Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng

--- Bài mới hơn ---

 • Vai Trò, Vị Trí Của Công Đoàn Việt Nam
 • Thực Hiện Trọn Vẹn Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn
 • Về Tổ Chức, Quản Lý Và Hoạt Động Của Chuỗi Nhà Thuốc Gpp
 • Phân Biệt Quầy Thuốc Và Nhà Thuốc
 • Bài Giảng Quản Trị Doanh Nghiệp
 • Điều 23 Điều lệ Đảng đã quy định năm nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng như sau:

  – Một là, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.- Hai là, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

  – Ba là, lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  – Bốn là, liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  – Năm là, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

  Đảng uỷ cơ sở, nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp uỷ quyền thì được quyết định kết nạp đảng và khai trừ đảng viên.

  Các chi bộ phải bảo đảm sinh hoạt thường lệ hàng tháng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện tốt việc phân công và kiểm tra công tác của đảng viên. Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú theo quy định. Điều đó quy định rõ hơn trách nhiệm của cấp uỷ Đảng cơ sở đối với đảng viên ở nơi cư trú, phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân. Ngoài ra, còn có quy định tổ chức cơ sở đảng phải tổ chức tất cả đảng viên phải được học tập nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ theo chương trình hàng năm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Quân Đội Nhân Dân
 • Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng
 • Tìm Hiểu Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì
 • Đề Tài Chức Năng Tổ Chức Và Quản Lý Văn Hoá, Giáo Dục Và Khoa Học Công Nghệ Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Tìm Hiểu Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Quân Đội Nhân Dân
 • Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Vai Trò, Vị Trí Của Công Đoàn Việt Nam
 • Thực Hiện Trọn Vẹn Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn
 • – Tổ chức cơ sở Đảng hay còn gọi là chi bộ cơ sở/ Đảng bộ cơ sở, là sự hiện diện của tổ chức Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

  – Tổ chức cơ sở Đảng có thể gồm nhiều Đảng viên, tùy theo số lượng Đảng viên mà tổ chức cơ sở đó được gọi là chi bộ cơ sở (dưới 30 Đảng viên) với các tổ Đảng trực thuộc hoặc Đảng bộ cơ sở (từ 30 Đảng viên trở lên) với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

  – Tuy nhiên, cũng có trường hợp tổ chức cơ sở chưa đủ 30 Đảng viên có thể lập Đảng bộ cơ sở và tổ chức có trên 30 Đảng viên có thể lập chi bộ cơ sở. Các trường hợp này phải được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp thì mới được thành lập.

  – Mỗi tổ chức cơ sở đảng có cơ cấu gồm một bí thư, một phó bí thư và ban thường vụ (trong trường hợp cơ sở có từ 9 ủy viên trở lên). Tổ chức cơ sở Đảng họp đại hội đại biểu hoặc đại hội Đảng viên ở các cơ sở xã, phường, thị trấn 5 năm 1 lần còn ở các cơ sở khác là 5 năm 2 lần.

  – Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển vững mạnh của Đảng, là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống 4 cấp tổ chức của Đảng ta gắn bó chặt chẽ nhất với các đơn vị cơ sở trên lãnh thổ, đảm bảo sự hiện diện của Đảng ở từng cơ sở, từng đảng viên và từng người dân. Là cầu nối của Đảng với nhân dân. Đảng cũng đã quy định một cách cụ thể và rõ ràng các Chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng để đảm bảo các tổ chức này phát huy một cách tốt nhất vai trò của mình.

  2. Chức năng của tổ chức cơ sở Đảng

  Tổ chức cơ sở Đảng có các chức năng cụ thể sau đây:

  – Trực tiếp lãnh đạo, quản lý các hoạt động của Đảng viên và các tổ chức Đảng ở cơ sở.

  – Nghiêm túc chấp hành và thực hiện thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

  – Chọn lựa, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để bổ sung đội ngũ của Đảng, kết nạp vào Đảng, đào tạo đội ngũ Đảng viên.

  – Phối hợp với các cơ quan khác tại cơ sở xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương.

  Căn cứ vào các chức năng ở trên, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng được quy định một cách cụ thể rõ ràng, bao gồm:

  – Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đề ra chủ trương, chính sách của tổ chức cơ sở Đảng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

  – Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng các nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và nâng cao kiến thức cho Đảng viên. Giữ gìn kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

  – Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, quốc phòng an ninh ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

  – Gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân, lãnh đạo và hướng dẫn người dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

  – Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các quy định của pháp luật tại Địa phương.

  Bên cạnh đó, nhiệm vụ của người đứng đầu các tổ chức cơ sở Đảng như là nhiệm vụ của bí thư Đảng ủy xã cũng được quy định rõ ràng để đảm bảo các tổ chức Đảng hoạt động có hiệu quả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì
 • Đề Tài Chức Năng Tổ Chức Và Quản Lý Văn Hoá, Giáo Dục Và Khoa Học Công Nghệ Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Tự Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Trong Doanh Nghiệp Như Thế Nào?
 • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Phân Tích Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn (Kỳ 1)
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng trong thành phố triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị cũng chủ động nghiên cứu, sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

  Các TCCSĐ quận Bình Thủy tham dự Liên hoan các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức.

  Cũng theo đồng chí Lê Văn Thành, qua đối thoại và nhất là trong quá trình “hậu kiểm”, BTV nhận thấy hầu hết các đồng chí bí thư, cấp ủy của các TCCSĐ đã nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. “Song song đó, Đảng bộ Khối vẫn duy trì việc ký cam kết của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở TCCSĐ nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối CQDCĐ… Sắp tới, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng xây dựng thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy TCCSĐ và chi bộ”- đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.

  Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Tổ chức quận ủy Bình Thủy, từ năm 2022, Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc cập nhật, lưu trữ các tài liệu về thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05. Trong đó, chú trọng tập hợp các kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, tổ chức đảng; mở sổ cập nhật những ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của các tập thể, cá nhân để làm cơ sở nhận xét, đánh giá chất lượng cuối năm… “Ban Tổ chức Quận ủy vừa triển khai kế hoạch, biểu mẫu “sổ tay” thực hiện NQTW4 khóa XII. Trong đó, liệt kê cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, giúp đảng viên tự soi rọi, nhận diện “mức độ” hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó, đề ra kế hoạch khắc phục hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy chi bộ thường xuyên giám sát việc khắc phục, tổ chức kiểm điểm xoay vòng để kịp thời uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm…” – đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo nhấn mạnh.

  Chi bộ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền họp bàn kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương.

  Song song đó, TCCSĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hằng năm, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở và hướng dẫn, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Số lượng TCCSĐ yếu kém giảm dần qua các năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao, bình quân 93,28%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đạt 90% trở lên). Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã phát triển 7.699 đảng viên mới, đạt 69,99% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 719 TCCSĐ, với 51.433 đảng viên, tăng 7.699 đảng viên so với năm 2022.

  Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm thường xuyên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện 3.123 cuộc kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đảng thi hành kỷ luật 233 đảng viên (khiển trách 144, cảnh cáo 69, cách chức 15, khai trừ 15), giảm 87 trường hợp so với cùng kỳ.

  Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nửa nhiệm kỳ qua, tất cả 10 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra; trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ… Đó là do BTV Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề; đặc biệt nghị quyết chuyên đề về việc phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở; những nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Hằng năm có trên 90% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh…

  Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; sắp xếp kiện toàn các TCCSĐ theo đúng loại hình, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy, quy định việc cấp ủy viên và đảng viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu dân cư và các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời, sàng lọc, xử lý nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm việc đánh giá đúng thực chất…

  Bài, ảnh: QUỲNH LAM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Tỉnh Thái Bình Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ở Huyện Hiệp Hòa: Nhiều Giải Pháp Phát Huy Hiệu Quả
 • Kiến Nghị Của Dn Cũng Là Giải Pháp Giúp Chính Phủ Cải Cách Tốt Hơn
 • Kiến Nghị Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Của Công Tác Thu Bhxh Ở Việt Nam
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Thực Hiện Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo An Toàn Giao Thông
 • Hội Nghị Trực Tuyến Toàn Quốc Tăng Cường Các Giải Pháp Trọng Tâm Đảm Bảo Trật Tự Atgt
 • TP Móng Cái khen thưởng cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố tiêu biểu có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh Hữu Việt

  Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy còn chỉ đạo xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký…Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, đa số các đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

  Cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, một số đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát, đánh giá tham mưu cho cấp ủy nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố. Với các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ thực tế, công tác tạo nguồn cho Đảng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên nói chung và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng qua các năm; tuổi đời bình quân của đảng viên trong toàn Đảng bộ có xu hướng giảm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.968 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 99.000 người.

  Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hàng năm tỉnh và các cấp uỷ đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đại đa số đội ngũ đảng viên trong tỉnh luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống; có tinh thần học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng công tác; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Có thể khẳng định, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

  Hoài Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Quân Đội Nhân Dân

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Vai Trò, Vị Trí Của Công Đoàn Việt Nam
 • Thực Hiện Trọn Vẹn Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn
 • Về Tổ Chức, Quản Lý Và Hoạt Động Của Chuỗi Nhà Thuốc Gpp
 • Phân Biệt Quầy Thuốc Và Nhà Thuốc
 • Theo quy định tại Mục III Phần B Quy định 59-QĐ/TW năm 2022 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

  1- Chức năng

  – Lãnh đạo mọi mặt hoạt động trong đơn vị.

  2- Nhiệm vụ

  Các tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, cấp ủy cơ sở ở các loại hình sau đây cần chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ có tính đặc thù:

  – Tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị chiến đấu: Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ gìn và sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất hậu cần – kỹ thuật trong đơn vị; tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

  – Tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan: Lãnh đạo quán triệt và chấp hành các đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu đúng đường lối, chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, đổi mới phương pháp và tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên.

  – Tổ chức cơ sở đảng trong các học viện, nhà trường: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy – học và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, đội ngũ giáo viên; xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, tiềm lực khoa học – công nghệ nhằm hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Quân đội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lãnh đạo xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

  – Tổ chức cơ sở đảng ở bệnh viện: Lãnh đạo quán triệt và thực hiện quan điểm kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu khoa học; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, y đức, quan điểm, trách nhiệm của người thầy thuốc Quân đội đối với bệnh nhân.

  – Tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường: Lãnh đạo quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng về khoa học công nghệ và môi trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, bám sát thực tiễn, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc gia.

  – Tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị, cơ quan quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính: Lãnh đạo quán triệt và thực hiện quan điểm cần kiệm, liêm chính, ý thức tự lực, tự cường, chấp hành nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản trang bị kỹ thuật, vật tư, tài chính; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cửa quyền, lãng phí, tham ô, tham nhũng, hối lộ, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, Quân đội.

  Trong khi thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, những vấn đề thuộc về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nhất thiết phải do tập thể cấp ủy quyết định.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tccs Đảng
 • Tìm Hiểu Về Chức Năng Nhiệm Vụ Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì
 • Đề Tài Chức Năng Tổ Chức Và Quản Lý Văn Hoá, Giáo Dục Và Khoa Học Công Nghệ Của Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Tự Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Trong Doanh Nghiệp Như Thế Nào?
 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Chi Bộ Trường Thcs Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Thực Trạng Và Giải Pháp
 • Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên. Mô hình TCCSĐ được sắp xếp cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tiến bộ; đa số các TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở.

  Tuy nhiên, một số TCCSĐ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn hạn chế; quy chế làm việc chưa xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân. Một số tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm bí thư cấp ủy, chi bộ; năng lực lãnh đạo có mặt còn yếu. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở một số doanh nghiệp chưa cao. Vai trò, hiệu quả lãnh đạo của nhiều chi bộ thôn, bản, tổ dân phố mờ nhạt. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới. Quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ; đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú còn biểu hiện hình thức.

  Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc vị trí, vai trò của TCCSĐ; sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ có việc chưa sát. Cùng với đó, mặt trái cơ chế thị trường tác động nhiều chiều tới tư tưởng, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhiều quy định của pháp luật chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến vai trò, hiệu quả lãnh đạo của TCCSĐ.

  Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022- 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau:

  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

  Xây dựng đội ngũ đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy thực sự tiền phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ. Theo đó, rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng.

  Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đối với đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm.

  Tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Chú trọng kết nạp ở những nơi ít đảng viên, có nguy cơ “tái trắng” đảng viên, trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Quan tâm kết nạp công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhưng sinh sống ở nơi cư trú. Nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn và trưởng, phó các đoàn thể thôn, bản, tổ dân phố; tăng cường kết nạp vào Đảng và cơ cấu trưởng thôn tham gia cấp ủy; chú trọng bồi dưỡng, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu để giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn; thực hiện chủ trương đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố có những nơi có đủ điều kiện…

  Thực hiện phân công nhiệm vụ gắn với quản lý đảng viên, bảo đảm 100% đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ phù hợp. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng đảng viên. Theo dõi, quản lý tốt đảng viên đang công tác về sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn
 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn (Kỳ 1)
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Tỉnh Thái Bình Hiện Nay
 • Xây Dựng, Củng Cố Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tư Tưởng Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Chính Trị Của Đảng Bộ Tỉnh
 • Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Toàn Diện Góp Phần Thực Hiện Nghị Quyết 29 Của Trung Ương Đảng Về Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Gd&đt
 • Tiểu Luận Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị: Đề Tài Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên – Bài Phát Biểu
 • Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngắn Hạn…
 • Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Tràng An Hà Nội
 • Để xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng cấp ủy đảng thường xuyên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng mở rộng dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu từng cấp ủy đảng. Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của tập thể cấp ủy và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

  Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo. Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chỉ đạo việc tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng các bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, tự rèn luyện hàng năm, thường xuyên soi chiếu các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với quá trình làm việc của bản thân để tự sửa chữa, khắc phục.

  Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức; chú trọng chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở có bước đổi mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử… được coi trọng, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ. Đầu nhiệm kỳ toàn thành phố có 1.028 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 83% trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học; 2,9% trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân; 7,7% trình độ lý luận chính trị trung cấp. Đến nay cán bộ thành phố có trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học chiếm 88%; trên đại học chiếm 1,8%. Về lý luận chính trị có 17% cán bộ có trình độ trung cấp; 4,2% có trình độ cao cấp và cử nhân. Thành phố thực hiện nghiêm túc các bước theo quy trình về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt thành phố giai đoạn 2022 – 2022; 2022 – 2025 và các năm tiếp theo trình tỉnh phê duyệt. Đồng thời thực hiện việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo phòng, ban, MTTQ, đoàn thể thành phố, các phường, xã giai đoạn 2022 – 2022; 2022 – 2025 và các năm tiếp theo. Hàng năm thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy trình; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ.

  Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên bằng nhiều biện pháp, hàng năm trên 70% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở đảng yếu kém; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 492 đảng viên mới (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra mỗi năm kết nạp 90 đảng viên trở lên).

  Đảng bộ phường Mường Thanh là một trong những đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trần Quốc Hải, Bí thư Đảng ủy phường Mường Thanh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên, Đảng ủy phường không “khoán trắng” cho chi bộ mà xác định Đảng ủy có trách nhiệm cùng chi bộ vào cuộc. Với quyết tâm cao của các cấp ủy đảng ở cơ sở và sự nỗ lực, phấn đấu của những quần chúng ưu tú, nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ phường kết nạp 40 đảng viên mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

  Cùng với công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Thành ủy Điện Biên Phủ thực hiện nghiêm túc, nền nếp và có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và ngăn ngừa, hạn chế sai phạm. Trong 5 năm qua, riêng cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 103 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát đối với 37 tổ chức đảng, 21 đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm và xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Nhiệm Vụ Trọng Tâm, 3 Giải Pháp Đột Phá Trong Xây Dựng Đảng Nhiệm Kỳ Đại Hội Xiii
 • Xây Dựng Khối Đoàn Kết Thống Nhất Trong Đảng
 • Giữ Gìn Sự Đoàn Kết, Thống Nhất Trong Đảng Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
 • Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Xây Dựng Đảng Năm 2022; Triển Khai Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Xây Dựng Văn Hóa Trong Đảng
 • Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Hay, Hot: Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Ở Đảng Bộ
 • Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Ở Quỳnh Phụ
 • Giải Pháp Khắc Phục Khó Khăn Trong Công Tác Xây Dựng Đảng Ở Đông Hưng
 • Tập Trung Nhiều Giải Pháp Trong Công Tác Xây Dựng Đảng, Phát Triển Kinh Tế, Văn Hóa Xã Hội Cuối Năm 2022
 • Giải Pháp Quan Trọng Để Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh
 • * ANH DŨNG

  Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, năm 2011, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM). Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ đã được nâng lên; tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM thực chất hơn; hầu hết TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

  * Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả…

  Trong Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện NQ ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra mục tiêu, hàng năm, tỷ lệ TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM từ 85% trở lên. Theo đó, năm 2011, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai quán triệt NQ ĐH Đảng các cấp cho trên 98% đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; chỉ đạo các cấp ủy đảng nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ ĐH nói chung, công tác xây dựng TCCSĐ nói riêng sát với thực tế của địa phương, đơn vị.

  Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, năm 2011, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy phân công 9 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo toàn diện các quận, huyện và phân công 36 đồng chí Thành ủy viên chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 36 xã của 4 huyện. Hầu hết các đồng chí được phân công chỉ đạo quận, huyện và các xã đều phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo cấp ủy tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2011. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cho Thường trực Thành ủy tổ chức các đợt làm việc với Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Bí thư, Phó Bí thư 85 xã, phường, thị trấn… Qua đợt làm việc, Thường trực Thành ủy đã lắng nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp đề ra giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, tập trung lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM.

  Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, năm 2011, các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã đề ra NQ lãnh đạo việc xây dựng TCCSĐ TSVM. Trong đó, một số đơn vị xây dựng các NQ chuyên đề lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM. Tiêu biểu như: Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đề ra NQ về “Xây dựng TCCSĐ TSVM”, Quận ủy Cái Răng đề ra NQ chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên”, Huyện ủy Thới Lai đề ra Đề án “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn, ấp đến năm 2022″… Nhờ vậy, công tác xây dựng TCCSĐ TSVM đã có nhiều chuyển biến tích cực.

  * Chuyển biến bước đầu…

  Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (thứ tư từ trái qua) trao giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy cho các Đảng bộ hoàn thành tốt công tác Tổ chức – Xây dựng năm 2011.

  Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có 707 TCCSĐ, với tổng số hơn 32.700 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, năm 2011, các cấp ủy đảng đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ… nên công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng TCCSĐ TSVM nói riêng đạt được kết quả khá toàn diện.

  Đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, cho biết: Thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp, đầu năm 2011, Quận ủy Cái Răng đã xây dựng và ban hành NQ số 03-NQ/QU “Về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên”, nhằm nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của TCCSĐ và xây dựng TCCSĐ thật sự TSVM. Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ. Bên cạnh đó, Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của quận đã tiến hành giám sát thường xuyên 571 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh, không để xảy ra TCCSĐ vi phạm… Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ nêu trên, năm 2011, Đảng bộ quận Cái Răng có 46/46 TCCSĐ đạt TSVM, trong đó có 10 TCCSĐ đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

  Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, đến đầu năm 2011, nhìn chung, các TCSCĐ đã đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, một số TCCSĐ vẫn còn hạn chế trong thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, năng lực cụ thể hóa NQ của cấp trên còn hạn chế, chưa sát với tình hình thực tế; một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, chưa thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức dẫn đến vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng… Nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là việc xây dựng TCCSĐ TSVM, đầu năm 2011, Huyện ủy Thới Lai đã xây dựng và ban hành Đề án số 02-ĐA/HU của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn, ấp đến năm 2022”. Theo đó, bên cạnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh công tác đào tạo để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Huyện ủy đã phân công 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo toàn diện 13 xã, thị trấn; phân công 77 đồng chí là Huyện ủy viên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo toàn diện 108 ấp của các xã, thị trấn. Tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công đều dành thời gian để dự họp định kỳ với Đảng ủy các xã, thị trấn để góp ý kiến cho Đảng ủy trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đảng bộ TSVM; các đồng chí cán bộ huyện được phân công chỉ đạo ấp đã dành thời gian tham gia sinh hoạt lệ với chi bộ ấp để hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, đề ra NQ lãnh đạo sát đúng, phân công nhiệm vụ cho đảng viên… Được sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ huyện, năm 2011, các TCCSĐ ở huyện Thới Lai có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Huyện ủy Thới Lai cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, góp phần giúp các TCCSĐ khắc phục hạn chế, thiếu sót. Từ những nỗ lực đó, năm 2011, Đảng bộ huyện Thới Lai có 45/48 TCCSĐ đủ điều kiện phân loại đạt TSVM (đạt trên 93,75%), không có TCCSĐ yếu kém.

  Các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy khác trực thuộc Thành ủy cũng đề ra nhiều giải pháp sáng tạo để lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM. Từ đó, năm 2011, tỷ lệ TCCSĐ TSVM của Đảng bộ thành phố đạt trên 87% (tăng hơn 2% so với NQ Thành ủy đề ra); chất lượng TCCSĐ TSVM đã đi vào thực chất hơn.

  * Tiếp tục tập trung nâng chất…

  Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và thực hiện NQ ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ tiếp tục xây dựng TCCSĐ TSVM. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng… Phấn đấu hàng năm có trên 85% TCCSĐ trong sạch vững mạnh. Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã đề ra nhiệm vụ công tác xây dựng TCCSĐ trong năm 2012 là: tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ, nhất là TCCSĐ trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là Bí thư cấp ủy; thực hiện trẻ hóa, chuẩn hóa cấp ủy cơ sở; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở; sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ theo đúng loại hình…

  Các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng đã đề ra NQ và giải pháp phù hợp để lãnh đạo xây dựng TCCSĐ TSVM. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, nói: “Năm 2011, Đảng bộ quận có 95,65% TCCSĐ đạt TSVM. Nhằm giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, năm 2012, Quận ủy Thốt Nốt tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, nhất là nâng cao vai trò của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ…”. Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Cần Thơ, năm 2011, Đảng bộ khối Doanh nghiệp có 67/120 TCCSĐ TSVM (đạt 55,83%). Năm 2012, Đảng ủy đề ra NQ, với mục tiêu phấn đấu trên 80% TCCSĐ đạt TSVM. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy đề ra giải pháp chỉ đạo các cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở; chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy theo quy định của Ban Bí thư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động ngăn ngừa cấp ủy, đảng viên vi phạm…

  Tại hội nghị tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2011, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh: Nhằm tiếp tục xây dựng TCCSĐ TSVM, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để ngăn ngừa vi phạm; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên; tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cấp ủy và lãnh đạo quản lý ở cơ sở…

  Bài, ảnh: ANH DŨNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Phân Tích Những Nhiệm Vụ Chủ Yếu Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Trong Giai Đoạn Hiện Nay
 • Bài 13: Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức
 • Xây Dựng Đảng Về Đạo Đức Là Nhiệm Vụ Cấp Thiết Trong Bối Cảnh Hiện Nay
 • Đảng Bộ Phường Trung Sơn Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Đẩy Mạnh Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 14: Xây Dựng Đảng Thật Sự Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Phương Hướng, Nhiệm Vụ Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh, Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng Trong Văn Kiện Đại Hội Xii
 • 4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng
 • Kết Hợp Giữa Xây Và Chống Trong Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Đề Xuất Nhiều Giải Pháp Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương. (Ảnh: Đức Lam)

  Cùng với gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, coi tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

  Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến, thể hiện trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

  Chất lượng đảng viên được quan tâm cả về trình độ học vấn, lý luận chính trị, ý thức và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó quan tâm phát triển đảng viên đối với người theo tôn giáo, học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động. Ngoài ra, thường xuyên, nghiêm túc thực hiện rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

  Thêm vào đó, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy các cấp cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và các cấp ủy chú trọng. Hàng năm, ngoài việc bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp ủy cấp huyện, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy còn mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư các tổ chức cơ sở đảng và bí thư chi bộ khu dân cư; hướng dẫn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Tỉnh ủy và các cấp ủy cũng phối hợp chặt chẽ với các trường, cơ sở đào tạo của tỉnh Ninh Bình và của Trung ương để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức.

  Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; gắn việc xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên với kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực, bảo đảm thực chất và khách quan hơn, sát với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Đảng ủy thị trấn Nho Quan quán triệt, triển khai các nội dung về công tác rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. (Ảnh: Minh Ngọc)

  Công tác kiểm tra, giám sát, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tỷ lệ chi, đảng bộ yếu kém, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ giảm đáng kể. Các trường hợp vi phạm đều được làm rõ và xử lý, kỷ luật theo đúng quy định.

  Những kết quả nỗ lực đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân; qua đó, tạo động lực để Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Phát Triển Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Trong Doanh Nghiệp Tư Nhân, Doanh Nghiệp Nước Ngoài
 • Giải Pháp Hiệu Quả Xây Dựng Tổ Chức Đảng Vững Mạnh
 • Đảng Bộ Tp Uông Bí: Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Đảng Bộ Trong Sạch, Vững Mạnh
 • Tiếp Tục Chú Trọng Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Xây Dựng Đảng
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Bàn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kết Nạp Đảng Viên Tại Khu Phố
 • Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên: 6 Giải Pháp Căn Cơ
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên
 • Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên Ở Các Đảng Bộ
 • Ngày đăng: 26/02/2020 11:16

  Sau khi kiện toàn TCCSÐ, các cấp ủy tại địa bàn khó khăn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Quá trình triển khai đã xuất hiện cách làm hay, mô hình sáng tạo trong công tác phát triển đảng, mang lại hiệu quả cao.

  Nhiều cách làm sáng tạo

  Miền núi phía Bắc là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao, địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Ðầu nhiệm kỳ 2010-2015, vẫn còn hàng trăm thôn, bản, đơn vị ở vùng biên giới, thuộc các tỉnh: Ðiện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng… không có đảng viên và chi bộ, có nơi do số đảng viên ít, cho nên phải sinh hoạt chi bộ ghép. Thực trạng này dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách phát triển kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng xấu xuyên tạc chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, lôi kéo quần chúng thực hiện những hành vi trái pháp luật, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Chính vì vậy, việc kiện toàn, củng cố TCCSÐ, bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở địa bàn các xã khó khăn là yêu cầu cấp thiết, được các cấp ủy cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Với quyết tâm cao, quá trình triển khai thực hiện bài bản, đến nay, về cơ bản, các địa bàn khó khăn không còn bản “trắng” đảng viên, “trắng” chi bộ, cũng như giảm tình trạng sinh hoạt chi bộ ghép.

  Trao đổi công tác phát triển đảng viên ở Chi bộ thôn Lùng Vai 1, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai).

  Ở huyện vùng cao, biên giới Mường Khương (tỉnh Lào Cai), đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện ủy đã thành lập bốn tổ giúp việc để giúp các xã, thị trấn còn khó khăn về công tác phát triển đảng; mỗi tổ có bảy thành viên, do lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng của Huyện ủy làm tổ trưởng; bí thư đảng ủy các xã, thị trấn làm tổ phó, chuyên viên các ban xây dựng Ðảng của Huyện ủy làm thành viên. Tổ giúp việc cùng đảng ủy các xã, thị trấn rà soát số đảng viên tại các thôn, bản, tổ dân phố, nơi nào có đủ điều kiện thì cho thành lập chi bộ. Ðồng thời, tập trung tìm nguồn là các nhân tố tiêu biểu tại địa phương để giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp Ðảng. Ở cơ sở, cấp ủy tiếp tục có những hình thức linh hoạt hơn. Thiếu tá Trần Xuân Khánh, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Tung Chung Phố (cán bộ Ðồn Biên phòng Mường Khương tăng cường cho xã) cho biết: “Ðảng ủy xã cử các đảng viên là cán bộ xã xuống sinh hoạt trực tiếp tại các chi bộ thôn và làm bí thư chi bộ ở những thôn có từ ba đảng viên chính thức trở lên. Khi xuống cơ sở, các đồng chí này có trách nhiệm gây dựng phong trào; khi nào giúp đỡ được từ hai đến ba đảng viên mới, mới rút về chi bộ cũ. Ðảng ủy xã còn phân công các chi bộ khá giúp đỡ các chi bộ yếu trong việc tham mưu công tác phát triển đảng và hoàn thiện hồ sơ kết nạp Ðảng”. Với cách làm sâu sát như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, các xã đều đã xóa được tình trạng chi bộ ghép. Các xã Cao Sơn, Tung Chung Phố, Tả Ngài Chồ trước đây gặp nhiều khó khăn trong tạo nguồn kết nạp đảng viên, nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Theo Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai Ngô Hữu Quý, đến nay toàn tỉnh Lào Cai kết nạp thêm được 2.373 đảng viên, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; tất cả chi bộ độc lập, không còn chi bộ ghép. Ðây là những nhân tố quan trọng góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, củng cố an ninh – quốc phòng ở địa phương.

  Ðầu nhiệm kỳ 2010 – 2022, huyện biên giới Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) là huyện đặc biệt khó khăn, với hơn 50 bản, đơn vị không có chi bộ. Nhiều chi bộ phải sinh hoạt ghép, một số bản, trường học còn “trắng” đảng viên. Ðể khắc phục, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết về phát triển đảng viên, thành lập các chi bộ bản, cơ quan, trường học và trạm y tế. Theo Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ Trương Quang Phiệt, trong giai đoạn đó, đảng ủy các cấp đã phân công, luân chuyển, điều động hơn 100 đảng viên về công tác, sinh hoạt tại các điểm bản, các trường, trạm y tế chưa có đảng viên hoặc chưa thành lập được chi bộ, nhằm phát triển đảng viên, thành lập chi bộ. Nhờ vậy, chỉ sau hai năm thực hiện nghị quyết, đến cuối năm 2013, huyện đã xóa tình trạng ” trắng” chi bộ, các chi bộ có nguy cơ “tái trắng” được kiện toàn. Nhiệm kỳ 2022 – 2022, Huyện ủy tiếp tục ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên gắn với xây dựng, củng cố chi bộ ở bản, trường học, trạm y tế. Ðến nay, huyện đã kết nạp mới được hơn 600 đảng viên, trong đó số đảng viên là người địa phương, đảng viên trong độ tuổi từ 18 đến 30 đều chiếm hơn 70%… Ðồng chí Sùng A Di, Bí thư Ðảng ủy xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) cho biết: “Các chi bộ hiện nay phần lớn đảng viên là người địa phương, tất cả đảng viên được điều động, luân chuyển đã rút về. Các chi bộ đã có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng, bảo đảm sinh hoạt theo định kỳ và ban hành các nghị quyết sát thực tiễn của địa phương”.

  Trước năm 2010, tỉnh Ðiện Biên có tới 134 thôn, bản chưa có đảng viên, tập trung chủ yếu ở các huyện vùng sâu, biên giới, như: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Ðiện Biên Ðông. Tại đây, các đối tượng xấu thường lợi dụng sự cả tin của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; kích động người dân gây chia rẽ nội bộ. Ban Chấp hành Ðảng bộ các huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ thành lập Ban Chỉ đạo, phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, theo dõi, chỉ đạo từng địa bàn, phát hiện quần chúng tích cực trong các phong trào, mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho quần chúng ưu tú ngay tại cơ sở, để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Huyện ủy Mường Nhé ban hành cơ chế “đặc thù”, hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và một phần sinh hoạt phí cho quần chúng khi tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Chỉ sau hơn ba năm, Ðiện Biên đã tăng thêm 192 thôn, bản có tổ chức đảng (hiện chỉ còn tám thôn, bản chưa có đảng viên), giảm 91,57% số thôn, bản chưa có đảng viên so với đầu năm 2022. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị tại vùng sâu, vùng biên giới ngày càng ổn định.

  Sáp nhập các thôn, bản chưa đạt chuẩn, ít dân cũng góp phần khắc phục tình trạng sinh hoạt ghép ở các xã vùng cao thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, sau 10 năm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đến nay, Ðảng bộ tỉnh không còn thôn “trắng” đảng viên; số chi bộ sinh hoạt ghép giảm từ 210 xuống còn 53 chi bộ. Tỉnh Yên Bái mới đây đã sắp xếp, giảm 985 thôn, bản, tổ dân phố, 13.027 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản. Số đảng viên trong mỗi chi bộ đông lên, các chức danh chủ chốt ở cơ sở được lựa chọn kỹ, bảo đảm cơ cấu, chất lượng, chấm dứt hiện tượng “cả họ làm quan”.

  Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

  Thực tế sinh hoạt chi bộ ở những địa bàn khó khăn cho thấy, năng lực và trình độ nhận thức của một số cấp ủy và bí thư chi bộ còn hạn chế; chưa khơi dậy khả năng, trí tuệ của đảng viên trong việc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên còn hạn chế. Do đó, rất cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSÐ tại địa phương.

  Ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu, Ðiện Biên, Bắc Kạn, thời gian đầu sau khi củng cố chi bộ thôn, bản, Ðảng ủy xã cử đảng viên là cán bộ của xã về sinh hoạt chi bộ thôn, bản theo cách “cầm tay chỉ việc”, giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, ban hành nghị quyết gắn với các công việc cụ thể. Ngược lại, chi bộ cũng phát huy vai trò giám sát đối với đảng viên là cán bộ, công chức xã trong thực hiện nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Quảng Chu (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) Hoàng Ngọc Tân cho biết, trước đây có tình trạng đảng viên khi sinh hoạt chi bộ chỉ được nghe một số nội dung thời sự, bàn bạc ra nghị quyết chung chung, chiếu lệ. Nay, sinh hoạt của các chi bộ rất bài bản, bàn từng việc cụ thể gắn với phát triển kinh tế ở địa phương, như: mở rộng chăn nuôi thủy sản, xây dựng các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi. Các chi bộ, đảng bộ phát huy tốt vai trò chỉ đạo, khơi dậy phong trào dân vận khéo ở các địa phương. Tại xã Kim Lư (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), Ðảng ủy xã làm tốt công tác dân vận, vận động người dân xây dựng đường nông thôn rất hiệu quả. Thông thường, các địa phương đều thực hiện phương châm Nhà nước hỗ trợ 70%, nhân dân đóng góp 30% để làm đường giao thông nông thôn. Thế nhưng ở Kim Lư, nhờ đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác dân vận, người dân tự nguyện đóng góp 70% kinh phí, còn Nhà nước chỉ hỗ trợ 30%. Sau hơn 6 năm triển khai, xã Kim Lư có hơn 90 hộ dân hiến gần 5.000 m2 đất, giá trị hàng trăm triệu đồng để xây dựng công trình giao thông.

  Huyện ủy Hòa An (tỉnh Cao Bằng) lại áp dụng mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bí thư Chi bộ xóm Nà Lại (xã Hà Trì, huyện Hòa An) Nông Thanh Biến cho biết, tại buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đưa ra một đến hai nội dung cụ thể, yêu cầu tất cả các đảng viên phải tham gia ý kiến, đưa ra giải pháp thực hiện. Ðảng viên gương mẫu làm trước, rồi vận động nhân dân làm theo. Ðảng viên trong xóm tuyên truyền nhân dân phát triển trồng cây quýt hàng hóa, nuôi cá, nuôi hươu sao. Nhờ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Từ các buổi sinh hoạt chi bộ mẫu ban đầu, đến nay, 148 chi bộ nông thôn trong huyện đã duy trì nền nếp sinh hoạt; chất lượng các chi bộ chuyển biến tích cực. Năm 2022, 130 chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ có 18 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ,

  Với cách làm bài bản, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch về “Nâng cao chất lượng chi bộ thôn, bản giai đoạn 2022-2020”. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc đổi mới sinh hoạt chi bộ. Theo Bí thư Ðảng ủy xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) Nguyễn Tiến Toán, trước đây, việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ ở các chi bộ thôn chưa thật sự hiệu quả, bình quân chỉ gần 70% số đảng viên tham gia. Nội dung sinh hoạt còn dàn trải hoặc sơ sài, thiếu nội dung cụ thể, ít đảng viên phát biểu. Việc ra nghị quyết chưa cụ thể, chưa sát thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của chi bộ còn lơi lỏng… Ðảng ủy xã Sơn Hải đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” ở chi bộ thôn, tập trung vào hai giải pháp cơ bản, đó là: bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ thôn và duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm túc quy trình và nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Sau gần ba năm thực hiện nghị quyết, đã cơ bản khắc phục được một số hạn chế, chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn có chuyển biến rõ rệt. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được giao có sự chuyển biến rõ nét. Nội dung sinh hoạt của các chi bộ ở thôn thiết thực, cụ thể hơn, được chuẩn bị kỹ lưỡng và gắn với thực tiễn cơ sở, do đó lôi cuốn đảng viên tham gia ý kiến, không khí sôi nổi hơn. Chi bộ thôn Trung Lèng Hồ, xã Trung Lèng Hồ, huyện biên giới Bát Xát có 10 đảng viên, là hạt nhân lãnh đạo 57 hộ, với gần 300 nhân khẩu, tất cả đều là đồng bào dân tộc Mông. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sùng A Chúng cho biết, chi ủy và chi bộ bàn bạc “hiến kế”, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên phụ trách, giúp đỡ những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xóa nghèo. Chi bộ đột phá chọn giống mới, trồng cây, nuôi con đặc sản, mở đường giao thông… nhờ vậy đã đưa thu nhập người dân đạt 30 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm từ 80% xuống còn 10%. Năm 2022, thôn Trung Lèng Hồ được công nhận là thôn nông thôn mới.

  Có thể nói, trong những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, những giải pháp phù hợp thực tiễn, các tỉnh miền núi phía Bắc đã đạt kết quả rõ nét trong công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng TCCSÐ ở địa bàn khó khăn. Nhờ đó, các TCCSÐ giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

  Theo: nhandan.com.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Tổ Chức Đảng Cơ Sở Ở Kon Tum
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Địa Bàn Khó Khăn (Kỳ 1)
 • Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Tỉnh Thái Bình Hiện Nay
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100