Xem Nhiều 12/2022 #️ Văn Hóa – Định Nghĩa, Đặc Trưng, Chức Năng – Di Tích Lịch Sử – Văn Hoá Hà Nội / 2023 # Top 16 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 12/2022 # Văn Hóa – Định Nghĩa, Đặc Trưng, Chức Năng – Di Tích Lịch Sử – Văn Hoá Hà Nội / 2023 # Top 16 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Văn Hóa – Định Nghĩa, Đặc Trưng, Chức Năng – Di Tích Lịch Sử – Văn Hoá Hà Nội / 2023 mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Định nghĩa Văn hóa

Từ “văn hóa” có rất nhiều nghĩa. Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức (trình độ văn hóa), lối sống (nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên biệt chỉ trình độ phát triển của một giai đoạn (văn hóa Đông Sơn)… Trong khi theo nghĩa rộng thì văn hóa hóa gồm tất cả, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại cho đến tín ngưỡng, phong lục, lối sống, lao động…

Phân tích các cách tiếp cận văn hóa phổ biến hiện nay (coi văn hóa như tập hợp, như hệ thông, như giá trị, như hoạt động, như kí hiệu, như thuộc tính nhân cách, như thuộc tính xã hội…), có thể xác định được 4 đặc trưng cơ bản mà tổng hợp lại, ta có thể nêu ra một định nghĩa văn hóa như sau:

Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động, thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

2. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa

Văn hóa trước hết phải có tính hệ thống. Đặc trưng này cần để phân hiệt hệ thống với tập hợp nó giúp phát hiện những mối liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng, sự kiện thuộc một nền văn hóa; phát hiện các đặc trưng, những quy luật hình thành và phát triển của nó.

Như có tính hệ thống mà văn hóa, với tư cách là một thực thể bao trùm mọi hoạt động của xã hội, thực hiện được chức năng tổ chức xã hội. Chính văn hóa thường xuyên làm tăng độ ổn định của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để ưng phó vơi môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Nó là nền tảng của xã hội – có lẽ chính vì vậy mà người Việt Nam ta dùng từ chỉ loại “nền” để xác định khái niệm văn hóa (nền văn hóa).

Đặc trưng quan trọng thứ hai của văn hóa là tính giá trị. Văn hóa theo nghĩa đen nghĩa là “trở thành đẹp, thành có giá trị”, tính giá trị cần để phân biệt giá trị với phi giá trị. Nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người.

Các giá trị văn hóa, theo muc đích cố thể chia thành giá trị vật chất (phục vụ cho nhu cầu vật chất) và giá trị tinh thần (phục vụ cho nhu cầu tinh thần), theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thấm mĩ theo thời gian có thể phân hiệt các giá trị vĩnh cừu và giá trị nhất thời. Sự phân biệt các giá trị theo thời gian cho phép ta có đươc cái nhìn hiện chứng– và khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tượng; tránh được những xu hướng cực đoan – phủ nhận sạch trơn hoặc tán dương hết lời.

Vì vậy mà, về mặt đồng đại, cùng một hiện tượng có thể có giá trị nhiều hay ít tùy theo góc nhìn, theo bình diện được xem xét. Muốn kết luận một hiện tượng có thuộc phạm trù văn hóa hay không phải xem xét mối tương quan giữa các mức độ “giá trị” và “phi giá trị” của nó. về mặt lịch đại, cùng một hiện tượng sẽ có thể có giá trị hay không tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa cùa từng giai đoạn lịch sử. Áp dụng vào Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò của Nho giáo, các triều đại nhà Hồ, nhà Nguyễn… đều đòi hỏi một tư duy biện chứng như thế.

Nhờ thường xuyên xem xét các giá trị mà văn hóa thực hiện được chức năng quan trọng thứ hai là chức năng điều chỉnh xã hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động, không ngừng tự hoàn thiện và thích ứng với những biến đổi của môi trường, giúp định hướng các chuẩn mực, làm động lực cho sự phát triển của xã hội.

Đặc trưng thứ ha của văn hóa là tính nhân sinh. Tính nhân sinh cho phép phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội (do con người sáng tạo, nhân tạo) với các giá trị tự nhiên (thiên tạo). Văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người. Sự tác động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vật chất (như việc luyện quặng, đẽo gỗ…) hoặc tinh thần (như truyền thuyết về các cảnh quan tự nhiên).

Do mang tính nhân sinh, văn hóa trở thành sợi dây nối liền con người với con người, nó thực hiện chức năng giao tiếp và có tác dụng liên kết họ lại với nhau. Nếu ngôn ngữ là hình thức của giao tiếp thì văn hóa là nội dung của nó.

Văn hóa còn có tính lịch sử. Nó cho phép phân biệt văn hóa như sản phẩm của một quá trình và được tích lũy qua nhiều thế hệ với văn minh như sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình độ phát triển của từng giai đoạn. Tính lịch sử tạo cho văn hóa tính bề dày một chiều sâu, nó buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bố lại các giá trị. Tính lịch sử được duy trì bằng truyền thống văn hóa. Truyền thông văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiêm tập thể) được tích lũy và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian và thời gian, được đúc kết thành những khuôn mẫu xã hội và cố định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận…

Truyền thông văn hóa tồn tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục là chức năng quan trọng thứ tư của văn hóa. Nhưng văn hóa thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn định (truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình thành. Hai loại giá trị này tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà con người hướng tới. Nhờ nó mà văn hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách (trồng người). Từ chức năng giáo dục, văn hóa có chức năng phái sinh là đảm bảo tính kế tục của lịch sử. Nó là một thứ “gien” xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau.

Hits: 80485

Đặc Trưng Chức Năng Của Văn Hóa / 2023

Đặc Trưng Và Chức Năng Của Văn Hóa, Chức Năng Và Đặc Trưng Của Văn Hóa, Đặc Trưng Chức Năng Của Văn Hóa, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Mẫu Lý Lịch Hồ Sơ Công Chức Của Ban Tổ Chức Trung ương 2a, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Quy Định Số 12-qĐ/tc-ttvh Ngày 9/1/2004 Của Ban Tổ Chức Trung ương – Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung ương, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Tờ Trình Tổ Chức Tết Trung Thu, Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu 2a Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2a Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 33 Của Ban Tổ Chức Trung ương, De An 04 Ban To Chuc Trung Uong Dang, Mẫu 2a/tctw-98 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 57 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Số 19 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Lý Lịch 2a Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Số 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2c Tổ Chức Trung ương, Quy Định 12 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Số 30 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Công Văn 602 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2a Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2c Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 27 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 28 Ban Tổ Chức Trung ương, Quy Định 06 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Quy Định 57 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 37 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Văn Bản Hướng Dẫn Số 19 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 19 Của Ban Tô Chức Trung ương, Quy Định 126 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 19 Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu 2a/tctw Của Ban Tổ Chức Trung ương, Văn Bản Hướng Dẫn Của Ban Tổ Chức Trung ương, Quy Định Số 12 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Tờ Trình Xin Kinh Phí To Chuc Trung Thu, Hướng Dẫn 30 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 25 Của Ban Tổ Chức Trung ương, 4 Kỹ Năng Tiếng Trung, Khô âm Đạo, Đa Nang Buồng Trứng, Tăng Khả Năng Trúng Vé Số, Tăng Khả Năng Tập Trung, U Nang Buồng Trứng, Kỹ Năng Trùng Sinh 9, Kỹ Năng Trùng Sinh 6, Chức Năng Là Gì, Chức Năng Của Tam Thất Bắc, Công Văn 1972 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu 2a/tctw-1998 Của Ban Tổ Chức Trung ương, 04-hd/btctw 2014 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Công Văn Số 3692 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Trung ương 23 Hd Btctw Ban Tổ Chức, Công Văn Số 4741 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Đơn Đề Nghị Phê Duyệt Kế Hoạch Tổ Chức Trung Thu, Kế Hoạch Tổ Chức Trung Thu Cho Học Sinh Tiểu Học, Quy Dinh 104 Ve Tap Trung Dan Chu Trong To Chuc Dang, Huong Dan So 23 Nam 2003 Cua Ban To Chuc Trung Uong, Hướng Dẫn Số 23/2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Chức Trách Trung Đoàn Trưởng, Quyết Định Số 12 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Học Cách Tăng Khả Năng Trúng Vé Số Pdf, Bài Giảng U Nang Buồng Trứng, Học Cách Tăng Khả Năng Trúng Số, Mổ Nội Soi U Nang Buồng Trứng Giá Bao Nhiêu, Chuyên Đề U Nang Buồng Trứng, Cẩm Nang Du Lịch Miền Trung, Học Cách Tăng Khả Năng Trúng Vé Số, Kỹ Năng Khẩu Ngữ Tiếng Trung, Sach Hoc Tang Kha Nang Trung Ve Xo, Kỹ Năng Nghe Tiếng Trung, Sách Học Tăng Khả Năng Trúng Vé Số, Chức Năng Gia Đình, Ngữ Pháp Chức Năng, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chỉ Đội, Chuc Năng Cua Giao Duc Mam Non, Chủ Nghĩa Mác Có Chức Năng Gì, Chức Năng Quản Lý, Tóm Tắt 5 Chức Năng Của Tiền Tệ, Chức Năng Sửa Lịch Hẹn, Chức Năng Cơ Bản Của Tôn Giáo, Hãy Kể Tên Phần Phụ Và Chức Năng Của Tôm, Ky Nang To Chuc Su Kien, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Trợ Lý Hậu Cần, Chức Năng Của Máy Tính, 3-hd/tctw Ngày 14-10-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Huong Dan 55 Cua Ban To Chuc Trung Uong Ngay 31 Thàngnam05, Hướng Dẫn Số 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương Ngày 14/10/2003, Quy Định Số 104-qĐ/qu Về Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Của Tổ Chức , Dẫn 23-hd/tctw Ngày 14- 03-2003 Của Ban Tổ Chức Trung ương,

Đặc Trưng Và Chức Năng Của Văn Hóa, Chức Năng Và Đặc Trưng Của Văn Hóa, Đặc Trưng Chức Năng Của Văn Hóa, Bài Báo Cáo Về Cơ Cấu Tổ Chức, Chức Năng Nhiệm Vụ Và Hoạt Động Của Tổ Chức Hành Nghề Công Chứng, Mẫu Lý Lịch Hồ Sơ Công Chức Của Ban Tổ Chức Trung ương 2a, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Đo Lường Sự Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan, Đơn Vị Có Chức Năng Giải, Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Tiểu Sửluận Về Chức Năng Tổ Chức Của Quản Lý, Quy Định Số 12-qĐ/tc-ttvh Ngày 9/1/2004 Của Ban Tổ Chức Trung ương – Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung ương, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Công An, Nghị Định Quy Định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của B, Tờ Trình Tổ Chức Tết Trung Thu, Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu 2a Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2a Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 33 Của Ban Tổ Chức Trung ương, De An 04 Ban To Chuc Trung Uong Dang, Mẫu 2a/tctw-98 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 57 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Số 19 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Lý Lịch 2a Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Số 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2c Tổ Chức Trung ương, Quy Định 12 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Số 30 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Công Văn 602 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2a Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu Lý Lịch 2c Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 27 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 28 Ban Tổ Chức Trung ương, Quy Định 06 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Quy Định 57 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 37 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Văn Bản Hướng Dẫn Số 19 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 19 Của Ban Tô Chức Trung ương, Quy Định 126 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 23 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 19 Ban Tổ Chức Trung ương, Mẫu 2a/tctw Của Ban Tổ Chức Trung ương, Văn Bản Hướng Dẫn Của Ban Tổ Chức Trung ương, Quy Định Số 12 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Tờ Trình Xin Kinh Phí To Chuc Trung Thu, Hướng Dẫn 30 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn 25 Của Ban Tổ Chức Trung ương, 4 Kỹ Năng Tiếng Trung,

Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Các Di Tích Lịch Sử, Văn Hóa / 2023

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa

Đội tế lễ của đình Vàng xã Hanh Cù dâng cúng lễ vật. Đền Năng Yên thuộc xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba Ông Vũ Văn Lâm, Phó trưởng ban khánh tiết Di tích đền Du Yến cùng các vị cao niên kiểm tra các hạng mục bị xuống cấp tại đền. Ông Từ là những người gắn bó tâm huyết với di tích, được nhân dân lựa chọn để gìn giữ, bảo vệ các giá trị di tích cho đời sau.

PTĐT – Thanh Ba là huyện có truyền thống văn hóa lâu đời. Trên địa bàn hiện có 19 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Những năm qua, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích này.

Nhận thức việc bảo tồn các di sản, di tích là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, trong những năm qua, huyện Thanh Ba luôn quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích; thành lập và điều hành có hiệu quả Ban quản lý của từng khu di tích; lựa chọn những người gắn bó, tâm huyết với các di tích trên từng địa bàn để kiện toàn vào ban quản lý; chỉ đạo chặt chẽ công tác trông coi, bảo vệ, giữ gìn các cơ sở vật chất, di vật, cổ vật thuộc khu di tích; yêu cầu theo dõi hiện trạng và kịp thời báo cáo cấp trên khi có hư hỏng, xuống cấp để trùng tu, khắc phục… Quá trình tôn tạo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, dưới sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quy mô và giá trị vốn có của di tích, và đặc biệt là toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Kết quả, từ năm 2019 đến nay, đã có 6 di tích lịch sử văn hóa được các cấp chính quyền huyện tiến hành tu bổ, tôn tạo, gồm: Đền Thượng (xã Ninh Dân), tòa Tam Bảo – chùa Thọ Khuê (xã Hành Cù), đền các quan thuộc di tích đền Năng Yên (xã Quảng Yên), đền Thông (xã Hoàng Cương), Tam Quan – chùa Bảo Sái (xã Lương Lỗ), khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thị trấn Thanh Ba). Trong đó, đền thờ Mẫu thuộc quần thể khu di tích lịch sử, văn hóa đền Năng Yên là 1 trong 4 di tích lịch sử, văn hóa đang được hoàn thiện hồ sơ đề nghị tu bổ, tôn tạo, gồm: Đình Phao Thanh (xã Thanh Hà), chùa Minh Linh (xã Đông Thành) và chùa Thọ Khuê (xã Hanh Cù). Tất cả đang đợi được phê duyệt để sớm triển khai trong năm nay với kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Có thể thấy, công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hoá trên địa bàn huyện, mà đặc biệt là công tác bảo vệ, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa đã luôn được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, công tác này hiện còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do có địa hình đồi núi, rộng, nhiều đơn vị hành chính các di tích nằm rải rác nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, nắm bắt tình hình; đội ngũ cán bộ mỏng, hạn chế trong việc triển khai các văn bản, hướng dẫn của Nhà nước trong công tác quản lý tại các khu di tích; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên công tác xã hội hóa trong việc tu bổ di tích và tổ chức lễ hội còn hạn chế, dẫn đến một vài di tích xuống cấp chưa được trùng tu, tôn tạo kịp thời.

Để bảo tồn, gìn giữ và tuyên truyền, quảng bá về giá trị của hệ thống di tích lịch sử – văn hoá trên địa bàn đến đông đảo quần chúng nhân dân và du khách, huyện đã có những bước đi cụ thể, bám sát định hướng gắn giá trị di tích với du lịch đã đề ra.

Bà Mai Thị Phương Oanh – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Ba cho biết: “Chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn” được tỉnh xây dựng với mục đích tuyên truyền, quảng bá và tôn vinh các di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, cũng như góp phần phục vụ phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa là sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thanh Ba có 2 di tích nằm trong chương trình này, gồm: Đền Du Yến trên cung đường du lịch tâm linh Đền Hùng – Du Yến – Mẫu Âu Cơ, thu hút một lượng lớn du khách mỗi dịp lễ hội đầu xuân và đền Năng Yên trong đề án tour du lịch trải nghiệm đồi cọ Năng Yên đang được khảo sát để phát triển thành điểm du lịch điểm của tỉnh. Với những tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện Thanh Ba đang từng bước phát huy các giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn theo hướng du lịch tâm linh, trải nghiệm – hướng đi chung của du lịch tỉnh nhà. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của địa phương và đặc biệt, tạo sự lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng”.

Ngoài sự nỗ lực từ các cấp chính quyền, người dân địa phương cũng tích cực tuyên truyền, quảng bá các giá trị của di tích. Tiêu biểu như tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Du Yến. Sau khi Ban quản lý di tích đền mời những vị cao niên trong làng cùng các nhà sử học trong và ngoài tỉnh cùng nhau nghiên cứu, ghi chép lại những chi tiết về đền Du Yến như vị thần được thờ, di vật lịch sử, kiến trúc xây dựng… đến nay, đã có 3000 ấn phẩm được in, trao tận tay cho bà con cùng du khách thập phương khi đến thăm viếng ngôi đền. Đây là một cách làm hay, giúp công tác tuyên truyền, quản bá đạt hiệu quả cao.

Ông Vũ Văn Lâm – Phó Ban khánh tiết Di tích lịch sử, văn hóa đền Du Yến chia sẻ: “Cuốn sách là tâm huyết của các thế hệ người dân gắn bó với đền từ bao đời nay. Đây không chỉ là một cách để quảng bá, mà còn là tài liệu để truyền dạy cho con cháu sau này, giáo dục truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Ngoài những kinh nghiệm được truyền từ người già sang lớp trẻ, đây sẽ là căn cứ, là nền tảng để di tích mãi được gìn giữ và phát huy, không bao giờ mất đi giá trị.”

Với những gì mà chính quyền cùng nhân dân Thanh Ba đã, đang và tiếp tục triển khai, sẽ góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy hơn nữa các giá trị của di tích trên địa bàn. Đó cũng chính là sự tri ân đối với những tài sản vô giá của bao thế hệ cha ông, đóng góp thiết thực vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá quê hương.

Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Di Tích Lịch Sử, Văn Hóa Tại Vĩnh Long / 2023

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, góp phần đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, theo thời gian, các di tích dần xuống cấp và việc phát huy giá trị cũng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của chính quyền cũng như sự chung tay góp sức từ người dân địa phương.

Nhiều di tích có giá trị tiêu biểu được bảo tồn và trùng tu

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trong giai đoạn 2014-2018, tỉnh đã tu bổ 42 lượt di tích với tổng kinh phí trên 114 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động. Việc trùng tu, tôn tạo di tích đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản Văn hóa, qua đó góp phần gìn giữ nét kiến trúc lâu đời của di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

Di tích Lăng Ông Tiền quân Thống chế điều bát. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Di tích Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn) được xây dựng từ năm 1820. Năm 1996, Di tích được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia. Trải qua gần 2 thế kỷ, một số chi tiết kiến trúc nơi đây đã bị hư hỏng và trùng tu nhiều lần.

Tuy nhiên, với nỗ lực của ngành văn hóa, Ban Quản lý di tích và sự đóng góp từ người dân địa phương, đến nay, Di tích Lăng Ông vẫn còn giữ được nhiều nét kiến trúc xưa quý giá như: Lăng mộ ông Tiền quân Thống chế Điều bát và phu nhân, các bức hoành phi, hình tượng cá chép hóa rồng, lưỡng long tranh châu…

Ông Trần Văn Bảy, Trưởng Ban Quản lý Di tích Lăng Ông cho biết, Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn là người có công lớn trong việc giúp Thoại Ngọc Hầu chỉ huy quân dân đào kênh Vĩnh Tế (Châu Đốc, An Giang) và giúp dân nhiều vùng trong tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh khai khẩn đất hoang, thành lập nhiều xóm làng.

Từ bao đời nay, cộng đồng người Việt, người Hoa, người Khmer trong vùng đã tôn ông như một vị thần bảo vệ và che chở cho người dân sinh sống; các thế hệ cứ nối tiếp nhau đóng góp, chăm sóc, thờ phụng, bảo tồn Di tích Lăng Ông.

Đến thăm Đình Tân Giai (phường 3, thành phố Vĩnh Long), giờ đây, người dân địa phương đã được ấm lòng hơn khi ngôi đình có lịch sử cổ xưa nhất tỉnh đã được trùng tu và phục hồi nét uy nghiêm. Phó Ban Quản lý di tích Đình Tân Giai Võ Phi Hùng cho biết, đình được xây dựng vào thời vua Gia Long, được hình thành như một nhu cầu văn hóa của thôn làng trong quá trình khai hoang, lập ấp.

Qua bao thăng trầm, thiên tai, địch họa, ngôi đình từng rơi vào tình trạng hoang sơ. Năm 1997, người dân địa phương dọn dẹp đình và cúng tế trở lại. Năm 2006, Đình Tân Giai được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Những năm tiếp sau đó, đình được trùng tu lại một số hạng mục và dần phục hồi lại nét uy nghiêm, cổ kính. Năm 2019, chính quyền địa phương và ngành văn hóa đã hỗ trợ củng cố nhân sự Ban Quản lý đình với nhiều thành viên trẻ kế thừa, đồng thời, mở rộng đường vào đình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các lễ hội Đình Tân Giai khởi sắc hơn.

Bên cạnh công tác trùng tu, tôn tạo các di tích đã được công nhận, thời gian qua, ngành văn hóa tỉnh Vĩnh Long cũng tích cực khảo sát, lập hồ sơ để công nhận xếp hạng đối với các di tích có giá trị lịch sử nhưng chưa được công nhận. Giai đoạn 2014-2018, toàn tỉnh đã có 17 di tích được xếp hạng. Trong năm 2019, ngành tiếp tục lập hồ sơ đề nghị công nhận 5 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Xuân Hoanh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều di tích từng là nơi nuôi giấu, chở che cho cán bộ cách mạng, có ý nghĩa đối với lịch sử phát triển của địa phương và sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tuy nhiên, do nhân chứng lịch sử còn lại quá ít, sử sách chính thống không có ghi chép nên việc sưu tầm tư liệu, công nhận di tích gặp khó khăn. Theo thời gian, các di tích này đã dần xuống cấp và có nguy cơ bị mai một. Chính vì thế, công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích đang được ngành khẩn trương triển khai nhằm đủ cơ sở bố trí kinh phí trùng tu theo quy định, qua đó, kịp thời bảo tồn các giá trị của di tích”.

Phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và lễ hội

Cùng với những hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích, những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử, văn hóa cũng được tỉnh Vĩnh Long quan tâm. Trong đó, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và lễ hội là giải pháp được địa phương ưu tiên thực hiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, phát triển loại hình du lịch tìm hiểu danh nhân, tham quan di tích lịch sử, cách mạng đang là lợi thế của tỉnh. Hiện tại, Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Khu tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đã được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm đến du lịch tiêu biểu. Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Văn Thánh Miếu là 1 trong 7 điểm du lịch quốc gia thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đạt hiệu quả cao trong việc khai thác các giá trị di tích phục vụ cho phát triển du lịch, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã kết hợp với các doanh nghiệp lữ hành, đưa các di tích này vào các tour, tuyến du lịch. Theo đó, hằng năm, các di tích đã đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử các di tích và thân thế, sự nghiệp của các bậc danh nhân trên địa bàn.

Ngoài ra, hằng năm, tỉnh đều trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh, ngày mất các bậc danh nhân ở tỉnh nhằm thể hiện lòng thành kính tri ân của các thế hệ người dân Vĩnh Long. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tọa đàm, giao lưu nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp các danh nhân cũng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người dân địa phương tham dự.

Việc phát huy giá trị di tích còn được gắn kết với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng các lễ hội. Toàn tỉnh hiện có gần 1.400 lễ hội ở các di tích, phần lớn do người dân đóng góp kinh phí tổ chức. Thông qua các lễ hội, du khách đến tham quan, chiêm bái và hiểu hơn về giá trị các di tích.

Ngày giỗ Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn vào mùng 3, mùng 4 tháng Giêng âm lịch hằng năm là một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long. Mỗi năm, có trên 20.000 lượt du khách gần xa về tham dự.

Ông Trần Văn Bảy, Trưởng Ban Quản lý Di tích Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn cho biết, tại lễ giỗ, người dân được tìm hiểu các nghi thức cúng dân gian truyền thống của ba dân tộc Kinh-Hoa-Khmer, đồng thời còn có các trò chơi dân gian, từ đó thắt chặt tình đoàn kết của ba dân tộc.

“Cứ mỗi dịp giỗ là đông đảo bà con lại tụ họp về. Có người đến tham quan, chiêm bái, cũng có người đến phụ giúp việc phụng cúng, bếp núc trong suốt hai ngày diễn ra giỗ. Lễ giỗ này đã trở thành nét truyền thống của địa phương, nhiều năm qua được người dân trân quý.

Thông qua các nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa dân gian nhằm góp phần giáo dục, nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống, bản sắc của dân tộc, tiếp tục cùng nhau bảo tồn và phát huy các giá trị mà cha ông đã để lại”- ông Trần Văn Bảy chia sẻ.

Bên cạnh đó, hiện nay, ngành văn hóa tỉnh đang phối hợp với ngành giáo dục thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Theo định kỳ và lịch chăm sóc di tích, các giáo viên đưa học sinh đến quét dọn kết hợp với nói chuyện, sinh hoạt tìm hiểu về di tich lịch sử địa phương.

Qua đó, giúp học sinh tìm hiểu về lịch sử vùng đất, truyền thống đấu tranh giữ nước của cha ông, giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các em, giáo dục các em ý thức được giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa để cùng chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp này.

Bài cuối: Tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương

Bạn đang xem bài viết Văn Hóa – Định Nghĩa, Đặc Trưng, Chức Năng – Di Tích Lịch Sử – Văn Hoá Hà Nội / 2023 trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!