa bàn chiến lược có vị trí quyết định đối với sự phát triển của đất nước, là tiềm năng và thế mạnh quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Làm Sao Để Quản Lý Được Thời Gian Của Bản Thân
 • Quản Lý Thời Gian Là Gì? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian
 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian Làm Việc Tại Công Trình Bằng Di Động
 • Một Số Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Tên Đề Tài: Một Số Giải Pháp Thiết Kế Quy Hoạch Và Kiến Trúc Nhằm Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Trong Một Số Khu Ở Đô Thị Và Nông Thôn Đồng Bằng Sông Hồng
 • Đẩy Mạnh Xúc Tiến, Quảng Bá Du Lịch Ẩm Thực Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Giải Pháp Tăng Lượng Khách Du Lịch Quốc Tế Đến Với Việt Nam
 • Phương Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Cho Sinh Viên
 • Tương Lai Của Rpa: Những Xu Hướng Đổi Mới Trong 2022
 • Trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay, Đảng, Nhà nước cần có những giải pháp chiến lược, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia – dân tộc trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

  Thế giới và khu vực đang trải qua một thời kỳ nhiều biến động phức tạp, khó đoán định, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, dòng chảy chính và vì lợi ích chung của các nước. Xu thế đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét, trở thành xu thế chủ đạo, vai trò của các tổ chức khu vực trên các châu lục ngày càng gia tăng, tạo mối quan hệ đan xen vừa tăng cường hợp tác, vừa cạnh tranh chiến lược. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông ngày càng quyết liệt, phức tạp, chưa có dấu hiệu lắng xuống, cùng với sự can dự của một số nước lớn ngoài khu vực đã làm cho vùng biển này có lúc trở thành điểm nóng, khó đoán định.

  Đối với nước ta, những thắng lợi sau 35 năm đổi mới tiếp tục tạo đà cho kinh tế – xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng suốt, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhất là trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và chủ động, quyết liệt, linh hoạt ứng phó với đại dịch Covid-19 vừa qua càng khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tăng cường sử dụng các biện pháp tấn công mềm, tập trung làm chuyển biến về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động, chia rẽ, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội; hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, hòng xóa bỏ mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Những thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức trên đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Do vậy, thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

  Một là, xây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển vững mạnh, chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển từ sớm, từ xa. Tận dụng thời cơ, phát huy, khai thác lợi thế của các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, khoa học – công nghệ; phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, huy động cao nhất các nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, an ninh trên biển vững chắc, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ sớm, từ xa. Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này, cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, tổ chức tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, hiệu quả; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, điều chỉnh, mở rộng, phát triển lực lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ tác chiến.

  Đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, làm cho các lực lượng này đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, giữ vững nguyên tắc chiến lược, khôn khéo và linh hoạt về sách lược, nhận thức đúng về đối tác, đối tượng theo quan điểm của Đảng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược, các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN và các nước lớn. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình trên các vùng biển, nhất là các khu vực biển nhạy cảm, kịp thời phát hiện, xử lý, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án, biện pháp ứng phó phù hợp đối với các vấn đề có thể nảy sinh trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.

  Hai là, không ngừng chăm lo, củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển với một số lực lượng hữu quan, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân ven biển, trên đảo. Tăng cường lòng tin của ngư dân với các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Dân quân tự vệ biển khi đồng hành, cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, v.v. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên phòng và nhân dân ven biển, đảo, góp phần nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các lực lượng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia tiếp tục đồng hành cùng ngư dân hoạt động trên biển, bảo vệ ngư dân, ngư trường, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân ven biển, đảo, thực hiện lấy dân làm gốc, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sự cống hiến, sức sáng tạo của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển.

  Ba là, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, làm cơ sở cho việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, hơn bao giờ hết, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là các lực lượng hoạt động trên biển cần đánh giá đúng tình hình, thấy rõ thuận lợi, thời cơ và khó khăn, nguy cơ, thách thức, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cố gắng gia tăng hợp tác, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị lệ thuộc, cô lập, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, tạo cơ sở, nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt, chú trọng tạo môi trường trong ấm, ngoài êm, lấy giữ vững bên trong là chủ yếu, bảo đảm cho đất nước thích nghi nhanh, hòa bình, ổn định và phát triển – điều kiện tiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch và những tác động từ bên ngoài.

  Để có cơ sở đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải luôn vững vàng, kiên định đường lối, quan điểm quốc phòng, an ninh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng. Thực hiện nhất quán: kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Kiên quyết, kiên trì giữ vững hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, kỷ cương, bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng, an ninh con người. Trên cơ sở đó, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, phát hiện sớm, xa và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố bên trong có thể gây đột biến. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên và tham gia có trách nhiệm, góp phần tích cực vào bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực và thế giới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; không ngừng nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

  Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là điều kiện bảo đảm cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thắng lợi. Do vậy, cần tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là hạt nhân lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng kiện toàn cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác thực thi pháp luật trên biển, bổ sung, hoàn thiện và phát huy vai trò của các biện pháp công tác Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển theo quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật chặt chẽ, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Biển Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, v.v. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

  Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là bảo vệ Tổ quốc trên hướng biển, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn dân tộc, nên trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mục tiêu cuối cùng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia – dân tộc trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

  Đại tá Đào Bá Việt,

   Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam

  Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân

  Tâm Trang (st)

  --- Bài cũ hơn ---

 • “Bỏ Túi” Cách Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Trong Công Việc
 • Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp – Giải Pháp Cho Doanh Nghiệp Việt Nam
 • Phát Triển Nông Nghiệp Việt Nam: Kiến Nghị Một Số Giải Pháp
 • Phát Triển Nông Nghiệp, Nông Thôn Bền Vững Ở Nước Ta
 • Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý, Rèn Luyện Kỷ Luật Trong Quân Đội
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Kiến Nghị Bộ Chính Trị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo
 • Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Thế Giới Biến Động
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Bối Cảnh Mới
 • Nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo. (Nguồn: Báo Giáo dục Việt Nam)

  Bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta phải quán triệt, thấu suốt quan điểm của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định và giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

  Trong thời đại ngày nay, sự phát triển khoa học và công nghệ cho phép con người mở rộng khả năng khai thác tài nguyên biển vượt qua các giới hạn về độ sâu và tiến tới khả năng sống ở môi trường biển. Trước sức ép ngày càng tăng về dân số và cạn kiệt dần tài nguyên trên đất liền, tiến ra biển và bảo vệ chủ quyền, tài nguyên biển trở thành một chiến lược lâu dài của nhiều nước trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia ven biển, có những lợi thế về vị trí địa lý tự nhiên và tiềm năng kinh tế, nên tiến ra biển, khai thác và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền các vùng biển, đảo là một nhiệm vụ chiến lược.

  Lịch sử dân tộc ta còn ghi lại bao lời tuyên bố vang vọng mãi với non sông đất nước, thấm sâu trong tâm trí con người Việt Nam như lời thề non nước; trong đó, có lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm Bộ đội Hải quân năm 1961: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lịch sử dân tộc cũng chứng tỏ rằng, Việt Nam tuy là nước nhỏ (xét cả về lãnh thổ, dân số, tiềm lực kinh tế và quân sự so với nhiều nước đã từng xâm lược nước ta), nhưng vẫn có thể tạo nên sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Đó là chiến lược: “Dĩ đoạn chế trường” (lấy ngắn chế dài) của Trần Quốc Tuấn; “Dĩ nhược chế cường, dĩ quá địch chúng” (lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều), “Dĩ đại nghĩa nhi hung tàn, dĩ chi nhân nhi địch cường bạo” (lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo) theo lời Nguyễn Trãi. Đặc biệt, để tạo nên sức mạnh to lớn trong cuộc kháng chiến 30 năm (1945 – 1975) của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chúng ta đã biết khai thác và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại để đánh thắng kẻ thù.

  Ngày nay, bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình trong nước đã đổi thay so với những thời kỳ trước, song truyền thống giữ nước cùng bài học chống ngoại xâm của ông cha vẫn giữ nguyên giá trị. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có các vùng biển, đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.

  1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo.

  2. Kiên trì giải quyết tranh chấp biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

  Trước tham vọng kiểm soát phần lớn Biển Đông của nước ngoài, chúng ta cần có những biện pháp thích đáng ở các cấp độ khác nhau: song phương, khu vực và toàn cầu. Một mặt, kiên trì theo đuổi các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS; mặt khác, coi trọng sử dụng hiệu quả cơ chế toàn cầu và khu vực, thông qua các diễn đàn của Liên hợp quốc và ASEAN để các tổ chức này có tiếng nói, thể hiện rõ quan điểm đối với hành vi vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên.

  3. Tập trung nỗ lực xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo vững mạnh.

  Trong bối cảnh bất ổn trên các vùng biển của Tổ quốc hiện nay, việc tập trung nỗ lực xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển, nhất là Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam,

  Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ biển và lực lượng Kiểm ngư vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là một yêu cầu bức thiết. Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển – giữ vai trò nòng cốt và gánh vác trách nhiệm nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc, cần được ưu tiên đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, đặc biệt là các lực lượng thường xuyên tuần tra trên biển và chốt giữ các đảo ở khơi xa. Cần phấn đấu để trong tương lai gần, Hải quân ta có đủ các lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm, Không quân Hải quân, Hải quân đánh bộ và pháo – tên lửa bờ biển…, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ nhân dân ta lao động sản xuất trên biển, sẵn sàng ngăn ngừa và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược từ hướng biển. Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách quản lý, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc cần được tiếp tục củng cố, hoàn thiện về tổ chức biên chế, tăng cường trang bị hiện đại, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cần được đầu tư bảo đảm đủ trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài, phương tiện cơ động…, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, cứu hộ – cứu nạn, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội trên vùng biển được phân công. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển theo phương châm “rộng khắp”, ở đâu có tàu, thuyền hoạt động trên biển, có dân định cư ở ven biển và trên đảo, ở đó có dân quân tự vệ; lấy các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã làm nòng cốt; tổ chức biên chế phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, bảo đảm tạo thành 3 tuyến: ven bờ, lộng, khơi; coi trọng xây dựng lực lượng hoạt động trên biển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Kiểm ngư là lực lượng cần sớm được xây dựng, đi vào hoạt động trong thời gian tới, với các đội tàu được trang bị hiện đại từ cấp Trung ương đến các vùng, các chi cục thuộc 28 tỉnh (thành phố) ven biển. Đây là lực lượng kiểm soát dân sự của Việt Nam, có đầy đủ thẩm quyền để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tàu cá nước ngoài; hỗ trợ ngư dân, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

  PHẠM TRANG – QUANG CHUYÊN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Làm Sao Để Quản Lý Được Thời Gian Của Bản Thân
 • Công Tác Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bài 3. Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Và Biên Giới Quốc Gia
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Biển Đông đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, chúng ta đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Vị trí, tầm quan trọng của Biển Đông và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng cả về mặt an ninh – quốc phòng lẫn thương mại quốc tế đối với các quốc gia trong khu vực do nằm trên tuyến đường hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới với mật độ tàu thuyền trọng tải lớn qua lại trung bình khoảng trên 41.000 chiếc/năm. Theo tài liệu nước ngoài, hơn 90% lượng vận tải thương mại thế giới được thực hiện bằng đường biển và 45% trong số đó phải đi qua vùng Biển Đông với trị giá khoảng 5.000 tỷ USD/năm, hơn 80% lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) được chuyên chở qua đây; lượng khí hóa lỏng được vận chuyển qua Biển Đông chiếm 2/3 tổng số lượng khí hóa lỏng được buôn bán trên thị trường thế giới.

  Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Biển Đông trở thành một trong những khu vực tồn tại nhiều tranh chấp phức tạp nhất thế giới, nếu xử lý không thích hợp, dễ dẫn đến nguy cơ xung đột quân sự, thậm chí chiến tranh, tác động tiêu cực đến ổn định, hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc trong và ngoài khu vực cũng khiến tranh chấp và tình hình ở khu vực Biển Đông thêm phức tạp, khó lường.

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, quân và dân ta đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Thành tựu về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã được Đại hội XII của Đảng khẳng định: “quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”(1). Tuy nhiên, tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp hơn đòi hỏi các giải pháp tổng thể về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế, kinh tế, xã hội.

  Hiện nay, tình hình quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta khá phức tạp, hàm chứa nhiều nhân tố bất ổn, đó là: tranh chấp ở Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, tác động và ảnh hưởng đến an ninh, hòa bình và phát triển của đất nước ta; tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường, xuất hiện nhiều nhân tố mới có tác động sâu sắc đến trật tự và cục diện thế giới, tác động trực tiếp đến phát triển tình hình ở khu vực Biển Đông; sự phối hợp, thống nhất về nhận thức và hành động trong nhân dân và một số cán bộ về vấn đề chủ quyền biển, đảo còn chưa cao, dẫn đến khó khăn trong chỉ đạo, điều hành; các thế lực phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá Đảng và Nhà nước ta; kinh nghiệm quản lý biển, đảo của chúng ta còn hạn chế, năng lực, trang thiết bị của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển cần tiếp tục được củng cố và tăng cường.

  Là một bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia Việt Nam, không gian sinh tồn và là điều kiện vật chất để xây dựng, phát triển đất nước, biển, đảo có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và phát triển của đất nước ta. Do đó, quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam không chỉ có ý nghĩa là bảo vệ không gian lãnh thổ, lợi ích mọi mặt mà còn là bảo vệ chế độ, Nhà nước.

  Công tác quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo

  Quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo chính là quá trình thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước ta trên các đảo, vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng pháp luật của Nhà nước với các hoạt động kinh tế – xã hội, các hoạt động trên biển, đảo nhằm duy trì và phát triển các mối quan hệ, các hoạt động đó trong trật tự, theo đúng quy định của Nhà nước. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo vừa mang yếu tố đối nội, vừa mang yếu tố đối ngoại. Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo bao gồm những lĩnh vực sau:

  1- Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhận thức rõ tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn và nhất quán về biển, đảo. Đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW (khóa X), ngày 9-2-2007, “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2022”, đây là lần đầu tiên Đảng ta có một Chiến lược biển toàn diện, có tầm nhìn chiến lược rộng, tính bao quát cao trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế, môi trường…

  2- Tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Trong bối cảnh tình hình tranh chấp ở Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, song với truyền thống bất khuất của dân tộc, ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã bảo vệ vững chắc chủ quyền. Cụ thể là, bảo vệ tốt danh nghĩa chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa; quản lý và bảo vệ vững chắc 21 đảo, bãi với 33 điểm đóng quân ở quần đảo Trường Sa, bảo vệ tốt vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý.

  Cùng với đó là việc ta đã giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, quyền và lợi ích trên các vùng biển Việt Nam thông qua việc duy trì hệ thống và hoạt động của 15 nhà giàn DK trên vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

  3- Kiên trì, kiên quyết đấu tranh đối với các vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam trước sau như một khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường này được thể hiện nhất quán trong các văn bản pháp luật về biển đã được ban hành, như Nghị quyết của Quốc hội năm 1994 phê chuẩn Công ước Luật Biển cũng như trong các phát biểu, tuyên bố chính thức khác của Việt Nam.

  Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư tích cực, chủ động tiến hành hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật Việt Nam trên vùng biển Việt Nam, qua đó góp phần tích cực vào việc duy trì an ninh trật tự, an toàn trên biển, thể hiện rõ vai trò quản lý và bảo vệ vùng biển của Việt Nam.

  4- Phát triển kinh tế biển, đảo, gắn phát triển kinh tế với an ninh, quốc phòng. Thực hiện Chiến lược biển, trong thời gian qua, kinh tế biển, đảo đã có bước phát triển mạnh mẽ.

  Thứ nhất, chúng ta đã phát triển được hệ thống 15 khu kinh tế biển với trên 100 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký gần 39 tỷ USD và hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng vạn lao động và là động lực để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng và cả nước.

  Thứ hai, kinh tế thủy sản tăng trưởng liên tục ở mức bình quân 5% – 7%/năm, trong đó giá trị xuất khẩu của năm 2006 tăng 250 lần so với năm 1981. Xuất khẩu thủy sản năm 2022 đạt 8,3 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2022.

  Thứ ba, trong nhiều năm qua, việc khai thác dầu khí ở các vùng biển Việt Nam đóng góp từ 18% – 26%/năm cho GDP, góp phần tăng trưởng GDP toàn quốc.

  Thứ tư, du lịch biển, đảo luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước (trên 70% tổng lượng khách quốc tế và trên 50% tổng lượng khách nội địa). Chỉ tính riêng năm 2022, ngành du lịch đóng góp 6,6% GDP quốc gia, trong đó du lịch biển, đảo chiếm tỷ trọng lớn.

  7- Hoàn thiện thiết chế quản lý biển, đảo. Từng bước xây dựng và hoàn thiện thiết chế quản lý biển, đảo thông qua việc hình thành một số lực lượng thực thi pháp luật trên biển đồng thời với việc nâng cao vai trò và trách nhiệm của lực lượng biên phòng, hải quân. Về tổ chức, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về biển, đảo cùng với sự phân công trách nhiệm cụ thể về các lĩnh vực quản lý nhà nước về biển, đảo giữa các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Kết hợp giữa quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ về biển, đảo.

  8- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Công tác đào tạo, hình thành nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới được chú trọng và quan tâm. Bên cạnh việc đào tạo chính khóa cho các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biển, đảo, nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước tổng hợp về biển, đảo, kiến thức pháp luật đã được tổ chức ở các bộ, ngành, địa phương. Việc hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực biển, đảo cũng được mở rộng với nhiều đối tác khác nhau.

  Các bài học kinh nghiệm

  Trên cơ sở đánh giá các thành tựu cũng như những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm.

  Một là, chủ quyền biển, đảo là vấn đề thiêng liêng đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Do đó, bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần phải phát huy sức mạnh của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước, trong đó có sự phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng cấp.

  Hai là, quản lý và bảo vệ chủ quyền phải dựa trên nền tảng bất biến là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể để bị xâm phạm, song cũng cần linh hoạt trong biện pháp triển khai theo từng thời điểm, từng hoàn cảnh với mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.

  Bốn là, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao giữa các cơ quan nhà nước, giữa các bộ và nhân dân về chủ trương, đường lối quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo để phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

  Năm là, tích cực, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam thông qua hợp tác chính trị, quốc phòng – an ninh; răn đe về mặt quân sự; đề cao ý chí bất khuất, kiên cường, anh dũng của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

  (1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2022, tr. 58 – 59

  (2) Chúng ta đã giải quyết dứt điểm vấn đề phân định biển với Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ; với Thái Lan trong Vịnh Thái Lan; giải quyết vấn đề phân định thềm lục địa với In-đô-nê-xi-a; tiến hành khai thác chung dầu khí với Ma-lai-xi-a; hợp tác nghề cá với Trung Quốc; thiết lập đường dây nóng giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc; Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia… Đồng thời, ta tiến hành tuần tra chung với Thái Lan, Cam-pu-chia và Trung Quốc; hợp tác nghiên cứu khoa học biển với Phi-líp-pin

  Theo Tạp chí Cộng sản

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Sao Để Quản Lý Được Thời Gian Của Bản Thân
 • Quản Lý Thời Gian Là Gì? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả
 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian
 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian Làm Việc Tại Công Trình Bằng Di Động
 • Bí Quyết Lập Lịch Bảo Trì Và Giám Sát Thực Hiện Công Việc Tại Công Trình Bằng Di Động
 • Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Thời Gian Tới
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tình Hình Mới
 • Quản Lý, Bảo Vệ Chủ Quyền, An Ninh Biên Giới, Biển Đảo Quốc Gia
 • Bài 2: Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo
 • Giải Pháp Quy Hoạch Và Phát Triển Đô Thị Bền Vững Trong Tạo Lập Công Trình Xanh
 • Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Giai Phap Quan Ly, Bao Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tinh Hinh Moi, Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới, Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới, Sự Cần Thiết Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Bien Phap Tang Cương Quan Lý Các Moi Quan He Quan Nhan Tring Tinh Hinh Moi, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hôi Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Đồng Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ, Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình , êu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hìn, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở , Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mmois Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Sự Cần Thiết Yêu Cầu , Biện Pháp Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Dơn Vị C, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Sự Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Sự Cần Thiết Yêu Cầu , Biện Pháp Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Dơn Vị C, Các Biện Pháp Cơ Bản Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Yêu Cầu Và Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Bien Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mói Quan Hẹ Của Quan Nhan, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Nội Dung Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Mối Quan Hệ Xã Hội Cuối, Đông Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cương Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tìn, ông Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cương Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Đồng Chí Cho Biếtcác Biện Pháp Tăng Cường Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, Những Bien Pháp Tăng Cường Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mói, Biện Pháp Tăng Cường Mối Quan Hệ Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Biện Pháp Quản Lý Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Dong Chi Trinh Bay Quan Ky Bao Ve Chu Quyen Bien Dao, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Dong Chi Trinh Bay Quan Ky Bao Ve Chu Quyen Bien Daodao, Pháp Lệnh Về Quyền ưu Đãi Miễn Trừ Dành Cho Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Bai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị , Hãy Giải Thích Cơ Sở Của Biện Pháp Kỹ Thuật Sau Phải Làm Đất Thật Tơi Xốp, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Giải Pháp Quản Lý Môi Trường, Các Giải Pháp Chống Biểu Hiện Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa, Quan Hệ Mỹ – Trung Hợp Tác Và Cạnh Tranh Luận Giải Dưới Góc Độ Cân Bằng Quyền Lực, Mot So Giai Phap Phong Chong Chien Luoc Dien Bien Hoa Binh, Tiềm Năng Và Giải Pháp Phát Triê ̉ N Du Lịch Dải Ven Biển Hà Tiên, Biện Pháp Quản Lý Các Môi Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhâ, Biện Pháp Nâng Cao Tác Phong Quân Nhân, Yêu Câu Biên Phap Tcqlcmqhxhc Quân Nhân Tthm, Giải Pháp Xây Dựng Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Nòng Cốt, Giải Pháp Xử Lý Nước Thải Y Tế Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Một Số Giải Pháp Cơ Bản Phát Huy Dân Chủ Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý GdĐh, Phương Pháp Giai Bài Tập Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể, Phương Hướng, Giải Pháp Cơ Bản Phòng, Chống ‘diễn Biến Hòa Bình’, Bạo Loạn Lật Đổ?, Muc Tieu Phuong Thuc Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Dao Cua Đang Nha Nuoc Ta Trong Tinh Hinh Moi, Các Chiến Lược Và Giải Pháp Quản Lý Giao Thông Cho Hà Nội, Những Giải Pháp Phát Huy Dân Chủ. Giữ Nghiêm Kỷ Luật Quân Đội, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ ở Cơ Quan, Yeu Cau Giai Phap Hoc Tap Ren Luyen Dao Duc Cach Mang Cua Quan Nhan, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhâ, Quan Điểm, Thực Trạng, Giải Pháp Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Việt Nam, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Lãnh Đạo Quản Lý, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đầu Tư Công, Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước Đối Với Giáo Viên, Giai Pháp Cơ Bản Phòng Chống Vi Phamjlir Luật Trong Quân Đội, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Hãy Phân Tích Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ, Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N, Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, ự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân N, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Người Quân, Yêu Cầu Sự Cần Thiết, Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Giai Phap Day Manh Phat Trien Duong Loi Quan Diem Cua Dang, Đồng Chí Hãy Trình Bày Những Nội Dung, Giải Pháp Cơ Bản Của Đảng , Nhà Nước Ta Về Quản Lý Và Bảo Vệ, Yeu Cầu , Sự Cần Thiết,giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân , Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Đề Tài: Các Biện Pháp Quản Lý Nhằm Đẩy Mạnh ứng Dụng Cntt Trong Dạy Học Tại Trường Thpt Hoà Phú, Chi, Nêu Yêu Cầu Và Giải Pháp Đẩy Mạnh Học Tập Và Rèn Luyện Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân Phấn Đấu Xứng, Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân L, Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ, Công Viên Chức ở Cơ Quan, ự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu , Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Bài Thu Hoạch Nhiệm Vụ Giải Pháp Đấu Tranh Với Các Quan Điểm Sai Trái Thù Địch Hiện Nay, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân, Chủ Trương Và Giải Pháp Về Công Tác Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Theo Tinh Thần Nghị Quyết 769 Của Quân , Sự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, ự Cần Thiết Giải Pháp Cơ Bản Đẩy Mạnh Học Tập, Rèn Luyện, Đạo Đức Cách Mạng Của Quân Nhân, Phấn Đẫu, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội,

  Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Giai Phap Quan Ly, Bao Ve Chu Quyen Bien Dao Viet Nam, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tinh Hinh Moi, Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới, Biển, Đảo Việt Nam Trong Tình Hình Mới, Sự Cần Thiết Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Tình Hình Mới, Bien Phap Tang Cương Quan Lý Các Moi Quan He Quan Nhan Tring Tinh Hinh Moi, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hôi Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mới, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Những Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sơ, Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Đồng Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ, Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình , êu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hìn, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Nêu Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Môi Quan Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hì, Yêu Câu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, Những Biện Pháp Tu Táp Tăng Chiều Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở , Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mmois Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Sự Cần Thiết Yêu Cầu , Biện Pháp Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Dơn Vị C, Sự Cần Thiết, Yêu Cầu, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Sự Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị, Sự Cần Thiết Yêu Cầu , Biện Pháp Tăng Cường Quản Lí Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Dơn Vị C, Các Biện Pháp Cơ Bản Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Yêu Cầu Và Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Bien Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mói Quan Hẹ Của Quan Nhan, Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Nội Dung Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Mối Quan Hệ Xã Hội Cuối, Đông Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cương Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tìn, ông Chí Cho Biết Các Biện Pháp Tăng Cương Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo, Đồng Chí Cho Biếtcác Biện Pháp Tăng Cường Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình, Những Bien Pháp Tăng Cường Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở Trong Tình Hình Mói, Biện Pháp Tăng Cường Mối Quan Hệ Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Mẫu Văn Bản Xác Nhận Vốn Pháp Định Của Cơ Quan Tổ Chức Có Thẩm Quyền, Biện Pháp Quản Lý Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân, Dong Chi Trinh Bay Quan Ky Bao Ve Chu Quyen Bien Dao, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Dong Chi Trinh Bay Quan Ky Bao Ve Chu Quyen Bien Daodao, Pháp Lệnh Về Quyền ưu Đãi Miễn Trừ Dành Cho Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Bai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị, Ai Nhận Thức Cần Thiết Yêu Cầu Biện Pháp Tăng Quan Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Cảu Quân Nhân ở Đơn Vị , Hãy Giải Thích Cơ Sở Của Biện Pháp Kỹ Thuật Sau Phải Làm Đất Thật Tơi Xốp, Một Số Giải Pháp Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình, Giải Pháp Quản Lý Môi Trường,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Quản Lý Thời Gian Tối Ưu Dành Cho Người Bận Rộn: Đừng Nghĩ Đầu Tắt Mặt Tối Sẽ Giúp Bạn Làm Việc Hiệu Quả Và Sáng Tạo Hơn
 • 20 Cách Giúp Bạn Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả (Phần 1)
 • Bộ Kỹ Năng Và Phương Pháp Quản Lý Thời Gian Không Thể Thiếu Trong Doanh Nghiệp
 • Top 3 Phương Pháp & Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Siêu Hiệu Quả
 • Muốn Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả, Hãy Chú Ý 7 Điều Sau
 • Báo Cáo Chuyên Đề “Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới”

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nào Để Phát Triển Đô Thị Thông Minh? – Rotechcons
 • Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang
 • Văn Hoá Ẩm Thực Hà Nội Xưa Và Nay
 • Chuyên Đề : Một Số Giải Pháp Để Rèn Chữ Đẹp Cho Học Sinh Tiểu Học
 • Rác Thải Nhựa Trong Sinh Hoạt – Giải Pháp Nào Thay Thế?
 • Nhằm tuyên truyền sâu rộng những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là những chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”, và gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2022 và tầm nhìn đến 2045, ngày 05/12/2018, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi báo cáo tuyên truyền về chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” đến cán bộ, sinh viên của Trường.

  Đại tá Phạm Quang Oánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo nội dung tuyên truyền

  Buổi báo cáo chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình cảm của tập thể Trường Đại học Cần Thơ hướng về biển, đảo Việt Nam, mà còn giúp cán bộ, sinh viên Nhà trường tăng cường nhận thức về biển đảo, về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong giải quyết vấn đề trên biển; từ đó hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

  Đông đảo cán bộ, sinh viên Trường tham dự buổi tuyên truyền

  (Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Cục Biển Và Hải Đảo Thành Phố Đà Nẵng
 • Phương Pháp Quản Lý Thời Gian Bằng To Do List
 • Làm Gì Để Phát Triển Văn Hóa Đọc?
 • Quyết Liệt Đấu Tranh, Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy
 • Tăng Cường Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tội Phạm Ma Túy
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Bối Cảnh Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Nào Cho Quy Hoạch Đô Thị Bình Dương
 • Tìm Giải Pháp Quy Hoạch Phát Triển Đô Thị Thích Ứng Với Ngập Lụt
 • Luận Văn: Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng, 9 Điểm!
 • Tìm Giải Pháp Cho Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng
 • Bảo Tồn Và Phát Triển Ẩm Thực Truyền Thống Việt Nam
 • Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là mục tiêu,

  là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta (canhsatbien.vn)

  Kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính toàn cầu (2008 – 2009) đến nay, thế giới đang có những thay đổi rất sâu sắc, hướng tới một cục diện “đa trung tâm, đa tầng nấc”. Năm 2022 đã chứng kiến nhiều biến động to lớn, tác động mạnh mẽ tới môi trường hòa bình, ổn định của nước ta, đơn cử như cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc, vấn đề “Brexit” bế tắc, chưa rõ lối thoát… Những sự kiện trên báo hiệu một thời kỳ mới đang hình thành trong quan hệ quốc tế với sáu đặc điểm mới:

  Một là, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, chủ nghĩa dân túy và xu hướng bảo hộ thương mại chưa có dấu hiệu suy giảm. Tại Mỹ, Tổng thống Đô-nan Trăm đã đưa ra nhiều tuyên bố và biện pháp bảo hộ thương mại mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Tình hình trên đã tác động mạnh tới dòng thương mại và đầu tư toàn cầu. Năm 2022, tăng trưởng thương mại toàn cầu chỉ đạt khoảng 1%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Năm 2022, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc tiếp tục tác động sâu sắc tới các xu hướng lớn trong kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu, khiến nền kinh tế thế giới có nguy cơ rơi trở lại thời kỳ suy thoái.

  Hai là, quan hệ giữa các nước lớn về cơ bản vẫn được duy trì trong khuôn khổ vừa hợp tác, vừa đấu tranh, nhưng mặt đấu tranh, nhất là cạnh tranh chiến lược, đang gia tăng và thay đổi rất căn bản. Từ sau khi bán đảo Crưm được sáp nhập vào Nga, Mỹ và các nước phương Tây đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm bao vây, cấm vận nước Nga. Với Trung Quốc, một mặt, Mỹ vẫn duy trì đối thoại và hợp tác ở một mức độ nhất định; mặt khác, gia tăng nhiều biện pháp mạnh để răn đe, như tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông (FONOF); gia tăng sự hiện diện ở khu vực thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở… Trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc, việc Mỹ siết chặt các biện pháp quản lý về công nghệ và sở hữu trí tuệ… đã đẩy cuộc cạnh tranh thương mại lên nấc thang mới. Sự điều chỉnh trong cách nhìn nhận về đối tác, đối tượng của Mỹ đối với nước Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ tác động rất lớn tới cục diện thế giới và khu vực trong những năm tới.

  Ba là, sau hơn 3 năm cầm quyền, chính sách đối ngoại của Mỹ với mục tiêu “nước Mỹ trên hết” đã được triển khai sâu rộng với nhiều đảo lộn, như: 1- Mỹ yêu cầu các đồng minh phải đàm phán lại nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Mỹ cho là bất lợi với mình và yêu cầu đồng minh phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn, rõ nhất là tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; 2- Tình hình nội bộ nước Mỹ vẫn vô cùng phức tạp, ảnh hưởng lớn tới hoạt động đối ngoại; 3- Mỹ tiếp tục coi trọng và tăng cường can dự khu vực châu Á – Thái Bình Dương với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn…; 4- Mỹ gia tăng chi tiêu quốc phòng, duy trì triển khai các lực lượng tiền tiêu bằng cách tăng số lượng tàu chiến từ 270 chiếc lên 350 chiếc và dự báo phần lớn trong số này sẽ được tập trung ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

  Bốn là, thời gian qua nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại rõ rệt và bộc lộ nhiều vấn đề cho thấy, mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã đến giới hạn. Công cuộc cải cách toàn diện, đặc biệt là các biện pháp cải cách trọng cung để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định xã hội… chưa thực sự phát huy được tác dụng. Thậm chí, nhiều nỗ lực cải cách ở Trung Quốc đã bị chậm lại. Tuy nhiên, phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm cải cách, mở cửa (1978 – 2022), Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định, từ nay tới năm 2022 vẫn là “thời cơ chiến lược” đối với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, nhưng với một vị thế mới, được xác lập từ sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về đối ngoại, đến nay Trung Quốc đã cơ bản chuyển từ chủ trương “giấu mình chờ thời”, sang “nỗ lực lập công”, gia tăng các hoạt động nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực, quân sự hóa và tiếp tục củng cố các thực thể mà Trung Quốc đã cải tạo và chiếm đóng trái phép ở Biển Đông thời gian qua. Mặt khác, từ sau khi xảy ra cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc ưu tiên duy trì ổn định nội bộ, tạo công ăn việc làm, giữ ổn định trong quan hệ với Mỹ, tranh thủ vai trò của các nước láng giềng, nhất là các nước ASEAN. Trung Quốc đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) và xây dựng Cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh.

  Năm là, thời gian gần đây chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các thách thức an ninh phi truyền thống, như hoạt động khủng bố, khủng hoảng di cư, dịch bệnh, vấn đề an ninh nguồn nước, lương thực, khan hiếm tài nguyên… diễn ra ngày càng gay gắt, đòi hỏi các quốc gia phải dành sự quan tâm nhiều hơn để giải quyết. Trong bối cảnh đó, do tương quan so sánh lực lượng đang thay đổi nhanh, nên các cơ chế quản trị toàn cầu cũng đang từng bước được sắp xếp lại hoặc đang phải cải tổ để thích ứng với vấn đề quản trị toàn cầu trong bối cảnh mới, trong đó vai trò và tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi ngày càng gia tăng.

  Sáu là, đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, năm 2022 vẫn tiếp tục các xu thế phát triển của năm 2022, cũng như tiếp tục là trọng tâm chiến lược của tất cả các nước lớn. Nhiều khả năng Mỹ sẽ tập trung ưu tiên các biện pháp đơn phương, nhất là về quân sự; gia tăng sự hiện diện về quân sự ở khu vực. Đối với ASEAN, trong năm 2022, Cộng đồng này gặp nhiều thách thức khi tại một số nước thành viên sẽ diễn ra bầu cử, ảnh hưởng không nhỏ tới năm Chủ tịch ASEAN của Thái Lan cũng như Việt Nam khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2022 từ Thái Lan.

  Bản chất vấn đề Biển Đông đã thay đổi sâu sắc

  Vấn đề Biển Đông thời gian qua đã trở thành tâm điểm tập hợp lực lượng của các nước lớn. Nếu tính từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX đến nay, có thể chia sự phát triển của vấn đề Biển Đông thành ba giai đoạn.

  Giai đoạn thứ ba (từ năm 2010 đến nay): Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Trung Quốc gia tăng các đòi hỏi chủ quyền vô lý, cải tạo các cấu trúc địa lý thành đảo nhân tạo và quân sự hóa trái phép. Bản chất vấn đề Biển Đông được mở rộng hơn, trở thành tâm điểm tập hợp lực lượng và cạnh tranh giữa các nước lớn. Các nước ngoài khu vực, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a… bắt đầu can dự vấn đề Biển Đông nhân danh an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và bằng nhiều biện pháp khác nhau, chủ yếu là thông qua các biện pháp ngoại giao đa phương và trên thực địa; khía cạnh an ninh được mở rộng cả ở trên biển và trên không.

  Với việc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) nhiều lần ra tuyên bố chung về vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, trong đó đề cập đến vấn đề Biển Đông và Tòa Trọng tài ra phán quyết ngày 12-7-2016 cho thấy, vấn đề Biển Đông đã được quốc tế hóa ở mức cao nhất từ trước tới nay. Vấn đề Biển Đông đã có bước ngoặt lớn về mặt pháp lý và ngoại giao. Thực tiễn tình hình cho thấy, Trung Quốc tiến hành cải tạo các cấu trúc đá thành đảo nhân tạo một cách phi pháp, mưu toan tạo ra “việc đã rồi” thay đổi nguyên trạng trên thực địa trái phép, trong khi Phi-líp-pin đã cơ bản thay đổi nguyên trạng về pháp lý. Gần đây tình hình Biển Đông lắng dịu, chủ yếu do sự điều chỉnh chính sách của Trung Quốc nhằm tranh thủ sự hợp tác của chính quyền mới ở Phi-líp-pin, xoa dịu dư luận khu vực để tập trung đối phó với Mỹ, nhất là trong cuộc chiến thương mại và duy trì ổn định nội bộ. Các nước trong khu vực, như Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a cũng điều chỉnh chính sách để tranh thủ các dự án hợp tác với Trung Quốc về ngắn hạn. Trung Quốc cũng đã tuyên bố phấn đấu hoàn thành xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) trong vòng 3 năm. Do vậy, tình hình Biển Đông được dự báo từ nay đến hết năm 2022 sẽ có phần dịu đi.

  Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mới

  Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là mục tiêu, là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Từ thực tiễn bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian qua, có thể rút ra một số điểm đáng chú ý sau:

  Thứ hai, xử lý khéo léo quan hệ với Trung Quốc nhằm quản lý bất đồng trên biển và ổn định quan hệ với Trung Quốc bằng nhiều biện pháp khôn khéo, mềm dẻo, vừa có lý, vừa có tình, nhất là thông qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

  Việt Nam hiện là nước duy nhất ở khu vực đã phân định xong biên giới biển trong Vịnh Bắc Bộ và có rất nhiều kinh nghiệm phong phú trong giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ đối với Trung Quốc. Tháng 10-2011, hai nước đã ký kết Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc (gọi tắt là Tuyên bố 6 điểm). Đây là nhận thức chung quan trọng giữa hai nước để quản lý xung đột và từng bước tiến tới giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, không để vấn đề này ảnh hưởng tới các lĩnh vực hợp tác khác.

  Trong quan hệ song phương, Việt Nam và Trung Quốc đã nỗ lực mở ra hai kênh đàm phán song phương, đó là kênh đàm phán về các vấn đề ít nhạy cảm trên biển và đàm phán về phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, từ đó góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ mục tiêu phát triển. Hai bên tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ sâu rộng trên tất cả các mặt, nhất là về kinh tế – thương mại. Do vậy, quan hệ kinh tế – thương mại Việt Nam – Trung Quốc phát triển tích cực và đã cán mốc 100 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2022, sớm hơn một năm so với thỏa thuận của hai nước.

  Thứ ba, tham gia tích cực và sử dụng các cơ chế của ASEAN. Do ASEAN có lợi ích to lớn, sát sườn trong vấn đề Biển Đông và không phải tất cả các nước thành viên ASEAN đều có lợi ích trực tiếp trong vấn đề Biển Đông, nên Việt Nam đã phải hết sức kiên trì và nỗ lực khi xử lý vấn đề Biển Đông trong khuôn khổ ASEAN ở cả hai cấp độ.

  Trong nội bộ ASEAN đã cơ bản hình thành các nhóm nước có quan điểm lập trường tương tự nhau (ASEAN-4, ASEAN-6…), góp phần xây dựng và duy trì được lập trường chung trong ASEAN về vấn đề Biển Đông, phản ánh được lợi ích của Việt Nam. Sự khác biệt trong ASEAN là khó tránh khỏi do lợi ích khác nhau, quan điểm khác nhau và sự tác động từ bên ngoài, nhưng một khi ASEAN đã hình thành tiếng nói đa số, các nước còn lại đều nhất trí chấp nhận theo nguyên tắc đồng thuận.

  Trong các quan hệ đối ngoại của ASEAN, Việt Nam đã góp phần duy trì được vai trò trung tâm của ASEAN, nêu được vấn đề Biển Đông ở mức phù hợp, góp phần cùng ASEAN quản lý các mối quan hệ đối ngoại, nhất là tại các cơ chế quan trọng, như Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)… Thực tế cho thấy, tại các diễn đàn này, hầu hết các nước đều chủ động đề cập vấn đề Biển Đông ở những mức độ khác nhau. Tiếng nói của các nước đối tác rất quan trọng, góp phần cùng ASEAN duy trì sự quan tâm về vấn đề này.

  Thứ tư, đề cao vấn đề tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không. Việt Nam đề cao tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực, tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế và tranh thủ sự hợp tác với các nước trên thế giới để bảo vệ các lợi ích chính đáng của mình. Đây là mẫu số chung quan trọng giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

  Thứ năm, xử lý khôn khéo, kịp thời các vụ, việc phát sinh, đồng thời tăng cường củng cố thực lực quốc phòng, năng lực của các lực lượng trên biển. Nhiều vụ, việc phát sinh đã được xử lý kiên quyết, khéo léo theo phương châm “biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự”, không để ảnh hưởng tới tổng thể chính sách đối ngoại của đất nước.

  Bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay đang và sẽ có những thay đổi sâu rộng. Về ngắn hạn, tình hình khu vực được dự báo vẫn tương đối ổn định, nhưng về trung và dài hạn, ngày càng xuất hiện nhiều yếu tố rủi ro, khó lường, nhất là về cạnh tranh giữa các nước lớn ở khu vực. Bên cạnh chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã được định hình với năm trụ cột như đã nêu trên, cần tính tới một số điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

  Một là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, quán triệt tình hình mới, đặc biệt là tổ chức rút kinh nghiệm một cách khách quan, khoa học trong cách xử lý các vấn đề biển, đảo của chúng ta thời gian qua.

  Hai là, trong xử lý vấn đề biển, đảo, quan trọng nhất là sự thống nhất và đoàn kết nội bộ từ Trung ương tới từng người dân. Công tác thông tin, tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, liên tục và kịp thời để người dân hiểu và nắm được tình hình, các chủ trương, biện pháp mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiến hành để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tránh sự manh động, tụ tập đông người…

  Ba là, phán quyết của Tòa Trọng tài theo UNCLOS năm 1982 đã làm rõ khá nhiều điểm. Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng những kết quả này trong thời gian tới, nhất là chuẩn bị cho giai đoạn phân định biển về lâu dài; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý, luật sư về luật biển nói riêng cũng như trong các lĩnh vực công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế nói chung.

  Bốn là, trên thực địa cũng như trên mặt trận ngoại giao, cần tiếp tục công khai hóa, kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao, báo chí truyền thông và quốc phòng – an ninh; tiếp tục phát huy vai trò của giới học giả…

  Năm là, trong xử lý quan hệ đối với Trung Quốc, tiếp tục sử dụng các biện pháp, chính sách ngoại giao, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao để ổn định tình hình, giương cao ngọn cờ hòa bình và UNCLOS để tập hợp lực lượng, duy trì các kênh đàm phán ngoại giao và đối thoại song phương; tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư; thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu biên giới và tuần tra chung cả trên bộ và trên biển để hạn chế, phòng ngừa các sự cố ngoài ý muốn.

  Sáu là, ASEAN vẫn là một kênh rất quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta, vì vậy, cần tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi về vấn đề Biển Đông ở các cơ chế đối ngoại của ASEAN để duy trì sự quan tâm của các nước lớn ngoài khu vực, phối hợp tốt với các thành viên ASEAN để thúc đẩy xây dựng thành công một COC hiệu quả, có tính ràng buộc trong thời gian tới và duy trì đoàn kết, nhất trí trong ASEAN…

  Bảy là, trong tập hợp lực lượng trên phạm vi toàn cầu, vấn đề Biển Đông hiện nay đã được quốc tế hóa ở mức cao nhất, cần nêu vấn đề Biển Đông cho phù hợp với từng diễn đàn; tiếp tục tận dụng cơ hội để trao đổi thông tin, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để xây dựng lực lượng, phát triển các năng lực trên biển về mọi mặt, như dự báo thời tiết, chấp pháp trên biển, cứu hộ, cứu nạn./.

  TS. Trần Việt Thái, Học viện Ngoại giao/tapchicongsan.org.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiến Nghị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Thế Giới Biến Động
 • Kiến Nghị Bộ Chính Trị Giải Pháp Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo
 • Tuyên Truyền Đối Ngoại Về Bảo Vệ Chủ Quyền Biển, Đảo Trong Quân Chủng Hải Quân
 • Quản Lý Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Bảo Vệ Chủ Quyền Các Vùng Biển, Đảo Của Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100