Top 18 # Thuyết Minh Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Thuyết Minh Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh Môi Trường / 2023

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Boä Xaây döïng

TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1

CC1

526 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 21, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : (08) 8 222 059 – Fax : (08) 8 290 500 E-mail: tctxd1@hcm.vnn.vn

BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO AN NINH, VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, PHOØNG CHOÁNG CHAÙY NOÅ 1. Quy ñònh chung. –

Ñôn vò thi coâng seõ coù moät boä phaän chuyeân traùch toå chöùc, kieåm tra an toaøn vệ sinh môi trường.

Taïi coång ra vaøo coâng tröôøng coù baûng noäi qui quy ñònh cuûa coâng tröôøng veà coâng taùc An toaøn lao ñoäng vaø Veä sinh moâi tröôøng.

Keát hôïp vôùi Ban Quaûn lyù Döï aùn giôùi thieäu qui ñònh chung cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, löu yù caùc coâng taùc coù nguy cô maát an toaøn, caùc giaûi phaùp phoøng choáng cuûa nhaø thaàu.

Heä thoáng bieån baùo, tieâu leänh, noäi quy phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ñeå nôi deã nhìn thaáy.

Khi xaûy ra söï coá phaûi baùo ngay laäp töùc cho caùc cô quan lieân quan vaø toå chöùc xöû lyù ngay baèng löïc löôïng, ñieàu kieän saün coù taïi coâng tröôøng.

Do coâng trình thi coâng ngay beân trong khu vöïc cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, vôùi yeâu caàu vöøa thi coâng, vöøa khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình khaùc, neân vaán ñeà an ninh, an toaøn, veä sinh moâi tröôøng, phoøng chaùy, chöõa chaùy, … phaûi ñöôïc tính toaùn, xem xeùt löïa choïn caùc phöông aùn, bieän phaùp töø khaâu boá trí maët baèng, gia coâng cheá taïo, thi coâng xaây laép, söûa chöõa ñeán vieäc vaän chuyeån, baûo quaûn caùc thieát bò maùy moùc vaät tö.

Do ñaëc thuø cuûa coâng trình laø thi coâng ngay trong khu vöïc saûn xuaát cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi neân Nhaø thaàu luoân yù thöùc ñöôïc vieäc phaûi ñöa coâng taùc ñaûm baûo veà vaán ñeà an ninh an toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng leân haøng ñaàu.

Thaønh laäp ñoäi baûo veä coâng tröôøng phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc boä phaän an ninh chöùc naêng cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi ñeå ñeà ra noäi qui coâng tröôøng vaø thöôøng xuyeân tuaàn tra khu vöïc coâng tröôøng nhaèm ngaên chaën nhöõng haønh ñoäng phaù hoaïi, troäm caép, gaây roái, …

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 1/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Giôø laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän nghieâm ngaët, trong giôø laøm vieäc haïn cheá toái ña vieäc ra vaøo cuûa coâng nhaân, chæ coù coâng nhaân do yeâu caàu coâng vieäc môùi ñöôïc pheùp ra khoûi phaïm vi coâng tröôøng, … nhaèm traùnh aûnh höôûng ñeán vieäc quaûn lyù thi coâng vaø an ninh an toaøn cuûa Nhaø maùy nöôùc.

Caùn boä, coâng nhaân ñöôïc tuyeån choïn phuïc vuï cho coâng trình naøy laø nhöõng ngöôøi coù lyù lòch roõ raøng, haïnh kieåm toát, chöa töøng vi phaïm kyõ luaät vaø caùc noäi quy cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1.

Caùc tröôøng hôïp gaây roái traät töï trò an hoaëc coù quan heä, moùc ngoaëc vôùi caùc thaønh phaàn xaáu ngoaøi xaõ hoäi seõ bò cho thoâi vieäc.

3. Bieän phaùp ñaûm baûo Veä sinh moâi tröôøng. Vai troø cuûa Ban chæ huy coâng tröôøng

Ban chæ huy coâng tröôøng seõ laäp ra caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng nôi thi coâng vaø khu vöïc laân caän, nhö bieän phaùp che chaén, choáng buïi, khoùi, choáng oàn, boá trí giôø giaác thi coâng hôïp lyù cho töøng coâng taùc, nhaát laø caùc coâng taùc deã gaây oàn, gaây oâ nhieãm, söû duïng maùy moùc thieát bò phuø hôïp, tuaân theo caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chæ soá tieáng oàn, khoùi, …

Caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng seõ ñöôïc keát hôïp chaët cheõ, phuø hôïp vôùi bieän phaùp thi coâng.

Ban chæ huy coâng tröôøng seõ toå chöùc moät nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cho coâng taùc veä sinh moâi tröôøng. Boä phaän naøy seõ tröïc tieáp thöïc hieän caùc coâng vieäc nhö queùt doïn veä sinh coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän, töôùi nöôùc choáng buïi, thu gom raùc thaûi trong thi coâng, …

Ban chæ huy coâng tröôøng ñöôïc giao toaøn quyeàn quaûn lyù, giaûi quyeát moïi vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc veä sinh moâi tröôøng vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc phaùp lyù vôùi caùc cô quan chính quyeàn sôû taïi, vôùi Ban Quaûn lyù döï aùn cuûa Chuû ñaàu tö vaø vôùi ngöôøi lao ñoäng.

Ban chæ huy coâng tröôøng coù nhieäm vuï giaùo duïc yù thöùc chaáp haønh caùc qui ñònh veà veä sinh, baûo veä moâi tröôøng cho löïc löôïng caùn boä, nhaân vieân, coâng nhaân tham gia thi coâng taïi coâng tröôøng thoâng qua caùc hoaït ñoäng sinh hoaït, lao ñoäng haøng ngaøy, caùc cuoäc hoïp giao ban giöõa Ban chæ huy vôùi caùc ñoäi tröôûng ñoäi thi coâng. Caùc bieän phaùp cuï theå baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng Heä thoáng WC taïi coâng tröôøng

Boá trí khu veä sinh taïm taïi coâng tröôøng cho löïc löôïng nhaân söï tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng. Khu veä sinh naøy ñöôïc nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cuûa coâng tröôøng queùt doïn thöôøng xuyeân, coù nöôùc vaø caùc duïng cuï veä sinh ñaày ñuû.

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 2/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Heä thoáng nöôùc thaûi, nöôùc thi coâng vaø nöôùc phuïc vuï coâng taùc PCCC

Heä thoáng nöôùc phuïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû baèng nguoàn caáp nöôùc khu vöïc vaø 01 beå chöùa nöôùc 10m 3, ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän.

Heä thoáng möông hôû ñeå thoaùt nöôùc möa, möông hôû coù ñoä doác ñeå thoaùt nöôùc ra heä thoáng thoaùt cuûa khu vöïc. Maët baèng thi coâng ñöôïc taïo doác thu nöôùc vaøo möông hôû taïo cho maët baèng luoân luoân khoâ raùo khoâng ñoïng nöôùc.

Vieäc thoaùt nöôùc hoá moùng ñöôïc thöïc hieän baèng maùy bôm. Tuøy theo löu löôïng nöôùc ngaàm soá maùy bôm ñöôïc boá trí thích hôïp. Taïi coâng trình luoân coù 12 maùy bôm nöôùc coâng suaát 60m 3/giôø, caùc maùy bôm naøy ñöôïc bôm ra möông hôû qua ñöôøng oáng.

Thoaùt nöôùc hoá moùng, nöôùc möa, nöôùc sinh hoaït seõ ñöôïc xöû lyù tröôùc khi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa nhaø maùy. Caáu taïo cuûa beå xöû lyù nöôùc thaûi goàm 1 ngaên chöùa vaø 1 ngaên laéng, loïc. Nöôùc thaûi vaøo ngaên chöùa, qua ngaên laéng loïc seõ ñöôïc laøm saïch tröôùc khi vaøo hoá ga ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. Xöû lyù xaø baàn, raùc thi coâng

Boá trí heä thoáng xöû lyù raùc, xaø baàn thaûi ra trong thi coâng moät caùch hôïp lyù vaø nghieâm caám xaû raùc trong coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän cuï theå.

Thöôøng xuyeân doïn deïp maët baèng, caùc chaát thaûi, haèng ngaøy toå chöùc moät nhoùm toå coâng nhaân thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc doïn deïp veä sinh coâng tröôøng (caây, vaùn vuïn, xaø baàn, …) taäp keát ôû nôi qui ñònh ñeå töø ñoù vaän chuyeån ra khoûi coâng tröôøng, ñoàng thôøi qui ñònh raèng caùc loaïi raùc xaû trong thi coâng naøy khoâng ñöôïc quaêng böøa baõi, maø phaûi ñeå ôû vò trí qui ñònh thuaän tieän cho nhaân vieân veä sinh thu gom. Caùc thieát bò, vaät tö thi coâng seõ ñöôïc thu doïn veà kho hoaëc ñeå goïn ñuùng nôi quy ñònh sau moãi ngaøy laøm vieäc. Coâng taùc phoøng choáng buïi

Coâng tröôøng xaây döïng laø nôi thöôøng saûn sinh ra nhieàu buïi neân chuùng toâi seõ trieät ñeå thöïc hieän vieäc phoøng choáng buïi baèng caùc bieän phaùp sau : töôùi nöôùc caùc nguoàn gaây buïi nhö taïi khu vöïc troän beâ toâng, ñöôøng ñi laïi vaø caùc khu vöïc tröôùc khi queùt doïn.

Vaät lieäu treân xe ñöôïc xeáp goïn gaøng, khoâng rôi vaõi vaø coù baït che phuû khi vaän chuyeån ñeå traùnh gaây buïi. Coâng taùc choáng oàn, choáng khoùi

Maùy moùc trong thi coâng xaây döïng thöôøng laø nhöõng loaïi deã gaây oàn, gaây khoùi. Bieän phaùp cuï theå aùp duïng laø caùc loaïi maùy gaây khoùi nhieàu ñeàu

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 3/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

khoâng ñöôïc söû duïng taïi coâng tröôøng. Maùy moùc ñöa vaøo thi coâng chuû yeáu laø ñoäng cô ñieän. Ñoäng cô noå, ngoaøi maùy phaùt ñieän 250kVA laø lôùn ra, caùc maùy moùc khaùc ñeàu nhoû vaø coøn môùi. Vôùi maùy phaùt ñieän 250kVA taïi coâng tröôøng, ñaây laø maùy coøn hoaït ñoäng toát khoâng gaây khoùi, ñeå choáng oàn cho maùy chuùng toâi ñaët maùy trong nhaø xung quanh bao che baèng toân 2 lôùp giöõa 2 lôùp coù lôùp caùch aâm. –

Söû duïng xe coä, thieát bò phuïc vuï thi coâng, … trong tình traïng toát vaø môùi nhaèm giaûm thieåu toái ña tieáng oàn vaø khoùi xaû.

Giôø laøm vieäc treân coâng tröôøng ñöôïc chuùng toâi qui ñònh töø 7giôø – 22giôø cho moãi ngaøy laøm vieäc ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán giôø nghæ cuûa khu vöïc laân caän. Phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng cuûa ñòa phöông trong vieäc baûo veä moâi tröôøng khu vöïc thi coâng

Ngoaøi nhieäm vuï tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa caùc cô quan chöùc naêng taïi ñòa phöông veà vieäc baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng. Ban chæ huy coâng trình coøn coù nhieäm vuï phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng, cô quan chính quyeàn sôû taïi trong coâng taùc baûo veä veä sinh moâi tröôøng taïi khu vöïc thi coâng vaø nôi ôû.

Boá trí löôùi maët baèng thi coâng thích hôïp, thu doïn raùc saïch seõ, nhaø veä sinh taïm phuïc vuï thi coâng phaûi coù beå töï hoaïi (hoaëc boá trí nhaø veä sinh di ñoäng), nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù tröôùc khi ñöa ra möông thoaùt nöôùc chung.

Nghieâm caám phaù hoaïi caây coái, heä thöïc vaät xung quanh coâng tröôøng.

4. Phoøng choáng chaùy, noå. Coâng taùc phoøng choáng chaùy noå treân coâng trình laø ñieàu caàn thieát vaø baét buoäc moïi ngöôøi treân coâng trình phaûi coù yù thöùc baûo veä vaø phoøng choáng. Chuùng toâi ñeà ra bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå nhö sau : –

Heä thoáng nöôùc phuïïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän.

Trong noäi qui coâng tröôøng coù ñieåm caám mang caùc vaät lieäu noå vaøo trong coâng tröôøng, ngoaøi ra coù bieån caám löûa taïi caùc nôi deã chaùy nhö thuøng chöùa nhieân lieäu, kho vaät tö ñieän nöôùc, kho xaêng daàu.

Coâng tröôøng seõ laäp moät toå chöõa chaùy khoâng chuyeân vaø huaán luyeän coâng taùc chöõa chaùy khi coù söï coá xaûy ra, löïc löôïng naøy ñöôïc huy ñoäng tham gia chöõa chaùy, coâng nhaân vaän haønh maùy, thuû kho cuõng ñöôïc huaán luyeän chöõa chaùy baèng bình xòt. Phoå bieán cho coâng nhaân khi phaùt hieän ra chaùy baùo ngay veà Ban ñieàu haønh coâng tröôøng vaø treân baøn ñieän thoaïi Ban ñieàu haønh coù soá ñieän thoaïi cuûa löïc löôïng chöõa chaùy cuûa ñòa phöông.

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 4/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Chuùng toâi seõ chuù troïng ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå, seõ boá trí 4 bình chöõa chaùy ñaët taïi kho vaät tö ñieän nöôùc 2 caùi vaø taïi phoøng maùy phaùt ñieän 2 caùi. Ngoaøi ra caùt, nöôùc cuõng ñöôïc duøng cho coâng taùc chöõa chaùy neáu coù söï coá xaûy ra.

Ñöôøng ra vaøo vaø trong noäi boä coâng tröôøng ñöôïc boá trí thuaän tieän cho xe chöõa chaùy thöïc hieän nhieäm vuï khi coù söï coá.

Kho baõi chöùa vaät lieäu ñöôïc chuùng toâi saép xeáp hôïp lyù, thuaän tieän, An toaøn, ñuùng theo qui ñònh veà PCCC.

Nhöõng vaät lieäu chaát deã gaây chaùy noå hoaëc deã lan truyeàn löûa nhö coáp pha goã, xaêng daàu chaïy maùy thi coâng, vaät tö ñieän nöôùc … ñöôïc chuùng toâi baûo quaûn kyõ löôõng, xeáp rieâng bieät baèng caùc kho rieâng bieät.

Toå chöùc huaán luyeän cho coâng nhaân caùc qui ñònh vaø kyõ thuaät an toaøn veà phoøng choáng chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy.

Phoå bieán caùc tieâu chuaån, qui phaïm kyõ thuaät an toaøn chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy vaø caùc chæ daãn caàn thieát khi laøm vieäc vôùi caùc chaát vaø vaät lieäu chaùy noå nguy hieåm.

Ñònh kyø toå chöùc vieäc kieåm tra thöïc hieän caùc qui ñònh veà phoøng choáng chaùy noå.

Boá trí heä thoáng choáng seùt, noái ñaát cho nhaø vaø thieát bò, caùc loái thoaùt naïn, toå chöùc löïc löôïng baùo chaùy cô sôû vaø boá trí caùc phöông tieän chöõa chaùy taïi choã (bình chöõa chaùy, thuøng nöôùc, thuøng caùt, …).

Khoâng söû duïng hoaëc baûo quaûn caùc nhieân lieäu, vaät lieäu deã chaùy, noå ôû nôi tieán haønh coâng vieäc haøn ñieän.

Khu vöïc haøn ñieän ñöôïc caùch ly vôùi khu vöïc laøm coâng vieäc khaùc. Coù theå boá trí choã haøn cuøng vôùi khu vöïc laøm vieäc khaùc nhöng giöõa caùc vò trí ñöôïc ñaët taám chaén baèng vaät lieäu khoâng chaùy.

Khi haøn treân cao söû duïng saøn thao taùc baèng vaät lieäu khoâng chaùy, khoâng ñeå caùc gioït kim loaïi noùng ñoû, maåu que haøn thöøa, caùc vaät lieäu khaùc rôi xuoáng ngöôøi laøm vieäc ôû döôùi.

Taïi caùc kho coù tieâu leänh phoøng chaùy, chöõa chaùy vaø bình chöõa chaùy. Caùc nguyeân lieäu loûng, deã chaùy nhö xaêng, daàu, … ñöôïc baûo quaûn trong kho rieâng theo ñuùng quy ñònh phoøng chaùy hieän haønh.

Caùc maùy thi coâng naëng (oâ toâ, caàn caåu, xe keùo), caùc bình chöùa aùp löïc (oâxy, axeâtylen, khí neùn, …) ñeàu phaûi qua kieåm ñònh theo ñuùng qui phaïm hieän haønh.

Boá trí caùc thieát bò thi coâng (maùy phaùt ñieän, maùy haøn ñieän, haøn hôi, …) phaûi ñaûm baûo theo ñuùng quy phaïm an toaøn veà phoøng choáng chaùy, noå.

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 5/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Caùc chai chöùa khí ñaët caùch xa nôi coù ngoïn löûa ít nhaát 5m vaø ñöôïc xeáp ôû tö theá ñöùng, ñaët trong caùc khung giaù ñeå giöõ cho khoûi bò ñoå.

Khi chuyeân chôû caùc chai khí khoâng ñeå laãn chai vôùi daàu môõ vaø nhöõng vaät lieäu deã chaùy khaùc, khoâng chôû ngöôøi vôùi chai, khoâng ñoå xe nôi naéng gaét, nôi coù nhieàu ngöôøi tuï hoïp vaø coù bieän phaùp keâ, cheøn, … ñeå choáng rôi ñoå trong quaù trình vaän chuyeån vaø boác xeáp. Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2007 TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 6/6

Tài Liệu Thuyết Minh Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh Môi Trường / 2023

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân Boä Xaây döïng TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 CC1 526 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 21, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : (08) 8 222 059 – Fax : (08) 8 290 500 E-mail: tctxd1@hcm.vnn.vn BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO AN NINH, VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, PHOØNG CHOÁNG CHAÙY NOÅ 1. Quy ñònh chung. – Ñôn vò thi coâng seõ coù moät boä phaän chuyeân traùch toå chöùc, kieåm tra an toaøn vệ sinh môi trường. – Taïi coång ra vaøo coâng tröôøng coù baûng noäi qui quy ñònh cuûa coâng tröôøng veà coâng taùc An toaøn lao ñoäng vaø Veä sinh moâi tröôøng. – Keát hôïp vôùi Ban Quaûn lyù Döï aùn giôùi thieäu qui ñònh chung cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, löu yù caùc coâng taùc coù nguy cô maát an toaøn, caùc giaûi phaùp phoøng choáng cuûa nhaø thaàu. – Heä thoáng bieån baùo, tieâu leänh, noäi quy phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ñeå nôi deã nhìn thaáy. – Khi xaûy ra söï coá phaûi baùo ngay laäp töùc cho caùc cô quan lieân quan vaø toå chöùc xöû lyù ngay baèng löïc löôïng, ñieàu kieän saün coù taïi coâng tröôøng. – Do coâng trình thi coâng ngay beân trong khu vöïc cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, vôùi yeâu caàu vöøa thi coâng, vöøa khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình khaùc, neân vaán ñeà an ninh, an toaøn, veä sinh moâi tröôøng, phoøng chaùy, chöõa chaùy, … phaûi ñöôïc tính toaùn, xem xeùt löïa choïn caùc phöông aùn, bieän phaùp töø khaâu boá trí maët baèng, gia coâng cheá taïo, thi coâng xaây laép, söûa chöõa ñeán vieäc vaän chuyeån, baûo quaûn caùc thieát bò maùy moùc vaät tö. 2. An ninh. – Do ñaëc thuø cuûa coâng trình laø thi coâng ngay trong khu vöïc saûn xuaát cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi neân Nhaø thaàu luoân yù thöùc ñöôïc vieäc phaûi ñöa coâng taùc ñaûm baûo veà vaán ñeà an ninh an toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng leân haøng ñaàu. – Thaønh laäp ñoäi baûo veä coâng tröôøng phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc boä phaän an ninh chöùc naêng cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi ñeå ñeà ra noäi qui coâng tröôøng vaø thöôøng xuyeân tuaàn tra khu vöïc coâng tröôøng nhaèm ngaên chaën nhöõng haønh ñoäng phaù hoaïi, troäm caép, gaây roái, … Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 1/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân – Giôø laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän nghieâm ngaët, trong giôø laøm vieäc haïn cheá toái ña vieäc ra vaøo cuûa coâng nhaân, chæ coù coâng nhaân do yeâu caàu coâng vieäc môùi ñöôïc pheùp ra khoûi phaïm vi coâng tröôøng, … nhaèm traùnh aûnh höôûng ñeán vieäc quaûn lyù thi coâng vaø an ninh an toaøn cuûa Nhaø maùy nöôùc. – Caùn boä, coâng nhaân ñöôïc tuyeån choïn phuïc vuï cho coâng trình naøy laø nhöõng ngöôøi coù lyù lòch roõ raøng, haïnh kieåm toát, chöa töøng vi phaïm kyõ luaät vaø caùc noäi quy cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1. – Caùc tröôøng hôïp gaây roái traät töï trò an hoaëc coù quan heä, moùc ngoaëc vôùi caùc thaønh phaàn xaáu ngoaøi xaõ hoäi seõ bò cho thoâi vieäc. 3. Bieän phaùp ñaûm baûo Veä sinh moâi tröôøng. Vai troø cuûa Ban chæ huy coâng tröôøng  – – Ban chæ huy coâng tröôøng seõ laäp ra caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng nôi thi coâng vaø khu vöïc laân caän, nhö bieän phaùp che chaén, choáng buïi, khoùi, choáng oàn, boá trí giôø giaác thi coâng hôïp lyù cho töøng coâng taùc, nhaát laø caùc coâng taùc deã gaây oàn, gaây oâ nhieãm, söû duïng maùy moùc thieát bò phuø hôïp, tuaân theo caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chæ soá tieáng oàn, khoùi, … – Caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng seõ ñöôïc keát hôïp chaët cheõ, phuø hôïp vôùi bieän phaùp thi coâng. – Ban chæ huy coâng tröôøng seõ toå chöùc moät nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cho coâng taùc veä sinh moâi tröôøng. Boä phaän naøy seõ tröïc tieáp thöïc hieän caùc coâng vieäc nhö queùt doïn veä sinh coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän, töôùi nöôùc choáng buïi, thu gom raùc thaûi trong thi coâng, … –  Ban chæ huy coâng tröôøng ñöôïc giao toaøn quyeàn quaûn lyù, giaûi quyeát moïi vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc veä sinh moâi tröôøng vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc phaùp lyù vôùi caùc cô quan chính quyeàn sôû taïi, vôùi Ban Quaûn lyù döï aùn cuûa Chuû ñaàu tö vaø vôùi ngöôøi lao ñoäng. Ban chæ huy coâng tröôøng coù nhieäm vuï giaùo duïc yù thöùc chaáp haønh caùc qui ñònh veà veä sinh, baûo veä moâi tröôøng cho löïc löôïng caùn boä, nhaân vieân, coâng nhaân tham gia thi coâng taïi coâng tröôøng thoâng qua caùc hoaït ñoäng sinh hoaït, lao ñoäng haøng ngaøy, caùc cuoäc hoïp giao ban giöõa Ban chæ huy vôùi caùc ñoäi tröôûng ñoäi thi coâng. Caùc bieän phaùp cuï theå baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng Heä thoáng WC taïi coâng tröôøng o – Boá trí khu veä sinh taïm taïi coâng tröôøng cho löïc löôïng nhaân söï tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng. Khu veä sinh naøy ñöôïc nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cuûa coâng tröôøng queùt doïn thöôøng xuyeân, coù nöôùc vaø caùc duïng cuï veä sinh ñaày ñuû. Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 2/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân Heä thoáng nöôùc thaûi, nöôùc thi coâng vaø nöôùc phuïc vuï coâng taùc PCCC o – Heä thoáng nöôùc phuïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû baèng nguoàn caáp nöôùc khu vöïc vaø 01 beå chöùa nöôùc 10m 3, ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän. – Heä thoáng möông hôû ñeå thoaùt nöôùc möa, möông hôû coù ñoä doác ñeå thoaùt nöôùc ra heä thoáng thoaùt cuûa khu vöïc. Maët baèng thi coâng ñöôïc taïo doác thu nöôùc vaøo möông hôû taïo cho maët baèng luoân luoân khoâ raùo khoâng ñoïng nöôùc. – Vieäc thoaùt nöôùc hoá moùng ñöôïc thöïc hieän baèng maùy bôm. Tuøy theo löu löôïng nöôùc ngaàm soá maùy bôm ñöôïc boá trí thích hôïp. Taïi coâng trình luoân coù 12 maùy bôm nöôùc coâng suaát 60m 3/giôø, caùc maùy bôm naøy ñöôïc bôm ra möông hôû qua ñöôøng oáng. – Thoaùt nöôùc hoá moùng, nöôùc möa, nöôùc sinh hoaït seõ ñöôïc xöû lyù tröôùc khi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa nhaø maùy. Caáu taïo cuûa beå xöû lyù nöôùc thaûi goàm 1 ngaên chöùa vaø 1 ngaên laéng, loïc. Nöôùc thaûi vaøo ngaên chöùa, qua ngaên laéng loïc seõ ñöôïc laøm saïch tröôùc khi vaøo hoá ga ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. Xöû lyù xaø baàn, raùc thi coâng o – Boá trí heä thoáng xöû lyù raùc, xaø baàn thaûi ra trong thi coâng moät caùch hôïp lyù vaø nghieâm caám xaû raùc trong coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän cuï theå. – Thöôøng xuyeân doïn deïp maët baèng, caùc chaát thaûi, haèng ngaøy toå chöùc moät nhoùm toå coâng nhaân thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc doïn deïp veä sinh coâng tröôøng (caây, vaùn vuïn, xaø baàn, …) taäp keát ôû nôi qui ñònh ñeå töø ñoù vaän chuyeån ra khoûi coâng tröôøng, ñoàng thôøi qui ñònh raèng caùc loaïi raùc xaû trong thi coâng naøy khoâng ñöôïc quaêng böøa baõi, maø phaûi ñeå ôû vò trí qui ñònh thuaän tieän cho nhaân vieân veä sinh thu gom. Caùc thieát bò, vaät tö thi coâng seõ ñöôïc thu doïn veà kho hoaëc ñeå goïn ñuùng nôi quy ñònh sau moãi ngaøy laøm vieäc. Coâng taùc phoøng choáng buïi o – Coâng tröôøng xaây döïng laø nôi thöôøng saûn sinh ra nhieàu buïi neân chuùng toâi seõ trieät ñeå thöïc hieän vieäc phoøng choáng buïi baèng caùc bieän phaùp sau : töôùi nöôùc caùc nguoàn gaây buïi nhö taïi khu vöïc troän beâ toâng, ñöôøng ñi laïi vaø caùc khu vöïc tröôùc khi queùt doïn. – Vaät lieäu treân xe ñöôïc xeáp goïn gaøng, khoâng rôi vaõi vaø coù baït che phuû khi vaän chuyeån ñeå traùnh gaây buïi. Coâng taùc choáng oàn, choáng khoùi o – Maùy moùc trong thi coâng xaây döïng thöôøng laø nhöõng loaïi deã gaây oàn, gaây khoùi. Bieän phaùp cuï theå aùp duïng laø caùc loaïi maùy gaây khoùi nhieàu ñeàu Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 3/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân khoâng ñöôïc söû duïng taïi coâng tröôøng. Maùy moùc ñöa vaøo thi coâng chuû yeáu laø ñoäng cô ñieän. Ñoäng cô noå, ngoaøi maùy phaùt ñieän 250kVA laø lôùn ra, caùc maùy moùc khaùc ñeàu nhoû vaø coøn môùi. Vôùi maùy phaùt ñieän 250kVA taïi coâng tröôøng, ñaây laø maùy coøn hoaït ñoäng toát khoâng gaây khoùi, ñeå choáng oàn cho maùy chuùng toâi ñaët maùy trong nhaø xung quanh bao che baèng toân 2 lôùp giöõa 2 lôùp coù lôùp caùch aâm. – Söû duïng xe coä, thieát bò phuïc vuï thi coâng, … trong tình traïng toát vaø môùi nhaèm giaûm thieåu toái ña tieáng oàn vaø khoùi xaû. – Giôø laøm vieäc treân coâng tröôøng ñöôïc chuùng toâi qui ñònh töø 7giôø – 22giôø cho moãi ngaøy laøm vieäc ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán giôø nghæ cuûa khu vöïc laân caän. Phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng cuûa ñòa phöông trong vieäc baûo veä moâi tröôøng khu vöïc thi coâng o – Ngoaøi nhieäm vuï tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa caùc cô quan chöùc naêng taïi ñòa phöông veà vieäc baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng. Ban chæ huy coâng trình coøn coù nhieäm vuï phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng, cô quan chính quyeàn sôû taïi trong coâng taùc baûo veä veä sinh moâi tröôøng taïi khu vöïc thi coâng vaø nôi ôû. – Boá trí löôùi maët baèng thi coâng thích hôïp, thu doïn raùc saïch seõ, nhaø veä sinh taïm phuïc vuï thi coâng phaûi coù beå töï hoaïi (hoaëc boá trí nhaø veä sinh di ñoäng), nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù tröôùc khi ñöa ra möông thoaùt nöôùc chung. – Nghieâm caám phaù hoaïi caây coái, heä thöïc vaät xung quanh coâng tröôøng. 4. Phoøng choáng chaùy, noå. Coâng taùc phoøng choáng chaùy noå treân coâng trình laø ñieàu caàn thieát vaø baét buoäc moïi ngöôøi treân coâng trình phaûi coù yù thöùc baûo veä vaø phoøng choáng. Chuùng toâi ñeà ra bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå nhö sau : – Heä thoáng nöôùc phuïïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän. – Trong noäi qui coâng tröôøng coù ñieåm caám mang caùc vaät lieäu noå vaøo trong coâng tröôøng, ngoaøi ra coù bieån caám löûa taïi caùc nôi deã chaùy nhö thuøng chöùa nhieân lieäu, kho vaät tö ñieän nöôùc, kho xaêng daàu. – Coâng tröôøng seõ laäp moät toå chöõa chaùy khoâng chuyeân vaø huaán luyeän coâng taùc chöõa chaùy khi coù söï coá xaûy ra, löïc löôïng naøy ñöôïc huy ñoäng tham gia chöõa chaùy, coâng nhaân vaän haønh maùy, thuû kho cuõng ñöôïc huaán luyeän chöõa chaùy baèng bình xòt. Phoå bieán cho coâng nhaân khi phaùt hieän ra chaùy baùo ngay veà Ban ñieàu haønh coâng tröôøng vaø treân baøn ñieän thoaïi Ban ñieàu haønh coù soá ñieän thoaïi cuûa löïc löôïng chöõa chaùy cuûa ñòa phöông. Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 4/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân – Chuùng toâi seõ chuù troïng ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå, seõ boá trí 4 bình chöõa chaùy ñaët taïi kho vaät tö ñieän nöôùc 2 caùi vaø taïi phoøng maùy phaùt ñieän 2 caùi. Ngoaøi ra caùt, nöôùc cuõng ñöôïc duøng cho coâng taùc chöõa chaùy neáu coù söï coá xaûy ra. – Ñöôøng ra vaøo vaø trong noäi boä coâng tröôøng ñöôïc boá trí thuaän tieän cho xe chöõa chaùy thöïc hieän nhieäm vuï khi coù söï coá. – Kho baõi chöùa vaät lieäu ñöôïc chuùng toâi saép xeáp hôïp lyù, thuaän tieän, An toaøn, ñuùng theo qui ñònh veà PCCC. – Nhöõng vaät lieäu chaát deã gaây chaùy noå hoaëc deã lan truyeàn löûa nhö coáp pha goã, xaêng daàu chaïy maùy thi coâng, vaät tö ñieän nöôùc … ñöôïc chuùng toâi baûo quaûn kyõ löôõng, xeáp rieâng bieät baèng caùc kho rieâng bieät. – Toå chöùc huaán luyeän cho coâng nhaân caùc qui ñònh vaø kyõ thuaät an toaøn veà phoøng choáng chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy. – Phoå bieán caùc tieâu chuaån, qui phaïm kyõ thuaät an toaøn chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy vaø caùc chæ daãn caàn thieát khi laøm vieäc vôùi caùc chaát vaø vaät lieäu chaùy noå nguy hieåm. – Ñònh kyø toå chöùc vieäc kieåm tra thöïc hieän caùc qui ñònh veà phoøng choáng chaùy noå. – Boá trí heä thoáng choáng seùt, noái ñaát cho nhaø vaø thieát bò, caùc loái thoaùt naïn, toå chöùc löïc löôïng baùo chaùy cô sôû vaø boá trí caùc phöông tieän chöõa chaùy taïi choã (bình chöõa chaùy, thuøng nöôùc, thuøng caùt, …). – Khoâng söû duïng hoaëc baûo quaûn caùc nhieân lieäu, vaät lieäu deã chaùy, noå ôû nôi tieán haønh coâng vieäc haøn ñieän. – Khu vöïc haøn ñieän ñöôïc caùch ly vôùi khu vöïc laøm coâng vieäc khaùc. Coù theå boá trí choã haøn cuøng vôùi khu vöïc laøm vieäc khaùc nhöng giöõa caùc vò trí ñöôïc ñaët taám chaén baèng vaät lieäu khoâng chaùy. – Khi haøn treân cao söû duïng saøn thao taùc baèng vaät lieäu khoâng chaùy, khoâng ñeå caùc gioït kim loaïi noùng ñoû, maåu que haøn thöøa, caùc vaät lieäu khaùc rôi xuoáng ngöôøi laøm vieäc ôû döôùi. – Taïi caùc kho coù tieâu leänh phoøng chaùy, chöõa chaùy vaø bình chöõa chaùy. Caùc nguyeân lieäu loûng, deã chaùy nhö xaêng, daàu, … ñöôïc baûo quaûn trong kho rieâng theo ñuùng quy ñònh phoøng chaùy hieän haønh. – Caùc maùy thi coâng naëng (oâ toâ, caàn caåu, xe keùo), caùc bình chöùa aùp löïc (oâxy, axeâtylen, khí neùn, …) ñeàu phaûi qua kieåm ñònh theo ñuùng qui phaïm hieän haønh. – Boá trí caùc thieát bò thi coâng (maùy phaùt ñieän, maùy haøn ñieän, haøn hôi, …) phaûi ñaûm baûo theo ñuùng quy phaïm an toaøn veà phoøng choáng chaùy, noå. Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 5/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân – Caùc chai chöùa khí ñaët caùch xa nôi coù ngoïn löûa ít nhaát 5m vaø ñöôïc xeáp ôû tö theá ñöùng, ñaët trong caùc khung giaù ñeå giöõ cho khoûi bò ñoå. – Khi chuyeân chôû caùc chai khí khoâng ñeå laãn chai vôùi daàu môõ vaø nhöõng vaät lieäu deã chaùy khaùc, khoâng chôû ngöôøi vôùi chai, khoâng ñoå xe nôi naéng gaét, nôi coù nhieàu ngöôøi tuï hoïp vaø coù bieän phaùp keâ, cheøn, … ñeå choáng rôi ñoå trong quaù trình vaän chuyeån vaø boác xeáp. Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2007 TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 6/6

Môi Trường Là Gì, Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường / 2023

Biệt quan trọng hơn nếu trẻ em được tìm hiểu về môi trường, vì đây là thế hệ sẽ tạo ra các thay đổi trong tương lai, có thể ngăn chặn hoặc đẩy lùi các vấn đề như hâm nóng toàn cầu hay nạn chặt phá rừng.

Tại Sao Phải Bảo Vệ Môi Trường?

Câu hỏi tiếp theo con bạn có thể hỏi là “Tại sao phải bảo vệ môi trường?”. Câu hỏi này thực ra lại dễ trả lời và giải thích hơn. Chỉ với một vài thay đổi và đóng góp trong biện pháp bảo vệ môi trường tại nhà, chúng ta có thể đóng góp cải tạo môi trường, giúp đảm bảo rằng con cái chúng ta và cả thế hệ tương lai, được sống trong một thế giới hạnh phúc và lành mạnh. Dù bạn có tin hay không, nhưng mỗi người đều có thể tạo ra sự khác biệt!

Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường

Tái chế:

Nhiều người không quan trọng việc tái chế rác. Nhưng bằng việc phân loại các đồ tái chế như nhựa, bìa và giấy, chúng ta có thể làm giảm sự phân huỷ rác đồng thời ngăn chặn tác hại của nạn chặt phá rừng. Thay vì sử dụng túi nilon để đựng thức ăn trưa mang đi làm, bạn có thể đầu tư mua các loại hộp tái sử dụng để có thể rửa và dùng cho lần sau.

Ở trường học, con bạn cũng có thể hỏi các thầy cô giáo nơi đựng rác tái chế hoặc sử dụng giấy tái chế thay vì giấy mới.

Bảo Vệ Nước:

Bạn có để nước chảy lãng phí khi đánh răng không? Đó thực sự rất phí phạm, đặc biệt ở một số nơi nguồn nước đó có thể dùng làm nước uống. Khi đánh răng, bạn hãy tắt vòi nước nếu không dùng đến. Bạn cũng có thể tiết kiệm nước khi giặt giũ bằng cách cho đầy một mẻ giặt vào trong máy giặt (điều này còn giúp tiết kiệm năng lượng nữa!).

Các bé lớn hơn có thể giúp tiết kiệm nước trong gia đình bằng cách tìm hiểu về loại vòi hoa sen tiết kiệm nước, hoặc đo thời gian mỗi lần tắm – bằng cách này con bạn có thể thấy được lượng nước mà chúng tiết kiệm được mỗi lần.

Đi bộ và Đạp xe:

Khuyến khích bé đi bộ hoặc tự đạp xe thay vì chở bé đi học là một cách tốt nếu như có thể, điều này không chỉ tốt cho môi trường mà còn giúp ích cho chính cháu nữa. Có thể bạn đã biết rằng, khói xăng dầu rất gây hại đến môi trường, vì thế khuyến khích con sử dụng các phương tiện di chuyển khác mà không gây ra “khói cacbon” là tốt nhất. Hơn nữa, việc này cũng giúp con hoạt động để luôn giữ được sức khoẻ và sự năng động.

Nêu Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường / 2023

1. Trồng nhiều cây xanh

Cây xanh là lá phổi của hành tinh này, cung cấp oxi và hấp thụ cacbonic. Cây xanh là bức tường ngăn xói mòn đất, ngăn hiệu ứng nhà kính, tạo môi trường sống tuyệt vời cho con người và động vật.

Bạn nên trồng cây xanh xung quanh nhà, trồng hoa nơi ban công phòng ngủ hoặc công ty để cuộc sống rực rỡ và trong lành hơn.

Trồng cây xanh bảo vệ tương lai của chúng ta

2. Xử lý môi trường vệ sinh xung quanh

Cuộc sống hằng ngày nhả vào bầu khí quyển một lượng rác thải, khí thải cực kỳ lớn, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí. Vậy nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự giác thu gom, phân loại rác thải và vệ sinh môi trường xung quanh. Một hành động nhỏ nhưng có tác động lớn.

3. Hạn chế sử dụng túi nilon

Nilon là vật liệu khó phân hủy, trong môi trường bình thường nó có thể tồn tại hàng trăm năm. Chẳng mấy năm nữa, thế giới sẽ biến thành bãi rác của chính chúng ta. Để giảm thiểu túi nilon, trước tiên hãy thay thế túi nilon bằng các loại túi giấy hay các loại túi có thể phân hủy, thân thiện với môi trường.

Sử dụng túi chất liệu có thể phân hủy được để bảo vệ môi trường

4. Tận dụng năng lượng mặt trời để sử dụng

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng tự nhiên vô hạn và cho hiệu xuất sử dụng cao và lâu. Gia đình nên lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm chi phí và tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên thời đại mới này.

5. Áp dụng khoa học hiện đại vào đời sống

Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng các biện pháp khoa học mới áp dụng vào nông nghiệp, công nghiệp, thời trang, giải trí… hoặc tái chế sử dụng các vật dụng tiết kiệm chi phí, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế ô nhiễm môi trường