Xem Nhiều 1/2023 #️ Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới # Top 8 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 1/2023 # Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thứ nhất, cần bảo đảm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

“Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”. Đây là sự thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước; nhất là trong tình hình mới, Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Theo đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh cũng có nghĩa là tạo điều kiện, tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; ngược lại, mỗi thành quả của nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội lại tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh của quốc gia. Vì vậy, cần giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn bộ hệ thống chính trị của đất nước nhận thức sâu sắc hơn nữa đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thứ hai, cần quán triệt và nâng cao hơn nữa trong nhận thức và hành động thực tiễn về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Thứ ba, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc vấn đề phát huy sức mạnh tổng hợp cũng như phương châm, phương pháp tiến hành bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Đảng đã chỉ rõ sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đó là lực lượng của toàn dân tộc. Đảng xác định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm mới không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân”; “Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc” để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tích cực xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Nghị quyết khẳng định: xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Theo đó, cần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, chủ động chuẩn bị lực lượng và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống…

Đối với Quân đội nhân dân, cần tập trung giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định cho mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ XHCN, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, coi đó là khâu có ý nghĩa quyết định. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Không ngừng tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm huấn luyện: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, phù hợp tổ chức biên chế, trang bị hiện có…

Những quan điểm, chủ trương, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có sự bổ sung, phát triển toàn diện, sâu sắc thể hiện tính cách mạng, khoa học, phù hợp tình hình quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta; phù hợp ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Nhiệm Vụ Quốc Phòng, An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Thứ ba, 28 Tháng 7 2015 10:15

(LLCT) – Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển, đảo của nước ta, việc dự báo, đánh giá những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, đề xuất các giải pháp về nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là yêu cầu khách quan, cấp thiết.

1. Những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Kinh tế thế giới vẫn gặp khó khăn, khủng hoảng kinh tế chưa được khắc phục nhưng sẽ từng bước phục hồi, cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh tạo ra cơ hội và thách thức mới trong phát triển kinh tế.

Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á – Thái Bình Dương nhằm củng cố vị thế siêu cường số 1 và lợi ích chiến lược, thực thi phương thức lật đổ các chính quyền cản trở lợi ích của Mỹ bằng “cách mạng màu, cách mạng đường phố”, bạo loạn kết hợp với bao vây cấm vận kinh tế, gây sức ép chính trị, ngoại giao; tạo ra lực lượng đối lập bên trong, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, kích động gây bạo loạn tạo cớ can thiệp.

Trung Quốc thực hiện chủ trương “chấn hưng dân tộc Trung Hoa”, trỗi dậy mạnh mẽ, chủ động can dự vào các vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh thế giới; tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ lợi ích cốt lõi, giành chủ quyền biển, đảo ở biển Hoa Đông và Biển Đông v.v.. nhằm trở thành cường quốc hàng đầu ở châu Á và thế giới, cạnh tranh vai trò lãnh đạo của Mỹ; chủ động sử dụng con bài đầu tư, viện trợ kinh tế, lôi kéo, chi phối một số nước, chia rẽ ASEAN, Việt Nam, Lào, Campuchia.

Bất ổn chính trị, xung đột cục bộ trên thế giới và khu vực có những diễn biến khôn lường, có chiều hướng gia tăng; cạnh tranh giữa Mỹ và các cường quốc làm cho tình hình thế giới diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, kích động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “bạo loạn” lật đổ chế độ; tranh chấp Biển Đông diễn biến phức tạp đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia…

Sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội; thu nhập và đời sống của nhân dân được cải thiện v.v.. Tuy nhiên còn nhiều tồn tại yếu kém và phát sinh những nhân tố mới ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, tham nhũng, quan liêu làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn yếu kém, nhiều vụ việc xảy ra do yếu kém trong quản lý nhà nước gây ra băn khoăn, lo lắng trong nhân dân.

Kinh tế tuy ổn định và tăng trưởng nhưng chưa bền vững; năng suất, chất lượng hiệu quả, khả năng cạnh tranh thấp; đầu tư dàn trải, lãng phí còn lớn; tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói còn cao. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp và chưa được giải quyết thoả đáng, gây bức xúc trong xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ sự đoàn kết nhân dân với Đảng, Nhà nước…

2. Một số giải pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc

Một là, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với công tác quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh ở các cấp, các ngành, địa phương.

Thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong Quân đội và Công an thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Quân đội, Công an chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trong mọi tình huống. Trong tình hình hiện nay, cần ưu tiên đầu tư đi thẳng, tiến nhanh lên hiện đại đối với các lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động, cảnh sát biển.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng địa bàn tỉnh, thành; đặc biệt chú trọng xây dựng thế trận lòng dân và thế trận phòng thủ trên các địa bàn chiến lược; xây dựng các khu phòng thủ tỉnh (thành) vững chắc đi đôi với xây dựng lực lượng cơ động tinh nhuệ.

Xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh kết hợp với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước.

Mỗi khu vực phòng thủ tỉnh (thành) rà soát lại tình hình chính trị ở từng cơ sở, có kế hoạch giải quyết các điểm nóng, tháo gỡ các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa nhân dân với lãnh đạo, quản lý địa phương, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị.

Xây dựng “thế trận lòng dân” phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề bức xúc, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng khó khăn, đặc biệt trên các địa bàn xung yếu.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Xây dựng nội dung giáo dục quốc phòng, an ninh thích hợp cho từng cấp học, từng hệ đào tạo trong chương trình giáo dục.

Đầu tư thích đáng cho công nghiệp quốc phòng, xây dựng các kế hoạch cụ thể và thực hiện có hiệu quả sản xuất, trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật phù hợp với điều kiện đất nước và chiến tranh hiện đại; tận dụng khả năng công nghiệp dân dụng phục vụ quốc phòng, khai thác khả năng của công nghiệp quốc phòng phục vụ nhu cầu kinh tế. Huy động các ngành khoa học – kỹ thuật tham gia phát triển khoa học và công nghệ quân sự, an ninh, cải tiến vũ khí, trang bị, bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang.

Đổi mới cơ chế chính sách về quốc phòng, an ninh, nhất là chính sách đối với Quân đội, Công an trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về biển, đảo cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng, dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ cơ quan chức năng Trung ương. Đặc biệt, cần cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác để mọi người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân thế giới hiểu cơ sở pháp lý, cơ sở lịch sử và sự chiếm hữu thực tế của Việt Nam trên các vùng biển, đảo; hiểu rõ quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.

Cần kết hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo với công tác giáo dục pháp luật, làm cho cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của tàu, thuyền nước ngoài ở vùng biển Việt Nam.

Cần sớm đưa các nội dung về chủ quyền biên giới và lãnh thổ, biển, đảo vào sách giáo khoa ở các cấp phổ thông và đại học; in và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam và quốc tế các bản đồ mới về đường biên giới trên bộ và các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về Biển Đông, khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam, cả về mặt pháp lý, cơ sở lịch sử qua các thời kỳ.

Trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, chúng ta cần có những biện pháp thích đáng ở các cấp độ khác nhau: song phương, khu vực và toàn cầu. Một mặt, kiên trì theo đuổi các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS; mặt khác, coi trọng sử dụng hiệu quả cơ chế toàn cầu và khu vực, thông qua các diễn đàn của Liên Hợp quốc và ASEAN để các tổ chức này có tiếng nói, thể hiện rõ quan điểm đối với hành vi vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên, đồng thời chuẩn bị các tài liệu, căn cứ để khi cần thiết sử dụng các biện pháp pháp lý khởi kiện ra Tòa án quốc tế.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển đảo. Trong bối cảnh bất ổn trên các vùng biển của Việt Nam hiện nay, việc tập trung nỗ lực xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển, nhất là lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Lực lượng kiểm ngư là yêu cầu cấp bách. Hải quân nhân dânViệt Nam là lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển – giữ vai trò nòng cốt và trách nhiệm nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc, cần được ưu tiên đầu tư xây dựng theo hướng đi nhanh và tiến thẳng lên hiện đại và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, đặc biệt là các lực lượng thường xuyên tuần tra trên biển và chốt giữ các đảo ở khơi xa. Cảnh sát biển Việt Namlà lực lượng chuyên trách quản lý, duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc cần được tiếp tục củng cố, hoàn thiện về tổ chức biên chế, tăng cường trang bị hiện đại, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và đáp ứng cho sự phát triển trong tương lai. Bộ đội biên phòngcần được đầu tư bảo đảm đủ trang bị kỹ thuật, phương tiện khí tài, phương tiện cơ động… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, cứu hộ – cứu nạn, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Xây dựng lực lượng dân quântự vệ biểntheo phương châm “rộng khắp”, ở đâu có tàu, thuyền hoạt động trên biển, có dân định cư ở ven biển và trên đảo, ở đó có dân quân tự vệ; lấy các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã làm nòng cốt; tổ chức biên chế phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, bảo đảm tạo thành 3 tuyến: ven bờ, trong lộng, ngoài khơi; coi trọng xây dựng lực lượng hoạt động trên biển, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Kiểm ngưlà lực lượng mới được xây dựng, cần được gấp rút kiện toàn về tổ chức, nhân lực, với các đội tàu được trang bị hiện đại từ cấp Trung ương đến các vùng, các chi cục thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đây là lực lượng kiểm soát dân sự của Việt Nam, có đầy đủ thẩm quyền để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tàu, thuyền, giàn khoan của nước ngoài; hỗ trợ ngư dân, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Năm là, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình phòng thủ ở các vùng biển, đảo. Cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình dân sinh trên các đảo, bảo đảm cuộc sống của cư dân, khẳng định chủ quyền của đất nước. Gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, các công trình dân sinh phải chủ động xây dựng các công trình phòng thủ biển, đảo, đủ khả năng ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, đánh chiếm đảo của các lực lượng nước ngoài.

Xây dựng lực lượng khai thác biển, có chính sách, kế hoạch hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.Để khẳng định chủ quyền biển, đảo cần đẩy mạnh các hoạt động khai thác trên các vùng biển thuộc chủ quyền của đất nước. Cần tăng cường các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, bảo vệ các hoạt động của công ty dầu khí và các nhà đầu tư nước ngoài. Xúc tiến việc thành lập các doanh nghiệp nhà nước, các hợp tác xã, công ty tư nhân trong hoạt động đánh bắt, chế biến hải sản. Có chính sách, kế hoạch hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Các lực lượng đánh bắt, khai thác trên biển phải được đầu tư, hỗ trợ đồng bộ cả về phương tiện, cung cấp hậu cần nghề cá và thu mua, chế biến hải sản. Sự có mặt của các lực lượng này trên các ngư trường không chỉ có ý nghĩa phát triển kinh tế biển mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sáu là, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình của từng lĩnh vực, của các cấp, các ngành, được cụ thể hóa trong hoạt động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như trong từng quy hoạch, kế hoạch cụ thể ở địa phương và các ngành vừa phải quan tâm đến mục tiêu kinh tế – xã hội, vừa phải chú ý đến yêu cầu của quốc phòng – an ninh, tính đến việc sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi cần thiết. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phải phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải có giải pháp đột phá ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gắn bó tình cảm yêu nước với yêu chế độ, bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chế độ XHCN.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, vì vậy phải chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang có quân số hợp lý, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được bố trí phù hợp trên các địa bàn chiến lược và có lực lượng cơ động mạnh, đồng thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng các công trình trọng điểm, công trình phát triển kinh tế và phòng thủ biên giới, biển đảo, xây dựng các đơn vị kinh tế – quốc phòng giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2014

PGS, TS Nguyễn Văn Mạnh

Viện Nhà nước và pháp luật

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực Hiện Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Theo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát của năm 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Giữ thế chủ động chiến lược, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 – 7%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP; Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 – 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 – 57%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%; Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.

Xử lý hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, Quốc hội cơ bản tán thành với các phương án Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong báo cáo thẩm tra, các báo cáo giám sát chuyên đề.

Theo đó, tập trung thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm nợ xấu, xử lý hiệu quả nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, loại bỏ rào cản đầu tư kinh doanh bất hợp lý. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí cho việc gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, một số đoạn quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông, các dự án, công trình y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc gắn với phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu COP-21 và các giải pháp tổng thể phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch.

Nâng cao năng lực, thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội. Tiếp tục đưa quan hệ đối ngoại với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Nắm chắc diễn biến tình hình trong và ngoài nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Triển khai hiệu quả công tác bồi thường sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối, mất trật tự an ninh. Tăng cường quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.

Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quốc hội yêu cầu tăng cường tiềm lực và phát triển công nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh. Kiên trì thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và các thoả thuận khu vực.

Xử lý hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; coi trọng an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp đấu tranh hiệu quả các hoạt động chống phá qua mạng; đẩy mạnh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 đạt kết quả cao nhất.

Lực Lượng Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc: Tổ Chức Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Với chức năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương, lực lượng Xây dựng phong trào  bảo vệ ANTQ Công an các đơn vị, địa phương đã sát cánh cùng với các lực lượng khác trong ngành, lực lượng Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc tỉnh tham mưu ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực phản động, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức nhiều đợt phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hoá những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hoà nhập cộng đồng; vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Một số mô hình đã được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Cụm an ninh liên hoàn”, mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự”, mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “Hộ an toàn – Thôn, bản, tổ dân phố bình yên”…Phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết, triển khai thực hiện các quy chế phối hợp, chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Kể từ khi thành lập cho đến nay phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tỉnh Bắc Kạn luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh giao phó. Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, luôn xứng đáng là cán bộ Công an gương mẫu, tinh thần trách nhiệm; đồng thời đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…  

Trong đó, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị, trong 5 năm qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã đạt được những thành tích nổi bật, đơn vị có 01 năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 03 năm đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 04 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”, có 08 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Tập thể đơn vị được Bộ Công an tặng 08 Bằng khen, UBND cấp tỉnh tặng 05 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 14 Giấy khen; có 03 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 02 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 25 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bắc Kạn, hàng nghìn tập thể, cá nhân thuộc lực lượng này đã được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân; trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy các kết quả và thành tích đã đạt được, chung sức, chung lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. góp phần xây dựng, củng cố, duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                      

Bạn đang xem bài viết Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!