Top 6 # Xây Dựng Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Theindochinaproject.com

Bộ Xây Dựng: Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng tích cực triển khai công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, với các giải pháp đa dạng và tăng cường thanh tra các lĩnh vực có nhiều dự luận tiêu cực.

Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, trong quý I/2019, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị số 09 – CT/BCSĐ ngày 30/01/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 04/3/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật, phòng chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Xây dựng; Báo cáo số 129/BC-BCSĐ ngày 25/3/2019 về công tác PCTN của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng; Quyết định số 199/QĐ-BXD 26/3/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của Bộ Xây dựng và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 133/QĐ-BCSĐ 16/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng tiếp tục tập hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan đơn vị; Hoàn thiện xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính trong nội bộ cơ quan; Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý để PCTN; Thực hiện công tác cán bộ để PCTN và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; năm 2019 Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra hành chính và PCTN đối với một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, có nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chấp hành các quy định của ngành về thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quản lý của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Ngày 14/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”, chọn một số vụ việc trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm để xử lý nghiêm và công khai.

Trong năm 2018 và quý I/2019, thực hiện kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai hoàn thành 114 đoàn thanh tra, đồng thời thực hiện giám sát theo quy định với các đoàn thanh tra nêu trên; Ban hành 84 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 155 tập thể và 235 cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền 947,8 tỷ đồng (trong đó: Yêu cầu phê duyệt lại dự toán 706,9 tỷ đồng; Yêu cầu giảm trừ thanh quyết toán 136,3 tỷ đồng; Yêu cầu nộp về tài khoản của chủ đầu tư 15,4 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước địa phương 6,3 tỷ đồng; Yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 67,3 tỷ đồng); Xử phạt 178 đơn vị và yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung số tiền 28,6 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng lịch tiếp công dân của Bộ trưởng, có các văn bản chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm xử lý triệt để, thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo lịch định kỳ.

Đối với các vụ việc yêu cầu giám định khác, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tốt công tác giám định, định giá tài sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã công bố danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, các cơ quan có thẩm quyền có thể trưng cầu các tổ chức, cá nhân này tham gia công tác giám định để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm.

Thanh Nga

Biện Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực Từ Xây Dựng Đảng

Tham nhũng, tiêu cực là căn bệnh không phải bây giờ mới có. Thời phong kiến nhân dân ta thường dùng từ “quan tham” chỉ quan tham nhũng. Ngày nay tham nhũng, tiêu cực xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp có điều kiện tham nhũng cao, biểu hiện rõ nhất như: Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; khác thác tài nguyên, khoáng sản; thu chi ngân sách; mua sắm công; tài chính; ngân hàng; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; quản lý doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế… Thời gian qua, nhất là từ khi ban hành và thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã tập trung chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng. “10 năm qua toàn ngành thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai hàng nghìn cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, qua đó đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Thiệt hại do các vụ việc tham nhũng gây ra trong 10 năm qua là gần 60.000 tỷ đồng và hơn 400 ha đất, đã có hơn 4.670 tỷ đồng và 219 ha đất được thu hồi”([i]).

Tuy nhiên, “Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn những diễn biến phức tạp và chưa đạt yêu cầu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi. Tham nhũng tiêu cực lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. Kê khai tài sản của cán bộ còn hình thức, hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra hiệu quả còn thấp, ý thức tiết kiệm chưa được đề cao, lãng phí thời gian, nguồn lực xã hội còn lớn, việc giải quyết khiếu nại tố cáo hiệu quả chưa cao, một số trường hợp còn kéo dài gây bức xúc trong dư luận”([ii]). Số người đứng đầu bị xử lý kỷ luật còn ít so với số vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý. “Một số vụ án lớn chưa quy trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu (10 năm qua xử lý hình sự 118 trường hợp, xử lý kỷ luật 800 trường hợp), mới xử lý 17 người kê khai tài sản không trung thực. Một số quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức, thiếu tính khả thi” ([iii]).

Trong lĩnh vực tổ chức cán bộ bộc lộ rõ nhất tham nhũng và tiêu cực là việc chạy chức, chạy quyền, thi tuyển công chức, viên chức, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Một số cán bộ có chức có quyền lợi dụng tham nhũng, tiêu cực nhận hối lộ làm giàu. Có những cán bộ có sai phạm, khuyết điểm ở địa phương đơn vị này được điều động, luân chuyển đến địa phương, đơn vị khác, thậm chí còn được đề bạt bổ nhiệm chức vụ cao hơn, ngoài ra còn nhiều hiện tượng chạy bằng cấp, chạy nâng lương, chạy khen thưởng, chạy chính sách… đã tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân đối với cán bộ.

Về khách quan, tham nhũng tiêu cực là căn bệnh xấu vốn có trong xã hội từ lâu đời. Lòng tham luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, nếu không được giáo dục rèn luyện thì khi có thời cơ, cơ hội, điều kiện sẽ xuất hiện. Mặt khác nếu không có chế tài mạnh mẽ để ngăn chặn, phòng ngừa đặc biệt là những biện pháp về luật pháp và hình sự thì khó có thể khắc phục được. Thể chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên nhiều lĩnh vực nước ta còn bất cập, việc công khai minh bạch còn hạn chế, thiếu những nguyên tắc, chuẩn mực, đồng bộ, khoa học để chủ động ngăn chặn phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chưa xóa bỏ được cơ chế “xin – cho” là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng tiêu cực nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm và có điều kiện để tham nhũng tiêu cực.

Về chủ quan là do một số cán bộ nhất là cán bộ có chức, có quyền thiếu rèn luyện tu dưỡng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu trung thực và trách nhiệm trước nhân dân, sống thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, lợi dụng quyền hạn được giao để thu lợi bất chính, làm việc thiếu nguyên tắc, độc đoán, chuyên quyền, thiếu dân chủ, thực hiện không tốt cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác xây dựng đảng chưa góp phần tích cực vào việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, hiệu quả thấp. Đại đa số các vụ việc tham nhũng là do quần chúng nhân dân phát hiện tố giác. Trong khi đó các vụ việc tham nhũng tiêu cực thì đại đa số là đảng viên nhất là đảng viên có chức, có quyền vi phạm, những cán bộ đảng viên đó đều sinh hoạt trong tổ chức đảng, nhưng việc quản lý đảng viên còn yếu. Tổ chức đảng không nắm và quản lý được nhiệm vụ của đảng viên nhất là đảng viên có chức, có quyền, sinh hoạt đảng lại thất thường, còn buông lỏng, nể nang, né tránh, thiếu kiểm tra giám sát việc thực hiện của đảng viên để ngăn chặn kịp thời những khuyết điểm, thiếu sót. Vai trò giám sát của cán bộ nhân dân còn hạn chế. việc phát hiện tố giác những hiện tượng tham nhũng tiêu chực chưa nhiều.

Từng bước loại bỏ cơ chế “xin – cho” vì còn “xin – cho” thì còn tham nhũng tiêu cực. Nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương để cán bộ công chức đủ sống bằng tiền lương. Thực hiện khoán tiêu chuẩn đãi ngộ đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý vào lương. Quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc mua sắm tài sản công với tinh thần tiết kiệm nhất. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, phải công khai trong cơ quan, đơn vị địa phương và báo cáo với cơ quan quản lý cán bộ. Nhà nước phải kiểm soát được tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhất là những cán bộ có chức, có quyền cần quy định việc cán bộ công chức khi mua sắm tài sản có giá trị lớn phải thanh toán qua tài khoản. Thực hiện tốt các việc cải cách hành chính Nhà nước và trong các cơ quan Đảng, loại bỏ những quy định không còn phù hợp, ban hành bổ sung những quy định mới, ngăn chặn hiện tượng gây phiền hà sách nhiễu cho nhân dân. Thực hiện tốt cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông, không để cán bộ lợi dụng tham nhung tiêu cực.

2. Tăng cường công tác quản lý đảng viên về mọi mặt. Mỗi tổ chức đảng, nhất là chi bộ phải quản lý chặt chẽ đảng viên về tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phong cách lối sống, hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh hoạt. Đảng viên dù bất kỳ ở cương vị nào đều phải sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều kỳ, hàng năm phải tự kiểm điểm, báo cáo với chi bộ kết quả, ưu khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở kiểm điểm, phê bình, tự phê bình chi bộ phải đánh giá phân loại theo quy định, trong phê bình, tự phê bình, phải bảo đảm dân chủ công khai và tự giác, khắc phục mọi biểu hiện: hình thức, nể nang, né tranh, nhất là những đảng viên có chức có quyền càng phải thực hiện nghiêm túc hơn. Trên cơ sở đó phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm của đảng viên về tham nhũng tiêu cực để ngăn chặn. Những đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư tố giác phải được đấu tranh phê bình, nhắc nhở thẳng thắn và kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên và cơ quan quản lý cán bộ nếu cán bộ đó là cán bộ có chức có quyền.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra truy tố xét xử thi hành án, thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng. Xây dựng cơ chế phòng ngừa ngăn chặn quan hệ “lợi ích nhóm” chống đặc quyền đặc lợi, khắc phục tư tưởng “tư duy nhiệm kỳ”. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ tổ các chức và cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo thực hiện tốt việc dân chủ công khai ở tất cả các khâu, các công đoạn trên các lĩnh vực: quản lý và sử dụng đất đai, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các thủ tục hành chính… bảo đảm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

4. Hoàn thiện việc chuẩn hóa cán bộ. Mỗi chức danh cán bộ công chức, viên chức đều có tiêu chuẩn cụ thể. Kiên quyết không quy hoạch và đào tạo bố trí sử dụng cán bộ công chức viên chức không đủ tiêu chuẩn. Nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức viên chức, làm tốt việc đánh giá phát hiện nguồn cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu để đưa vào quy hoạch, không đề bạt bổ nhiệm cán bộ ngoài quy hoạch, cán bộ có dư luận, biểu hiện tham nhũng tiêu cực. Tổ chức tốt việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức viên chức bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm tham nhũng tiêu cực, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước công tâm, khách quan, trong sáng, không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ một tổ chức cá nhân nào. Kiên quyết và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đang trực tiếp quản lý.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan có chức năng đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực như: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán, Nội chính, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp… Những cán bộ được chọn trực tiếp làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải là những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, liêm khiết, có năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất các biện pháp xử lý, có phong cách lối sống giản dị, được nhân dân tín nhiệm.

5. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mọi cán bộ đảng viên phải tự đánh giá về đạo đức, phẩm chất, thực hiện nhiệm vụ được giao, phong cách lối sống, đóng góp vào việc phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, tập thể cấp ủy, chi bộ, cơ quan đơn vị góp ý kiến, những cán bộ có biểu hiện hoặc đơn thư tố giác về tham nhũng tiêu cực phải được làm rõ, nếu có tham nhũng tiêu cực phải có kết luận cụ thể và biện pháp xử lý.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng lối sống trong sạch, giản dị, liêm khiết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký làm theo Bác với những nội dung cụ thể và đề ra biện pháp phấn đấu thực hiện. Hàng năm cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải được lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, địa phương trong đó có vấn đề tham nhũng và tiêu cực.

([i]) Báo cáo tổng kết của Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng ngày 12-7-2016.

([ii]) Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng .

([iii]) Báo cáo tổng kết của Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng ngày 12-7-2016.

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng

Nhiều Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Vặt

Ông Trần Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang

– Thực tiễn cho thấy, ngoài những vụ việc tham nhũng đã được phát hiện và xử lý, trong xã hội chúng ta còn phải đối mặt với những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng nhỏ, mức độ thất thoát ngân sách nhà nước không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến dư luận nhưng vẫn xảy ra hàng ngày, trong từng cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, đó là “tham nhũng vặt”.

Đối với Hậu Giang, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tuy nhiên, có một thực tế rằng, tại Hậu Giang hiện vẫn còn xảy ra tình trạng tham nhũng vặt với hình thức đa dạng và khó phát hiện. Có thể kể đến một số cơ quan, lĩnh vực nhạy cảm thường xảy ra như: Bộ phận một cửa; đơn vị thẩm định ở các lĩnh vực cấp phép; cơ quan thuế; quản lý thị trường; tín dụng ngân hàng, hay mua sắm tài sản, văn phòng phẩm.

Chúng tôi nhận thấy rằng, nguyên nhân chủ yếu xảy ra từ việc tại một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, công chức, viên chức… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa thực sự hiệu quả; việc cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, chế độ tiền lương thấp…

Để khắc phục được những hạn chế, chúng tôi cho rằng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, do đó cần phải quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tăng cường việc công khai, minh bạch và cải cách hành chính để qua đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tham nhũng vặt.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp

– Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm của hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, qua rà soát, cũng như phản ánh của người dân, doanh nghiệp, đơn vị cũng ghi nhận tình trạng, hiện tượng hạch sách, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt tại một số nơi như: UBND cấp xã có hiện tượng giả mạo, gian dối để lấy tiền chính sách; ngành giáo dục thì xảy ra chạy trường, chạy lớp; ngành y tế thì có việc lo lót, bồi dưỡng cho bác sĩ; trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng thường phát sinh thêm một số khoản chi phí không chính thức…

Nguyên nhân của tình trạng này có thể thấy xuất phát từ việc cải cách hành chính còn chậm, cơ chế xin cho trong hoạt động công vụ vẫn còn phổ biến; một bộ phận không nhỏ người dân và doanh nghiệp xem việc quà cáp, lót tay là hiển nhiên, bình thường; sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ dễ bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất,… dẫn đến tình trạng tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn.

Bà Phùng Thị Ngọc Rạng, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang

– Hiện nay, chúng tôi thấy rằng, tình trạng tham nhũng vặt đang gây hậu quả cho xã hội, làm biến dạng các hoạt động đúng đắn của bộ máy, làm cho chi phí của người dân, doanh nghiệp gia tăng, tác động tiêu cực đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Đối với Kiên Giang, năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, tính minh bạch ở vị trí 57/63, một số chỉ số thành phần của tính minh bạch và chi phí không chính thức thể hiện nạn “tham nhũng vặt” vẫn đáng lo ngại, ví dụ như: Có đến 89% doanh nghiệp được khảo sát trên địa bàn tỉnh cho rằng các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được, 72% cần có mối quan hệ để có được các tài liệu của tỉnh; 56% cho rằng công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi chi trả chi phí không chính thức và 57% cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính là phổ biến.

Để khắc phục tình trạng trên, đối với Kiên Giang, chúng tôi cũng đã đề ra một số giải pháp, đó là: Phải tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt đến với người dân để người dân, doanh nghiệp không đồng lõa, không tiếp tay cho cán bộ, công chức thực hiện hành vi này. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tố cáo các hành vi tham nhũng vặt và có cơ chế bảo vệ người tố cáo. Ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng xử lý nghiêm hơn đối với cán bộ, công chức có vi phạm chứ không xử lý qua loa nhằm răn đe mạnh mẽ đối với người vi phạm.

Tham nhũng vặt là gì ? Theo Ban Nội chính Trung ương, hiện nay, tham nhũng ở nước ta diễn biến khá phức tạp, mức độ rất khác nhau, có tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ (tham nhũng vặt) lộ diện, nhưng đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu hay một khái niệm chính thống về “tham nhũng vặt”. Tuy nhiên, qua đúc kết trong quá trình phòng, chống đối với loại tham nhũng này, Ban Nội chính Trung ương cho rằng: Tham nhũng vặt chính là hành vi của cán bộ, công chức trong các cơ quan công quyền của Nhà nước lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, trong cung cấp dịch vụ công,… nhằm buộc hoặc gợi ý doanh nghiệp, người dân phải lo lót vì mục đích cá nhân. Đặc trưng của loại tham nhũng này là giá trị vật chất không lớn, thường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên nó xảy ra phổ biến, gần như trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đ.BẢO ghi nhận

Nhiều Giải Pháp Phòng Ngừa Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

Chủ động các giải pháp phòng ngừa

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế đến hình sự.

Triển khai Chương trình, Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy chỉ đạo xây dựng 13 chuyên đề về từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Đề án 56-ĐA/BCĐ về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP” là điểm sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của Thành ủy Hà Nội trong công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Từ TP đến các quận, huyện, đơn vị, đã chỉ đạo thực hiện Chương trình với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao. Trong đó, các cấp ủy chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Qua thực tế triển khai, các đơn vị, quận, huyện cho thấy, các cấp ủy luôn xác định công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và được thực hiện bằng các giải pháp đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, thẩm định, phê duyệt dự án…

Đồng thời, các giải pháp tuyên truyền, phổ biến về Luật PCTN; phát các tài liệu hỏi đáp những điều cần biết về các quy định trong lĩnh vực này được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Hà Nội đã tổ chức 1.221 lớp, hội nghị tuyên truyền pháp luật về vấn đề này, với khoảng 210.000 lượt người tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Minh bạch cơ chế chính sách

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng là một mảng sáng của Hà Nội trong những năm qua. Từ TP đến cơ sở đã tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, ban hành mới 614 văn bản; sửa đổi, bổ sung 154 văn bản về phòng, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi tiếp khách, lễ tân, đi công tác nước ngoài.

Thời gian qua, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, công khai minh bạch các hoạt động kinh tế – xã hội và công tác cán bộ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, DN với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ… ngăn chặn biểu hiện “xin cho”, giảm tình trạng “tham nhũng vặt”.

Hà Nội cũng chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai… để kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiên quyết xử lý các vi phạm, chuyển ngay sang cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng.

Đặc biệt, qua thực hiện Chương trình, vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực sự tạo một bước chuyển mới. Đơn cử, tại huyện Đông Anh, cùng với tăng cường công khai, minh bạch các nội dung có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng như chủ trương đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư tại cộng đồng, người đứng đầu các cấp ủy thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

Tại quận Tây Hồ, mọi hoạt động quản lý hành chính, đặc biệt là trong công tác thực hiện đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được công khai, cùng với tăng ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, cải cách hành chính… đã tạo điều kiện cho người dân giám sát, phòng ngừa các vi phạm…

Xử lý nghiêm các vi phạm

Công tác kiểm tra vấn đề này được chú trọng và làm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Mỗi năm, các cơ quan, đơn vị TP cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng hàng trăm cán bộ, công chức.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua cho thấy, các cơ quan chức năng trong PCTN đã kiên trì phối hợp chặt chẽ, khoa học và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Qua kiểm tra giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực xảy ra.

Công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn TP đã được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 4.143 đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách: 43, cảnh cáo: 16). Qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP.

Cùng với đó, TP cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, Nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh PCTN, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở, chính sách đãi ngộ hợp lý, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, tình hình tham nhũng, lãng phí được kiềm chế và từng bước được ngăn chặn.

Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, nhiều ý kiến đã đề xuất, thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCNT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là thông tin kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách về PCTN; tạo sự đồng thuận và quan tâm của toàn xã hội trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về vấn đề qua, đó chính là giải pháp phòng ngừa hữu hiệu để hướng tới mục tiêu xa hơn trong PCTN.

Trong nhiệm kỳ qua, Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1.400 tỷ đồng; hơn 40ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ; xử lý 192 vụ/657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được đẩy mạnh, cơ quan Thi hành án dân sự TP đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của Tòa án 1.028 tỷ đồng.