Xem Nhiều 3/2023 #️ Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận An Ninh Nhân Dân Vững Chắc # Top 6 Trend | Theindochinaproject.com

Xem Nhiều 3/2023 # Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận An Ninh Nhân Dân Vững Chắc # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận An Ninh Nhân Dân Vững Chắc mới nhất trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Quốc phòng là công việc giữ nước của quốc gia. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, từng bước hiện đại để đủ sức giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh là nền an ninh nhân dân có đủ sức đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Hai lĩnh vực quốc phòng và an ninh có mối quan hệ chặt chẽ, tác động biện chứng với nhau.

Quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh trên cả phương diện tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và hoạt động thực tiễn, được đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời tạo thuận lợi cho sự phát triển nền an ninh nhân dân. Ngược lại, nền an ninh nhân dân vững chắc là điều kiện để tăng cường sức mạnh quốc phòng, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn gây mất an ninh, ổn định chính trị – xã hội của các thế lực thù địch. Quá trình xây dựng lực lượng và thế trận nền quốc phòng toàn dân có quan hệ chặt chẽ với xây dựng lực lượng và thế trận của nền an ninh nhân dân và ngược lại. Đó là một quá trình thống nhất, biện chứng, phản ánh nội dung và yêu cầu cơ bản việc xây dựng lực lượng và thế trận của cả hai lĩnh vực “trọng yếu, thường xuyên” này ở nước ta hiện nay.

Vì vậy, quan điểm Đại hội XII của Đảng nêu ra về “xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc” nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đó là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước”. Quan điểm đó của Đảng đòi hỏi việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân phải luôn gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, nhằm đủ sức mạnh để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược với mọi quy mô, tình huống; tăng cường khả năng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng quá trình hợp tác kinh tế, đầu tư, làm ăn với nước ta để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội bộ ta; đồng thời, không gây cản trở với các nước và các tổ chức quốc tế hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Do đó, việc Đảng ta nêu ra quan điểm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc cũng chính là hiện thực hoá quan điểm coi quốc phòng và an ninh là vấn đề “trọng yếu, thường xuyên”, có tính quy luật tạo thành sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn chú trọng tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với lực lượng và thế trận an ninh nhân dân, được tổ chức, bố trí phù hợp trên từng hướng, từng địa bàn chiến lược và từng địa phương. Quan điểm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tạo cơ sở pháp ký quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh. Quan điểm đó phản ánh sâu sắc sự đổi mới tư duy của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản nghị quyết, chỉ thị về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, như: Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ… Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh”. Điều đó đòi hỏi nội dung, yêu cầu và biện pháp xây dựng, cả về cơ chế quản lý, điều hành và hoạt động trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) phải có sự đổi mới tư duy để không tăng gánh nặng cho nền kinh tế đất nước, mà vẫn đảm bảo thực hiện được kế sách giữ nước “trong ấm, ngoài êm” của nước ta. Quan điểm mới nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về “xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc” không những nâng cao vai trò và tính chủ động chiến lược của việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trong xây dựng và hoàn chỉnh thế trận chiến tranh nhân dân trong từng vùng chiến lược và phạm vi cả nước; mà còn tạo điều kiện thuận lợi xây dựng cơ sở chính trị – xã hội vững mạnh, đặc biệt ở các địa bàn chiến lược trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh Gắn Với Thế Trận Lòng Dân Vững Chắc

(QBĐT) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) toàn diện-nghĩa là nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng, mọi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Người và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Đây là nền tảng quan trọng, vững chắc bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong tình hình mới.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nền QPTD, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP và xây dựng nền QPTD; đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động và các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục QP, AN cho các đối tượng, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, chức sắc, chức việc trong tôn giáo; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng về hình thức tuyên truyền.

Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc cả về tiềm lực chính trị tinh thần; tiềm lực kinh tế-văn hóa-xã hội và khoa học công nghệ; tiềm lực quốc phòng-an ninh-đối ngoại và công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và gia đình cán bộ, chiến sỹ LLVT.

Đặc biệt, xác định phát triển kinh tế kết hợp với QP, AN, giải quyết tốt các vấn đề xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng tiềm lực KVPT, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tận dụng tối đa khả năng để phát triển kinh tế, duy trì đà tăng trưởng.

Trên cơ sở thế trận QP, AN đã được quy hoạch, tỉnh đã tập trung phát triển kinh tế gắn chặt với kết hợp bảo đảm QP, AN và QP, AN với kinh tế được tiến hành xuyên suốt trong quá trình xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tỉnh đã chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông nội thị, cứng hóa giao thông nông thôn.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông được đầu tư xây dựng theo định hướng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm QP, AN. Các dự án phát triển KT-XH kết hợp QP, AN trên các vùng ven biển, đảo, khu vực biên giới ngày càng phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển KT-XH của tỉnh.

Về công tác quy hoạch và xây dựng thế trận trong KVPT, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH gắn với QP, AN và Đề án xây dựng thế trận quân sự của KVPT bảo đảm phù hợp với sự phát triển của địa phương trong từng giai đoạn và các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế. Quy hoạch tổng thể các căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật cấp tỉnh, huyện; các công trình chiến đấu trên các đảo, cụm điểm tựa khu vực biên giới; các khu vực sơ tán, trú đậu tàu quân sự; hệ thống các công trình quốc phòng, hang động được đăng ký, quản lý chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi tác chiến xảy ra.

Dẫu là địa phương có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực bảo đảm kịp thời, đáp ứng cơ bản đầy đủ cho nhiệm vụ QP, AN và yêu cầu hoạt động xây dựng nền QPTD, KVPT, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt. Theo đó, tỉnh đã tập trung cho các nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, bảo đảm ANTT và đầu tư xây dựng công trình chiến đấu trong KVPT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Cấp ủy, chính quyền đã thường xuyên quan tâm, xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao trong công tác, có trình độ kỹ, chiến thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, tỉnh đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Qua diễn tập, đã nâng cao năng lực vận hành cơ chế của các cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội. Sau các cuộc diễn tập, hệ thống văn kiện được bổ sung hoàn chỉnh; xây dựng, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ AN chính trị sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh qua từng thời kỳ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ. Nhờ vậy, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng, hoạt động KVPT đã đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, củng cố, tăng cường QP, AN của tỉnh nhà.

Nhiệm kỳ tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, cơ hội, phản động sẽ lợi dụng để tăng cường chống phá ta. Trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. An ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống và an ninh trên hai tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, có tác động ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội.

Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho xây dựng nền QPTD trong tình hình mới. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh phải tăng cường đoàn kết, tập trung xây dựng nền QPTD vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo về KVPT cấp tỉnh, huyện, bảo đảm ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bên cạnh tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và LLVT cần tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và LLVT tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, xây dựng tiềm lực kinh tế-xã hội, bảo đảm cho xây dựng nền QPTD vững mạnh; phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của từng lực lượng, hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống.

Xây dựng nền QPTD là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng vừa cấp thiết vừa có tính chất lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung, của cấp ủy, chính quyền và LLVT nhân dân tỉnh nói riêng. Trong quá trình xây dựng nền QPTD, phải chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa phương, từng giai đoạn. Với truyền thống đoàn kết, kiên cường của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; tin tưởng rằng, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD và LLVT nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục gặt hái thêm những thành tựu mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân”

Xây dựng “thế trận lòng dân” là quan điểm xuyên suốt trong đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Quan điểm đó tiếp tục được quán triệt và thể hiện nhất quán trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới.

“Lòng dân” là thuật ngữ phản ánh trạng thái chính trị – tinh thần của xã hội, biểu hiện mức độ niềm tin, đồng thuận, sự cố kết của người dân đối với chế độ chính trị – xã hội. Đó là một yếu tố quan trọng, quyết định sức mạnh quốc phòng của một quốc gia; bắt nguồn từ vai trò của yếu tố “con người” trong chiến tranh. “Lòng dân” lúc nào cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng đồng thuận, đồng lòng với chủ trương, đường lối của lực lượng lãnh đạo xã hội. Điều đó đòi hỏi lực lượng lãnh đạo xã hội phải có những biện pháp chủ động quy tụ “lòng dân” về một hướng, dưới sự lãnh đạo của mình để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Đó chính là việc “xây dựng thế trận lòng dân”.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh rằng: khi “lòng dân thuận” thì nước mạnh, “lòng dân ly tán” thì nước yếu, nên bài học hàng đầu mà ông cha ta đúc kết là “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” và “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc là thượng sách giữ nước”. Kế thừa và phát huy tư tưởng đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng yếu tố “lòng dân”, lấy việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm động lực chủ yếu để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho công cuộc giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cho đến trước Hội nghị Trung ương 9 (khóa IX), trong các văn kiện chính thức, Đảng ta chưa sử dụng thuật ngữ “thế trận lòng dân”, nhưng tư tưởng “dựa vào dân”, lấy “dân làm gốc”, đoàn kết toàn dân để tạo sức mạnh tổng hợp” luôn nhất quán, xuyên suốt trong đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định: “sức mạnh của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chính là sức mạnh tổng hợp. Trong đó, sức mạnh bên trong của đất nước, sức mạnh của chế độ chính trị, sự trong sạch đội ngũ cán bộ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định” 1. Đại hội X của Đảng lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “thế trận lòng dân” khi nhấn mạnh nhiệm vụ “Xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc” 2. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta tiếp tục khẳng định phương châm giữ nước là phải chăm lo xây dựng cho “kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị – xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất” 3; trong đó, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu “không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc” 4. Đại hội XII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân” 5. Điều đó cho thấy quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về xây dựng “thế trận lòng dân” trong đường lối quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như hiện nay.

Là sự cụ thể hóa đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quán triệt quan điểm “xây dựng thế trận lòng dân” trong xác định mục tiêu, phương châm chỉ đạo, phương thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân và các nhiệm vụ, giải pháp của quốc phòng trong từng tình huống chiến lược. Chiến lược Quốc phòng khẳng định: xây dựng “thế trận lòng dân” làm cơ sở, nền tảng để xây dựng các tiềm lực khác của nền quốc phòng toàn dân; sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố trực tiếp, quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhấn mạnh xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; gắn phát triển kinh tế với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh,… là những giải pháp để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nét mới của quan điểm “xây dựng thế trận lòng dân” trong Chiến lược Quốc phòng là đặt nhiệm vụ này trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với những thuận lợi và thách thức đan xen. Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước và những kết quả bước đầu của công cuộc phòng, chống tham nhũng đã đem lại động lực mới, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nhiều hạn chế, yếu kém nảy sinh trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự xuống cấp của các giá trị văn hóa; tình trạng phân cực giàu nghèo trong xã hội,… đã làm suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng ra sức phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; lợi dụng các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo hòng gây mất ổn định về chính trị – xã hội, chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an với nhân dân, nhằm mục tiêu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chúng ta, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Tình hình đó đặt ra sự cần thiết phải thường xuyên chăm lo sự thống nhất về chính trị – tinh thần của toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong thời kỳ mới là xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là quá trình thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh; trọng tâm là giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau đây:

Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để Đảng ta thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, cần kết hợp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới với kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước; vừa tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vừa coi trọng “Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng” 6. Để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, mọi cán bộ, đảng viên của Đảng cần thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đó phải là việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019 cần tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn công tác của mỗi cán bộ, đảng viên chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân; đẩy mạnh thực thi các giải pháp hiện thực hóa chủ trương xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, trọng dân và gần dân. Theo đó, cần bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất và ban hành các chủ trương, chính sách có tính chất “an dân”; khắc phục triệt để việc đề xuất, ban hành những chủ trương xa rời thực tiễn, gây bức xúc dư luận. Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng xử lý nghiêm theo pháp luật các vụ tham nhũng; xây dựng cơ chế chống tham nhũng hiệu quả, đảm bảo cho người có quyền lực “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng”. Ngoài ra, người đứng đầu các địa phương phải coi trọng phát huy quyền làm chủ của người dân; nghiêm túc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Quy định về tiếp công dân để kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức xúc chính đáng của người dân.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Khi kinh tế phát triển, các vấn đề xã hội được giải quyết, đời sống của nhân dân được cải thiện, khoảng cách giàu – nghèo được thu hẹp, công bằng xã hội được thực hiện tốt, sẽ tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần để củng cố “lòng dân”. Muốn vậy, cần phải gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội trong mọi giai đoạn phát triển; kết hợp phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để các tầng lớp nhân dân trên mọi vùng, miền của Tổ quốc được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Thực hiện các giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” cần thường xuyên quán triệt phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”; bởi “sức dân như nước, chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân”. Nguyên lý đó luôn luôn đúng với mọi thời đại.

1 – ĐCSVN – Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb CTQG, H. 2003, tr. 46.

2 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H. 2006, tr. 109.

3 – ĐCSVN – Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb CTQG, H. 2013, tr. 169.

5 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 149.

Giải Pháp Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân Trên Vùng Biển Và Ven Biển Đông Bắc

10/26/2020 10:22:08 AM

Vùng biển và ven biển Đông Bắc có vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, nghiên cứu giải pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn này là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự, nhất là đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trong đó, có thế trận quốc phòng toàn dân của Đảng, toàn đảng, toàn dân và toàn quân nói chung, quân, dân các tỉnh ven biển Đông Bắc nói riêng đã tập trung mọi nỗ lực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; “thế trận lòng dân” thường xuyên được củng cố, tăng cường. Hệ thống công trình trong các khu vực phòng thủ huyện, tỉnh, như: căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật thường xuyên được điều chỉnh, củng cố và nâng cấp, xây mới ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Những kết quả đó, trực tiếp góp phần tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân khu vực Đông Bắc có đủ sức mạnh và khả năng vô hiệu hóa các hoạt động gây rối, kích động tại địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý các mưu đồ bạo loạn, tệ nạn và tội phạm, thách thức an ninh phi truyền thống,… giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội; giành quyền chủ động cho các lực lượng chiến lược tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các cơ quan đầu não khi có tình huống bất trắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng còn một số hạn chế; công tác quy hoạch, kinh phí bảo đảm, số lượng các công trình đã được xây dựng trong khu vực phòng thủ huyện, tỉnh qua sử dụng bộc lộ nhiều bất cập, do sự phát triển nhanh kinh tế, xã hội. Hiện nay, xuất hiện các loại hình chiến tranh mới: chiến tranh thông tin, chiến tranh trên không gian mạng, chiến tranh ủy nhiệm, nhất là sự phát triển của vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, đặt ra yêu cầu cao đối với việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Để giải bài toán này, ở địa bàn khu vực Đông Bắc Tổ quốc cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tổ chức, điều chỉnh, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội khu vực Đông Bắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhằm từng bước thống nhất kế hoạch, phù hợp với Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình mới để ngăn ngừa, đối phó thắng lợi mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến. Lực lượng quốc phòng ở vùng biển, ven biển Đông Bắc, gồm lực lượng toàn dân và lực lượng vũ trang ba thứ quân; trong đó, lực lượng vũ trang ba thứ quân là nòng cốt. Lực lượng toàn dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, bởi lực lượng này nằm trong dân, trực tiếp nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và là lực lượng tại chỗ, chịu trách nhiệm xử trí nhanh mọi tình huống xảy ra tại địa bàn; đồng thời, báo cáo theo phân cấp. Lực lượng này, gồm: nhân dân các địa phương, lực lượng trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở các cấp, các ngành, các đơn vị kinh tế, cùng với các đơn vị chấp pháp là Chi cục kiểm ngư vùng, hải đội, hải quan, v.v. Đây là lực lượng chủ yếu, trực tiếp xây dựng, phát triển kinh tế biển và tự bảo vệ trong quá trình lao động, sản xuất ở ven biển, trên biển, đảo; lực lượng đông đảo nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất có thể huy động tham gia phối hợp với lực lượng đứng chân trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đấu tranh quốc phòng, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình trên vùng biển và ven biển Đông Bắc. Vì vậy, việc điều chỉnh, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng cần được cấp ủy, chính quyền các tỉnh ven biển Đông Bắc quan tâm ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển, đảo, trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực kinh tế biển hay trong quá trình xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị ven biển và xây dựng kết cấu hạ tầng, khu kinh tế – quốc phòng vùng biển, đảo Đông Bắc, trong thực hiện các chính sách di dân, phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng nông thôn mới, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, hợp tác quốc tế trên biển, ven biển, như: vận tải biển, khảo sát, thăm dò dầu khí, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học biển, đánh bắt xa bờ,… nhằm tăng cường các hoạt động dân sự trên địa bàn, tạo thế đan cài lợi ích vừa để đấu tranh quốc phòng, vừa khẳng định và bảo vệ chủ quyền vùng biển, ven biển Đông Bắc.

Đối với lực lượng vũ trang ba thứ quân gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ trên vùng biển, ven biển Đông Bắc; trong đó, bộ đội chủ lực (Hải quân, Phòng không – Không quân, Pháo binh, Đặc công, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) đóng quân trên địa bàn là lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển, lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chỗ dựa vững chắc để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất trên biển, đảo. Do đó, cần sớm có kế hoạch điều chỉnh, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng theo hướng rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự bảo vệ biển, đảo, chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung vào các địa bàn trọng điểm chiến lược, khu vực nhạy cảm về quốc phòng, như: Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, Vân Đồn, đảo tiền tiêu, khu vực biển giáp ranh với các nước và vùng biển quốc tế.

Hai là, tiếp tục rà soát, bổ sung, củng cố, xây mới hệ thống công trình quân sự, quốc phòng, hệ thống các căn cứ chỉ huy, tác chiến, hậu cần, kỹ thuật,… đảm bảo đấu tranh quốc phòng và sẵn sàng đấu tranh vũ trang chống lại các hành động, hành vi xâm phạm lợi ích, chủ quyền quốc gia, dân tộc, v.v. Việc xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng, căn cứ bảo đảm tác chiến, hậu cần, kỹ thuật tuyến ven biển và đảo gần bờ cần được kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo, nâng cấp với xây mới, theo hướng: cơ bản, đồng bộ, vững chắc và từng bước hiện đại, tạo chiều sâu của thế trận phòng thủ biển, đảo, bờ; đồng thời, tạo điểm tựa, bàn đạp vững chắc, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho các lực lượng hoạt động trên các tuyến biển xa. Theo đó, các đơn vị phòng thủ biển, đảo, dân quân tự vệ cần nắm chắc địa hình, triệt để khai thác, tận dụng địa hình có sẵn, như: điểm cao, rừng núi, hang động, sông, suối tự nhiên,… xác định hướng tiến công chủ yếu của địch để kịp thời điều chỉnh, xây mới hệ thống các căn cứ: sở chỉ huy, điểm tựa, cụm điểm tựa trọng điểm, khu vực phòng ngự, khu giấu quân bí mật, trận địa hỏa lực, công trình ngầm, đường hầm sở chỉ huy trên đảo, các chốt chiến dịch; các công trình chiến đấu cho các đơn vị: bộ binh, binh chủng, quân chủng. Đó còn là công trình cất giấu vũ khí, trang bị; hệ thống đường cơ động, vật cản; khu vực chống đổ bộ đường biển, đường không ở ven biển, trên các đảo,… ưu tiên trên các hướng trọng điểm, địa bàn xung yếu và coi trọng công tác ngụy trang, nghi trang giữ bí mật. Đồng thời, chú trọng xây dựng các công trình lưỡng dụng, như: sân bay, cảng biển, đường xuyên đảo, ven biển, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, dịch vụ nghề cá, v.v.

Đối với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng đóng quân nơi đây cần triệt để lợi dụng thế thiên hiểm của địa hình ven biển, đảo, đặc điểm môi trường, thủy văn, luồng, lạch để xây dựng các công trình, như: bến cảng, sở chỉ huy, trận địa pháo binh, tên lửa của hải quân, hệ thống công sự trận địa trong các căn cứ hải quân, cảnh sát biển, đồn, trạm biên phòng, các điểm trú đậu tàu, thuyền, khu sơ tán bí mật, vị trí quan sát, trinh sát trên biển, dưới biển, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, hệ thống thông tin, liên lạc, thông báo hàng hải, cứu hộ, cứu nạn trên biển, v.v. Đối với lực lượng Phòng không – Không quân, tổ chức xây dựng toàn diện; trong đó, chú trọng hệ thống sở chỉ huy, công sự, trận địa, đài quan sát, trinh sát trên không, trên biển, hệ thống sân bay, bãi cất, hạ cánh dã chiến; chủ động xây dựng một số đoạn đường trên quốc lộ cao tốc để các loại máy bay chiến đấu có thể cất, hạ cánh. Ngoài ra, các lực lượng khác, như: pháo binh, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử,… cũng cần xây dựng các công trình chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, phục vụ cho đấu tranh quốc phòng trong thời bình và tác chiến khi có chiến tranh. Những đảo tiền tiêu được xác định là trọng điểm ưu tiên, cần chú trọng xây dựng hệ thống công trình chiến đấu, bảo đảm chiến đấu một cách cơ bản, đồng bộ, hoàn chỉnh, có chính diện, chiều sâu phù hợp, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng dài ngày, làm chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng vũ trang mở rộng chiến tranh nhân dân trên biển.

Ba là, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển và vùng ven biển. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là vấn đề mang tính nguyên tắc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng: Quân đội, Công an và lực lượng toàn dân, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội, v.v. Bởi lẽ, đây là các lĩnh vực mà thế lực thù địch luôn tìm cách tiến công ta ngay trong thời bình, khi chúng chưa tập hợp đủ các lý do để tấn công quân sự. Do vậy, muốn giữ vững hòa bình, ổn định, không thể xử lý bằng bạo lực hoặc bằng sức mạnh quân sự, mà phải dùng nội trị sáng suốt, ngoại giao mềm dẻo, trí tuệ uyên bác,… để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Khi xây dựng, cơ quan quân sự và công an các tỉnh khu vực Đông Bắc chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước thành các đề án, kế hoạch, chương trình, lộ trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở địa phương mình; các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đều gắn với củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh.

Thượng tá, ThS. CẢNH CHÍ CƯỜNG, Học viện Quốc phòng

Bạn đang xem bài viết Xây Dựng Thế Trận Quốc Phòng Toàn Dân, Thế Trận An Ninh Nhân Dân Vững Chắc trên website Theindochinaproject.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!